Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam 27+29 juni 2011"

Transcriptie

1 Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam juni 2011 Het Gevoel van Urgentie Enkele maanden geleden. De gemeenteraad wordt door het college geïnformeerd over de dreigende financiële problemen. De wethouder schetst een proces. Er zullen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. College en raad moeten terug naar de basis: Zero-Based Budgeting. College en raad moeten het dorp in: met burgers, bedrijven en instellingen praten over mogelijkheden om het een tandje zuiniger te doen. De opdracht: terug naar wat echt moet. Het vooruitzicht: pijnlijke keuzes, afbraak van verworvenheden. Deze mededelingen geven aanleiding tot een aantal onrustige discussies in de gemeenteraad. We waren er van overtuigd dat alle pijnvrije oplossingen nu wel gevonden waren. Het college is er in die periode enorm goed in geslaagd om een gevoel van urgentie te scheppen. Twee Scenario s Vandaag beginnen we aan de volgende stap. De informatie is verzameld. Het perspectief door het college geschetst. We hebben kennis genomen van het financiële perspectief van de gemeente. Het college schetst 2 scenario s: Scenario A: waarin een realistisch beeld van de financiële situatie wordt geschetst en Scenario B: waarin alle financiële rampspoed die op ons kan liggen te wachten is samengebracht. Wij richten ons op scenario A en we begrijpen de consequenties die scenario B zou hebben. Het gaat te ver om op dit moment al op scenario B te mikken en maatregelen te nemen die bij dit scenario nodig zouden zijn. Het is wel verstandig dat het college de komende maanden het oog op dit scenario houdt. Mocht dit scenario onverhoopt werkelijkheid worden, dan moet het college immers voorbereid zijn om de benodigde maatregelen voor te stellen. Risicobeheersing betekent in dit geval: voorbereid zijn! Bij de behandeling van de perspectiefnota willen wij ons zoals gezegd richten op scenario A.

2 Toch nog Pijnvrije Keuzes? In scenario A kan het college een groot deel van de benodigde financiële ruimte nog vinden door boekhoudkundige correcties. De meevaller uit de meicirculaire helpt daarbij om het resterende gat te dichten. We kunnen nu klagen met elkaar dat het college geen keuzes maakt. De CDA-fractie komt tot een ander oordeel: Juist doordat het financieel management door dit college ferm ter hand is genomen hebben we nu een rustig financieel beeld. Het aantal grote tegenvallers is enorm afgenomen. Daardoor zijn de risico s kleiner. Daardoor kunnen we het ons nu permitteren om een aantal slapende reserves aan te spreken. Dat dit mogelijk is, is een enorme prestatie van het college. De zware plicht rust nu ook op het college om de kwaliteit van het financieel beheer met kracht verder op te bouwen: we kunnen ons nu geen grote financiële tegenvallers meer permitteren! Een andere Manier van Denken: Het Dorp kan meer zelf Het college zet in op een andere manier van denken. Door initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren zouden zaken efficiënter en effectiever georganiseerd kunnen worden. Het gevolg zou moeten zijn: kostenbesparing, betere resultaten en grotere betrokkenheid van de Alblasserdammers bij hun wijk of vereniging. Sprekende voorbeelden daarvan zijn de initiatieven van KDO en CKC om een eigen sportzaal te realiseren. Ook de initiatieven van de Wiekslag voor de realisatie van een nieuw zwembad passen in dit patroon. Wij zien dit als een uitstekende ontwikkeling. Het is goed om de samenleving te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente doet er goed aan om dit soort initiatieven te ondersteunen. Steun voor de Verenigingen In dat kader spreken wij onze steun uit voor het voorstel om de verenigingen dit jaar wel inflatiecorrectie te bieden bij de subsidies. Hiervoor geven wij het college een groot compliment.

3 In geval van nood zal het niet te vermijden zijn om hierop te bezuinigen, maar als het dit jaar mogelijk is om deze steun aan de samenleving te geven spreekt ons dat bijzonder aan. Wij roepen het college en de verenigingen op om actief mogelijkheden voor bezuinigingen te blijven onderzoeken. Wij ontvangen van het college graag een overzicht van de mogelijkheden bij de aanbieding van de begroting Welzijn- en Opbouwwerk We verwachten dat per 1 januari 2012 de brede welzijnsorganisatie volledig functioneert en dat de integratie zijn/haar meerwaarde gaat bewijzen. Wij vragen het college om goed na te denken over de manier waarop de voorgestelde voor opvolging van de wijkschouw wordt ingezet. De wijkschouw is een prima middel om inwoners te activeren. Een wijkschouw staat dicht bij de Alblasserdammers. De vraag is: moet de gemeente van dit geld mensen inhuren om de reparaties in de wijk te doen? Of kan het geld gebruikt worden om wijkverenigingen te stimuleren om zelf de aanpassingen te doen? Een Heet Hangijzer: Het Zwembad Het gevolg van de keuzes van het college is dat echt pijnlijke keuzes in scenario A niet nodig zijn. Eén heet hangijzer resteert: Het Zwembad! Het CDA heeft in het verleden initiatieven genomen om tot instandhouding van een zwembad in Alblasserdam te komen. Wij hechten aan instandhouding van een bad waar onze kinderen zwemles kunnen krijgen, waar de verenigingen kunnen trainen en wedstrijden kunnen organiseren en waar Alblasserdammers recreatief kunnen zwemmen. Het is duidelijk dat het niet eenvoudig zal zijn om deze ambitie waar te maken. In scenario A is er perspectief op een nieuw zwembad, maar de risico s zijn flink. Zeer recent is het voorstel van de KNZB en de natte groep op tafel gekomen: een 2521-variant, die financieel perspectief biedt en die alle voorzieningen biedt die nodig zijn om alle gewenste functies in het zwembad een plek te geven. Dit concept lijkt ons op dit moment de meest gewenste variant. Als alle beloftes kloppen. Als het echt voor de genoemde bedragen gerealiseerd kan worden. Dat moet zeker gesteld worden. Is er echt commitment van de KNZB? Wil de KNZB en de projectontwikkelaar het risico dragen? Mag Alblasserdam het proof point zijn voor het concept? Daar moet het college op inzetten!

4 Draagvlak voor het zwembad plan is cruciaal. Ook het 2521-concept is alleen financieel haalbaar als de verenigingen actief deelnemen aan de exploitatie van het zwembad. Samen met de Natte Groep: Draagvlak en Kostenbesparing Omdat de natte groep met dit voorstel is gekomen is het draagvlak bij hen groot. Dat bleek ook bij de informatieavond die we hier recent met elkaar hebben gehad. Dit draagvlak is een belangrijk onderdeel van het perspectief op een zwembad in Alblasserdam. Het college moet nu actief met de natte groep aan de slag om het 2521-concept handen en voeten te geven, zodat we bij de besluitvorming over het zwembad in het najaar alle feiten op tafel hebben en zicht hebben op de bouwkosten en op de exploitatiekosten op basis van een actieve deelname van de verenigingen. In het najaar moet duidelijk zijn hoeveel we samen kunnen doen: gemeente en natte groep. Goede voornemens moeten omgezet worden in afspraken! Zoals eerder gezegd: actieve burgers bepalen waar we met ons dorp kunnen komen. De gemeenteraad en het college moeten daarom investeren in het activeren van de Alblasserdammers. Mensen mee op pad nemen, open en transparant blijven communiceren, verwachtingen afstemmen en ten slotte gebruik maken van de kennis en kunde van de Alblasserdammers. De Sportaccommodaties en Schoolzwemmen Wij hebben u gevraagd naar een overzicht van de bezetting van de sportaccommodaties in het dorp. Het is duidelijk dat er onvoldoende ruimte overblijft als de sportzaal van de LTS wordt gesloten. Snel zijn stappen nodig. Wij kennen de plannen van CKC en van KDO. Wij weten dat het college met deze verenigingen in gesprek is. Wij willen u meegeven dat dit voor het CDA een speerpunt is. We moeten als gemeente voldoende sportzalen aan kunnen bieden voor het sportonderwijs op de scholen. In dat kader vragen wij ons ook af of het afschaffen van het schoolzwemmen nou echt noodzakelijk is. De bezuiniging is gering. Bovendien vragen wij ons nog af of deze echt reëel is, omdat nu extra droge bewegingslessen gegeven moeten worden.

5 In het kader van de gezondheidszorg voor de jeugd heeft het aanbieden van bewegingsonderwijs veel waarde. Wij geven dit het college mee en vragen ons af of het echt wenselijk is om het schoolzwemmen af te schaffen. Zeker als het mogelijk blijkt het zwembad in Alblasserdam te handhaven. Een Kanttekening: Afvalheffing en OZB Tot slot nog een aantal kanttekeningen bij de voorstellen van het college: - De doorschuiftruc met het reinigingrecht spreekt ons niet aan. De eerste bezuiniging op het reinigingsrecht wordt gerealiseerd door de dienstverlening te verminderen: ophalen van grofvuil wordt afgeschaft. De verlaging van de tarieven die hierdoor wordt bereikt mag de gemeente niet zelf incasseren. Deze besparing zou voor de burgers moeten zijn. De dienstverlening wordt immers verminderd?! Verder vragen we ons nog af of dit een gewenste keuze is. Het ophalen van grofvuil heeft een functie bij het leefbaar houden van de openbare ruimte. Ziet het college dat anders? Natuurlijk kunnen veel mensen zelf hun zaken regelen en maken zij geen gebruik van de ophaalservice. Maar geldt dit voor iedereen? Er zijn ook mensen met een klein sociaal netwerk, die zelf niet in staat zijn om hun grofvuil weg te brengen. Wat betekent het voor hen als de ophaalservice wordt afgeschaft? De tweede bezuiniging komt voort uit het heronderhandelen van het contract. Dat is natuurlijk een must. Maar daar geldt: als het contract goedkoper kan, hebben de Alblasserdammers dan niet jarenlang teveel betaald? Is het dan een automatisme om de opbrengst direct in de gemeentekas te stoppen? Wat ons betreft niet. Het kan best zijn dat de OZB meer omhoog moet dan wij zouden willen, maar dat willen we dan niet maskeren door een truc met het reinigingsrecht. Dit zijn twee losstaande zaken en over de OZB moeten we een besluit nemen dat los staat van het reinigingsrecht. - Met betrekking tot de OZB willen wij het college oproepen om streven naar realisering van de afspraken in het collegeprogramma: de OZB zou maximaal met de inflatie verhoogd worden, tenzij er aantoonbaar voorzieningen in stand gehouden kunnen

6 worden door een verdere OZB verhoging. o Het zwembad: dit is een voorziening die we in stand willen houden. Als een OZB verhoging gekoppeld zou zijn aan de instandhouding van het zwembad zouden we daarover kunnen nadenken, maar deze koppeling bestaat op dit moment niet. Als alternatief voor een OZB verhoging zien we in de perspectiefnota: o Parkeerbelasting: dit lijkt ons slecht voor de middenstand in het centrum van ons dorp De vraag is: zijn er echt niet meer opties? Wij hebben hier de silver bullet ook niet, maar in onze brainstorm kwamen op tafel: o Wat levert het op als we Zuid Holland Zuid op zouden heffen? o Maken we echt geen overbodige kleine kosten? Vele kleintjes maken één grote! Als voorbeeld denken wij hierbij aan zaken zoals: de kosten van kunstwerken bij projecten? Ook al betaalt de projectontwikkelaar voor drie gouden stengels de kosten van dit werkje zouden ook in mindering gebracht kunnen worden op de totale projectkosten. Toch?! Zijn er niet meer van dit soort kleine besparingen te vinden? Volgens ons moet dat het geval zijn. Een Kanttekening: Het Innovatieprogramma - We zien een innovatieprogramma waarin fors geld geïnvesteerd moet worden. We zien in de perspectiefnota nog nauwelijks een prognose van de te verwachten baten. Dat vinden wij onbevredigend. Bij een dergelijke investering hoort commitment voor de opbrengsten. Wij verwachten bij de bespreking van de begroting in het najaar een duidelijk overzicht van de verwachte baten. De innovaties zullen waarschijnlijk pas over enkele jaren echt resultaten opleveren. Als we dan volgend jaar geld tekort komen, moeten we dan nu de investering doen? Of kan dat een of twee jaar wachten?

7 Zolang de business case niet overtuigend is, blijft bij ons de twijfel bestaan. Wij ondersteunen wel de investering in de kwaliteit van de organisatie. Daar hebben we eerder mee ingestemd en voor ons staat als een paal boven water dat een investering in de kwaliteit van de organisatie op korte termijn positieve effecten zal hebben. Het Innovatieprogramma Drechtsteden Sprekend over innovatieprogramma s willen wij nog even stil staan bij het IPD. Dit programma zou een fors bedrag op hebben moeten leveren en de resultaten blijven uit. De vraag die bij ons blijft hangen: er is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van innovaties. Is de investering uiteindelijk rendabel geweest? Wij weten het niet. We kunnen het ons niet voorstellen. Bij de eerste discussies over het IPD hebben wij ons verbaasd over de opzet: veel werkgroepen, geen focus, geen duidelijke targets voor de werkgroepen. Volgens ons was dat toen al een aanpak die niet veel belovend was. Wij roepen het college op om op alle niveaus te streven naar duidelijkheid rondom dit soort trajecten: zonder focus en duidelijke targets geen resultaten. Regionaal Financieel Beheer Ten slotte nog een herhaling van een oproep die we eerder hebben gedaan. De invloed van regionaal financieel beleid op onze financiële resultaten is enorm. Een investering in de kwaliteit van processen in de regio is essentieel. Wij zijn te klein en te kwetsbaar om financiële gevolgen van regionale uitglijders op te vangen. Als de regio haar zaakjes niet regelt hebben onze plaatselijke inspanningen niet het gewenste effect. Conclusie Het perspectief is voor de gemeente Alblasserdam veel beter dan wij een paar maanden geleden hadden verwacht. Het CDA geeft het college complimenten voor de bereikte resultaten. Maar het CDA plaatst ook een aantal kanttekeningen bij de voorstellen van het college. Die kanttekeningen geven we vanavond mee aan het college.

8 Wij zien in het najaar graag een begroting waarbij de voorstellen zijn aangepast naar aanleiding van onze kanttekeningen. De CDA fractie wenst het college veel wijsheid en Gods zegen bij het opstellen van de begroting voor 2012.

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FINANCIËLE RECAPITULATIE 10 SCENARIOKEUZE KADERNOTA 16 BELEIDSWIJZIGINGEN VOORGAANDE MEERJARENRAMINGEN 19 PROGRAMMAPLAN 20

Nadere informatie

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Inlichten instantie via e-mail Page 1 of3 Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 16 Januari 2013 16:38 Onderwerp: Uitvoerbaarheid

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie