Telescope. Nieuwe huisvesting kantoor Almere. Opdrachtgever aan het woord: Bevo Gorinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telescope. Nieuwe huisvesting kantoor Almere. Opdrachtgever aan het woord: Bevo Gorinchem"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Nr. 02 / augustus 2007 Nieuwe huisvesting kantoor Almere Scope Almere verhuist.. Per 1 september 2007 betrekken we de tweede verdieping van het nieuwe kantoorpand aan de Katernstraat 5 te Almere. Opdrachtgever aan het woord: Bevo Gorinchem Projectmatig werken succesfactor. Gemeenten en corporaties worden meer en meer afgerekend op resultaten. Alles moet beter en beheersbaar met minder tijd en mensen. Projectmatig Werken blijkt een belangrijke succesfactor in het behalen van de gewenste verandering en het professionaliseren van de eigen organisatie. Vanwege sterke toename van de activiteiten in Almere en de daarbij behorende uitbreiding van ons personeelsbestand zijn we genoodzaakt een groter kantoorpand te betrekken. Momenteel is de verhuizing in volle gang en kunnen we u vanaf 1 september a.s. vanuit een fris geverfd kantoor van dienst zijn. Het adres van onze vestiging in De Goorn blijft ongewijzigd. In de colofoon op de achterzijde van deze Telescope vindt u alle nieuwe adresgegevens. Wim Vlierhuis Voor Woningcorporatie Bevo heeft Scope de training Projectmatig Werken verzorgd. Bevo is een van de 2 lokale corporaties met circa 4500 eenheden die zich in samenwerking met de ISV partners op de (her)ontwikkeling van de Gorinchemse woningvoorraad richt. De daarbij betrokken medewerkers en MT-leden hebben een sterk interactieve training gevolgd gericht op hun persoonlijke verbetering van kennis en gedrag naar de eigen praktijk. Aan het woord is Wim Vlierhuis, hoofd van de afdeling Beleid & Ontwikkeling en verantwoordelijk voor de invoering van het Projectmatig werken: Hoe is het projectmatig werken ingezet? We hebben de training begin 2006 ingezet met het motto Projectmatig werken doe je samen. Dan gaat het vooral om de samenwerking binnen de eigen organisatie. Maar het geldt ook voor de omgang met je partners. Er ligt een forse opgave de kwaliteit van onze bestaande voorraad in Gorinchem te verbeteren.

2 Profiel trainers Vervolg opdrachtgever aan het woord: Bevo Bij trainingen spelen persoonlijke competenties van de trainers een sleutelrol. Harm Hermant en Maarten de Winter zijn ervaren trainers die het Projectmatig Werken al vele malen succesvol hebben geïmplementeerd. Er ontwikkelt zich in enkele bijeenkomsten een scherpere en gedeelde visie op individueel gedrag en het effect daarvan op de organisatie. Door hier gezamenlijk op te reflecteren, verdiept het inzicht in de huidige organisatiecultuur en de kansen die het Projectmatig Werken biedt, om deze cultuur te verbeteren. Resultaten training? Waar kunt u ons op aanspreken? Dat de vooraf samen met u geformuleerde doelen worden gehaald. En die doelen dragen altijd bij aan: Betere projectresultaten en beheersbaarheid. Grotere tevredenheid van burgers, huurders en bestuurders. Eenduidige taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Grotere motivatie en betrokkenheid van management en medewerkers. Geïnteresseerd? Wanneer u meent dat het op vooraf bepaalde wijze uitvoeren van projecten, binnen door de opdrachtgever vastgestelde kaders over aanpak, resultaat en beheersing verbetering behoeft, praat dan eens met ons. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor de gemeenten Gorinchem, Bernheze en Amersfoort en de woningcorporatie(s) in Gorinchem. Vanuit Scope begeleiden wij de eigen professionalisering en verzorgen de incompagny training voor projectleiders. Meer over dit Curriculum leest u in onze brochure Opleidingsprogramma Projectmatig Werken. Contactpersoon: Harm Hermant of Deze vernieuwing wordt samen met de ISV-partners Palissade (corporatie), Rivas (zorggroep) en de gemeente Gorinchem uitgevoerd. Dat moet je dus projectmatig aanpakken. Wim heeft eerst in 2005 de eigen werkwijze binnen Bevo verder op orde gebracht met het handboek Vastgoedontwikkeling. Hierin zijn met ondersteuning van Scope de procedures en bewaking van nieuwbouw en renovatie processen vastgelegd vanaf de initiatieffase tot de beheersfase. Belangrijk was vervolgens hoe deze werkwijze in de hele organisatie in te voeren. Aangrijpingspunten training Alleen door samenwerking met heldere rollen en verantwoordelijkheden kun je betere resultaten bereiken aldus Wim. Projectmatig werken is essenteieel om resutlaat te boeken. Hoe sluit de training aan op Bevo? In post-it sessies met kleine groepen medewerkers zijn eerst de verbeterpunten en persoonlijke leervragen geïnventariseerd en gedeeld. Het gepresenteerde opleidingsprogramma is met deze output vervolgens op maat gemaakt. De aangrijpingspunten bij Bevo waren heldere taken en bevoegdheden, betere kwaliteitsbewaking, aandacht gedragsaspecten en verkorten doorlooptijden projecten. Wim wijst daarbij op het belang van gemengde groepen van MTleden, projectleiders en medewerkers. Het programma bestond uit de modules Theoretisch Kader, Teamrollen, Rolverdeling en Lijn versus Projectorganisatie. De monitorgroep besprak het resultaat van iedere module en stuurde de koers van de training bij. De theorie werd aan de hand van eigen casuïstiek praktisch gemaakt in oefeningen, rollenspellen en eigen gedragsprofielen. Een tiental projectleiders hebben vervolgens ook de modules Situationeel Leidinggeven en Onderhandelen doorlopen.

3 Vervolg opdrachtgever aan het woord: Bevo Wat is het kenmerk van de training? De training is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en vaardigheden ten aanzien van inhoud en gedrag. Wanneer medewerkers de leiding over hun eigen situatie in handen nemen, kunnen ze veel beter omgaan met de dilemma s in hun werkomgeving. Dit maakt de weg vrij voor een meer resultaatgerichte bedrijfscultuur. Het gaat dan niet alleen om de harde facetten als het Plan van Aanpak en de verantwoordelijkheden, maar juist ook de meer zachte aspecten als teamrollen en samenwerking. Het verbeteren van de communicatie is daarbij volgens Wim essentieel. Je bereikt met minder inspanning meer resultaat en het wordt leuker, aldus Wim. Wat is er veranderd door de training? Wim ervaart meer enthousiasme en betrokkenheid. Er wordt ook meer samengewerkt en gelachen. De terugkoppeling en communicatie vanuit de projecten naar de interne organisatie is ook verbeterd. Er is een andere energie, zegt Wim. In de afsluitende bijeenkomst Hoe het geleerde vast te houden heeft het MT haar implementatieplan voor 2007 gepresenteerd, dat na interactie met de medewerkers is vastgesteld. Scope is gevraagd de verdere persoonlijke ontwikkeling van de projectleiders te coachen en de start en afsluiting van enkele projecten te evalueren. Hoe gaat het samenwerken met de ISV partners? De volgende stap is de invoering van het PMW in de samenwerking met andere partijen. Het blijkt een lastige opgave gelet op de verschillen in bedrijfscultuur en werkwijze. De Stuurgroep ISV heeft daarom recent het initiatief genomen het projectmatig samenwerken in de ISV projecten te verbeteren. De bekende fricties over onduidelijkheid in projectrollen, te veel voorrang aan het eigen belang en te veel ad-hoc en hap-snap werkwijze en besluitvorming wordt herkend. De wens om tot een meer uniforme gezamenlijke werkwijze te komen wordt door alle partijen gedeeld. Het beleidskader van de Stedelijke Vernieuwing dat uit 2003 dateert, moet daarbij verder worden uitgewerkt tot heldere uitgangspunten op wijk- en locatieniveau. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de verbetering van de samenwerking. Wim wijst op de noodzakelijke transformatie van hun eigen bezit gelet op de snel veranderende marktvraag en de verantwoordelijkheden naar hun bewoners die Bevo daarin moet waarmaken. Niet alles hoeft samen onder de ISV-vlag en wat je doet moet je goed doen is zijn devies. Gooise Warande Bussum De Gooise Warande is een complex met 106 servicewoningen voor ouderen, dat in 2006 aangekocht door de Alliantie. Scope BM is betrokken geweest bij de aankoop en heeft daarna de voorbereidingen uitgevoerd voor grootschalige renovatie van het complex. De verbeteringen hebben vooral te maken met het brandveilig maken, vergroten van het comfort en het wegwerken van achterstallig onderhoud. In overleg met de Brandweer zijn afspraken gemaakt voor het verdelen in brandcompartimenten en worden vluchtroutes aangegeven. De gangen en algemene ruimten worden opgefrist en de installaties worden verbeterd. Daarnaast worden kozijnen met enkelglas vervangen en worden de woningen intern toegankelijk gemaakt voor mindervalide bewoners. De volgende stap is het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw. De verwachting is dat de grootste werkzaamheden in 2008 worden afgerond, waarna mutatieonderhoud van de woningen nog enkele jaren zal duren. Projectleider: Jan de Haan Opdrachtgever: De Alliantie Gooi en Vechtstreek

4 De beschuittoren Een van de eerste afbeeldingen van de Beschuittoren in Wormer. Hier nog met de eerste houten kop. Deze is later vervangen door een eenvoudigere versie. De nieuwe versie zal ook weer prijken op de replica van de toren. Wormer krijgt weer een beschuittoren. De eerste beschuittoren van het dorp werd gebouwd in 1620 en in 1896 gesloopt. Op de foto is de oude toren te zien die op de Dorpsstraat stond waar de Torensloot en de wegsloot van de Dorpsstraat elkaar kruisten. Voorlopig ziet het plan er als volgt uit: De nieuwe Beschuittoren komt direct aan de Dorpsstraat op de locatie van de nrs. 125 tot en met 135. De entree komt aan de achterzijde. De woningen zijn in twee rijtjes van 3 geschakeld. Een blok komt aan de toren vast en dwars op de weg, het andere blok loopt min of meer evenwijdig aan de Dorpsstraat. Door deze indeling ontstaat een soort half open hof, het Beschuittorenplein. De toren bestaat uit een begane grondlaag en twee verdiepingen. De toren heeft een vierkante plattegrond en wordt naar boven toe smaller. De begane grondlaag is 5 x 5 meter, de tweede verdieping ongeveer 4 x 4 meter. Tot op 16 meter hoogte zijn de gevels gemetseld met ter hoogte van de verdiepingsvloeren een natuurstenen band. In de gevel bevinden zich aan de oostgevel enkele openingen. Het bovenste deel van de toren is smaller en bestaat uit geschilderd houtwerk. In dit bovenste deel zal aan twee zijden een torenklok komen. De top van de toren is een half ronde bal van lood. De architectuur van de woningen doet denken aan de oude Zaanse huizen, bestaande uit 1 laag met een kap en een houten gevel. Alle woningen hebben een berging in de achtertuin of aan de zijgevel. Ook de bergingen hebben houten gevels. De woningen worden direct vanaf het plein ontsloten. De woning direct naast de toren kan in combinatie met de toren ook als winkel of bedrijfsruimte worden gebruikt. Aan de achterzijde hebben de woningen een tuintje. In het plan zijn drie woningen in de huur sector en drie koopwoningen opgenomen.

5 Woningontwikkeling Putten Ten zuidwesten van het Gelderse Putten verrijst een grote dorpsuitleg in de Veluwe traditie: een rustige autoluwe wijk met besloten hofjes en veel groen in de vorm van wadi s, houtwallen en bomenrijen. Het programma voorziet in woningen voor vrijwel alle doelgroepen met accent op betaalbaar aanbod voor starters en senioren. Gelet op het grote aantal te bouwen woningen en het grondeigendom van projectontwikkelaars, is besloten een professionele projectorganisatie in te zetten. Er is door Scope een spoorboekje opgesteld waarlangs de lange reis van de woningbouwontwikkeling zou moeten lopen. Zo is vooraf bepaald welke producten en onderzoeken uitgevoerd moeten worden en welke wettelijke procedures doorlopen moeten worden. Ook is een strategie bepaald over de samenwerking met aanwezige partijen zoals bijv. grondeigenaren, projectontwikkelaars en de woningstichting. Naar de gemeenteraad is aangegeven welke beslismomenten ( stations ) er zijn om zonodig tijdens de lange rit te kunnen bijsturen. Stedebouwkundig plan Het eerste eindstation van de oplevering van de eerste woningen is inmiddels bereikt en de volgende fasen zullen snel volgen. Scope verzorgt sinds 2001 in nauwe samenwerking met de gemeente het integrale project- en procesmanagement inclusief brede school en zorgcentrum. Tevens is Scope verantwoordelijk voor contractering marktpartijen, grondexploitatie, planning en Europese aanbesteding.

6 Scope Bouwmanagement B.V. Vestiging Almere Microfoonstraat BN Almere vanaf 1/9/2007 Katernstraat 5,1321 NC Almere T: F: Vestiging De Goorn: Wieder GA De Goorn T: F: E: W: Colofon: Telescope is een uitgave van Scope Bouwmanagement Redactie: Robert L.S. Pot, Laura Diel en Naomi v/d Loo Fotografie: Divers Ontwerp: Studio Brouwer Nummer: 2 Oplage: 300 Nieuwe projecten Actualisering Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) Woontij Woontij is een samenwerkingsverband van AWN Den Helder en SWT Texel. Sinds 2005 is er sprake van één werkorganisatie. Woontij wil beter inzicht krijgen in de onderhoudsbehoefte van haar woningbezit. Het onderhoud moet een stuurbaar geheel worden voor het management. Scope pakt deze opgave in twee fasen aan. Fase 1: controleren, corrigeren en completeren van tekeningen, hoeveelheden, materiaalspecificaties, onderhoudscycli, eenheidprijzen etc. Onderhoudsbehoefte wordt vastgesteld op basis van een quick scan. Fase 2: bepaling onderhoudsbehoefte op basis van conditiemeting. Het eindresultaat is een meerjarenonderhoudsbegroting voor de periode Scope heeft een plan van aanpak opgesteld, verzorgt de procesbegeleiding en zet werkvoorbereiders in. Daarnaast adviseren wij de manager Vastgoed van Woontij. Scope verzorgt de training en coaching van de opzichters op het gebied van conditiemeting volgens NEN Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Wollrabe Wooncompagnie De wooncompagnie wil haar medewerkers in Schagen in de toekomst huisvesten op één locatie. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor (her)huisvesting, waarbij ook is gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locaties. De resultaten hiervan zijn in de vorm van adviesrapporten gepresenteerd, waarmee een bestuurlijke beslissing genomen kan worden over de te volgen stappen. Contactpersoon: Eelco Braakman EMM Hogeweg 42 te Zandvoort wordt door woningbouw vereniging EMM getransformeerd van jongeren huisvesting naar appartelementen bestemd voor mensen met een zorg indicatie. Het pand nu bestaande uit 40 kleine studios verdeeld over 5 bouwlagen moet eind 2008 getransformeerd zijn naar 23 zorg appartementen en een dagactiviteitenruimte. In dit stadium word het schets ontwerp dat EMM samen met de architect (EGM) en de aankomende huurder (Nieuw Unicum) heeft gemaakt doorgerekend. Contactpersoon: Edwin Wollrabe Waternet Voortvloeiend uit de eerdere projecten, de verbouwing van de Spaklerweg 45 en 45B voor onze opdrachtgever Waternet, heeft Scope een vervolgopdracht verkregen genaamd Project 2. Na nu ongeveer een 6 maanden operationeel te zijn vanaf de Spaklerweg 45 en 45B zijn er vanuit de verschillende gebruikersgroepen wat extra wensen, eisen en klachten bij de facilitaire zaken van Waternet neergelegd. Aan Scope is de vraag gesteld om te onderzoeken, waar de vraag binnen de organisatie vandaan komt, een oplossing aan te dragen en een budgetraming op te stellen. De aangeleverde werkomschrijving en budgetraming is door Waternet omgezet in prioriteitenoverzicht, waar zich momenteel de directie over buigt. Bij eventueel groen licht van de directie zal Scope naar alle waarschijnlijkheid de voorbereidingen moeten gaan treffen om Project 2 op de markt te brengen en daarna eventueel de begeleiding. Contactpersoon: Robert Pot

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

De Twentse aanpak. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD

De Twentse aanpak. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD. De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD De Twentse aanpak De Twentse aanpak VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD VERNIEUWEND VASTGOEDONDERHOUD Durf weg te denken van alleen maar aanbesteden op prijs, dat nu nog in het hele denken zit, en probeer zaken

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Lerend veranderen Ervaringen met de inrichting van de opleidingsfunctie bij een grote verzekeraar

Lerend veranderen Ervaringen met de inrichting van de opleidingsfunctie bij een grote verzekeraar Handboek Effectief Opleiden 3.3-2 Lerend veranderen Ervaringen met de inrichting van de opleidingsfunctie bij een grote verzekeraar Lieke Thijssen Auteur: Mw. drs. A.M. Thijssen is werkzaam als zelfstandig

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Woningstichting Urmond. Visitatierapport

Woningstichting Urmond. Visitatierapport Woningstichting Urmond Visitatierapport Utrecht, februari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer J. Kleijwegt (voorzitter)

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Woonstichting Gendt te Gendt

Woonstichting Gendt te Gendt Bijlage 2d Woonstichting Gendt te Gendt Visitatieperiode 2010 2013 Zeist, 18 augustus 2014 Visitatiecommissie: Fred Sanders, voorzitter en visitator Leny Braks, visitator Bas Gietemans, visitator-secretaris

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Auteurs Frank van Kuijck RA RO EMIA Partner Public Sector Deloitte 0615092541 fvankuijck@deloitte.nl drs. Rein-Aart van Vugt RA Partner

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen

Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Adviesrapport C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Avans Hogeschool C.V. Paleiskwartier Wijkbelangen Bente Brok 2025454 Begeleidster Ingrid Wakkee Meghan Moonen 2021591 Eerste begeleider Willem Leijten Tweede

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie