CAT Start van het leven / Cursusafhankelijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAT Start van het leven 13-14 / Cursusafhankelijke"

Transcriptie

1 A VUmc-compas toetsing Toets CAT Start van het leven / Cursusafhankelijke toets Cursus B2.1 Start van het leven Cursuscoördinator (vice-) mv.dr. Y.M.C. Hendriks / mv.drs. K.F. Heins Gelegenheid 1e Toetsdatum 28 oktober 2013 Tijd uur (21.00 uur voor extra-tijd studenten) Plaats HG-02A00; HG-04A00; HG-08A00; HG-06A00; HG-KC07; MF-FG2 en MF-FG1 Aantal en type vragen 70 meerkeuzevragen: 16 tweekeuzevragen, 9 driekeuzevragen, 42 vierkeuzevragen, 3 vijfkeuzevragen, 0 zeskeuzevragen Druk tweezijdig bedrukt, kleurendruk Toegestane hulpmiddelen geen Studentinstructie: MC-toets: kies het beste (volledig juiste en meest complete) antwoord mobiele telefoons uit en in de tas onder de stoel alléén toetsbenodigdheden op tafel vul je studentnummer en naam duidelijk in op het formulier kras NIET in de barcode rechtsonder; ook GEEN doorhalingen zo nodig foutieve hokjes corrigeren door zeer goed te gummen vragen over de inhoud van de toets worden NIET beantwoord commentaren na afloop naar de JVC van je cursus toiletbezoek NIET toegestaan fraude wordt bestraft. Succes! CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 1 van 16

2 CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 2 van 16

3 1 Een klinisch geneticus verdenkt een patiënt van het Russell-Silver syndroom. Karyotypering laat geen afwijking zien, waarna de arts een snp-array inzet. Uit die resultaten blijkt dat er zich op chromosoom 7 een normaal aantal heterozygote snp s bevindt. Welke conclusie kun je trekken? a. Er is sprake van uniparentale isodisomie b. Er is sprake van een microdeletie c. De array is niet afwijkend 2 Welk verschil of overeenkomst bestaat er tussen nonsense mutaties en missense mutaties? a. Nonsense mutaties zitten overal in het gen, missense mutaties vooral in belangrijke domeinen b. Nonsense mutaties en missense mutaties zitten overal in het gen c. Nonsense mutaties en missense mutaties zitten vooral in belangrijke domeinen d. Nonsense mutaties zitten vooral in belangrijke domeinen, missense mutaties zitten overal in het gen 3 In theorie kan tegenwoordig ook next generation sequencing (NGS) worden ingezet bij de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Welke afwijkingen kunnen met deze test worden aangetoond? a. Missense mutaties, stopmutaties en kleine deleties b. Submicroscopische deleties en inversies c. Grote ongebalanceerde afwijkingen d. Gebalanceerde translocaties 4 Een genoomwijde associatiestudie maakt gebruik van grote aantallen cases en controles. Waarom zijn die grote aantallen nodig? Omdat: a. de gezochte genvarianten zeldzaam zijn b. het effect van elke oorzakelijke genvariant klein is c. de gezochte genvarianten steeds uniek zijn d. je van tevoren niet weet hoeveel genvarianten er zijn 5 Met whole exome sequencing is onderzoek gedaan naar de oorzaak van een verstandelijke beperking bij een kind. Van dit kind is het volgende bekend: de verstandelijke beperking is ernstig, de ouders ervan zijn niet-consanguin ( hebben dus geen bloedverwantschap), bij overige familieleden komt verstandelijke beperking niet voor. Wat is op basis van deze gegevens nu de meest waarschijnlijke oorzaak voor de verstandelijke beperking van het betreffende kind? a. Een de novo autosomaal dominante mutatie b. Een autosomaal recessieve oorzaak c. Een X-gebonden oorzaak CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 3 van 16

4 6 Mevrouw Q. is zwanger. Zij en haar man zijn consanguin. De moeder van meneer en de vader van mevrouw zijn beide drager van een autosomaal recessief overervende aandoening (zie stamboom). Wat is de kans voor een kind van mevrouw Q. en haar man op deze aandoening? a. ½ b. ¼ c. 1/8 d. 1/9 e. 1/16 7 Femke heeft een kleine lengte met een naar verhouding groot hoofd en korte ledematen. Ze zit op regulier onderwijs. Welke van de onderstaande syndromen past bij de kenmerken van Femke? a. Achondroplasie b. Noonan syndroom c. Williams syndroom d. Marfan syndroom 8 In welke fase van de meiose vindt recombinatie plaats? a. Meiose 1 b. Meiose 2 9 Er zijn meerdere genen die als er een mutatie in voorkomt het Noonan syndroom kunnen veroorzaken. Hoe heet dit fenomeen? a. Multifactoriële overerving b. Genetische heterogeniteit CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 4 van 16

5 10 Mevrouw P. is zwanger (Zie stamboom). Wat is de kans op een premutatie in het fragiele X gen of het fragiele X syndroom voor de ongeboren zoon van mevrouw? a. 0 b. 1/8 c. ¼ d. ½ e Gegeven: Een van de mogelijke oorzaken van zowel Angelman syndroom als Prader-Willi syndroom is een deletie op chromosoom 15q11-q13. Het Angelman gebied is niet actief (geimprint) bij mannen en het Prader/Willi syndroom gebied is niet actief (geimprint) bij vrouwen. Casus: Bij prenataal onderzoek wordt met een array een deletie van 15q11-q13 gezien. Bij verder onderzoek blijkt de deletie op het allel te liggen wat het kind van moeder geërfd heeft. Welke aandoening heeft het kind? a. Angelman syndroom b. Prader-Willi syndroom CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 5 van 16

6 12 Nieuwe technologische mogelijkheden van de medisch geassisteerde voortplanting leiden tot nieuwe ethische discussies. Ten Have in zijn boek Medische ethiek wijst onder meer op een toename van verantwoordelijkheden als nieuwe morele dimensie. Wat wordt hier bedoeld? a. Het individu heeft meer keuzemogelijkheden gekregen als het gaat om reproductieve mogelijkheden, maar tegelijk stelt de overheid beperkingen op ten aanzien van de reproductieve mogelijkheden. b. Het individu heeft meer keuzemogelijkheden gekregen als het gaat om reproductieve mogelijkheden, maar hoe hier het beste gebruik van te maken is niet eenduidig en dient zorgvuldig te worden afgewogen. c. Door de toename aan reproductieve mogelijkheden heeft de overheid meer verantwoordelijkheden ten aanzien van voortplanting en moet zij verantwoord beleid opstellen ten aanzien van (morele) grenzen bij de voortplantingsmogelijkheden. 13 Mevrouw G. wil stoppen met anticonceptie wegens een kinderwens. Dit wordt het eerste kind. Mevrouw (33 jaar) en haar partner (34 jaar) zijn gezond. De broer van haar partner kreeg in 2000 een kind dat jong aan spina bifida overleden is. Hoe luidt het advies met betrekking tot het slikken van foliumzuur voor deze mevrouw? a. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 8 weken na de conceptie 0,4-0,5 mg foliumzuur b. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 8 weken na de conceptie 0,8-1,0 mg foliumzuur c. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 12 weken na de conceptie 0,4-0,5 mg foliumzuur d. Tenminste 4 weken voor de conceptie tot tenminste 12 weken na de conceptie 0,8-1,0 mg foliumzuur 14 Waardoor ontstaan lenderibben? a. Anterieure homeote transformatie van de 1 ste lendewervel b. Posterieure homeote transformatie van de 1 ste lendewervel c. Anterieure homeote transformatie van de 12 de borstwervel d. Posterieure homeote transformatie van 12 de borstwervel 15 Welk fenomeen komt bij matig-ernstige vormen van holoprosencephalie wél voor, maar niet bij milde of juist zeer ernstige vormen daarvan? a. Enkelvoudige centrale snijtand in de bovenkaak b. Mediane lip-kaakspleet c. Proboscis d. Cyclopie CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 6 van 16

7 16 Bekijk onderstaande afbeelding. Welke benige bekkenstructuur wordt met de pijl aangeduid? a. Spina ischiadica b. Promontorium c. Spina iliaca anterior superior d. Pecten ossis pubis e. Tuberculum pubicum 17 Bekijk onderstaande afbeelding. Wat wordt er met de pijl aangeduid? a. lig. ovarii proprium b. mesovarium c. lig. cardinale d. lig. latum CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 7 van 16

8 18 Via welke opening verlaat de n. pudendus het bekken? a. Foramen suprapiriforme b. Foramen infrapiriforme c. Foramen obturatum d. Foramen ischiadicum minus 19 Uit welke kiemlaag heeft het centrale zenuwstelsel haar oorsprong? a. Endoderm b. Mesoderm c. Ectoderm 20 Somieten geven oorsprong aan: a. de epidermis b. het darmepitheel c. de nieren d. de wervelkolom 21 In welk stadium van de ontwikkeling nestelt de vrucht zich in het slijmvlies van de uterus? a. Morula b. Blastocyste c. Achtcellig stadium d. Zygote 22 Wat verstaat men onder gastrulatie? Het ontstaan van a. de kieuwbogen b. drie lagen in het embryo c. de primitieve darm d. de amnionholte CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 8 van 16

9 23 Bekijk onderstaande afbeelding. Wat wordt er met nummer 3 aangeduid? a. Epiblast b. Cytotrofoblast c. Syncytiotrofoblast d. Hypoblast 24 In de vroeg-embryonale periode ontstaat de chorda dorsalis. Op de vorming van welk orgaan heeft de chorda een bepalende invloed? a. De primitieve darm b. De gonade c. Het hart d. Het ruggenmerg 25 Welke migraties treden bij de organogenese van de mens op? a. De nieren ascenderen en de inwendige geslachtsorganen descenderen b. De inwendige geslachtsorganen ascenderen en de nieren descenderen c. Zowel de nieren als de inwendige geslachtsorganen descenderen d. Zowel de nieren als de inwendige geslachtsorganen ascenderen 26 Welke structuur behoort tot de derivaten van het endoderm? a. Neurale buis b. Chorda c. Lever d. Nier 27 Welk onderdeel van de m. levator ani speelt een essentiële rol in de fecale continentie? a. m. puborectalis b. m. pubococcygeus c. m. iliococcygeus CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 9 van 16

10 28 Cortico trophin releasing hormone (CRH) is een placentaproduct. Welke functie heeft CRH? a. CRH is een insuline antagonist b. CRH remt de productie van oestrogenen af aan het eind van de zwangerschap c. CRH werkt antagonistisch op oxytocine d. CRH stimuleert zowel de foetale als de maternale bijnieren 29 De aanwezigheid van vruchtwater is voor de foetus om meerdere reden van groot belang. Als er geen vruchtwater meer is binnen de eerste 24 weken amenorroe a. sluit de neuraalbuis zich niet adequaat b. ontwikkelen de longen zich niet verder c. wordt het slikcentrum niet geactiveerd d. blijft de nierfunctie achter in ontwikkeling 30 In de fysiologische zwangerschap verandert bij de zwangere onder andere de leverfunctie. Welke verandering is dat? a. Afname van productie van transporteiwitten b. Toename van productie van stollingsfactoren c. Lipofiele medicamenten worden meer en sneller afgebroken d. Afvoer van galzure zouten neemt toe in snelheid 31 De insuline weerstand neemt toe tijdens de fysiologische zwangerschap. Door welke stof komt dat? a. Glucagon b. Humaan placentair lactogeen (hpl) c. Dopamine d. Insuline-bindingseiwit 32 Stelling: In de fysiologische zwangerschap neemt de interglomerulaire druk in de nieren toe. 33 Stelling: In de fysiologische zwangerschap neemt de GFR (glomerulaire filtratie snelheid) toe. 34 Aangenomen dat de navel halverwege symfyse en xyfoïd staat, waar hoort bij amenorroe van 28 weken dan de fundus uteri te staan volgens anatomische punten? a. Op de bovenrand van de navel b. Op 1/4 navel-xyfoïd c. Op 1/2 navel-xyfoïd d. Op 2/3 navel-xyfoïd CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 10 van 16

11 35 Een zwangere begint contracties te krijgen bij 40 weken amenorroe. Er wordt gedurende een uur een CTG gemaakt ter controle van de foetus. Welk criterium van het CTG duidt op een goede foetale conditie? a. Acceleraties worden gedurende dat uur niet waargenomen b. De basisfrequentie van de foetale hartslag ligt rond 145 slagen per minuut c. De variabiliteit (bandbreedte) bedraagt tijdens dat uur 2 à 3 slagen d. Elke tien minuten is er een contractie, gevolgd door een deceleratie 36 Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de placenta maakt men bij 24 weken amenorroe een doorstromingsprofiel met behulp van echografie. Als de placentatie goed verlopen is, moet in een bepaald bloedvat een specifieke verandering in de flow zijn opgetreden. Over welk bloedvat wordt deze flow gemeten en welke verandering daarin correleert met een te verwachten goede placentatie? a. De arteria uterina flow is bifasisch geworden b. De arteria uterina flow is monofasisch geworden c. De arteria umbilicalis flow is bifasisch geworden d. De arteria umbilicalis flow is monofasisch geworden 37 De bewegingen die het foetale hoofd achtereenvolgens hoort te maken tijdens de indaling in het bekken, tijdens de passage door het geboortekanaal tot en met de geboorte van het hoofd in gewone achterhoofdsligging, worden hieronder in alfabetische volgorde gegeven en genummerd als 1 t/m déflexie van het hoofd vindt plaats, met de excentrische pool naar voren 2. draaiing van het achterhoofd is naar voren gericht, rondom de barings-as 3. flexie van het hoofd vindt plaats, met barings-as ter plaatse van de kleine fontanel 4. het achterhoofd draait naar de rugzijde van het kind 5. het hoofd staat vrijwel dwars, met de barings-as op de pijlnaad Wat is de juiste volgorde van alle bewegingen van het foetale hoofd? a b c d Een zwangere is een half uur aan het persen. Welke informatie, verkregen door vaginaal toucher, is tijdens die uitdrijvingsfase relevant ter beoordeling van progressie van de baring? a. Het inmiddels bereikte vlak van Hodge b. De veranderde positie van de cervix: sacraalwaarts of centraal c. De mate van indaling van de schouders d. In hoeverre de vaginawanden inmiddels zijn verstreken CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 11 van 16

12 39 Wanneer is de mammogenese van een vrouw volledig voltooid? a. Na volledig doorgemaakt hebben van de puberteit b. Na minstens één jaar de anticonceptiepil te hebben gebruikt c. Aan het eind van de eerste doorgaande zwangerschap d. Na voor het eerst minstens 6 weken borstvoeding te hebben gegeven 40 Stelling: In de tweede helft van een fysiologische zwangerschap is de kans op trombose hoger dan tijdens de kraamperiode. 41 Stelling: Zowel de bloedstolling als de fibrinolyse zijn tijdens de fysiologische zwangerschap beide in mindere mate geactiveerd in vergelijking tot de niet-zwangere situatie. 42 Tijdens een zwangerschap zouden er irregulaire, oftewel niet-natuurlijke antilichamen gevormd kunnen worden, of al aanwezig kunnen zijn. Welke foetale bloedgroep initieert GEEN irregulaire antilichamen? a. Bloedgroep O b. Bloedgroep Rhesus D c. Bloedgroep Rhesus c d. Bloedgroep Kell 43 Een 36 jarige zwangere vraagt bij amenorroe van 10 weken informatie over prenataal onderzoek. Haar wens is optimale veiligheid voor de foetus, maar daarbij toch ook optimale zekerheid van de uitkomst. Welke methode komt zoveel mogelijk tegemoet aan haar wensen, wanneer men uitsluitend gebruik maakt van in Nederland tot vandaag de dag wettelijk toegestane methoden? a. De combinatie test b. NIPT (niet invasieve prenatale test) c. AP (amnion punctie) d. NT meting (nekplooimeting) 44 Stelling: De vroege fases van follikelgroei zijn afhankelijk van gonadotrofine stimulatie 45 Stelling: Dat in het algemeen slechts één follikel dominant wordt tijdens de menstruele cyclus komt door dalende FSH concentraties. CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 12 van 16

13 46 Bij een patiënte is de hypofyse functioneel uitgevallen. Welk hormoon moet samen met FSH worden toegediend ter ovulatie-inductie bij zwangerschapswens? a. Anti oestrogeen hormoon b. Cortisol c. LH d. Oestrogeen hormoon 47 Er is zojuist een baby geboren die een Ventrikel Septum Defect heeft. De diameter van het VSD is net zo groot als de diameter van de aorta. Welke fysiologische gebeurtenis zal binnen 48 na de geboorte leiden tot ziekte bij deze neonaat? a. Sluiting van de ductus arteriosus b. Sluiting van het foramen ovale c. Daling van de longvaatweerstand d. Afname van het foetale hemoglobine 48 Wat is bij een foetus met een normaal aangelegd hart prenataal de bloedstroomrichting door de ductus arteriosus? a. Van de aorta richting de stam van de longslagader b. Van de linker boezem naar de rechter boezem c. Van de stam van de longslagader richting de aorta 49 Een à terme zwangere heeft een verse bloedvlek in haar ondergoed. Wat laat zien of dit bloed van haarzelf of van haar foetus afkomstig is? a. Als toegevoegd NaCl de rode vlek snel bruin laat verkleuren, is er sprake van foetaal bloed b. Als toegevoegd KOH de rode vlek snel bruin laat verkleuren, is er sprake van moederlijk bloed c. Als het zojuist verloren bloed donkerrood is, dan is het bloed afkomstig van de moeder d. Als het zojuist verloren bloed helder rood is, dan is het bloed afkomstig van de foetus 50 Mannen met een azoöspermie ten gevolge van een obstructie hebben een [ ] testisvolume. Vul in bij [ ] : a. verlaagd b. normaal c. verhoogd 51 Waaruit bestaat het epitheel van de tubuli seminiferi? a. Sertoli cellen b. Cellen van de spermatogenetische reeks c. Sertoli cellen en cellen van de spermatogenetische reeks d. Ronde basale cellen en cilindrische lange cellen die samen meerrijig epitheel vormen CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 13 van 16

14 52 Wat produceren de cellen van Leydig in het interstitium van de testis? a. Testosteron b. Androgeenbindend proteïne (ABP) c. FSH d. LH 53 Welke bewering over het corpus luteum is waar? Het corpus luteum: a. produceert als hoofdproduct oestrogenen b. ontstaat uit het ovarium stroma tussen de follikels c. ontstaat uit de theca interna en de granulosa laag van de follikel d. ontwikkelt zich onafhankelijk van hypofyse hormonen 54 Wanneer is de barrière tussen het moederlijke en het foetale bloed het dunst? a. Tijdens de nidatie b. Tijdens de vroege ontwikkeling van de placenta in de secundaire villi c. In de eerste helft van de zwangerschap d. Tegen het einde van de zwangerschap 55 Waartoe leidt de overdracht van maternale antilichamen via de placenta? a. Tot bescherming van de foetus tegen bacteriële infecties b. Tot bescherming van de foetus tegen virale infecties die de moeder in het verleden heeft doorgemaakt c. Tot ongewenste immuunreacties van de foetus tegen de moeder 56 Stelling: Bij auscultatie van de buik is er bij peritoneale prikkeling sprake van sterk verminderde tot afwezige peristaltiek. 57 Stelling: Bij peritoneale prikkeling is sprake van bewegingsdrang door de pijn. 58 Wat hoort een voldragen foetus al te kunnen, of: wat moet er al in zijn lichaam hebben plaatsgevonden als hij à terme is en dus klaar om geboren te worden? a. Er moet intra uterien meconium zijn geloosd b. Hij moet surfactant produceren c. De ductus arteriosus moet inmiddels zijn gesloten d. Zijn hartslag frequentie moet al gedaald zijn tot 80 à 90 slagen per minuut CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 14 van 16

15 59 Stelling: In de foetale circulatie is het bloed dat door de aorta ascendens stroomt zuurstofrijker dan het bloed door de aorta descendens. 60 Stelling: In de foetale circulatie stroomt het merendeel van het bloed dat via het rechter atrium het foetale hart instroomt dóór naar het linker atrium. 61 Welk klinisch symptoom past bij de diagnose Wet lungs? a. Ademhaling van meer dan 60 keer per minuut b. Ernstige cyanose c. Diepe subcostale intrekkingen d. Voortdurend expiratoir kreunen 62 Stelling: Het klinische beeld RDS (Respiratory Distress Syndrome) wordt behandeld door toediening van 100% zuurstof. 63 Met welk specifiek probleem krijgt een à terme neonaat die voor zijn leeftijd te klein en te mager is te maken? a. Respiratory distress syndrome (RDS) b. Hypothermie c. Anemie d. Hyperglycaemie 64 Stelling: RDS treedt in het algemeen niet meer op na een zwangerschapsduur van 34 weken, als de foetus tot dan normaal is gegroeid en zich ook normaal heeft ontwikkeld. 65 Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van icterus die 2 à 3 dagen na de geboorte ontstaat bij een kind dat alleen borstvoeding krijgt? a. Er zijn toxines in de moedermelk aanwezig b. De entero-hepatische circulatie van bilirubine is vertraagd c. Het teveel aan geconjugeerde bilirubine wordt pas later zichtbaar d. Er is te weinig borstvoeding Let op! Vraag 66 t/m 70 op volgende blad CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 15 van 16

16 66 Welke stof levert een groot gevaar op voor de neonaat als er geelzucht door ontstaat binnen 24 uur na de geboorte? a. Toxines in de eerste moedermelk b. Glucuronyl transferase c. Ongeconjugeerde bilirubine d. Hemoglobine 67 Wat is een kenmerkende bevinding bij een neonaat met hypoglycaemie? De neonaat a. heeft subcostale intrekkingen b. neusvleugelt c. kreunt expiratoir d. fladdert 68 Wanneer moet een neonaat die verdacht wordt van hypoglycaemie onmiddellijk intraveneus behandeld worden? Zodra a. het glucose gehalte lager is dan 2,6 mmol/l b. de urineproductie minder dan 4 plasluiers per dag bedraagt c. als de moeder nog niet in staat is borstvoeding te geven 69 Volgens de landelijke richtlijn extreme vroeggeboorte (oktober 2010) is de behandelgrens voor actieve opvang van een prematuur 24 weken zwangerschapsduur. Stelling: Voor actieve opvang is dan wel instemming van de ouders vereist. 70 Een promovenda wil de concentratie en vitaliteit van een celpopulatie meten. Zij gebruikt hiervoor een Bürker-telkamer en een trypaan-blauw kleuring om de dode en levende cellen te onderscheiden. Zij verdunt de celoplossing 10 keer en telt in 25 hokjes 35 levende cellen en 21 dode cellen. Wat is de concentratie levende cellen, de concentratie dode cellen en de vitaliteit van deze celoplossing? a. Levend: 350 cellen/ml, dood: 210 cellen/ml, vitaliteit: 37.5% b. Levend: 350 cellen/ml, dood: 210 cellen/ml, vitaliteit: 62.5% c. Levend: 35 x 10 4 cellen/ml, dood: 21 x 10 4 cellen/ml, vitaliteit: 60% d. Levend: 35 x 10 5 cellen/ml, dood: 21 x 10 5 cellen/ml, vitaliteit: 62.5% CAT 2.1 SVHL /afn. 28 oktober 2013 Pagina 16 van 16

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén Foetale bewaking Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén info@neoventa.com www.neoventa.com Voorwoord Dit educatieve materiaal, getiteld Foetale bewaking is ontwikkeld om verloskundigen en artsen te

Nadere informatie

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven 1.1 De interactie tussen erfelijkheid en omgeving 1.1.1 De rol van de omgeving bij het bepalen van de manifestatie van genen: van genotype naar fenotype

Nadere informatie

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker De ziekte van Von Hippel-Lindau erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Kanker in de familie 6 Hoe ontstaat een erfelijke aanleg? 7 De ziekte van Von Hippel-Lindau 10

Nadere informatie

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-1-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-1-syndroom 6 De bijschildklieren 9 De alvleesklier 13 De hypofyse 16 De bijnieren

Nadere informatie

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Neurologie 13-14 Cursuscoördinator (vice-) dr. B.W. van Oosten / mw. prof. dr. H.E. de Vries Gelegenheid 1 e Toetsdatum

Nadere informatie

Beelden van de mens. Embryologie. Tom van Gelder

Beelden van de mens. Embryologie. Tom van Gelder Beelden van de mens Embryologie Tom van Gelder 1 Een mens wordt niet mens, Maar is mens. Erich Blechschmidt 2 Voorwoord In de 20 jaar dat ik op Warmonderhof (de opleiding voor biologisch-dynamische land-

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van meisjes met het syndroom van Turner (TS). Hierin wordt algemene

Nadere informatie

IVF In vitro fertilisatie

IVF In vitro fertilisatie Medisch Spectrum Twente Verloskunde en Gynaecologie IVF In vitro fertilisatie Voorwoord In vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een ingrijpende gebeurtenis. U beiden

Nadere informatie

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman KNOV-standaard koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman Opsporing van foetale groeivertraging Opsporing van foetale groeivertraging

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven.

Samenvatting in het Nederlands. Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Samenvatting in het Nederlands Populatie farmacokinetiek van antibiotica ter preventie van groep B streptokokken-ziekte: Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven. Afkortingen AUC CDC GBS MCS MRC

Nadere informatie

Het adrenogenitaal syndroom (AGS)

Het adrenogenitaal syndroom (AGS) Sophia Kinderziekenhuis Het adrenogenitaal syndroom (AGS) Inhoudsopgave Wat is het adrenogenitaal syndroom AGS? 3 Hormonen 3 Hoe werkt de bijnier normaal? 3 Hydrocortison 4 Aldosteron 4 Testosteron 4 De

Nadere informatie

MEN-2-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-2-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-2-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-2-syndroom 6 De schildklier 8 De bijnieren 12 De bijschildklieren 16 Hoe ontstaat

Nadere informatie

Van conceptie tot eerste verjaardag

Van conceptie tot eerste verjaardag Van conceptie tot eerste verjaardag Baby aan boord bio -wetenschappen en ma atschappij k warta al 3 2011 6, Cahier 3 2011 30 e jaargang Baby aan boord Het cahier is een uitgave van Stichting Bio-Wetenschappen

Nadere informatie

Cystinose. Een brochure voor patiënten, ouders en hulpverleners in de gezondheidszorg

Cystinose. Een brochure voor patiënten, ouders en hulpverleners in de gezondheidszorg Cystinose Een brochure voor patiënten, ouders en hulpverleners in de gezondheidszorg INHOUD Inleiding Cystinose: de feiten --Wat is cystinose?................................3 --Wat is cystine?..................................3

Nadere informatie

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum HELLP-syndroom Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat is het HELLP-syndroom? 2 1.1 HELLP-syndroom? 2 1.2 De klachten en symptomen van het HELLP-syndroom 3 1.3 De diagnose 4 2. Behandeling 5 2.1

Nadere informatie

Examen HAVO. biologie. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. biologie. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2011 tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur biologie Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door Meten is weten Dit boek wordt u aangeboden door Met dank aan dr. R.P.J. Michels, internist, A.R. Welter, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, mw. I. Plooy-de Langen voor haar hulp, en mw. P.H.

Nadere informatie

Wiegwijs 1. Limburg. Geboorte. Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding?

Wiegwijs 1. Limburg. Geboorte. Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding? Wiegwijs 1 Geboorte Limburg Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding? De ontwikkeling van je baby. Aanmelden, hoe en wanneer? Maken allen onderdeel

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Inhoud Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Algemene inleiding... 4 Aanleiding... 4 Doelstelling... 5 Doelgroep... 5 Richtlijngebruikers...

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

Draaiboek Prenatale Screening

Draaiboek Prenatale Screening Draaiboek Prenatale Screening Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.0 005593 Draaiboek down/seo versie 3.0 2013 1 Disclaimer Hoewel het Centraal Orgaan en het RIVM-CvB aan dit Draaiboek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wat is SCCH? 4. Artsen aan het woord over SCCH 12. Leven met SCCH 19. Werken met SCCH 22. Patiëntenvereniging 24

Inhoudsopgave. Wat is SCCH? 4. Artsen aan het woord over SCCH 12. Leven met SCCH 19. Werken met SCCH 22. Patiëntenvereniging 24 SCCH Inhoudsopgave Wat is SCCH? 4 Artsen aan het woord over SCCH 12 Leven met SCCH 19 Werken met SCCH 22 Patiëntenvereniging 24 Verklarende woordenlijst 26 Colofon 31 3 Wat is SCCH? sternocostoclaviculaire

Nadere informatie

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid 378.0404 In verwachting Inleiding U bent zwanger. Welk onderzoek kunt u nu verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog? Welke controles worden bij volgende bezoeken

Nadere informatie

Diabetes Een wolf in schaapskleren

Diabetes Een wolf in schaapskleren Bio-Wetenschappen en Maatschappij Steeds meer diabetes Gevaarlijk buikvet Versuikering van de bloedvaatjes Preventie en tabletten Worstelen met insuline Zelfmanagement vaak lastig Diabetes Een wolf in

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J.

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. ALS mijn lichaam sluit mij op Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. Rijxman Inhoudsopgave Inleiding Blz 3 Hoofdstuk 1 Het menselijk lichaam Blz 4

Nadere informatie

Bernard Spitz Kristel Van Calsteren met medewerking van Johan Verhaeghe. Verloskunde

Bernard Spitz Kristel Van Calsteren met medewerking van Johan Verhaeghe. Verloskunde Verloskunde Bernard Spitz Kristel Van Calsteren met medewerking van Johan Verhaeghe Verloskunde Inleiding tot de vrouw in haar (postconceptionele) reproductieve dimensie D/2014/45/106 ISBN 978 94 014 1667

Nadere informatie