- C O N C E P T - B.G.M. Cornel, afdeling FPJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- C O N C E P T - B.G.M. Cornel, afdeling FPJ"

Transcriptie

1 - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN INZAKE DE 2 E BEZUINIGINGSTRANCHE, GEHOUDEN OP DINSDAG 13 OKTOBER 2009 OM UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig: Tevens aanwezig: Afwezig: G. de Vos, voorzitter J. van Brenkelen, lid J.A. Ooijen W.M. de Pijper, lid A. Reinhart, lid (vanaf uur) K. van Schenk Brill, lid H.C.A.M. Schouwenaars J.W.C. Stalenhoef, lid C.L.P. Verschuuren, lid (tot uur) M.M. van der Wyck-Helmer J.A.M. Hereijgers, griffier M.G. de Wit-Greuter, wethouder B.G.M. Cornel, afdeling FPJ F.P. Fakkers (met kennisgeving) E. de Visser (met kennisgeving) 1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Wethouder De Wit-Greuter zal vanavond een toelichting geven op de 2 e tranche van de bezuinigingen. De heren Fakkers en De Visser hebben zich voor vanavond afgemeld e Bezuinigingstranche Wethouder De Wit-Greuter zegt dat het college onlangs twee dagen heeft besteed aan het bespreken van bezuinigingen. De uitkomsten daarvan hebben als kop meegekregen: franje weg, sociaal gezicht blijft. De vier belangrijkste highlights zijn: - investeren in mensen en werk; - zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn; - de sociale infrastructuur overeind houden; - investeren in de openbare ruimte. De 2 e bestuursrapportage laat zien dat het tekort dat werd verwacht, ten opzichte van de 1 e bestuursrapportage verder is opgelopen, namelijk tot Dit tekort zal uit de algemene reserve moeten worden bijgepast. In de begroting zijn alle budgetten middels de pxq methode onderbouwd, de lucht is uit de begroting. Er zijn ook geen eenmalige meevallers. De heer De Pijper vraagt hoe het kan dat er vorig jaar bij de begroting een overschot was van ruim 1

2 5 miljoen euro, terwijl er nu een tekort is van 2 miljoen euro. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat over het lopende jaar 2009 er een tekort zal zijn van ruim 1 miljoen euro. De uitleg hiervan staat in de 2 e bestuursrapportage. Vandaag is door het college de concept begroting 2010 vastgesteld. Hier is de 1 e tranche van de bezuinigingen in verwerkt. Door het college was bij de vaststelling van de Kadernota beloofd te bezuinigen, dat is iets meer geworden, namelijk Door het college is vandaag ook de 2 e tranche van de bezuinigingen vastgesteld, voor een bedrag van Bij elkaar is dit dus een bedrag van Terwijl men met deze bezuinigingen bezig was, heeft de wereld niet stil gestaan. Er komen vragen, er zijn allerlei ontwikkelingen en budgetten ontwikkelen zich ook. Terwijl aan de ene kant goed is nagedacht over waar bezuinigd kan worden, is aan de andere kant bekeken hoe de claims, de wensen waar nog geen geld aan gekoppeld was, die ter waarde van 1,7 miljoen euro in de kadernota waren opgenomen, konden worden uitgevoerd. Een aantal claims is gehonoreerd, de WMO, het speelruimtebeleid, het veiligheidsbeleid, de uitbreiding van het Marklandcollege en de gymzaal bij de nieuwe Neerhofschool. Dit alles bij elkaar opgeteld en van elkaar afgetrokken, levert de begroting op langere termijn op. Daarin is inzichtelijk gemaakt, met de kennis die er nu is, hoe het beeld voor is. In 2010 wordt tekort verwacht, in tekort, in tekort, in tekort en in tekort. In 2013 is de winstneming uit de grondexploitatie van de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten opgenomen. Hieruit blijkt dus, dat op de lange termijn er 2 miljoen euro gevonden moet worden. Spreekster merkt hierbij op dat de ontwikkelingen die vanuit Den Haag op de gemeente af zullen komen, hier nog niet in meegenomen zijn. Inmiddels is men volop bezig met de 3 e bezuinigingstranche, waarin scenario s ontwikkeld zullen worden. Dit vergt wat meer tijd, maar het college kiest ervoor dit zeer zorgvuldig aan te pakken en eerst de fysieke, maatschappelijke en sociale consequenties in beeld te brengen. De heer Verschuuren merkt op dat hij blij is dat voor het sociale gezicht gekozen is, in afwijking van veel van de omliggende gemeenten in West-Brabant. De heer Van Schenk Brill vraagt of de bedragen die voor de komende jaren genoemd worden, bedragen voor of na mutaties reserves zijn. Worden de genoemde bedragen ook uit de reserves gehaald? De heer Cornel antwoordt dat het om bedragen na mutaties reserves gaat. De genoemde bedragen hebben geen relatie met de reserves, het gaat puur om exploitatiegegevens. De heer Stalenhoef vraagt of het tekort van ruim 1 miljoen euro nog bij te sturen is. Wethouder De Wit-Greuter weet dat niet. De heer Van Schenk Brill stelt vast dat met de genoemde bedragen, de reserves ongewijzigd blijven. Wethouder De Wit-Greuter antwoordt dat dit juist is. Daar is wel over gesproken, maar het omgaan met de reserves kan een scenario zijn. Wethouder De Wit-Greuter neemt de 1 e bezuinigingstranche door. Schrappen budget uitvoering dorpsplannen, in combinatie met het opzomeren van de kernen: ieder jaar was er beschikbaar waaruit kleine dingen werden betaald. In zijn algemeenheid loopt dit echter wat terug. Voor het opzomeren van de kernen was structureel gereserveerd. Bij elkaar, is dit een bedrag van Het college heeft besloten de voor het opzomeren hier af te halen, evenals van het budget dorpsplannen, zodat er van beide budgetten in totaal nog overblijft. Dat is nog voldoende armslag voor als er vragen komen vanuit de kernen. De dorpsraden kunnen daarin dingen aangeven, mocht men toch willen opzomeren dan kan dat dus uit dit budget. Er zal echter wel gekozen moeten worden. Opruimen zwerfafval: dit gaat efficiënter worden gedaan, waardoor de lucht uit het budget wordt gehaald. Geen dranghekken huren voor activiteiten wanneer vraag groter is dan eigen hoeveelheid: verenigingen kunnen altijd gebruik maken van de dranghekken die de gemeente heeft. Soms was inhuur van extra dranghekken nodig. Het college heeft besloten niet meer extra in te huren, de verenigingen moeten het doen met de hoeveelheid dranghekken die de gemeente heeft of anders zelf ruimte maken in de begroting voor inhuur van extra dranghekken. De heer De Pijper is van mening dat bepaalde verenigingen hierdoor wel zwaar gedupeerd worden, of dat zij heel ver van tevoren de dranghekken al reserveren. De heer Van Schenk Brill zegt dat als de verenigingen dit zelf moeten gaan betalen, zij meer activiteitensubsidie zullen gaan vragen. 2

3 Verkeersmaatregelen ten behoeve van veiligheid schoolomgeving: bijna alle schoolomgeving zijn heringericht volgens het principe Duurzaam Veilige Schoolomgeving. Hiervoor was iets teveel geraamd, wat betekent dat het bedrag van kan worden afgeraamd. Basisschool De Singel is nog niet afgerond, dit zal in 2010 gebeuren. Daarom kan vanaf 2011 het bedrag worden afgeraamd. Heroverwegen subsidiëring hallmarkevenementen: een hallmarkevenement is een evenement dat specifiek in een kern of omgeving plaatsvindt en wat zich zo ontwikkelt dat je die plek associeert met het evenement. Zo n evenement is er in Moerdijk echter nog niet echt, het budget wordt nu dus veelal gebruikt om grotere evenementen te subsidiëren. Structurele subsidies moeten worden opgenomen in de begroting, wordt er echter voor gekozen voor subsidie in de opstartfase, dan moet dat na drie jaar stoppen. Er is een aantal evenementen gesubsidieerd, het Waterweekend Willemstad, de Ronde van Zevenbergen en de Ster van Moerdijk. Dit wordt afgebouwd, het budget neemt dus langzaam af. De heer Ooijen merkt op dat de detailhandel hierdoor ook getroffen wordt. Wethouder De Wit-Greuter antwoordt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Geen rentetoerekening aan voorziening riolering: de voorziening riolering is de enige waar nog rente aan toegerekend wordt. Officieel mag aan een voorziening geen rente worden toegerekend, hooguit mag de kostenontwikkeling worden bijgehouden. Het product riolering wordt jaarlijks in de exploitatie verhoogd met de kostenontwikkeling. Verder wordt bijna in iedere bestuursrapportage wel een bijraming van een krediet in het kader van riolering gevraagd. Dit gebeurt dus deels dubbelop. Daarom is besloten de rentetoerekening hieruit te halen. Bij de vaststelling van het nieuwe Gemeentelijke RioleringsPlan moeten aan de voorkant strakkere afspraken gemaakt worden over de te hanteren methode. De heer Cornel antwoordt dat dit met de rentecomponent inderdaad niet meer gebeurt. Het verschil tussen de rioolheffing en de kosten voor de riolering werd ook nog toegevoegd aan de voorziening. Dat blijft wel gebeuren. Dit is ook nodig omdat het product riolering de begroting budgettair moet verlopen. De heer Van Schenk Brill stelt vast dat op basis van het volgende GRP gekeken moet worden hoeveel geld er reëel gezien in deze voorziening nodig is. Dit betekent dus dat er op dat moment ruimte zo kunnen overblijven die aan een andere voorziening kan worden toegerekend. De heer Cornel zegt dat een overmatig deel niet aan een andere voorziening kan worden toegerekend, het zal dan vrijvallen in de exploitatie en via de jaarrekening naar de algemene reserve gaan. De heer Schouwenaars vraagt of in de riolering de nieuwe Wet met betrekking tot de vervuiling van het oppervlaktewater al verwerkt is. De heer Cornel antwoordt dat het huidige GRP daar niet op is gebaseerd, dit zal in het nieuwe GRP meegenomen moeten worden. De heer De Vos vraagt of dit verhaal geen enkele invloed heeft op de hoogte van de riool afvoerrechten. De heer Cornel antwoordt dat dat inderdaad zo is. De heer Stalenhoef vraagt naar het kopje Bestaand beleid, de aanpassing van de bijdragen van debiteuren soza. De heer Cornel zegt dat er binnen de totale raming van de uitkeringslasten een component van terugontvangsten is, die worden verhaald bij uitkeringsgerechtigden. Deze terugontvangsten zijn hoger dan was meegenomen in de begroting, dat levert dus nu een voordeel op. De heer Stalenhoef zegt dat dit betekent dat men strenger is. Kan dat dan structureel worden opgenomen? De heer Cornel zegt dat dat op dit moment wel de verwachting is. Wethouder De Wit-Greuter gaat verder in op de definitieve bezuinigingen 2 e tranche. Bijdrage aan GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV): er is een nieuwe aanbesteding gedaan. Dit is het voordeel van deze nieuwe aanbesteding. Anti-discriminatie: er is een uitgebreid pakket ingekocht bij Radar BV. Het college heeft besloten terug te gaan naar het wettelijk minimum. Op dit moment loopt een enquête naar de ervaringen van mensen met betrekking tot discriminatie. Daar wordt nauwelijks op gereageerd. Met Radar is wel afgesproken dat de gemeente Moerdijk volgend jaar een netwerkbijeenkomst faciliteert. Budget Meedoen: het budget honorering burgerinitiatieven is destijds gebruikt om het leefbaarheidsfonds mee te voeden. Inmiddels zit in dit fonds zo n De initiatieven die worden gehonoreerd zijn meestal niet groter dan 500 of 600. Het college heeft nu besloten de initiatieven te honoreren tot het geld op is en daarna te evalueren. Is het nodig, dan kan het fonds 3

4 eenmalig weer gevoed worden. Het hoeft echter niet structureel opgenomen te worden in de begroting, er zit nu immers nog genoeg geld in voor volgend jaar. Met de andere partijen die het fonds voeden wordt ook geëvalueerd. Internationale armoedebestrijding, millenniumgemeente: wethouder Vissers komt hieromtrent met een notitie of een voorstel naar de raad, om de mensen die bezig zijn met de millenniumdoelen bij elkaar te brengen zodat zij elkaar kunnen versterken. Het besluit van de gemeenteraad om Victory 4All geld te geven is in verband met de rechtmatigheid een heet hangijzer. Dat moet men op die manier niet meer willen. Voor het faciliteren en stimuleren is een bedrag van nodig, de rest van het bedrag wordt afgeraamd. Veilig wonen: dit wordt niet gerealiseerd, het college wil dit opnemen in de reguliere werkzaamheden. Subsidie onderwijs, diversen: onderwijsbegeleiding wordt ingekocht bij Edux. Moerdijk is veruit de beste klant van Edux, terwijl er toch nog veel kinderen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Het college heeft besloten hier over te gaan praten, daarom is voor volgend jaar nog geen bezuiniging opgenomen maar voor de jaren daarna wel. De raad zal hierover te zijner tijd nog nota s ontvangen. Het gaat hier dus om een taakstellende bezuiniging waarvan in 2010 bekeken zal worden of deze verantwoord is. De lokale onderwijsregeling is ook een gevolg van de herindeling, het is een samenvoeging van de verschillende voorzieningen die de gemeenten toen hadden. Scholen kunnen kiezen uit maatschappelijke, actieve of culturele activiteiten. In de loop der jaren is echter middels allerlei beleidsnota s weer geld gereserveerd om projecten op scholen te realiseren. De heer Reinhart vraagt of in de nota die nog komt, ook de resultaten van het uitgegeven geld worden opgenomen. Wethouder De Wit-Greuter antwoordt dat zij de precieze vormgeving nog niet weet, maar dit budget zal inderdaad onderbouwd afgebouwd moeten worden. Het is aan de school samen met Edux om te bepalen wat er nodig is. Een deel van de middelen hiervoor gaat overigens rechtstreeks naar de scholen. Het genoemde bedrag van voor onderwijsachterstanden vloeit voort uit de oude WSNS-regeling (Weer Samen Naar School). Verkeersmaatregelen: er was nog een budget van ongeveer voor incidentele kleine verkeersmaatregelen. Er zijn in de loop der jaren zoveel zaken opgelost, dat dit niet meer nodig is. De heer Van Schenk Brill zegt dat de toelichting dan niet klopt, die is hetzelfde als de uitleg die de wethouder net heeft gegeven in de eerste tranche. Wethouder De Wit-Greuter zegt toe dit te zullen uitzoeken. Blauwe visie: dit kan worden gesubsidieerd door de provincie. Gebiedsstreefbeelden: dit wordt doorgeschoven. Uitvoering milieubeleid: de samenwerking tussen de MARB en de RMD krijgt steeds meer vorm en levert dus ook voordeel op. Er hoeft nu maar aan één partij betaald te worden. Milieutoezicht: dit kan door de provincie worden betaald uit het Uitvoeringsprogramma Brabant Veiliger. Cultuurnota, budget cultuurvouchers: dit budget is nog niet geëffectueerd. Volgend jaar is er een ontwikkeling vanuit het rijk met betrekking tot combinatiefunctionarissen. De cultuurambities voor het onderwijs vanuit de gemeente worden hierdoor ingehaald. De combinatiefunctie heeft tot doel dat iemand cultuur en sport aanbiedt in de Brede School. Het budget wordt daarom gehalveerd, het resterende deel kan te zijner tijd worden ingezet voor de combinatiefunctionarissen. Actiepunten beleidsplannen: voor een aantal onderdelen is geld gereserveerd, maar men is hier nog niet mee begonnen. In de toelichting staat dat het met name gaat om het beleidsplan Economie, dat erg veel actiepunten bevatte. Ondersteuning college: het college moet zelf het goede voorbeeld geven. Spreekster weet niet hoe hoog de post nu nog is, zij zal dit uitzoeken. Publiekscommunicatie; calamiteitenwaaier: de calamiteitenwaaier is een goed voorbeeld van franje, dat geldt ook voor drukwerk gemeentebestuur: de smoelenposter van raad en college. Verbouwingsplan hal in verband met dienstverleningsconcept: dit was opgenomen in het kader van de doorontwikkeling, maar is nu niet meer nodig. Dagdelen Stichting Inkoop: er worden minder dagdelen afgenomen. Het gaat om twee dagdelen per week, dit is jaarlijks Er is nu een helder inkoopbeleid, dat tussen de oren van de managers moet zitten. Hiervoor is iemand specifiek benoemd, waardoor aan de voorkant een aantal vragen wordt afgevangen. De inkoopactiviteiten blijven ongewijzigd, maar doordat het beter wordt voorbereid is er minder tijd nodig van de Stichting Inkoop. Onderuitputting kapitaallasten: er is meestal sprake van onderuitputting als de planning niet gehaald wordt. In de bestuursrapportages blijkt meestal een voordeel in de kapitaallasten omdat de investeringen langer tijd nodig hebben dan begrotingstechnisch werd aangenomen. Pas als de 4

5 investering compleet is afgerond, worden het jaar daaropvolgend afschrijvingslasten opgenomen. Besloten is nu dit aan de voorkant in de begroting in te brengen, zodat een deel van het voordeel dat in de bestuursrapportages naar voren komt daarin al is geëffectueerd. Daarbij is wel de opdracht gegeven de planning steeds strakker weg te zetten en fasegewijs budgetten over de jaren weg te gaan zetten. Post onvoorzien: deze wordt in de praktijk bijna nooit aangesproken. De provincie hanteert geen minimumnorm meer, dus deze post wordt voor een deel geschrapt. Als het nodig is, kan men altijd terugvallen op de reserves. Het is wellicht goed om spelregels af te spreken voor het gebruik van de algemene reserve. Kostendekkendheid retributies: het college kiest ervoor vanuit het oogpunt van solidariteit, dit bij dit bedrag onder te brengen. Als alles wordt doorgevoerd zoals het college voorstelt, komt dat neer op iets meer dan 3% verhoging van de lastendruk. Wethouder De Wit-Greuter gaat verder in op de definitief geaccepteerde budgetmutaties van de 2 e bezuinigingstranche. Een aantal posten is verhoogd, omdat het college van mening is dat dit niet anders kan. Bijstelling budget WMO op basis van huidige gebruik: met vervoersvoorzieningen worden rolstoelen e.d. bedoeld. Wat de bijdrage aan professionele instellingen precies inhoudt, zal spreekster nagaan. Het genoemde budget van is het gevolg van de aanbestedingsuitkomsten. De heer Ooijen vraagt waarom er een bijdrage naar het CAK gaat. De heer Cornel antwoordt dat het CAK de eigen bijdrage van inwoners in het kader van dienstverlening WMO verrekent. Omdat het gebruik toeneemt, wordt er meer verhaald op burgers. De heer Reinhart vraagt of de deeltaxi al versoberd is. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat dit nog niet het geval is, dat is wel één van de uit te werken scenario s. Toevoeging reserve onderwijshuisvesting in verband met uitbreiding Marklandcollege: Vanaf 2012 wordt hiervoor geld opgenomen. Het verschil in het bedrag van 2012 en 2013 is het verloop in de kapitaallasten in verband met de afschrijving en lagere rentelasten. Eronder staat de toename van het aantal leerlingen in het kader van uitbreiding van het voortgezet onderwijs. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat de uitbreiding van het Marklandcollege in 2012 is gerealiseerd. Exploitatiebijdrage De Kristal: omdat er ook in het weekend gebruik van wordt gemaakt, gaat de exploitatie omhoog. Nu wordt dus eindelijk inzichtelijk wat er gebeurt met de kosten van de accommodatie als er een club gebruik van maakt. Het genoemde bedrag heeft ook te maken met de nieuwe exploitatieopzet. Onderhoudsbudgetten beheerplannen: er is sprake geweest van een verhoging van de kwaliteit van de beheerplannen, maar dat is hierin niet meegenomen. Het betreft hier een inhaalslag. Toename kosten Kredietbank: het aantal cliënten en dus ook de kosten nemen toe. Maritiem gebouw Willemstad: dit bedrag heeft te maken met de openbare toiletten naar aanleiding van de overeenkomst met de woningbouwvereniging. Wethouder De Wit-Greuter gaat verder in op de geaccepteerde claims. Speelruimteplan, éénmalige uitvoeringskosten: dit onderwerp komt op elke kerncontactavond naar voren. Hierover komt nog een voorstel naar de raad. Brede school Standdaarbuiten en gymzaal Neerhofschool Bosselaar: het betreft hier kapitaallasten die opgenomen worden. Integraal veiligheidsbeleid: het betreft hier de bedragen die in de begroting zijn opgenomen. Milieucommunicatie: toename subsidie voor het MEC milieucommunicatie naar de bewoners toe. Het is de bedoeling alleen in 2010 nog een afvalkalender en Moerdijk Schoon krant te realiseren, daarna wil men op milieucommunicatie toch wat inleveren. Voor een deel valt dit ook onder franje. Spreekster doet dit met pijn in het hart, maar er moet toch bezuinigd worden. Zij zegt toe nog een nadere toelichting te geven op waar precies de bezuiniging in zit. Programmatisch handhaven: dit zal volgend jaar nog worden gedaan op het gebied van Werk en Inkomen, daarna gaat men er vanuit dat dit geïmplementeerd is in de werkzaamheden. De heer Van Schenk Brill vraagt wat dan de extra uitgave van inhoudt. De heer Cornel antwoordt dat er uit het gemeentefonds extra middelen zin gekregen die hiervoor ingezet worden. Vanaf 2011 krijgt de gemeente geen extra middelen meer en worden er dus ook geen extra activiteiten meer gedaan. Het heeft te maken met het voorkomen van fraude. Wethouder De Wit-Greuter voegt hieraan toe dat als de poortwachtersfunctie goed wordt ingevuld, er dan geen overbodige middelen uitgegeven worden in de vorm van uitkeringen en er dus ook geen geld nodig is voor terugvordering. Het is dus een kwaliteitsslag aan de voorkant. 5

6 De heer De Vos vraagt waarom het hier dan toch geboekt wordt als activiteit. De heer Cornel zegt dat in het meerjarenperspectief al rekening gehouden was met deze inkomst. Het geld was echter niet specifiek voor deze taak afgezonderd. Er is nu voor gekozen om voor deze activiteit ook daadwerkelijk middelen beschikbaar te stellen. Burgerparticipatie: de kerncontactavonden krijgen een andere invulling, het college wil hier wel mee doorgaan. Het budget was in eerste instantie afgeraamd, daarom is er nu weer een bedrag van opgenomen. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat de 2 e tranche bezuinigingen als begrotingswijziging wordt opgevoerd. De heer Cornel zegt dat binnen de reguliere begrotingsmutaties die in mei en juni waren aangeleverd voor het opstellen van de begroting 2010, dit vanuit de vakafdeling was afgeraamd. Het college wilde hier toch mee doorgaan, daarom is dit via de claims weer toegevoegd. Aanpassen trouwkamer of Moerdijkzaal: er leven nog wensen om een iets grotere vergadercapaciteit te realiseren. De heer Reinhart pleit ervoor hierbij ook de raadzaal te betrekken. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat alle ruimtes multifunctioneel gebruikt moeten kunnen worden. Met ander meubilair zou de raadzaal meer multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Er is de afgelopen jaren zoveel ingebracht, dat spreekster het spoor bijster is. Besloten is nu van de trouwkamer een vergaderfaciliteit te maken. Dit is in elk geval een onderwerp om over na te denken. Aanpassen infrastructuur/mid-office: dit heeft te maken met de ontwikkeling om tussen front-office en back-office een mid-office weg te zetten op automatiseringsgebied. Dat vraagt een investeringsniveau dat lasten met zich meebrengt. Dit bedrag betreft dus kapitaallasten. De heer Stalenhoef zegt dat het hier vermoedelijk gaat om de bestanden en systemen die gekoppeld moeten worden, omdat de gemeente hèt overheidsloket wordt. De heer Stalenhoef zegt dat er in totaal 1,8 miljoen euro wordt bezuinigd. Vervolgens worden er nieuwe dingen gedaan voor 1,9 miljoen. Er wordt dus feitelijk niets bezuinigd. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat er een omslag plaatsvindt van jarenlang alles honoreren naar met gierende snelheid tot stilstand komen. Niet het hele voertuig kan op hetzelfde moment tot stilstand worden gebracht. Een aantal onderdelen loopt door omdat het staand beleid betreft. Spreekster benadrukt nog eens dat de 1 e tranche in de begroting is opgenomen, de 2 e tranche wordt aan de raad voorgelegd middels een begrotingswijziging. Er wordt per saldo weinig bezuinigd, maar er wordt wel bestaand beleid ingeruild voor nieuw. Met betrekking tot de budgetneutraliteit van de WMO zegt spreekster dat dit nu losgelaten wordt. Wel wil het college zichtbaar houden, wat komt er aan middelen van het rijk en wat stopt de gemeente daarbij. De heer Stalenhoef vraagt of nu al te voorzien is of het betaalbaar blijft. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat het er niet rooskleuriger op wordt. De bevolking vergrijst, oudere mensen doen vaker een beroep op de WMO. Er moet dus worden ingezet op preventie. De heer Schouwenaars zegt dat Moerdijk in het individuele verstrekkingenbeleid van de WMO positief afwijkt van de omgeving. De heer Reinhart vraagt hoe lang de gemeente dit nog volhoudt. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat dit een politieke keuze is. De stukken zijn door het college vastgesteld, deze komen naar de raad. Op dit moment is men bezig met de ontwikkeling van de scenario s, er zijn 22 onderwerpen benoemd. Over deze onderwerpen moet goed worden nagedacht, de politiek moet daarin heldere keuzes maken. De scenario s zullen in februari 2010 aan de orde komen in de raad. De heer Van Schenk Brill vraagt of het voorlopig jaarrekeningresultaat volgens de 2 e bestuursrapportage in de begroting is verwerkt. De heer Cornel zegt dat de cijfers in het persbericht tot stand gekomen zijn door enerzijds de cijfers in de Kadernota en anderzijds reguliere begrotingsmutaties, de 2 e tranche van de bezuinigingen, de claims tot 1,9 miljoen euro. In het raadsvoorstel zijn de effecten van de 2 e bestuursrapportage in beeld gebracht alsmede de effecten van de septembercirculaire. Daarmee kom je uiteindelijk op het tekort dat in het persbericht wordt genoemd. In de voorliggende begroting, dus zonder de begrotingswijziging, is het voorlopig jaarrekeningresultaat buiten beschouwing gelaten. De begroting 2010 komt negatief uit, de 2 e bestuursrapportage 2009 komt negatief uit. Ten opzichte van de claims die nu voor de begroting 2010 worden gehonoreerd, komen er vanuit het college geen andere voorstellen om iets extra s te doen. Het voorziene tekort over 2009 wordt pas geëffectueerd bij de jaarrekening. De compenserende factor is dan de algemene reserve. 6

7 De begroting 2009 is strakker ingezet dan de begroting Een deel van de lucht is dus in de 2 e bestuursrapportage uit de begroting gehaald. Het overgrote deel van de budgetmutaties komt ook naar voren in de 2 e bestuursrapportage. De heer Stalenhoef vraagt hoe de begroting en de begrotingswijziging zich verhouden tot het aanleveren van een sluitende begroting bij de provincie. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat er bewust geen sluitende begroting aan de raad wordt aangeleverd. De provincie knijpt hierin een oogje toe, het meerjarenperspectief moet echter wel weer sluitend zijn. De provincie wil daartoe het plan van aanpak beoordelen. In april of mei 2011 is pas precies duidelijk hoe hoog het tekort is, dan moet er weer naar de algemene reserve worden uitgeweken. Met betrekking tot de 3 e tranche zegt spreekster dat de scenario s betrekking hebben op verhogen van de inkomsten door het Havenschap, wat er gebeurt met het voorzieningenniveau, het grondbeleid. In de bestuursrapportage kan men zien dat er een benchmark gaande is met betrekking tot het personeel. Die benchmark komt binnenkort beschikbaar. Het college wil voor de begrotingsbehandeling hierover met een notitie naar de raad komen. Het college beseft dat naar de formatie gekeken moet worden, maar houdt vast aan het principe mens volgt werk. 3. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om uur. Zevenbergen, 13 oktober 2009 Griffie Moerdijk Ineke Vonk Bijlagen: 1. Persbericht 13 oktober 2009 Bezuinigingen Franje weg, sociaal gezicht blijft. 2. Overzicht bezuinigingsopties, 1 e tranche. 3. Overzichten: - definitieve bezuinigingen 2 e tranche taakstelling na collegebesluit. - Definitieve geaccepteerde budgetmutaties bij 2 e tranche na collegebesluit. - Definitieve geaccepteerde claims bij 2 e tranche na collegebesluit. 7

8 Bijlage 1 Persbericht Zevenbergen, 13 oktober 2009 Bezuinigingen: FRANJE WEG, SOCIAAL GEZICHT BLIJFT Het college heeft de tweede bestuursrapportage 2009, de begroting 2010 en de tweede fase bezuinigingen vastgesteld. In de tweede fase gaat het om een bedrag van ruim ,--. Kenmerkend is dat het sociaal gezicht van Moerdijk in deze bezuinigingsronde overeind blijft. Het college kiest er voor om niet te tornen aan de basiszekerheid van mensen, dus: - We investeren in mensen en werk, zoals schuldhulpverlening en hulp bij het zoeken naar een baan; - We zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn: meer geld ( ,--) bij de WMO thuiszorg; - We houden de sociale infrastructuur overeind, want we houden alle subsidies voor het verenigingsleven in stand; - We investeren in de openbare ruimte en bereiken daarmee dat er meer werk voor bedrijven is ( ,-- erbij). Daarmee helpen we de economie een handje. Aanleiding voor de bezuinigingen is dat Moerdijk te maken heeft met een verwacht begrotingstekort van ruim 4 miljoen in Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de inkomsten vanuit dividend, bouwleges, rente en het gemeentefonds verminderen. Om te zorgen dat dit tekort voor de langere termijn niet verder oploopt, worden er middels een 3-fasenaanpak tijdig maatregelen genomen. Bestuursrapportage 2009 De 2de bestuursrapportage 2009 geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de begroting van dit jaar. Er wordt o.a. gerapporteerd over de afwijkingen van de budgetten. In de bestuurs-rapportage van juni zagen we al een tekort voor 2009 ontstaan. De 2de bestuursrapportage laat zien dat het tekort voor 2009 oploopt. We verwachten dat het tekort 2009 uitkomt op ,--. Dit voorlopig verwachte jaarrekeningresultaat zal worden betaald uit de algemene reserve. Uit de ontwikkeling van de begroting zien we al duidelijke de negatieve trend die zich in de komende jaren zal voortzetten. Begroting 2010 De begroting 2010 is door het college vastgesteld. De eerste fase van de bezuinigingen ter hoogte van euro is daar al in verwerkt. De tweede fase van de bezuinigingen is vandaag door het college vastgesteld. Dit heeft ,-- opgeleverd. Het totale bedrag aan bezuinigingen is daardoor ,--. In november wordt de begroting 2010 inclusief bezuinigingen aan de raad gepresenteerd. Die zal daar een besluit over moeten nemen. Pas dan zijn de bezuinigingen definitief. Hiermee hebben we in Moerdijk al een voorschot genomen op hetgeen het rijk nu gaat opstarten. Nieuwe ontwikkelingen gehonoreerd Omdat de maatschappij om ons heen constant in beweging is en er telkens nieuwe vraagstukken op ons af komen zijn er toch ook weer nieuwe claims gehonoreerd. Een claim is in feite een vraag voor een nieuw budget of budgetverhoging. Voorbeelden zijn verhoging van de WMO-budgetten, geld voor het speelruimtebeleid en veiligheidsbeleid, geld voor de uitbreiding van het Markland College en een gymzaal bij de nieuwe Neerhofschool. De claims staan ook op een bijlage bij dit persbericht. Begroting op langere termijn Als alle bezuinigingen, nieuwe budgetten, budgetaanpassingen van 2009 en andere financiële effecten zijn verwerkt levert dit het volgende resultaat op langere termijn: euro tekort euro tekort euro tekort 8

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep

FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID. Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID Programmabegroting 2010 Gemeente Gennep Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141, Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet:

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie