INLEIDING. Samen aan zet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING. Samen aan zet"

Transcriptie

1 INLEIDING Samen aan zet Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een overzichtelijke en duidelijke begroting voor u te maken, waarin we onze plannen voor het nieuwe jaar uiteen zetten. We werken in de begroting verder vanuit de afspraken en beleidskeuzes die in het coalitieakkoord vastgelegd zijn. Onder de noemer Samen aan zet gaan we de komende jaren aan de slag om onze doelstellingen te realiseren, ook al weten we ons nog altijd geconfronteerd met een economie die nog niet echt op gang wil komen. Wij zijn blij dat wij u een programmabegroting 2015 aan kunnen bieden die financieel sluitend is. Net als vorig jaar hebben we echter nog wel met ingang van het tweede jaar een bezuinigingstaakstelling moeten opnemen. Met inwoners en organisaties uit de samenleving proberen we daar in het voorjaar van 2015 invulling aan te geven. Het gaat uiteindelijk in 2018 om een bedrag van ,-- aan structurele bezuinigingen. Het komende jaar gaat vooral veel aandacht uit naar de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke begeleiding die vanuit het Rijk op ons afkomen. Het zijn taken met een grote impact. Het raakt grote groepen mensen binnen onze gemeente. Zij krijgen de gemeente als aanspreekpunt voor ondersteuning. Bij deze nieuwe taken is nu nog niet alles te voorzien, maar we hebben ons samen met de andere Twentse gemeenten goed voorbereid op de nieuwe situatie. Hoewel we natuurlijk snel uitvoering willen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma biedt de financiële situatie van dit moment weinig ruimte om daar middelen voor vrij te maken. Wel gaan we in 2015 daadwerkelijk aan de slag met de Noordzuidverbinding. Starten bij Ben & Jerry s is daarbij ons uitgangspunt, maar is mede afhankelijk van eisen van de subsidieverstrekker, de Regio Twente.

2 2 Overzicht baten en lasten Begroting bedragen x Lasten (incl. mutatie reserves) 01 Veiligheid en dienstverlening Onderwijs, opvoeding en jeugd Werk, economie en inkomen Mobiliteit en bereikbaarheid Cultuur, recreatie en sport Woon- en leefomgeving Maatschappelijke ondersteuning en zorg Bestuur en middelen Totaal Lasten (incl. mutatie reserves) Baten (incl. mutatie reserves) 01 Veiligheid en dienstverlening Onderwijs, opvoeding en jeugd Werk, economie en inkomen Mobiliteit en bereikbaarheid Cultuur, recreatie en sport Woon- en leefomgeving Maatschappelijke ondersteuning en zorg Bestuur en middelen Totaal Baten (incl. mutatie reserves) Resultaat Tabel baten en lasten begroting 2015 Burgerkracht en participatie In deze tijd is het niet meer de overheid die als vanzelfsprekend voorzieningen realiseert en ondersteuning biedt. Dat geldt ook voor onze gemeente. Meer en meer is de samenleving zelf aan zet. We willen en moeten ruimte maken voor mensen, buurten, dorpen, wijken, organisaties en bedrijven die zelf zaken oppakken die voorheen als overheidstaak werden gezien. We doen daarbij meer en meer een beroep op de eigen kracht van de burger. In de gemeente Hellendoorn merken we een omslag bij onze inwoners: zij zien mogelijkheden, maken plannen en nemen initiatieven. Burgers zijn mondiger en vragen ook meer van ons als gemeente. Wij denken dat een goed samenspel tussen gemeente en inwoners nog betere resultaten voor een vitale en weerbare samenleving oplevert. Deze ontwikkelingen juichen we dus van harte toe. Ook de rol van de gemeente verandert. Wij willen vooral een toegankelijke en dienstbare overheidsinstantie voor onze burgers zijn. Op dat vlak blijven we ons ontwikkelen. We gaan met de tijd mee qua visie en technologie, zijn modern, servicegericht en zorgvuldig. We zien zelfs dat wij als gemeente voorop lopen in de samenwerking met onze inwoners. Er is veel overleg, er is een open houding van de ene partij naar de andere. Dat andere gemeenten geïnteresseerd zijn in de manier waarop we dat doen en ons als voorbeeld nemen, sterkt ons in onze werkwijze.

3 3 Aanhoudende crisis Een ontwikkeling die we helaas nog niet uit kunnen vlakken, is de aanhoudende economische crisis. Na een aantal jaren van krimp komt Nederland voorzichtig in rustiger vaarwater. Hier en daar zien we verbeteringen op deelterreinen en de berichten worden heel voorzichtig iets positiever, maar van een echte ommekeer is nog geen sprake. Ook de internationale situatie is op dit moment erg onzeker. Deze onzekerheden, op nationaal én internationaal niveau, zorgen ervoor dat de financiële situatie van ons land broos blijft. In ons beleid moeten we daar stevig rekening mee houden. Ook in 2015 resulteert dat in verdere bezuinigingen en een voorzichtige begroting. Tegelijkertijd willen we ook blijven investeren. Dat is belangrijk in deze tijd. Voor nieuwe investeringen gaat het gemiddeld om zo n 5 miljoen per jaar. Rekening houdend met overloop van projecten uit voorgaande jaren komt het totale investeringsbedrag in 2015 op 10,9 miljoen. Dat komt de bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatiekracht in onze gemeente ten goede. Leeswijzer Deze programmabegroting bestaat uit vier delen. In de inleiding vertellen we u graag over het te voeren beleid in de aankomende jaren en geven we u een overzicht van de budgetten die daarbij horen. We gaan beknopt in op de investeringen, de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen, etc. Het overall beeld van ons beleid, zowel beleidsmatig als financieel, wordt daarmee inzichtelijk. In het tweede deel bespreken we per programma de belangrijkste ontwikkelingen. Vanaf het komende jaar werken we met de volgende acht programma s: - Veiligheid en dienstverlening - Onderwijs, opvoeding en jeugd - Werk, economie en inkomen - Mobiliteit en bereikbaarheid - Cultuur, recreatie en sport - Woon- en leefomgeving - Maatschappelijke ondersteuning en zorg - Bestuur en middelen Voor elk programma geven we aan waar de accenten voor 2015 liggen. De programma s kennen een vast stramien: - Inleiding; - Kaderstellende nota s; - Wat we willen bereiken; - Wat we doen;

4 4 - Wat het mag kosten. In deel drie vindt u negen paragrafen. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de acht programma s aan de hand van een aantal thema s. De paragrafen behandelen de volgende onderwerpen: - Lokale heffingen - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering - Verbonden partijen - Grondbeleid - Demografische ontwikkeling - Duurzaamheid Het laatste deel van de Programmabegroting 2015 bestaat uit een aantal bijlagen. Deze bevatten meer details en cijfermatige gegevens. Voortaan acht programma s en negen paragrafen Tot en met 2014 werden de plannen samengevat in dertien programma s. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 vormden een goede aanleiding om de programma-indeling van 2002 opnieuw te bekijken op actualiteit en onderlinge samenhang. Die indeling was niet meer in alle opzichten evenwichtig. Door vanaf nu te werken met acht in plaats van dertien programma s maken we het geheel overzichtelijker en minder versnipperd. Kort voor de zomervakantie is de nieuwe programma-indeling door de gemeenteraad vastgesteld. Gemeenten zijn vrij om de programma s naar eigen inzichten in te delen. Dat geldt ook voor een deel voor de paragrafen bij de begroting en jaarrekening. In de paragrafen leggen we de beleidslijnen vast met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, bundelen we in een paragraaf, waarmee de gemeenteraad een goed inzicht krijgt. Gemeenten zijn zelf vrij om extra paragrafen toe te voegen. Wij hebben ervoor gekozen de onderwerpen Demografische ontwikkelingen en Duurzaamheid als extra paragrafen toe te voegen. Hoofdlijnen van beleid Gelijktijdig met de programmabegroting 2015 bieden wij u ook het nieuwe Collegeprogramma aan. In het collegeprogramma geven we onze ambities

5 5 voor de komende jaren weer. Het is een verdere uitwerking van het coalitieakkoord Samen aan zet, zoals dat na de gemeenteraadsverkiezingen door de in het college samenwerkende partijen is opgesteld. Er staat veel op de agenda, maar de middelen voor deze plannen zijn (nog) niet altijd beschikbaar. Net als het coalitieakkoord, is ook het collegeprogramma nog altijd een document op hoofdlijnen. Bij het opstellen van de jaarlijkse begrotingen vullen we de plannen verder in. Bij de uitwerking werken we nauw samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen. Die weten zelf heel goed wat ze willen. Als college willen we daar ook heel nadrukkelijk ruimte aan geven, want de samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid van politiek, bestuur en samenleving. Bestuur en ambtenaren hebben niet op alle ingewikkelde vragen een pasklaar antwoord en de samenleving heeft daar ook steeds minder behoefte aan. Veel zinvoller is het om met elkaar in gesprek te gaan, om te luisteren naar wat mensen en organisaties beweegt, om vervolgens te werken aan concrete en gedragen oplossingen. Voor het overige verwijzen wij naar het nieuwe Collegeprogramma Belangrijke activiteiten Per 1 januari is het loket en de toegang voor de jeugdhulp operationeel. Waar nodig kennen wij zorgtrajecten toe. Het beleidskader en de uitvoering worden in 2015 verder uitgebouwd. Samen met de overige gemeenten in Twente hebben wij ons goed voorbereid op de nieuwe taken. 2. Als gevolg van de economische crisis is het aantal uitkeringsgerechtigden hoog. We continueren in 2015 de pilot om via een veel actievere aanpak mensen sneller aan het werk te krijgen. Met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven komen we met een plan om de werkgelegenheid te stimuleren en burgers te activeren. 3. Inwoners van onze gemeente worden in staat gesteld om zolang mogelijk thuis te wonen. Vanaf 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de trajecten voor de opvang en begeleiding van ouderen en mensen met een verstandelijk, lichamelijke of een psychisch beperking. Uitgangspunt is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven, daar zorgen wij dan ook voor. De uitvoeringsorganisatie is per 1 januari gereed. 4. Het combiplan Rijksweg 35 nadert zijn voltooiing. Eind 2014 is de tunnel klaar. Daarna starten we zo snel mogelijk met de verdere aanleg van de Noordzuidverbinding. Starten bij Ben & Jerry s is daarbij ons uitgangspunt, maar is mede afhankelijk van eisen van de subsidieverstrekker, de Regio Twente. Voor het noordelijke deel kijken we serieus naar de ideeën die vanuit dorp Hellendoorn zijn aangedragen. 5. We hebben een nieuw communicatiebeleidsplan vastgesteld. De titel Minder zenden, meer verbinden laat zien dat we aansluiten bij de inwoners van onze gemeente. Eind 2014 leggen wij het communicatiebeleidsplan ter kennisneming aan u voor.

6 6 6. Samen met winkeliers, bewoners, vastgoedeigenaren en gebruikers kijken we in een proces van co-creatie naar wat we kunnen met de Grotestraat nu het doorgaande verkeer straks een stuk minder wordt. Gezamenlijk bekijken we wat er nodig is om het centrum van Nijverdal aantrekkelijk te maken. 7. In 2015 komt de BLOS met een nieuwe sportnota. Daarin wordt bijzondere aandacht gegeven aan de aansluiting van sport bij de decentralisaties binnen het sociale domein (Jeugdzorg, maatschappelijke begeleiding en Participatiewet). 8. Onder de noemer Hellendoorn, Natuurlijk Avontuurlijk werken we aan een eenduidige en herkenbare marketingstrategie. Op die wijze willen we de kwaliteiten van onze gemeente uitdragen en mensen verleiden om hier te komen werken, wonen of recreëren. 9. In 2015 werken we verder uit wat de invoering van de nieuwe Omgevingswet betekent voor de gemeente. Met de Woningstichting Hellendoorn maken we nieuwe prestatieafspraken over nieuwbouw, maar ook over de huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders. 10. In 2014 ronden we samen met de Woningstichting Hellendoorn de maatregelen uit het WOP De Blokken goeddeels af. De herinrichting van het Blokkenpark (het laatste onderdeel) start in In 2015 starten we met een nieuwe cultuurnota. In 2016 ronden we deze nota af. Het huidige gevarieerde professionele aanbod willen we handhaven. Het rijke culturele leven bij verenigingen, dorps- en buurthuizen blijven we ondersteunen. Eigen initiatieven van inwoners en kunst- en cultuurinstellingen moedigen we aan. 12. In het duurzaamheidsbeleid staat Samenwerken aan een duurzaam Hellendoorn centraal. Speerpunt daarbij is energiebesparing. We stimuleren inwoners om met duurzame, creatieve initiatieven te komen. 13. In de volle breedte van het gemeentelijke beleid willen we burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via burger- en overheidsparticipatie maximaal betrekken bij alles wat we doen. Waar mogelijk zullen taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen. 14. We zetten in 2015 in op verdere samenwerking. Beleid maken we lokaal, maar voor de uitvoering werken we samen met buurgemeenten en/of op Twents niveau. Deze raads- en collegeperiode willen we op dit punt duidelijk stappen maken. Uitgangspunten programmabegroting 2015 Voor de programmabegroting 2015 zijn zoals gebruikelijk de meerjarenramingen bij de programmabegroting van 2014 als vertrekpunt genomen. In de cijfers houden we verder rekening met: De structurele doorwerking van de beleids- en begrotingswijzigingen die na de begrotings behandeling zijn vastgesteld; De jaarrekening 2013; De twee bestuursrapportages 2014.

7 7 Daarnaast houden we rekening met autonome ontwikkelingen. Dat zijn ontwikkelingen die niet direct door het gemeentelijk beleid te beïnvloeden zijn, maar die wel invloed hebben op de gemeentelijke financiën. De ramingen voor 2015 en volgende jaren zijn, zoals gebruikelijk, uitgedrukt in het loon- en prijspeil dat we voor 2015 verwachten. De ontwikkeling in de meerjarenramingen is dan ook niet het gevolg van loon- en prijswijzigingen, maar van beleidswijzigingen in de komende jaren. Voor het overige is met de volgende uitgangspunten rekening gehouden: De ramingen voor de gemeentelijke materiële uitgaven zijn voor 2015 gebaseerd op een prijsstijging van 0,45%. Die stijging moet, gezien de economische situatie, volledig binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. De ramingen voor lonen en salarissen zijn gebaseerd op het principeakkoord voor de nieuwe CAO (1 januari 2013 tot en met 31 december 2015) en de verwachting voor latere jaren. De algemene loonkosten stijgen niet. Voor de sociale lasten en pensioenpremie gaan we uit van een stijging van 1,0%. Voor gesubsidieerde instellingen wordt een prijsstijging voorzien van 0,45%. Samen met de looncomponent van beroepskrachten in dienst bij die instellingen bedraagt de stijging in totaal vooralsnog 0,80%. We hebben gerekend met 4% rente over de eigen financieringsmiddelen en nieuwe investeringen (in 2014 ook 4%). Voor de rentetoevoeging aan reserves, waarvan afgesproken is dat die voor de inflatie worden gecompenseerd, geldt de nullijn. Ter versterking van de financieringspositie voegen we vanaf ,-- cumulatief per jaar aan de financieringsreserve toe (dat was ,--). In 2018 is dit bedrag opgelopen tot ,--. Vanwege meevallende kostenontwikkeling is er ruimte om de afvalstoffenheffing te verlagen met 4%. Voor de overige tarieven en belastingen wordt uitgegaan van een stijging met 1,6% inflatiecorrectie, waarnodig aangevuld met verdere belastingmaatregelen (zie hierna). Bij de verschillende belastingen houden we rekening met een reële groei van 0,5% als gevolg van de toename van het aantal onroerende zaken en aansluitingen. Voor onvoorziene uitgaven in de loop van het jaar is ,-- opgenomen, waarvan ,-- is aangemerkt voor incidentele kleine uitgaven. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de meest recente economische publicaties. In de tussentijdse bestuursrapportages 2015 evalueren we de uitgangspunten en passen we die aan waar nodig. Hoofdlijnen budgettair perspectief De programmabegroting 2015 is financieel sluitend. Voor de jaren daarna resteert op dit moment nog een bezuinigingstaakstelling van ,-- in 2016 en 2017 en vervolgens ,-- structureel. Dat is iets minder dan in de meerjarenramingen bij de programmabegroting We hebben in dit stadium bewust gekozen voor het opnemen van een taakstelling. Na de forse bezuinigingsopgaven van de afgelopen jaren vergen verdere bezuinigingen hele duidelijke maatschappelijke keuzes. Die gaan we zeker niet uit de weg als dat noodzakelijk mocht zijn. Wel is het belangrijk dat een aantal zaken zich eerst uitkristalliseert alvorens we verdere stappen op dit punt zetten. Daarbij denken we onder andere aan de decentralisaties binnen het sociale domein en de economische situatie. Bovendien willen we heel nadrukkelijk in gesprek met burgers,

8 8 bedrijven en maatschappelijke organisaties over de te maken keuzes. En dat vergt extra voorbereiding. We sluiten daarmee aan bij de aanbevelingen van de Rekenkamer in het recente onderzoek naar de gemeentelijke bezuinigingen. Het impliceert natuurlijk wel dat we uiterst terughoudend zijn met nieuw beleid en nieuwe investeringen. In onderstaand overzicht geven we een actueel beeld van het budgettair perspectief voor de jaren en de wijze waarop dat is opgebouwd. In het navolgende lichten wij de achtergronden van de verschillende ramingen kort toe. Meerjarenperspectief Begroting bedragen x Bestaand beleid a. Primitieve begroting b. Structurele doorwerking tweede bestuursrapportage c. Autonome ontwikkelingen Totaal bestaand beleid Investeringen en nieuw beleid d. Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen e. Nieuw beleid Totaal investeringen en nieuw beleid Ombuigingen, belastingmaatregelen en overige dekkingsmiddelen f. Extra verhoging onroerdezaakbelastingen g. Overige belastingmaatregelen h. Ombuigingen i. Ombuigingstaakstelling begroting Totaal ombuigingen, belastingmaatregelen en overige dekkingsmiddelen Totaal meerjarenperspectief Ontwikkeling bestaand beleid We zijn het budgettair perspectief voor de programmabegroting 2015 zoals bekend begonnen met een taakstelling vanuit de vorige begroting van ,-- structureel. Daar bovenop kwam bij het opstellen van het overdrachtsdossier al een aantal nieuwe tegenvallers, zoals het verhogen van de pensioenpremies ( ,--), de structurele doorwerking van de jaarrekening 2013 ( ,--) en het stagneren van een aantal herontwikkellocaties ( ,--). De totale opgave voor 2015 en verdere jaren kwam daarmee op gemiddeld bijna 1 miljoen structureel. Bij het opstellen van de begroting zelf kwam daar een aantal nieuwe tegenvallers bij. De grootste is de nieuwe cao voor het gemeentepersoneel. In totaal stijgen de loonkosten (naast de hiervoor al genoemde pensioenpremies) met zo n ,-- structureel. Ook reserveren we extra geld voor het verstevigen van de financieringspositie. In het laatste jaar gaat het om ,-- bovenop de ,-- die in een eerder stadium al was opgenomen. We doen dit omdat de grondverkopen tegenvallen. Daar staat gelukkig ook een aantal meevallers tegenover. De belangrijkste zijn lagere rentekosten ( ,--), extra geld via het gemeentefonds ( ,--) en lagere kosten voor het leerlingenvervoer ( ,--).

9 9 Structurele doorwerking tweede bestuursrapportage 2014 De tweede bestuursrapportage 2014 hebben wij u zoals gebruikelijk gelijktijdig met de programmabegroting 2015 toegestuurd. De rapportage laat voor 2014 een sluitend beeld zien. Ook is een oplossing gevonden voor het nog resterende tekort uit de eerste bestuursrapportage. Mee- en tegenvallers zijn dus nog altijd in evenwicht, al nemen ze in aantal een omvang toe. Het illustreert dat de budgetten steeds gevoeliger worden voor externe ontwikkelingen. De mogelijkheden om deze binnen de budgetten zelf op te vangen worden steeds kleiner. Als onderdeel van de tweede bestuursrapportage treffen we in 2014 een aanvullende voorziening voor de grondexploitaties. De prijsontwikkeling en het tempo waarin de grondverkopen plaatsvinden, maken het noodzakelijk om op dit punt een nieuwe stap te zetten. Voor een bedrag van 1,8 miljoen komt dit ten laste van de bufferreserve. Gezien de ontwikkeling binnen Hellendoorn Noord en Kruidenwijk Zuid rekenen we bovendien minder kosten toe voor de aanleg van de Noordzuidverbinding. Deze komen nu ten laste van de reguliere begroting. Dat leidt tot een structurele lastenstijging van in totaal uiteindelijk ,-- structureel. Door vertraging bij de uitvoering van een aantal investeringen vallen de kapitaallasten in ,-- mee. Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen laten zich moeilijk(er) sturen. De belangrijkste ontwikkeling voor 2015 is de tegenvallende parkeerexploitatie. (Her)invoering van de blauwe zone in combinatie met de economische recessie, leegstand van winkels en veranderend koopgedrag via internet dragen ertoe bij dat de verwachte inkomsten niet worden gehaald. Daarmee is uiteindelijk een bedrag gemoeid van bijna ,-- structureel. Veel gemeenten kampen op dit moment met problemen in de parkeerexploitatie. Andere (wat grotere) autonome ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden zijn de pensioenverplichtingen voor oud-wethouders ( ,--) en extra kosten voor het opvangen van personele knelpunten ( ,--; met name ziekteverzuim). De totale opgave voor 2015 komt daarmee uit op ruim 1,5 miljoen structureel. En dat is fors meer dan waar we in eerste instantie op gerekend hadden. Investeringen / nieuw beleid Nieuwe investeringen (bovenop hetgeen al in de meerjarenramingen bij de begroting 2014 was opgenomen) zijn beperkt gebleven. Het zijn vooral de bekende jaarlijkse investeringen als tractie, automatisering en vervanging meubilair. Bovendien komt een deel van de investering terug via afvalstoffen- en rioolheffing. Ook op het gebied van nieuw beleid hebben we eveneens grote terughoudendheid moeten betrachten. We zetten maximaal in op de nieuwe taken binnen het sociale domein. Voor overig nieuw beleid hebben wij nu geen financiële ruimte kunnen vinden zonder dat wij verdergaande bezuinigingen, ombuigingen of lastenverzwaringen zouden voorstellen. Wel hebben wij in bijlage III in de vorm van een reservelijst diverse voorstellen opgenomen. Indien er de komende jaren financiële ruimte ontstaat, bijvoorbeeld door extra middelen uit het gemeentefonds, zullen wij voorstellen doen voor aanwending van een deel daarvan voor nieuw beleid. Een ander deel reserveren wij voor verdere versterking van

10 10 de financiële positie en het terugdraaien van knellende bezuinigingen uit het recente verleden. Dekkingsplan 2015 In 2015 verlagen we de afvalstoffenheffing met ,--. Dat geeft ons ruimte om de onroerendezaakbelastingen voor woningen met een zelfde bedrag te verhogen en daarmee het verwachte tekort te verkleinen. Voor een gemiddeld huishouden leidt dat dan ook niet tot extra kosten. Hierna gaan we daar verder op in. Daarnaast bezuinigen we in 2015 ruim 1 miljoen structureel. Dat zijn vooral maatregelen die bij de presentatie van het coalitieakkoord zijn genoemd. Zo kunnen we de kosten voor de uitvoering van de reguliere Wmo-taken volledig binnen de betreffende budgetten opvangen. De verhoging ten laste van de algemene middelen van ,- - structureel is dan ook niet langer noodzakelijk. Door versobering en iets andere fasering van de Noordzuidverbinding besparen we ,-- structureel. Ook op onderhoud wegen bezuinigen wij. Naast de al in 2014 opgenomen besparing, bezuinigen we opnieuw ,-- structureel. Wij kiezen hiervoor omdat dit type bezuiniging, als er weer wat financiële ruimte komt, relatief gemakkelijk is terug te draaien. Verder beëindigen we met ingang van 2017 de startersleningen en verwachten wij niet het volledige bedrag via het gemeentefonds nodig te hebben voor de uitvoeringskosten van de RUD en het armoedebeleid ( ,-- respectievelijk ,--). Het armoedebeleid als zodanig blijft ongewijzigd. In de bedrijfsvoering besparen wij ten slotte ,-- op opleidingskosten, schoonmaak en postverzending. Met ingang van 2018 is er bovendien een aanvullende bezuinigingstaakstelling opgenomen van ,-- voor de ambtelijke organisatie. Afrondend hebben we net als vorig jaar met ingang van het tweede jaar een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Met inwoners en organisaties uit de samenleving gaan we daar in het voorjaar van 2015 invulling aan geven. Het gaat in eerste instantie om een bedrag van ,-- aan structurele bezuinigingen. Investeringen 2015 Nu de strategische projecten langzaam maar zeker in een afrondende fase komen, neemt het investeringsvolume sterk af. Door overloop uit voorgaande jaren wordt in 2015 toch nog voor 10,9 miljoen geïnvesteerd, maar in de jaren daarna loopt dat langzaam terug. De belangrijkste investeringen in de komende jaren zijn de aanleg van de Noordzuidverbinding, de bouw van een school voor het voortgezet speciaal onderwijs en de jaarlijkse investeringen in riolering. Dat we ondanks de economische situatie kunnen blijven investeren, stemt ons tot tevredenheid. De investeringen dragen bij tot behoud van werkgelegenheid en betekenen een nieuwe impuls voor ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de verschillende kernen en wijken. Het investeringsniveau voor de komende jaren vindt u in onderstaande tabel (bedragen x 1.000,--):

11 11 Investeringen Begroting bedragen x Soort investeringen die meetellen voor financieringspositie doorgeschoven uit voorgaande jaren huisvesting onderwijs (gaat naar schoolbesturen) strategische projecten Subtotaal dekking Bijdrage derden investeringsbijdragen die meetellen voor financieringspositie investeringsbijdragen derden Subtotaal bijdrage derden Totaal netto investeringen t.b.v. financieringspositie (max. 5 miljoen) Met het oog op de huidige financiële situatie en de ambitie om de financieringspositie te blijven versterken is eind 2011 een investeringsplafond afgesproken van gemiddeld 5 miljoen netto op jaarbasis vanaf Dat is exclusief de strategische projecten, de grondexploitatie en de overloop uit voorgaande jaren. Als op enig moment meer nodig is, moeten we dat binnen de reguliere begroting opvangen. De komende vier jaar blijven we onder dit afgesproken maximum. We investeren gemiddeld net iets minder dan 5 miljoen netto. Door achterblijvende grondverkopen binnen de grondexploitaties verbetert de schuldenpositie minder snel dan verwacht. Begin 2015 bekijken we of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Investeringen Begroting bedragen x Lasten Rioleringen (VGRP) Noordzuidverbinding Opwaarderen Rijksweg 35 naar 2 X 2 rijstroken Fietssnelweg F Overge wegen en fietspaden Nieuwbouw afdeling VSO Elimschool Hellendoorn Blokkenpark Integraal huisvestingsplan Sport Afvalinzameling Tractiemiddelen Automatisering Huisvesting Interne uren Overige investeringen Subtotaal lasten Baten Integraal huisvestingsplan Noordzuidverbinding Wegen en fietspaden Overige investeringen Subtotaal baten

12 12 Totaal Zoals gebruikelijk wordt in de twee bestuursrapportages zowel inhoudelijk als financieel gerapporteerd over de voortgang op investeringsgebied. Hierbij is de afgelopen jaren nadrukkelijk ingezet op een betere aansluiting van de planning en uitvoering van investeringen. De ervaring leert dat de uitvoering van het investeringsprogramma vaak achterblijft bij de planning. Dan is er meestal sprake van onvoorziene vertragingen, bijvoorbeeld door ontwikkelingen op ruimtelijk gebied. Alle investeringen worden gedurende een kortere dan wel langere periode afgeschreven. Die periode is gebaseerd op de termijn waarop een investering meegaat: vaak de economische levensduur. De afschrijvingen starten met ingang van het jaar volgende op het jaar van investeren. Eind 2012 is het afschrijvingsbeleid geëvalueerd en volledig geactualiseerd. Reserves en voorzieningen De reservepositie staat onder een toenemende druk. Dat komt vooral doordat in 2014 een aanvullende voorziening is getroffen voor de grondexploitatie. Daarbij gaat het om een bedrag van 1,8 miljoen, dat ten laste van de bufferreserve is gebracht. De reserves bestaan uit in algemene reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves zijn in principe vrij inzetbaar, omdat er geen specifieke bestemming aan is gegeven. Voor de bestemmingsreserves geldt juist dat er uitdrukkelijk is aangegeven voor welk doel de bewuste reserve bestemd is. De algemene reserves (vrij aanwendbare reserve (VAR), bufferreserve en de financieringsreserve) bedragen begin ,2 miljoen. De komende jaren stijgen de reserves licht door de bijschrijving van rente en de jaarlijkse (oplopende) stortingen ter versterking van de financieringspositie. Eind 2018 komen we daardoor uit op een saldo van ruim 9 miljoen. De bestemmingsreserves bedragen begin ,1 miljoen. Dat daalt de komende jaren, onder andere als gevolg van het opheffen van de reserve voor WOP De Blokken en het teruglopen van de reserve inzameling en verwerking van afval. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en te verwachten tegenvallers waarvan de omvang onzeker is, maar die toch redelijk in te schatten zijn. De omvang van de voorziening stemmen we af op de omvang van de achterliggende verplichtingen of verliezen. In de begroting 2015 is voor 17 miljoen aan voorzieningen opgenomen. De belangrijkste voorziening treffen we voor toekomstige verliezen in de grondexploitatie met ruim 11 miljoen. Voor een compleet overzicht van alle reserves en voorzieningen verwijzen we naar bijlage IV van deze begroting. Bij deze programmabegroting 2015 hoort de vierjaarlijkse evaluatie van reserves en voorzieningen. Daarin gaan we uitgebreid in op de verschillende reserves en voorzieningen. De evaluatie leidde niet tot substantiële wijzigingen in ons beleid. De evaluatie hebben wij u separaat doen toekomen.

13 13 Belastingmaatregelen Een economische recessie en belastingmaatregelen gaan niet goed samen. In het coalitieakkoord is daarom opnieuw afgesproken om grote terughoudendheid te betrachten met maatregelen in de belastingssfeer. We blijven daarom streven naar een gematigde ontwikkeling van de lokale lastendruk. Extra verhogingen (bovenop de loonen prijsontwikkeling) willen we zoveel mogelijk voorkomen. Op basis van de bestaande uitgangspunten gaan we voor 2015 uit van een tariefsverhoging van 1,6% als correctie voor gestegen lonen en prijzen. Bij de afvalstoffenheffing hebben we die stijging niet nodig. De kosten voor afvalinzameling en - verwerking ontwikkelen zich zodanig dat de tarieven zelfs met 4% kunnen worden verlaagd. Dit biedt de basis voor een beheerste stijging van de totale belastingdruk in Bovenop de inflatiecorrectie stijgen de onroerendezaakbelastingen (OZB) in 2015 met 1% extra. De lijn die we al eerder hebben ingezet, trekken we de komende jaren door. Ook in Elk jaar opnieuw bekijken we of deze verhoging nog noodzakelijk is en als de financiële ruimte het toelaat stoppen we er mee. Ten slotte verhogen we de OZB voor woningen met 2,7% extra, maar hier staat de verlaging van de afvalstoffenheffing tegenover. De tarieven voor de niet-woningen verhogen we niet verder. Zij profiteren immers niet van de lagere afvalstoffenheffing. Als gevolg van de verschillende maatregelen stijgt de totale belastingdruk in 2015 voor een gemiddeld huishouden met 1,4% als sprake is van een woning in eigendom. Dat is ruim binnen de inflatie. De belastingdruk voor de gemiddelde huurder daalt met bijna 1,2%. Kortom een zeer gematigde tariefsontwikkeling. Voor een nadere toelichting op de verschillende maatregelen verwijzen wij u naar paragraaf 1 Lokale heffingen. Eind 2014 verschijnt bovendien een nieuwe nota Lokale heffingen en belastingen. Stand van zaken bezuinigingen Vanaf het voorjaar van 2009 bepalen bezuinigingen in belangrijke mate het beeld van onze begrotingen en jaarrekeningen is daarop helaas geen uitzondering. De economie lijkt inmiddels heel iets op te veren, maar dat zien we helaas nog onvoldoende terug in het financiële perspectief voor de komende jaren. Lopende rijksbezuinigingen, hoge werkloosheidscijfers en tegenvallers in de grondexploitatie maken het er niet gemakkelijker op. Tot en met de begroting 2014 is in totaal voor zo n 9 miljoen aan bezuinigingen gepresenteerd. Een heel groot deel daarvan is inmiddels gerealiseerd. In het eerste deel van onderstaande tabel zijn de bezuinigingen opgenomen waar we ook de komende jaren mee aan de slag moeten. Het zijn bekende maatregelen waarover we in een eerder stadium afspraken hebben gemaakt. De invoering van deze bezuinigingen stond veelal ook gepland voor de jaren 2015 en Wij verwachten een en ander volgens planning te realiseren. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van bijna 1 miljoen in 2015, oplopend naar iets meer dan 1,5 miljoen in De tabel sluit af met de nieuwe bezuinigingen uit de programmabegroting 2015: in totaal oplopend van 0,8 miljoen in 2015 naar ruim 1,1 miljoen in Eerder gingen we hier reeds op in. Daarnaast is er vanaf 2016 een nieuwe taakstelling van ,--,

14 14 oplopend naar ,-- vanaf De invulling van deze taakstelling doen we in samenwerking met de samenleving. Dat sluit ook bij de aanbevelingen van de gemeentelijke rekenkamer in haar laatste onderzoek. In de toelichting op programma 8 gaan wij hier nader op in. Nog te realiseren bezuinigingen (bedragen x 1.000,--): Nog te realiseren bezuinigingen Begroting bedragen x Formatie ambtelijke organisatie Subsidietaakstelling openbaar bestuur Intensivering samenwerking / Regio Twente Verkoop onroerend goed Invoering drempelbedrag leerlingenvervoer Kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk Subsidie Kaliber kunstenschool Vermindering activiteiten De Welle Subtotaal Ombuigingen programmabegroting Nieuwe taakstelling Totaal te bezuinigen

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Programmabegroting

www.rotterdam.nl Programmabegroting www.rotterdam.nl 14010 Rotterdam 2015 Programmabegroting 2015 programmabegroting Leeswijzer Leeswijzer In deze begroting leggen wij voorstellen over het beleid in 2015 aan uw raad voor. Ook bevat de begroting

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 begroting Inleiding Kerngegevens i PROGRAMMA SOCIALE STIJGING 278,8 MILJOEN PROGRAMMA LEEFBAARHEID 129,3 MILJOEN PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT 197,8 MILJOEN PROGRAMMA BESTUUR 110,7 MILJOEN RAADSBESLUIT begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 Programmabegroting 214 1 2 Inhoudsopgave 1 Kerngegevens... 5 2 Nota van aanbieding... 7 3 Programmabegroting 214... 13 3.1 Programma 1 estuur... 13 3.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 21 3.3

Nadere informatie