Vergadering gemeenteraad Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering gemeenteraad 2006. Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari 2007."

Transcriptie

1 Vergadering gemeenteraad 2006 Pre-adviesnr: 5 Agendapunt: Onderwerp: Verwerken van vaste activa. Middenbeemster, 9 januari Aan de raad > voorstel Wij stellen u voor: 1. een aantal dekkingsreserves vaste activa in 2006 in mindering te brengen op de boekwaarde van de betreffende vaste activa. 2. een aantal vaste activa in 2006 geheel af te schrijven. > toelichting In dit verhaal komen 2 onderwerpen aan de orde: 1. Het hanteren van de bruto-methode bij vaste activa. 2. Het activeren van onderhoudsuitgaven. 1. Het hanteren van de bruto-methode bij vaste activa. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden vaste activa onderscheiden in immateriële, materiële en financiële vaste activa. De immateriële en financiële vaste activa zijn voor het vervolg niet van belang. De materiële vaste activa worden weer onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (hierna respectievelijk economische activa en maatschappelijke activa). Investeringen hebben een economisch nut wanneer zij verhandelbaar zijn en/of wanneer ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Dus gebouwen, terreinen, vervoermiddelen zijn investeringen met een economisch nut. Dat geldt ook voor investeringen voor de reinigingsdienst en de riolering, want tegenover de lasten staan belastingontvangsten (afvalstoffenheffing en rioolrecht). Bij maatschappelijke activa moeten we denken aan investeringen voor wegen en straten, waterwegen, civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten), groenvoorziening. Hieronder vallen ook investeringen voor straatnaamborden, openbare verlichting, verkeerslichten en maatregelen die verkeersveiligheid bevorderen. Het BBV bepaalt verder dat alle economische activa worden geactiveerd. Maatschappelijke activa kunnen worden geactiveerd. Uit de toelichting bij het BBV blijkt dat men er de voorkeur aan geeft, dat maatschappelijke activa niet worden geactiveerd. Dergelijke investeringen in de openbare ruimte mogen echter wel worden geactiveerd. De reden hiervoor is, dat het anders niet mogelijk zou zijn om bepaalde investeringen te doen (denk maar aan de aanleg van de randweg voor ). Verder is bepaald dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd, maar Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief mogen op de waardering in mindering worden gebracht. Reserves mogen in mindering worden gebracht op maatschappelijke activa. Alleen op maatschappelijke activa mag extra worden afgeschreven. De handelwijze met vaste activa c.q. investeringen is verder uitgewerkt in de Financiële verordening gemeente Beemster van 30 oktober 2003, en met name in artikel 10. Hierin staat in de eerste plaats: Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd (dus niet in een x-aantal jaren afgeschreven). Dit geldt voor economische activa én voor maatschappelijke activa. Verwerken van vaste activa blz.1 van 6

2 NB. Deze uitgaven worden wel jaarlijks in de begroting verwerkt. Het gaat om jaarlijks gelijke bedragen en om incidentele uitgaven. De laatstgenoemde categorie vermelden wij afzonderlijk in de begroting, aan het einde van het overzicht van baten en lasten. Verder bepaalt de verordening dat aankoop en vervanging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie worden gebracht. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden alleen in uitzonderingsgevallen geactiveerd. De uitzonderingen betreffen: Eerste aanleg, vervanging of groot incidenteel onderhoud (levensduur verlengend) van wegen en straten met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in grondexploitaties. Eerste aanleg, vervanging of groot incidenteel onderhoud (levensduur verlengend) van waterbouwkundige werken, verkeerslichtinstallaties en openbare verlichting. Omvangrijke wegreconstructies in het kader van wijkverbetering of verkeersdoorstroming. Op basis van de voorganger van het BBV, de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 hanteren we in Beemster de bruto-methode bij de vaste activa. Dat wil zeggen dat bijdragen van derden of bestemmingsreserves niet in mindering worden gebracht op de verkrijgingsprijs. De investering staat in dit geval voor het volledige bedrag in de staat van vaste activa. In de staat van reserves is hiertegenover een dekkingsreserve opgenomen. In de staat van vaste activa staat aangegeven welke kapitaallasten (rente en afschrijving) over de investering ten laste van de exploitatie komt. In de staat van reserves staat aangegeven welk bedrag aan de dekkingsreserve wordt onttrokken en wat de rente is over het saldo van de reserve. Deze bedragen komen als tegenhanger van de kapitaallasten ten gunste van de exploitatie. Uiteraard hanteren we hetzelfde rentepercentage en is de afschrijvingstermijn gelijk aan de onttrekkingstermijn. Een voorbeeld uit de begroting 2007: Boekwaarde 1-1 Rente Afschrijving/ onttrekking Boekwaarde Staat van activa: Bouw de Blauwe Morgenster Staat van reserves: Obs de Blauwe Morgenster Netto ten laste van exploitatie Deze methode gebruiken we zowel bij de economische als bij de maatschappelijke activa. Voor wat de 2 e categorie betreft stemt dit niet overeen met de verordening (zie hiervoor, de zin: Verder bepaalt de verordening ). Wij stellen voor om de handelwijze met maatschappelijke activa in overeenstemming te brengen met de verordening met ingang van Dit gebeurt door het in mindering brengen van het saldo van de reserve op het saldo van de vaste activa. De verwerking hiervan nemen we op in de jaarrekening Concreet gaat het om de investeringen / dekkingsreserves die zijn opgenomen in de lijst Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, en de hiertegenover staande dekkingsreserves; Overzicht boekwaarde begin De lijst ligt voor u in de portefeuille ter inzage (Bijlage 1). Het gaat om investeringen voor herinrichting van wegen, restauratie van een brug, maatregelen ter bevordering van verkeersveiligheid en voor speelterreinen. De dekkingsreserves zijn veelal gevormd uit bijdragen van derden (het ROA en de Provincie) en verder uit bedragen die zijn onttrokken aan andere reserves. In het algemeen blijft er na het in mindering brengen van het saldo van de dekkingsreserve op de boekwaarde van de investering nog een restantboekwaarde staan. Dit restant wordt afgeschreven in de resterende looptijd. In een aantal gevallen zijn de boekwaarde van de investering en het saldo van de dekkingsreserve gelijk. Dan blijft er uiteraard geen restantboekwaarde over. Bij één onderwerp resteert nog een betrekkelijk geringe restantboekwaarde (< 5.000). Dit betreft Aanleg speeltuintje Sonnevanck, restant 400. Dit bedrag wordt in 2006 meteen geheel afgeschreven. Bij een ander onderwerp is het saldo van de reserve hoger dan de daar tegenover staande vaste activa, nl. Duurzaam veilig, deel B. Het gaat om een bedrag van Een aantal facturen voor het aanpassen van de 30km zone Purmerenderweg is ten laste van het krediet Herstraten /-asfalteren diverse wegen 2003 verantwoord. Het is dus logisch om het resterende bedrag van de boekwaarde van dit actief af te boeken. Verwerken van vaste activa blz.2 van 6

3 Er zijn nog meer dekkingsreserves in de staat van reserves opgenomen. Dit zijn echter dekkingsreserves die staan tegenover economische activa. Overeenkomstig het BBV mogen alleen bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief op de waardering in mindering worden gebracht. De dekkingsreserves zijn in sommige gevallen wel gevormd uit bijdragen van derden, maar deze staan niet in directe relatie met het actief. In andere gevallen zijn de reserves gevormd door onttrekking aan andere reserves. Verder is in de Financiële verordening alleen voor maatschappelijk activa de mogelijkheid geregeld om bedragen in mindering te brengen. Deze dekkingsreserves worden dus gehandhaafd. 2. Het activeren van onderhoudsuitgaven. In de Analyse financieel toezicht van de Provincie over de begroting 2006 is o.a. het volgende vermeld: De Commissie BBV 1 heeft een advies uitgebracht over het activeren van de kosten van (groot) onderhoud. Volgens de commissie kennen de voorschriften alleen investeringen met een economisch en een maatschappelijk nut. Onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen valt in principe in geen van beide categorieën. Slechts in het geval waarin het bestaande actief een andere functionaliteit krijgt, kan de betreffende uitgaaf geactiveerd worden. De oude boekwaarde, zo die er nog is, moet in dat geval wel in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Volgens de Provincie heeft Beemster onderhoudsuitgaven geactiveerd en gaat het om bedragen in de staat van activa tot totaal en in de staat van voorgenomen investeringen 2006 van De lijst met posten die de Provincie heeft gesignaleerd (Geactiveerde onderhoudsuitgaven ) ligt in de portefeuille ter inzage (Bijlage 2). Hierbij zit een uittreksel uit de vragen en antwoorden van de commissie BBV die specifiek over deze onderwerpen gaan. Tot zover de mening van de Provincie. In het antwoord aan de Provincie is aangegeven dat we ons gaan beraden op de handelwijze met onderhoudsuitgaven. Overigens heeft de accountant bij de controle van de jaarrekeningen geen opmerkingen gewijd aan het eventueel onterecht activeren van onderhoudskosten. Aan de hand van preadviesnummer 110 van 17 november 1998, de Notitie voorzieningen, heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen aangaande voorzieningen. Hierin is o.a. de instelling van onderhoudsvoorzieningen voor het cyclisch onderhoud aan openbare gebouwen opgenomen. In de notitie is over onderhoudsvoorzieningen o.a. het volgende geschreven: Het onderhoud van een actief (bv. een gebouw) is veelal te scheiden in groot incidenteel onderhoud, periodiek normaal meerjarig onderhoud en het jaarlijks terugkerend onderhoud. Het groot incidenteel onderhoud heeft veelal het karakter van een renovatie en is dan duidelijk levensduur verlengend. Wanneer hier dus sprake van is, zal er activering plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in de jaarlijkse kapitaallastenontwikkeling, verdient het aanbeveling bij de meerjarenraming een overzicht te maken dat o.a. inzicht verschaft in groot incidenteel onderhoud voor de komende jaren met de daarbij behorende kapitaallasten voor deze jaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het herstraten/-asfalteren van wegen, vernieuwing /vervanging van de bestaande riolering of de renovatie van een gebouw. Het periodieke normale meerjarig onderhoud (cyclisch onderhoud) heeft meer een conserverend karakter en dient ter instandhouding van het actief gedurende de geplande gebruiksduur. Hierbij moet men denken aan het schilderen van een gebouw of het aanbrengen van een slijtlaag op het asfalt. Voor deze uitgaven kan een voorziening worden gevormd die strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren. Met het jaarlijks terugkerend onderhoud (de zg. kortcyclische onderhoudskosten) wordt bedoeld de jaarlijkse preventieve onderhoudsactiviteiten voor de instandhouding van een gebouw. De raming van deze jaarlijkse onderhoudsuitgaven wordt in de exploitatiebegroting opgenomen. Hierbij moet men denken aan kleine reparaties en bijvoorbeeld de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de cv- installatie. Hoewel de Notitie voorzieningen in 1998 is verschenen en we inmiddels te maken hebben met het BBV uit 2003, is er geen reden om van de notitie af te wijken. 1 De Commissie BBV moet zorg dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Een onderdeel hiervan is het beantwoorden van vragen van provincies en gemeenten. Het advies waar de Provincie over spreekt is in de beantwoording van vragen opgenomen. Verwerken van vaste activa blz.3 van 6

4 In punt 1 is de Financiële verordening gemeente Beemster al genoemd. Wij citeren nogmaals een deel van artikel 10, 6 e lid van de verordening: Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden alleen in uitzonderingsgevallen geactiveerd. De uitzonderingen betreffen: Eerste aanleg, vervanging of groot incidenteel onderhoud (levensduur verlengend) van wegen en straten met de hierbij behorende civiele kunstwerken, niet opgenomen in grondexploitaties. Eerste aanleg, vervanging of groot incidenteel onderhoud (levensduur verlengend) van waterbouwkundige werken, verkeerslichtinstallaties en openbare verlichting. Omvangrijke wegreconstructies in het kader van wijkverbetering of verkeersdoorstroming. Uiteraard zijn wij verplicht om het BBV te volgen. Toch moeten we daarbij ook de bepalingen van de eigen financiële verordening in het oog houden. En op basis van de financiële verordening is het wel mogelijk om bepaalde onderhoudsuitgaven te activeren. Het moet dan echter wel gaan om groot incidenteel onderhoud (levensduur verlengend). Verder zal uit de omschrijving van de investering wel eens kunnen worden afgeleid dat het om onderhoud gaat, terwijl eigenlijk sprake is van vervanging. In het onderstaande overzicht geven wij aan of de investeringen die de Provincie vermeldt gezien moeten worden als echte onderhoudsuitgaven, of dat deze onder artikel 10, 6 e lid van de verordening vallen. Nog een noot hierbij: het is natuurlijk verleidelijk om een investering met een restantboekwaarde van minder dan maar af te schrijven en een investering met een boekwaarde van meer dan te handhaven. Dat mag echter niet het uitgangspunt zijn. Het gaat om de aard van de investering. Dat neemt niet weg, dat in sommige gevallen voor een praktische oplossing is gekozen. Investering Staat van activa. Groot onderhoud brug Purmerenderweg/Zuidersloot Baggerwerk ZOB fase I Baggerwerk klasse III ZOB en WB Baggerwerk Middenbeemster NO Beschoeiing Middenweg Beschoeiing Middenbeemster Zuidwest Renovatie ijsclubkantine Kappen en herplanten bomen Rijperweg Planmatig beheer openbaar groen 2001 Planmatig beheer openbaar groen 2002 Groot onderhoud Prins Mauritsstraat 4/6 Idem Middenweg 141/143 Idem Rijperweg 81 Idem Rijperweg 108/110/111 Aanpassen 30-km zone Oostdijk Wat te doen Gezien de aard van de werkzaamheden (het slaan van nieuwe heipalen, een nieuwe keerwand van beton storten en het aanbrengen van nieuwe fundatiejukken) gaat het om levensduur verlengend onderhoud. Volgens de Commissie BBV valt baggerwerk te vergelijken met straatvegen, ook periodiek baggeren. In dat geval is activeren niet mogelijk. Deze activiteiten kunnen ook moeilijk worden gezien als levensduur verlengend onderhoud. Dus: de restantboekwaarde moet geheel worden afgeschreven. Ervan uitgaande, dat de aanwezige beschoeiing is vervangen, valt dit onder artikel 10, 6 e lid. Het gaat in dit geval om een economisch actief. Dit project bestond uit een aantal onderdelen. O.a. is renovatie van het gebouw, aansluiting op de riolering en vervanging van de verlichting hierin opgenomen. Wat kleinere onderdelen zoals het aanbrengen van een vlotterconstructie op de pomp en het verwijderen van bomen om de ijsbaan kunnen wel als onderhoud worden beschouwd. Het voert echter wel heel ver om deze investering nu nog te gaan uitsplitsen; in 2009 vervalt de laatste afschrijving. Vanaf 2003 wordt het planmatig beheer van het openbaar groen direct op de exploitatie geraamd en verantwoord. Deze activiteit valt ook niet onder artikel 10, 6 e lid van de verordening te plaatsen. Dus: de restantboekwaarde moet geheel worden afgeschreven. In de eerste plaats gaat het hier om economisch activa. Hoewel artikel 10, 6 e lid niet gaat over economische activa, kan in het verlengde hiervan ook bij dergelijke activa worden gesproken over levensduur verlengend onderhoud. Daarvan is volgens ons hierbij sprake. De Provincie geeft hierbij aan dat deze investering ten onrechte is geactiveerd, omdat het bedrag beneden de blijft. Deze opmerking is terecht. Verwerken van vaste activa blz.4 van 6

5 Investering Wat te doen Overigens is deze investering al behandeld bij punt 1. De investering wordt weggestreept tegenover een dekkingsreserve. Staat van voorgenomen investeringen: Planmatig beheer wegen In de staat van activa zijn dergelijke investeringen aangeduid als herstraten/ herasfalteren van wegen. Hierover maakt de Provincie geen opmerking. Wij gaan ervan uit, dat de opmerking is gemaakt omdat beheer als een synoniem van onderhoud wordt gezien. In feite gaat het hier om herstraten en herasfalteren en dat zien wij als levensduur verlengend onderhoud. Dat mag op basis van de verordening worden geactiveerd. Planmatig beheer kunstwerken Deze post is vanaf 2006 opgenomen. Uit de aangeleverde stukken valt (bruggen) niet af te leiden of het inderdaad om levensduur verlengend onderhoud gaat. Volgens tussentijdse berichten van de TDBZ komt dit werk pas in 2007 aan de orde. Op dat tijdstip nog eens beoordelen. Planmatig onderhoud beschoeiingen Planmatig onderhoud waterlopen Vervangen kozijnen de Blauwe Morgenster Planmatig onderhoud riolering Als bij de onderdelen beschoeiingen onder de staat van activa gaan wij ervan uit, dat het gaat om vervanging. In dat geval is activering toegestaan. Zoals bij dit onderdeel in de staat van activa zal sprake zijn van baggerwerk. Dit mag dus niet geactiveerd worden. Dus: niet activeren Het gaat hier om een economisch actief. Het vervangen van de kozijnen is te zien als renovatie (bij de bouw van de school is gekozen voor een verkeerde [slechte] houtsoort). Volgens artikel 10, 4 e lid van de verordening geldt voor renovatie /restauratie /aankoop een afschrijvingstermijn van 25 jaar. De afschrijvingstermijn moet dan ook teruggebracht worden tot 25 jaar. Dus: activering handhaven, maar in 25 jaar afschrijven. Overigens: de uitvoering komt pas in In de staat van activa zijn dergelijke investeringen aangeduid als vervanging/ renovatie riolering. Hierover maakt de Provincie geen opmerking. Hier wordt echter specifiek over onderhoud gesproken. In feite gaat het hier om vervangen en renovatie van riolering. Ook hier geldt het vierde lid van artikel 10 van de verordening (want investeringen voor de riolering zijn economische activa). De afschrijvingstermijn is aangegeven in het GRP (20 jaar). Buiten de onderwerpen die de Provincie heeft aangegeven, hebben we de staat van activa bij de begroting 2006 nog eens met een kritische blik doorgelopen om te zien of er investeringen in staan, die eigenlijk als normaal onderhoud moeten worden beschouwd. Inderdaad zijn we wat investeringen tegengekomen die als onderhoud moeten worden gezien en wel de volgende: Investering Wat te doen Veiligheid speeltoestellen 2000 Boekwaarde : Veiligheid speeltoestellen 2001 Boekwaarde : Deze projecten zijn uitgevoerd in 2000 t.m Na 2003 zijn dergelijke projecten niet meer geactiveerd, maar direct ten laste van de exploitatie verantwoord, en eventueel ten laste van reserves gebracht. Veelal zal bij dergelijke projecten sprake zijn van onderhoudswerk. Er zal zo nu en dan ook wel speeltuig zijn vervangen, maar splitsing van de investering gaat wel heel ver (en je krijgt dan al snel te maken met activa van minder dan ). Voorstel is om deze investeringen geheel af te schrijven. Omdat het om maatschappelijke activa gaat, is dit toegestaan. Bij het doornemen van de (14 delen) vragen en antwoorden van de Commissie BBV kwamen we ook een vraag tegen die gaat over bodemsaneringskosten. Vraag was of deze kosten mogen worden geactiveerd en zo ja, welke afschrijvingstermijn hier geldt. Antwoord in het kort: Volgens de Commissie gaat het hier niet om economische of maatschappelijke activa. Kosten van bodemsanering moeten behandeld worden als een verlies in het jaar van uitvoering. Verwerken van vaste activa blz.5 van 6

6 In de staat van activa 2006 is opgenomen Sanering verontreiniging Rijperweg, boekwaarde Het gaat concreet om de sanering van grond, waar ooit een benzinestation was gevestigd. Gezien het antwoord van de Commissie BBV op de betreffende vraag moeten we deze boekwaarde geheel afschrijven. Wij stellen u voor de volledige afschrijving van de genoemde onderhoudsinvesteringen te verwerken in de jaarrekening Op de financiële consequenties daarvan komen we terug onder de kop Financiële consequenties. > juridische consequenties Enerzijds gaan we er niet van uit dat de besluiten juridische consequenties hebben. Anderzijds zijn wij wel van oordeel, dat deze besluiten de rechtmatigheid bevorderen. Immers, we houden ons beter aan de regels. > financiële consequenties Wij stellen u voor de genoemde handelingen te verwerken in de jaarrekening Er zijn in 2006 dus zeker nadelige financiële consequenties, en wel de volgende: Punt 1 heeft tot gevolg dat dekkingsreserves worden weggestreept tegen vaste activa. Dat heeft geen consequenties. Alleen het afschrijven van de restantboekwaarde van 400 van Aanleg speeltuintje Sonnevanck is niet voorzien. Punt 2 heeft tot gevolg dat de kapitaallasten hoger zijn dan geraamd. Het één en ander is af te lezen in de lijst Investeringen in de staat van activa, die als onderhoudsinvesteringen worden beschouwd. Deze lijst ligt eveneens voor u in de portefeuille ter inzage (Bijlage 3). Bovendien moeten de uitgaven die in 2006 worden gedaan voor Baggerwerk Middenbeemster NO en Planmatig onderhoud waterlopen in één keer ten laste van de exploitatie komen. Naar de stand van eind december 2006 gaat het om ongeveer Het totaal is ongeveer Het feit, dat dit bedrag praktisch overeenkomt met het geprognosticeerde overschot van 2006 volgens de Turap ( ) berust op toeval. In ieder geval zijn er gezien de huidige stand van zaken voldoende dekkingsmiddelen aanwezig. De genoemde handelingen hebben ook financiële consequenties voor Enerzijds is er een voordeel omdat een aantal vaste activa niet meer voorkomt in We hoeven dus geen rekening te houden met kapitaallasten. Dit voordeel is berekend op Anderzijds ontstaat er ook een nadeel. In de staat van voorgenomen investeringen 2007 staat o.a. Planmatig onderhoud waterlopen Gezien de uitgangspunten in het voorgaande moet dit bedrag echter niet worden geactiveerd, maar in 2007 ten laste van de exploitatie komen. Per saldo ontstaat er dus een nadeel van in Hiervoor zijn nog geen dekkingsmiddelen aanwezig. We kunnen ernaar streven de uitgaven voor baggerwerk (planmatig onderhoud waterlopen) te beperken tot ongeveer In dat geval is de zaak weer in evenwicht. Burgemeester en wethouders van Beemster, de burgemeester, de secretaris, H.N.G. Brinkman. E. Kroese-Vrolijks. Verwerken van vaste activa blz.6 van 6

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden,

B ' Provincie Noord-Brabont. De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. Begroting Geachte raadsleden, ' Provincie Noord-Brabont B17-007508 Brabantiaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM Telefoon 1073) 681 28 12 Fax (073) 614

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

NOTA ONDERHOUD. Maassluis, oktober 2007.

NOTA ONDERHOUD. Maassluis, oktober 2007. NOTA ONDERHOUD Maassluis, oktober 2007. Maassluis, oktober 2007 Afdeling Financiën & Control Team Advies, Beheer & Control LK/TJ 2 Nota Onderhoud 2007 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Kader en definitie 6 2.1

Nadere informatie

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005

: Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot het nemen van enkele besluiten in het kader van de financiële rechtmatigheid in relatie tot de jaarrekening 2005 Toelichting Bij de interne controles in het kader

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Uit diverse reacties die bij de commissie BBV binnenkomen blijkt dat er nogal wat vragen bestaan over het administratief en verslaggevingstechnisch verwerken

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

BBV ACTUALITEITEN 2013. Willem Wijntjes / voorzitter commissie Melchior Kerklaan/ secretaris commissie

BBV ACTUALITEITEN 2013. Willem Wijntjes / voorzitter commissie Melchior Kerklaan/ secretaris commissie BBV ACTUALITEITEN 2013 Willem Wijntjes / voorzitter commissie Melchior Kerklaan/ secretaris commissie ACTUALITEITEN BBV Commissie BBV Gepubliceerd in 2013 Wijzigingen in BBV BBV onder de loep Uw mening

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA

NOTA WAARDERING AFSCHRIJVING ACTIVA NOTA WAARDERING & AFSCHRIJVING ACTIVA 2010 Gemeente Staphorst Waardering & Afschrijving Activa 10 1 Nota Waardering & Afschrijving Activa 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 - aanbieding - wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn

Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Presentatie door: René Roovers, gem. Geertruidenberg Huub Oome, gem. Geertruidenberg Ad Fens, gem. Roosendaal Inhoud presentatie Toelichting Besluit Begroting

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

ii nun ni'ii ii i uni ii ini

ii nun ni'ii ii i uni ii ini ii nun ni'ii ii i uni ii ini B17-009885 Gemeente įfí Bergen op Zoom Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Aan Mw. Drs. E. Breebaart, afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht Brabantlaan 1 Postbus 90151

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0667, d.d. 19 juni 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Intrekken toetsingskader reserves en voorzieningen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het B&W besluit 07.0406 van 24

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD

1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD 1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD Vraag Blz. Antwoord Artikel 2.4.1 Aanpassen afschrijvingstermijn van wegen, fietsen wandelpaden van 25 naar 50 jaar. Welk onderzoek ligt ten grondslag

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA RESERVES & VOORZIENINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 September 2014 1.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Grave 2014

Financiële verordening gemeente Grave 2014 Financiële verordening gemeente Grave 2014 De raad van de gemeente Grave; Overwegende dat een gemeenschappelijke regeling is aangegaan: de Gemeenschappelijke Regeling Cuijk Grave Mill en Sint Hubert, waarbij

Nadere informatie

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Mei 2007 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Algemeen...5 1.2 Richtlijnen commissie...5 1.3 De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...8

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

Volgens de uitkomst van het onderzoek van GroenLinks ligt dat genuanceerder.

Volgens de uitkomst van het onderzoek van GroenLinks ligt dat genuanceerder. SCHOONHOVEN/KRIMPENERWAARD Het college van de gemeente Schoonhoven schrijft al jaren in de begroting dat de lokale lastendruk in deze gemeente het laagste is in de Krimpenerwaard. Gemeente Belang voorspelt

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Bijlage: Verwerking kosten groot onderhoud (buitenonderhoud) in de sector primair onderwijs

Bijlage: Verwerking kosten groot onderhoud (buitenonderhoud) in de sector primair onderwijs Bijlage: Verwerking kosten groot onderhoud (buitenonderhoud) in de sector primair onderwijs Onderstaande notitie is een vervolg op eerdere berichtgeving over de administratieve gevolgen verbonden aan de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 14 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Dekking

Nadere informatie

Kapitaallasten (begroting 2013)

Kapitaallasten (begroting 2013) 8.000.000 Kapitaallasten (begroting 2013) Gemeente Goeree-Overflakkee Versie 0.3 Oktober 2013 A. van den Berg Inhoudsopgave: Inleiding pagina 2 Bezuinigingspotentieel pagina 2 Kapitaallasten van investeringen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 28mei 1 OPSTELLER VOORSTEL: M. Gorter AFDELING: Openbare Werken PORTEFEUILLEHOUDER: R.J. Boersma. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 15 april 2009 ONDERWERP: Overdracht

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Tussenrapportage 2004

Tussenrapportage 2004 GEMEENTE BEEMSTER Tussenrapportage 2004 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Algemene uitkering Personeel en organisatie Personeel van derden Reserves en voorzieningen Langlopende geldleningen Renteresultaat

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 Pre-adviesnr. 46 Agendapunt Onderwerp Belastingvoorstel 2009. Aan de raad Middenbeemster, 23 september 2008 > voorstel Wij stellen u voor te besluiten om: 1. De legestarieven

Nadere informatie

Raadsbrief. dekken. Als u een uitgebreide uitleg wilt over afschrijvingsreserves zijn, verwijzen wij u naar bijlage 1.

Raadsbrief. dekken. Als u een uitgebreide uitleg wilt over afschrijvingsreserves zijn, verwijzen wij u naar bijlage 1. dekken. Als u een uitgebreide uitleg wilt over afschrijvingsreserves zijn, verwijzen wij u naar bijlage 1. Raadsbrief Onderwerp: Omgang met afschrijvingsreserves Datum: 18 augustus 2015 Betreft Programma:

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

> voorstel Wij stellen u voor de Verordening begrafenisrechten 2011 en de bijbehorende tarieventabel 2011 vast te stellen.

> voorstel Wij stellen u voor de Verordening begrafenisrechten 2011 en de bijbehorende tarieventabel 2011 vast te stellen. VE R G A DE R ING G EMEEN TERA A D 201 0 Pre-adviesnr. 79 Agendapunt Onderwerp Vaststellen verordening begrafenisrechten 2011 Aan de raad Middenbeemster, 16 november 2010 > voorstel Wij stellen u voor

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie