De heer mr. drs. Tj. Hoekstra De heer P. Kools (aanwezig t/m agendapunt 24, uur) De heer B.G. Schalkwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer mr. drs. Tj. Hoekstra De heer P. Kools (aanwezig t/m agendapunt 24, 21.30 uur) De heer B.G. Schalkwijk"

Transcriptie

1 VERSLAG openbare raadsvergadering gemeente Waterland GEHOUDEN op 15 december 2011 Pierebaan 3, Monnickendam AANWEZIGEN Raadsleden: Afwezige raadsleden: Wethouders: De heer drs. C. Mooij, voorzitter De heer drs. E.G.H. Dijk, griffier Mevrouw drs. G.J.M. Bekhuis Mevrouw D. Borghardt-de Kat Mevrouw drs. L. Bromet Mevrouw drs. B. Buis MSM Mevrouw Y. Gras-Hogerwerf De heer H.U. de Jong De heer J. Kes De heer P.J. Klingen Mevrouw drs. S.M. Kröner-Roos RA (aanwezig tot agendapunt 37a) De heer N.W.A. Lens De heer drs. A.A. van Nieuwkerk Mevrouw E.E. Nijssen De heer R. Schröder De heer ing. S.G. Verbeek (aanwezig tot agendapunt 37a) Mevrouw drs. A.M.H. van de Weijenberg De heer drs. J.J. Wortel De heer J. Kaars De heer mr. drs. Tj. Hoekstra De heer P. Kools (aanwezig t/m agendapunt 24, uur) De heer B.G. Schalkwijk INFORMATIEF DEEL 1. Opening Voorzitter, de heer Mooij opent de vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom, verzoekt mobiele telefoons uit te zetten en een ogenblik stilte in acht te nemen. De heer Schröder wordt door het lot aangewezen in deze vergadering als eerste een stem uit te brengen. De voorzitter licht vervolgens de orde van de vergadering toe. Aanbieding rapport Woningtoewijzingsbeleid door de heer Scholtes, voorzitter van de Rekenkamercommissie De heer Scholtes zegt dat in het onderzoek niets is ontdekt dat het journaal had moeten halen. Aan de andere kant is ook niet vastgesteld dat de processen tijdens het onderzoek altijd naar wens zijn gegaan. Dit maakt het lastig. Desondanks worden een aantal aanbevelingen gedaan die erop neerkomen dat de Raad en het college dichter op het proces moeten zitten. Want de woningcorporaties doen eigenlijk iets dat de Raad aan hen heeft uitbesteed. Dit wordt onderschreven door een informatieve brief van 22 november van het college aan de Raad, waarin zij de aanbevelingen in het rapport onderschrijven. Dit is zeer voortvarend gedaan. Want het college neemt al conclusies en aanbevelingen over voor het rapport aan de Raad is aangeboden. Regeren is vooruit zien. De heer Scholtes overhandigt het rapport aan de voorzitter. De voorzitter zendt het rapport aan de Raad. Mededelingen voorzitter Er zijn geen mededelingen. 1

2 Vaststellen agenda De voorzitter zegt dat de onderwerpen Inzamelen huisvuil, Broekermeerdijk 16, de buslijn in Monnickendam, windturbines Purmer en besluitvorming windturbines Purmer aan de agenda zijn toegevoegd. Mededelingen vertegenwoordigers maatschappelijke regelingen Wethouder Schalkwijk verwijst naar de uitgebreide agenda van de najaarsvergadering op dinsdag 13 december van de stadsregio. Het meest belangrijk was dat er kennis van is genomen dat het dagelijks bestuur het voorstel voor tariefvaststelling op voorhand had gewijzigd en dat dit voor kennisgeving is aangenomen. De 14 cent per kilometer wordt 12,6 cent per kilometer. Een forse verhoging, maar substantieel lager dan was voorzien. Verder staan alle bij die vergadering gemaakte besluiten op de website. Er is ook een nieuwsbrief door de stadsregio verstuurd. De heer Van Nieuwkerk bedankt de stadsregio dat gemeente Waterland minder betaalt dan Amsterdam. Gezien de ontstane geschiedenis is dit een terechte bestuurlijke keus. Inspreken over niet geagendeerde onderwerpen Er zijn geen sprekers over niet geagendeerde onderwerpen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen (99) De heer Verbeek stelt voor nummer , een principeverzoek voor een theetuin in Overleek, in januari te agenderen voor een raadsvergadering. Het voorstel wordt gesteund en de voorzitter gaat hiermee akkoord. Vragenuur Er zijn geen vragen. Actieve informatie college Wethouder Kools deelt mee dat de aanbesteding voor de pont is afgerond. V.O.F. Zuiderzee gaat vanaf 1 januari de pont exploiteren. De details worden in een raadsinformatiedocument verwoord. Wethouder Schalkwijk zegt dat er een combinatiefunctionaris is aangesteld. Zij heeft een programma gemaakt en in februari zullen haar activiteiten voor leerlingen, scholen en andere betrokkenen operationeel zijn. Er komt een website, waarvan de naam nog niet bekend is. BESLUITVORMEND DEEL 3. Benoemen duoraadslid D66, mevrouw G. Breuer (165) De voorzitter vraagt of de Raad schriftelijke stemming wenst. Dit is niet het geval. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De beëdiging zal in de pauze plaatsvinden. 2

3 4. Herbenoeming lid Rekenkamercommissie Waterland, de heer S.J.P. Basten (132) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 5. Benoeming plaatsvervangend Ombudsman van de gemeente Waterland, de heer A.M. van Amsterdam (213) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 6. Vaststellen van de Discussienota Bestemmingsplan Monnickendam Binnen de Vesting (175) Mevrouw Kröner zegt dat een raadslid zich altijd moet afvragen welke positie hij of zij persoonlijk heeft ten aanzien van te nemen besluiten. De CDA-fractie heeft dit besproken en is wat betreft de Discussienota Bestemmingsplan Binnenstad Monnickendam tot de conclusie gekomen dat wanneer er belangen zijn in panden in de binnenstad die een mogelijke bestemmingswijziging ondergaan op basis van deze discussienota, je jezelf moet onthouden van stemming. Aangezien mevrouw Kröner persoonlijke belangen heeft ten aanzien van het in de discussienota genaamde pand de Kop van t Prooyen, doet zij op dit punt niet mee aan de besluitvorming. Ten aanzien van dit punt heeft de CDA-fractie twee amendementen ingediend. Een betreft het verblijfsgebied met detailhandel en een over het concentratiegebied horeca. De heer Verbeek zegt tijdens de voorbereidende behandeling op 24 november te hebben aangegeven het op een groot aantal punten eens te zijn met de discussienota. Er is aangegeven op drie onderdelen geen voorstander te zijn. De omvang van het concentratiegebied horeca wordt onder andere te groot bevonden. Dit is geen concentratie maar uitdijen. Dit geldt ook voor het verblijfsgebied met detailhandel. Als verblijfsgebied stelt de heer Verbeek voor de Gooischekade en zes woningen op t Prooyen geen deel uit te laten maken van het verblijfsgebied met detailhandel. Dit staat in het amendement. Wat betreft het concentratiegebied horeca stelt hij voor de Gooischekade, t Schulpzand, de kruising Kerkstraat- Noordeinde-Middendam en de panden Haven 1 tot de Nieuwe Steeg daar geen deel van uit te laten maken. De GroenLinks-fractie dient dit amendement mede in. Wat betreft de heer Verbeek kan er tot stemming worden overgegaan. Bij stemming over het voorstel wil hij een stemverklaring afgeven. De amendementen worden in stemming gebracht. Amendement , verblijfsgebied detailhandel. De fracties van CDA, SP en GroenLinks stemmen voor. Het amendement wordt verworpen. Amendement , concentratiegebied horeca. De fracties CDA, SP en GroenLinks stemmen voor. Het amendement is verworpen. Stemming betreffende het voorstel. De heer Verbeek geeft een stemverklaring. Hij heeft tijdens de vorige raadsvergadering vragen gesteld over een wijzigingsbevoegdheid. Er stond namelijk in de discussienota dat de wijzigingsbevoegdheid van de kop t Prooyen voorbehouden is aan de gemeenteraad. Het duurde lang eer er antwoord kwam. Dank aan wethouder Kools dat hij vanmiddag toch nog voor een antwoord heeft gezorgd. Daarin bleken de vermoedens dat het niet kan dat wijzigingsbevoegdheden aan de Raad voorbehouden zijn en dat het college er verantwoordelijk voor is. Het ziet er dus naar uit dat de wijzigingsbevoegdheid kop van t 3

4 Prooyen in het bestemmingplan opgenomen zal worden. Daarom stemt de heer Verbeek tegen de discussienota. Het voorstel wordt in stemming gebracht. Behalve de fracties van CDA en SP stemmen alle fracties voor het voorstel. Na hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 7. Initiatiefvoorstel Langs de Kernen in Uitdam (263) De heer Van Nieuwkerk geeft een stemverklaring. Hij stemt voor het voorstel en bedankt raadsleden die hieraan veel werk hebben besteed. Er liggen nog wat onbeantwoorde mails van mensen uit Uitdam, naar wie, in overleg met de griffier, minimaal een terugrapportage moet worden gedaan. De heer Schröder zegt voor het voorstel te stemmen, maar hij had liever gezien dat het in een discussienota aan de orde was gekomen. Want er staan opdrachten waarvan kan worden afgevraagd of die op deze manier aan het college gegeven kunnen worden. Het gaat in eerste instantie om het gevoel dat het uitademt. Hopelijk komt het in het vervolg in de vorm van een discussienota, zoals in het fractievoorzittersoverleg is besproken. De heer Kes zegt dat alle begin moeilijk is. Dit is de eerste keer dat de Raad op deze manier een kern heeft bezocht en dat er een besluitvorming uit is voortgekomen. Voor deze vorm is gekozen. De heer Schröder zit met de heer Kes in de volgende groep over de aanpak van Zuiderwoude. De heer Kes ziet de inbreng van de heer Schröder graag tegemoet, zodat het volgende keer nog beter gaat. Desondanks ligt hier een goed stuk, dat niet 100% dekkend is, maar wel voor een grootdeel aan de gevoelens van die avond tegemoet komt. Hij is er zeer tevreden mee. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 8. Vaststellen gedragscode van de gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders (269) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van de kopgroep Integriteit. 9. In te stemmen met de wijziging van de statuten en de gemeenschappelijke regeling van SPOOR (235) Er is een amendement ingediend door de VVD-fractie. De heer Lens zegt dat naast het voorstel van het college een aanvullende toelichting is van de portefeuillehouder, waarin hij aangeeft te stemmen voor het voorstel om daarna te kijken of het mogelijk is het deel over de gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad, waarbij bezorgdheid bestaat over het verliezen van de controle over een eventuele fusie, voor elkaar te krijgen. De VVD-fractie wil dit middels het amendement iets steviger neerzetten en op voorstel 2 een voorbehoud maken waarbij ervoor wordt gekozen dat de statutenwijziging voorbehouden blijft aan de Raad. Dus als de Raad tegen een fusie is, het bestuur de Raad moet overtuigen over het nu en de noodzaak ervan. Hopelijk steunen de andere raadsleden het voorstel. In een eerdere vergadering sprak een meerderheid van de Raad uit de fusie niet te zien zitten. Mevrouw Bekhuis zegt dat wanneer met de voorgestelde statutenwijziging wordt ingestemd er indirect een fusiemogelijkheid is. Met het amendement van de VVD-fractie moet het eerst terug naar de Raad. Dit 4

5 is beter omdat de Raad niet voor een schaalvergroting en een fusie in samenwerking met OPSO is. Vandaar dat de D66-fractie dit amendement steunt. Mevrouw Buis is in principe voor het voorstel van het college. Zij is van mening dat een raad van toezicht, die veel dichter op de organisatie zit, een betere inschatting kan maken van hetgeen nodig is dan de raadsleden van de gemeente Waterland die enorm op afstand zitten. De discussie ligt gevoelig. Maar een fusie is niet aan de orde. Dit is goed. Mevrouw Buis is geen voorstander van schaalvergroting. Zij kan hiermee leven. Mevrouw Kröner wil van de portefeuillehouder horen wat de consequenties zijn wanneer dit amendement wordt aangenomen. Want het is een andere situatie dan het collegevoorstel. Het is in feite het omgekeerde daarvan. Heeft dit niet als gevolg dat de besluitvorming in overige deelnemende gemeenten ook opnieuw moet of dat er een lastige situatie ontstaat. Qua achtergrond sluit zij zich aan bij de woorden van mevrouw Buis. Mevrouw Gras sluit zich aan bij het verzoek van mevrouw Kröner om antwoord van de portefeuillehouder. Wethouder Schalkwijk zegt gesproken te hebben met portefeuillehouders van de zeven gemeenten waaruit SPOOR bestaat. Er zijn twee dingen uitvoerig besproken. Wat onder 1 in het besluit staat is niet meer amendeerbaar. De andere portefeuillehouders vinden dat de Raad van Waterland als onder 1 genoemde, namelijk de wijziging van de statuten, niet wordt aangenomen er geen SPOOR meer is voor Waterland. Dan moet Waterland uittreden. Wat onder 2. staat gaat over de gemeenschappelijke regeling, waar het amendement van de VVD-fractie over gaat. Daarover zeggen de andere portefeuillehouders het allemaal in hun Raden te hebben vastgesteld. Wethouder Schalkwijk vindt het een hoop gedoe geeft, maar zij vinden het belangrijk dat gemeente Waterland erbij blijft. En ook dat de zeven gemeenten gezamenlijk sterk zijn. Zij vinden dit een dusdanig kleine wijziging dat zij het voorstel opnieuw in hun Raden proberen voor te leggen. Zij verwachten dat dit lukt omdat zij dit als portefeuillehouder onderschrijven. Deze kwestie heeft in de zes andere gemeenten niet tot discussie geleid. Als het nog een keer met een kleine wijziging moet zal dit hooguit argwaan kunnen wekken. Maar wethouder Schalkwijk verwacht daar geen problemen van. Stemming inzake het amendement van de VVD-fractie. Alleen de heer Verbeek stemt tegen. Het amendement is aangenomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het geamendeerde voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 10. Vaststellen verordening afvalstoffenheffing (138) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 11. Vaststellen verordening reinigingsheffing (139) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 12. Vaststellen verordening hondenbelasting (141) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 5

6 13. Vaststellen verordening toeristenbelasting 2012 (142) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 14. Vaststellen verordening dagtoeristenbelasting 2012 (164) Mevrouw Kröner legt een stemverklaring af. Tot nu toe is haar fractie altijd tegen dagtoeristenbelasting geweest. Vorig jaar is besluitvorming hierover zo laat geweest dat de consequenties nog niet zichtbaar waren. Volgend jaar zullen de gevolgen daarvan mogelijk zichtbaar zijn zal wat dit betreft scherp in de gaten worden gehouden. Zij stemt tegen. De heer Kes vindt het om deze reden ook geen goed idee voor 2012 en zal tegen het voorstel stemmen. Het voorstel wordt in stemming gebracht. De Raad stemt met uitzondering van de fracties van CDA en SP in met het voorstel. Na hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 15. Vaststellen verordening watertoeristenbelasting 2012 (143) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 16. Vaststellen verordening brandweerrechten 2012 (144) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 17. Vaststellen verordening haven-, kade- en liggelden 2012 (145) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 18. Vaststellen verordening markt- en standplaatsgelden 2012 (146) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 19. Vaststellen verordening precariobelasting 2012 (147) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 20. Vaststellen verordening lijkbezorgingsrechten 2012 (148) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 21. Vaststellen verordening forensenbelasting 2012 (149) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 6

7 22. Vaststellen verordening parkeerbelasting (151) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 22a. Inzamelen huisvuil (121) Er zijn drie moties ingediend waarvan er twee niet zijn besproken. Mevrouw Bekhuis vindt het brengsysteem, zoals voorgesteld in het raadsstuk, te weten het plaatsen van drie containers aan de rand van Monnickendam, overbodig omdat de gemeentewerf er ook is. Daarom staat in de motie dat de D66-fractie niet akkoord gaat met het plaatsen van die drie containers. De heer Verbeek zegt dat in de behandeling van dit onderwerp op 24 november jl. vanuit de Raad geluiden klonken om inzameling van GFT gedurende de zomermaanden wekelijks te laten plaatsvinden. Het college stelt voor dit eens per twee weken te doen. Het gaat om negen weken. Uiteindelijk blijken de kosten daarvan slechts ,- euro te zijn. Naast alle milieuoverwegingen en stankaspecten is dit voldoende reden om een motie hierover in te dienen die is gericht op de voortzetting van de wekelijkse inzameling. Wat betreft het kunststofafval heeft de portefeuillehouder toegezegd nadere informatie te verstrekken over de kosten en de opbrengsten. Op 6 december heeft de Raad hierover formatie binnen gekregen. Hieruit blijkt dat de jaarkosten van de huis aan huisinzameling bijna ,- euro bedragen, maar daar tegenover staat een jaaropbrengst staat van ruim ,- euro. Als de inzameling wordt afgeschaft kan een lager opbrengst worden verwacht, dus een grotere hoeveelheid restvuil dat verbrand moet worden tegen 80,- euro per ton. Vandaar het voorstel hiermee door te gaan en in te zetten op een hoger aantal in te zamelen tonnen. Tijdens de discussie over het geld is vorige keer door het college gezegd dat het veel extra geld gaat kosten. De kosten van de post kunststofafvalverwijdering is in het kostenoverzicht niet te vinden. Maar de gemeente Waterland bespaart op het ophalen van huisvuil in de eerste helft van 2012 door een tussentijdse aanbesteding ,- euro. Het saldo is dus ook positief als deze drie moties worden aangenomen. Want ook de motie van de D66-fractie betekent een kostenbesparing. De heer Verbeek stemt dan ook voor deze motie. De heer Schröder wacht de reactie van het college af voor hij een besluit neemt. Mevrouw Van de Weijenberg zegt mede-indiener te zijn van deze motie. Wethouder Kools zegt in september middels een informatiedocument aan de Raad te hebben aangegeven van plan te zijn te stoppen met het inzamelen van kunststof omdat werd gedacht dat de subsidie alleen voor 2010 en 2011 beschikbaar was. Begin december is het college er pas van op de hoogte gesteld dat de gemeente toch een goede vergoeding krijgt voor het inzamelen van kunststofafval. Daarmee is de financiële pijler onder de keuze behoorlijk veranderd. Dit is een behoorlijke meevaller en er kan ook via de inzameling op de werf een behoorlijke score worden gehaald. De moties zijn in het college besproken en stuiten niet op weerstand. Financieel komt het misschien niet helemaal rond, maar er zal een eind worden gekomen. De heer Schröder vraagt of de wethouder de moties overneemt en de Raad stemming bespaart. De voorzitter zegt dat dit niet de gewoonte is in de Raad. Moties worden altijd in stemming gebracht. De heer Schröder interpreteert zijn woorden als dat de wethouder de moties niet afraadt. Mevrouw Van de Weijenberg zegt dat er voorbarig in het streekblad is gecommuniceerd dat het ophalen van afval gaat veranderen. Komt de gemeente actief met informatie wanneer het weer veranderd? Wethouder Kools zegt dat dit uiteraard gebeurt. Mevrouw Gras geeft nog een stemverklaring. Zij is in principe voor het inzamelen van kunststofafval, maar de maandelijkse huis aan huisinzameling vindt zij waardeloos. Overal ligt zwerfvuil. Zij stelt voor 7

8 kunststofafval te verzamelen in kunststof containers. Zij wil daar nog nader naar kijken en stemt tegen de motie. De motie van de D66-fractie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen. De motie van de fracties van CDA en GroenLinks over kunststofafval wordt in stemming gebracht en met uitzondering van mevrouw Gras unaniem aangenomen. De motie van de GroenLinks-fractie over GFT-afval wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen. 22b. Motie GroenLinks-fractie inzake Broekermeerdijk 16 Inspreker, de heer Mes, eigenaar en initiatiefnemer van het plan Broekermeerdijk 16b en 16c, geeft toelichting op en heeft een aanmerking over de motie van de GroenLinks-fractie. Wat betreft de opmerking over de kwetsbare ligging van de locatie in het groene buitengebied zegt hij dat daar rekening mee is gehouden in het plan en het stedenbouwkundig advies dat door hem zal worden aangehouden. Het zal volgens hem een verbetering zijn. De medewerking aan vervanging van bedrijfsopstallen door woningen is gangbaar bij bedrijfsbeëindiging. Dit is niet van toepassing, want de initiatiefnemer is niet een bedrijf maar een particuliere eigenaar van percelen 16b en 16c, de heer Mes dus. Het bedrijf hoeft gelukkig niet beëindigd te worden. Maar dit plan helpt mee aan afname van bedrijfsterreinen in een landelijk gebied. De heer Mes denkt dat de gemeente hier voorstander van is. Dat het bedrijf na realisering van dit plan planologische mogelijkheden tot uitbreiding heeft is amper het geval. Met 50% overschrijding meegerekend staat het bedrijf op 16m2. Dit is te verwaarlozen. De heer Koldewijn heeft dit berekend. Van intensivering is geen sprake, want er worden niet meer vierkante meters gebouwd dan dat er staat. In de tweede motie staat dat het kwetsbare, groene buitengebied bescherming verdient tegen onnodige aantasting. Maar de plannen die er liggen en de tekening van het architectenbureau is een verbetering voor het kwetsbare buitengebied. In punt 3. staat dat het onderhavige bedrijf ervoor kiest bedrijfspanden te slopen om daar woningen te bouwen. Dit is niet van toepassing, want het initiatie komt van mij en niet van het bedrijf. De heer Wortel geeft een toelichting op de motie. De vorige keer heeft de heer Wortel uitvoerig gemotiveerd waarom hij tegen dit voorstel is. Dit staat in de motie verwoord en is door de inspreker behandeld, alleen is zijn conclusie niet dezelfde als die van de heer Wortel. Motie , over de onwenselijkheid medewerking te verlenen bedrijfsopstellen te mogen slopen en te vervangen door twee woningen, wordt in stemming gebracht. De fractie van GroenLinks stemt voor. De overige fracties stemmen tegen. De motie wordt verworpen. Motie , over het op geen enkele wijze medewerking verlenen aan verdere uitbreiding van bedrijfsopstallen. De heer Wortel heeft deze motie nog niet toegelicht omdat die alleen zinnig is als motie 1 zou worden verworpen. Daar was de heer Wortel op voorbereid. Er staat in de stukken dat er kennelijk nog planologische ruimte is voor uitbreiding. Als het zo wordt gedaan en ruimte overblijft voor uitbreiding van het bedrijf, hoe gering ook, is er vanzelf sprake van intensivering. Daarom is deze motie zo ingediend. De motie wordt in stemming gebracht. De GroenLinks stemt voor, de overige fracties tegen, waarmee de motie wordt verworpen. Voorzitter Mooij sluit het informatief deel van de vergadering 8

9 VOORBEREIDEND DEEL Voorzitter : Lens Griffier Aanwezige raadsleden Aanwezige duoraadsleden : Dijk : Kröner (CDA), Verbeek (CDA), Buis (PvdA), Van Nieuwkerk (PvdA), Bromet (GL), Van de Weijenberg (GL), Wortel (GL), de Jong (VVD), Klingen (VVD), Nijssen (VVD), Schröder (VVD), Kes (SP), Borghardt (WN!), Gras (WN!), Bekhuis (D66) : Van Altena (CDA), Van Lint (PvdA), Kijlstra (GL), Koerse (GL), Breuer (D66), Kraak (D66) Aanwezige portefeuillehouders: Mooij, Kools, Schalkwijk, Hoekstra Voorzitter Lens opent het voorbereidend deel van de vergadering De voorzitter zegt dat agendapunt 23, 24 en 24a, waarvoor insprekers zijn, eerst worden behandeld. 23. Afgeven verklaring van geen bedenkingen afsplitsing Weezenland 1 in Monnickendam (230) De heer Huijskens zegt dat het voor de binnenstad Monnickendam behoorlijke bouwproject Wezenland 1-4 in de jarenlange aanloop naar de bouwvergunning voorzien is geweest van mondeling en schriftelijk commentaar van burgers op de gemeente zonder dat dit heeft geleid tot enige wijziging. Het aanbrengen van een plankier, pal aan het water, over een lengte van zeker 25 meter en aanmerkelijk hoger dan de beschoeiing, het aanbrengen van betonijzeren matten erboven en het talud daarachter dichtstorten is het neerzetten van een bouwwerk dat in strijd is met het beschermde stadsgezicht van de binnenstad van Monnickendam. In de bouwvergunning voor Weezenland 1 4 is daarvoor geen vrijstelling verleend. Op de vraag waar de vrijstelling in de bouwvergunning staat is geen antwoord ontvangen. Dit was ook niet te vinden in de ambtelijke samenvatting op de zienswijze van de heer Huijskens noch in het ambtelijk verweer daarop. Er staat in het verweer alleen dat voor de aanleg van de parkeerhavens al vergunning is verleend. Over vrijstelling van wat in strijd is met het beschermd stadsgezicht wordt niet gesproken. De bouwvergunning voor Weezenland 1 4 is een goed voorbeeld van hoe met zienswijzen van burgers wordt omgegaan. Burgers worden uitgenodigd voor het geven van een zienswijze, zoals bij Weezenland 1 4, op een moment dat een procedure bij een bouwaanvraag al in een vergevorderd en besluitvormend stadium verkeerd. Dit beperkt de burger die een visie heeft. Alternatieve visies van burgers worden in de meeste gevallen niet gehonoreerd. In dit geval is zelfs helemaal niets gehonoreerd. Zienswijzen van buurtbewoners op het bouwplan, in het bijzonder op de aan te leggen parkeerplaatsen, hebben geen invloed gehad en zijn genegeerd. In zienswijzen van burgers is erop gewezen dat de aanleg van zes parkeerplaatsen op de aangewezen plek nauwelijks mogelijk was. Deze burgers gingen ervan uit dat in het licht van het beschermd stadsgezicht het talud ter plekke gehandhaafd zou blijven. Op de tekeningen van de bouwvergunning staan op de plek van de aan te leggen parkeerhavens struiken van 1.20m. hoog langs het water getekend en geen bouwwerk, zoals hierboven is geschetst en inmiddels is uitgevoerd. Op vrijdag 7- en op maandag 10 oktober 2011 hebben meerdere burgers aan de gemeente gevraagd wat daar werd gebouwd. Want op de tekeningen van die plek slechts struiken stonden. Dit is wettelijk toegestaan. Een hekwerk mag niet pal aan het water staan, maar tenminste 90 cm. daarvan af. Op 10 oktober erkende de projectontwikkelaar geen vergunning te hebben van hetgeen er werd gebouwd, maar dat hij het aanbrengen van struiken op eigen wijze had geïnterpreteerd. Het plankier zou namelijk niet hoger worden dan voor het aanplempen van het talud daarachter nodig was omdat de parkeerhavens anders niet op de plek gerealiseerd konden worden. Het betonijzeren raster was nodig om klimplanten tegenop te laten groeien, zodat het beeld van een dichte heg zou ontstaan. 9

10 Mogen burgers in de binnenstad, met een tuin schuin aflopend naar water op dezelfde wijze een dichte heg van 1.20m. aanleggen? En is er dan geen vrijstelling van het beschermde stadsgezicht nodig? De burger vraagt om transparantie, om een open informatie. In dit geval had de projectleider de buurtbewoners open kunnen inlichten over de wijze waarop de gemeente de aanleg van de parkeerhavens dacht op te lossen. Dan zou er meer begrip en minder ongenoegen zijn ontstaan. Dit ongenoegen zal blijven hangen. Burgers kunnen blijven denken dat het bouwwerk stilzwijgend is toegestaan. Zo van: zet alvast maar neer. De vergunning is toch maar een formaliteit. Laat de burgers maar denken dat er een vrijstelling voor is verleend. Intussen is met betrekking tot de splitsing van de woning meer gebouwd dan twee voordeuren. De projectleider weet dit. In principe heeft de heer Huijskens geen bezwaar tegen splitsing van de woningen die ,- euro plus kosten koper moesten opbrengen. Dure woningen in de binnenstad zijn onverkoopbaar. Hij heeft bezwaar tegen een nooit ter sprake gebracht deel van het ontwerp omgevingsvergunning, grond of bouwwerk in strijd met het beschermde stadsgezicht. Parkeerhavens mogen daar worden aangelegd, maar de wijze waarop is onderhevig aan een vrijstelling die niet is verleend en nu pas wordt aangevraagd. Mevrouw Buis stemt in met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen betreffende de splitsing. Zij zal de portefeuillehouder de volgende keer schriftelijk vragen aan of er vrijstelling nodig is. Zij vindt het goed dat de parkeerplaatsen door groen worden afgeschermd. De heer Verbeek zegt alles overwegende en gehoord het gegeven dat er geen weerstand tegen de splitsing en de bouw van deze woningen bestaat voor het collegevoorstel te stemmen met de kanttekening dat hij ervan uitgaat dat de gemeentelijke reactie, waarin is weergegeven dat de verhoging van de beschoeiing valt onder de verleende vergunning voor de bouw van de zes woningen, klopt. Want daarvan moet uitgegaan kunnen worden. De heer Kes sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Buis over het nader bekijken van het agenderen van de inbreng van de inspreker. Hij kan zich vinden in hetgeen nu voorligt. Mevrouw Van de Weijenberg zegt dat dit ook voor haar geldt en vraagt eveneens duidelijkheid over de communicatie naar de buurtbewoners betreffende de beschoeiing, waarover de heer Huijskens sprak. Mevrouw Bekhuis sluit zich hierbij aan. De heer Schröder zegt dat bouwen voor leegstand niet handig is. Hij stemt voor het collegevoorstel. De inbreng van de heer Huijskens heeft niets te maken met het onderwerp dat vanavond wordt behandeld. Hij heeft goed naar hem geluisterd en is benieuwd naar de vragen die de PvdA-fractie stelt aan het college en de beantwoording daarop. Mevrouw Borghardt is content met het splitsen van de woningen en zal de verklaring van geen bedenkingen afgeven. Zij wacht ook de vragen van de PvdA-fractie en de beantwoording daarop af. De voorzitter wijst erop dat het hier gaat om een raadsbevoegdheid en dat het geen stuk van het college betreft. 24. Aankoop en herinrichting Noordeinde 3 te Monnickendam (157) Mevrouw Becht, inspreekster namens de bewoners van de Kermergracht, zegt dat de berichtgeving over de aankoop van het pand Noordeinde en de daarmee gemoeide kosten de bewoners in het verkeerde keelgat is geschoten. Op de herhaaldelijk gestelde vraag een oplossing te realiseren voor de jaarlijks verslechterende verkeerssituatie Kermergracht in combinatie met het Verenigingsplein, wordt steeds geantwoord dat het probleem wordt erkend maar niet urgent is omdat de bewoners slechts een gevoel van onveiligheid hebben. Volgens de politie is het niet onveilig omdat er nooit iets gebeurd. Kennelijk moet er eerst iets gebeuren om tot actie over te gaan. Was er geld geweest, zou er actie ondernomen kunnen worden. Nu wordt er wel een doorgang gerealiseerd van het Verenigingsplein naar het Noordeinde die ,- euro kost, exclusief de aankoop van het pand, dat na afloop wordt verkocht, 10

11 maar een risicovolle investering is. Want verkoop het pand maar eens op korte termijn zonder financieel verlies in deze tijd. Boekwaardeverlies en rentekosten gedurende de tijd dat het te koop staat zijn hierin niet meegenomen. Daarbij kost het ook nog zes parkeerplaatsen. Voor wie of wat is deze steeg relevant, want het gaat niet om een doorgang voor auto s, maar voor voetgangers. Welke groep of individuen hebben hier belang bij? Waar is de aanvraag? Van wanneer dateert deze problematiek? En waar zijn ondersteunende gegevens? Waar komen argumenten als de verkeersbewegingen nemen af vandaan? De bewoners zijn van mening dat als de doorgang zo ideaal is als wordt gedacht, de verkeersdruk bij de Kermergracht toeneemt. Daarbij is er een prachtige steeg op dertig meter afstand van de te realiseren steeg. Navraag bij de wethouder leerde dat deze steeg door sommigen door de geringe breedte en de onoverzichtelijke bocht eng wordt gevonden en niet graag wordt gebruikt. De bewoners vinden dit slechts een gevoel van onveiligheid, want er gebeurt niets in die steeg. Waarom daaraan toch wat doen? Om hoeveel mensen gaat dit en hoe hebben zij dit aangegeven? Waarom met twee maten meten? In het gevoel van veiligheid van de bewoners van de Kermergracht, waarvan foto s zijn bijgevoegd, wordt geen halve ton gestoken. Betere verlichting en egalisering van de bestaande steeg had misschien het gevoel van onveiligheid al weg kunnen nemen. De zes parkeerplaatsen die worden opgeofferd om dit plan te realiseren zijn niet in lijn met de speerpunten en overige plannen van dit college betreffende parkeergelegenheid. Dit is inconsequent. Nog geen half jaar geleden stelde de bewoners voor om een veilige situatie te creëren door op het smalste stuk drie of vier parkeerplaatsen op te heffen. Maar dit was onbespreekbaar. Het werd onmogelijk gevonden die plaatsen op te heffen in verband met de grote parkeerproblematiek. Hoe kan het dat dit nu wel mogelijk is? Ongetwijfeld worden deze zes plaatsen ergens ander gecompenseerd, maar waar en hoe? En worden de daarmee gemoeide kosten niet vergeten in de totaalcalculatie? Duur steegje. Of is de doorgang een ambitieuze voorzet voor als de parkeergarage er toch komt? De Kermergracht is op zich een brede, rechte en een in potentie minder kostbare doorgang naar de winkels. Hij wordt alleen niet graag gebruikt omdat de straat als onveilig wordt ervaren. Er is voorgerekend dat de kosten voor het realiseren van bijvoorbeeld een trottoir aan de Kermergracht minder dan de helft van de nu ingeplande kosten met zich meebrengt. Destijds werd dit veel geld gevonden, maar iedereen ziet nu toch wel in dat dit reuze meevalt? Waarom niet de oplossing van de bewoners van de Kermergracht aangegrepen? Waarom niet het te besteden geld voor een trottoir aan de Kermergracht gebruiken? Alle partijen tevreden en de gemeente houdt geld over. Het mag duidelijk zijn dat de bewoners van de Kermergracht niet per definitie tegen een doorgang naar het Noordeinde zijn, maar als blijkt dat in tijden van bezuiniging op creatieve wijze geld gegenereerd kan worden voor onduidelijk bevolkingsgroepen, dan kan dit ook voor de bewoners van de Kermergracht. Sterke, dat zij na al die jaren voorrang zouden moeten krijgen. Zeker omdat de Kermergracht, ook door de gemeente, als belangrijke verkeersader erkend wordt en veiligheid daarvoor voorop zou moeten staan. Wanneer kan dit onderwerp op de agenda verwacht worden? Mevrouw Bromet zegt dat het betoog van de inspreekster het hare had kunnen zijn. Er is een grote bezuiniging op komst, niet alleen van grote- maar ook van kleine bedragen. In deze tijd, waarin de woningmarkt slecht is en niet bekend is hoe slecht die nog gaat worden, is het een verkeerd signaal om voor een doorgang zo n bedrag uit te geven. Het is niet te begrijpen. De nadelen die de inspreekster noemde zijn dezelfde als mevrouw Bromet ziet. Zes parkeerplaatsen moeten worden opgeofferd terwijl daar enorme parkeerproblemen zijn. Daarbij de onzekerheid van de verkoop van de woning. Kortom, de GroenLinks-fractie kan niet instemmen met dit voorstel. Mevrouw Gras kan zich in principe wel vinden in dit voorstel. Zij kan zich voorstellen dat er een doorgang komt die naadloos aansluit op de binnenstad van Monnickendam en met name op het museum dat gebouwd gaat worden. Door het bestaande steegje is niet bijna heen te komen met een rollator. Er is daar ook een afstap. Het zou een goed idee een doorgang te creëren bij het Noordeinde. Mevrouw Bromet zegt dat het zou kunnen dat de bestaande doorgang lastig is voor mensen met een rollator. Maar er zijn goedkopere oplossingen om dat steegje daar wel geschikt voor te maken. Hij is breed genoeg, dus met nieuwe bestrating kan hij beter begaanbaar worden gemaakt. Dan kost het niet zoveel geld. Mevrouw Bromet heeft niet eerder gehoord dat het een enorm probleem is om met een rollator door dit steegje te gaan. 11

12 Mevrouw Gras zegt dat je met een rollator door het steegje kan, maar kom je iemand tegen dan moet er iemand achteruit. Laat staan wanneer iemand in een rolstoel erdoor wil. Daarbij wordt er een prachtig museum neergezet en moet er een goede doorgang komen, ook voor mindervaliden. De nieuwe doorgang zal fantastisch aansluiten op de binnenstad. Het pand dat wordt aangekocht en weer in de verkoop gaat is een unieke kans die aangegrepen moet worden. De woning zit in een prijsklasse waardoor het gauw verkocht zal worden. De heer Kes kan zich over het algemeen vinden in de woorden van mevrouw Gras betreffende het geschikt zijn van de binnenstad voor mindervaliden. Alleen is het een enorm dure oplossing om een steegje te maken dat geschikt is voor mindervaliden terwijl voor hetzelfde geld veel meer plaatsen in de binnenstad en elders in de gemeente Waterland voor hetzelfde doel geschikt kunnen worden gemaakt. Mevrouw Gras is het hiermee niet eens, maar vindt wel dat er ook naar andere plekken gekeken kan worden. De heer Schröder is ontzettend enthousiast over de gelegenheid die zich aandient. Jarenlang wordt erover gedacht en gesproken om het Verenigingsterrein beter toegankelijk voor de binnenstad te maken. Dit is een unieke kans. Het enige vervelende is dat de tijd voor onroerendgoedverkoop minder geschikt is. Maar unieke kansen moeten benut worden. Het is in elk geval twee keer aan de orde geweest in de gemeente om dit pand te kopen. Beide keren was de gemeente te laat omdat er te lang was gewacht. De VVD-fractie is blij dat het college zo adequaat heeft gereageerd op deze unieke kans. Het is de vraag of er veel narigheid wordt ondervonden bij de verkoop. Er is een grote tuin bij het pand, in de binnenstad. Zo n prachtig monumentaal pand op zo n mooie locatie met een fantastisch doorgang naar het Verenigingsgebouw. Dit moet zeker te verkopen zijn. Mevrouw Bromet zegt dat de heer Schröder op een makelaar lijkt. Denkt hij dat de prijs die de gemeente is overeengekomen de juiste is? Zo ja, waarop is dit oordeel gebaseerd? Mevrouw Buis is met stomheid geslagen. De VVD-fractie heeft altijd betoogd dat er minimaal twee taxaties moeten plaatsvinden wanneer de gemeente iets aankoopt of vervreemdt. Nu is maar één taxatie gedaan. De heer Schröder zegt straks van het college te horen hoe het met de taxatierapporten zit. Zijn er daarna vragen aan hem, dan komt hij erop terug. De heer Schröder denkt dat de juiste prijs is betaald. Zeker gezien het feit dat de gemeente het pand graag wilde kopen. Het college kan deze vraag beter beantwoorden. Dit is een unieke kans om de binnenstad serieus een impuls te geven. Dit moet worden aangepakt en uitgevoerd. Dit mag en zal de gemeente niet voorbij laten gaan. De heer Van Altena zegt dat uit de stukken blijkt dat er maar één taxatie is gedaan. Er blijkt ook uit dat door de betreffende makelaar een bandbreedte is aangegeven. Het college heeft ervoor gekozen op het hoogste bedrag in de taxatie te bieden. Is dit de juiste prijs? Mevrouw Bromet vroeg waarop de heer Schröder baseerde dat dit de juiste prijs was? Het juiste antwoord zou zijn op het taxatierapport. Is dit zo? Of is het gebaseerd op een gevoel voor de juiste prijs van onroerendgoed? De heer Schröder zegt dat dit vragen zijn voor het college. Die zullen er goede antwoorden op hebben. Mevrouw Buis vraagt wat de VVD-fractie ervan vindt dat er maar één taxatie is gedaan. De heer Schröder denkt dat deze situatie een andere is dat die waarover altijd is gesproken. Er is bij vervreemding altijd gepleit voor twee taxaties, want er wordt door de gemeente Waterland niet zoveel aangekocht. Wat niet betekent dat de VVD-fractie niet graag in het bezit zou zijn van twee taxaties. Het college zal straks uitleggen hoe dit is gegaan. 12

13 Mevrouw Bromet zegt ook bij aankoop waar voor het gemeentegeld te willen hebben. De heer Kraak zegt dat er een kredietaanvraag voor de aankoop van het pand Noordeinde 3 ten bedrage van ,- euro voorligt. Meestal worden bij zo n aanvraag overwegingen meegegeven om tot aankoop over te gaan. Deze ontbreken bij dit voorstel. Om de motivering enigszins te kunnen begrijpen heeft hij de visie van een college bij het bestemmingsplan van Monnickendam Binnen de Vesting geraadpleegd. Hier wordt als toekomstvisie gegeven dat bezoekers met auto s en bussen naar grotere parkeerplaatsen worden geleid. Dit impliceert dat parkeren voor bezoekers op het Verenigingsplein in de toekomst niet wenselijk is. De D66-fractie onderschrijft deze visie. Waarom is een nieuwe ontsluiting van het Verenigingsplein nodig die volgens de visie van het college alleen gebruikt worden dor de inwoners van Monnickendam/Waterland. Er bestaat sinds jaren een ontsluiting, de Gruttersteeg, die voldoet en waarover nooit klachten zijn geweest. Problemen die mindervaliden ondervinden kunnen eenvoudig worden opgelost met geringe middelen. Op de bijgevoegde tekening wordt voor de ontsluiting een voetpad gerealiseerd waarmee het Noordeinde sneller te bereiken is. Blijkbaar is niet overwogen een uitgang voor auto s te maken. Maar dit heeft voor de D66-fractie niet de voorkeur. Voor realisatie van dit plan verdwijnen zes parkeerplaatsen, waar in werkelijkheid vaak meer auto s geparkeerd staan. De compensatie, waarvoor geld is gereserveerd, zal in de toekomst verwezenlijkt moeten worden. Dit zal waarschijnlijk niet op de korte termijn gebeuren en kan er gedurende die periode, maanden of misschien wel jaren, over minder parkeerplaatsen beschikt worden. Er zijn dus grote twijfels over dit voorstel. De zichtbare investeringen zijn niet gering. Er worden kapitaallasten geraamd over twee jaar voor een bedrag van ,- euro, beheerskosten voor het pand Noordeinde 3 voor twee jaar van ,- euro, investering in een nieuwe uitgang van ,- euro en een bijdrage aan het parkeerfonds van 5200,- euro per parkeerplaats is ,- euro, wat totaal neerkomt op een investering van ,- euro. Daarnaast wordt een fors risico gelopen door waardevermindering van het aangeschafte pand Noordeinde 3. Het college zegt dat de huidige woningmarkt niet goed te noemen is. Het kan enige jaren duren eer het pand verkocht is. De opbrengst zal dan dus aanmerkelijk minder zijn dan de koopprijs van ,- euro. Daarnaast zijn er nog een groot aantal kosten die wel worden genoemd, maar waar geen prijs aan is gegeven. Bijvoorbeeld eventuele planschade, wijziging van bestemmingsplan etcetera en eventueel meerdere kosten. Het is mogelijk dat er minstens ,- euro extra op toegelegd moet worden. Het uiteindelijke bedrag komt dan op zo n ,- euro. De heer Kraak vindt dit een volstrekt onjuiste investering en is het niet met het plan eens. Het is weggegooid geld. Hij stemt tegen dit voorstel omdat er onvoldoende positieve argumenten zijn. Deze financieringsmiddelen kunnen beter worden bewaard tot volgend jaar wanneer uitgebreid wordt gesproken over kostenbesparingen in 2012, 2013 en 2014 en deze middelen hard nodig zullen zijn. Hij ziet af van de aankoop en zal tegen stemmen. De voorzitter wijst erop dat aankoop een bevoegdheid is van het college en dat de Raad gaat over kredietverstrekking. Mevrouw Bromet begrijpt dat de VVD-fractie ook interesse heeft in een tweede taxatie, maar er wordt nu om een krediet gevraagd. Als zij dit voorstel niet steunt is de koop van de baan. Is de VVD-fractie het met de GroenLinks-fractie eens dat, om een tweede taxatie mogelijk te maken, dit voorstel moet worden afgewezen en er opnieuw onderhandeld moet worden? De heer Schröder is het hiermee niet eens. Dit is een unieke kans die moet je niet voorbij laten gaan. De heer Kes zegt dat met een kanon op een mug wordt geschoten. Natuurlijk klinkt het leuk dat een paadje vanaf het Verenigingsplein richting het Noordeinde voor een beter ontsluiting zorgt. Vervolgens wordt een pand gekocht voor ,- euro, waarvan het de vraag is of dat bedrag in deze tijd terugkomt. Elk jaar zou de verkoopprijs omhoog moeten om de tussentijdse kosten terug te verdienen. Als de Raad iets wil met een motie waar 1000,- euro mee gemoeid is moet er worden gepraat als Brugman omdat er bezuinigd moet worden. Dit is vreemd. Het is onvoorstelbaar dat dit plan serieus in de Raad wordt besproken terwijl de begroting onder druk staat. Het punt van mevrouw Gras over de bereikbaarheid van mindervaliden is wel sterk. Dit zou een reden kunnen zijn om voor te stemmen. Maar voor dit geld kunnen ook heel veel andere goede 13

14 dingen in de gemeente Waterland worden gedaan in plaats van een paadje van 20 meter in de binnenstad van Monnickendam. De heer Kes vraagt aan het college wat er wordt gedaan als dit geld wordt uitgegeven en er in de eerste IBU van 2012 bijkomt. Is er over de consequenties nagedacht? Als er zoveel geld wordt uitgegeven dat het komende jaar zo zwaar op de begroting drukt, wordt er dan nog tien procent extra uit het subsidiepotje gehaald? De heer Van Altena zegt dat de CDA-fractie altijd voorstander is geweest van aankoop van dit pand alleen niet tegen elke prijs. Het college heeft hetzelfde geboden als de huidige eigenaar drie jaar geleden toen de huizenmarkt op zijn top was. Sindsdien is de markt met 8-9% gedaald. Deze prijs is dus te hoog. Verder schaart hij zich achter de argumenten van de voorgaande sprekers om het krediet niet beschikbaar te stellen. Mevrouw Buis zegt dat de doorgang in het plan met zo n vijf meter vrij breed is op een punt waarvan het de vraag is of dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt zo fraai zal zijn. Er is wat gras aan de zijkant, maar de gevellijn wordt zo n vijf meter onderbroken. Het zou wat verkrapt kunnen worden. Een bredere steeg, zodat mindervaliden met een scootmobiel of een rolstoel er doorheen kunnen. Als het vijf meter breed is, kan er ook een poortwoning boven worden gemaakt. Dan is er een opbrengst die beter is dan nu is voorzien. Het college is niet voldoende creatief geweest. Daarnaast moeten er twee taxaties komen omdat er nu een nieuwe situatie ontstaan is. Wat is de huidige waarde van het pand. En wat is de actuele WOZwaarde ervan? Mevrouw Buis is absoluut niet voor een gewone brede doorgang. Daarvoor zou zij nooit een krediet ter beschikking stellen. Misschien wel met een creatieve oplossing, maar dan blijven nog een heleboel financiële vragen over. Wethouder Hoekstra gaat alleen in op de grondtransactie. Stedenbouwkundige vragen zal wethouder Kools beantwoorden. Wat betreft de waardebepaling en de taxaties werd terecht gezegd dat de VVDfractie in het verleden de grootste roeptoeter was als het ging om de vervreemding van onroerende zaken. Mevrouw Buis zegt dat toen het GGD-pand werd aangekocht de wethouder ook twee taxaties wilde. Mevrouw Bromet zegt dat ook toen een pand werd aangekocht in Broek in Waterland er steeds over taxaties werd gesproken. De heer Verbeek zegt dat ook de jachthaven Hemmeland door de gemeente Waterland werd aangekocht. Wethouder Hoekstra zegt dat taxaties niet een doel op zich zijn, maar een functie hebben. Toen bekend werd dat het pand te koop zou komen, kreeg de gemeente voordat het op de vrije markt kwam een onderhandelingstermijn. Dan is er geen tijd voor een uitgebreide taxatie en helemaal niet voor twee. Er is een waardebepaling gedaan door een plaatselijke makelaar om ongeveer de prijs in te schatten. Daarbij kwamen de WOZ-waarden. De vraagprijs was ,- euro, waarop de gemeente een bod deed van ,-. Er volgde geen overeenstemming en het pand ging de vrije markt op, waar de gemeente meebiedde. Natuurlijk kan het pand worden getaxeerd worden naar de huidige woonbestemming en dan komt er een bepaalde waarde uit. Maar wat de gemeente een unieke koper maakt is dat er iets met het pand gedaan wordt dat geen andere koper kan doen. Namelijk een poort en een doorgang maken voor openbaar gebruik. Dit heeft ook een waarde en die is moeilijk te taxeren. Daarom zijn er biedingen gedaan, onder voorbehoud natuurlijk dat de gemeenteraad het zou goedkeuren. Het is toen bij het fractievoorzittersoverleg neergelegd om te peilen wat de Raad er politiek gezien van vond. Uiteraard kan de Raad opdracht geven alsnog taxatie te laten doen, maar dat is weinig zinvol als het slechts het doel is om een papiertje te hebben. De suggestie van mevrouw Buis om opdracht te geven voor taxatie van wat het pand bij verkoop opbrengt met de tuin erachter in plaats van ernaast is heel zinvol. Mevrouw Bromet zei dat vanavond besloten moet worden, maar dat hoeft pas op 15 januari. Er is dus nog voldoende tijd. De voorzitter zegt dat er een raadsvergadering op de 19 e is. Moet de heer Hoekstra daarna nog tijd hebben voor een besluit? 14

15 Wethouder Hoekstra zegt dat de datum in het contract staat. Hij heeft opdracht gegeven om die ontbindende voorwaarde op te nemen in de voorlopige koopovereenkomst en deze te zetten op de dag na de eerste raadsvergadering in januari. De voorzitter stelt voor dit nog even goed te bekijken. Mevrouw Buis heeft een vraag naar aanleiding van het betoog van wethouder Hoekstra. Hij zegt dat de gemeente een bijzonder koper is omdat de gemeente iets bijzonders wil met het pand, namelijk een doorgang creëren. Iets dat geen ander koper wil. In de argumentatie in het voorstel staat dat dit de prijs opdrijft omdat het hiermee interessanter voor de gemeente wordt. De gemeente is de gemeenschap, maar het creëren van een doorgang naast een huis doet over het algemeen afbreuk aan de waarde ervan. Er bestaat natuurlijk altijd risico op geluidsoverlast van brommers en scooters die van de doorgang gebruik maken. De heer Verbeek heeft aansluitend op de woorden van mevrouw Buis ook een kanttekening bij hetgeen de wethouder aangeeft. In het fractievoorzittersoverleg is deze kwestie aangekondigd, maar voor zover de heer Verbeek heeft onthouden verloopt het proces anders dan zoals de wethouder nu schetst. Daar is namelijk aangegeven dat in een eerder stadium het college een bieding heeft gedaan die werd afgewezen, maar dat de makelaar in oktober jl. alsnog het college actief heeft benaderd met de vraag of de gemeente het pand wilde kopen. De crux van deze kwestie is niet of er een tweede taxatie komt, want er zijn van vergelijkbare panden taxaties die voor hetzelfde pand een verschil laten zien van tussen de ,- en ,- euro. Waar het om gaat is of het onderhandelingsresultaat acceptabel is ,- euro is voor dit pand een veel te hoog bedrag. Het onderhandelingsresultaat is dus heel slecht. Wethouder Hoekstra zegt niet te betwisten dat een steeg aanbrengen naast een woning waardeverminderend werkt. Dit is juist. De privacy neemt af. Hij wilde alleen aangeven dat het object voor de gemeente als koper een meerwaarde heeft omdat de gemeente er iets mee wil. Mevrouw Buis zegt dat de gemeente er maar tijdelijk iets mee wil en er daarna vanaf wil. En dan is de gemeente eigenaar van een huis dat verkocht moet worden, maar waar een negatief element aan is toegevoegd. De heer Van Altena vraagt aan het college wat de waarde van het pand wordt na het aanbrengen van de steeg. Wethouder Hoekstra zegt dat het klopt wat mevrouw Buis zegt. Zulke dingen gebeuren aan de lopende band. Er is een politieke wens om een pand te kopen en een doorgang te maken en daar staat een bedrag tegenover. Wat de heer Verbeek zegt is ook waar. Wethouder Hoekstra had niet het idee eerst iets anders te hebben gezegd. Er zijn inderdaad biedingen en tegenbiedingen gedaan. Op een gegeven moment liep dat op niets uit en is het pand in de vrije verkoop gegaan. De makelaar kwam in september bij de gemeente terug met de vraag of de gemeente alsnog interesse had in de aanvankelijke bieding. Daarop heeft de gemeente negatief geantwoord. De afweging of het onderhandelingsresultaat goed is, is aan de Raad. De heer Verbeek vindt het een slecht onderhandelingsresultaat. Dat kan. Het dossier ligt op tafel. De Raad gaat er uiteindelijk over. Als de Raad het krediet niet geeft kan wethouder Hoekstra de koop sluiten, maar dat zou hij om juridische redenen nooit doen. De suggestie van mevrouw Buis wordt meegenomen. De wethouder zal opdracht geven het pand te taxeren op wat het bij verkoop waard is. Er werd ook gezegd te weinig creatief te zijn geweest. Wethouder Hoekstra zal kijken of dat idee van een poortwoning haalbaar is. Hij zal dit in het college bespreken. Die poortwoning spreekt de heer Schröder ook aan. De heer Kes vraagt of de wethouder bij de volgende taxatie bereid is er twee te doen. Wethouder Hoekstra zegt best twee taxaties te willen doen. 15

16 De heer Kes vraagt of er in detail over is nagedacht hoe deze lasten de komende jaren gedragen worden. Er staat wel in een staatje dat het allemaal ten laste van de algemene reserve moet. Wethouder Hoekstra zegt dat dit in het staatje op nul uitkomt. Dat is het rare van gemeenten. Als het op deze manier boekhoudkundig klopt hoeft er niet over een dekking worden nagedacht. Tijdens de begrotingsbehandeling in november wordt een integrale afweging gemaakt. Er komt iets op de balans en dat later wordt verkocht. Mevrouw Bromet zegt het anders te hebben begrepen. Er staat dat het uit de algemene reserve wordt gehaald. Maar het gaat in elk geval geld kosten. Dus het gaat uit de algemene reserve die verder wordt uitgeput of het gaat ten koste van ander beleid dat is gepland. Wethouder Hoekstra zegt dat dit juist is. De heer Schröder zegt dat het in feite ruilen van geld voor stenen is. En die stenen worden verkocht. Het is niet juist dat het zoveel geld gaat kosten. Wethouder Hoekstra zegt dat het klopt dat het geen ,- euro zal kosten. De heer Kes zegt dat de kans dat het gebouw minder oplevert inclusief kosten koper etcetera behoorlijk aanwezig is. Zeker omdat, wat de wethouder gelukkig toegeeft, de woning later minder waard zal zijn door het andere gebruik met de steeg ernaast. Dan zijn er ook aanlegkosten die niet mals zijn. Dit gaat de gemeente behoorlijk veel geld kosten. Onbegrijpelijk dat dit op dit moment wordt besproken. Daarop komt geen concreet antwoord, los van de algemene reserve. Wethouder Hoekstra zegt dit niet concreet te kunnen bespreken omdat dit zich nu voordoet. Hij kan dit niet uitstellen tot de integrale afwegingen van de volgende begrotingsbehandeling. In sommige gevallen is dat niet mogelijk. De voorzitter zegt dat de vraag wordt gesteld waarom dit überhaupt wordt overwogen. Wethouder Hoekstra zegt dat wethouder Kools deze vraag beter kan beantwoorden. Mevrouw Bromet zegt dat de kwestie van het geld een beetje schimmig is. Het is geld uit de algemene reserve of het gaat ten koste van iets anders. Wethouder Hoekstra zegt dat deze mogelijkheid zich nu voordoet en dat het nu gedaan moet worden. Mevrouw Bromet wil de discussie zo voeren dat de consequenties van het aanleggen van een pad van 20 meter voor ,- euro voor andere voorzieningen in de gemeente duidelijk worden besproken. De her Schröder zegt dat het geen ,- euro kost. Want er zit heel veel vestzak-broekzak-geld in. De gemeente betaald geld aan het parkeerfonds. Er is met alles in dit voorstel rekening gehouden. De heer Verbeek zegt dat dit niet juist is. De stelling in het raadsstuk dat het betreffende pand ,- euro op zal brengen, zoals het college de Raad voorhoudt, wordt beslist niet gerealiseerd. Is het college bereid terug te gaan naar de onderhandelingstafel? De heer Kraak heeft ,- euro genoemd als maximale kosten. Hij is daarbij vanuit gegaan dat er bij verkoop van het pand ook een tekort van 30- of ,- euro zou kunnen zijn. De parkeerplaatsen die weggaan is een beetje vestzak broekzak, maar er zullen straks toch nieuwe parkeerplaatsen moeten worden aangelegd die ook geld kosten. Dit is een investering tussen ,- en ,- euro en dat zal op de een of andere manier gefinancierd moeten worden. De heer Kes zegt dat de heer Schröder, door te zeggen dat het absoluut geen ,- euro gaat kosten, dat hij ,- gevoelsmatig vind passen bij het pand en akkoord gaat met één taxatierapport, voor de tweede keer een uitspraak doet over dat hij inzichtelijk heeft hoe de kosten in elkaar zitten. Alle andere 16

17 raadsleden hebben hier vraagtekens over. Heeft de heer Schröder de wijsheid in pacht of heeft hij een glazen bol? De heer Schröder zegt de stukken goed gelezen te hebben. Als de heer Kes dit ook doet en een bepaalde inschatting maakt en ziet staan dat de gemeente een bijdrage levert aan het parkeerfonds. De heer Kraak neemt aan dat het pand ,- euro minder zal opleveren. Zo neemt de heer Schröder ook bepaalde dingen aan. Natuurlijk zit er een risico in. In het leven is niets zonder risico. Zeker niet in deze moeilijke tijd. Maar hoe vaak komt zo iets unieks in de verkoop? Als de gemeente de binnenstad een extra impuls wil geven die het nodig heeft, moet je soms risico s durven nemen. De heer Kes zegt dat hij het over dit onderwerp fundamenteel oneens is met de heer Schröder. Wethouder Kools heeft het gevoel dat het voor een aantal partijen niet helder is waarom het college deze steeg wil. Het stond wel duidelijk in het document. De belangrijkste reden is de bereikbaarheid van het Verenigingsplein voor voetgangers en daarmee het gebruik van het parkeerterrein aan het Zuideinde voor het museum dat gebouwd wordt. De gebruikswaarde van het Verenigingsplein zal fors omhoog gaan. Dit is de belangrijkste reden. Er is jaren gesproken over manieren om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Er zijn andere mogelijkheden, maar deze mogelijkheid komt nu voorbij en die kan worden aangegrepen. Er zijn partijen die absoluut de sprong niet wagen en er zijn partijen waarmee het bespreekbaar is. Dit kan niet in het openbaar. Het is verstandig dat het college nog eens op het papier zet hoe de financiën betreffende de aankoop van het pand en het creëren van de doorgang in elkaar zitten en welke risico s er zijn. Dan moet er een afweging worden gemaakt. Wethouder Hoekstra zegt dat de termijn betreffende het aflopen van de ontbindende voorwaarden tot 20 januari loopt. Op 19 januari is de gemeenteraadvergadering. De heer Kes merkt op dat wethouder Hoekstra zegt tot 20 januari. Dit moet zijn tot en met. 24a. Bespreken gewijzigde situatie buslijnen Monnickendam (267) Inspreker, de heer Dijkstra van de stadsraad Monnickendam, zegt dat de gewijzigde situatie van de buslijnen van een enkele in een dubbele route heel gevaarlijk is. In een open brief heeft stadsraad uitgelegd wat er mis is met deze dubbele busroute die desastreuze gevolgen kan hebben. De heer Dijkstra zegt dat de stadsraad samen met de gemeente een oplossing voor dit probleem wil zoeken. Ten eerste kost de route veel geld. De vijf dure haltes kosten tussen de 200- en ,- euro. Daarbij levert de dubbele route over het hele traject een gevaarlijke situatie op. Niemand wil het toch op zijn geweten hebben dat er straks een kind wordt doodgereden? Honderden Monnickendammers hebben direct of indirect negatief gereageerd op de dubbele busroute, ook naar de politiek. In vele s die de stadsraad ontving wordt in detail de gesprekken tussen de regioraad, EBS en de chauffeurs weergegeven. De regioraad en EBS laten weten niet of nauwelijks in te kunnen gaan op het terugbrengen van oorspronkelijke de route. Dat het probleem, het geld over de balk smijten en de veiligheid van de inwoners, vandaag weer op de agenda van de gemeenteraadvergadering staat zegt dat dit onderwerp ook voor de Raad belangrijk genoeg is. De afstand tussen de burger en de politiek is groter dan wordt gedacht. De stadsraad heeft hier een verbindende functie. De heer Dijkstra verwijt de gemeente dat de betrokken burgers niet tijdig op de hoogte zijn gebracht van de ingrijpende verandering die de gewijzigde busroute met zich meebrengt. In een brief van de gemeente, d.d. 15 december, worden de bewoners op de hoogte gesteld dat in de week van 19 december er een bushalte bij iemand voor de deur komt. Dit komt zomaar uit de luchtvallen Dit is ten hemel schreiend. Actiegroepen hebben honderden handtekeningen opgehaald. Er wordt gesproken over het blokkeren van de wegen om de gemeente Waterland te dwingen van de nieuwe dubbele busroute af te zien. De heer Dijkstra stelt voor samen met de gemeente een oplossing voor dit probleem te vinden, zodat er niet onnodig geld wordt uitgegeven aan dure bushaltes en nog belangrijker dat de kinderen veilig over straat kunnen. De heer Verbeek vraagt of de inspraak ter beschikking kan komen. De heer Dijkstra begon met een verwijzing naar een vergadering van de regioraad. Wanneer was dit en waar ging het over? Kan de heer 17

18 Dijkstra bevestigen dat de brief van de gemeente die vandaag is verspreid onder bewoners van de Ooster Ee gaat over de bushalte tegenover de afslag van de Lijnbaan richting de Bolder en Deen? De heer Dijkstra zegt dat dit juist is. En het gaat om een van de eerste regiovergaderingen waarover gesproken is over de dubbele busroute. De heer Kes zegt dat het inderdaad vreemd is hoe dit tot stand is gekomen. In de stadsregio van Amsterdam wordt dit bekokstoofd. De Raad van Waterland is pas begin november door de wethouder over deze wijziging geïnformeerd. Dit is rijkelijk laat, want er kan dan niet meer op gestuurd worden. Ondanks dat de heer Kes een positieve uitspraak van de Raad verwacht, is het de vraag of het allemaal hersteld kan worden. Daar gaat de Raad helaas niet voor honderd procent over. Daarom is het goed dat de stadsregio er bij de volgende concessie niet meer over gaat. De SP-fractie is tegen deze vorm van aanbesteding, waardoor dit met de dubbele busroute kon gebeuren. De excessen van aanbestedingen in het openbaar vervoer moeten maar eens benoemd worden. Dit is een mooi voorbeeld. Er wordt wat gebeurd, het zit verpakt in een dik bestek, niemand die er precies iets van snapt en de uitwerking daarvan wordt nu duidelijk. De bushalten die worden geplaatst gaan ten koste van het groen, in elk geval van de openbare ruimte. Daarbij zijn net hele mooie bushaltes aangelegd waarvan de meeste dienst blijven doen, maar die bij de Grote Kerk wordt een mooie laad en losplek die zo n ,- euro heeft gekost. Wist het college dit nou echt niet eerder? Want in oktober is die bushalte aangelegd en in november kreeg de Raad te horen van die gewijzigde busroute. Was daarvoor bij niemand bekend dat dit zou gebeuren. Dan was deze uitgave tenminste bespaard gebleven. De heer Kes geeft op voorhand aan de motie van de heer Verbeek te zullen steunen. Wethouder Schalkwijk gaf net een terugkoppeling vanuit de stadsregio dat er geen 30% maar 20% verhoging van de kilometerprijs zal plaatsvinden. Dit is immens. Vooral voor mensen die met openbaar vervoer gaan omdat zij een auto niet kunnen betalen. En wat betreft die aanbesteding, laat gemeente Waterland dit de volgende keer niet doen. Hopelijk gaat de Provincie hier de volgende keer over. Elke zes of acht jaar een nieuw wagenpark kost bakken met geld. Als gemeente Waterland dit in de toekomst niet meer doet kunnen de volksvertegenwoordigers, zoals het hoort, in de gemeenteraad of in de Provinciale Staten erover beslissen teneinde betere producten te realiseren. De heer Verbeek zegt vroegtijdig om agendering van dit onderwerp te hebben gevraagd. Het is pas aan de orde gekomen nadat mevrouw Bekhuis in de raadsvergadering van 24 november over dit onderwerp gebruik maakte van het vragenuur. Toen kwam nog niet alle concrete informatie op tafel. Dit was pas het geval toen op 29 november een informatiedocument naar de Raad kwam. Inmiddels hadden de omwonenden van de nieuwe bushaltes op 22 november Bericht ontvangen over de aanleg van de nieuwe haltes. Er heeft zelden een kwestie in Monnickendam gespeeld die zoveel commotie, onrust, ongeloof en verbijstering heeft opgeleverd als nu. Er worden spontaan handtekeningenacties georganiseerd waarbij mensen in rijen staan te wachten tot zij kunnen tekenen. Aan het begin van de avond vertelde een huilende mevrouw een verbijsterend verhaal via de telefoon. Alleen al hierom is het goed dat dit onderwerp in de Raad aan de orde komt. Dank aan de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks dat zij instemden met het agenderen van dit onderwerp. Het is bij dit onderwerp niet de bedoeling aan stoelpoten van wie dan ook te zagen. Het is jammer dat wethouder Kools nu niet meer aanwezig kan zijn. Hij wordt vervangen door de heer Hoekstra. Want de crux is hoe het zit met de gang van zaken bij de totstandkoming van het Programma van Eisen en de rol van de gemeente Waterland hierin? Hoe staat de gemeente er nu voor en hoe ziet de toekomst eruit? En hoe is het zo gekomen. De afgelopen weken is veel energie gestoken in het boven tafel krijgen van het proces en van de gang van zaken. Een cruciale fase was dat op 26 augustus 2010 een nota van Zienswijze is vastgesteld waarbij tevens het Programma van Eisen is vastgesteld, die ten grondslag heeft gelegen aan de aanbesteding waar de heer Kes al op duidde. Als er een aanbesteding wordt ingegaan met een Programma van Eisen, is er geen weg terug. Dat Programma van Eisen is tot stand gekomen na een voortraject waarbij een projectgroep actief is geweest. In die projectgroep was de gemeente Waterland vertegenwoordigd, evenals in de adviesgroep Waterland, waarbij zeven gemeente betrokken waren. De crux is dat in die nota van Zienswijze staat dat er op dat moment nog overleg plaatsvond tussen de stadsregio en de gemeente om te onderzoeken of het mogelijk was de haltes te spiegelen. Toen zat het nog in een onderzoekstadium. Dit illustreert al dat de gemeente er in stem in heeft en heeft gehad. En had kunnen hebben. Ter illustratie wordt ook meegegeven dat in elk geval één andere gemeente in die fase heeft aangegeven een bepaalde route niet te willen. Dat had dus ook in Monnickendam gekund. Daardoor 18

19 is sterk het beeld ontstaan dat de gemeente niet heeft ingezet op het handhaven van de bestaande route. In dezelfde nota staat dat de adviescommissie Waterland, waarin de gemeente is vertegenwoordigd, verzocht heeft om de route Pierebaan, Lijnbaan, Nieuwpoortslaan het nieuwe deel van de route, in het Programma van Eisen te handhaven. De gemeente Waterland heeft dus opnieuw geen veto uitgesproken over de spiegeling van de routes. Dit heeft geleid tot de huidige situatie. Er is in dit dossier veel mis gegaan. Temeer omdat in publicaties, bijvoorbeeld in Prettig Weekend en in het Noord-Hollands Dagblad, stond dat het college er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen. Nu staat in het Noord Hollands dagblad dat het college er nog wat aan wil doen, maar in hetzelfde blad van gisteren zegt de heer Kools de stadsregio een brief te zullen sturen waarin hen wordt gevraagd er nog over na te denken. Als het college, gezien de huidige situatie en de commotie, op deze manier zo n proces ingaat, dan zet zij zich onvoldoende in voor de veiligheid en de belangen van de buspassagiers en de inwoners van Monnickendam. Op 22 november ontvingen een aantal omwonenden een brief, waarin staat dar er een informatiebrief volgt, maar er wordt met geen woord gerept over inloop, inspraak of informatie. Inmiddels is bekend dat op 23 januari een inloopavond plaatsvindt. En er wordt in de brief aangekondigd dat er tijdelijke haltes op de rijbaan worden aangelegd, die er inmiddels zijn, en dat definitieve haltes er vanaf januari 2012 zullen staan. Tot grote verbazing bleek vandaag dat er een brief is gestuurd aan de omwonenden in de stolpboerderij tegenover Pim-In en de bewoners van Opheve waarin staat dat aanstaande maandag de halte wordt aangelegd, inclusief Abri s en dergelijke. Is daarvoor geen vergunning nodig? Uit de gang van zaken valt op te merken dat er geen vergunning is aangevraagd. Er zijn het college gisteravond zeventien technische vragen gesteld. Die zijn verspreid naar de raadsleden. Wethouder Kools gaf deze middag aan dat de beantwoording bijna klaar was. Het had de voorkeur de vragen vooraf te beantwoorden, maar het college geeft er de voorkeur aan ze nu mondeling te beantwoorden. Daarna zal de heer Verbeek een toelichting geven op de motie die hij mede heeft ingediend, want hij vindt echt dat het niet kan zoals het nu gaat. En hij vindt dat het college onderhandelingen moet openen om de klok terug te draaien. De bewoordingen waarin dit wordt aangegeven zal hij straks nader toelichten. De heer Van Nieuwkerk heeft het onderwerp mede geagendeerd omdat hij nog niet wist waarover het CDA het precies wilde hebben. Het was wel duidelijk dat dit onderwerp leeft onder de mensen en dan is het goed als de gemeenteraad daarover snel met elkaar praat. Gelukkig is er in het openbaar vervoer ook goed nieuws. De prijsstijging zal minder hoog zijn. Nog wel 20%, maar dit komt door het bezuinigingspakket van kabinet Rutte. Het goede nieuws is ook dat bijna de helft van de ritten deze week gratis gereden konden worden omdat allerlei zaken in de bus niet werkten. Nu over het slechte nieuws en de verontwaardiging die wordt aangetroffen rond de nieuwe busroute. De heer Van Nieuwkerk neemt hierover wat gas terug en wil het in deze fase van de discussie het over feiten willen hebben. Wat is er precies aan de hand? Hoe is het gekomen? Wat is exact het probleem en wat kan er aan worden gedaan? De vorige sprekers geven al meteen een lading mee aan het onderwerp. Moet dit nu al? Dit komt bij de heer Van Nieuwkerk niet helemaal goed over. De meest basale vraag is waar het precies mis ging. Blijkbaar is in het vastgestelde bestek die wisselende route opgenomen. Wie is de initiatiefnemer daarvan geweest en waarom. Als dit niet de gemeente was, wanneer wist de gemeente er vanaf? En wanneer is de gemeente er iets van gaan vinden? In de stukken staat dat het formele moment in de regioraad op 26 augustus 2010 was. Maar een Programma van Eisen is een proces van tussen de zes maanden tot meer dan 12 maanden. Vermoedelijk bestonden de plannen dus al in De heer Verbeek zegt dat als het gaat om feiten hij kan aangeven dat het college van B&W al in de periode heeft besloten niet akkoord te gaan met spiegeling van de busroute op deze wegen. De voorzitter stelt voor de beantwoording van het college af te wachten. De heer Van Nieuwkerk zegt dat dit onderwerp blijkbaar ook tijdens het vorige college aan de orde is geweest. Wat is toen en daarna precies gebeurd? Wanneer is er verandering van collegestandpunt geweest? Of is er sprake van overruling? Eerst de feiten en daarna oordelen. De heer Van Nieuwkerk vraagt zich af of de motie van de CDA-fractie in orde is. Hij is het eens met het verzoek van deze motie. Als het terug gedraaid kan worden moet dat gedaan worden. Er is een onwenselijke situatie. Er moet aan het college worden gevraagd of dit nog gewijzigd kan worden. Raadsleden kunnen beter stoppen met om zich heen te slaan. En er moet gestopt worden met het maken van verwijten en het zagen aan stoelen 19

20 De heer Kes vraagt waar de heer Van Nieuwkerk heeft gehoord dat hij om zich heen sloeg. Hij heeft de aanbestedingsprocedure besproken en gezegd dat dit een onmenselijke situatie is. Hij heeft niemand ergens van beticht en ook geen grote bewoordingen gedaan over dat er doden gaan vallen. De voorzitter zegt dat dit de emotie van het debat is. De heer Van Nieuwkerk refereert aan de woorden van de heer Verbeek. Bij de heer Kes was dat wat minder, hoewel hij meteen zijn oordeel klaar had over alles wat er mis ging. Vraag eerst eens wat er aan de hand is. Er is nog geen stuk gezien waarin precies staat wat er aan de hand is. Het neemt niet weg dat de heer Van Nieuwkerk het ook een verkeerde situatie vindt. En dat hij ook de oproep doet met de CDAfractie om het plan te wijzigen. Maar het moet in het debat daarbij blijven. De heer Schröder is het eens met de heer Van Nieuwkerk. Het is een belabberde situatie die nu aan de orde is. Hij is zich ervan bewust dat het op dit moment maatschappelijk een zwaar beladen onderwerp is. Zou het college, voor verder wordt gediscussieerd, meer informatie willen geven. Want het is nog niet precies bekend hoe het allemaal zit. De voorzitter zegt dat eerst de andere partijen het woord krijgen. Mevrouw Van de Weijenberg is benieuwd naar wat er gebeurd zou zijn als het college dit goed had voorbereid. Als er bushaltes op de juiste plekken hadden gestaan, ook aan de andere kant van de weg. Dan was er niet zoveel commotie geweest. Dan had iedereen op tijd gezien dat er een nieuwe bushalte kwam. Nu laat het college de burgers in de kou staan. Letterlijk. In de regen in de wind, in de kou. Mevrouw Van de Weijenberg wil best grote woorden gebruiken. Er is lange tijd niets gedaan. Er is zelfs voor veel geld een bushalte aangelegd bij de Grote Kerk. Daarom worden mensen boos. Ze staan in de wind. Ze zien dat er veel geld wordt verspild. Ze worden niet betrokken bij een halte die voor hun deur aangelegd wordt. Weer kan worden geconstateerd dat hetgeen in het coalitieakkoord staat, namelijk burgers in een vroeg stadium bij plannen betrekken, weer niet gebeurt. Het getuigt van weinig lef om steeds naar de stadsregio te wijzen die wordt voorgesteld als de boze buurman. Terwijl iedereen deel kan uitmaken van de stadsregio. Daarom is het interessant om te weten wat daar is gezegd. Want volgens de verkregen informatie is daar nooit gezegd dat het andersom moet of dat de oude route gehandhaafd zou moeten blijven. Veel van de onrust had wegenomen kunnen worden als er goede voorbereidingen waren getroffen. En onrust bij een nieuwe busvervoerder raakt mensen natuurlijk in hun dagelijks leven. Daarnaast moet er kritische naar de veiligheid van de route worden gekeken. Op de golf van emoties is het niet goed om beslissingen te nemen. Die kunnen beter gebaseerd zijn op feiten. Mevrouw Van de Weijenberg heeft gehoord dat opeenvolgende vervoersmaatschappijen tegen de stadsregio hebben gezegd de route andersom, dus gespiegeld te willen rijden. Dit is efficiënter en dit scheelt veel geld. Bovendien worden bewoners van Marken, mensen die op Zuiderwoude en op de Bereklauw en de Cornelis Dirkzoonlaan opstappen beter bediend. Zij rijden korter en betalen minder. Scholieren zijn blij dat er veel meer opstappunten zijn. Alle mensen die hun stem zo hard hebben laten horen kunnen nu wel gelijk krijgen zonder verder onderzoek te doen. Maar er zijn ook mensen die blij zijn met deze route en hun stem niet hebben laten horen. Er wordt nu door raadsleden gedacht: er is veel onrust, dus er is iets verkeerd. Er kan beter eerst worden onderzocht of- en wat er verkeerd is. En in hoeverre kan het nog worden aangepast? Want als in de concessie is opgenomen dat de route op een bepaalde manier wordt gelegd, kan het dan later anders worden gedaan? Dit is een concrete vraag aan de wethouder. Mevrouw Van de Weijenberg zegt heel goed te kijken naar de veiligheid, maar niet bij voorbaat afschieten. Mevrouw Bekhuis is blij dat de discussie naar aanleiding van haar vragen op gang is gekomen. Het gaat over een totaal onwenselijke situatie. Het is belangrijk te weten hoe het proces is verlopen. Graag antwoord hierop van het college. D66 denkt oplossingsgericht en is er geen voorstander van om alleen maar te hakketakken over de ontstane problemen. Er kan beter worden gezocht naar oplossingen. Mevrouw Borghardt zegt over het gehakketak dat het stuk in Prettig Weekend daaraan heeft bijgedragen en dat vooral de motie van de CDA-fractie die voorligt nogal tendentieus is en helemaal niets oplost. Waterland Natuurlijk! gaat voor oplossing van het probleem met daadkracht. 20

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 17 december 2014 Tijd: 19.00 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering:

Nadere informatie

In dit voorstel wordt ingegaan op de benodigde kredieten voor de aankoop, het realiseren van de ontsluiting en de herinrichting.

In dit voorstel wordt ingegaan op de benodigde kredieten voor de aankoop, het realiseren van de ontsluiting en de herinrichting. Gem ee n te^^ate R L AN D Monnickendam, 29 november 2011 Nummer: 157-9 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: De heer Tj. Hoekstra/P. Kools De heer R. van Leeuwaarden

Nadere informatie

Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering

Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 15 december 2016 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering:

Nadere informatie

drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Gemeen te WAT E RLAN D Besluitenlijst openbare raadsvergadering Vergaderingen gehouden op: 7 november 2013 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering: Raadsleden:

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 12 februari 2015, voortgezet op 5 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering

Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: Tijd: Locatie: 2 juni 2016 19.30uur raadzaal, Pierebaan 3 te Manniekendam Aanwezigen raadsvergadering: Raadsleden:

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering uur raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering uur raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Gemeen tewat E R LAN D Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 18 december 2014 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop percelen Plein 7 en Plein 13a, te Bergen in het kader van het project Mooi Bergen.

Onderwerp: Aankoop percelen Plein 7 en Plein 13a, te Bergen in het kader van het project Mooi Bergen. Agendapunt : 10 Voorstelnummer : 12-102 Raadsvergadering : 15 december 2009 Naam opsteller : E. van Hout Informatie op te vragen bij : E. van Hout en mevr. N. Zwartelé Portefeuillehouders : wethouder J.

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders. Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44

BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders. Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44 BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44 Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de wegwerkzaamheden en het sluiten van de Herpstraat van woensdag 16 januari t/m vrijdag 15 februari 2013

Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de wegwerkzaamheden en het sluiten van de Herpstraat van woensdag 16 januari t/m vrijdag 15 februari 2013 P.J. Veldhuijzen van Zanten Turfmarkt 10 2801 HA Gouda 10 januari 2013 Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gouda Centraal Juridische Afdeling Gemeenteraad Gouda Betreft: Spoed: Bezwaar tegen de

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen

G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Raadsvoorstel Onderwerp varianten ontwikkeling Bijl Hofplein Raadsvergadering 12 mei 2009 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.J. Bos Ruimte en Wonen P. Huizing en F. van den Hoogen Samenvatting

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer de heer drs. M.J. van der Leeden Postbus 20018

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid.

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid. 11-521 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Openbaar Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

2017/34242 gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders

2017/34242 gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders *2017034242* Burgemeester & Wethouders De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl PORTEFEUILLEHOUDER 12-09-2017

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 november 2016, week 44

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 november 2016, week 44 BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 8 november 2016 Week 45 Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon,, L. Bromet, J. van der Hoeven, en N. van Ginkel No. Onderwerp

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012

RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 gemeente Steenbergen min in MI in inn ii BM1202123 RAADSMEDEDELING mondeling uitgesproken door wethouder L. Heijmans tijdens de commissie Ruimte en Economische Zaken 10 oktober 2012 Onderwerp besluit tot

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 15 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00947 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waterland 20 januari 2011, 19.30 uur, Pierebaan 3 te Monnickendam

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waterland 20 januari 2011, 19.30 uur, Pierebaan 3 te Monnickendam VERSLAG GEHOUDEN AANWEZIGEN tevens aanwezig de wethouders: Afwezig m.k.: van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waterland 20 januari 2011, 19.30 uur, Pierebaan 3 te Monnickendam de heer mr.

Nadere informatie

Op 7 november 2006 werd de parkeerplek door de gemeente verwijderd.

Op 7 november 2006 werd de parkeerplek door de gemeente verwijderd. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Bennebroek heeft geweigerd om - in de straat waar verzoeker woont - een parkeerplaats terug te brengen die

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Gemeentegarantie voor woongroepen

Gemeentegarantie voor woongroepen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gemeentegarantie voor woongroepen Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Bij de besluitvorming over de woonvisie heeft de raad een amendement

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0 Rapport Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /14 0 20 14/140 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Inhoudsopgave Wat

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto heeft vanaf vrijdag 6 september 2013 tot en met donderdag 17 oktober 2013 ter

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie