Universitair: Sociale wetenschappen, vijf jaar te Amsterdam ( ) Kandidaats sociologie (1973)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universitair: Sociale wetenschappen, vijf jaar te Amsterdam (1970 1975) Kandidaats sociologie (1973)"

Transcriptie

1 C U R R I C U L U M V I T A E P E R S O N A L I A Naam: Rudolf (Ruud) Brandsma Adres: Olsterweg 7C Woonplaats: 7431 EH Diepenveen Telefoon: Websites: Geboortedatum: 16 juni 1953 te Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Gehuwd, drie kinderen O P L E I D I N G Middelbare school: HBS-A (1970) Universitair: Sociale wetenschappen, vijf jaar te Amsterdam ( ) Kandidaats sociologie (1973) HBO: Pedagogische Academie (1979) Onderwijskundig management (1989) Trainingen (o.a.): Beleidsvormend besturen Situationeel leiderschap Omgaan met weerstanden Leiding geven aan veranderingen Organisatiestructuren en organisatieklimaat Werving en selectie Arbobeleid in het onderwijs De ontwikkeling naar effectief onderwijs Nascholingsbeleid Personeelsbeleid Beoordelingssystematiek Communicatieve vaardigheden Presenteren Leergang financieel management (2001) Verzuimmanagement (2002) Open aanspreekcultuur (2003) De school als lerende organisatie (2007) Ja maar (2008) Studiereizen: Connecticut (USA): inclusief onderwijs (2007) Reykjavik (IJsland): onderwijs anders organiseren (2008) Graz (Oostenrijk): inclusief onderwijs (2015) Bestuurlijke ervaring: Voorzitter van de Academieraad van de Christelijke Pedagogische Academie te Amsterdam ( ) Lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Olst ( ) Lid van de Stuurgroep Integrale Vroeghulp te Arnhem ( ) Voorzitter van het bestuur van Samenwerkingsverband De Brug te Zwolle ( ) Bestuurslid Samenwerkingsverband Regio Ommen ( ) Bestuurslid Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht (2014 heden)

2 W E R K E R V A R I N G Periode: Werkgever: Opdrachten: 1 november 2011 heden Brandsma Onderwijsadvies Directeur-eigenaar/Zelfstandig adviseur Projectleider besturenfusie PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en PCO Ommen (1 dag per week) Van 1 maart december 2016 Projectplan (april 2015) Transitieplan Van drie naar één (juni 2015) Directeur ad interim Prins Clausschool en Prinses Margrietschool te Nijverdal (1½ dag per week) Van maart 2014 tot eind februari 2015 Fusietraject De Meander Projectleider bestuurlijke samenwerking Vechtdal (1 dag per week) Van 1 juni 2013 tot 31 mei 2015 Projectplan Steen voor steen (juni 2013) Opdracht na evaluatie per 1 juni 2014 verlengd tot januari 2015 Hoofdlijnennotitie m.b.t. besturenfusie (december 2014) Directeur ad interim CBS De Mare te Almelo (2 dagen per week) Van 1 juni 2013 tot 1 augustus 2015 Plan van aanpak (cultuur) Zonder wrijving geen glans (juli 2013) Plan van aanpak (structuur) Uit positie en uit balans (november 2013) Algemeen directeur ad interim PCO Dalfsen Van 1 mei 2012 tot 31 december 2015 (2 dagen per week; vanaf 1 augustus 2014: 1½ per week) Verbeteren van de plan & controlcyclus; invoering nieuwe begrotingssystematiek en nieuwe aanpak bestuursformatieplan; ontwikkeling meerjaren formatiebeleid en meerjaren begroting; invoering risico-management; realisatie bestuurlijke herinrichting Onderzoek voor de Gemeente Amersfoort naar de kwaliteit van samenwerking binnen de LEA tussen de gemeente en de schoolbesturen; adviseren m.b.t. de te volgen strategie; advies en begeleiding bij implementatie verandertraject Van november 2012 tot februari 2013 Rapportage De kaarten op tafel (november 2012) Algemeen directeur ad interim VGPONN (zie hieronder) Opdracht succesvol afgerond op 31 december 2011 Begeleiding Voorzitter College van Bestuur Stichting Chrono te Hardenberg en Raad van Toezicht bij implementatie nieuw bestuursmodel Begeleiding Voorzitter College van Bestuur Stichting Ieder kind telt te Hellendoorn en Raad van Toezicht bij implementatie nieuw bestuursmodel Begeleiding bij de samenwerking van de kernpartners van Kindcentrum Kei13 te Deventer; begeleiding bij de implementatie van het vijf gelijke dagenmodel en de ontwikkeling van dagarrangementen; advisering en begeleiding van de centraal directeur Van mei 2009 tot december 2011

3 Begeleiding van de voorzitters van de werkgroepen marktstrategie, bedrijfsvoering, personeel en onderwijs & kwaliteit van Openbaar Onderwijs Zwolle bij het schrijven van de jaarplannen voor Van juni tot september 2012 Klankbordgesprekken met de algemeen directeur van VGPONN (2012) Periode: Werkgever: 1 december 2013 heden Brandsma Onderwijsadvies Oprichter Netwerk 2020 Netwerk 2020 is een dynamische netwerkorganisatie van ervaren ZZP-ers die zich actief en gepassioneerd inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren van 0 23 jaar. Doel van Netwerk 2020 is om groei te bevorderen en hindernissen weg te nemen. De deelnemers bewegen zich op het terrein van onderwijs, opvang & educatie, jeugdzorg en jeugdbeleid. Ze adviseren, stimuleren, interveniëren, begeleiden, ontwikkelen en (re)organiseren Periode: 1 augustus december 2011 Werkgever: Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost Nederland Algemeen directeur ad interim Als verandermanager en algemeen directeur ad interim verantwoordelijk voor het reorganisatietraject van VGPONN (Hoogezand/Noordhorn, 15 basisscholen) Op basis van plan van aanpak Kantelen: financiële herstructurering, bezuiniging van ruim 20 formatieplaatsen, invoering nieuwe managementstructuur, aanpassing bestuursmodel, insourcing administratie, samenvoeging stafbureaus van VGPONN en Stichting Noorder Basis Versterking van de liquiditeitspositie in 2011 tot > ,00 Begroting 2012 met positief resultaat van ,00 en versterking liquiditeitspositie tot ,00 Invoering nieuwe managementstructuur: meerschools directeurschap in combinatie met ontwikkeling managementteams en onderwijsteams Procesbegeleiding bij invoering nieuw bestuursmodel (RvT-model) Insourcing financiële, personele en personeelssalarisadministratie in samenwerking met zusterorganisatie GSGPO (20 scholen) en AFAS Procesbegeleiding verhuizing en samenvoeging van de stafbureaus van VGPONN en GSGPO (NoorderBasis) Voorbereiding sluiting kleine basisschool

4 Periode: 1 september oktober 2011 Werkgever: Cadenza Onderwijsconsult BV te Assen Kantoordirecteur/Senior onderwijsadviseur Resultaatverantwoordelijk directeur van de Cadenza-vestiging Apeldoorn (10 adviseurs, 5 kantoormedewerkers) Lid van de directie van Cadenza Onderwijsconsult BV Senior onderwijsadviseur Projectleider In anderhalf jaar tijd opbouw vestiging Apeldoorn van Cadenza Onderwijsconsult Midden BV Verworven contracten: ,00 Kostenbesparing Cadenza: 6% (2010) Projectleider implementatie SharePoint Procesbegeleiding en advisering van de centraal directeur en de kernpartners van Kindcentrum Kei13 te Deventer bij de organisatorische samenwerking, de bestuurlijke inrichting en de inhoudelijke programmering van het centrum Invoering kwaliteitszorg op basis van PDCA-cyclus, INK-model en schoolplancyclus op 17 scholen van de Vereniging voor CNS te Ede Begeleiding algemeen directeur VPCPO Chrono te Hardenberg bij de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan Procesbegeleiding en advisering van de directeur van de nieuw opgerichte Passerschool (voor middelbare scholieren met ASS) Panta Rhei College te Enschede tijdens de pioniersfase Begeleiding en advisering van het verkennend onderzoek naar thuisnabij onderwijs in een specialistische setting van het Regionaal Overleg Passend Onderwijs Veendam e.o. Periode: 1 april september 2009 Werkgever: Stichting Cambium te Heerde Algemeen directeur Eindverantwoordelijk voor het protestants christelijk basisonderwijs van 9 basisscholen op de Noordoost Veluwe (1750 leerlingen, 160 personeelsleden, omzet ) Voorzitter bestuur samenwerkingsverband De Brug te Zwolle (52 basisscholen, leerlingen, omzet ) Overlegpartner voor beleidsambtenaren en wethouders van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek Lid netwerk bovenschools managers Gelderland van de Besturenraad Lid Stuurgroep Brede Scholen Heerde Van pionierssituatie tot implementatie en uitvoering van beleid: Corporate identity (2005) Missie & visie, opbouw centraal bureau, invoering lumpsumfinanciering (2006) Strategisch beleid, verbeteren plan & controlcyclus, implementatie begrotingstool, investeringsplan (2007) Integraal Personeelsbeleid, jaarplan en sociaal jaarverslag, ontwikkeling Brede Scholen Heerde, fusieproces 4 scholen, educatief partnerschap, ken- en stuurgetallen (2008)

5 Binnen het samenwerkingsverband als bestuurder verantwoordelijk voor de ontwikkeling in de richting van inclusief onderwijs en het opzetten van een expertisecentrum ten behoeve van leerlingen. Periode: 1 december april 2005 Werkgever: Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio te Arnhem (50 locaties, 2000 kindplaatsen, 700 werknemers, omzet ,--) Regiodirecteur (lid van het directieteam) Eindverantwoordelijk voor resultaat en kwaliteit van de kinderopvang in de gemeenten Renkum, Lingewaard en Overbetuwe (18 locaties; 700 kindplaatsen, 215 werknemers, omzet ,--) Overlegpartner voor beleidsambtenaren en wethouders van de gemeenten Renkum, Lingewaard en Overbetuwe Lid Besturenoverleg Brede Scholen Overbetuwe Lid Stuurgroep Brede School Oosterbeek Lid GOA werkgroep gemeente Renkum Lid Stuurgroep Integrale Vroeghulp Arnhem Portefeuillehouder pedagogisch beleid Kinderopvang SKAR Coördinator interne werkbegeleiders ( ) Projectleider kwaliteitsverbetering in de buitenschoolse opvang ( ) Projectleider kleurrijke kinderopvang (2003) Coördinator beleidsontwikkeling buitenschoolse opvang (2003, 2004) Projectleider verbetering buitenruimten (2003, 2004) Projectleider invoering verlengde opvang (2003, 2004) Projectleider invoering tussenschoolse opvang (2004) Projectleider Kaleidoscoop (2004) Als lid van het directieteam medeverantwoordelijk voor de reorganisatie van Kinderopvang SKAR tot een klantvriendelijke, marktgerichte onderneming ( ) Pedagogisch vernieuwingsproces gebaseerd op het uitgangspunt dat kinderen de motor van hun eigen ontwikkeling zijn ( ) Inzet van intermediairs t.b.v. allochtone ouders (2003) Ontwikkeling werkbegeleidersfunctie ( ) Vernieuwingsproces in de buitenschoolse opvang: van huiskamernaar activiteitenmodel ( ) 16 buitenruimtes herontwikkeld naar nieuwe pedagogische inzichten ( ) Standaardisering van de openingstijden en ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod aan verlengde opvang (2003) Zorgteam voor 0 12-jarigen gemeente Renkum (2003) Stimuleringsbijdrage uitbreiding kinderopvang Gemeente Renkum: ƒ ,-- (2001) Aanbesteding Gemeente Renkum: ,-- (2002) Stimuleringsbijdrage uitbreiding kinderopvang Gemeente Renkum: ,-- (2003) Stimuleringsbijdrage uitbreiding kinderopvang Gemeente Lingewaard: ,-- (2002) Ontwikkeling van nieuwe vestigingen in Huissen (2002), Bemmel (2003), Heteren (2004), Elst (2004 en 2005), Oosterbeek (2006) Zowel in Elst als in Oosterbeek betreft het brede scholen

6 Periode: december 2001 Werkgever: Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio te Arnhem Regiomanager voor Arnhem-Zuid en Renkum Eindverantwoordelijk voor de kinderopvang in Arnhem Zuid en de gemeente Renkum Lid managementteam Overlegpartner voor beleidsambtenaren en wethouders van de gemeenten Arnhem en Renkum Lid Stuurgroep Brede School Malburgen (Arnhem) Lid Stuurgroep Brede School Oosterbeek Lid GOA werkgroep gemeente Renkum Lid Stuurgroep Integrale Vroeghulp Overlegpartner voor bedrijven als Dutchtone, NUON en OHRA Projectleider kwaliteitsverbetering in de buitenschoolse opvang ( ) Als lid van het MT medeverantwoordelijk voor de reorganisatie van de SKAR tot een klantvriendelijke, marktgerichte onderneming Verbetering van het bedrijfsresultaat door beheersing van de personeelskosten Medeverantwoordelijk voor de groei van het aantal kindplaatsen met 6% (2000) Aanbesteding kindplaatsen Gemeente Arnhem ƒ ,-- (2001) Periode: Werkgever: Moderne Praktijkopleidingen Communicatie te Zwijndrecht Freelance trainer communicatieve vaardigheden Periode: Werkgever: Vereniging voor CNS te Ede Directeur basisschool Lid agendacommissie directeurenberaad Voorzitter identiteitscommissie Lid van het Stoutenburgberaad van Jenaplandirecteuren in Nederland In negen jaar tijd opbouw nieuwe basisschool voor Jenaplanonderwijs (230 leerlingen, 13 teamleden) School voor vernieuwingsonderwijs met goede naam en resultaten Schoolontwikkelingsplan Periode: Werkgever: Vereniging voor PCO te Den Helder Directeur basisschool (1987) Adjunct-directeur (1985) Waarnemend hoofd (1984) Onderwijzer (1982) Hielp school door pioniersfase; zorgde voor goede organisatie, administratie en gezonde financiën Initieerde onderwijskundige vernieuwing Periode: Werkgever: Vereniging voor CNS te Olst Onderwijzer Initieerde onderwijskundige vernieuwing

7 Periode: Werkgever: N.V. Nationale Borg-Maatschappij te Amsterdam Commercieel administratief medewerker Verzorgde contacten met cliënten en tussenpersonen Deed financiële en administratieve kennis en ervaring op

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Personalia Naam Martin Gerhardus Snippert Adres Blijdenstein 7 Postcode 7961 LH Woonplaats Ruinerwold Geboortedatum 18 juli 1959 te Losser

Nadere informatie

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl Naam: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Mobiel nummer E- mail: Hilbert de Vries 12 mei 1962 Van den Berghstraat 2 5271 HS St Michielsgestel 073-5516615 06-28704075 post@hilbertdevries.nl HUIDIG WERKTERREIN

Nadere informatie

Mijn cv is thematisch ingericht naar de aard van de verrichte werkzaamheden en projecten:

Mijn cv is thematisch ingericht naar de aard van de verrichte werkzaamheden en projecten: Persoonlijke gegevens: Naam : Arie Teeuw Adres : Mozartlaan 8, 6881 PJ Velp Telefoon : 0646-141252 E-mail : arie@arieteeuw.nl Website : www.arieteeuw.nl Geboortedatum : 20 februari 1956 Burgerlijke staat

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners

Vanaf mei 2002 maat in de maatschap van Duuren, van Zuylen & partners Curriculum Vitae Personalia Naam: Marianne (Maria Elisabeth) van Duuren (drs.) adres: Trichtsevoetpad 1 4191 LA Geldermalsen telefoon: 0345 549018 / 06 22495894 geboortedatum/plaats: 29 maart 1952 te Amsterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief

Nadere informatie

Ruigrok advies en interim-management

Ruigrok advies en interim-management Ruigrok advies en interim-management P e r s o n a l i a Naam: M.S.M. (Mieke)Ruigrok MBA Adres: Emmapark 1 2641 EJ Pijnacker Geboortedatum: 27 juni 1962 Telefoonnummer: 06 50743261 E-mail: info@miekeruigrok.nl

Nadere informatie

Onderwijsmanagement (UvA)

Onderwijsmanagement (UvA) Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: Ruth de Baat Adres: Lindengracht 239 1015 KH Amsterdam www.ruthdebaat.nl Mobiel: 06-22109014 Email: debaat@xs4all.nl Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam

Nadere informatie

Bestuurscontract Fluenta 2012

Bestuurscontract Fluenta 2012 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam A.G. (Gerard) Soeteman Adres Vlist 12 Woonplaats 2911 GC Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem

Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Manuel Voornaam, voorletters Ires, C. Adres, postcode, woonplaats Burgemeester Weertsstraat 55, 6814 HM Arnhem Geslacht vrouw Geboortedatum 24 februari 1972

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Interim management. Ons uurtarief is 125,-, excl. reiskosten en BTW. Over onze expertise en ervaring kunt u meer lezen op de bijgevoegde CV s.

Interim management. Ons uurtarief is 125,-, excl. reiskosten en BTW. Over onze expertise en ervaring kunt u meer lezen op de bijgevoegde CV s. Interim management Interim management Uniting Talent biedt verschillende mogelijkheden voor interim management. Rob Melief en Yolande van der Veer zijn hiervoor beiden inzetbaar. Dit kan voor één of meerdere

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Referenten Jan van Vessem, districtsmanager UWV WERKbedrijf Gelderland M&Z bij UWV.

Referenten Jan van Vessem, districtsmanager UWV WERKbedrijf Gelderland M&Z bij UWV. Gegevens Naam Claudia Verboom Geboortedatum 3 juni 1975 Woonplaats Arnhem Profiel Ik ben in staat om snel en effectief aan de slag te gaan. Mijn kracht ligt in het schakelen tussen strategie en praktijk

Nadere informatie

Marisa Giunta d Albani

Marisa Giunta d Albani CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Marisa Giunta d Albani Geboortedatum 3 oktober 1960 Adres Middenweg 221-hs 1098 AN Amsterdam Telefoon 020-6930126/ 065 33 22 88 0 E-mail BBA@giuntadalbani.nl Website www.giuntadalbani.nl

Nadere informatie

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners en Bureau van Zuylen B.V. Uit privacy overwegingen zijn de opdrachtgevers hier niet met naam vermeld. Desgewenst kan

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Curriculum Vitae Christien van den Berg

Curriculum Vitae Christien van den Berg Curriculum Vitae Christien van den Berg Ervaren, besluitvaardige, betrokken, hands-on specialist in verandermanagement. Adviseert en begeleidt bij: transities; (her)positioneringsvraagstukken; professionaliseringstrajecten;

Nadere informatie

Samenvatting Jaar verslag 2013

Samenvatting Jaar verslag 2013 Samenvatting Jaar verslag 2013 Samenvatting Jaar verslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Toezicht en organisatie 5 Medewerkers 7 Onderwijs 8 Financiën 10 Toekomst 11 Onze scholen 12 VOORWOORD In

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie