De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!"

Transcriptie

1 De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Managementsamenvatting 4 3 Resultaten en benchmark met voorgaande jaren Deelname Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven Partners in de omgeving Resultaten samengevat 13 4 Analyses schooljaar Schets van een school voor praktijkonderwijs anno Verschillen tussen zelfstandige PrO scholen en PrO - scholen die onderdeel uitmaken van een VO - scholengemeenschap Verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal Leerlingen: verschillen in tevredenheid tussen klassen/groepen 23 5 Belangrijkste uitkomsten 24 Bijlage Bijlage I Tabellen zelfstandige scholen / afdelingen 26 Bijlage II Tabellen grootte van de school 29 Bijlage III Tabel leerlingen naar klas 32 2

3 1 Inleiding In dit rapport gaat het om de resultaten van de zelfevaluaties met behulp van het kwaliteitszorginstrument ProZO! in schooljaar De titel van het rapport vertelt het verhaal: de kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog. In het laatste onderwijsverslag van de Inspectie over stond het volgende: De laagste percentages (zeer) zwakke scholen zijn te vinden in het basisonderwijs en het praktijkonderwijs. In deze onderwijssoorten ligt het percentage onder de 5 procent. Op 1 september 2011 was zelfs geen enkele school voor praktijkonderwijs meer zeer zwak. Het citaat illustreert dat de sector praktijkonderwijs er goed op staat voor wat betreft de kwaliteit. Dit rapport onderstreept de inhoud van het citaat, maar laat ook zien dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering. De lat mag nog hoger. Dit rapport is geschreven in opdracht van het Platform Praktijkonderwijs en de belangrijkste onderzoeksvragen zijn: Wat zijn de belangrijkste resultaten van de zelfevaluaties in ? Wat zijn opvallende trends/ontwikkelingen en aandachtspunten als het gaat om de kwaliteit van de scholen? Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de belangrijkste resultaten van de zelfevaluaties in Ook wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met voorgaande jaren. Bij de presentatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de landelijke normering van ProZO! De normering wordt aangegeven door middel van een drietal kleuren, te weten: - Groen: staat voor goed/uitstekend. Er is sprake van een gemiddelde score van 3.50 of hoger. - Geel: staat voor voldoende. Er is sprake van een gemiddelde score van 3.00 tot Oranje: staat voor onvoldoende. Hier is sprake van een gemiddelde score van 2.99 of lager. In hoofdstuk 4 worden verschillende trends/ontwikkelingen en aandachtspunten aangeduid door achtereenvolgens stil te staan bij: een schets van een gemidde l- de school voor praktijkonderwijs anno (paragraaf 4.1), verschillen tussen zelfstandige PrO-scholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap (paragraaf 4.2), verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal (paragraaf 4.3) en specifiek bij de leerlingen: verschillen in tevredenheid tussen klassen/groepen (paragraaf 4.4). In hoofdstuk 5 worden ten slotte de belangrijkste uitkomsten van dit rapport gepresenteerd. Scholen kunnen nagaan of de landelijke ontwikkelingen van toepassing zijn op de eigen school. We hopen dat het rapport u zal inspireren om nog meer werk te maken van kwaliteit. 3

4 2 Managementsamenvatting We starten met een samenvatting van de belangrijkste resultaten. We kunnen concluderen dat de algehele tevredenheid van de respondenten voldoende is. Zowel het management&personeel, de ouders, de stagebedrijven als de partners in de omgeving zijn in ruime mate tevreden over de scholen. Voor het eerst is ook de tevredenheid van de leerlingen te typeren als voldoende. Dat wil niet zeggen dat er uit de tevredenheidsonderzoeken geen punten van aandacht naar voren komen. Belangrijke aandachtspunten voor de scholen zijn: Voor leerlingen is niet duidelijk wat de bijdrage van de school is ten aanzien van hun ontwikkeling in het zelfstandig kunnen wonen en een zinvolle vrijetijd besteding. Leerlingen vinden dat ze maatschappelijk goed kunnen functioneren, maar zien hier niet altijd de meerwaarde van de school. Er blijkt nog onvoldoende een koppeling te bestaan tussen het IOP en de stages. Voor bedrijven is niet helder wat leerlingen dienen te leren en de stages worden niet consequent besproken/geëvalueerd op school. Het IOP is nog niet altijd hét document van de leerling. Leerlingen voelen zich nog onvoldoende eigenaar van de doelen die samen worden opgesteld. Prestaties van leerlingen worden niet consequent aangetoond met bewi j- zen. Net als vorig jaar blijken leerlingen steeds minder tevreden te zijn naarmate ze langer op school zitten. De uitdaging van leerlingen om echt iets te leren op school lijkt weg te ebben. Het Platform Praktijkonderwijs neemt bovenstaande uitkomsten serieus. Wat kunt u de komende periode van het Platform verwachten? o o o o o Op is de landelijke PrO-dag waarin u geïnformeerd wordt over nieuwe kansen en mogelijkheden voor uw school; In het najaar van 2012 verschijnt een handreiking voor scholen waarin het gaat om een optimale invulling van de stages: hoe leg je bijvoorbeeld de link tussen het IOP en de stages? We starten met een pilot over de digitale opbrengstentool DOTPrO. Als deze positief wordt ontvangen dan beschikt u vanaf 2013 over een tool waarmee u de opbrengsten van leerlingen goed inzichtelijk kunt maken; In samenwerking met een aantal scholen kijken we naar de opbrengsten van het praktijkonderwijs. Hoe kan een school haar eigen bijdrage ten aanzien van wonen, werken, vrije tijdsbesteding en burgerschap inzichtelijk maken? Scholen kunnen meedoen aan het traject zeer goede scholen. Twee begeleiders bezoeken de school en geven u inzicht in de sterke punten en ontwikkelpunten van de school. Dit is een greep uit de activiteiten die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de sector op orde is en blijft. 4

5 3 Resultaten en benchmark met voorgaande jaren In dit hoofdstuk worden per ProZO! vragenlijst de belangrijkste resultaten gepresenteerd. We starten met een overzicht van de deelname aan de tevredenheidsonderzoeken in de laatste vijf schooljaren. 3.1 Deelname In tabel 1 staat per vragenlijst het aantal respondenten vermeld. Hierbij worden de gegevens vanaf schooljaar getoond. tabel 1 Aantal respondenten per ProZO! vragenlijst Vragenlijsten Aantal respondenten Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven Partners in de omgeving Totaal aantal respondenten In het afgelopen schooljaar hebben ruim 9922 respondenten één van de ProZO! vragenlijsten ingevuld. Alleen in was sprake van een lager aantal respondenten. Het wisselende aantal respondenten per schooljaar kan verklaard worden door het feit dat veel scholen ervoor kiezen om de tevredenheidsvragenlijsten eens in de twee schooljaren af te nemen. Afgaande op bovenstaande cijfers hebben de scholen vooral in de jaren én veel tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Deze jaren worden gevolgd door een jaar met een beperkter aantal respondenten. Traditiegetrouw worden er vooral tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de leerlingen, gevolgd door de ouders. Dit zijn voor de scholen dan ook qua omvang de grootste doelgroepen. Daarnaast zijn de vragenlijsten van beide doelgroepen gekoppeld aan Vensters voor Verantwoording. Deze koppeling vond voor het eerst plaats in schooljaar en is een belangrijke verklaring voor het hoge aantal respondenten in dat schooljaar. Bij Vensters dienen de vragenlijsten minimaal eens per twee jaar te worden ingevuld. Dit verklaart mogelijk het lagere aantal respondenten bij de leerlingen en ouders in Bij de overige vragenlijsten valt tot slotte op dat bij de stagebedrijven het aantal respondenten nog nooit zo laag is geweest. Gezien de belangrijke rol van de stagebedrijven bij een succesvolle transitie van school naar werk is dit een hopelijk een eenmalige constatering. 5

6 3.2 Management en personeel In deze paragraaf worden de scores van de vragenlijst voor management en personeel op standaardniveau gepresenteerd, zie tabel 2 1. tabel 2 s per standaard bij management en personeel van tot Standaard Passend aanbod Adaptiviteit Zelfstandigheid Sociaal emotionele ontwikkeling Persoonlijke vorming Stimulering Betrokkenheid Veiligheid Levensechte leerbronnen Sociale competenties Loopbaancompetenties Begeleiding in het onderwijs Consistente begeleidingslijn Begeleidingsteam Ouders Handelingsplan IOP en portfolio Stages Kwalificerende programma s Condities zorg Veiligheidsbeleid Stagecoördinatie Kwaliteitszorg Ontwikkelingsvermogen Vastleggen resultaten Resultaten Tevredenheid management en personeel Omdat de onderliggende vragenlijst in de laatste vijf jaar tweemaal gewijzigd is kunnen de scores per schooljaar niet vergeleken worden. Voor de volledigheid worden wel alle standaardscores per schooljaar getoond. 6

7 De algehele tevredenheid van het management en personeel in schooljaar bedraagt Voor het eerst scoren alle (nu 26) standaarden voldoende. Het management en personeel zijn dus in ruime mate tevreden over de scholen. De tevredenheid is vooral hoog ten aanzien van de stagecoördinatie (3.49), de consistente begeleidingslijn (3.45) en de stages (3.44). De voornaamste ontwi k- kelpunten zouden op het gebied van de zelfstandigheid (3.00), het veiligheidsbeleid (3.05) en het ontwikkelingsvermogen (3.07) kunnen zitten. 3.3 Leerlingen In tabel 3 worden de belangrijkste resultaten van de tevredenheidsvragenlijst voor leerlingen weergegeven. Ook hier geldt dat de scores per schooljaar onde r- ling niet te vergelijken zijn door aanpassingen in de vragenlijst. tabel 3 s per standaard bij leerlingen van tot Standaard Passend aanbod Adaptiviteit Zelfstandigheid Stimulering Betrokkenheid Veiligheid Levensechte leerbronnen Sociale competenties Loopbaancompetenties Begeleiding in het onderwijs Consistente begeleidingslijn Handelingsplan IOP en portfolio Stages Vastleggen resultaten Resultaten Leeropbrengsten wonen Leeropbrengsten werken Leeropbrengsten vrije tijd en burgerschap Tevredenheid leerlingen De leerlingen blijken in geringe mate tevreden te zijn over hun school: de algehele tevredenheidssscore bedraagt Bij één standaard is sprake van de score goed (leeropbrengst wonen), bij 12 standaarden is sprake van een voldoende 7

8 score en bij vijf van een onvoldoende score. Naast de hoge score bij de leeropbrengst wonen zijn de leerlingen ook zeer tevreden over de leeropbrengsten vrije tijd en burgerschap (3.48) én werken (3.44). Deze nieuwe standaarden worden hoog gewaardeerd door de leerlingen. Met name over hun betrokkenheid (2.88), de levensechte leerbronnen (2.90) en de zelfstandigheid (2.95) zijn de leerlingen minder tevreden. 3.4 Ouders Ook voor de ouders zijn de standaardscores van de laatste vijf jaren weergegeven in een tabel. 2 tabel 4 s per standaard bij ouders van tot Standaard Passend aanbod Adaptiviteit Stimulering Betrokkenheid Veiligheid Sociale competenties Begeleiding in het onderwijs Consistente begeleidingslijn Ouders Handelingsplan IOP en portfolio Stages Vastleggen resultaten Resultaten De school Leeropbrengsten wonen Leeropbrengsten werken Leeropbrengsten vrije tijd en burgerschap Tevredenheid ouders De algehele tevredenheid van de ouders bedraagt Kortom: de ouders zijn in ruime mate tevreden over de school van hun zoon of dochter. Voor het eerst scoren alle standaarden (nu 17) voldoende. Vooral als het gaat om de consistente 2 Net als bij management en personeel en leerlingen zijn de scores van ouders per schooljaar onderling niet te vergelijken doordat de vragenlijsten door de jaren zijn gewijzigd. 8

9 begeleidingslijn (3.39), de stages (3.36) en de veiligheid (3.36). De ouders zijn nog minder te spreken over de geleverde resultaten (3.07) en de leeropbrengsten gericht op werken (3.11). Al moet daarbij wel aangetekend worden dat beide standaarden voldoende scoren. 3.5 Stagebedrijven Op de volgende bladzijde wordt de tevredenheid van de stagebedrijven inzichtelijk gemaakt. Omdat hier geen wijzigingen in de vragenlijst hebben plaatsgevonden zijn de scores onderling goed vergelijkbaar. Allereerst valt op dat de algehele tevredenheid van de stagebedrijven iets lager is dan in het voorgaande jaar. In scoort de algehele tevredenheid 3.31 tegenover 3.35 in Ondanks deze geringe daling zijn de stagebedrijven in ruime mate tevreden over de scholen. In scoren vier van de 24 indicatoren (de vragenlijst van stagebedrijven bestaat uit één standaard) goed. De stagebedrijven vinden dat de medewerkers van de school hart hebben voor hun werk (3.59), correct met ze omgaan (3.58), gemotiveerd zijn (3.56) én hun afspraken nakomen (3.52). Verder scoren 17 ind i- catoren voldoende en drie onvoldoende. De stagebedrijven geve n bij de laatste categorie aan dat: De leerlingen niet altijd opdrachten meekrijgen (2.85); Ze (=de stagebedrijven) niet genoeg weten van de school (2.86) én Dat ze niet goed weten hoe de stages vanuit de school georganiseerd zijn (2.96). Deze laatste drie punten bieden concrete verbeterpunten voor de scholen. Zeker ook omdat in vergelijking met het voorgaande jaar bij alle drie de indicatoren sprake is van een achteruitgang van de tevredenheidsscore. 9

10 tabel 5 s per indicator bij stagebedrijven van tot Indicator De school is telefonisch goed bereikbaar De school komt afspraken na De school reageert snel als ik vragen heb De school pakt problemen die ik signaleer snel op De school neemt mijn opmerkingen serieus De school komt snel tot oplossing van problemen Het overleg met de school verloopt soepel Ik weet genoeg van de school Ik weet hoe de school de stages heeft georganiseerd Ik weet genoeg over de leerling die stage loopt De leerling die stage loopt, krijgt opdrachten mee van school De leerling wordt goed voorbereid op de stage Duidelijk is wat de leerling in de stage gaat leren De leerling weet genoeg over de stageplaats De leerling wordt goed begeleid vanuit de school De school bespreekt de stage met de leerling na De school informeert ons adequaat De school presenteert zich professioneel De medewerkers zijn deskundig De medewerkers zijn gemotiveerd De medewerkers zijn flexibel De medewerkers gaan correct met ons om De medewerkers komen hun afspraken na De medewerkers hebben hart voor hun werk Tevredenheid stagebedrijven

11 3.6 Partners in de omgeving Een school voor praktijkonderwijs heeft diverse partners in de omgeving, zoals bijvoorbeeld: het lokale mbo, jobcoaches, een reïntegratiebedrijf, het UWV et cetera. De tevredenheid van deze partners wordt getoond in tabel 6. Omdat hier, net zoals bij de stagebedrijven, geen veranderingen hebben plaat s- gevonden in de vragenlijst zijn de resultaten onderling goed vergelijkbaar. De algehele tevredenheid van de partners bedraagt Alleen bij deze vragenlijst is de algehele tevredenheid van een dergelijk hoog niveau. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de tevredenheidsscore vorig jaar nog iets hoger was (3.54). De partners in de omgeving zijn vooral van mening dat: De medewerkers van de school hart hebben voor hun werk (3.71); de school gericht is op verbetering van de kwaliteit (3.65) én dat het overleg van de school altijd gaat over zaken die er echt toe doen (3.64). Deze bevindingen mogen worden opgevat als een compliment voor de scholen. De indicator met de laagste score is de medewerkers van de school spreken met één mond. Maar ook hier zijn de partners met een tevredenheidsscore van 3.23 in ruime mate tevreden over de school. 11

12 tabel 6 s per indicator bij partners in de omgeving van tot De school is telefonisch goed bereikbaar De school komt afspraken met ons na De school reageert snel als wij vragen hebben De school pakt problemen die wij signaleren snel op De school neemt onze opmerkingen serieus De school komt snel tot oplossing van problemen Het overleg met de school verloopt soepel Het overleg met de school gaat altijd over zaken die er toe doen De school informeert ons adequaat De school presenteert zich professioneel De procedures die de school hanteert, zijn duidelijk De school koppelt tijdig naar ons terug De school koppelt goed naar ons terug De school ziet ons als gelijkwaardige partners De medewerkers zijn deskundig De medewerkers zijn gemotiveerd De medewerkers zijn flexibel De medewerkers spreken met één mond De medewerkers gaan correct met ons om De medewerkers komen hun afspraken na De medewerkers hebben hart voor hun werk De school weet duidelijk wat zij wil De school heeft een duidelijk gezicht De school is gericht op samenwerking De school is gericht op verbetering van de kwaliteit Tevredenheid partners in de omgeving

13 3.7 Resultaten samengevat In voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste resultaten van de diverse ProZO! tevredenheidsonderzoeken gepresenteerd. Wat zeggen deze resultaten ons? De partners in de omgeving zijn zeer tevreden over de scholen; De stagebedrijven, ouders en het management en personeel zijn in ongeveer gelijke mate tevreden over de scholen, hun tevredenheid is te typeren als: ruim tevreden ; Het minst tevreden is de belangrijkste doelgroep: de leerlingen. Zij zijn gering tevreden over de scholen. Daarbij moet aangetekend worden dat de leerlingen voor het eerst niet ontevreden zijn over de scholen. In het volgende hoofdstuk worden de in dit hoofdstuk beschreven resultaten nader geanalyseerd. 13

14 4 Analyses schooljaar In dit hoofdstuk worden de in afgenomen tevredenheidsonderzoeken nader geanalyseerd. Achtereenvolgens staan we stil bij: - Een schets van een gemiddelde school voor praktijkonderwijs anno (paragraaf 4.1); - Verschillen tussen zelfstandige PrO-scholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap (paragraaf 4.2); - Verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal (paragraaf 4.3); - Bij de leerlingen: verschillen in tevredenheid tussen klassen/groepen (paragraaf 4.4). 4.1 Schets van een school voor praktijkonderwijs anno Op basis van de landelijke resultaten van de tevredenheidsonderzoeken met ProZO! is het mogelijk om een beschrijving te geven van een gemiddelde school voor praktijkonderwijs anno Het woord gemiddelde staat bewust tussen aanhalingstekens. Immers, iedere school is anders gelet op bijvoorbeeld: de specifieke populatie van de school, de regio waarin de school staat, de contacten met het netwerk rondom de school, het management van de school, et cetera. Toch geven we een beschrijving van een gemiddelde school omdat we daarmee goed inzicht kunnen geven in de sterke punten en ook de ontwikkelpunten van de scholen. Dit doen we aan de hand van een viertal relevante thema s. Allereerst het onderwijs(aanbod). Het onderwijs(aanbod) De school is erg tevreden over het onderwijsaanbod. De leerlingen krijgen een passend programma aangeboden op basis van hun ontwikkelingsperspectief en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerlingen leren in praktijksimulaties en we r- ken daarbij met levensechte taken. De leerkrachten zorgen voor een positieve communicatie met de leerlingen en hebben veel vertrouwen in de mogelijkheden van de leerlingen. Bij problemen wordt er gewerkt vanuit kansen en mogelijkheden. De school ziet ook enkele verbeterpunten. Een aantal lokalen zien er niet zo verzorgd en gezellig uit. Leerlingen maken nog niet voldoende gebruik van de mogelijkheid om eigen leerinhouden te kiezen, ze mogen hier ook nog niet altijd in meedenken. Daarnaast mogen de leerkrachten elkaar onderling nog iets meer feedback geven, bijvoorbeeld over hun omgang met leerlingen. De leerlingen waarderen de school. Ze mogen in de lessen veel verschillende dingen doen: samenwerken, zelfstandig werken, computeren, et cetera. Ze kunnen leren door dingen te doen in een praktische setting. Als ze hulp nodig hebben dan krijgen ze die en ze voelen dat de leerkrachten veel vertrouwen in hun mogelijkheden hebben. De leerlingen zijn het eens met de leerkrachten: ze vinden dat de school er wel wat gezelliger uit mag zien. Ook zouden de leerlingen graag vaker meehelpen bij activiteiten of mee kunnen praten bij belangrijke beslissingen. Niet altijd zijn de opdrachten die ze krijgen net echt en zo nu en dan worden de opdrachten niet nabesproken met de leerkracht of mentor. De leerling is tevreden, maar wel kritisch. 14

15 En de ouders? Zij zijn zeer tevreden over de school. Hun zoon/dochter zit lekker in zijn/haar vel. De leerkrachten worden omschreven als goede/vakbekwame d o- centen die hun zoon of dochter én de ouders zelf serieus nemen. De ouders hebben geen twijfel: zij zouden deze school ook aanraden aan andere ouders. Stages De school biedt de leerlingen voldoende stagemogelijkheden aan: interne stages, snuffelstages, externe stages, et cetera. De school maakt echt werk van de overgang van leerling naar werknemer. Niet alleen de leerling, maar ook de stagebedrijven worden goed geïnformeerd. Wanneer de leerlingen stage lopen dan zorgt de school voor een goede begeleiding en wordt regelmatig overleg g e- voerd met niet alleen de leerling, maar ook met de bedrijven zelf en de ouders. Daarnaast is er voor wat betreft de stagebegeleiding een koppeling gelegd met het IOP en portfolio van de leerlingen. Dat is de mening van het management en personeel. Wat vinden de ouders en leerlingen van de stages? De ouders zien dat hun zoon/dochter met plezier naar de stage gaat en vinden dat er sprake is van een goede begeleiding vanuit de school. De leerlingen zelf geven ook aan dat ze graag naar stage gaan en er ook echt iets van leren. Wat ze echter ook aangeven is dat ze niet altijd opdrachten meekrijgen naar de stage. Ook wordt de stage niet altijd nabesproken op school. Dit terwijl de school aangeeft dat er sprake is van een koppeling tussen de doelen uit het IOP en de activiteiten op stage. Hoe denken de stagebedrijven er zelf over? Zij zijn zeer tevreden over de omgang met en deskundigheid van de medewerkers van de school. Het overleg met de school verloopt zeer goed en prettig. De stagebedrijven vinden echter ook dat ze niet voldoende weten van de school, bijvoorbeeld hoe de stages georganiseerd worden. Ook merken de stagebedrijven dat de leerlingen vaak geen opdrachten meekrijgen vanuit de school. Het is voor de stagebedrijven dan ook niet altijd duidelijk wat de leerlingen nu precies dienen te leren. IOP en portfolio Als het gaat om het IOP en portfolio dan is de school tevreden over het feit dat het IOP een vaste structuur heeft. Leerlingen leren op basis van een IOP, beschikken over een uitstroomprofiel en er zijn regelmatig overlegmomenten met de leerlingen. Als er extra begeleiding noodzakelijk is dan wordt dit beschreven in een handelingsplan. Voor wat betreft het portfolio zijn er nog verbeteringen noodzakelijk. Het IOP en portfolio vertonen nog onvoldoende samenhang. B e- paalde verworvenheden of prestaties van leerlingen worden bijvoorbeeld niet consequent aangetoond met bewijzen. De ouders zijn tevreden: ze worden betrokken bij het opstellen van het uitstroomprofiel, ze weten wat er in het IOP staat en ze voeren regelmatig gesprekken hierover met de school. De leerlingen zelf hebben een andere mening. Ze vinden dat ze niet altijd inspraak hebben bij het opstellen van het uitstroomprofiel en de in het IOP beschreven doelen. Ook zijn er volgens de leerlingen nog niet voldoende overlegmomenten en houden ze hun portfolio niet zelf bij. Volgens de leerlingen zijn er dus niet alleen voor wat betreft het portfolio verbetermogelijkheden, maar ook voor wat betreft het IOP. En dan met name als het gaat om het opstellen van de doelen en het bespreken van de voortgang. Waar de managers, het personeel, de ouders en de leerlingen het unaniem over eens zijn is dat de doelen van het IOP en het opgestelde uitstroomprofiel in nog meerdere mate behaald dienen te worden. Ook gelet op de opmerkingen bij de stages wordt het IOP en portfolio voor deze school het speerpunt voor het volgende schooljaar. 15

16 Leeropbrengsten Bij leeropbrengsten gaat het om de vraag in hoeverre de leerlingen zelfstandig kunnen werken, wonen, hun vrije tijd zinvol kunnen besteden en een goed burger kunnen zijn. De school zelf vindt dat de leerlingen bij het verlaten van de school goed in staat zijn om arbeid te verrichten. De leerlingen zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De school heeft er wel twijfels over of de leerlingen in staat zijn om hun vrije tijd zinvol te besteden en of ze weten wat de maatschappij van ze verwacht. De leerlingen zelf zijn vol vertrouwen. Als het gaat om werken dan vinden ze dat ze hun werk goed kunnen voorbereiden, veilig kunnen werken, goed kunnen samenwerken én goed kunnen omgaan met problemen op het werk. De ouders zijn het daar op zich mee eens, maar denken dat hun zoon/dochter wel meer moeite heeft met het voorbereiden en plannen van het werk én de omgang met problemen op de werkvloer. Als het gaat om zelfstandig wonen dan vinden de leerlingen dat ze zichzelf goed kunnen verzorgen en goed huishoudelijk werk kunnen doen. Ook vinden ze dat ze goed met geld kunnen omgaan. De ouders hebben iets meer twijfels over het laatste punt. Ten slotte zijn de leerlingen van mening dat ze hun vrije tijd zinvol kunnen besteden, weten hoe ze zich moeten gedragen buiten de school en dat ze kunnen omgaan met regels en afspraken. De ouders kunnen zich hier goed in vinden, terwijl de school zelf hier lichte twijfels bij heeft. De leerlingen en in iets mindere mate hun ouders zijn van mening dat ze goed zelfstandig kunnen werken, wonen, hun vrije tijd zinvol kunnen besteden en een goed burger kunnen zijn. Opvallend daarbij is wel dat de leerlingen vinden dat ze op school in onvoldoende mate leren hoe ze zelfstandig kunnen wonen en hun vrije tijd kunnen besteden. Deze school stelt zich daarom de vraag: hoe kan deze discrepantie verklaard worden? Draagt de school wel voldoende bij als het gaat om wonen en vrijetijdsbesteding? Kortom: ondanks de goede scores ziet de school op basis van een analyse van de ProZO! vragenlijsten weer voldoende ontwikkelpunten voor het komende schooljaar. De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog. 4.2 Verschillen tussen zelfstandige PrO scholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap In deze paragraaf kijken we naar verschillen tussen zelfstandige PrO-scholen (vanaf nu: zelfstandige scholen) en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VO-scholengemeenschap (vanaf nu: afdelingen). Het verschil tussen beide is dat de eerste over een uniek brinnummer beschikt (bv.10aa00), veelal in een eigen gebouw huist en over een directeur beschikt met vrijwel autonome beslissingsb e- voegdheid. De tweede beschikt over een uniek brinvestnummer (bv. 10AA02), huist vaker in bij een andere vo-school (vaak een vmbo-school) en beschikt vaker over een afdelingsdirecteur die afstemming dient te plegen met de directeur van de bredere scholengemeenschap. In de ProZO! rapportage van werd verondersteld dat zelfstandige PrO-scholen van betere kwaliteit zouden zijn dan afdelingen. Dit omdat de assumptie was dat zelfstandige scholen meer autonoom zijn in de aansturing en daardoor mogelijk een duidelijkere identiteit hebben dan afdelingen. Dat zou dan 16

17 van invloed kunnen zijn op de tevredenheid van de doelgroepen. Echter uit de analyse bleek destijds juist dat de respondenten van de afdelingen meer tevreden waren over de school dan de respondenten van zelfstandige scholen. Nu wordt nagegaan of dit wederom het geval is in schooljaar Voordat we starten met een dergelijke analyse dienen we stil te staan bij de deelname aan de ProZO! tevredenheidsonderzoeken in Landelijk gezien is twee derde van de scholen voor praktijkonderwijs te typeren als een zelfstandige school en een derde als een afdeling. Uit tabel 7 blijkt dat in iets meer zelfstandige scholen hebben deelgenomen aan de vragenlijsten voor management en personeel, leerlingen en ouders. Bij de stagebedrijven hebben daarentegen verhoudingsgewijs net iets minder zelfstandige scholen deelgenomen aan de tevredenheidsonderzoeken. Dat over het algemeen iets meer zelfstandige scholen hebben deelgenomen aan de ProZO! tevredenheidsonderzoeken is te verklaren vanuit het feit deze scholen in meerdere mate deelnemen aan het traject Stimulans van het Platform Praktijkonderwijs. tabel 7 Deelname aan de ProZO! vragenlijsten uitgesplitst naar zelfstandige PrOscholen en PrO-scholen die onderdeel uitmaken van een VOscholengemeenschap (afdelingen) 3 Vragenlijst Zelfstandige scholen Afdelingen Management en personeel (n=44) 84% 16% Leerlingen (n=56) 73% 27% Ouders (n=54) 69% 31% Stagebedrijven (n=26) 65% 35% Landelijk 67% 33% Hoe kunnen we de verschillen tussen de zelfstandige scholen en de afdelingen in typeren? In tabel 8 wordt de algehele tevredenheid van de respondenten per vragenlijst gepresenteerd. Voor een overzicht van de scores per standaard verwijzen we naar de eerste bijlage van dit rapport. 3 De vragenlijst voor partners in de omgeving wordt vanwege het lage aantal respondenten niet meeg e- nomen in deze analyse. 17

18 tabel 8 Algehele tevredenheid per ProZO! vragenlijst uitgesplitst naar zelfstandige scholen en afdelingen voor de schooljaren en Tevredenheid zelfstandige scholen Tevredenheid afdelingen Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven In tegenstelling tot vorig jaar is het management en personeel van zelfstandige scholen in meer tevreden over hun school dan het management en personeel van afdelingen. Datzelfde geldt voor de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school. De leerlingen waren in gelijke mate tevreden; nu zijn de leerlingen van afdelingen iets meer tevreden over hun school dan de leerlingen van zelfstandige scholen. Tot slot zijn de stagebedrijven dit jaar meer tevreden over de afdelingen dan over de zelfstandige scholen. Bij geen enkele vragenlijst is sprake met een soortgelijk beeld als in Dit is mede te verklaren door het feit dat de vragenlijsten in door (deels) andere scholen zijn ingevuld als in Voor kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het management en personeel én de ouders van zelfstandige scholen meer tevreden zijn over hun school en dat de leerlingen én de stagebedrijven van afdelingen meer tevreden zijn over hun school. De verschillen per vragenlijst zijn echter klein. Zijn er daarnaast nog meer verschillen tussen zelfstandige scholen en afdelingen? Om een antwoord te geven op deze vraag kijken we naar de indicatoren van de verschillende vragenlijsten. Een aantal opvallende verschillen worden per vragenlijst beschreven. Management en personeel Het management en personeel van zelfstandige scholen is meer tevreden dan het management en personeel van afdelingen. Volgens het management en personeel verschillen de zelfstandige scholen en de afdelingen voornamelijk op de vo l- gende punten: Levensechte leerbronnen: op zelfstandige scholen leren de leerlingen in meerdere mate in praktijksimulaties en voeren de leerlingen vaker levensechte klussen of taken uit. Daarbij kunnen de leerlingen zich beter voorbereiden op een zelfsta n- dig maatschappelijk functioneren (wonen, werken, vrije tijd, burgerschap) en worden de leerlingen in meerdere mate gestimuleerd om doorlopend te reflect e- ren. Stages: het management en personeel van zelfstandige scholen vindt dat ze beter in staat zijn om het schoolprogramma en het stageprogramma op elkaar af te stemmen. De stages worden ook beter voorbereid met de leerlingen en de leer- 18

19 lingen worden goed begeleid op stage. Daarbij is ook in meerdere mate sprake van een relatie van de stages met het IOP en portfolio. Ontwikkelingsvermogen: het management en personeel van zelfstandige scholen is er in meerdere mate van overtuigd dat er sprake is van een breed gedragen visie op het ontwikkelen en verbeteren van de organisatie. Het management draagt die visie uit en creëert een cultuur die bindend werkt naar personeel, leerlingen en ouders. De zelfstandige school reageert ook sneller op veranderingen in de omgeving en is in meerdere mate gericht op optimalisering van het primaire proces door de inzet van bijvoorbeeld kwaliteitszorg. Leerlingen De leerlingen van afdelingen zijn in iets meerdere mate tevreden over hun school dan de leerlingen van zelfstandige scholen. Waarin zitten de grootste verschillen? Sociale en loopbaancompetenties: op afdelingen zijn de leerlingen van mening dat de leraren hen beter helpen om met anderen om te gaan. Ook leren de leerkrachten ze in meerdere mate voor zichzelf op te komen en met kritiek om te gaan. Tot slotte vinden de leerlingen van afdelingen dat ze in meerdere mate leren hoe ze kunnen solliciteren. IOP en portfolio: Er zijn geen verschillen in de mate waarin leerlingen aangeven over een IOP te beschikken of inspraak hebben bij het opstellen van de doelen van het IOP. Wel geven leerlingen van afdelingen aan dat de ouders in iets meerdere mate op de hoogte zijn van de doelen van het IOP en dat het IOP iets vaker besproken wordt met de mentor. Ook opvallend is dat leerlingen van afdelingen aangeven dat ze het uitstroomprofiel in iets meerdere mate samen met de ouders en docenten bedacht hebben. Op zelfstandige scholen is het wel zo dat de leerlingen in meerdere mate aangeven dat ze de doelen van hun IOP daadwerkelijk behaald hebben. Ouders Wat zijn de voornaamste verschillen tussen ouders? Overall blijkt dat de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school iets meer tevreden zijn over de school dan ouders met een zoon/dochter op een afdeling. De leerkrachten: de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school zijn in iets meerdere mate van mening dat de leerkrachten vinden dat hun zoon/dochter veel kan. Ook helpen de leerkrachten op zelfstandige scholen de zoon/dochter beter voor zichzelf op te komen en met kritiek om te gaan. De leerkrachten van een zelfstandige school worden in iets meerdere mate beschr e- ven als goede/vakbekwame docenten. De school: de ouders met een zoon/dochter op een zelfstandige school omschri j- ven de school in iets meerdere mate als een gezellige school. De school neemt de ouders in meerdere mate serieus en de ouders voelen zich dan ook meer betrokken bij de school. De zelfstandige school biedt in iets meerdere mate het onderwijs dat de school belooft en maakt het leren aantrekkelijk voor de zoon/dochter. Dit betekent overigens niet dat de ouders met een zoon/dochter op een zelfsta n- dige school in meerdere mate de school aanraden aan andere ouders. Dat is niet zo. Daarnaast is het opvallend dat de afdelingen in iets meerdere mate goed bekend staan dan de zelfstandige scholen. 19

20 Stagebedrijven De stagebedrijven zijn in iets meerdere mate tevreden over de afdelingen. Dit uit zich vooral in de mening dat deze scholen snel tot oplossingen komen bij problemen, goed telefonisch bereikbaar zijn en dat duidelijk is wat de leerling in de stages gaat leren. Bij een zelfstandige school zijn de stagebedrijven in iets mee r- dere mate van mening dat de school de stage met de leerling nabespreekt en dat de leerling goed voorbereid wordt op de stage. 4.3 Verschillen tussen scholen op basis van het leerlingaantal We kunnen ook kijken naar verschillen in tevredenheid naar gelang het leerlingaantal van de scholen. In het laatste onderwijsverslag 4 van de Inspectie stond beschreven dat afdelingen/scholen met minder dan 100 leerlingen vaker zwak of zeer zwak zijn dan middelgrote (tussen de 100 en 250 leerlingen) of grote afdelingen/scholen (meer dan 250 leerlingen). Overigens was het praktijkonderwijs hier (samen met de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo) de uitzondering op de regel. Bij het praktijkonderwijs is juist alleen binnen de groep middelgrote scholen sprake van zwakke scholen. Volgens de Inspectie zijn kleinere scholen vaker (zeer) zwak omdat hier soms leerlingen geplaatst worden die er conform het advies van de basisschool niet thuishoren of die mede dankzij een soepel determinatiebeleid van de school zijn doorgestroomd. Daarentegen zouden grotere, meer levensvatbare scholen scherper determineren. Uiteraard is het in het praktijkonderwijs zo dat leerlingen alleen geplaatst kunnen worden wanneer ze daartoe een beschikking hebben verkregen van de RVC. Onze assumptie is dat we conform bovenstaande constatering verwachten dat de respondenten van grote scholen meer tevreden zijn over hun school dan respondenten van kleine of middelgrote scholen. Als grotere scholen minder vaak (zeer) zwak zijn dan kan zich dit uiten in de tevredenheid van de respondenten. Voordat we gaan kijken naar verschillen in tevredenheid op basis van het leerlingaantal, staan we eerst stil bij het aantal leerlingen van de scholen die in hebben deelgenomen aan de ProZO! tevredenheidsonderzoeken. Zie tabel 9. 4 Het Onderwijsverslag 2010/2011, pagina

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie