4 PhD-posities binnen de gecoördineerde actie GA-GENOMICS: GA-GENOMICS: Diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 PhD-posities binnen de gecoördineerde actie GA-GENOMICS: GA-GENOMICS: Diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties"

Transcriptie

1 Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) behoort als wetenschappelijke instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het ILVO is een multidisciplinaire instelling met focus op de ondersteuning van een duurzame land- en tuinbouw en plattelandsontwikkeling. Het ILVO heeft ter beschikking: 4 PhD-posities binnen de gecoördineerde actie GA-GENOMICS: GA-GENOMICS: Diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties Het GA-GENOMICS project is een initiatief waarbij een team van onderzoekers een gemeenschappelijk Genomics Platform opricht om het genomics onderzoek van de ILVO-eenheden Plant, Dier en Technologie en Voeding te bundelen. Binnen dit project worden vier nieuwe PhD projecten gestart. ILVO s onderzoeksfocus ligt op het raakvlak tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze GA-GENOMICS is bij uitstek multidisciplinair onderzoek dat leidt tot kruisbestuivingen tussen verschillende wetenschappelijke vakgebieden van ILVO. Het GA-GENOMICS team wordt gevormd door 20 onderzoekers van de verschillende ILVO-eenheden en vier academische promotoren van UGent en KULeuven. De vier PhD studenten zullen aan de hand van specifieke studies telkens een brug slaan tussen het onderzoek van de ILVO-eenheden (Plant, Dier en Technologie en Voeding). GA-GENOMICS is ingebed in lopende onderzoeksprojecten, waardoor de PhD studenten de mogelijkheid hebben tot samenwerking binnen een internationaal kader. De PhD studenten worden ook actief betrokken bij interne opleidingen voor en door collega s en worden gestimuleerd om deel te nemen aan workshops, congressen en werkbezoeken aan (inter)nationale onderzoeksinstituten. Door de geïntegreerde structuur levert elk PhD topic een bijdrage aan de opbouw van het Genomics Platform. Hierbij speelt intensief onderling overleg en de uitwisseling van hulpbronnen, expertise, ervaringen en gegevens een belangrijke rol. Het GA-GENOMICS onderzoek richt zich op de biologische eigenschappen van planten, dieren en microbiële populaties in interactie met hun omgeving. In de landbouw en visserij is onderzoek naar de eigenschappen en dynamiek van populaties belangrijk voor de ontwikkeling van duurzame productiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan plantenveredeling, inperking van invasieve soorten, gemeenschappen van micro-organismen die voor gezondere planten zorgen of voor dieren met een lagere ecologische voetafdruk, of microbiële biodegradatie van microplastics. Het implementeren van een Genomics Platform op ILVO sluit aan bij de wereldwijde revolutie in het genomisch onderzoek door de introductie van next generation sequencing (NGS) technologieën. Deze technologieën maken het mogelijk om dergelijke populaties genetisch te karakteriseren met ongeëvenaarde resolutie, snelheid en compleetheid. Kennis van de samenstelling van de populatie, de genetische diversiteit en de aanwezige genfuncties leidt tot beter inzicht in de biologische eigenschappen en de dynamische veranderingen in respons tot omgevingsfactoren. Daarmee kunnen selectie- of beheersmaatregelen ontwikkeld worden om de populatiesamenstelling te sturen en te optimaliseren.

2 Het GA-GENOMICS Platform dat binnen dit project opgebouwd zal worden bestaat uit een Experimentele Toolbox en een Bio-informatica Platform: De Experimentele Toolbox bundelt kennis en geoptimaliseerde protocollen voor NGS op populatieschaal. Dit omvat bijvoorbeeld generieke methoden voor staalvoorbereiding, DNA-bibliotheek preparatie en NGS en houdt vier basisapplicaties voor ogen: genotyping-by-sequencing, targetted resequencing, 16S metagenomics en whole genome shotgun metagenomics. Deze tools maken het mogelijk om dynamische veranderingen in de samenstelling, de functionaliteit en de biologische eigenschappen van populaties en microbiële metapopulaties te bestuderen. Het Bio-informatica Platform bestaat uit beschikbare en nieuw te ontwikkelen bio-informatica methodologieën en software voor de analyse, interpretatie en visualisatie van genomen en genetische diversiteitsdata van populaties en van microbiële metapopulaties. Dit omvat bijvoorbeeld software met grafische interface, online data-analyse applicaties en in-huis ontwikkelde scripts, procedures en workflows. Voor de interpretatie van genfuncties en genetische diversiteit maken we gebruik van computationele methoden, relationele databanken en publiek beschikbare sequentie-data. Voor de vier PhD projecten van GA-GENOMICS werden zes relevante ILVO-studies geselecteerd. Ze onderzoeken telkens de relatie tussen de genomische samenstelling en de biologische eigenschappen van (meta)populaties. PhD 1 ontwikkelt computationele methoden voor de functionele interpretatie en visualisatie van populatieschaal NGS data. De data en data-analyse methoden worden uitgewisseld met de drie andere PhD studenten. PhD 2 bestudeert de drijvende factoren die aan de basis liggen van het adaptieve vermogen van Engels raaigras en ribkwalpopulaties. PhD 3 focust op de invloed van microbiële populaties in de rhizosfeer op plantengezondheid en bij de afbraak van microplastics in zeewater. PhD 4 onderzoekt gastro-intestinale microbiële gemeenschappen en focust op het effect van voederadditieven op methaanproductie bij runderen en antibioticaresistentie ontwikkeling bij varkens.

3 PhD-positie 1: Computationele tools voor functionele interpretatie van NGS (meta)genomics data Situering in ILVO Naam Eenheden: Plant Plant Onderzoeksdomeinen: Groei en Ontwikkeling Gewasbescherming Wetenschappelijk Directeurs: Isabel Roldán-Ruiz Martine Maes Promotor ILVO/Contactpersoon: Tom Ruttink Adres: Caritasstraat 21 B-9090 Melle tel: +32(0) De algemene doelstelling van dit PhD onderzoek is de implementatie van een bio-informatica platform en het ontwikkelen van nieuwe computationele methoden en workflows voor de analyse van metagenomics data van microbiële gemeenschappen en genetische diversiteitsdata van planten- en dierenpopulaties. Voor de biologische interpretatie van populatie genomics data is het belangrijk dat verschillende types next generation sequencing (NGS) data geïntegreerd worden binnen één systeem per species. Moleculaire merkers kunnen een genoomregio aanduiden die betrokken is bij selectie of adaptatie. Daarnaast worden comparatieve methoden gebruikt voor de functionele annotatie van genen en genfamilies in niet-model organismen. Annotatie van de genen in die regio kan leiden tot de identificatie van kandidaatgenen of moleculaire pathways. Daarnaast kan het resequeneren van kandidaat loci in volledige populaties gebruikt worden om een groot aantal allelen van een gen te identificeren en kan via computationele methoden voorspeld worden welke polymorfismen een effect op de moleculaire functie of activiteit van het gen hebben. Het ontwikkelde platform wordt gebruikt om met complexe en grootschalige NGS datasets specifieke biologische vragen te beantwoorden: Welke genetische diversiteit is aanwezig in een bepaalde populatie? Welke species of moleculaire functies zijn aanwezig in een microbiële gemeenschap? Wat is er gekend van de moleculaire/fysiologische functie van een ortholoog in een gerelateerd organisme? Welk deel van de genetische diversiteit is relevant voor selectie of voor adaptatie? De activiteiten zijn nauw verweven met het experimenteel werk van PhD 2, 3 en 4. Specifieke doelstellingen Het ontwikkelen van workflows voor analyse van short-read data (kwaliteitscontrole en read mapping) voor genotyping-by-sequencing, targetted resequencing en 16S metagenomics Implementatie van een workbench voor de geïntegreerde analyse en visualisatie van biologische data, zoals de relaties tussen genomische regio s, genen, genfamilies, moleculaire functies, pathways, allelische diversiteit, fenotypes en biologische processen. Karakterisering van functionele groepen en moleculaire pathways in microbiële gemeenschappen via whole genome shotgun metagenomics.

4 Ons aanbod De Genomics Cel van de eenheid Plant is opgericht om experimentele methodes en bio-informatica analyses rond genomics te integreren in het lopend onderzoek van de onderzoeksgroepen Groei en Ontwikkeling, Gewasbescherming en Toegepaste Genetica en Veredeling. De onderzoeksgroep Groei en Ontwikkeling binnen de Eenheid Plant, gelokaliseerd in Melle, is een multidisciplinaire onderzoeksgroep met een mix van een 12-tal jonge en senior onderzoekers. We voeren strategisch basisonderzoek naar de werking van plantengenomen en hun interactie met omgevingsfactoren. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde technologieën inzake plantenfysiologie, biochemie, beeldanalyse, genetica en genomics. De gegenereerde kennis wordt vertaald naar innoverende teeltmethoden en veredelingstoepassingen. De dienst Gewasbescherming voert onderzoek over bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten die planten kunnen aantasten of in associatie met de planten leven. Wij ontwikkelen DNA-gebaseerde detectie-, merker- en profileringstechnologie om deze organismen en hun gemeenschappen op te sporen en in kaart te brengen. We onderzoeken strategieën voor geïntegreerde beheersing van de ziekten en plagen. De bodem en de biologische omgeving van de plant heeft een belangrijke invloed op de ziekteweerbaarheid van de planten. De dienst is sterk actief in Europese netwerken en is Nationaal Referentie Laboratorium voor Plantengezondheid. Je zal terechtkomen in een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Als deel van het Genomics team zal je bepaalde verantwoordelijkheden krijgen en wordt er verwacht dat je een bijdrage zal leveren aan algemene taken binnen het project. Je profiel Je hebt een universitair diploma (Master) in de (bio)wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, informatica of gelijkwaardig en een sterke interesse in bio-informatica, -omics data integratie, tool development en comparatieve genomics.

5 PhD-positie 2: Identificatie van adaptatiedrivers in populaties van eukaryoten m.b.v. genomic tools: selectie in raaigras en adaptatie van ribkwal Situering in ILVO Naam Eenheden: Plant Dier Onderzoeksdomeinen: Groei en Ontwikkeling Aquatisch Milieu en Kwaliteit Wetenschappelijk Directeurs: Isabel Roldán-Ruiz Kris Cooreman Promotors ILVO/Contactpersonen: Isabel Roldán-Ruiz Johan Robbens Adres: Caritasstraat 21 Ankerstraat 1 B-9090 Melle B-9400 Oostende tel: +32(0) (0) De onderzoeksfocus in PhD 2 ligt op de ontwikkeling en implementatie van NGS technologieën voor de screening van eukaryote populaties: enerzijds populaties onder selectiedruk (raaigras) en anderzijds populaties aangepast aan specifieke omgevingsfactoren (ribkwal). Via een genoomwijde benadering wordt er gezocht naar genomische regio s die belangrijk zijn voor selectie of adaptatie. Bij Engels raaigras (Lolium perenne), een belangrijk voedergewas, worden populaties onderzocht die onder selectiedruk staan. Het doel is om genen te identificeren die gekoppeld zijn met opbrengst en kwaliteitseigenschappen, en finaal selectie/veredeling strategieën te optimaliseren. Hierin onderzoeken we de mogelijkheid om het grasland agro-ecosysteem als selectieomgeving te gebruiken om beter geadapteerde genotypes te identificeren. Rassen van Engels raaigras zijn immers zeer diverse populaties. Eens zij op het veld uitgezaaid worden, vinden genetische verschuivingen over de tijd plaats ten gevolge van de overleving van een subset van genotypes. In dit doctoraat willen we de genomische samenstelling van het oorspronkelijke ras en van de subpopulatie die overblijft na selectie vergelijken om zo genoomregio s te identificeren die aan de basis liggen van adaptatie aan de toegepaste uitbatingcondities. Het gebruik van NGS technologieën laat toe om dit met een zeer hoge genomische resolutie te doen. Verdere in silico functionele annotatie van de genen gelokaliseerd in deze genoomregio s kan hypotheses opleveren over de eigenschappen die relevant zijn voor een goede overlevingskans onder de getoetste omstandigheden. In een volgende fase dienen deze hypotheses getest te worden. Meer specifiek kan met NGS methoden zoals targetted resequencing, de allelische diversiteit in deze genen bestudeerd worden om trait-allel associaties te identificeren en hypotheses te valideren. Voor de Amerikaanse Langlob ribkwal (Mnemiopsis leidyi) bestuderen wij de biologie van populaties uit de Noordzee en identificeren wij de factoren die de verspreiding van de soort beïnvloeden, om doeltreffende beheersmaatregelen te ontwikkelen. De ribkwal is een omnivoor en vormt daarom een bedreiging voor onze visgronden. Bovendien heeft de kwal een impact op toerisme en industrie. Het is onduidelijk of de aanwezigheid in de Noordzee het gevolg is van herintroducties via ballastwater, via migratie vanuit andere zeeën of dat M. leidyi toch kan overleven in deze regio. De (gen)adaptaties die populaties in staat stellen te gedijen onder bepaalde omgevingscondities zijn momenteel niet gekend. Kennis hieromtrent is echter van groot belang, vooral voor het goed beheer.

6 Onder meer temperatuur en saliniteit zijn limiterende factoren voor hun verspreiding - cfr. bedreiging bij opwarming van het klimaat. Met behulp van NGS technieken zullen wij de tempo-spatiale structuur van deze populaties in kaart brengen: wanneer komt de ribkwal voor en waar? Dit zal ons toelaten om de dynamiek van deze populaties beter te begrijpen. Bovendien zullen deze populaties gekenmerkt worden door een adaptatie aan bepaalde omgevingsfactoren, en deze adaptaties kunnen via een genoom-wijde NGS aanpak worden geassocieerd met specifieke verschillen op bepaalde genetische loci tussen populaties. De volgende activiteiten kaderen binnen dit onderzoeksproject: Genoomwijde screening van raaigras- en ribkwalpopulaties om genoomregio s betrokken in adaptatie/selectie te identificeren. Hiervoor worden geschikte protocollen voor genotyping-by-sequencing voor beide soorten ontwikkeld. In silico functionele annotatie van genen waarvoor signalen van adaptatie/selectie gevonden worden om pathways onderliggend aan de adaptatie/selectie in ribkwal/raaigras te identificeren en werkhypotheses over adaptatie/selectie mechanismen te formuleren. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met PhD1. Validatie van de werkhypotheses geformuleerd onder 2, aan de hand van NGS technologieën zoals targetted resequencing. Ons aanbod Deze PhD is een samenwerking tussen de eenheid Plant en de eenheid Dier van het ILVO. De onderzoeksgroep Groei en Ontwikkeling binnen de Eenheid Plant, gelokaliseerd in Melle, is een multidisciplinaire onderzoeksgroep met een mix van een 12-tal jonge en senior onderzoekers. We voeren strategisch basisonderzoek naar de werking van plantengenomen en hun interactie met omgevingsfactoren. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde technologieën inzake plantenfysiologie, biochemie, beeldanalyse, genetica en genomics. De gegenereerde kennis wordt vertaald naar innoverende teeltmethoden en veredelingstoepassingen. De Sectie Chemische Monitoring en Producttechnologie Eenheid Dier Aquatisch Milieu en Kwaliteit onderzoekt de impact van antropogene effecten op het mariene ecosysteem. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, met zowel chemische, biochemische, toxicologische en genetische analyses. Daarom is de groep samengesteld uit een mix van een 18-tal onderzoekers met een verschillende achtergrond. Deze complementaire aanpak leidt dan tot een risico-analyse (o.a. chemische contaminanten, invasieve soorten). Binnen de groep gebeuren voornamelijk labo-analyses, doch campagnes op zee voor staalname zijn hier ook een belangrijk aspect van. Je zal terechtkomen in een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Als deel van het Genomics team zal je bepaalde verantwoordelijkheden krijgen en wordt er verwacht dat je een bijdrage zal leveren aan algemene taken binnen het project. Je profiel Je hebt een Master diploma in de (bio)wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of een gelijkwaardig relevant Masterdiploma en een sterke interesse in populatiegenetica, databeheer en -analyse, bio-informatica en genomics.

7 PhD-positie 3: Metagenomics in bodem (rhizosfeer) en water (microplastics) in functie van plantengezondheid en biodegradatie Situering in ILVO Naam Eenheden: Plant Dier Onderzoeksdomeinen: Gewasbescherming Aquatisch Milieu en Kwaliteit Wetenschappelijk Directeurs: Martine Maes Kris Cooreman Promotors ILVO/Contactpersonen: Martine Maes Johan Robbens Adres: B. Van Gansberghelaan 96 Ankerstraat 1 B-9090 Melle B-9400 Oostende tel: +32(0) (0) Onderzoeksvragen en -materialen komen uit twee verschillende domeinen: 1. Plantengezondheid Vragen: Wat is het effect van bodembehandelingen op de samenstelling van het microbioom in de wortelsfeer (rhizosfeer) van planten? Welke microbiële genen of pathways zijn betrokken bij plantengezondheid? Kunnen we via manipulatie van de bodem het microbioom en de plantengezondheid verbeteren? De rhizosfeer wordt gedefinieerd als de nauwe zone rond de plantwortels. De rhizosfeer kan tot microbiële cellen bevatten per gram wortels en het genoom van het rhizosfeer-microbioom is daarmee veel groter en complexer dan dat van de plant zelf (het wordt het tweede genoom van de plant genoemd). De samenstelling van het rhizosfeer-microbioom speelt een cruciale rol in plantengezondheid en wordt gestuurd door de wortelexudaten en de bodemsamenstelling. Het gebruik van NGS technologie voor het bestuderen van de rhizosfeer-microbiologie in relatie tot plantengezondheid is in volle ontwikkeling. Er zijn aanwijzingen dat de relatieve abundantie van bepaalde bacteriële groepen (en niet de aanwezigheid van één of meerdere groepen) gecorreleerd is met plantengezondheid. 2. Sanering van de zee Vragen: Varieert het microbioom aanwezig op microplastics die de zee pollueren? Zijn er bepaalde bacteriën of bacteriële gemeenschappen die deze plastics kunnen degraderen? Wat zijn de afbraakpathways? Hoe kunnen we de biodegradatie bevorderen? De massale hoeveelheid plastic afval op zee is een gekend, doch voornamelijk visueel storend probleem. Echter plastic afval, en met name de fragmentatieproducten, de zogenaamde microplastics (ook aanwezig in textiel en cosmetica) hebben een belangrijke impact op het marien ecosysteem. Microplastics accumuleren onder meer (apolaire) toxische contaminanten, met risico op transfer in de voedselketen. De microplastics kunnen worden beschouwd als een nieuwe niche, die potentieel kunnen worden gekoloniseerd door een diversiteit van microorganismen. Hierbij ook bacteriën die in staat zijn deze plastics als voedingsbron te gebruiken en als dusdanig degradatie te realiseren.

8 Mariene micro-organismen zijn zeer abundant aanwezig in zeeën en oceanen, en vertegenwoordigen een immense genetische diversiteit. Tot op heden is de kennis hieromtrent eerder beperkt, onder meer omwille van de moeilijkheid voor het opgroeien van het merendeel van de mariene bacteriën. Het gebruik van NGS zorgt voor een belangrijke doorbraak, het is een cultivatie-onafhankelijke benadering, en zal ervoor zorgen dat de mariene genenpool verder wordt geëxploreerd, onder meer voor plastic biodegradatie, en naar de toekomst nog voor een groot aantal andere applicaties. Methodes: 16S rdna & whole genome shotgun metagenomics Ons aanbod De dienst Gewasbescherming voert onderzoek over bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten die planten kunnen aantasten of in associatie met de planten leven. Wij ontwikkelen DNA-gebaseerde detectie-, merker- en profileringstechnologie om deze organismen en hun gemeenschappen op te sporen en in kaart te brengen. We onderzoeken strategieën voor geïntegreerde beheersing van de ziekten en plagen. De bodem en de biologische omgeving van de plant heeft een belangrijke invloed op de ziekteweerbaarheid van de planten. De dienst is sterk actief in Europese netwerken en is Nationaal Referentie Laboratorium voor Plantengezondheid. De Sectie Chemische Monitoring en Producttechnologie Eenheid Dier Aquatisch Milieu en Kwaliteit onderzoekt de impact van antropogene effecten op het mariene ecosysteem. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak, met zowel chemische, biochemische, toxicologische en genetische analyses. Daarom is de groep samengesteld uit een mix van een 18-tal onderzoekers met een verschillende achtergrond. Deze complementaire aanpak leidt dan tot een risico-analyse (o.a. chemische contaminanten, invasieve soorten). Binnen de groep gebeuren voornamelijk labo-analyses, doch campagnes op zee voor staalname zijn hier ook een belangrijk aspect van. Je zal terechtkomen in een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Als deel van het Genomics team zal je bepaalde verantwoordelijkheden krijgen en wordt er verwacht dat je een bijdrage zal leveren aan algemene taken binnen het project. Je profiel U heeft een universitair diploma (Master) in de (bio)wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig en een sterke interesse in bio-informatica, genomics en zijn toepassingen.

9 PhD-positie 4: Onderzoek van gastro-intestinale gemeenschappen van nutsdieren met behulp van metagenomics Situering in ILVO Naam Eenheden: Dier Technologie & Voeding Onderzoeksdomeinen: Veehouderij Voedselveiligheid Wetenschappelijk Directeurs: Sam De Campeneere Marc Heyndrickx Promotors ILVO/Contactpersonen: Sam De Campeneere Els Van Coillie Adres: Scheldeweg 68 Brusselsesteenweg 370 B-9090 Melle B-9090 Melle tel: +32(0) (0) De algemene doelstelling van dit PhD onderzoek is om taxonomische groepen in gastro-intestinale microbiële gemeenschappen van nutsdieren te identificeren, microbiële taxonomische verschuivingen in kaart te brengen en associaties te leggen met fysiologische of fenotypische waarnemingen. Dit zal gebeuren via NGS technologie die zal gebenchmarkt worden t.o.v. klassieke (microbiologische cultivatie) of gerichte moleculaire analyse. De bedoeling is om een link te leggen tussen de gevonden microbiële associaties en specifieke functionaliteiten of eigenschappen. Er zal gefocust worden op gastro-intestinale gemeenschappen bij twee diersoorten, nl. de rumen microbiële gemeenschappen bij melkkoeien en de darm microbiële gemeenschappen bij varkens. De verandering van deze microbiële gemeenschappen in functie van rantsoensamenstelling, voederadditieven of antimicrobiële middelen zal worden bestudeerd. Specifieke doelstellingen Implementeren van generieke protocollen voor staalname, bibliotheekvoorbereiding en NGS sequenering voor toepassing van 16S en whole genome shotgun metagenomics ter studie van metapopulaties in gastrointestinale systemen van nutsdieren. Het effect van voedertechnische ingrepen op het rumen-microbioom van runderen nagaan, met als doel de uitstoot van methaan als broeikasgas te beperken. Door gebruik te maken van 16S metagenomics zullen verschuivingen in de microbiële gemeenschap, al dan niet methanogeen, in kaart worden gebracht. In kaart brengen van het effect van antibiotica en alternatieve antimicrobiële middelen op het darmmicrobioom en het resistoom, dit is de kwalitatieve en kwantitatieve verzameling van (antibiotica)resistentiegenen, van gespeende biggen door middel van 16S en whole genome shotgun metagenomics.

10 Ons aanbod Deze PhD is een samenwerking tussen de eenheid Dier en de eenheid Technologie & Voeding van het ILVO. De onderzoeksgroep Rundveehouderij van de eenheid Dier is er onder andere op gericht om via voedingsfysiologisch onderzoek de nutriëntenvoorziening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het rund. Nauw daaraan gekoppeld zoekt de groep ook om de uitstoot van mineralen en gassen in het milieu te beperken. Meer specifiek is er het onderzoek naar mogelijkheden om door voedertechnische maatregelen de emissie van methaan van rundvee te beperken. In dat kader is het van groot belang om via moleculaire technieken zicht te krijgen op de effecten van bepaalde behandelingen op de samenstelling van de pensflora. Dit betekent dat er naast labowerk ook dierproeven uitgevoerd zullen worden. De onderzoeksgroep Voedselveiligheid van de eenheid Technologie en Voeding is gericht op de verbetering van de microbiologische en chemische veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke en plantaardige oorsprong. Deze onderzoeksgroep is samengesteld uit 20-tal jonge en senior onderzoekers. De microbiologische veiligheid focust op de beheersing van zoönotische pathogenen en schadelijke bacteriën in de ganse voedselproductieketen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van geavanceerde moleculaire en in vitro technologieën voor detectie, identificatie, typering en studie van het gedrag van pathogene en bederforganismen. Naast analyses in het labo vormen staalnames in de praktijk ook een belangrijk aspect van het onderzoek. Je zal terechtkomen in een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Als deel van het Genomics team zal je bepaalde verantwoordelijkheden krijgen en wordt er verwacht dat je een bijdrage zal leveren aan algemene taken binnen het project. Je profiel Je hebt een universitair diploma (Master) in de biochemie/biotechnologie, bio-ingenieurswetenschappen optie celen genbiotechnologie, biomedische wetenschappen of gelijkwaardig en een sterke interesse in bio-informatica.

11 Algemene voorwaarden en richtlijnen Je profiel Je behaalde minimaal onderscheiding voor je Master diploma. Je bent gefascineerd door wetenschappelijk onderzoek en bent gemotiveerd om aan een PhD te werken. Je neemt graag initiatief, je bent creatief, enthousiast, ambitieus en werkt resultaatgericht. Je bent bereid om actief bij te dragen tot een stimulerende werkomgeving. Je kan zelfstandig werken maar werkt eveneens graag in een team. Je bent sociaal vaardig en schrikt er niet voor terug om het woord te nemen in groep. Je hebt een vlotte pen, een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je spreekt en schrijft vlot in het Engels. Algemene voorwaarden Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het reglement vind je op de ILVO website. Voor vragen in verband met het verloningspakket als doctoraatsbursaal, contacteer de personeelsdienst van ILVO. Hoe solliciteren? Geïnteresseerde kandidaten versturen een motivatiebrief, visietekst en CV, met duidelijke vermelding van hun voorkeursonderwerp(en), naar de Administrateur-Generaal van het ILVO, Erik Van Bockstaele. In de visietekst (maximaal 5 pagina s) benadruk je hoe je zou omgaan met de verschillende uitdagingen die zich stellen binnen dit GA-GENOMICS project. Mogelijke uitdagingen zijn, naast de inhoudelijke uitdagingen geschetst per PhD, de integratie van technologische aspecten en de biologische vraagstelling en de samenwerking met andere PhD studenten. Bijkomende informatie over het project kan verkregen worden via de contactpersoon. Reageren kan tot maandag 12 augustus. Verder verloop Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd op een selectiegesprek begin september.

4 PhD-posities binnen de gecoördineerde actie GA-GENOMICS: GA-GENOMICS: Diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties

4 PhD-posities binnen de gecoördineerde actie GA-GENOMICS: GA-GENOMICS: Diepduiken in de genomische diversiteit van (meta)populaties Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) behoort als wetenschappelijke instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het ILVO is een multidisciplinaire

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/37037 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/37037 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/37037 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Lupatini, Manoeli Title: Microbial communities in Pampa soils : impact of land-use

Nadere informatie

Examenprogramma biologie vwo

Examenprogramma biologie vwo Bijlage 4 Examenprogramma biologie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

Examenprogramma biologie havo

Examenprogramma biologie havo Bijlage 3 Examenprogramma biologie havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

De juiste rassen, soorten en teeltsystemen in een veranderend klimaat

De juiste rassen, soorten en teeltsystemen in een veranderend klimaat De juiste rassen, soorten en teeltsystemen in een veranderend klimaat Tom De Swaef Eenheid: Plant Klim-O-dag Organisatie vanuit ELK - Expertisecentrum Landbouw en Klimaat 20-04-2017 Topic 1: Aangepaste

Nadere informatie

Insectenkweek op afval - Vlaanderen

Insectenkweek op afval - Vlaanderen Insectenkweek op afval - Vlaanderen Veerle Van linden 25/11/2014 Mechelen, OVAM Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) www.ilvo.vlaanderen.be Inhoud Korte voorstelling van ILVO Insectenkweek

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Growth and Functioning of the Microbial Plankton Community: Effects of Temperature, Nutrients and Light V.S. Brauer

Growth and Functioning of the Microbial Plankton Community: Effects of Temperature, Nutrients and Light V.S. Brauer Growth and Functioning of the Microbial Plankton Community: Effects of Temperature, Nutrients and Light V.S. Brauer Samenvatting 140 Plankton vormt de basis van de voedselketens in meren, zeeën en oceanen.

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Analyse van chromosomale afwijkingen in gastrointestinale tumoren In het ontstaan van kanker spelen vele moleculaire processen een rol. Deze processen worden in gang gezet door

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015246 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontrafelen van de rol die darmflora speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten 1.2 Looptijd van het project 1.3

Nadere informatie

Oriëntatiejaar Life Sciences

Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Joan Wellink (studieadviseur) Voor wie is het oriëntatiejaar? Wat is het oriëntatiejaar? Wat heb je nodig? Hoe en wat studeer je? Wat kun je er

Nadere informatie

studie waarmee we de principes van de analyse willen demonstreren. Een volledig beschrijving van de algoritmen en de resultaten zijn te vinden in

studie waarmee we de principes van de analyse willen demonstreren. Een volledig beschrijving van de algoritmen en de resultaten zijn te vinden in Bio-informatica kan omschreven worden als het toepassen van algoritmen om meerwaarde te verkrijgen uit data afkomstig van biomedisch en/of biologisch onderzoek. In bio-informatica wordt onderzoek gedaan

Nadere informatie

Leven in een broccoli wereld: Ontwerp van een beslis matrix ter beoordeling van de impact van nieuwe (GM) gewassen op het bodemecosysteem

Leven in een broccoli wereld: Ontwerp van een beslis matrix ter beoordeling van de impact van nieuwe (GM) gewassen op het bodemecosysteem Samenvatting Leven in een broccoli wereld: Ontwerp van een beslis matrix ter beoordeling van de impact van nieuwe (GM) gewassen op het bodemecosysteem Landbouw is essentieel voor de voedselvoorziening

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2014)

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2014) Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2014) V. César (CRA-W) Samenvatting Het Waals onderzoekscentrum voor de landbouw onderzoekt sinds 1999 de populaties van de aardappelplaag.

Nadere informatie

Identificatie en karakterisatie van MIC

Identificatie en karakterisatie van MIC Identificatie en karakterisatie van MIC Harmien Verstraete Vanda Branco AVECOM NV - Bioproducts & Apps 3/11/2016 1 AVECOM 1) Onderzoeksprojecten zowel tailor-made onderzoek voor industriële partners als

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

Bodembeheer in functie van ziekteweerbaarheid

Bodembeheer in functie van ziekteweerbaarheid Bodembeheer in functie van ziekteweerbaarheid Jane Debode Caroline De Tender, Wim Wesemael, Nicole Viaene, Johan Van Vaerenbergh, Koen Willekens, Tommy D Hose, Greet Ruysschaert, Bart Vandecasteele & Martine

Nadere informatie

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een

Het niveau van Medisch-Microbiologisch Onderzoeker wordt bereikt door een combinatie van een cursorisch gedeelte èn een Reglement voor de opleiding tot Medisch-Microbiologisch Onderzoeker (MMO) binnen het kader van het Algemeen Reglement van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker

Nadere informatie

De brede kennisbasis van de Groene Genetica: van onderzoek naar perspectief. Gerco Angenent

De brede kennisbasis van de Groene Genetica: van onderzoek naar perspectief. Gerco Angenent De brede kennisbasis van de Groene Genetica: van onderzoek naar perspectief Gerco Angenent Onderzoek voor bedrijfsleven met een academisch karakter Publiek Private Samenwerking (PPS) exploitatie wetenschappelijke

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER (M/V)

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is momenteel op zoek naar een tijdelijk: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Bijlage II. Een genetisch gemodificeerd micro-organisme wordt ondergebracht in risicoklasse 1 als aan alle volgende criteria voldaan is :

Bijlage II. Een genetisch gemodificeerd micro-organisme wordt ondergebracht in risicoklasse 1 als aan alle volgende criteria voldaan is : Bijlage II " Bijlage 5.51.2 Criteria voor de indeling van genetisch gemodificeerde micro-organismen en organismen in risicoklasse 1 (artikel 5.51.2.1, 2, a) van titel II van het VLAREM) A. Micro-organismen

Nadere informatie

Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten

Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten Luc De Meester Lab. Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie KULeuven Laboratorium Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie Biodiversiteit: : en

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht biotechniek

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht biotechniek Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht biotechniek Biotechniek Biotechniek: een overzicht Biotechniek: een overzicht Biotechniek: een overzicht Biotechniek: een overzicht Biotechniek Life sciences

Nadere informatie

Masters Onderwerpen 2013. Mark W. DAVEY mark.davey@biw.kuleuven.be Wannes KEULEMANS Wannes.Keulemans@biw.kuleuven.be

Masters Onderwerpen 2013. Mark W. DAVEY mark.davey@biw.kuleuven.be Wannes KEULEMANS Wannes.Keulemans@biw.kuleuven.be Masters Onderwerpen 2013 Mark W. DAVEY mark.davey@biw.kuleuven.be Wannes KEULEMANS Wannes.Keulemans@biw.kuleuven.be website http://www.biw.kuleuven.be/biosyst/plantenbiotechniek/fruitgenetics/lfbb/education

Nadere informatie

Hoe veredel je voor duurzame resistentie in aardappel en de rol van moleculaire merkers?

Hoe veredel je voor duurzame resistentie in aardappel en de rol van moleculaire merkers? Hoe veredel je voor duurzame resistentie in aardappel en de rol van moleculaire merkers? Edith Lammerts van Bueren Louis Bolk Instituut, Wageningen University DNA labs, 8 maart 2013 De schrik van elke

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

ILVO. Identificatie van bederforganismen en houdbaarheid van de grijze garnaal

ILVO. Identificatie van bederforganismen en houdbaarheid van de grijze garnaal Identificatie van bederforganismen en houdbaarheid van de grijze garnaal Fien Calliauw 1.07.2015 Overzicht Probleemstelling Experimenten Conclusies Probleemstelling Bederf Verlies van kwaliteit Smaak /

Nadere informatie

Master in de biologie

Master in de biologie Master in de biologie Kennisdomeinen: ecologie en natuurbehoud evolutiebiologie en diversiteit integratieve fysiologie moleculaire celbiologie Faculteit Wetenschappen Rubik s Cube used by permission of

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Biologische respons op klimaatsverandering

Biologische respons op klimaatsverandering Biologische respons op klimaatsverandering - maakt evolutie een verschil? Luc De Meester Impact klimaatsverandering op organismen Soortniveau Fysiologie Seizoenaliteit Verspreiding Evolutie Gemeenschappen

Nadere informatie

Mariene virussen. Corina Brussaard NIOZ - Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee & Universiteit van Amsterdam (UvA)

Mariene virussen. Corina Brussaard NIOZ - Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee & Universiteit van Amsterdam (UvA) Mariene virussen Corina Brussaard NIOZ - Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee & Universiteit van Amsterdam (UvA) Wat is een biologisch virus? 20-200 nm (miljoenste mm) diameter Bundeltje genetisch

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22619 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Iterson, Maarten van Title: The power of high-dimensional data in genomics research

Nadere informatie

Brochure ExomeScan. Whole Exome Sequencing. Achtergrond

Brochure ExomeScan. Whole Exome Sequencing. Achtergrond Brochure Whole Exome Sequencing De laatste jaren is er een schat aan informatie gepubliceerd over de genetische achtergrond van overerfbare en somatische aandoeningen. In grootschalige Next Generation

Nadere informatie

Thesisonderwerpen 2013 LFVB en FTC

Thesisonderwerpen 2013 LFVB en FTC Thesisonderwerpen 2013 LFVB en FTC - onderwerpen hebben een wetenschappelijke en praktische component en kunnen altijd bijgestuurd worden (interesse, competentie) - major versus motivatie (LB-GP, C&G,

Nadere informatie

Contractuele functie EV Wetenschappelijk onderzoeker (postdoc positie) Environmental biotech en metagenomics (M/V) Vacaturenummer EV/2017/004/Dier 1

Contractuele functie EV Wetenschappelijk onderzoeker (postdoc positie) Environmental biotech en metagenomics (M/V) Vacaturenummer EV/2017/004/Dier 1 Contractuele functie EV Wetenschappelijk onderzoeker (postdoc positie) (M/V) Vacaturenummer EV/2017/004/Dier 1 Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek Eenheid Dier

Nadere informatie

Microbiologie. Begintermen

Microbiologie. Begintermen Microbiologie Microbiologie Aanbod: FW (Joris, Joelle), BIW (Chris, Els), BioMED (Jef), KULAK (Jef) Algemeen Studiepunten: 5 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Verdiepend Begeleidingsuren: 58.5 uren Periode:

Nadere informatie

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is NIET nodig. Een bewijs van deelname kan alleen verstrekt worden aan leden van de CGC en NVT.

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is NIET nodig. Een bewijs van deelname kan alleen verstrekt worden aan leden van de CGC en NVT. Aankondiging bijeenkomst Quick & Dirty: Hoe sneller en meer gegevens over toxiciteit van stoffen genereren? Hierbij nodigen wij u uit voor een middagbijeenkomst van de sectie Arbeidstoxicologie van de

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid. Dier Aquatisch Milieu en Kwaliteit Rang

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid. Dier Aquatisch Milieu en Kwaliteit Rang Contractuele functie EV Vacaturenummer EV/2017/004/Dier 1 Wetenschappelijk onderzoeker (postdoc positie) (M/V) Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Dier Aquatisch

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Biologie in het lab van de toekomst

Biologie in het lab van de toekomst Biologie in het lab van de toekomst Frank Schuren TNO Microbiologie Conventionele microbiologie met state of the art genomics technologie en viability assays Conventional Microbiology Genomics technologies

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor

Nadere informatie

Your Future, our boost!

Your Future, our boost! Your Future, our boost! www.e-boost.be 1 E-BOOST: WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? e-boost, da s een groep van 4 jonge wolven en ervaren rotten in het vak die Drupal ademen, denken, dromen... Altijd op zoek naar

Nadere informatie

Dit proefschrift beschrijft de rol van genetische factoren in het ontstaan van de ziekte van

Dit proefschrift beschrijft de rol van genetische factoren in het ontstaan van de ziekte van Samenvatting Dit proefschrift beschrijft de rol van genetische factoren in het ontstaan van de ziekte van Hirschsprung (ook wel afgekort als HSCR). HSCR is een aangeboren afwijking gekenmerkt door de afwezigheid

Nadere informatie

Rapport enquête en workshop (Bio Vak Zwolle 2012) Locale rassen; het juiste ras locatie teler concept Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012

Rapport enquête en workshop (Bio Vak Zwolle 2012) Locale rassen; het juiste ras locatie teler concept Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012 Rapport enquête en workshop (Bio Vak Zwolle 2012) Locale rassen; het juiste ras locatie teler concept Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012 Inleiding: De veredeling van gewassen heeft onder andere

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Chrysant op water. WaterEvent William Quaedvlieg, Tycho Vermeulen

Chrysant op water. WaterEvent William Quaedvlieg, Tycho Vermeulen Chrysant op water WaterEvent 2016 William Quaedvlieg, Tycho Vermeulen Chrysant op water Enkele inzichten uit het onderzoek naar substraatloos telen van Chrysant. 2 Waarom substraatloos telen? Voordelen:

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22286 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Nezhinsky, A.E. Title: Pattern recognition in high-throughput zebrafish imaging

Nadere informatie

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie Het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) doet onderzoek naar microbiële risico s veroorzaakt door besmet voedsel, door pathogenen (ziekteverwekkers)

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Genetische analyse van de gevoeligheid voor zomereczeem bij Belgische warmbloed paarden

Genetische analyse van de gevoeligheid voor zomereczeem bij Belgische warmbloed paarden 3 de Vlaamse fokkerijdag 26 oktober 2011 Genetische analyse van de gevoeligheid voor zomereczeem bij Belgische warmbloed paarden LIESBET PEETERS Onderzoeksgroep Huisdierengenetica Departement Biosystemen

Nadere informatie

waarin de op dit moment relevante bron data als ook de analyse technieken worden geintegreerd.

waarin de op dit moment relevante bron data als ook de analyse technieken worden geintegreerd. 129 Samenvatting Bioinformatica is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbij methoden uit de computer wetenschappen, wiskunde en statistiek worden gebruikt met het specifieke doel betekenis te geven

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De zomer komt er weer aan. Nog even en we kunnen weer naar het strand of lekker zwemmen in het meer. Heerlijk van de zon genieten om vervolgens een verkoelende duik te nemen in

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Naar High Throughput DNA data analyse

Naar High Throughput DNA data analyse Naar High Throughput DNA data analyse Laboratorium automatisering seminar Jan-Peter Nap Hanze University Groningen 8/10/10 1 van 24 gisteren CLC bio, a comprehensive platform for NGS analysis nu: Super-scale

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Introductie Wat zijn T cellen? T cellen zijn witte bloedcellen die een cruciale rol spelen bij het beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. Dit doen zij door middel van

Nadere informatie

Instituut Applied Sciences

Instituut Applied Sciences Instituut Applied Sciences VO-diner Dinsdag 30 oktober 2012 Presentatie Instituut Applied Sciences: Ruben Piek (commissie Instroom & Aansluiting) Campus Nijmegen (Kapittelweg) Welkom bij Techniek De wereld

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19772 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19772 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19772 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Bertens, Laura M.F. Title: Computerised modelling for developmental biology :

Nadere informatie

Genomics: een doorbraak in de strijd tegen de aardappelziekte?!

Genomics: een doorbraak in de strijd tegen de aardappelziekte?! Genomics: een doorbraak in de strijd tegen de aardappelziekte?! De aardappelziekte De aardappelziekte Wel of geen infectie? Veroorzaakt door Phytophthora infestans Verantwoordelijk voor hongersnood 19e

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Leerlijn Biologie inhouden (PO-havo/vwo)

Leerlijn Biologie inhouden (PO-havo/vwo) Leerlijn Biologie inhouden (PO-havo/vwo) Voor meer informatie zie: Kerndoelen onderbouw Vakportaal Mens & maatschappij Vakportaal Natuur & techniek kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo

Nadere informatie

PhD-posities binnen de gecoördineerde actie GENESYS:

PhD-posities binnen de gecoördineerde actie GENESYS: Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) behoort als wetenschappelijke instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het ILVO is een multidisciplinaire

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Duurzaam en helder naar de toekomst

Duurzaam en helder naar de toekomst Duurzaam en helder naar de toekomst De visie en ambitie van Nefyto Visie Voor een productieve en duurzame landen tuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde. Deze land- en tuinbouw

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 3 Projectbeschrijving

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 3 Projectbeschrijving Niet-technische samenvatting 2016491-2 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Effecten van ijzer op een hormoon dat betrokken is bij het calcium- en fosfaatmetabolisme (FGF23) bij chronische nierpatiënten.

Nadere informatie

Waar biologie de grens met ethiek raakt deel A

Waar biologie de grens met ethiek raakt deel A Waar biologie de grens met ethiek raakt deel A An Quaghebeur Leraar biologie VLTI - Torhout Vakbegeleider biologie-natuurwetenschappen Bisdom Brugge 1 Waar biologie de grens met ethiek raakt Situering

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Designers & Artists 4 Genomics Award 2011

Aanmeldingsformulier Designers & Artists 4 Genomics Award 2011 Aanmeldingsformulier Designers & Artists 4 Genomics Award 2011 [sluitingsdatum: 12 september 2011] 1. Persoonlijke Gegevens Naam: Tussenvoegsel: Achternaam: Geslacht: Adres: Telefoon: Mobiel Nummer: Email:

Nadere informatie

Genen, eiwitten en functies

Genen, eiwitten en functies Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. De buurt in kaart brengen: Huntingtine's nieuwe eiwitpartners Studie

Nadere informatie

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2012)

Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2012) Karakterisatie van stammen van de aardappelziekte in Wallonië (2012) V. César (CRA-W) Samenvatting Sinds 1999 onderzoekt het CRA in Libramont de kenmerken van de verschillende stammen van de aardappelziekte

Nadere informatie

vetreserves worden aangemaakt door de gastheer. Het eerste aspect met betrekking tot deze hypothese berust op het verband tussen deze metabolische

vetreserves worden aangemaakt door de gastheer. Het eerste aspect met betrekking tot deze hypothese berust op het verband tussen deze metabolische Het verlies van eigenschappen is een belangrijk proces dat bijdraagt aan evolutionaire veranderingen van organismen. Desondanks heeft onderzoek op dit gebied relatief weinig aandacht gekregen en wordt

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Van chemie naar ecologie: niet straks maar nu! Louise

Van chemie naar ecologie: niet straks maar nu! Louise Van chemie naar ecologie: niet straks maar nu! Louise E.M. Vet @LEMVet @niooknaw tot 1945 1980 2000: grote resultaten geboekt met geïntegreerde en biologische gewasbescherming! Gifgebruik met 50 tot 95%

Nadere informatie

WetenschappelijkOnderzoekin het Expertisecentrum. Tom J de Koning

WetenschappelijkOnderzoekin het Expertisecentrum. Tom J de Koning WetenschappelijkOnderzoekin het Expertisecentrum Tom J de Koning Afdeling Neurologie, Genetica en Kindergeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen Waaromdoenwe wetenschappelijk onderzoek? Academische

Nadere informatie

Vervolgens wordt ook ingegaan op de hypothese dat patronen in fenotypische plasticiteit adaptief kunnen zijn. De eerste vraag was of natuurlijke

Vervolgens wordt ook ingegaan op de hypothese dat patronen in fenotypische plasticiteit adaptief kunnen zijn. De eerste vraag was of natuurlijke Variatie in abiotische factoren komt voor in alle natuurlijke omgevingen, zoals variatie in ruimte en tijd in temperatuur, licht en vochtigheid. Deze factoren kunnen vervolgens bijvoorbeeld voedselaanbod

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Incubatoren) Referentie: AFN Algemene Directie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Incubatoren) Referentie: AFN Algemene Directie VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Incubatoren) Referentie: AFN201602 Algemene Directie Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg 110 1060 Brussel Heb

Nadere informatie

1.1 Inleiding. 1.2 Domeinspecifieke competenties bachelor in de Biowetenschappen. Gehanteerde input

1.1 Inleiding. 1.2 Domeinspecifieke competenties bachelor in de Biowetenschappen. Gehanteerde input Uittreksel uit het visitatierapport biowetenschappen, 18 december 2009 Het domeinspecifieke referentiekader academische gerichte bacheloropleiding Biowetenschappen, masteropleiding Biowetenschappen: landbouwkunde,

Nadere informatie

Paard en Genomisch onderzoek

Paard en Genomisch onderzoek Paard en Genomisch onderzoek Bart Ducro Animal Breeding and Genomics Centre Vlaamse Fokkerijdag, 18 nov 2015 Inhoud Kenmerken in de paardenfokkerij Geschikt voor genomics? Genomics middelen Genomics toegepast

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Klimaatsverandering: de impact op visserij en aquacultuur

Klimaatsverandering: de impact op visserij en aquacultuur Klimaatsverandering: de impact op visserij en aquacultuur Klim-O-dag Johan Robbens & Daan Delbare, Hans Polet Eenheid: Dier Onderzoeksdomein: ILVO-Visserij [Aquatisch Milieu en Kwaliteit] en [Visserij

Nadere informatie

Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling. Milo de Baat

Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling. Milo de Baat Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling Milo de Baat ILOW Symposium 15 februari 2017 KRW waterkwaliteitsbeoordeling Chemische status? Ecologische status Chemische analyse 45 prioritaire

Nadere informatie

Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn)

Openbare raadpleging in het kader van de fitness check van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Over u Uw naam of de naam van uw organisatie: Geen censuur op natuur! Mogen wij uw bijdrage

Nadere informatie

Algemene informatie. Het aardappelgenoom

Algemene informatie. Het aardappelgenoom Algemene informatie Het aardappelgenoom Elk organisme heeft een genoom, een chemisch 'instructieboek' of 'blauwdruk', dat beschrijft hoe alle genen bij elkaar moeten worden gezet. Dit wordt uitgeschreven

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling Niet-technische samenvatting 2016605 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het identificeren en karakteriseren van nieuwe concepten voor koemelkallergische patienten. 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

De extractie van bacterieel en fungaal DNA uit verschillende lichaamsvloeistoffen

De extractie van bacterieel en fungaal DNA uit verschillende lichaamsvloeistoffen Een grote verscheidenheid aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten is verantwoordelijk voor de naar schatting 15 miljoen sterfgevallen per jaar als gevolg van infectieziekten. Infectieziekten gaan

Nadere informatie

SAMENVATTING Samenvatting Coeliakie is een genetische aandoening waarbij omgevingsfactoren en meerdere genen bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte. De belangrijkste omgevingsfactor welke een rol

Nadere informatie

Leerlijn Biologie inhouden (PO-havo/vwo), Biologische eenheid

Leerlijn Biologie inhouden (PO-havo/vwo), Biologische eenheid Leerlijn Biologie inhouden (PO-havo/vwo), Biologische eenheid Voor meer informatie zie: Kerndoelen onderbouw Vakportaal Mens & maatschappij Vakportaal Natuur & techniek kerndoelen primair onderwijs kerndoelen

Nadere informatie

Onderzoek biologische landbouw en voeding 2015. Een greep uit de Vlaamse onderzoeksthema s ter gelegenheid van BioXpo 2015

Onderzoek biologische landbouw en voeding 2015. Een greep uit de Vlaamse onderzoeksthema s ter gelegenheid van BioXpo 2015 Onderzoek biologische landbouw en voeding 2015 Een greep uit de Vlaamse onderzoeksthema s ter gelegenheid van BioXpo 2015 1 Contact Vlaams onderzoeks en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding

Nadere informatie

Wat zijn (de voordelen van) Flanders FOOD projecten?

Wat zijn (de voordelen van) Flanders FOOD projecten? Wat zijn (de voordelen van) Flanders FOOD projecten? Charlotte Boone, Flanders FOOD Infosessie Food Pilot 10/10/2012 Met steun van de Vlaamse Regering Voor wie Flanders FOOD niet kent VZW, opgericht in

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Om een duidelijk inzicht te krijgen in de evolutionaire krachten die tot de enorme biodiversiteit in de natuur leiden, probeert de evolutionaire biologie modellen te ontwikkelen die de essentie

Nadere informatie

Contractuele functie EV. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Entiteit

Contractuele functie EV. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Entiteit Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) EV/2017/001/L&M Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats tewerkstelling FUNCTIECONTEXT

Nadere informatie

Debat, ethische aspecten, onderwijs

Debat, ethische aspecten, onderwijs Workshop DNA labdag 2013 Genetische genomica tegen aardappelziekte Debat, ethische aspecten, onderwijs Bert Lotz, Jan-Peter Nap Wageningen UR Opbouw verhaal Scholierenfilm www.youtube.com/watch?v=pxbcgj6qsis

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie wenst ter ondersteuning van de stafdienst van de Raad één navorser (A2)

Nadere informatie