De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!"

Transcriptie

1 De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Managementsamenvatting 4 3 Resultaten en benchmark met voorgaande jaren Deelname Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven Partners in de omgeving Resultaten samengevat 13 4 Analyses schooljaar Schets van een school voor praktijkonderwijs anno Verschillen tussen zelfstandige PrO scholen en PrO - scholen die onderdeel uitmaken van een VO - scholengemeenschap Verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal Leerlingen: verschillen in tevredenheid tussen klassen/groepen 23 5 Belangrijkste uitkomsten 24 Bijlage Bijlage I Tabellen zelfstandige scholen / afdelingen 26 Bijlage II Tabellen grootte van de school 29 Bijlage III Tabel leerlingen naar klas 32 2

3 1 Inleiding In dit rapport gaat het om de resultaten van de zelfevaluaties met behulp van het kwaliteitszorginstrument ProZO! in schooljaar De titel van het rapport vertelt het verhaal: de kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog. In het laatste onderwijsverslag van de Inspectie over stond het volgende: De laagste percentages (zeer) zwakke scholen zijn te vinden in het basisonderwijs en het praktijkonderwijs. In deze onderwijssoorten ligt het percentage onder de 5 procent. Op 1 september 2011 was zelfs geen enkele school voor praktijkonderwijs meer zeer zwak. Het citaat illustreert dat de sector praktijkonderwijs er goed op staat voor wat betreft de kwaliteit. Dit rapport onderstreept de inhoud van het citaat, maar laat ook zien dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering. De lat mag nog hoger. Dit rapport is geschreven in opdracht van het Platform Praktijkonderwijs en de belangrijkste onderzoeksvragen zijn: Wat zijn de belangrijkste resultaten van de zelfevaluaties in ? Wat zijn opvallende trends/ontwikkelingen en aandachtspunten als het gaat om de kwaliteit van de scholen? Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de belangrijkste resultaten van de zelfevaluaties in Ook wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. Bij de presentatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de landelijke normering van ProZO! De normering wordt aangegeven door middel van een drietal kleuren, te weten: - Groen: staat voor goed/uitstekend. Er is sprake van een gemiddelde score van 3.50 of hoger. - Geel: staat voor voldoende. Er is sprake van een gemiddelde score van 3.00 tot Oranje: staat voor onvoldoende. Hier is sprake van een gemiddelde score van 2.99 of lager. In hoofdstuk 4 worden verschillende trends/ontwikkelingen en aandachtspunten aangeduid door achtereenvolgens stil te staan bij: een schets van een gemidde l- de school voor praktijkonderwijs anno (paragraaf 4.1), verschillen tussen zelfstandige PrO-scholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap (paragraaf 4.2), verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal (paragraaf 4.3) en specifiek bij de leerlingen: verschillen in tevredenheid tussen klassen/groepen (paragraaf 4.4). In hoofdstuk 5 worden ten slotte de belangrijkste uitkomsten van dit rapport gepresenteerd. Scholen kunnen nagaan of de landelijke ontwikkelingen van toepassing zijn op de eigen school. We hopen dat het rapport u zal inspireren om nog meer werk te maken van kwaliteit. 3

4 2 Managementsamenvatting We starten met een samenvatting van de belangrijkste resultaten. We kunnen concluderen dat de algehele tevredenheid van de respondenten voldoende is. Zowel het management&personeel, de ouders, de stagebedrijven als de partners in de omgeving zijn in ruime mate tevreden over de scholen. Voor het eerst is ook de tevredenheid van de leerlingen te typeren als voldoende. Dat wil niet zeggen dat er uit de tevredenheidsonderzoeken geen punten van aandacht naar voren komen. Belangrijke aandachtspunten voor de scholen zijn: Voor leerlingen is niet duidelijk wat de bijdrage van de school is ten aanzien van hun ontwikkeling in het zelfstandig kunnen wonen en een zinvolle vrijetijd besteding. Leerlingen vinden dat ze maatschappelijk goed kunnen functioneren, maar zien hier niet altijd de meerwaarde van de school. Er blijkt nog onvoldoende een koppeling te bestaan tussen het IOP en de stages. Voor bedrijven is niet helder wat leerlingen dienen te leren en de stages worden niet consequent besproken/geëvalueerd op school. Het IOP is nog niet altijd hét document van de leerling. Leerlingen voelen zich nog onvoldoende eigenaar van de doelen die samen worden opgesteld. Prestaties van leerlingen worden niet consequent aangetoond met bewi j- zen. Net als vorig jaar blijken leerlingen steeds minder tevreden te zijn naarmate ze langer op school zitten. De uitdaging van leerlingen om echt iets te leren op school lijkt weg te ebben. Het Platform Praktijkonderwijs neemt bovenstaande uitkomsten serieus. Wat kunt u de komende periode van het Platform verwachten? o o o o o Op is de landelijke PrO-dag waarin u geïnformeerd wordt over nieuwe kansen en mogelijkheden voor uw school; In het najaar van 2012 verschijnt een handreiking voor scholen waarin het gaat om een optimale invulling van de stages: hoe leg je bijvoorbeeld de link tussen het IOP en de stages? We starten met een pilot over de digitale opbrengstentool DOTPrO. Als deze positief wordt ontvangen dan beschikt u vanaf 2013 over een tool waarmee u de opbrengsten van leerlingen goed inzichtelijk kunt maken; In samenwerking met een aantal scholen kijken we naar de opbrengsten van het praktijkonderwijs. Hoe kan een school haar eigen bijdrage ten aanzien van wonen, werken, vrije tijdsbesteding en burgerschap inzichtelijk maken? Scholen kunnen meedoen aan het traject zeer goede scholen. Twee begeleiders bezoeken de school en geven u inzicht in de sterke punten en ontwikkelpunten van de school. Dit is een greep uit de activiteiten die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de sector op orde is en blijft. 4

5 3 Resultaten en benchmark met voorgaande jaren In dit hoofdstuk worden per ProZO! vragenlijst de belangrijkste resultaten gepresenteerd. We starten met een overzicht van de deelname aan de tevredenheidsonderzoeken in de laatste vijf schooljaren. 3.1 Deelname In tabel 1 staat per vragenlijst het aantal respondenten vermeld. Hierbij worden de gegevens vanaf schooljaar getoond. tabel 1 Aantal respondenten per ProZO! vragenlijst Vragenlijsten Aantal respondenten Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven Partners in de omgeving Totaal aantal respondenten In het afgelopen schooljaar hebben ruim 9922 respondenten één van de ProZO! vragenlijsten ingevuld. Alleen in was sprake van een lager aantal respondenten. Het wisselende aantal respondenten per schooljaar kan verklaard worden door het feit dat veel scholen ervoor kiezen om de tevredenheidsvragenlijsten eens in de twee schooljaren af te nemen. Afgaande op bovenstaande cijfers hebben de scholen vooral in de jaren én veel tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Deze jaren worden gevolgd door een jaar met een beperkter aantal respondenten. Traditiegetrouw worden er vooral tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de leerlingen, gevolgd door de ouders. Dit zijn voor de scholen dan ook qua omvang de grootste doelgroepen. Daarnaast zijn de vragenlijsten van beide doelgroepen gekoppeld aan Vensters voor Verantwoording. Deze koppeling vond voor het eerst plaats in schooljaar en is een belangrijke verklaring voor het hoge aantal respondenten in dat schooljaar. Bij Vensters dienen de vragenlijsten minimaal eens per twee jaar te worden ingevuld. Dit verklaart mogelijk het lagere aantal respondenten bij de leerlingen en ouders in Bij de overige vragenlijsten valt tot slotte op dat bij de stagebedrijven het aantal respondenten nog nooit zo laag is geweest. Gezien de belangrijke rol van de stagebedrijven bij een succesvolle transitie van school naar werk is dit een hopelijk een eenmalige constatering. 5

6 3.2 Management en personeel In deze paragraaf worden de scores van de vragenlijst voor management en personeel op standaardniveau gepresenteerd, zie tabel 2 1. tabel 2 s per standaard bij management en personeel van tot Standaard Passend aanbod Adaptiviteit Zelfstandigheid Sociaal emotionele ontwikkeling Persoonlijke vorming Stimulering Betrokkenheid Veiligheid Levensechte leerbronnen Sociale competenties Loopbaancompetenties Begeleiding in het onderwijs Consistente begeleidingslijn Begeleidingsteam Ouders Handelingsplan IOP en portfolio Stages Kwalificerende programma s Condities zorg Veiligheidsbeleid Stagecoördinatie Kwaliteitszorg Ontwikkelingsvermogen Vastleggen resultaten Resultaten Tevredenheid management en personeel Omdat de onderliggende vragenlijst in de laatste vijf jaar tweemaal gewijzigd is kunnen de scores per schooljaar niet vergeleken worden. Voor de volledigheid worden wel alle standaardscores per schooljaar getoond. 6

7 De algehele tevredenheid van het management en personeel in schooljaar bedraagt Voor het eerst scoren alle (nu 26) standaarden voldoende. Het management en personeel zijn dus in ruime mate tevreden over de scholen. De tevredenheid is vooral hoog ten aanzien van de stagecoördinatie (3.49), de consistente begeleidingslijn (3.45) en de stages (3.44). De voornaamste ontwi k- kelpunten zouden op het gebied van de zelfstandigheid (3.00), het veiligheidsbeleid (3.05) en het ontwikkelingsvermogen (3.07) kunnen zitten. 3.3 Leerlingen In tabel 3 worden de belangrijkste resultaten van de tevredenheidsvragenlijst voor leerlingen weergegeven. Ook hier geldt dat de scores per schooljaar onde r- ling niet te vergelijken zijn door aanpassingen in de vragenlijst. tabel 3 s per standaard bij leerlingen van tot Standaard Passend aanbod Adaptiviteit Zelfstandigheid Stimulering Betrokkenheid Veiligheid Levensechte leerbronnen Sociale competenties Loopbaancompetenties Begeleiding in het onderwijs Consistente begeleidingslijn Handelingsplan IOP en portfolio Stages Vastleggen resultaten Resultaten Leeropbrengsten wonen Leeropbrengsten werken Leeropbrengsten vrije tijd en burgerschap Tevredenheid leerlingen De leerlingen blijken in geringe mate tevreden te zijn over hun school: de algehele tevredenheidssscore bedraagt Bij één standaard is sprake van de score goed (leeropbrengst wonen), bij 12 standaarden is sprake van een voldoende 7

8 score en bij vijf van een onvoldoende score. Naast de hoge score bij de leeropbrengst wonen zijn de leerlingen ook zeer tevreden over de leeropbrengsten vrije tijd en burgerschap (3.48) én werken (3.44). Deze nieuwe standaarden worden hoog gewaardeerd door de leerlingen. Met name over hun betrokkenheid (2.88), de levensechte leerbronnen (2.90) en de zelfstandigheid (2.95) zijn de leerlingen minder tevreden. 3.4 Ouders Ook voor de ouders zijn de standaardscores van de laatste vijf jaren weergegeven in een tabel. 2 tabel 4 s per standaard bij ouders van tot Standaard Passend aanbod Adaptiviteit Stimulering Betrokkenheid Veiligheid Sociale competenties Begeleiding in het onderwijs Consistente begeleidingslijn Ouders Handelingsplan IOP en portfolio Stages Vastleggen resultaten Resultaten De school Leeropbrengsten wonen Leeropbrengsten werken Leeropbrengsten vrije tijd en burgerschap Tevredenheid ouders De algehele tevredenheid van de ouders bedraagt Kortom: de ouders zijn in ruime mate tevreden over de school van hun zoon of dochter. Voor het eerst scoren alle standaarden (nu 17) voldoende. Vooral als het gaat om de consistente 2 Net als bij management en personeel en leerlingen zijn de scores van ouders per schooljaar onderling niet te vergelijken doordat de vragenlijsten door de jaren zijn gewijzigd. 8

9 begeleidingslijn (3.39), de stages (3.36) en de veiligheid (3.36). De ouders zijn nog minder te spreken over de geleverde resultaten (3.07) en de leeropbrengsten gericht op werken (3.11). Al moet daarbij wel aangetekend worden dat beide standaarden voldoende scoren. 3.5 Stagebedrijven Op de volgende bladzijde wordt de tevredenheid van de stagebedrijven inzichtelijk gemaakt. Omdat hier geen wijzigingen in de vragenlijst hebben plaatsgevonden zijn de scores onderling goed vergelijkbaar. Allereerst valt op dat de algehele tevredenheid van de stagebedrijven iets lager is dan in het voorgaande jaar. In scoort de algehele tevredenheid 3.31 tegenover 3.35 in Ondanks deze geringe daling zijn de stagebedrijven in ruime mate tevreden over de scholen. In scoren vier van de 24 indicatoren (de vragenlijst van stagebedrijven bestaat uit één standaard) goed. De stagebedrijven vinden dat de medewerkers van de school hart hebben voor hun werk (3.59), correct met ze omgaan (3.58), gemotiveerd zijn (3.56) én hun afspraken nakomen (3.52). Verder scoren 17 ind i- catoren voldoende en drie onvoldoende. De stagebedrijven geve n bij de laatste categorie aan dat: De leerlingen niet altijd opdrachten meekrijgen (2.85); Ze (=de stagebedrijven) niet genoeg weten van de school (2.86) én Dat ze niet goed weten hoe de stages vanuit de school georganiseerd zijn (2.96). Deze laatste drie punten bieden concrete verbeterpunten voor de scholen. Zeker ook omdat in vergelijking met het voorgaande jaar bij alle drie de indicatoren sprake is van een achteruitgang van de tevredenheidsscore. 9

10 tabel 5 s per indicator bij stagebedrijven van tot Indicator De school is telefonisch goed bereikbaar De school komt afspraken na De school reageert snel als ik vragen heb De school pakt problemen die ik signaleer snel op De school neemt mijn opmerkingen serieus De school komt snel tot oplossing van problemen Het overleg met de school verloopt soepel Ik weet genoeg van de school Ik weet hoe de school de stages heeft georganiseerd Ik weet genoeg over de leerling die stage loopt De leerling die stage loopt, krijgt opdrachten mee van school De leerling wordt goed voorbereid op de stage Duidelijk is wat de leerling in de stage gaat leren De leerling weet genoeg over de stageplaats De leerling wordt goed begeleid vanuit de school De school bespreekt de stage met de leerling na De school informeert ons adequaat De school presenteert zich professioneel De medewerkers zijn deskundig De medewerkers zijn gemotiveerd De medewerkers zijn flexibel De medewerkers gaan correct met ons om De medewerkers komen hun afspraken na De medewerkers hebben hart voor hun werk Tevredenheid stagebedrijven

11 3.6 Partners in de omgeving Een school voor praktijkonderwijs heeft diverse partners in de omgeving, zoals bijvoorbeeld: het lokale mbo, jobcoaches, een reïntegratiebedrijf, het UWV et cetera. De tevredenheid van deze partners wordt getoond in tabel 6. Omdat hier, net zoals bij de stagebedrijven, geen veranderingen hebben plaat s- gevonden in de vragenlijst zijn de resultaten onderling goed vergelijkbaar. De algehele tevredenheid van de partners bedraagt Alleen bij deze vragenlijst is de algehele tevredenheid van een dergelijk hoog niveau. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de tevredenheidsscore vorig jaar nog iets hoger was (3.54). De partners in de omgeving zijn vooral van mening dat: De medewerkers van de school hart hebben voor hun werk (3.71); de school gericht is op verbetering van de kwaliteit (3.65) én dat het overleg van de school altijd gaat over zaken die er echt toe doen (3.64). Deze bevindingen mogen worden opgevat als een compliment voor de scholen. De indicator met de laagste score is de medewerkers van de school spreken met één mond. Maar ook hier zijn de partners met een tevredenheidsscore van 3.23 in ruime mate tevreden over de school. 11

12 tabel 6 s per indicator bij partners in de omgeving van tot De school is telefonisch goed bereikbaar De school komt afspraken met ons na De school reageert snel als wij vragen hebben De school pakt problemen die wij signaleren snel op De school neemt onze opmerkingen serieus De school komt snel tot oplossing van problemen Het overleg met de school verloopt soepel Het overleg met de school gaat altijd over zaken die er toe doen De school informeert ons adequaat De school presenteert zich professioneel De procedures die de school hanteert, zijn duidelijk De school koppelt tijdig naar ons terug De school koppelt goed naar ons terug De school ziet ons als gelijkwaardige partners De medewerkers zijn deskundig De medewerkers zijn gemotiveerd De medewerkers zijn flexibel De medewerkers spreken met één mond De medewerkers gaan correct met ons om De medewerkers komen hun afspraken na De medewerkers hebben hart voor hun werk De school weet duidelijk wat zij wil De school heeft een duidelijk gezicht De school is gericht op samenwerking De school is gericht op verbetering van de kwaliteit Tevredenheid partners in de omgeving

13 3.7 Resultaten samengevat In voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste resultaten van de diverse ProZO! tevredenheidsonderzoeken gepresenteerd. Wat zeggen deze resultaten ons? De partners in de omgeving zijn zeer tevreden over de scholen; De stagebedrijven, ouders en het management en personeel zijn in ongeveer gelijke mate tevreden over de scholen, hun tevredenheid is te typeren als: ruim tevreden ; Het minst tevreden is de belangrijkste doelgroep: de leerlingen. Zij zijn gering tevreden over de scholen. Daarbij moet aangetekend worden dat de leerlingen voor het eerst niet ontevreden zijn over de scholen. In het volgende hoofdstuk worden de in dit hoofdstuk beschreven resultaten nader geanalyseerd. 13

14 4 Analyses schooljaar In dit hoofdstuk worden de in afgenomen tevredenheidsonderzoeken nader geanalyseerd. Achtereenvolgens staan we stil bij: - Een schets van een gemiddelde school voor praktijkonderwijs anno (paragraaf 4.1); - Verschillen tussen zelfstandige PrO-scholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap (paragraaf 4.2); - Verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal (paragraaf 4.3); - Bij de leerlingen: verschillen in tevredenheid tussen klassen/groepen (paragraaf 4.4). 4.1 Schets van een school voor praktijkonderwijs anno Op basis van de landelijke resultaten van de tevredenheidsonderzoeken met ProZO! is het mogelijk om een beschrijving te geven van een gemiddelde school voor praktijkonderwijs anno Het woord gemiddelde staat bewust tussen aanhalingstekens. Immers, iedere school is anders gelet op bijvoorbeeld: de specifieke populatie van de school, de regio waarin de school staat, de contacten met het netwerk rondom de school, het management van de school, et cetera. Toch geven we een beschrijving van een gemiddelde school omdat we daarmee goed inzicht kunnen geven in de sterke punten en ook de ontwikkelpunten van de scholen. Dit doen we aan de hand van een viertal relevante thema s. Allereerst het onderwijs(aanbod). Het onderwijs(aanbod) De school is erg tevreden over het onderwijsaanbod. De leerlingen krijgen een passend programma aangeboden op basis van hun ontwikkelingsperspectief en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerlingen leren in praktijksimulaties en we r- ken daarbij met levensechte taken. De leerkrachten zorgen voor een positieve communicatie met de leerlingen en hebben veel vertrouwen in de mogelijkheden van de leerlingen. Bij problemen wordt er gewerkt vanuit kansen en mogelijkheden. De school ziet ook enkele verbeterpunten. Een aantal lokalen zien er niet zo verzorgd en gezellig uit. Leerlingen maken nog niet voldoende gebruik van de mogelijkheid om eigen leerinhouden te kiezen, ze mogen hier ook nog niet altijd in meedenken. Daarnaast mogen de leerkrachten elkaar onderling nog iets meer feedback geven, bijvoorbeeld over hun omgang met leerlingen. De leerlingen waarderen de school. Ze mogen in de lessen veel verschillende dingen doen: samenwerken, zelfstandig werken, computeren, et cetera. Ze kunnen leren door dingen te doen in een praktische setting. Als ze hulp nodig hebben dan krijgen ze die en ze voelen dat de leerkrachten veel vertrouwen in hun mogelijkheden hebben. De leerlingen zijn het eens met de leerkrachten: ze vinden dat de school er wel wat gezelliger uit mag zien. Ook zouden de leerlingen graag vaker meehelpen bij activiteiten of mee kunnen praten bij belangrijke beslissingen. Niet altijd zijn de opdrachten die ze krijgen net echt en zo nu en dan worden de opdrachten niet nabesproken met de leerkracht of mentor. De leerling is tevreden, maar wel kritisch. 14

15 En de ouders? Zij zijn zeer tevreden over de school. Hun zoon/dochter zit lekker in zijn/haar vel. De leerkrachten worden omschreven als goede/vakbekwame d o- centen die hun zoon of dochter én de ouders zelf serieus nemen. De ouders hebben geen twijfel: zij zouden deze school ook aanraden aan andere ouders. Stages De school biedt de leerlingen voldoende stagemogelijkheden aan: interne stages, snuffelstages, externe stages, et cetera. De school maakt echt werk van de overgang van leerling naar werknemer. Niet alleen de leerling, maar ook de stagebedrijven worden goed geïnformeerd. Wanneer de leerlingen stage lopen dan zorgt de school voor een goede begeleiding en wordt regelmatig overleg g e- voerd met niet alleen de leerling, maar ook met de bedrijven zelf en de ouders. Daarnaast is er voor wat betreft de stagebegeleiding een koppeling gelegd met het IOP en portfolio van de leerlingen. Dat is de mening van het management en personeel. Wat vinden de ouders en leerlingen van de stages? De ouders zien dat hun zoon/dochter met plezier naar de stage gaat en vinden dat er sprake is van een goede begeleiding vanuit de school. De leerlingen zelf geven ook aan dat ze graag naar stage gaan en er ook echt iets van leren. Wat ze echter ook aangeven is dat ze niet altijd opdrachten meekrijgen naar de stage. Ook wordt de stage niet altijd nabesproken op school. Dit terwijl de school aangeeft dat er sprake is van een koppeling tussen de doelen uit het IOP en de activiteiten op stage. Hoe denken de stagebedrijven er zelf over? Zij zijn zeer tevreden over de omgang met en deskundigheid van de medewerkers van de school. Het overleg met de school verloopt zeer goed en prettig. De stagebedrijven vinden echter ook dat ze niet voldoende weten van de school, bijvoorbeeld hoe de stages georganiseerd worden. Ook merken de stagebedrijven dat de leerlingen vaak geen opdrachten meekrijgen vanuit de school. Het is voor de stagebedrijven dan ook niet altijd duidelijk wat de leerlingen nu precies dienen te leren. IOP en portfolio Als het gaat om het IOP en portfolio dan is de school tevreden over het feit dat het IOP een vaste structuur heeft. Leerlingen leren op basis van een IOP, beschikken over een uitstroomprofiel en er zijn regelmatig overlegmomenten met de leerlingen. Als er extra begeleiding noodzakelijk is dan wordt dit beschreven in een handelingsplan. Voor wat betreft het portfolio zijn er nog verbeteringen noodzakelijk. Het IOP en portfolio vertonen nog onvoldoende samenhang. B e- paalde verworvenheden of prestaties van leerlingen worden bijvoorbeeld niet consequent aangetoond met bewijzen. De ouders zijn tevreden: ze worden betrokken bij het opstellen van het uitstroomprofiel, ze weten wat er in het IOP staat en ze voeren regelmatig gesprekken hierover met de school. De leerlingen zelf hebben een andere mening. Ze vinden dat ze niet altijd inspraak hebben bij het opstellen van het uitstroomprofiel en de in het IOP beschreven doelen. Ook zijn er volgens de leerlingen nog niet voldoende overlegmomenten en houden ze hun portfolio niet zelf bij. Volgens de leerlingen zijn er dus niet alleen voor wat betreft het portfolio verbetermogelijkheden, maar ook voor wat betreft het IOP. En dan met name als het gaat om het opstellen van de doelen en het bespreken van de voortgang. Waar de managers, het personeel, de ouders en de leerlingen het unaniem over eens zijn is dat de doelen van het IOP en het opgestelde uitstroomprofiel in nog meerdere mate behaald dienen te worden. Ook gelet op de opmerkingen bij de stages wordt het IOP en portfolio voor deze school het speerpunt voor het volgende schooljaar. 15

16 Leeropbrengsten Bij leeropbrengsten gaat het om de vraag in hoeverre de leerlingen zelfstandig kunnen werken, wonen, hun vrije tijd zinvol kunnen besteden en een goed burger kunnen zijn. De school zelf vindt dat de leerlingen bij het verlaten van de school goed in staat zijn om arbeid te verrichten. De leerlingen zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De school heeft er wel twijfels over of de leerlingen in staat zijn om hun vrije tijd zinvol te besteden en of ze weten wat de maatschappij van ze verwacht. De leerlingen zelf zijn vol vertrouwen. Als het gaat om werken dan vinden ze dat ze hun werk goed kunnen voorbereiden, veilig kunnen werken, goed kunnen samenwerken én goed kunnen omgaan met problemen op het werk. De ouders zijn het daar op zich mee eens, maar denken dat hun zoon/dochter wel meer moeite heeft met het voorbereiden en plannen van het werk én de omgang met problemen op de werkvloer. Als het gaat om zelfstandig wonen dan vinden de leerlingen dat ze zichzelf goed kunnen verzorgen en goed huishoudelijk werk kunnen doen. Ook vinden ze dat ze goed met geld kunnen omgaan. De ouders hebben iets meer twijfels over het laatste punt. Ten slotte zijn de leerlingen van mening dat ze hun vrije tijd zinvol kunnen besteden, weten hoe ze zich moeten gedragen buiten de school en dat ze kunnen omgaan met regels en afspraken. De ouders kunnen zich hier goed in vinden, terwijl de school zelf hier lichte twijfels bij heeft. De leerlingen en in iets mindere mate hun ouders zijn van mening dat ze goed zelfstandig kunnen werken, wonen, hun vrije tijd zinvol kunnen besteden en een goed burger kunnen zijn. Opvallend daarbij is wel dat de leerlingen vinden dat ze op school in onvoldoende mate leren hoe ze zelfstandig kunnen wonen en hun vrije tijd kunnen besteden. Deze school stelt zich daarom de vraag: hoe kan deze discrepantie verklaard worden? Draagt de school wel voldoende bij als het gaat om wonen en vrijetijdsbesteding? Kortom: ondanks de goede scores ziet de school op basis van een analyse van de ProZO! vragenlijsten weer voldoende ontwikkelpunten voor het komende schooljaar. De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog. 4.2 Verschillen tussen zelfstandige PrO scholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap In deze paragraaf kijken we naar verschillen tussen zelfstandige PrO-scholen (vanaf nu: zelfstandige scholen) en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap (vanaf nu: afdelingen). Het verschil tussen beide is dat de eerste over een uniek brinnummer beschikt (bv.10aa00), veelal in een eigen gebouw huist en over een directeur beschikt met vrijwel autonome beslissingsb e- voegdheid. De tweede beschikt over een uniek brinvestnummer (bv. 10AA02), huist vaker in bij een andere vo-school (vaak een vmbo-school) en beschikt vaker over een afdelingsdirecteur die afstemming dient te plegen met de directeur van de bredere scholengemeenschap. In de ProZO! rapportage van werd verondersteld dat zelfstandige PrO-scholen van betere kwaliteit zouden zijn dan afdelingen. Dit omdat de assumptie was dat zelfstandige scholen meer autonoom zijn in de aansturing en daardoor mogelijk een duidelijkere identiteit hebben dan afdelingen. Dat zou dan 16

17 van invloed kunnen zijn op de tevredenheid van de doelgroepen. Echter uit de analyse bleek destijds juist dat de respondenten van de afdelingen meer tevreden waren over de school dan de respondenten van zelfstandige scholen. Nu wordt nagegaan of dit wederom het geval is in schooljaar Voordat we starten met een dergelijke analyse dienen we stil te staan bij de deelname aan de ProZO! tevredenheidsonderzoeken in Landelijk gezien is twee derde van de scholen voor praktijkonderwijs te typeren als een zelfstandige school en een derde als een afdeling. Uit tabel 7 blijkt dat in iets meer zelfstandige scholen hebben deelgenomen aan de vragenlijsten voor management en personeel, leerlingen en ouders. Bij de stagebedrijven hebben daarentegen verhoudingsgewijs net iets minder zelfstandige scholen deelgenomen aan de tevredenheidsonderzoeken. Dat over het algemeen iets meer zelfstandige scholen hebben deelgenomen aan de ProZO! tevredenheidsonderzoeken is te verklaren vanuit het feit deze scholen in meerdere mate deelnemen aan het traject Stimulans van het Platform Praktijkonderwijs. tabel 7 Deelname aan de ProZO! vragenlijsten uitgesplitst naar zelfstandige PrOscholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VOscholengemeenschap (afdelingen) 3 Vragenlijst Zelfstandige scholen Afdelingen Management en personeel (n=44) 84% 16% Leerlingen (n=56) 73% 27% Ouders (n=54) 69% 31% Stagebedrijven (n=26) 65% 35% Landelijk 67% 33% Hoe kunnen we de verschillen tussen de zelfstandige scholen en de afdelingen in typeren? In tabel 8 wordt de algehele tevredenheid van de respondenten per vragenlijst gepresenteerd. Voor een overzicht van de scores per standaard verwijzen we naar de eerste bijlage van dit rapport. 3 De vragenlijst voor partners in de omgeving wordt vanwege het lage aantal respondenten niet meeg e- nomen in deze analyse. 17

18 tabel 8 Algehele tevredenheid per ProZO! vragenlijst uitgesplitst naar zelfstandige scholen en afdelingen voor de schooljaren en Tevredenheid zelfstandige scholen Tevredenheid afdelingen Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven In tegenstelling tot vorig jaar is het management en personeel van zelfstandige scholen in meer tevreden over hun school dan het management en personeel van afdelingen. Datzelfde geldt voor de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school. De leerlingen waren in gelijke mate tevreden; nu zijn de leerlingen van afdelingen iets meer tevreden over hun school dan de leerlingen van zelfstandige scholen. Tot slot zijn de stagebedrijven dit jaar meer tevreden over de afdelingen dan over de zelfstandige scholen. Bij geen enkele vragenlijst is sprake met een soortgelijk beeld als in Dit is mede te verklaren door het feit dat de vragenlijsten in door (deels) andere scholen zijn ingevuld als in Voor kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het management en personeel én de ouders van zelfstandige scholen meer tevreden zijn over hun school en dat de leerlingen én de stagebedrijven van afdelingen meer tevreden zijn over hun school. De verschillen per vragenlijst zijn echter klein. Zijn er daarnaast nog meer verschillen tussen zelfstandige scholen en afdelingen? Om een antwoord te geven op deze vraag kijken we naar de indicatoren van de verschillende vragenlijsten. Een aantal opvallende verschillen worden per vragenlijst beschreven. Management en personeel Het management en personeel van zelfstandige scholen is meer tevreden dan het management en personeel van afdelingen. Volgens het management en personeel verschillen de zelfstandige scholen en de afdelingen voornamelijk op de vo l- gende punten: Levensechte leerbronnen: op zelfstandige scholen leren de leerlingen in meerdere mate in praktijksimulaties en voeren de leerlingen vaker levensechte klussen of taken uit. Daarbij kunnen de leerlingen zich beter voorbereiden op een zelfsta n- dig maatschappelijk functioneren (wonen, werken, vrije tijd, burgerschap) en worden de leerlingen in meerdere mate gestimuleerd om doorlopend te reflect e- ren. Stages: het management en personeel van zelfstandige scholen vindt dat ze beter in staat zijn om het schoolprogramma en het stageprogramma op elkaar af te stemmen. De stages worden ook beter voorbereid met de leerlingen en de leer- 18

19 lingen worden goed begeleid op stage. Daarbij is ook in meerdere mate sprake van een relatie van de stages met het IOP en portfolio. Ontwikkelingsvermogen: het management en personeel van zelfstandige scholen is er in meerdere mate van overtuigd dat er sprake is van een breed gedragen visie op het ontwikkelen en verbeteren van de organisatie. Het management draagt die visie uit en creëert een cultuur die bindend werkt naar personeel, leerlingen en ouders. De zelfstandige school reageert ook sneller op veranderingen in de omgeving en is in meerdere mate gericht op optimalisering van het primaire proces door de inzet van bijvoorbeeld kwaliteitszorg. Leerlingen De leerlingen van afdelingen zijn in iets meerdere mate tevreden over hun school dan de leerlingen van zelfstandige scholen. Waarin zitten de grootste verschillen? Sociale en loopbaancompetenties: op afdelingen zijn de leerlingen van mening dat de leraren hen beter helpen om met anderen om te gaan. Ook leren de leerkrachten ze in meerdere mate voor zichzelf op te komen en met kritiek om te gaan. Tot slotte vinden de leerlingen van afdelingen dat ze in meerdere mate leren hoe ze kunnen solliciteren. IOP en portfolio: Er zijn geen verschillen in de mate waarin leerlingen aangeven over een IOP te beschikken of inspraak hebben bij het opstellen van de doelen van het IOP. Wel geven leerlingen van afdelingen aan dat de ouders in iets meerdere mate op de hoogte zijn van de doelen van het IOP en dat het IOP iets vaker besproken wordt met de mentor. Ook opvallend is dat leerlingen van afdelingen aangeven dat ze het uitstroomprofiel in iets meerdere mate samen met de ouders en docenten bedacht hebben. Op zelfstandige scholen is het wel zo dat de leerlingen in meerdere mate aangeven dat ze de doelen van hun IOP daadwerkelijk behaald hebben. Ouders Wat zijn de voornaamste verschillen tussen ouders? Overall blijkt dat de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school iets meer tevreden zijn over de school dan ouders met een zoon/dochter op een afdeling. De leerkrachten: de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school zijn in iets meerdere mate van mening dat de leerkrachten vinden dat hun zoon/dochter veel kan. Ook helpen de leerkrachten op zelfstandige scholen de zoon/dochter beter voor zichzelf op te komen en met kritiek om te gaan. De leerkrachten van een zelfstandige school worden in iets meerdere mate beschr e- ven als goede/vakbekwame docenten. De school: de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school omschri j- ven de school in iets meerdere mate als een gezellige school. De school neemt de ouders in meerdere mate serieus en de ouders voelen zich dan ook meer betrokken bij de school. De zelfstandige school biedt in iets meerdere mate het onderwijs dat de school belooft en maakt het leren aantrekkelijk voor de zoon/dochter. Dit betekent overigens niet dat de ouders met een zoon/dochter op een zelfsta n- dige school in meerdere mate de school aanraden aan andere ouders. Dat is niet zo. Daarnaast is het opvallend dat de afdelingen in iets meerdere mate goed bekend staan dan de zelfstandige scholen. 19

20 Stagebedrijven De stagebedrijven zijn in iets meerdere mate tevreden over de afdelingen. Dit uit zich vooral in de mening dat deze scholen snel tot oplossingen komen bij problemen, goed telefonisch bereikbaar zijn en dat duidelijk is wat de leerling in de stages gaat leren. Bij een zelfstandige school zijn de stagebedrijven in iets mee r- dere mate van mening dat de school de stage met de leerling nabespreekt en dat de leerling goed voorbereid wordt op de stage. 4.3 Verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal We kunnen ook kijken naar verschillen in tevredenheid naar gelang het leerlingaantal van de scholen. In het laatste onderwijsverslag 4 van de Inspectie stond beschreven dat afdelingen/scholen met minder dan 100 leerlingen vaker zwak of zeer zwak zijn dan middelgrote (tussen de 100 en 250 leerlingen) of grote afdelingen/scholen (meer dan 250 leerlingen). Overigens was het praktijkonderwijs hier (samen met de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo) de uitzondering op de regel. Bij het praktijkonderwijs is juist alleen binnen de groep middelgrote scholen sprake van zwakke scholen. Volgens de Inspectie zijn kleinere scholen vaker (zeer) zwak omdat hier soms leerlingen geplaatst worden die er conform het advies van de basisschool niet thuishoren of die mede dankzij een soepel determinatiebeleid van de school zijn doorgestroomd. Daarentegen zouden grotere, meer levensvatbare scholen scherper determineren. Uiteraard is het in het praktijkonderwijs zo dat leerlingen alleen geplaatst kunnen worden wanneer ze daartoe een beschikking hebben verkregen van de RVC. Onze assumptie is dat we conform bovenstaande constatering verwachten dat de respondenten van grote scholen meer tevreden zijn over hun school dan respondenten van kleine of middelgrote scholen. Als grotere scholen minder vaak (zeer) zwak zijn dan kan zich dit uiten in de tevredenheid van de respondenten. Voordat we gaan kijken naar verschillen in tevredenheid op basis van het leerlingaantal, staan we eerst stil bij het aantal leerlingen van de scholen die in hebben deelgenomen aan de ProZO! tevredenheidsonderzoeken. Zie tabel 9. 4 Het Onderwijsverslag 2010/2011, pagina

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs

Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs Resultaten zelfevaluatie Met Waalwijk School voor praktijkonderwijs PrOZO! December 2008 Pagina 1/14 Pagina 2/14 INLEIDING De Met Waalwijk heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in 2008, waarbij gebruik is

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College vmbo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05- 2015)

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Ogelijn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding Resultaten Brugklas Tevredenheidonderzoek 2015-201 Inleiding De jaarlijkse enquête onder leerlingen brugklas is in 2015-201 weer in het najaar 2015 gehouden, de respons was 1% en de enquête is daarmee

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog

Samenvatting. BS De Regenboog/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog BS De Regenboog/ Enschede Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL 1. Algemene bevindingen Populatie 2 100% 2 Populatie 98% 60 59 Populatie 345 39% 135 Populatie 167 100% 167 Er is sprake van een goede en representatieve

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool

Samenvatting. BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool BS Ds Derksenschool/ Ravenswaaij Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Ds Derksenschool Enige tijd geleden heeft onze school Ds Derksenschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Fundament deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College havo-vwo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05-

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag

(V)SO De Piramide Den Haag Den Haag Oudertevredenheidspeiling Voortgezet Onderwijs 2013 Additionele vragen Voortgezet Speciaal Onderwijs Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

BS De Akkerwal/ Enter Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Akkerwa Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS De Akkerwal/ Enter Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Akkerwa Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Akkerwa Enige tijd geleden heeft onze school BS De Akkerwa deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 202231 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella BS Gerardus Majella/ Lopik Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella Enige tijd geleden heeft onze school BS Gerardus Majella deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Pluspunten in de recente onderzoeken (hoger dan het landelijk gemiddelde):

Pluspunten in de recente onderzoeken (hoger dan het landelijk gemiddelde): Tevredenheidonderzoeken VO 2008-2015 Samenvatting: Werkers, ouders en medewerkers zijn (zeer) tevreden over de Werkplaats. Die uitkomst ligt boven het landelijk gemiddelde: in alle onderzoeken zijn de

Nadere informatie

Samenvatting. Bs Sint Nicolaasschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool

Samenvatting. Bs Sint Nicolaasschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool BS Sint Nicolaasschool/ Haren Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool Enige tijd geleden heeft onze school Bs Sint Nicolaasschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Aldoende/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende Enige tijd geleden heeft onze school BS Aldoende deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ichthus/ Hardinxveld-Giessendam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Ichthus

Samenvatting. BS Ichthus/ Hardinxveld-Giessendam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Ichthus BS Ichthus/ Hardinxveld-Giessendam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Ichthus Enige tijd geleden heeft onze school BS Ichthus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie