CAT Start van het leven / Cursusafhankelijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAT Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke"

Transcriptie

1 A VUmc-compas toetsing Toets CAT Start van het leven / Cursusafhankelijke toets Cursus B2.1 Start van het leven Cursuscoördinator (vice-) mv.dr. Y.M.C. Hendriks / mv.drs. K.F. Heins Gelegenheid 1e Toetsdatum 28 oktober 2013 Tijd uur (21.00 uur voor extra-tijd studenten) Plaats HG-02A00; HG-04A00; HG-08A00; HG-06A00; HG-KC07; MF-FG2 en MF-FG1 Aantal en type vragen 70 meerkeuzevragen: 16 tweekeuzevragen, 9 driekeuzevragen, 42 vierkeuzevragen, 3 vijfkeuzevragen, 0 zeskeuzevragen Druk tweezijdig bedrukt, kleurendruk Toegestane hulpmiddelen geen Studentinstructie: MC-toets: kies het beste (volledig juiste en meest complete) antwoord mobiele telefoons uit en in de tas onder de stoel alléén toetsbenodigdheden op tafel vul je studentnummer en naam duidelijk in op het formulier kras NIET in de barcode rechtsonder; ook GEEN doorhalingen zo nodig foutieve hokjes corrigeren door zeer goed te gummen vragen over de inhoud van de toets worden NIET beantwoord commentaren na afloop naar de JVC van je cursus toiletbezoek NIET toegestaan fraude wordt bestraft. Succes! CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 1 van 16

2 CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 2 van 16

3 1 Een klinisch geneticus verdenkt een patiënt van het Russell-Silver syndroom. Karyotypering laat geen afwijking zien, waarna de arts een snp-array inzet. Uit die resultaten blijkt dat er zich op chromosoom 7 een normaal aantal heterozygote snp s bevindt. Welke conclusie kun je trekken? a. Er is sprake van uniparentale isodisomie b. Er is sprake van een microdeletie c. De array is niet afwijkend 2 Welk verschil of overeenkomst bestaat er tussen nonsense mutaties en missense mutaties? a. Nonsense mutaties zitten overal in het gen, missense mutaties vooral in belangrijke domeinen b. Nonsense mutaties en missense mutaties zitten overal in het gen c. Nonsense mutaties en missense mutaties zitten vooral in belangrijke domeinen d. Nonsense mutaties zitten vooral in belangrijke domeinen, missense mutaties zitten overal in het gen 3 In theorie kan tegenwoordig ook next generation sequencing (NGS) worden ingezet bij de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Welke afwijkingen kunnen met deze test worden aangetoond? a. Missense mutaties, stopmutaties en kleine deleties b. Submicroscopische deleties en inversies c. Grote ongebalanceerde afwijkingen d. Gebalanceerde translocaties 4 Een genoomwijde associatiestudie maakt gebruik van grote aantallen cases en controles. Waarom zijn die grote aantallen nodig? Omdat: a. de gezochte genvarianten zeldzaam zijn b. het effect van elke oorzakelijke genvariant klein is c. de gezochte genvarianten steeds uniek zijn d. je van tevoren niet weet hoeveel genvarianten er zijn 5 Met whole exome sequencing is onderzoek gedaan naar de oorzaak van een verstandelijke beperking bij een kind. Van dit kind is het volgende bekend: de verstandelijke beperking is ernstig, de ouders ervan zijn niet-consanguin ( hebben dus geen bloedverwantschap), bij overige familieleden komt verstandelijke beperking niet voor. Wat is op basis van deze gegevens nu de meest waarschijnlijke oorzaak voor de verstandelijke beperking van het betreffende kind? a. Een de novo autosomaal dominante mutatie b. Een autosomaal recessieve oorzaak c. Een X-gebonden oorzaak CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 3 van 16

4 6 Mevrouw Q. is zwanger. Zij en haar man zijn consanguin. De moeder van meneer en de vader van mevrouw zijn beide drager van een autosomaal recessief overervende aandoening (zie stamboom). Wat is de kans voor een kind van mevrouw Q. en haar man op deze aandoening? a. ½ b. ¼ c. 1/8 d. 1/9 e. 1/16 7 Femke heeft een kleine lengte met een naar verhouding groot hoofd en korte ledematen. Ze zit op regulier onderwijs. Welke van de onderstaande syndromen past bij de kenmerken van Femke? a. Achondroplasie b. Noonan syndroom c. Williams syndroom d. Marfan syndroom 8 In welke fase van de meiose vindt recombinatie plaats? a. Meiose 1 b. Meiose 2 9 Er zijn meerdere genen die als er een mutatie in voorkomt het Noonan syndroom kunnen veroorzaken. Hoe heet dit fenomeen? a. Multifactoriële overerving b. Genetische heterogeniteit CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 4 van 16

5 10 Mevrouw P. is zwanger (Zie stamboom). Wat is de kans op een premutatie in het fragiele X gen of het fragiele X syndroom voor de ongeboren zoon van mevrouw? a. 0 b. 1/8 c. ¼ d. ½ e Gegeven: Een van de mogelijke oorzaken van zowel Angelman syndroom als Prader-Willi syndroom is een deletie op chromosoom 15q11-q13. Het Angelman gebied is niet actief (geimprint) bij mannen en het Prader/Willi syndroom gebied is niet actief (geimprint) bij vrouwen. Casus: Bij prenataal onderzoek wordt met een array een deletie van 15q11-q13 gezien. Bij verder onderzoek blijkt de deletie op het allel te liggen wat het kind van moeder geërfd heeft. Welke aandoening heeft het kind? a. Angelman syndroom b. Prader-Willi syndroom CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 5 van 16

6 12 Nieuwe technologische mogelijkheden van de medisch geassisteerde voortplanting leiden tot nieuwe ethische discussies. Ten Have in zijn boek Medische ethiek wijst onder meer op een toename van verantwoordelijkheden als nieuwe morele dimensie. Wat wordt hier bedoeld? a. Het individu heeft meer keuzemogelijkheden gekregen als het gaat om reproductieve mogelijkheden, maar tegelijk stelt de overheid beperkingen op ten aanzien van de reproductieve mogelijkheden. b. Het individu heeft meer keuzemogelijkheden gekregen als het gaat om reproductieve mogelijkheden, maar hoe hier het beste gebruik van te maken is niet eenduidig en dient zorgvuldig te worden afgewogen. c. Door de toename aan reproductieve mogelijkheden heeft de overheid meer verantwoordelijkheden ten aanzien van voortplanting en moet zij verantwoord beleid opstellen ten aanzien van (morele) grenzen bij de voortplantingsmogelijkheden. 13 Mevrouw G. wil stoppen met anticonceptie wegens een kinderwens. Dit wordt het eerste kind. Mevrouw (33 jaar) en haar partner (34 jaar) zijn gezond. De broer van haar partner kreeg in 2000 een kind dat jong aan spina bifida overleden is. Hoe luidt het advies met betrekking tot het slikken van foliumzuur voor deze mevrouw? a. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 8 weken na de conceptie 0,4-0,5 mg foliumzuur b. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 8 weken na de conceptie 0,8-1,0 mg foliumzuur c. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 12 weken na de conceptie 0,4-0,5 mg foliumzuur d. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 12 weken na de conceptie 0,8-1,0 mg foliumzuur 14 Waardoor ontstaan lenderibben? a. Anterieure homeote transformatie van de 1 ste lendewervel b. Posterieure homeote transformatie van de 1 ste lendewervel c. Anterieure homeote transformatie van de 12 de borstwervel d. Posterieure homeote transformatie van 12 de borstwervel 15 Welk fenomeen komt bij matig-ernstige vormen van holoprosencephalie wél voor, maar niet bij milde of juist zeer ernstige vormen daarvan? a. Enkelvoudige centrale snijtand in de bovenkaak b. Mediane lip-kaakspleet c. Proboscis d. Cyclopie CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 6 van 16

7 16 Bekijk onderstaande afbeelding. Welke benige bekkenstructuur wordt met de pijl aangeduid? a. Spina ischiadica b. Promontorium c. Spina iliaca anterior superior d. Pecten ossis pubis e. Tuberculum pubicum 17 Bekijk onderstaande afbeelding. Wat wordt er met de pijl aangeduid? a. lig. ovarii proprium b. mesovarium c. lig. cardinale d. lig. latum CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 7 van 16

8 18 Via welke opening verlaat de n. pudendus het bekken? a. Foramen suprapiriforme b. Foramen infrapiriforme c. Foramen obturatum d. Foramen ischiadicum minus 19 Uit welke kiemlaag heeft het centrale zenuwstelsel haar oorsprong? a. Endoderm b. Mesoderm c. Ectoderm 20 Somieten geven oorsprong aan: a. de epidermis b. het darmepitheel c. de nieren d. de wervelkolom 21 In welk stadium van de ontwikkeling nestelt de vrucht zich in het slijmvlies van de uterus? a. Morula b. Blastocyste c. Achtcellig stadium d. Zygote 22 Wat verstaat men onder gastrulatie? Het ontstaan van a. de kieuwbogen b. drie lagen in het embryo c. de primitieve darm d. de amnionholte CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 8 van 16

9 23 Bekijk onderstaande afbeelding. Wat wordt er met nummer 3 aangeduid? a. Epiblast b. Cytotrofoblast c. Syncytiotrofoblast d. Hypoblast 24 In de vroeg-embryonale periode ontstaat de chorda dorsalis. Op de vorming van welk orgaan heeft de chorda een bepalende invloed? a. De primitieve darm b. De gonade c. Het hart d. Het ruggenmerg 25 Welke migraties treden bij de organogenese van de mens op? a. De nieren ascenderen en de inwendige geslachtsorganen descenderen b. De inwendige geslachtsorganen ascenderen en de nieren descenderen c. Zowel de nieren als de inwendige geslachtsorganen descenderen d. Zowel de nieren als de inwendige geslachtsorganen ascenderen 26 Welke structuur behoort tot de derivaten van het endoderm? a. Neurale buis b. Chorda c. Lever d. Nier 27 Welk onderdeel van de m. levator ani speelt een essentiële rol in de fecale continentie? a. m. puborectalis b. m. pubococcygeus c. m. iliococcygeus CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 9 van 16

10 28 Cortico trophin releasing hormone (CRH) is een placentaproduct. Welke functie heeft CRH? a. CRH is een insuline antagonist b. CRH remt de productie van oestrogenen af aan het eind van de zwangerschap c. CRH werkt antagonistisch op oxytocine d. CRH stimuleert zowel de foetale als de maternale bijnieren 29 De aanwezigheid van vruchtwater is voor de foetus om meerdere reden van groot belang. Als er geen vruchtwater meer is binnen de eerste 24 weken amenorroe a. sluit de neuraalbuis zich niet adequaat b. ontwikkelen de longen zich niet verder c. wordt het slikcentrum niet geactiveerd d. blijft de nierfunctie achter in ontwikkeling 30 In de fysiologische zwangerschap verandert bij de zwangere onder andere de leverfunctie. Welke verandering is dat? a. Afname van productie van transporteiwitten b. Toename van productie van stollingsfactoren c. Lipofiele medicamenten worden meer en sneller afgebroken d. Afvoer van galzure zouten neemt toe in snelheid 31 De insuline weerstand neemt toe tijdens de fysiologische zwangerschap. Door welke stof komt dat? a. Glucagon b. Humaan placentair lactogeen (hpl) c. Dopamine d. Insuline-bindingseiwit 32 Stelling: In de fysiologische zwangerschap neemt de interglomerulaire druk in de nieren toe. 33 Stelling: In de fysiologische zwangerschap neemt de GFR (glomerulaire filtratie snelheid) toe. 34 Aangenomen dat de navel halverwege symfyse en xyfoïd staat, waar hoort bij amenorroe van 28 weken dan de fundus uteri te staan volgens anatomische punten? a. Op de bovenrand van de navel b. Op 1/4 navel-xyfoïd c. Op 1/2 navel-xyfoïd d. Op 2/3 navel-xyfoïd CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 10 van 16

11 35 Een zwangere begint contracties te krijgen bij 40 weken amenorroe. Er wordt gedurende een uur een CTG gemaakt ter controle van de foetus. Welk criterium van het CTG duidt op een goede foetale conditie? a. Acceleraties worden gedurende dat uur niet waargenomen b. De basisfrequentie van de foetale hartslag ligt rond 145 slagen per minuut c. De variabiliteit (bandbreedte) bedraagt tijdens dat uur 2 à 3 slagen d. Elke tien minuten is er een contractie, gevolgd door een deceleratie 36 Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de placenta maakt men bij 24 weken amenorroe een doorstromingsprofiel met behulp van echografie. Als de placentatie goed verlopen is, moet in een bepaald bloedvat een specifieke verandering in de flow zijn opgetreden. Over welk bloedvat wordt deze flow gemeten en welke verandering daarin correleert met een te verwachten goede placentatie? a. De arteria uterina flow is bifasisch geworden b. De arteria uterina flow is monofasisch geworden c. De arteria umbilicalis flow is bifasisch geworden d. De arteria umbilicalis flow is monofasisch geworden 37 De bewegingen die het foetale hoofd achtereenvolgens hoort te maken tijdens de indaling in het bekken, tijdens de passage door het geboortekanaal tot en met de geboorte van het hoofd in gewone achterhoofdsligging, worden hieronder in alfabetische volgorde gegeven en genummerd als 1 t/m déflexie van het hoofd vindt plaats, met de excentrische pool naar voren 2. draaiing van het achterhoofd is naar voren gericht, rondom de barings-as 3. flexie van het hoofd vindt plaats, met barings-as ter plaatse van de kleine fontanel 4. het achterhoofd draait naar de rugzijde van het kind 5. het hoofd staat vrijwel dwars, met de barings-as op de pijlnaad Wat is de juiste volgorde van alle bewegingen van het foetale hoofd? a b c d Een zwangere is een half uur aan het persen. Welke informatie, verkregen door vaginaal toucher, is tijdens die uitdrijvingsfase relevant ter beoordeling van progressie van de baring? a. Het inmiddels bereikte vlak van Hodge b. De veranderde positie van de cervix: sacraalwaarts of centraal c. De mate van indaling van de schouders d. In hoeverre de vaginawanden inmiddels zijn verstreken CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 11 van 16

12 39 Wanneer is de mammogenese van een vrouw volledig voltooid? a. Na volledig doorgemaakt hebben van de puberteit b. Na minstens één jaar de anticonceptiepil te hebben gebruikt c. Aan het eind van de eerste doorgaande zwangerschap d. Na voor het eerst minstens 6 weken borstvoeding te hebben gegeven 40 Stelling: In de tweede helft van een fysiologische zwangerschap is de kans op trombose hoger dan tijdens de kraamperiode. 41 Stelling: Zowel de bloedstolling als de fibrinolyse zijn tijdens de fysiologische zwangerschap beide in mindere mate geactiveerd in vergelijking tot de niet-zwangere situatie. 42 Tijdens een zwangerschap zouden er irregulaire, oftewel niet-natuurlijke antilichamen gevormd kunnen worden, of al aanwezig kunnen zijn. Welke foetale bloedgroep initieert GEEN irregulaire antilichamen? a. Bloedgroep O b. Bloedgroep Rhesus D c. Bloedgroep Rhesus c d. Bloedgroep Kell 43 Een 36 jarige zwangere vraagt bij amenorroe van 10 weken informatie over prenataal onderzoek. Haar wens is optimale veiligheid voor de foetus, maar daarbij toch ook optimale zekerheid van de uitkomst. Welke methode komt zoveel mogelijk tegemoet aan haar wensen, wanneer men uitsluitend gebruik maakt van in Nederland tot vandaag de dag wettelijk toegestane methoden? a. De combinatie test b. NIPT (niet invasieve prenatale test) c. AP (amnion punctie) d. NT meting (nekplooimeting) 44 Stelling: De vroege fases van follikelgroei zijn afhankelijk van gonadotrofine stimulatie 45 Stelling: Dat in het algemeen slechts één follikel dominant wordt tijdens de menstruele cyclus komt door dalende FSH concentraties. CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 12 van 16

13 46 Bij een patiënte is de hypofyse functioneel uitgevallen. Welk hormoon moet samen met FSH worden toegediend ter ovulatie-inductie bij zwangerschapswens? a. Anti oestrogeen hormoon b. Cortisol c. LH d. Oestrogeen hormoon 47 Er is zojuist een baby geboren die een Ventrikel Septum Defect heeft. De diameter van het VSD is net zo groot als de diameter van de aorta. Welke fysiologische gebeurtenis zal binnen 48 na de geboorte leiden tot ziekte bij deze neonaat? a. Sluiting van de ductus arteriosus b. Sluiting van het foramen ovale c. Daling van de longvaatweerstand d. Afname van het foetale hemoglobine 48 Wat is bij een foetus met een normaal aangelegd hart prenataal de bloedstroomrichting door de ductus arteriosus? a. Van de aorta richting de stam van de longslagader b. Van de linker boezem naar de rechter boezem c. Van de stam van de longslagader richting de aorta 49 Een à terme zwangere heeft een verse bloedvlek in haar ondergoed. Wat laat zien of dit bloed van haarzelf of van haar foetus afkomstig is? a. Als toegevoegd NaCl de rode vlek snel bruin laat verkleuren, is er sprake van foetaal bloed b. Als toegevoegd KOH de rode vlek snel bruin laat verkleuren, is er sprake van moederlijk bloed c. Als het zojuist verloren bloed donkerrood is, dan is het bloed afkomstig van de moeder d. Als het zojuist verloren bloed helder rood is, dan is het bloed afkomstig van de foetus 50 Mannen met een azoöspermie ten gevolge van een obstructie hebben een [ ] testisvolume. Vul in bij [ ] : a. verlaagd b. normaal c. verhoogd 51 Waaruit bestaat het epitheel van de tubuli seminiferi? a. Sertoli cellen b. Cellen van de spermatogenetische reeks c. Sertoli cellen en cellen van de spermatogenetische reeks d. Ronde basale cellen en cilindrische lange cellen die samen meerrijig epitheel vormen CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 13 van 16

14 52 Wat produceren de cellen van Leydig in het interstitium van de testis? a. Testosteron b. Androgeenbindend proteïne (ABP) c. FSH d. LH 53 Welke bewering over het corpus luteum is waar? Het corpus luteum: a. produceert als hoofdproduct oestrogenen b. ontstaat uit het ovarium stroma tussen de follikels c. ontstaat uit de theca interna en de granulosa laag van de follikel d. ontwikkelt zich onafhankelijk van hypofyse hormonen 54 Wanneer is de barrière tussen het moederlijke en het foetale bloed het dunst? a. Tijdens de nidatie b. Tijdens de vroege ontwikkeling van de placenta in de secundaire villi c. In de eerste helft van de zwangerschap d. Tegen het einde van de zwangerschap 55 Waartoe leidt de overdracht van maternale antilichamen via de placenta? a. Tot bescherming van de foetus tegen bacteriële infecties b. Tot bescherming van de foetus tegen virale infecties die de moeder in het verleden heeft doorgemaakt c. Tot ongewenste immuunreacties van de foetus tegen de moeder 56 Stelling: Bij auscultatie van de buik is er bij peritoneale prikkeling sprake van sterk verminderde tot afwezige peristaltiek. 57 Stelling: Bij peritoneale prikkeling is sprake van bewegingsdrang door de pijn. 58 Wat hoort een voldragen foetus al te kunnen, of: wat moet er al in zijn lichaam hebben plaatsgevonden als hij à terme is en dus klaar om geboren te worden? a. Er moet intra uterien meconium zijn geloosd b. Hij moet surfactant produceren c. De ductus arteriosus moet inmiddels zijn gesloten d. Zijn hartslag frequentie moet al gedaald zijn tot 80 à 90 slagen per minuut CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 14 van 16

15 59 Stelling: In de foetale circulatie is het bloed dat door de aorta ascendens stroomt zuurstofrijker dan het bloed door de aorta descendens. 60 Stelling: In de foetale circulatie stroomt het merendeel van het bloed dat via het rechter atrium het foetale hart instroomt dóór naar het linker atrium. 61 Welk klinisch symptoom past bij de diagnose Wet lungs? a. Ademhaling van meer dan 60 keer per minuut b. Ernstige cyanose c. Diepe subcostale intrekkingen d. Voortdurend expiratoir kreunen 62 Stelling: Het klinische beeld RDS (Respiratory Distress Syndrome) wordt behandeld door toediening van 100% zuurstof. 63 Met welk specifiek probleem krijgt een à terme neonaat die voor zijn leeftijd te klein en te mager is te maken? a. Respiratory distress syndrome (RDS) b. Hypothermie c. Anemie d. Hyperglycaemie 64 Stelling: RDS treedt in het algemeen niet meer op na een zwangerschapsduur van 34 weken, als de foetus tot dan normaal is gegroeid en zich ook normaal heeft ontwikkeld. 65 Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van icterus die 2 à 3 dagen na de geboorte ontstaat bij een kind dat alleen borstvoeding krijgt? a. Er zijn toxines in de moedermelk aanwezig b. De entero-hepatische circulatie van bilirubine is vertraagd c. Het teveel aan geconjugeerde bilirubine wordt pas later zichtbaar d. Er is te weinig borstvoeding Let op! Vraag 66 t/m 70 op volgende blad CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 15 van 16

16 66 Welke stof levert een groot gevaar op voor de neonaat als er geelzucht door ontstaat binnen 24 uur na de geboorte? a. Toxines in de eerste moedermelk b. Glucuronyl transferase c. Ongeconjugeerde bilirubine d. Hemoglobine 67 Wat is een kenmerkende bevinding bij een neonaat met hypoglycaemie? De neonaat a. heeft subcostale intrekkingen b. neusvleugelt c. kreunt expiratoir d. fladdert 68 Wanneer moet een neonaat die verdacht wordt van hypoglycaemie onmiddellijk intraveneus behandeld worden? Zodra a. het glucose gehalte lager is dan 2,6 mmol/l b. de urineproductie minder dan 4 plasluiers per dag bedraagt c. als de moeder nog niet in staat is borstvoeding te geven 69 Volgens de landelijke richtlijn extreme vroeggeboorte (oktober 2010) is de behandelgrens voor actieve opvang van een prematuur 24 weken zwangerschapsduur. Stelling: Voor actieve opvang is dan wel instemming van de ouders vereist. 70 Een promovenda wil de concentratie en vitaliteit van een celpopulatie meten. Zij gebruikt hiervoor een Bürker-telkamer en een trypaan-blauw kleuring om de dode en levende cellen te onderscheiden. Zij verdunt de celoplossing 10 keer en telt in 25 hokjes 35 levende cellen en 21 dode cellen. Wat is de concentratie levende cellen, de concentratie dode cellen en de vitaliteit van deze celoplossing? a. Levend: 350 cellen/ml, dood: 210 cellen/ml, vitaliteit: 37.5% b. Levend: 350 cellen/ml, dood: 210 cellen/ml, vitaliteit: 62.5% c. Levend: 35 x 10 4 cellen/ml, dood: 21 x 10 4 cellen/ml, vitaliteit: 60% d. Levend: 35 x 10 5 cellen/ml, dood: 21 x 10 5 cellen/ml, vitaliteit: 62.5% CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 16 van 16

CAT B2.1 Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke

CAT B2.1 Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke A VUmc-compas toetsing Toets CAT B2.1 Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke toets Cursus B2.1 Start van het leven 13-14 Cursuscoördinator (vice-) mv. dr. Y.M.C. Hendriks / mv. drs. K.F. Heins

Nadere informatie

Verklarende Woordenlijst

Verklarende Woordenlijst 12 Verklarende Woordenlijst Gebaseerd op een woordenlijst die werd ontwikkeld door Londen IDEAS Genetic Knowledge Park aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Juli 2008 Vertaald door Mies Wits-Douw en

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst 12 Verklarende woordenlijst Gebaseerd op een woordenlijst die werd ontwikkeld door Londen IDEAS Genetic Knowledge Park aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Januari 2008 Gesteund door EuroGentest, NoE

Nadere informatie

Informatiefolder. Zwangerschap en kinderwens

Informatiefolder. Zwangerschap en kinderwens Informatiefolder en kinderwens Inhoudsopgave Algemeen 3 Kinderwens 3 Foliumzuur s- en ovulatietesten 5 Geneesmiddelen 6 Bostvoeding Medicatiebegeleiding Algemeen De vrouw maakt tijdens haar leven een aantal

Nadere informatie

Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 34 tot en met 51. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken.

Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 34 tot en met 51. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. Zwangerschap Lees eerst informatie tot en met en beantwoord dan vraag tot en met. Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. p In de afbeelding van informatie is een deel van het

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen (2005; update verwacht begin 2017)

Richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen (2005; update verwacht begin 2017) Richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen (2005; update verwacht 1. Werking van het hart Fysiologie van het hart Afbeelding 1: de normale volwassen bloedsomloop. Bronvermelding: Uitgeverij

Nadere informatie

Oefenopgaven voortplanting / hormonale regulatie De mannenpil

Oefenopgaven voortplanting / hormonale regulatie De mannenpil Oefenopgaven voortplanting / hormonale regulatie De mannenpil Uit Australië werd een verrassende doorbraak in het onderzoek naar de mannenpil gemeld. Een onderzoeksinstituut had 55 paren onderzocht die

Nadere informatie

Vereenvoudigde Nederlandse samenvatting

Vereenvoudigde Nederlandse samenvatting Vereenvoudigde Nederlandse samenvatting 151 152 Vroeggeboorte In de westerse wereld wordt 5 tot 13 procent van alle kinderen te vroeg geboren, waarbij vroeggeboorte wordt gedefinieerd als een zwangerschapsduur

Nadere informatie

Voortplantingshormonen

Voortplantingshormonen Voortplantingshormonen De menstruatiecyclus bij de mens is een gebeurtenis waarbij verschillende processen tegelijkertijd en in onderlinge afhankelijkheid plaats vinden. De aanvang, het voortduren en het

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker 1 Prenatale screening Onderzoek naar aangeboren aandoeningen in het begin van de zwangerschap Commissie Patiënten Voorlichting NVOG I.s.m. Erfocentrum en VSOP Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum

Nadere informatie

Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding

Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding Geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding Geneesmiddelen en zwangerschap Enige tientallen jaren geleden dacht men nog dat ongeboren kinderen in de baarmoeder goed beschermd waren tegen schadelijke

Nadere informatie

Welke van de bovenstaande celorganellen of levensprocessen kunnen zowel in prokaryote, als in eukaryote cellen voorkomen?

Welke van de bovenstaande celorganellen of levensprocessen kunnen zowel in prokaryote, als in eukaryote cellen voorkomen? Biologie Vraag 1 Celorganellen en levensprocessen bij levende cellen zijn: 1. Ribosomen 2. ATP synthese 5. DNA polymerase 3. Celmembranen 6. Fotosynthese 4. Kernmembraan 7. Mitochondria Welke van de bovenstaande

Nadere informatie

OPDRACHT EMBRYONALE BLOEDSOMLOOP. Gebruik voor deze opdracht je Binas en basisstof 1 van je boek.

OPDRACHT EMBRYONALE BLOEDSOMLOOP. Gebruik voor deze opdracht je Binas en basisstof 1 van je boek. OPDRACHT EMBRYONALE BLOEDSOMLOOP Gebruik voor deze opdracht je Binas en basisstof 1 van je boek. Zeven organen van een normale bloedsomloop zijn: Hoofd longen hart lever darm nieren benen 1. Van de zeven

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 138 Uitstel van ouderschap De positie van de vrouw in de westerse maatschappij is de laatste tientallen jaren fundamenteel veranderd. Vrouwen zijn hoger opgeleid dan vroeger en werken vaker buitenshuis.

Nadere informatie

Ontwikkelingsbiologie

Ontwikkelingsbiologie Ontwikkelingsbiologie In vitro fertilisatie Bij in vitro fertilisatie (IVF) worden eicellen buiten het lichaam bevrucht door spermacellen. Een bevruchte eicel ontwikkelt zich en wordt vervolgens meestal

Nadere informatie

Figuur 1: schematische weergave van een cel

Figuur 1: schematische weergave van een cel Inleiding De titel van het proefschrift is Preventing the transmission of mitochondrial diseases. Dat wil zeggen: het tegengaan dat mitochondriële ziekten worden doorgegeven aan het nageslacht. Mitochondriën

Nadere informatie

PCOS (Poly Cysteus Ovarium Syndroom)

PCOS (Poly Cysteus Ovarium Syndroom) PCOS (Poly Cysteus Ovarium Syndroom) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is PCOS? 1 De normale cyclus 1 Wat gebeurt er bij PCOS? 2 Verhoogde risico's 3 Genetica 3 Behandelmethodes

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk?

Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk? Biologie Vraag 1 Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk? Microtubuli Microfilamenten Intermediaire filamenten Microvilli Biologie: vraag 1 Biologie Vraag 2

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte Kraamafdeling Vroegtijdige weeën gebroken vliezen en vroeggeboorte In deze folder leest u over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk?

Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk? Biologie Vraag 1 Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk? Microvilli Microtubuli Microfilamenten Intermediaire filamenten Biologie: vraag 1 Biologie Vraag 2

Nadere informatie

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Diabetes mellitus bij kinderwens. Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Diabetes mellitus bij kinderwens. Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes Patiënteninformatie locatie Blaricum Diabetes mellitus bij kinderwens Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes Inhoudsopgave Bladzijde Welke soorten diabetes zijn er? 4 Is diabetes erfelijk?

Nadere informatie

X-gebonden Overerving

X-gebonden Overerving 12 http://www.nki.nl/ Afdeling Genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen http://www.umcgenetica.nl/ X-gebonden Overerving Afdeling Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Folder Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Folder Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Folder Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 biologie CSE GL en TL Bijlage met informatie. GT-0191-a-10-1-b Zwangerschap Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 34 tot en met 51. Bij het beantwoorden

Nadere informatie

Controles tijdens de zwangerschap

Controles tijdens de zwangerschap Controles tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beoordelen van de groei van de baarmoeder Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder nagegaan.

Nadere informatie

Kinderwens spreekuur Volendam

Kinderwens spreekuur Volendam Kinderwens spreekuur Volendam Voor wie is deze folder? Deze folder is voor mensen afkomstig uit Volendam met kinderwens. Wat is het kinderwens spreekuur? Het spreekuur is een samenwerking tussen de afdelingen

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Intra-uteriene groeivertraging Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding U krijgt deze folder omdat u zwanger bent van een kind dat in verhouding te klein is voor uw zwangerschapsduur. Een groeivertraging

Nadere informatie

Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings

Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings De meeste organismen hebben een twee sets chromosomen, met daarop informatie voor alle eigenschappen van dat organisme (diploid) Deze erfelijke informatie noemen we het genotype Hoe deze erfelijke informatie

Nadere informatie

NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts

NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts www.printo.it/pediatric-rheumatology/be_fm/intro NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts Versie 2016 1. WAT IS NRLP-12 GERELATEERDE TERUGKERENDE KOORTS 1.1 Wat is het? NRLP-12 gerelateerde terugkerende

Nadere informatie

Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk?

Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk? Biologie Vraag 1 Welke van de onderstaande structuren maakt spiercontractie mogelijk? Microtubuli Microfilamenten Intermediaire filamenten Microvilli Biologie: vraag 1 Biologie Vraag 2

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

vwo hormoonstelsel 2010

vwo hormoonstelsel 2010 vwo hormoonstelsel 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen een rol bij het

Nadere informatie

Jongen of meisje? Variaties in de ontwikkeling van het geslacht

Jongen of meisje? Variaties in de ontwikkeling van het geslacht Jongen of meisje? Variaties in de ontwikkeling van het geslacht Inleiding Bij de geboorte van een kind kan het geslacht onduidelijk zijn, waardoor de arts niet direct kan vaststellen of de baby een jongen

Nadere informatie

Klinische Genetica. Autosomaal dominante overerving

Klinische Genetica. Autosomaal dominante overerving Klinische Genetica Autosomaal dominante overerving Klinische Genetica U bent (of uw kind is) doorverwezen naar de polikliniek Klinische Genetica. Tijdens de eerste afspraak legt een klinisch geneticus

Nadere informatie

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale Inleiding De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Down-syndroom ('mongooltje')

Nadere informatie

AAbb of Aabb = normaal zicht aabb of aabb = retinitis pigmentosa AABB of AABb = retinitis pigmentosa

AAbb of Aabb = normaal zicht aabb of aabb = retinitis pigmentosa AABB of AABb = retinitis pigmentosa 13. (MC) Retinitis pigmentosa is een erfelijke vorm van blindheid, die kan veroorzaakt worden door een recessief allel (a) op een locus alfa, of door een dominant allel (B) op een andere locus, bèta. Onderstaande

Nadere informatie

Diabetes en zwanger worden

Diabetes en zwanger worden Diabetes en zwanger worden Inhoudsopgave Inleiding... 1 Meld de (wens tot) zwangerschap aan uw arts... 1 Goede voorbereiding... 1 Foliumzuur... 2 Zelfcontrole... 2 De zwangerschap in vogelvlucht... 2 Medicijngebruik...

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest Maatschap Gynaecologie Nekplooimeting en serumtest Datum en tijd U wordt (dag) (datum) om uur verwacht. Plaats Op de dag van de afspraak meldt u zich op de polikliniek Verloskunde/Gynaecologie. Volgt u

Nadere informatie

Welke van de bovenstaande celorganellen of levensprocessen kunnen zowel in prokaryote, als in eukaryote cellen voorkomen?

Welke van de bovenstaande celorganellen of levensprocessen kunnen zowel in prokaryote, als in eukaryote cellen voorkomen? Biologie Vraag 1 Celorganellen en levensprocessen bij levende cellen zijn: 1. Ribosomen 2. ATP synthese 5. DNA polymerase 3. Celmembranen 6. Fotosynthese 4. Kernmembraan 7. Mitochondria Welke van de bovenstaande

Nadere informatie

Echo s in de verloskunde. November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek

Echo s in de verloskunde. November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek + Echo s in de verloskunde November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek + Echo s 6 tot 14 weken Vitaliteits echo Termijn echo Datering o.b.v. 1e dag L.M. is onjuist Tussen 8+4 en 12+6

Nadere informatie

1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld.

1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. 1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. Het aantal geboortes in Noord Nederland In tabel 1 is weergegeven hoeveel kinderen levend en dood geboren

Nadere informatie

Welke van de bovenstaande celorganellen of levensprocessen kunnen zowel in prokaryote, als in eukaryote cellen voorkomen?

Welke van de bovenstaande celorganellen of levensprocessen kunnen zowel in prokaryote, als in eukaryote cellen voorkomen? Biologie Vraag 1 Celorganellen en levensprocessen bij levende cellen zijn: 1. Ribosomen 2. ATP synthese 5. DNA polymerase 3. Celmembranen 6. Fotosynthese 4. Kernmembraan 7. Mitochondria Welke van de bovenstaande

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Biologie voortplanting 6/29/2013. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Biologie voortplanting 6/29/2013. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Biologie voortplanting 6/29/2013 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Leen Goyens (http://users.telenet.be/toelating) en studenten van forum http://www.toelatingsexamen-geneeskunde.be

Nadere informatie

2. Prevalentie aangeboren aandoeningen in tijdtrends

2. Prevalentie aangeboren aandoeningen in tijdtrends 2. Prevalentie aangeboren aandoeningen in tijdtrends 1981-2011 Een belangrijk doel van de registratie is het monitoren van de prevalentie van aangeboren aandoeningen in de tijd. Onderstaande tijdtrends

Nadere informatie

stoppen zware drinkers minder vaak met het drinken van alcoholhoudende drank dan vrouwen met een lager alcoholgebruik.

stoppen zware drinkers minder vaak met het drinken van alcoholhoudende drank dan vrouwen met een lager alcoholgebruik. Samenvatting In Nederland gebruikt ongeveer 80% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd alcoholhoudende drank. Veel vrouwen staken het alcoholgebruik zodra ze zwanger zijn of eerder al, als ze zwanger

Nadere informatie

Recessieve Overerving

Recessieve Overerving 12 Recessieve Overerving Aangepaste informatie van folders geproduceerd door Guy s and St Thomas Hospital en Londen Genetic Knowledge Park, aangepast volgens hun kwaliteitsnormen. Juli 2008 Vertaald door

Nadere informatie

Pre-eclampsie en HELLP syndroom (zwangerschapsvergiftiging)

Pre-eclampsie en HELLP syndroom (zwangerschapsvergiftiging) Pre-eclampsie en HELLP syndroom (zwangerschapsvergiftiging) Zwangerschapsvergiftiging een serieuze zaak Pre-eclampsie en HELLP syndroom Inleiding 3 Ernstige vormen van zwangerschaps hoge bloeddruk; complicaties

Nadere informatie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Intra-uteriene groeivertraging. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Intra-uteriene groeivertraging Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding U krijgt deze folder omdat u zwanger bent van een kind dat in verhouding te klein is voor uw zwangerschapsduur. Een groeivertraging

Nadere informatie

Zwangerschap bij een chronische darmziekte

Zwangerschap bij een chronische darmziekte Maag-, Darm- en Leverziekten Zwangerschap bij een chronische darmziekte www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Vruchtbaarheid... 3 Erfelijkheid... 4 Medicijnen... 4 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap...

Nadere informatie

Inleiden van de bevalling

Inleiden van de bevalling Gynaecologie Inleiden van de bevalling Inleiding U heeft van uw gynaecoloog te horen gekregen dat u wordt ingeleid. Het inleiden van de baring betekent dat we de bevalling kunstmatig op gang brengen. In

Nadere informatie

Deficiëntie van de IL-1-Receptorantagonist (DIRA)

Deficiëntie van de IL-1-Receptorantagonist (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/be_fm/intro Deficiëntie van de IL-1-Receptorantagonist (DIRA) Versie 2016 1. WAT IS DIRA 1.1 Wat is het? Deficiëntie van de IL-1-receptorantagonist (DIRA) is een zeldzame

Nadere informatie

Is een goed kind ook een gezond kind, dat blijft altijd een vraag. Dr. P.K. Flu Dr. J.W. de Leeuw Gynaecologen, Ikazia Ziekenhuis

Is een goed kind ook een gezond kind, dat blijft altijd een vraag. Dr. P.K. Flu Dr. J.W. de Leeuw Gynaecologen, Ikazia Ziekenhuis Is een goed kind ook een gezond kind, dat blijft altijd een vraag Dr. P.K. Flu Dr. J.W. de Leeuw Gynaecologen, Ikazia Ziekenhuis Casus U ziet op uw spreekuur een 35 jarige zwangere vrouw, gravida 4, para

Nadere informatie

Counseling over QF-PCR en array. Caroline Bax en Eva Pajkrt, perinatologen VUMC en AMC

Counseling over QF-PCR en array. Caroline Bax en Eva Pajkrt, perinatologen VUMC en AMC Counseling over QF-PCR en array Caroline Bax en Eva Pajkrt, perinatologen VUMC en AMC Inleiding Conventionele chromosoom analyse wordt sinds de jaren 60 gebruikt. Cytogenetische diagnose: Aneuploidie (On)gebalanceerde

Nadere informatie

4 VWO thema 3 Voortplanting EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN

4 VWO thema 3 Voortplanting EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN Examentrainer Vragen Eendagshaantjes In de pluimveehouderij worden in Nederland jaarlijks tientallen miljoenen eendagshaantjes gedood. Dit cijfer is te vinden in het rapport Alternatieven voor doding van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvatting (Dutch summary) 1 Vroeggeboorte na antenatale inflammatie bronchiale hyperreactiviteit als onderliggende oorzaak van Vroeggeboorte Over vroeggeboorte, ook wel prematuriteit genoemd,

Nadere informatie

Algemene aspecten van erfelijkheid. Waarom is kennis over erfelijke aspecten van een ziekte belangrijk? Wanneer erfelijkheidsadvies/onderzoek?

Algemene aspecten van erfelijkheid. Waarom is kennis over erfelijke aspecten van een ziekte belangrijk? Wanneer erfelijkheidsadvies/onderzoek? Erfelijke nierziekten: algemene aspecten van erfelijkheid, overerving en erfelijkheidsadvies Nine Knoers Klinisch Geneticus Commissie Erfelijke Nierziekten NVN 4 november 2006 HUMAN GENETICS NIJMEGEN Inhoud

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Anencefalie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Anencefalie Anencefalie Wat is een anencefalie? Een anencefalie is een ernstige aanlegstoornis van de hersenen waarbij de grote en kleine hersenen niet of nauwelijks zijn aangelegd. Hoe wordt een anencefalie ook wel

Nadere informatie

Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het

Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het 1 Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het kort 2 Cystic Fibrosis = CF = Taaislijmziekte Cystic

Nadere informatie

Klinische Genetica. Geslachtsgebonden (X-chromosoom gebonden) recessieve overerving

Klinische Genetica. Geslachtsgebonden (X-chromosoom gebonden) recessieve overerving Klinische Genetica Geslachtsgebonden (X-chromosoom gebonden) recessieve overerving Klinische Genetica Bij uw bezoek aan de polikliniek Klinische Genetica heeft de klinisch geneticus of een genetisch consulent

Nadere informatie

NIPT. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. Nascholing Counseling NIPT NIPT Dr. Diane Van Opstal, Laboratoriumspecialist Klinische Genetica, Erasmus MC Dr. Maarten Knapen, gynaecoloog-perinatoloog Erasmus MC en medisch directeur SPSZN Nascholing Counseling NIPT Disclosure

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek anno 2015. Lizet van der Kolk klinisch geneticus 11-06-2015

Erfelijkheidsonderzoek anno 2015. Lizet van der Kolk klinisch geneticus 11-06-2015 Erfelijkheidsonderzoek anno 2015 Lizet van der Kolk klinisch geneticus 11-06-2015 Erfelijkheidsonderzoek Bij wie, hoe en waarom? Consequenties en belang voor patiënt(e) en familieleden Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatie voor patiënten en hun familie

Informatie voor patiënten en hun familie 16 Chromosoomafwijkingen Juli 2008 Vertaald door Mies Wits-Douw en Marloes Brouns-van Engelen, Erfocentrum, Woerden, Nederland. Gesteund door EuroGentest, NoE ( Network of Excellence ) contract nr.512148,

Nadere informatie

Prenatale screening. Gynaecologie en verloskunde

Prenatale screening. Gynaecologie en verloskunde Prenatale screening Gynaecologie en verloskunde Wat is prenatale screening? De meeste kinderen worden gezond geboren. Een klein percentage (3 4 %) heeft echter bij de geboorte een aangeboren aandoening.

Nadere informatie

Genetische testen. Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project.

Genetische testen. Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Genetische testen Professor Martina Cornel and Professor Heather Skirton Gen-Equip Project. Inzicht krijgen in genetische testen en testresultaten Inhoud Wat is genetisch testen? Klinische toepassingen

Nadere informatie

Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld.

Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. 1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. Het aantal geboortes in Noord Nederland In tabel 1 is weergegeven hoeveel kinderen levend en dood geboren

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap Tijdens je zwangerschap kunnen we met een echo het kindje in je buik bekijken. Een echoscopie is een beeldvormende techniek

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 4: Erfelijkheid. Basisstof 1. Basisstof 2. Erfelijke eigenschappen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 4: Erfelijkheid. Basisstof 1. Basisstof 2. Erfelijke eigenschappen: Samenvatting Thema 4: Erfelijkheid Basisstof 1 Erfelijke eigenschappen: - Genotype: o genen liggen op de chromosomen in kernen van alle cellen o wordt bepaald op moment van de bevruchting - Fenotype: o

Nadere informatie

X-gebonden overerving

X-gebonden overerving 12 Universiteit Gent - UG http://medgen.ugent.be/cmgg/home.php Tel. +32(0)9 240 36 03 X-gebonden overerving Université Libre de Bruxelles - ULB Tel. +32 (0)2 555 31 11 Vrije Universiteit Brussel - VUB

Nadere informatie

2. Erfelijkheid en de ziekte van Huntington

2. Erfelijkheid en de ziekte van Huntington 2. Erfelijkheid en de ziekte van Huntington Erfelijkheid Erfelijk materiaal in de 46 chromosomen De mens heeft in de kern van elke lichaamscel 46 chromosomen: het gaat om 22 paar lichaamsbepalende chromosomen

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling

Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Langdurig gebroken vliezen rondom de bevalling Ziekenhuis Gelderse Vallei Wat zijn gebroken vliezen? Gebroken vliezen betekent dat er vruchtwater uit de baarmoeder loopt. A terme betekent dat de vliezen

Nadere informatie

NLRP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts

NLRP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts www.printo.it/pediatric-rheumatology/nl/intro NLRP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts Versie 2016 1. WAT IS NLRP12 GERELATEERDE TERUGKERENDE KOORTS 1.1 Wat is het? NLRP12 gerelateerde terugkerende koorts

Nadere informatie

Normale cyclus. Gynaecologie

Normale cyclus. Gynaecologie Normale cyclus Gynaecologie Inhoudsopgave In het kort 4 Wat is een normale cyclus? 4 Wat gebeurt er in een cyclus? 5 De rol van hormonen 5 De fasen van een cyclus 6 De rijping van de eiblaas (folliculaire

Nadere informatie

3.3 Aangeboren hartafwijkingen

3.3 Aangeboren hartafwijkingen 3.3 Aangeboren hartafwijkingen Aangeboren hartafwijkingen vormen de grootste groep van aangeboren aandoeningen met een van ruim 6 op de 1. geboorten. Dit betekent dat er in Nederland per jaar ongeveer

Nadere informatie

Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden?

Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden? 21 mei 2011 Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden? Drs. Inge Smeets PGD arts en arts-onderzoeker Maastricht Universitair Medisch Centrum Themamiddag Jong en BRCA Borstkankervereniging

Nadere informatie

Gynaecologie/Verloskunde

Gynaecologie/Verloskunde Gynaecologie/Verloskunde Prenatale diagnostiek in de zwangerschap Inleiding De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3% van alle pasgeborenen wordt er een aangeboren afwijking vastgesteld. Een

Nadere informatie

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede)

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Deze folder is bedoeld voor mensen die samen met hun partner een kind willen krijgen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prostin E2, gel voor vaginaal gebruik 1 of 2 mg. Dinoproston

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prostin E2, gel voor vaginaal gebruik 1 of 2 mg. Dinoproston BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Prostin E2, gel voor vaginaal gebruik 1 of 2 mg Dinoproston Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

IVV: Stilleestekstproef: structuur van een medische tekst

IVV: Stilleestekstproef: structuur van een medische tekst www. IVV: Stilleestekstproef: structuur van een medische tekst Inleiding In dit gedeelte wordt er getest of je in staat bent om op (zeer) korte termijn de essentiële elementen uit een wetenschappelijke

Nadere informatie

4 HAVO thema 4 Erfelijkheid EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN

4 HAVO thema 4 Erfelijkheid EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN Examentrainer Vragen Karyogrammen In afbeelding 1 zijn twee karyogrammen weergegeven. Deze karyogrammen zijn afkomstig van een eeneiige tweeling. Het ene kind is van het mannelijk geslacht zonder duidelijke

Nadere informatie

Foliumzuur bij kinderwens en zwangerschap

Foliumzuur bij kinderwens en zwangerschap Gynaecologie Foliumzuur bij kinderwens en zwangerschap www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarom is foliumzuur belangrijk?... 3 Wat is foliumzuur?... 4 Is foliumzuur goed voor alle zwangere vrouwen?...

Nadere informatie

NIPT. K. Huijsdens Labspecialist klinische genetica, AMC. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. K. Huijsdens Labspecialist klinische genetica, AMC. Nascholing Counseling NIPT NIPT K. Huijsdens Labspecialist klinische genetica, AMC Nascholing Counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Van mens tot Cel oefenvragen 1. De celdeling bestaat uit verschillende fasen. Hoe heten de G1, S en de G2 fase samen?

Van mens tot Cel oefenvragen 1. De celdeling bestaat uit verschillende fasen. Hoe heten de G1, S en de G2 fase samen? Van mens tot Cel oefenvragen 1. De celdeling bestaat uit verschillende fasen. Hoe heten de G1, S en de G2 fase samen? A: interfase B: profase C: anafase D: cytokinese 2. Een SNP (single nucleotide polymorphism)

Nadere informatie

Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Informatie over rhesusziekte en de rhesusprik. Bloed is leven

Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Informatie over rhesusziekte en de rhesusprik. Bloed is leven Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Informatie over rhesusziekte en de rhesusprik Bloed is leven Zwanger? Luister naar het goede nieuws! Rhesus D 3 De rhesus D-factor en zwangerschap 4 Mogelijke gevolgen

Nadere informatie

Normale cyclus. Poli Gynaecologie

Normale cyclus. Poli Gynaecologie 00 Normale cyclus Poli Gynaecologie De inhoud van deze voorlichtingsfolder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Andere folders en brochures op het gebied

Nadere informatie

Dan is de waarde van het recessieve allel q dus 0,87, vanwege het feit dat p + q = 1.

Dan is de waarde van het recessieve allel q dus 0,87, vanwege het feit dat p + q = 1. Opgave 1: Wet van Hardy-Weinberg Een populatie van 10.000 individuen voldoet wat betreft de onderlinge voortplanting aan de voorwaarden, genoemd in de wet van Hardy-Weinberg. Van deze populatie is bekend

Nadere informatie

Prenatale array CGH Counseling en voorbeelden

Prenatale array CGH Counseling en voorbeelden Prenatale array CGH Counseling en voorbeelden Merel van Maarle,klinisch geneticus AMC Mariet Elting,klinisch geneticus VUmc Regionale bijeenkomst 17 december 2012 Stand van zaken VUmc/AMC Zwangerschap

Nadere informatie

Klinische Genetica. Autosomaal recessieve overerving

Klinische Genetica. Autosomaal recessieve overerving Klinische Genetica Autosomaal recessieve overerving Klinische Genetica U of uw kind is doorverwezen naar de polikliniek Klinische Genetica. Tijdens de afspraak legt een klinisch geneticus of een genetisch

Nadere informatie

Dialogen voor conceptcartoons. Verband genotype/fenotype, dominant/recessief

Dialogen voor conceptcartoons. Verband genotype/fenotype, dominant/recessief Dialogen voor conceptcartoons Verband genotype/fenotype, dominant/recessief 1 Is dit ons kind? (Zie conceptcartoon Horst Wolter op deze site.) Leermoeilijkheid (misconcept): Uiterlijke eigenschappen weerspiegelen

Nadere informatie

Voorwoord 13. Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15

Voorwoord 13. Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15 Inhoudstafel Voorwoord 13 Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15 1.1 Menstruele cyclus 15 1.1.1 Ovulatie 15 1.1.2 Menstruele cyclus ter hoogte van het endometrium 17 1.2 Gametogenese 18 1.3 De

Nadere informatie

Schildklier en zwangerschap

Schildklier en zwangerschap Schildklier en zwangerschap SCHILDKLIER EN ZWANGERSCHAP Waarvoor dient de schildklier? De schildklier produceert schildklierhormoon, een hormoon dat verantwoordelijk is voor de snelheid van de stofwisseling.

Nadere informatie

hoofdstuk één hoofdstuk twee

hoofdstuk één hoofdstuk twee Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar hemolytische foetale bloedarmoede en foetale hydrops. Hemolytische foetale bloedarmoede ontstaat door afbraak van rode bloedcellen. Foetale hydrops betreft het

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zwangerschap 2 Erfelijkheid 2 Vruchtbaarheid 2 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap

Nadere informatie

Stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e 1

Stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e 1 Zwangerschap en Stralingsbescherming Zwangerschap en Stralingsbescherming inhoud Informatie over mogelijke biologische effecten door blootstelling aan ioniserende straling tijdens deterministische effecten

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. DNA-onderzoek en gentherapie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. DNA-onderzoek en gentherapie Afsluitende les Leerlingenhandleiding DNA-onderzoek en gentherapie Inleiding In de afsluitende les DNA-onderzoek en gentherapie zul je aan de hand van een aantal vragen een persoonlijke en kritische blik

Nadere informatie