Speerpunten Partij van de Arbeid afdeling Wieringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speerpunten Partij van de Arbeid afdeling Wieringen"

Transcriptie

1 Speerpunten Partij van de Arbeid afdeling Wieringen De Partij van de Arbeid staat voor een verantwoordelijk gemeenschap, waar wonen, werken en welzijn onze speerpunten zijn voor een sterke sociale samenleving. Betaalbare huisvesting voor jong en oud Goed openbaar vervoer. Wieringen moet bewoonbaar blijven voor mensen zonder auto of rijbewijs Wieringen sociaal en leefbaar. Van jong tot oud, iedereen moet kunnen deelnemen aan onze samenleving Een Multifunctionele Accommodatie in Den Oever. Een brede school en sport voor de PVDA een prima koppel Renovatie Sportcomplex Belterlaan in Hippolytushoef Behoud van financiële ondersteuning aan verenigingen Kunst en Cultuur bereikbaar houden voor iedereen. Ondersteuning Vrijwilligers Inwoners van Wieringen moeten alle kans hebben op passend onderwijs en goede Peuterspeelzalen en Kinderopvang Speerpunt van Lokaal gezondheids beleid is aandacht voor alcohol en drugs problematiek Een Wieringerrandmeer dat past bij Wieringen, met een staande mastroute Wieringen is een cultuur historisch waardevol gebied dat behoud verdient

2 Verkiezingsprogramma PVDA Voor een sterk en sociaal Wieringen 1

3 Inhoudsopgave: Paragraaf Pag. Inleiding...3 Veilig op Wieringen...3 Bereikbaarheid en open baar vervoer...3 Wieringen sociaal en leefbaar...4 Leefbaarheid en sport... 4 Subsidieregelingen...5 Kunst en cultuur...6 Vrijwilligerswerk...6 Jeugd en jongeren beleid...6 Onderwijs, educatie en algemene ontwikkeling...6 Gezond Wieringen...6 Wonen op Wieringen...7 Economie, recreatie en toerisme...7 Regionale bedrijventerreinen...8 Natuur en milieu... 9 Landschap... 9 Wieringerrandmeer...9 Noordboog...10 Het mag wat kosten Welke uitgangspunten worden daarbij aangehouden...10 Visie...11 Tenslotte

4 Inleiding Dit is het verkiezingsprogramma van de PVDA op Wieringen. De komende korte raadsperiode staat er veel te gebeuren op Wieringen. De gemeenteraad heeft besloten samen met de gemeente Niedorp, Wieringermeer en Anna Paulowna een fusie aan te gaan per 1 januari Daarnaast zullen de gevolgen van de economische crisis ook aan Wieringen niet voorbij gaan. Dat zal waarschijnlijk leiden tot het maken van keuzes. Dit programma laat zien waar de PVDA op Wieringen de prioriteiten legt en op welke manier wij die keuzes gaan maken. De PVDA staat voor een verantwoordelijke gemeenschap waar wonen, werken en welzijn de speerpunten zijn voor het realiseren van een sterke en sociale samenleving, waarin zorgvuldig wordt omgegaan met onze leefomgeving. In ons programma hebben we een vertaling gemaakt van onze idealen en beginselen. Veilig op Wieringen Een veilige woon - en werk omgeving. Dat was het uitgangspunt van De verkeersveiligheid is sterk verbeterd met het realiseren van de derde rotonde bij Westerland met een fietstunnel. Onze jongerenwerker zet zich samen met de politie in om de overlast van jongeren en vandalisme tot een uiterste te beperken. De vele activiteiten die er zijn zullen moeten doorgaan. Wat de brandveiligheid betreft is de discussie volop gaande over de gemeentelijk brandweer. Wel of geen nieuwbouw van een kazerne in Den Oever. De nieuwe brandweer auto is besteld en de keuze is nu een verbouwing van de huidige garage met een betere ontsluiting of een tijdelijke plaatsing op een andere plaats in Den Oever. Bereikbaarheid en openbaar vervoer De PVDA maakt zich sterk voor goed openbaar vervoer. Wieringen moet bewoonbaar blijven voor mensen zonder auto of wel zonder rijbewijs. Tot op heden hebben we het openbaar vervoer op Wieringen redelijk goed georganiseerd. De bussen rijden weer naar het station in Anna Paulowna. We moeten zeer waakzaam zijn want een bezuiniging betekend altijd een verslechtering van het openbaar vervoer op Wieringen. 3

5 Wieringen sociaal en leefbaar De Wet Maatschappelijke Ondersteuning helpt mensen die hulp nodig hebben. De enquête van de landelijk ouderenbonden heeft uitgewezen dat we het goed doen. Als PVDA blijven we streven naar een goede kwaliteit. De bezuinigingen op de AWBZ heeft ook gevolgen voor onze inwoners. In overleg met welzijnsinstellingen brengen we de komende maanden de knelpunten in beeld en zoeken oplossingen voor die gevallen die geen hulp of dagopvang meer krijgen. Het Seniorenplatvorm voert gesprekken met onze inwoners die 70 jaar en ouder zijn. En vertellen onze inwoners welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning en hulp. De PVDA richt zich met name op die groep die sociaal op achterstand zijn gekomen. Ons streven is om de bijzondere bijstand maximaal te benutten. De Intergemeentelijk Sociale Dienst heeft tot kerntaak alle mensen met een uitkering te helpen. Scholing, begeleiding, participatie zijn begrippen die nog al wat betekenen voor mensen die te maken hebben met mensen die hulp nodig hebben. De PVDA zit er bovenop om alle middelen in te zetten om de cliënten van de ISD van jong tot oud deel te laten nemen aan de samenleving. Leefbaarheid en Sport De afgelopen jaren heeft de PVDA zich hard gemaakt om de huidige voorzieningen in de dorpen in stand te houden. Geen gemakkelijke taak gezien de financiële tekorten waarmee we geconfronteerd worden. De PVDA zal zich sterk maken voor een aantal belangrijke zaken. * Multi functionele Accommodatie Den Oever (MFA). In Den Oever zijn een aantal sterk verouderde accommodatie s die op dit moment sterk aan renovatie toe zijn, dat zijn: * Sportzaal Den Oever. Deze zaal staat op omvallen en is dringend aan vervanging toe. * Openbare scholen in Den Oever en Oosterland. Kwalitatief wordt goed onderwijs gegeven op beide scholen alleen voldoet de accommodatie niet meer aan deze tijd en is aan vervanging toe * Bijzondere school in Den Oever. Wat geldt voor de openbare scholen is ook van toe passing op deze school. * Kinderopvang en peuterzalen. Wetgeving zal de gemeente verplichten peuterzalen en kinderopvang 4

6 gezamenlijk aan te bieden. Het MFA is daarvoor een goede oplossing. * Bibliotheekwerk. Het bibliotheekwerk wordt verzorgd door middel van een bibliobus. Een permanente voorziening waarbij schoolbibliotheken en de algemene bibliotheek geïntegreerd wordt aangeboden levert in het MFA een win-win situatie op. * Voetbalaccommodatie van de vv Wiron. Ondanks dat de vv Wiron er alles aan doet om de kleedaccommodatie in goede staat te houden kan al jaren worden geconstateerd dat de accommodatie verouderd en versleten is. Het MFA biedt daarvoor de perfecte oplossing. * Tennisvereniging De Vlieter. De vereniging heeft een goede accommodatie maar geïntegreerd sport aanbieden op een complex levert voor deze vereniging ook een winsituatie op. * Multi- sportaccommodatie in Hippolytushoef. De sterk verouderde accommodaties van de vv Succes, hv Tonegido en de stichting Sporthal Wieringen willen we helpen met een bijdrage opdat gezamenlijk gewerkt kan worden aan een nieuwe accommodatie waarin kleedkamers en kantine kan worden ondergebracht. Van deze multi-sportaccommodatie dient wat betreft de PvdA ook de judovereniging Asahi San en de tennisvereniging Hippo deel uit te maken Ons streven is om de leefbaarheid te waarborgen en vergroten. Dat is geen gemakkelijke taak omdat de gemeente weinig invloed heeft op het in stand houden van voorzieningen die verbonden zijn met economische belangen. Denk daarbij aan winkels, postkantoren en banken e.d Subsidieregelingen Vele organisaties krijgen financiële steun van de gemeente Wieringen. Vaak gaat het maar om kleine bedragen die echter net dat beetje extra betekenen zodat doorgaan van de activiteiten gewaarborgd kan worden. De PVDA zal zorg dragen dat de subsidies blijven. Kunst en Cultuur We voeren beleid uit dat door de PVDA is bepaald en dat is * Het inzetten van de kernen subsidies. * Behoud van de gemeentelijke monumenten. * Initiatieven op het gebied van cultuur ondersteunen en uitbreiden. * Organisaties op het gebied van musea en historie ondersteunen. 5

7 * Betaalbare muzieklessen voor de jeugd. * Voor gezinnen met een minimum inkomen moet deelnamen aan culturele activiteiten mogelijk zijn. Vrijwilligerswerk Waar zou onze samenleving zijn zonder vrijwilligers? Nergens toch Het hele systeem zou als een kaartenhuis in elkaar storten. Zelfs betaald werk kan alleen maar bestaan bij de gratie van onbetaalde arbeid. Het beleid van de afgelopen vier jaar is dat de vrijwilligers centrale ondersteuning biedt. Het is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid met als uitgangspunt dat iedereen mee kan doen met onze samenleving De PVDA heeft groot respect voor al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Wieringer gemeenschap. Jeugd en jongerenbeleid We maken sinds 4 jaar beleid op het gebied van onze jeugd. Een jeugdraad en een jongerenwerker en een jeugdhonk geven structuur en inzicht in wat onze jongeren bindt. Ook doen we via Sportservice mee aan een aantal acties o.a het bewegingsonderwijs op alle basisscholen van Wieringen door bevoegde docenten. En we zetten de extra financiële middelen van het Rijk direct om in sport voor onze kinderen zowel tijdens als na schooltijd Onderwijs, educatie en algemene ontwikkeling Ieder mens heeft recht op gelijke kansen. Beheersing van de Nederlandse taal en een school diploma zijn voorwaarden om volwaardig me te kunnen doen in de samenleving. De PVDA gaat voor een goede beschikbaarheid en bereikbaarheid van vervolg onderwijs. Daarnaast willen we achterstanden in de ontwikkeling voorkomen door in de voor- en vroeg schoolse opvang samen met de betrokken organisatie van peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en jeugdarts nieuw beleid te maken. Voor de komende jaren moeten de peuterspeelzalen en kinderopvang met elkaar gaan samenwerken. De PVDA wil dat het betaalbaar blijft De PVDA wil dat inwoners van Wieringen alle kansen hebben op passend onderwijs. Ook voor volwassene geldt dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. De WMO helpt ons bij deze ondersteuning. Gezond Wieringen 6

8 De gemeente heeft beperkt zeggenschap over het zorgaanbod, maar kan wel samen met gebruikers een actieve rol spelen om zorgaanbieders te stimuleren om meer te doen. Het lokale gezondheids beleid wordt samen met de GGD en GGZ vorm gegeven. De aandachtspunten voor de komende jaren zijn alcohol en drugs en psychiatrische problematiek. Maar we willen meer. De PVDA wil dat de huisartsen op Wieringen behouden blijven. En het WMO loket in stand houden en uitbreiden Wonen op Wieringen De PVDA zal samen met de Woningbouwvereniging Beter Wonen de woonvisie herzien. De afgelopen jaren is komen vast te staan dat de behoefte aan bouwen voor onze jongeren minder is dan in het verleden is vastgesteld. Geschikte woningen voor ouderen eventueel voorzien van zorg moet nader worden bekeken. Het beleid van het Rijk dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen heeft een verschuiving van woningaanpassing naar nieuwbouw van levensloop bestendige woningen beïnvloed. De PVDA gaat opnieuw beleid maken op het gebied van wonen met en zonder zorg in onze dorpen Economie, recreatie en toerisme De economie van Wieringen berust op drie belangrijke pijlers: de agrarische sector, visserij- en havengebonden activiteiten en lokale kleinschalige industriële activiteiten. Wij maken ons zorgen over de werkgelegenheid omdat de werkgelegenheid in de agrarische sector door schaalvergroting zal dalen. Voor Wieringen blijft een gezonde agrarische bedrijfsvoering van belang. Het gemeentelijk beleid dient rekening te houden met de specifieke belangen van deze sector. Bij het bestemmingsplan buitengebied dient een regelmatige afstemming plaats te vinden met alle belanghebbenden. Voor de visserij en aanverwante bedrijven is het van belang om de werkgelegenheid te waarborgen en de economie te stimuleren door middel van promotie van innovatie van visserij methoden. Er zijn voorbeelden te over dat het anders kan en moet. De flexibele bedrijfsvoering en de creativiteit van de visserijsector geeft ons de mogelijkheid om deze te ondersteunen en hulp te bieden bij veranderende regelgeving. Ook de duurzaamheid is van groot belang. Het gezamenlijk optrekken van overheid, wetenschap en vissers uit de praktijk geeft ons handvatten om in de toekomst de voor ons zo specifieke plaatsgebonden economie nieuwe impulsen te geven. Het reeds gestarte onderzoek om te komen tot een effectiever herinrichting van de haven met financiële steun van andere overheden wordt enthousiast door ons 7

9 gedragen. Het herinrichten van de haven kan ons inziens bijdragen om de toekomstige ontwikkeling op het gebied van recreatie uit te breiden. Een jachthaven kan daarbij naar het oordeel van de PvdA uitkomst bieden. In overleg met alle betrokken zullen er plannen gemaakt worden voor een herindeling. * Bestaande bedrijven laten participeren en investeren. * Flexibel havenbeleid voeren wat betreft bedrijvenvestiging. * Behoud van de afslag. * Kennistechnologie stimuleren op het gebied van visserijmethoden. Toerisme is een toekomstige aantrekkelijke bron van inkomsten. Het reeds ingezette beleid waarbij de campings op Wieringen een kwaliteitsslag maken willen we regelmatig toetsen aan de eisen die we hebben gesteld en de bestemmingsplannen die we hebben gemaakt. Gezamenlijk overleg met de ondernemers en de inwoners en gebruikers dient opnieuw te worden opgezet. Een Ecolodge en de herinrichting van de Keizerspoeldijk moet opnieuw getoest worden op de haalbaarheid en terreinbeheer. Nieuwe feiten leren ons dat door dijkverzwaring er een nieuwe afweging moet plaatsvinden. Het verleden heeft ons geleerd dat zowel op Westerland, Stroe en bij Den Oever we niet mogen verzanden in tegenstellingen en procedures. De grootschaligheid van de agrarische sector geeft ons de mogelijkheid om de vrijgekomen boerderijen een andere bestemming geven. Hierin past ondersteuning en vroegtijdig meedenken met de plannenmakers waarbij op haar beurt de toekomstige en bestaande ondernemer rekening houdt met de landschappelijke, natuurkundige en historische waarden van ons landschap. * Kwaliteitsverbetering van fiets- en wandelroutes. * Kwalitatieve uitbreiding van verblijfsaccommodaties. * Ondersteuning van bestaande en nieuwe activiteiten. * Alternatieve bedrijfsmogelijkheden in de agrarische sector zoals huisverkoop, agro-toerisme, recreatie en zorgtaken, dienen waar mogelijk te worden bevorderd en gestimuleerd Regionale bedrijventerreinen Wat goed is voor Noord-Holland is ook goed voor Wieringen. Regionale bedrijventerreinen zijn in de regel goed bereikbaar en kunnen duurzaam worden ingericht. Wij zijn dan ook van mening dat regionale bedrijventerreinen de voorkeur verdienen boven het verder ontwikkelen en uitbreiden van lokale bedrijventerreinen. Er moet minimaal gestreefd worden naar behoud en waar mogelijk naar versterking van de huidige winkelstructuur. Op deze wijze wordt de leefbaarheid in de dorpskernen in stand gehouden. In samenwerking met het MKB zal hierover creatief nagedacht moeten worden. 8

10 Natuur en milieu Het onlangs vastgestelde milieubeleidsplan geeft ons de mogelijkheid om een adequaat handhavingniveau in stand te houden. Uiteraard geldt dit vooral bij de naleving van de milieuwetgeving. De PvdA wil dat bedrijven en inwoners bij alles wat zij doen rekening houden met het milieu. Er zal actieve voorlichting gegeven worden aan bedrijven en inwoners. Terugdringing van de toename van de enorme hoeveelheid vuil is noodzakelijk.. Ons uitgangspunt is dat er in al onze gebieden een scheiding van regenwater en riool is. Overstorten zal moeten worden voorkomen. Er mag geen rioolwater in het oppervlaktewater komen. De dieren moeten schoon water kunnen drinken. De PvdA wil via voorlichting en onderwijs het milieubewustzijn vergroten. De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven o.a door duurzaam bouwen te stimuleren en steun te verlenen aan initiatieven op het gebied van milieu beleid. Landschap Het Wieringer landschap is een cultuur historisch waardevol gebied. Dit is vastgelegd in de provinciale nota De waardenkaart van Noord-Holland. De PvdA wil het landschap behoeden voor verder aantasting door in overleg met de gemeenteraad, gebruikers/eigenaars en milieuorganisaties iedere uitbreiding te toetsen aan de provinciale waarden kaart van Noord-Holland. * Het beheer van dijken en bermen dient meer te worden afgestemd op natuurbelang * Samenwerkingsverbanden uitbreiden met natuurorganisaties en de agrarische en recreatieve sector. * Toegankelijkheid natuur en landschap bevorderen. * Commissie van advies en bijstand op het gebied van milieu herstellen. * Herstel van historische landschapselementen met een daaraan gekoppeld nieuw te ontwikkelen subsidie beleid. * De mogelijkheid onderzoeken om van Wieringen een landschapspark te maken Wieringerrandmeer De PvdA wenst dat het Wieringerrandmeer dat ons voor ogen staat de werkgelegenheid, de economie, het welzijn, het woongenot en natuur en milieu versterkt. Wanneer daar niet aan voldaan wordt zal de fractie geen medewerking 9

11 verlenen aan de uitvoering daarvan. Dat is al gebleken toen wij dit voorjaar geen medewerking verleenden aan het vaststellen van het bestemmingsplan Noordboog Dwars door de kop van Noord-Holland wil de Provincie een ecologische verbindingszone realiseren. Hiermee worden de Waddenzee, Amstelmeer, IJsselmeer en Noordzee met elkaar verbonden middels een groene gordel. Niet alleen de natuur is hiermee gebaat maar ook voor de dagrecreatie biedt dit uitgelezen kansen. De basis is gelegd door de meerderheid van de raad bij het opnieuw vaststellen van de randvoorwaarden van het toekomstige randmeer. Het mag wat kosten Uitgaven gedaan voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taak onderdelen dienen uiteraard betaald te worden. Een sluitende begroting is van belang voor een gezond financieel beleid binnen de gemeente Wieringen. Om de gemeentelijke huishouding te kunnen bekostigen wordt van het Rijk een Algemene Uitkering en doeluitkeringen ontvangen. Daarnaast dienen de inwoners van Wieringen hun steentje bij te dragen door middel van heffingen van belastingen zoals OZB, riool- en reinigingsrechten, leges en andere rechten. Welke uitgangspunten worden daarbij aangehouden De PvdA wil een zorgvuldige begroting om tot een gezond financieel beleid te komen. * We willen een eerlijke lastenverdeling. * Belastingverhoging dient zoveel mogelijk gekoppeld te worden aan de draagkracht van de inwoners rekening houdend met een trendmatige verhoging aan de hand van het prijspeil. * Het uitgangspunt voor lokale heffingen is dat ze kostendekkend moeten zijn. Voordelige jaarrekeningsaldi moeten zoveel mogelijk aangewend worden voor schuldsanering en fondsen werving en het instand houden van onze voorzieningen. * Het huidige kwijtscheldingsbeleid moet worden gehandhaafd en mogelijk geactualiseerd. * Tarieven en retributies voor diensten van gemeente dienen kostendekkend te zijn of zo mogelijk stapsgewijs kostendekkend worden gemaakt. * Verkregen inkomsten uit de verkoop van aandelen moeten worden gebruikt voor het in stand houden van sport en cultuur en onderwijs accommodaties op Wieringen. 10

12 Tenslotte De lokale politiek is van en voor de bevolking. In de politiek gaat het om de inhoud maar vooral om de omgang met onze inwoners. De PvdA Wieringen neemt mensen serieus door te luisteren, mensen bij het beleid te betrekken, te informeren en verantwoording af te leggen. Wij zullen mensen positief en met vertrouwen blijven benaderen 11

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht Onderzoeksrapport 2010 Gemeente Woensdrecht Uitgevoerd door: Onderzoeksbureau EVA Tel.: 010-4256487 E-mail: info@evaonderzoeksbureau.nl Website: www.evaonderzoeksbureau.nl In opdracht van: Gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013 Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de 1. Het huisvesten van senioren gaat een nadrukkelijke rol spelen. Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouw van dit type woningen bij Foswert?

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid.

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid. Voorzitter, Met de kadernota hebben we een bestaand instrument waarmee we invulling kunnen geven aan de nieuwe werkwijze van de Raad binnen het duaal bestuur. Nog belangrijker als voorheen is deze kadernota,

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter. Correspondentie adres: Haarweg 11 3959 AM Overberg Tel: 0343-481661 www.overberg.nu infovob@overberg.nu Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

MEMO INLEIDING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE IN HISTORISCH PERSPECTIEF. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College en raad KOPIE AAN:

MEMO INLEIDING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE IN HISTORISCH PERSPECTIEF. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College en raad KOPIE AAN: MEMO AAN: T.A.V.: KOPIE AAN: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College en raad DATUM: 6 februari 2014 VAN: Harry ter Braak en Noortje Gerritsen BETREFT: Waardeprofiel PAGINA S: 5 INLEIDING Het wordt

Nadere informatie

Nota Wet Markt en Overheid

Nota Wet Markt en Overheid Nota Wet Markt en Overheid 18-12-2014 Inleiding De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 18 december 2014 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 de volgende economische activiteiten aangewezen als

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren:

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren: Raadsvoorstel Vergadering van : 18 februari 2014 Agendanummer : 3 Onderwerp : Programmastructuur 2015-2018 Programma : alle Voorstel In de nieuwe raadsperiode (2015-2018) de volgende negen programma s

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 2 Herkenbaar Haalbaar Betaalbaar CDA Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 3 CDA Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 4 De 7 speerpunten

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we de gemeentebegroting mogen beschouwen vanuit het oogpunt van het CDA.

Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we de gemeentebegroting mogen beschouwen vanuit het oogpunt van het CDA. Algemene beschouwingen CDA Noord-Beveland 2014 Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we de gemeentebegroting mogen beschouwen vanuit het oogpunt van het CDA. Nederland is nog steeds verwikkeld in

Nadere informatie