- C O N C E P T - B.G.M. Cornel, afdeling FPJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- C O N C E P T - B.G.M. Cornel, afdeling FPJ"

Transcriptie

1 - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN INZAKE DE 2 E BEZUINIGINGSTRANCHE, GEHOUDEN OP DINSDAG 13 OKTOBER 2009 OM UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig: Tevens aanwezig: Afwezig: G. de Vos, voorzitter J. van Brenkelen, lid J.A. Ooijen W.M. de Pijper, lid A. Reinhart, lid (vanaf uur) K. van Schenk Brill, lid H.C.A.M. Schouwenaars J.W.C. Stalenhoef, lid C.L.P. Verschuuren, lid (tot uur) M.M. van der Wyck-Helmer J.A.M. Hereijgers, griffier M.G. de Wit-Greuter, wethouder B.G.M. Cornel, afdeling FPJ F.P. Fakkers (met kennisgeving) E. de Visser (met kennisgeving) 1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Wethouder De Wit-Greuter zal vanavond een toelichting geven op de 2 e tranche van de bezuinigingen. De heren Fakkers en De Visser hebben zich voor vanavond afgemeld e Bezuinigingstranche Wethouder De Wit-Greuter zegt dat het college onlangs twee dagen heeft besteed aan het bespreken van bezuinigingen. De uitkomsten daarvan hebben als kop meegekregen: franje weg, sociaal gezicht blijft. De vier belangrijkste highlights zijn: - investeren in mensen en werk; - zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn; - de sociale infrastructuur overeind houden; - investeren in de openbare ruimte. De 2 e bestuursrapportage laat zien dat het tekort dat werd verwacht, ten opzichte van de 1 e bestuursrapportage verder is opgelopen, namelijk tot Dit tekort zal uit de algemene reserve moeten worden bijgepast. In de begroting zijn alle budgetten middels de pxq methode onderbouwd, de lucht is uit de begroting. Er zijn ook geen eenmalige meevallers. De heer De Pijper vraagt hoe het kan dat er vorig jaar bij de begroting een overschot was van ruim 1

2 5 miljoen euro, terwijl er nu een tekort is van 2 miljoen euro. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat over het lopende jaar 2009 er een tekort zal zijn van ruim 1 miljoen euro. De uitleg hiervan staat in de 2 e bestuursrapportage. Vandaag is door het college de concept begroting 2010 vastgesteld. Hier is de 1 e tranche van de bezuinigingen in verwerkt. Door het college was bij de vaststelling van de Kadernota beloofd te bezuinigen, dat is iets meer geworden, namelijk Door het college is vandaag ook de 2 e tranche van de bezuinigingen vastgesteld, voor een bedrag van Bij elkaar is dit dus een bedrag van Terwijl men met deze bezuinigingen bezig was, heeft de wereld niet stil gestaan. Er komen vragen, er zijn allerlei ontwikkelingen en budgetten ontwikkelen zich ook. Terwijl aan de ene kant goed is nagedacht over waar bezuinigd kan worden, is aan de andere kant bekeken hoe de claims, de wensen waar nog geen geld aan gekoppeld was, die ter waarde van 1,7 miljoen euro in de kadernota waren opgenomen, konden worden uitgevoerd. Een aantal claims is gehonoreerd, de WMO, het speelruimtebeleid, het veiligheidsbeleid, de uitbreiding van het Marklandcollege en de gymzaal bij de nieuwe Neerhofschool. Dit alles bij elkaar opgeteld en van elkaar afgetrokken, levert de begroting op langere termijn op. Daarin is inzichtelijk gemaakt, met de kennis die er nu is, hoe het beeld voor is. In 2010 wordt tekort verwacht, in tekort, in tekort, in tekort en in tekort. In 2013 is de winstneming uit de grondexploitatie van de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten opgenomen. Hieruit blijkt dus, dat op de lange termijn er 2 miljoen euro gevonden moet worden. Spreekster merkt hierbij op dat de ontwikkelingen die vanuit Den Haag op de gemeente af zullen komen, hier nog niet in meegenomen zijn. Inmiddels is men volop bezig met de 3 e bezuinigingstranche, waarin scenario s ontwikkeld zullen worden. Dit vergt wat meer tijd, maar het college kiest ervoor dit zeer zorgvuldig aan te pakken en eerst de fysieke, maatschappelijke en sociale consequenties in beeld te brengen. De heer Verschuuren merkt op dat hij blij is dat voor het sociale gezicht gekozen is, in afwijking van veel van de omliggende gemeenten in West-Brabant. De heer Van Schenk Brill vraagt of de bedragen die voor de komende jaren genoemd worden, bedragen voor of na mutaties reserves zijn. Worden de genoemde bedragen ook uit de reserves gehaald? De heer Cornel antwoordt dat het om bedragen na mutaties reserves gaat. De genoemde bedragen hebben geen relatie met de reserves, het gaat puur om exploitatiegegevens. De heer Stalenhoef vraagt of het tekort van ruim 1 miljoen euro nog bij te sturen is. Wethouder De Wit-Greuter weet dat niet. De heer Van Schenk Brill stelt vast dat met de genoemde bedragen, de reserves ongewijzigd blijven. Wethouder De Wit-Greuter antwoordt dat dit juist is. Daar is wel over gesproken, maar het omgaan met de reserves kan een scenario zijn. Wethouder De Wit-Greuter neemt de 1 e bezuinigingstranche door. Schrappen budget uitvoering dorpsplannen, in combinatie met het opzomeren van de kernen: ieder jaar was er beschikbaar waaruit kleine dingen werden betaald. In zijn algemeenheid loopt dit echter wat terug. Voor het opzomeren van de kernen was structureel gereserveerd. Bij elkaar, is dit een bedrag van Het college heeft besloten de voor het opzomeren hier af te halen, evenals van het budget dorpsplannen, zodat er van beide budgetten in totaal nog overblijft. Dat is nog voldoende armslag voor als er vragen komen vanuit de kernen. De dorpsraden kunnen daarin dingen aangeven, mocht men toch willen opzomeren dan kan dat dus uit dit budget. Er zal echter wel gekozen moeten worden. Opruimen zwerfafval: dit gaat efficiënter worden gedaan, waardoor de lucht uit het budget wordt gehaald. Geen dranghekken huren voor activiteiten wanneer vraag groter is dan eigen hoeveelheid: verenigingen kunnen altijd gebruik maken van de dranghekken die de gemeente heeft. Soms was inhuur van extra dranghekken nodig. Het college heeft besloten niet meer extra in te huren, de verenigingen moeten het doen met de hoeveelheid dranghekken die de gemeente heeft of anders zelf ruimte maken in de begroting voor inhuur van extra dranghekken. De heer De Pijper is van mening dat bepaalde verenigingen hierdoor wel zwaar gedupeerd worden, of dat zij heel ver van tevoren de dranghekken al reserveren. De heer Van Schenk Brill zegt dat als de verenigingen dit zelf moeten gaan betalen, zij meer activiteitensubsidie zullen gaan vragen. 2

3 Verkeersmaatregelen ten behoeve van veiligheid schoolomgeving: bijna alle schoolomgeving zijn heringericht volgens het principe Duurzaam Veilige Schoolomgeving. Hiervoor was iets teveel geraamd, wat betekent dat het bedrag van kan worden afgeraamd. Basisschool De Singel is nog niet afgerond, dit zal in 2010 gebeuren. Daarom kan vanaf 2011 het bedrag worden afgeraamd. Heroverwegen subsidiëring hallmarkevenementen: een hallmarkevenement is een evenement dat specifiek in een kern of omgeving plaatsvindt en wat zich zo ontwikkelt dat je die plek associeert met het evenement. Zo n evenement is er in Moerdijk echter nog niet echt, het budget wordt nu dus veelal gebruikt om grotere evenementen te subsidiëren. Structurele subsidies moeten worden opgenomen in de begroting, wordt er echter voor gekozen voor subsidie in de opstartfase, dan moet dat na drie jaar stoppen. Er is een aantal evenementen gesubsidieerd, het Waterweekend Willemstad, de Ronde van Zevenbergen en de Ster van Moerdijk. Dit wordt afgebouwd, het budget neemt dus langzaam af. De heer Ooijen merkt op dat de detailhandel hierdoor ook getroffen wordt. Wethouder De Wit-Greuter antwoordt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Geen rentetoerekening aan voorziening riolering: de voorziening riolering is de enige waar nog rente aan toegerekend wordt. Officieel mag aan een voorziening geen rente worden toegerekend, hooguit mag de kostenontwikkeling worden bijgehouden. Het product riolering wordt jaarlijks in de exploitatie verhoogd met de kostenontwikkeling. Verder wordt bijna in iedere bestuursrapportage wel een bijraming van een krediet in het kader van riolering gevraagd. Dit gebeurt dus deels dubbelop. Daarom is besloten de rentetoerekening hieruit te halen. Bij de vaststelling van het nieuwe Gemeentelijke RioleringsPlan moeten aan de voorkant strakkere afspraken gemaakt worden over de te hanteren methode. De heer Cornel antwoordt dat dit met de rentecomponent inderdaad niet meer gebeurt. Het verschil tussen de rioolheffing en de kosten voor de riolering werd ook nog toegevoegd aan de voorziening. Dat blijft wel gebeuren. Dit is ook nodig omdat het product riolering de begroting budgettair moet verlopen. De heer Van Schenk Brill stelt vast dat op basis van het volgende GRP gekeken moet worden hoeveel geld er reëel gezien in deze voorziening nodig is. Dit betekent dus dat er op dat moment ruimte zo kunnen overblijven die aan een andere voorziening kan worden toegerekend. De heer Cornel zegt dat een overmatig deel niet aan een andere voorziening kan worden toegerekend, het zal dan vrijvallen in de exploitatie en via de jaarrekening naar de algemene reserve gaan. De heer Schouwenaars vraagt of in de riolering de nieuwe Wet met betrekking tot de vervuiling van het oppervlaktewater al verwerkt is. De heer Cornel antwoordt dat het huidige GRP daar niet op is gebaseerd, dit zal in het nieuwe GRP meegenomen moeten worden. De heer De Vos vraagt of dit verhaal geen enkele invloed heeft op de hoogte van de riool afvoerrechten. De heer Cornel antwoordt dat dat inderdaad zo is. De heer Stalenhoef vraagt naar het kopje Bestaand beleid, de aanpassing van de bijdragen van debiteuren soza. De heer Cornel zegt dat er binnen de totale raming van de uitkeringslasten een component van terugontvangsten is, die worden verhaald bij uitkeringsgerechtigden. Deze terugontvangsten zijn hoger dan was meegenomen in de begroting, dat levert dus nu een voordeel op. De heer Stalenhoef zegt dat dit betekent dat men strenger is. Kan dat dan structureel worden opgenomen? De heer Cornel zegt dat dat op dit moment wel de verwachting is. Wethouder De Wit-Greuter gaat verder in op de definitieve bezuinigingen 2 e tranche. Bijdrage aan GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV): er is een nieuwe aanbesteding gedaan. Dit is het voordeel van deze nieuwe aanbesteding. Anti-discriminatie: er is een uitgebreid pakket ingekocht bij Radar BV. Het college heeft besloten terug te gaan naar het wettelijk minimum. Op dit moment loopt een enquête naar de ervaringen van mensen met betrekking tot discriminatie. Daar wordt nauwelijks op gereageerd. Met Radar is wel afgesproken dat de gemeente Moerdijk volgend jaar een netwerkbijeenkomst faciliteert. Budget Meedoen: het budget honorering burgerinitiatieven is destijds gebruikt om het leefbaarheidsfonds mee te voeden. Inmiddels zit in dit fonds zo n De initiatieven die worden gehonoreerd zijn meestal niet groter dan 500 of 600. Het college heeft nu besloten de initiatieven te honoreren tot het geld op is en daarna te evalueren. Is het nodig, dan kan het fonds 3

4 eenmalig weer gevoed worden. Het hoeft echter niet structureel opgenomen te worden in de begroting, er zit nu immers nog genoeg geld in voor volgend jaar. Met de andere partijen die het fonds voeden wordt ook geëvalueerd. Internationale armoedebestrijding, millenniumgemeente: wethouder Vissers komt hieromtrent met een notitie of een voorstel naar de raad, om de mensen die bezig zijn met de millenniumdoelen bij elkaar te brengen zodat zij elkaar kunnen versterken. Het besluit van de gemeenteraad om Victory 4All geld te geven is in verband met de rechtmatigheid een heet hangijzer. Dat moet men op die manier niet meer willen. Voor het faciliteren en stimuleren is een bedrag van nodig, de rest van het bedrag wordt afgeraamd. Veilig wonen: dit wordt niet gerealiseerd, het college wil dit opnemen in de reguliere werkzaamheden. Subsidie onderwijs, diversen: onderwijsbegeleiding wordt ingekocht bij Edux. Moerdijk is veruit de beste klant van Edux, terwijl er toch nog veel kinderen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Het college heeft besloten hier over te gaan praten, daarom is voor volgend jaar nog geen bezuiniging opgenomen maar voor de jaren daarna wel. De raad zal hierover te zijner tijd nog nota s ontvangen. Het gaat hier dus om een taakstellende bezuiniging waarvan in 2010 bekeken zal worden of deze verantwoord is. De lokale onderwijsregeling is ook een gevolg van de herindeling, het is een samenvoeging van de verschillende voorzieningen die de gemeenten toen hadden. Scholen kunnen kiezen uit maatschappelijke, actieve of culturele activiteiten. In de loop der jaren is echter middels allerlei beleidsnota s weer geld gereserveerd om projecten op scholen te realiseren. De heer Reinhart vraagt of in de nota die nog komt, ook de resultaten van het uitgegeven geld worden opgenomen. Wethouder De Wit-Greuter antwoordt dat zij de precieze vormgeving nog niet weet, maar dit budget zal inderdaad onderbouwd afgebouwd moeten worden. Het is aan de school samen met Edux om te bepalen wat er nodig is. Een deel van de middelen hiervoor gaat overigens rechtstreeks naar de scholen. Het genoemde bedrag van voor onderwijsachterstanden vloeit voort uit de oude WSNS-regeling (Weer Samen Naar School). Verkeersmaatregelen: er was nog een budget van ongeveer voor incidentele kleine verkeersmaatregelen. Er zijn in de loop der jaren zoveel zaken opgelost, dat dit niet meer nodig is. De heer Van Schenk Brill zegt dat de toelichting dan niet klopt, die is hetzelfde als de uitleg die de wethouder net heeft gegeven in de eerste tranche. Wethouder De Wit-Greuter zegt toe dit te zullen uitzoeken. Blauwe visie: dit kan worden gesubsidieerd door de provincie. Gebiedsstreefbeelden: dit wordt doorgeschoven. Uitvoering milieubeleid: de samenwerking tussen de MARB en de RMD krijgt steeds meer vorm en levert dus ook voordeel op. Er hoeft nu maar aan één partij betaald te worden. Milieutoezicht: dit kan door de provincie worden betaald uit het Uitvoeringsprogramma Brabant Veiliger. Cultuurnota, budget cultuurvouchers: dit budget is nog niet geëffectueerd. Volgend jaar is er een ontwikkeling vanuit het rijk met betrekking tot combinatiefunctionarissen. De cultuurambities voor het onderwijs vanuit de gemeente worden hierdoor ingehaald. De combinatiefunctie heeft tot doel dat iemand cultuur en sport aanbiedt in de Brede School. Het budget wordt daarom gehalveerd, het resterende deel kan te zijner tijd worden ingezet voor de combinatiefunctionarissen. Actiepunten beleidsplannen: voor een aantal onderdelen is geld gereserveerd, maar men is hier nog niet mee begonnen. In de toelichting staat dat het met name gaat om het beleidsplan Economie, dat erg veel actiepunten bevatte. Ondersteuning college: het college moet zelf het goede voorbeeld geven. Spreekster weet niet hoe hoog de post nu nog is, zij zal dit uitzoeken. Publiekscommunicatie; calamiteitenwaaier: de calamiteitenwaaier is een goed voorbeeld van franje, dat geldt ook voor drukwerk gemeentebestuur: de smoelenposter van raad en college. Verbouwingsplan hal in verband met dienstverleningsconcept: dit was opgenomen in het kader van de doorontwikkeling, maar is nu niet meer nodig. Dagdelen Stichting Inkoop: er worden minder dagdelen afgenomen. Het gaat om twee dagdelen per week, dit is jaarlijks Er is nu een helder inkoopbeleid, dat tussen de oren van de managers moet zitten. Hiervoor is iemand specifiek benoemd, waardoor aan de voorkant een aantal vragen wordt afgevangen. De inkoopactiviteiten blijven ongewijzigd, maar doordat het beter wordt voorbereid is er minder tijd nodig van de Stichting Inkoop. Onderuitputting kapitaallasten: er is meestal sprake van onderuitputting als de planning niet gehaald wordt. In de bestuursrapportages blijkt meestal een voordeel in de kapitaallasten omdat de investeringen langer tijd nodig hebben dan begrotingstechnisch werd aangenomen. Pas als de 4

5 investering compleet is afgerond, worden het jaar daaropvolgend afschrijvingslasten opgenomen. Besloten is nu dit aan de voorkant in de begroting in te brengen, zodat een deel van het voordeel dat in de bestuursrapportages naar voren komt daarin al is geëffectueerd. Daarbij is wel de opdracht gegeven de planning steeds strakker weg te zetten en fasegewijs budgetten over de jaren weg te gaan zetten. Post onvoorzien: deze wordt in de praktijk bijna nooit aangesproken. De provincie hanteert geen minimumnorm meer, dus deze post wordt voor een deel geschrapt. Als het nodig is, kan men altijd terugvallen op de reserves. Het is wellicht goed om spelregels af te spreken voor het gebruik van de algemene reserve. Kostendekkendheid retributies: het college kiest ervoor vanuit het oogpunt van solidariteit, dit bij dit bedrag onder te brengen. Als alles wordt doorgevoerd zoals het college voorstelt, komt dat neer op iets meer dan 3% verhoging van de lastendruk. Wethouder De Wit-Greuter gaat verder in op de definitief geaccepteerde budgetmutaties van de 2 e bezuinigingstranche. Een aantal posten is verhoogd, omdat het college van mening is dat dit niet anders kan. Bijstelling budget WMO op basis van huidige gebruik: met vervoersvoorzieningen worden rolstoelen e.d. bedoeld. Wat de bijdrage aan professionele instellingen precies inhoudt, zal spreekster nagaan. Het genoemde budget van is het gevolg van de aanbestedingsuitkomsten. De heer Ooijen vraagt waarom er een bijdrage naar het CAK gaat. De heer Cornel antwoordt dat het CAK de eigen bijdrage van inwoners in het kader van dienstverlening WMO verrekent. Omdat het gebruik toeneemt, wordt er meer verhaald op burgers. De heer Reinhart vraagt of de deeltaxi al versoberd is. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat dit nog niet het geval is, dat is wel één van de uit te werken scenario s. Toevoeging reserve onderwijshuisvesting in verband met uitbreiding Marklandcollege: Vanaf 2012 wordt hiervoor geld opgenomen. Het verschil in het bedrag van 2012 en 2013 is het verloop in de kapitaallasten in verband met de afschrijving en lagere rentelasten. Eronder staat de toename van het aantal leerlingen in het kader van uitbreiding van het voortgezet onderwijs. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat de uitbreiding van het Marklandcollege in 2012 is gerealiseerd. Exploitatiebijdrage De Kristal: omdat er ook in het weekend gebruik van wordt gemaakt, gaat de exploitatie omhoog. Nu wordt dus eindelijk inzichtelijk wat er gebeurt met de kosten van de accommodatie als er een club gebruik van maakt. Het genoemde bedrag heeft ook te maken met de nieuwe exploitatieopzet. Onderhoudsbudgetten beheerplannen: er is sprake geweest van een verhoging van de kwaliteit van de beheerplannen, maar dat is hierin niet meegenomen. Het betreft hier een inhaalslag. Toename kosten Kredietbank: het aantal cliënten en dus ook de kosten nemen toe. Maritiem gebouw Willemstad: dit bedrag heeft te maken met de openbare toiletten naar aanleiding van de overeenkomst met de woningbouwvereniging. Wethouder De Wit-Greuter gaat verder in op de geaccepteerde claims. Speelruimteplan, éénmalige uitvoeringskosten: dit onderwerp komt op elke kerncontactavond naar voren. Hierover komt nog een voorstel naar de raad. Brede school Standdaarbuiten en gymzaal Neerhofschool Bosselaar: het betreft hier kapitaallasten die opgenomen worden. Integraal veiligheidsbeleid: het betreft hier de bedragen die in de begroting zijn opgenomen. Milieucommunicatie: toename subsidie voor het MEC milieucommunicatie naar de bewoners toe. Het is de bedoeling alleen in 2010 nog een afvalkalender en Moerdijk Schoon krant te realiseren, daarna wil men op milieucommunicatie toch wat inleveren. Voor een deel valt dit ook onder franje. Spreekster doet dit met pijn in het hart, maar er moet toch bezuinigd worden. Zij zegt toe nog een nadere toelichting te geven op waar precies de bezuiniging in zit. Programmatisch handhaven: dit zal volgend jaar nog worden gedaan op het gebied van Werk en Inkomen, daarna gaat men er vanuit dat dit geïmplementeerd is in de werkzaamheden. De heer Van Schenk Brill vraagt wat dan de extra uitgave van inhoudt. De heer Cornel antwoordt dat er uit het gemeentefonds extra middelen zin gekregen die hiervoor ingezet worden. Vanaf 2011 krijgt de gemeente geen extra middelen meer en worden er dus ook geen extra activiteiten meer gedaan. Het heeft te maken met het voorkomen van fraude. Wethouder De Wit-Greuter voegt hieraan toe dat als de poortwachtersfunctie goed wordt ingevuld, er dan geen overbodige middelen uitgegeven worden in de vorm van uitkeringen en er dus ook geen geld nodig is voor terugvordering. Het is dus een kwaliteitsslag aan de voorkant. 5

6 De heer De Vos vraagt waarom het hier dan toch geboekt wordt als activiteit. De heer Cornel zegt dat in het meerjarenperspectief al rekening gehouden was met deze inkomst. Het geld was echter niet specifiek voor deze taak afgezonderd. Er is nu voor gekozen om voor deze activiteit ook daadwerkelijk middelen beschikbaar te stellen. Burgerparticipatie: de kerncontactavonden krijgen een andere invulling, het college wil hier wel mee doorgaan. Het budget was in eerste instantie afgeraamd, daarom is er nu weer een bedrag van opgenomen. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat de 2 e tranche bezuinigingen als begrotingswijziging wordt opgevoerd. De heer Cornel zegt dat binnen de reguliere begrotingsmutaties die in mei en juni waren aangeleverd voor het opstellen van de begroting 2010, dit vanuit de vakafdeling was afgeraamd. Het college wilde hier toch mee doorgaan, daarom is dit via de claims weer toegevoegd. Aanpassen trouwkamer of Moerdijkzaal: er leven nog wensen om een iets grotere vergadercapaciteit te realiseren. De heer Reinhart pleit ervoor hierbij ook de raadzaal te betrekken. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat alle ruimtes multifunctioneel gebruikt moeten kunnen worden. Met ander meubilair zou de raadzaal meer multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Er is de afgelopen jaren zoveel ingebracht, dat spreekster het spoor bijster is. Besloten is nu van de trouwkamer een vergaderfaciliteit te maken. Dit is in elk geval een onderwerp om over na te denken. Aanpassen infrastructuur/mid-office: dit heeft te maken met de ontwikkeling om tussen front-office en back-office een mid-office weg te zetten op automatiseringsgebied. Dat vraagt een investeringsniveau dat lasten met zich meebrengt. Dit bedrag betreft dus kapitaallasten. De heer Stalenhoef zegt dat het hier vermoedelijk gaat om de bestanden en systemen die gekoppeld moeten worden, omdat de gemeente hèt overheidsloket wordt. De heer Stalenhoef zegt dat er in totaal 1,8 miljoen euro wordt bezuinigd. Vervolgens worden er nieuwe dingen gedaan voor 1,9 miljoen. Er wordt dus feitelijk niets bezuinigd. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat er een omslag plaatsvindt van jarenlang alles honoreren naar met gierende snelheid tot stilstand komen. Niet het hele voertuig kan op hetzelfde moment tot stilstand worden gebracht. Een aantal onderdelen loopt door omdat het staand beleid betreft. Spreekster benadrukt nog eens dat de 1 e tranche in de begroting is opgenomen, de 2 e tranche wordt aan de raad voorgelegd middels een begrotingswijziging. Er wordt per saldo weinig bezuinigd, maar er wordt wel bestaand beleid ingeruild voor nieuw. Met betrekking tot de budgetneutraliteit van de WMO zegt spreekster dat dit nu losgelaten wordt. Wel wil het college zichtbaar houden, wat komt er aan middelen van het rijk en wat stopt de gemeente daarbij. De heer Stalenhoef vraagt of nu al te voorzien is of het betaalbaar blijft. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat het er niet rooskleuriger op wordt. De bevolking vergrijst, oudere mensen doen vaker een beroep op de WMO. Er moet dus worden ingezet op preventie. De heer Schouwenaars zegt dat Moerdijk in het individuele verstrekkingenbeleid van de WMO positief afwijkt van de omgeving. De heer Reinhart vraagt hoe lang de gemeente dit nog volhoudt. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat dit een politieke keuze is. De stukken zijn door het college vastgesteld, deze komen naar de raad. Op dit moment is men bezig met de ontwikkeling van de scenario s, er zijn 22 onderwerpen benoemd. Over deze onderwerpen moet goed worden nagedacht, de politiek moet daarin heldere keuzes maken. De scenario s zullen in februari 2010 aan de orde komen in de raad. De heer Van Schenk Brill vraagt of het voorlopig jaarrekeningresultaat volgens de 2 e bestuursrapportage in de begroting is verwerkt. De heer Cornel zegt dat de cijfers in het persbericht tot stand gekomen zijn door enerzijds de cijfers in de Kadernota en anderzijds reguliere begrotingsmutaties, de 2 e tranche van de bezuinigingen, de claims tot 1,9 miljoen euro. In het raadsvoorstel zijn de effecten van de 2 e bestuursrapportage in beeld gebracht alsmede de effecten van de septembercirculaire. Daarmee kom je uiteindelijk op het tekort dat in het persbericht wordt genoemd. In de voorliggende begroting, dus zonder de begrotingswijziging, is het voorlopig jaarrekeningresultaat buiten beschouwing gelaten. De begroting 2010 komt negatief uit, de 2 e bestuursrapportage 2009 komt negatief uit. Ten opzichte van de claims die nu voor de begroting 2010 worden gehonoreerd, komen er vanuit het college geen andere voorstellen om iets extra s te doen. Het voorziene tekort over 2009 wordt pas geëffectueerd bij de jaarrekening. De compenserende factor is dan de algemene reserve. 6

7 De begroting 2009 is strakker ingezet dan de begroting Een deel van de lucht is dus in de 2 e bestuursrapportage uit de begroting gehaald. Het overgrote deel van de budgetmutaties komt ook naar voren in de 2 e bestuursrapportage. De heer Stalenhoef vraagt hoe de begroting en de begrotingswijziging zich verhouden tot het aanleveren van een sluitende begroting bij de provincie. Wethouder De Wit-Greuter zegt dat er bewust geen sluitende begroting aan de raad wordt aangeleverd. De provincie knijpt hierin een oogje toe, het meerjarenperspectief moet echter wel weer sluitend zijn. De provincie wil daartoe het plan van aanpak beoordelen. In april of mei 2011 is pas precies duidelijk hoe hoog het tekort is, dan moet er weer naar de algemene reserve worden uitgeweken. Met betrekking tot de 3 e tranche zegt spreekster dat de scenario s betrekking hebben op verhogen van de inkomsten door het Havenschap, wat er gebeurt met het voorzieningenniveau, het grondbeleid. In de bestuursrapportage kan men zien dat er een benchmark gaande is met betrekking tot het personeel. Die benchmark komt binnenkort beschikbaar. Het college wil voor de begrotingsbehandeling hierover met een notitie naar de raad komen. Het college beseft dat naar de formatie gekeken moet worden, maar houdt vast aan het principe mens volgt werk. 3. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om uur. Zevenbergen, 13 oktober 2009 Griffie Moerdijk Ineke Vonk Bijlagen: 1. Persbericht 13 oktober 2009 Bezuinigingen Franje weg, sociaal gezicht blijft. 2. Overzicht bezuinigingsopties, 1 e tranche. 3. Overzichten: - definitieve bezuinigingen 2 e tranche taakstelling na collegebesluit. - Definitieve geaccepteerde budgetmutaties bij 2 e tranche na collegebesluit. - Definitieve geaccepteerde claims bij 2 e tranche na collegebesluit. 7

8 Bijlage 1 Persbericht Zevenbergen, 13 oktober 2009 Bezuinigingen: FRANJE WEG, SOCIAAL GEZICHT BLIJFT Het college heeft de tweede bestuursrapportage 2009, de begroting 2010 en de tweede fase bezuinigingen vastgesteld. In de tweede fase gaat het om een bedrag van ruim ,--. Kenmerkend is dat het sociaal gezicht van Moerdijk in deze bezuinigingsronde overeind blijft. Het college kiest er voor om niet te tornen aan de basiszekerheid van mensen, dus: - We investeren in mensen en werk, zoals schuldhulpverlening en hulp bij het zoeken naar een baan; - We zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn: meer geld ( ,--) bij de WMO thuiszorg; - We houden de sociale infrastructuur overeind, want we houden alle subsidies voor het verenigingsleven in stand; - We investeren in de openbare ruimte en bereiken daarmee dat er meer werk voor bedrijven is ( ,-- erbij). Daarmee helpen we de economie een handje. Aanleiding voor de bezuinigingen is dat Moerdijk te maken heeft met een verwacht begrotingstekort van ruim 4 miljoen in Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de inkomsten vanuit dividend, bouwleges, rente en het gemeentefonds verminderen. Om te zorgen dat dit tekort voor de langere termijn niet verder oploopt, worden er middels een 3-fasenaanpak tijdig maatregelen genomen. Bestuursrapportage 2009 De 2de bestuursrapportage 2009 geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van de begroting van dit jaar. Er wordt o.a. gerapporteerd over de afwijkingen van de budgetten. In de bestuurs-rapportage van juni zagen we al een tekort voor 2009 ontstaan. De 2de bestuursrapportage laat zien dat het tekort voor 2009 oploopt. We verwachten dat het tekort 2009 uitkomt op ,--. Dit voorlopig verwachte jaarrekeningresultaat zal worden betaald uit de algemene reserve. Uit de ontwikkeling van de begroting zien we al duidelijke de negatieve trend die zich in de komende jaren zal voortzetten. Begroting 2010 De begroting 2010 is door het college vastgesteld. De eerste fase van de bezuinigingen ter hoogte van euro is daar al in verwerkt. De tweede fase van de bezuinigingen is vandaag door het college vastgesteld. Dit heeft ,-- opgeleverd. Het totale bedrag aan bezuinigingen is daardoor ,--. In november wordt de begroting 2010 inclusief bezuinigingen aan de raad gepresenteerd. Die zal daar een besluit over moeten nemen. Pas dan zijn de bezuinigingen definitief. Hiermee hebben we in Moerdijk al een voorschot genomen op hetgeen het rijk nu gaat opstarten. Nieuwe ontwikkelingen gehonoreerd Omdat de maatschappij om ons heen constant in beweging is en er telkens nieuwe vraagstukken op ons af komen zijn er toch ook weer nieuwe claims gehonoreerd. Een claim is in feite een vraag voor een nieuw budget of budgetverhoging. Voorbeelden zijn verhoging van de WMO-budgetten, geld voor het speelruimtebeleid en veiligheidsbeleid, geld voor de uitbreiding van het Markland College en een gymzaal bij de nieuwe Neerhofschool. De claims staan ook op een bijlage bij dit persbericht. Begroting op langere termijn Als alle bezuinigingen, nieuwe budgetten, budgetaanpassingen van 2009 en andere financiële effecten zijn verwerkt levert dit het volgende resultaat op langere termijn: euro tekort euro tekort euro tekort 8

9 euro tekort euro tekort Hieruit blijkt dat er nog steeds een bezuinigingstaakstelling over blijft van ongeveer 2 miljoen euro. Daarbij is nog geen enkel zicht op de mogelijke bezuinigingen die door het Rijk vanaf 2011 op ons af gaan komen. Het tekort kan dus nog groter worden. Derde fase bezuinigingen De komende maanden wordt gewerkt aan de derde fase bezuinigingen. Bij deze fase gaat het om het ontwikkelen van scenario s en het uitwerken van onderdelen die meer tijd vergen. De scenario s moeten inzichtelijk maken wat de sociale, maatschappelijke en fysieke effecten kunnen zijn van mogelijke ingrepen. De gemeente streeft ernaar om de uitwerking van deze fase medio februari 2010 te presenteren. 9

10

11

12

13

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen

Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2. Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten'

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2. Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten' RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Concept Beleidsplan Kunst en cultuur 2008-2012 'Eén cultuur, elf gezichten' Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Tweede begrotingswijziging 2017

Tweede begrotingswijziging 2017 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016

Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016 Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016 Kritisch Menterwolde 1. Loonkosten; Zoals gevraagd willen wij een splitsing van de loonkosten in vast personeel (formatie-omvang) en tijdelijk personeel etc.

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.1 Raadsvergadering van 9 december 2010 Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2010 Verantwoordelijke portefeuillehouder: F.P.Fakkers SAMENVATTING De 2 e bestuursrapportage 2010 geeft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie