Speerpunten Partij van de Arbeid afdeling Wieringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speerpunten Partij van de Arbeid afdeling Wieringen"

Transcriptie

1 Speerpunten Partij van de Arbeid afdeling Wieringen De Partij van de Arbeid staat voor een verantwoordelijk gemeenschap, waar wonen, werken en welzijn onze speerpunten zijn voor een sterke sociale samenleving. Betaalbare huisvesting voor jong en oud Goed openbaar vervoer. Wieringen moet bewoonbaar blijven voor mensen zonder auto of rijbewijs Wieringen sociaal en leefbaar. Van jong tot oud, iedereen moet kunnen deelnemen aan onze samenleving Een Multifunctionele Accommodatie in Den Oever. Een brede school en sport voor de PVDA een prima koppel Renovatie Sportcomplex Belterlaan in Hippolytushoef Behoud van financiële ondersteuning aan verenigingen Kunst en Cultuur bereikbaar houden voor iedereen. Ondersteuning Vrijwilligers Inwoners van Wieringen moeten alle kans hebben op passend onderwijs en goede Peuterspeelzalen en Kinderopvang Speerpunt van Lokaal gezondheids beleid is aandacht voor alcohol en drugs problematiek Een Wieringerrandmeer dat past bij Wieringen, met een staande mastroute Wieringen is een cultuur historisch waardevol gebied dat behoud verdient

2 Verkiezingsprogramma PVDA Voor een sterk en sociaal Wieringen 1

3 Inhoudsopgave: Paragraaf Pag. Inleiding...3 Veilig op Wieringen...3 Bereikbaarheid en open baar vervoer...3 Wieringen sociaal en leefbaar...4 Leefbaarheid en sport... 4 Subsidieregelingen...5 Kunst en cultuur...6 Vrijwilligerswerk...6 Jeugd en jongeren beleid...6 Onderwijs, educatie en algemene ontwikkeling...6 Gezond Wieringen...6 Wonen op Wieringen...7 Economie, recreatie en toerisme...7 Regionale bedrijventerreinen...8 Natuur en milieu... 9 Landschap... 9 Wieringerrandmeer...9 Noordboog...10 Het mag wat kosten Welke uitgangspunten worden daarbij aangehouden...10 Visie...11 Tenslotte

4 Inleiding Dit is het verkiezingsprogramma van de PVDA op Wieringen. De komende korte raadsperiode staat er veel te gebeuren op Wieringen. De gemeenteraad heeft besloten samen met de gemeente Niedorp, Wieringermeer en Anna Paulowna een fusie aan te gaan per 1 januari Daarnaast zullen de gevolgen van de economische crisis ook aan Wieringen niet voorbij gaan. Dat zal waarschijnlijk leiden tot het maken van keuzes. Dit programma laat zien waar de PVDA op Wieringen de prioriteiten legt en op welke manier wij die keuzes gaan maken. De PVDA staat voor een verantwoordelijke gemeenschap waar wonen, werken en welzijn de speerpunten zijn voor het realiseren van een sterke en sociale samenleving, waarin zorgvuldig wordt omgegaan met onze leefomgeving. In ons programma hebben we een vertaling gemaakt van onze idealen en beginselen. Veilig op Wieringen Een veilige woon - en werk omgeving. Dat was het uitgangspunt van De verkeersveiligheid is sterk verbeterd met het realiseren van de derde rotonde bij Westerland met een fietstunnel. Onze jongerenwerker zet zich samen met de politie in om de overlast van jongeren en vandalisme tot een uiterste te beperken. De vele activiteiten die er zijn zullen moeten doorgaan. Wat de brandveiligheid betreft is de discussie volop gaande over de gemeentelijk brandweer. Wel of geen nieuwbouw van een kazerne in Den Oever. De nieuwe brandweer auto is besteld en de keuze is nu een verbouwing van de huidige garage met een betere ontsluiting of een tijdelijke plaatsing op een andere plaats in Den Oever. Bereikbaarheid en openbaar vervoer De PVDA maakt zich sterk voor goed openbaar vervoer. Wieringen moet bewoonbaar blijven voor mensen zonder auto of wel zonder rijbewijs. Tot op heden hebben we het openbaar vervoer op Wieringen redelijk goed georganiseerd. De bussen rijden weer naar het station in Anna Paulowna. We moeten zeer waakzaam zijn want een bezuiniging betekend altijd een verslechtering van het openbaar vervoer op Wieringen. 3

5 Wieringen sociaal en leefbaar De Wet Maatschappelijke Ondersteuning helpt mensen die hulp nodig hebben. De enquête van de landelijk ouderenbonden heeft uitgewezen dat we het goed doen. Als PVDA blijven we streven naar een goede kwaliteit. De bezuinigingen op de AWBZ heeft ook gevolgen voor onze inwoners. In overleg met welzijnsinstellingen brengen we de komende maanden de knelpunten in beeld en zoeken oplossingen voor die gevallen die geen hulp of dagopvang meer krijgen. Het Seniorenplatvorm voert gesprekken met onze inwoners die 70 jaar en ouder zijn. En vertellen onze inwoners welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning en hulp. De PVDA richt zich met name op die groep die sociaal op achterstand zijn gekomen. Ons streven is om de bijzondere bijstand maximaal te benutten. De Intergemeentelijk Sociale Dienst heeft tot kerntaak alle mensen met een uitkering te helpen. Scholing, begeleiding, participatie zijn begrippen die nog al wat betekenen voor mensen die te maken hebben met mensen die hulp nodig hebben. De PVDA zit er bovenop om alle middelen in te zetten om de cliënten van de ISD van jong tot oud deel te laten nemen aan de samenleving. Leefbaarheid en Sport De afgelopen jaren heeft de PVDA zich hard gemaakt om de huidige voorzieningen in de dorpen in stand te houden. Geen gemakkelijke taak gezien de financiële tekorten waarmee we geconfronteerd worden. De PVDA zal zich sterk maken voor een aantal belangrijke zaken. * Multi functionele Accommodatie Den Oever (MFA). In Den Oever zijn een aantal sterk verouderde accommodatie s die op dit moment sterk aan renovatie toe zijn, dat zijn: * Sportzaal Den Oever. Deze zaal staat op omvallen en is dringend aan vervanging toe. * Openbare scholen in Den Oever en Oosterland. Kwalitatief wordt goed onderwijs gegeven op beide scholen alleen voldoet de accommodatie niet meer aan deze tijd en is aan vervanging toe * Bijzondere school in Den Oever. Wat geldt voor de openbare scholen is ook van toe passing op deze school. * Kinderopvang en peuterzalen. Wetgeving zal de gemeente verplichten peuterzalen en kinderopvang 4

6 gezamenlijk aan te bieden. Het MFA is daarvoor een goede oplossing. * Bibliotheekwerk. Het bibliotheekwerk wordt verzorgd door middel van een bibliobus. Een permanente voorziening waarbij schoolbibliotheken en de algemene bibliotheek geïntegreerd wordt aangeboden levert in het MFA een win-win situatie op. * Voetbalaccommodatie van de vv Wiron. Ondanks dat de vv Wiron er alles aan doet om de kleedaccommodatie in goede staat te houden kan al jaren worden geconstateerd dat de accommodatie verouderd en versleten is. Het MFA biedt daarvoor de perfecte oplossing. * Tennisvereniging De Vlieter. De vereniging heeft een goede accommodatie maar geïntegreerd sport aanbieden op een complex levert voor deze vereniging ook een winsituatie op. * Multi- sportaccommodatie in Hippolytushoef. De sterk verouderde accommodaties van de vv Succes, hv Tonegido en de stichting Sporthal Wieringen willen we helpen met een bijdrage opdat gezamenlijk gewerkt kan worden aan een nieuwe accommodatie waarin kleedkamers en kantine kan worden ondergebracht. Van deze multi-sportaccommodatie dient wat betreft de PvdA ook de judovereniging Asahi San en de tennisvereniging Hippo deel uit te maken Ons streven is om de leefbaarheid te waarborgen en vergroten. Dat is geen gemakkelijke taak omdat de gemeente weinig invloed heeft op het in stand houden van voorzieningen die verbonden zijn met economische belangen. Denk daarbij aan winkels, postkantoren en banken e.d Subsidieregelingen Vele organisaties krijgen financiële steun van de gemeente Wieringen. Vaak gaat het maar om kleine bedragen die echter net dat beetje extra betekenen zodat doorgaan van de activiteiten gewaarborgd kan worden. De PVDA zal zorg dragen dat de subsidies blijven. Kunst en Cultuur We voeren beleid uit dat door de PVDA is bepaald en dat is * Het inzetten van de kernen subsidies. * Behoud van de gemeentelijke monumenten. * Initiatieven op het gebied van cultuur ondersteunen en uitbreiden. * Organisaties op het gebied van musea en historie ondersteunen. 5

7 * Betaalbare muzieklessen voor de jeugd. * Voor gezinnen met een minimum inkomen moet deelnamen aan culturele activiteiten mogelijk zijn. Vrijwilligerswerk Waar zou onze samenleving zijn zonder vrijwilligers? Nergens toch Het hele systeem zou als een kaartenhuis in elkaar storten. Zelfs betaald werk kan alleen maar bestaan bij de gratie van onbetaalde arbeid. Het beleid van de afgelopen vier jaar is dat de vrijwilligers centrale ondersteuning biedt. Het is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid met als uitgangspunt dat iedereen mee kan doen met onze samenleving De PVDA heeft groot respect voor al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de Wieringer gemeenschap. Jeugd en jongerenbeleid We maken sinds 4 jaar beleid op het gebied van onze jeugd. Een jeugdraad en een jongerenwerker en een jeugdhonk geven structuur en inzicht in wat onze jongeren bindt. Ook doen we via Sportservice mee aan een aantal acties o.a het bewegingsonderwijs op alle basisscholen van Wieringen door bevoegde docenten. En we zetten de extra financiële middelen van het Rijk direct om in sport voor onze kinderen zowel tijdens als na schooltijd Onderwijs, educatie en algemene ontwikkeling Ieder mens heeft recht op gelijke kansen. Beheersing van de Nederlandse taal en een school diploma zijn voorwaarden om volwaardig me te kunnen doen in de samenleving. De PVDA gaat voor een goede beschikbaarheid en bereikbaarheid van vervolg onderwijs. Daarnaast willen we achterstanden in de ontwikkeling voorkomen door in de voor- en vroeg schoolse opvang samen met de betrokken organisatie van peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en jeugdarts nieuw beleid te maken. Voor de komende jaren moeten de peuterspeelzalen en kinderopvang met elkaar gaan samenwerken. De PVDA wil dat het betaalbaar blijft De PVDA wil dat inwoners van Wieringen alle kansen hebben op passend onderwijs. Ook voor volwassene geldt dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. De WMO helpt ons bij deze ondersteuning. Gezond Wieringen 6

8 De gemeente heeft beperkt zeggenschap over het zorgaanbod, maar kan wel samen met gebruikers een actieve rol spelen om zorgaanbieders te stimuleren om meer te doen. Het lokale gezondheids beleid wordt samen met de GGD en GGZ vorm gegeven. De aandachtspunten voor de komende jaren zijn alcohol en drugs en psychiatrische problematiek. Maar we willen meer. De PVDA wil dat de huisartsen op Wieringen behouden blijven. En het WMO loket in stand houden en uitbreiden Wonen op Wieringen De PVDA zal samen met de Woningbouwvereniging Beter Wonen de woonvisie herzien. De afgelopen jaren is komen vast te staan dat de behoefte aan bouwen voor onze jongeren minder is dan in het verleden is vastgesteld. Geschikte woningen voor ouderen eventueel voorzien van zorg moet nader worden bekeken. Het beleid van het Rijk dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen heeft een verschuiving van woningaanpassing naar nieuwbouw van levensloop bestendige woningen beïnvloed. De PVDA gaat opnieuw beleid maken op het gebied van wonen met en zonder zorg in onze dorpen Economie, recreatie en toerisme De economie van Wieringen berust op drie belangrijke pijlers: de agrarische sector, visserij- en havengebonden activiteiten en lokale kleinschalige industriële activiteiten. Wij maken ons zorgen over de werkgelegenheid omdat de werkgelegenheid in de agrarische sector door schaalvergroting zal dalen. Voor Wieringen blijft een gezonde agrarische bedrijfsvoering van belang. Het gemeentelijk beleid dient rekening te houden met de specifieke belangen van deze sector. Bij het bestemmingsplan buitengebied dient een regelmatige afstemming plaats te vinden met alle belanghebbenden. Voor de visserij en aanverwante bedrijven is het van belang om de werkgelegenheid te waarborgen en de economie te stimuleren door middel van promotie van innovatie van visserij methoden. Er zijn voorbeelden te over dat het anders kan en moet. De flexibele bedrijfsvoering en de creativiteit van de visserijsector geeft ons de mogelijkheid om deze te ondersteunen en hulp te bieden bij veranderende regelgeving. Ook de duurzaamheid is van groot belang. Het gezamenlijk optrekken van overheid, wetenschap en vissers uit de praktijk geeft ons handvatten om in de toekomst de voor ons zo specifieke plaatsgebonden economie nieuwe impulsen te geven. Het reeds gestarte onderzoek om te komen tot een effectiever herinrichting van de haven met financiële steun van andere overheden wordt enthousiast door ons 7

9 gedragen. Het herinrichten van de haven kan ons inziens bijdragen om de toekomstige ontwikkeling op het gebied van recreatie uit te breiden. Een jachthaven kan daarbij naar het oordeel van de PvdA uitkomst bieden. In overleg met alle betrokken zullen er plannen gemaakt worden voor een herindeling. * Bestaande bedrijven laten participeren en investeren. * Flexibel havenbeleid voeren wat betreft bedrijvenvestiging. * Behoud van de afslag. * Kennistechnologie stimuleren op het gebied van visserijmethoden. Toerisme is een toekomstige aantrekkelijke bron van inkomsten. Het reeds ingezette beleid waarbij de campings op Wieringen een kwaliteitsslag maken willen we regelmatig toetsen aan de eisen die we hebben gesteld en de bestemmingsplannen die we hebben gemaakt. Gezamenlijk overleg met de ondernemers en de inwoners en gebruikers dient opnieuw te worden opgezet. Een Ecolodge en de herinrichting van de Keizerspoeldijk moet opnieuw getoest worden op de haalbaarheid en terreinbeheer. Nieuwe feiten leren ons dat door dijkverzwaring er een nieuwe afweging moet plaatsvinden. Het verleden heeft ons geleerd dat zowel op Westerland, Stroe en bij Den Oever we niet mogen verzanden in tegenstellingen en procedures. De grootschaligheid van de agrarische sector geeft ons de mogelijkheid om de vrijgekomen boerderijen een andere bestemming geven. Hierin past ondersteuning en vroegtijdig meedenken met de plannenmakers waarbij op haar beurt de toekomstige en bestaande ondernemer rekening houdt met de landschappelijke, natuurkundige en historische waarden van ons landschap. * Kwaliteitsverbetering van fiets- en wandelroutes. * Kwalitatieve uitbreiding van verblijfsaccommodaties. * Ondersteuning van bestaande en nieuwe activiteiten. * Alternatieve bedrijfsmogelijkheden in de agrarische sector zoals huisverkoop, agro-toerisme, recreatie en zorgtaken, dienen waar mogelijk te worden bevorderd en gestimuleerd Regionale bedrijventerreinen Wat goed is voor Noord-Holland is ook goed voor Wieringen. Regionale bedrijventerreinen zijn in de regel goed bereikbaar en kunnen duurzaam worden ingericht. Wij zijn dan ook van mening dat regionale bedrijventerreinen de voorkeur verdienen boven het verder ontwikkelen en uitbreiden van lokale bedrijventerreinen. Er moet minimaal gestreefd worden naar behoud en waar mogelijk naar versterking van de huidige winkelstructuur. Op deze wijze wordt de leefbaarheid in de dorpskernen in stand gehouden. In samenwerking met het MKB zal hierover creatief nagedacht moeten worden. 8

10 Natuur en milieu Het onlangs vastgestelde milieubeleidsplan geeft ons de mogelijkheid om een adequaat handhavingniveau in stand te houden. Uiteraard geldt dit vooral bij de naleving van de milieuwetgeving. De PvdA wil dat bedrijven en inwoners bij alles wat zij doen rekening houden met het milieu. Er zal actieve voorlichting gegeven worden aan bedrijven en inwoners. Terugdringing van de toename van de enorme hoeveelheid vuil is noodzakelijk.. Ons uitgangspunt is dat er in al onze gebieden een scheiding van regenwater en riool is. Overstorten zal moeten worden voorkomen. Er mag geen rioolwater in het oppervlaktewater komen. De dieren moeten schoon water kunnen drinken. De PvdA wil via voorlichting en onderwijs het milieubewustzijn vergroten. De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven o.a door duurzaam bouwen te stimuleren en steun te verlenen aan initiatieven op het gebied van milieu beleid. Landschap Het Wieringer landschap is een cultuur historisch waardevol gebied. Dit is vastgelegd in de provinciale nota De waardenkaart van Noord-Holland. De PvdA wil het landschap behoeden voor verder aantasting door in overleg met de gemeenteraad, gebruikers/eigenaars en milieuorganisaties iedere uitbreiding te toetsen aan de provinciale waarden kaart van Noord-Holland. * Het beheer van dijken en bermen dient meer te worden afgestemd op natuurbelang * Samenwerkingsverbanden uitbreiden met natuurorganisaties en de agrarische en recreatieve sector. * Toegankelijkheid natuur en landschap bevorderen. * Commissie van advies en bijstand op het gebied van milieu herstellen. * Herstel van historische landschapselementen met een daaraan gekoppeld nieuw te ontwikkelen subsidie beleid. * De mogelijkheid onderzoeken om van Wieringen een landschapspark te maken Wieringerrandmeer De PvdA wenst dat het Wieringerrandmeer dat ons voor ogen staat de werkgelegenheid, de economie, het welzijn, het woongenot en natuur en milieu versterkt. Wanneer daar niet aan voldaan wordt zal de fractie geen medewerking 9

11 verlenen aan de uitvoering daarvan. Dat is al gebleken toen wij dit voorjaar geen medewerking verleenden aan het vaststellen van het bestemmingsplan Noordboog Dwars door de kop van Noord-Holland wil de Provincie een ecologische verbindingszone realiseren. Hiermee worden de Waddenzee, Amstelmeer, IJsselmeer en Noordzee met elkaar verbonden middels een groene gordel. Niet alleen de natuur is hiermee gebaat maar ook voor de dagrecreatie biedt dit uitgelezen kansen. De basis is gelegd door de meerderheid van de raad bij het opnieuw vaststellen van de randvoorwaarden van het toekomstige randmeer. Het mag wat kosten Uitgaven gedaan voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taak onderdelen dienen uiteraard betaald te worden. Een sluitende begroting is van belang voor een gezond financieel beleid binnen de gemeente Wieringen. Om de gemeentelijke huishouding te kunnen bekostigen wordt van het Rijk een Algemene Uitkering en doeluitkeringen ontvangen. Daarnaast dienen de inwoners van Wieringen hun steentje bij te dragen door middel van heffingen van belastingen zoals OZB, riool- en reinigingsrechten, leges en andere rechten. Welke uitgangspunten worden daarbij aangehouden De PvdA wil een zorgvuldige begroting om tot een gezond financieel beleid te komen. * We willen een eerlijke lastenverdeling. * Belastingverhoging dient zoveel mogelijk gekoppeld te worden aan de draagkracht van de inwoners rekening houdend met een trendmatige verhoging aan de hand van het prijspeil. * Het uitgangspunt voor lokale heffingen is dat ze kostendekkend moeten zijn. Voordelige jaarrekeningsaldi moeten zoveel mogelijk aangewend worden voor schuldsanering en fondsen werving en het instand houden van onze voorzieningen. * Het huidige kwijtscheldingsbeleid moet worden gehandhaafd en mogelijk geactualiseerd. * Tarieven en retributies voor diensten van gemeente dienen kostendekkend te zijn of zo mogelijk stapsgewijs kostendekkend worden gemaakt. * Verkregen inkomsten uit de verkoop van aandelen moeten worden gebruikt voor het in stand houden van sport en cultuur en onderwijs accommodaties op Wieringen. 10

12 Tenslotte De lokale politiek is van en voor de bevolking. In de politiek gaat het om de inhoud maar vooral om de omgang met onze inwoners. De PvdA Wieringen neemt mensen serieus door te luisteren, mensen bij het beleid te betrekken, te informeren en verantwoording af te leggen. Wij zullen mensen positief en met vertrouwen blijven benaderen 11

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014 ChristenUnie Midden - Drenthe Samenvatting Programma 2010 2014 Stabiel, betrokken, ChristenUnie verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 1 van 14 verkiezingsprogramma Christen

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid Gemeente Gulpen-Wittem Coalitieprogramma 2014-2018 Samen bouwen aan leefbaarheid 15 april 2014 Inhoudsopgave Coalitie akkoord 2014 Inleiding/voorwoord... 2 1. Algemeen bestuur... 3 1.1. Dienstverlening...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Sociaal, stabiel en toekomstgericht. Bestuursakkoord 2014-2018 CDA, ChristenUnie, PvdA en GBS

Sociaal, stabiel en toekomstgericht. Bestuursakkoord 2014-2018 CDA, ChristenUnie, PvdA en GBS Sociaal, stabiel en toekomstgericht Bestuursakkoord 2014-2018 CDA, ChristenUnie, PvdA en GBS Sociaal, stabiel en toekomstgericht Bestuursakkoord 2014-2018 CDA, ChristenUnie, PvdA en GBS INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 www.vvdwijchen.nl Verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 2 vormgeving en productie

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18 De Partij van de Arbeid, Democraten 66, GroenLinks en Lokaal Centraal hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. Het motto voor de komende periode is "solidair en

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie