Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch (27-06-2013)"

Transcriptie

1 Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch ( ) 1. Inleiding De afgelopen periode is in verschillende bijeenkomsten nagedacht over: De huidige en gewenste werkwijze m.b.t. de ondersteunende processen. Keuzes m.b.t. de gewenste inrichting van de ondersteunende functies, onder meer: º Wel/niet samenwerken met CSG Dingstede en/of PO Zuidwest Drenthe en voor welke functies? º Wel/niet uitbesteden van (delen van) functies en zo ja welke en op welke basis? Keuzes m.b.t. de nieuwe organisatie van Stad & Esch, onder meer: º Hoe dient de directie Bedrijfsvoering te worden ingericht onder het niveau van directeur? º Hoe dient de relatie Onderwijs en kwaliteit/bedrijfsvoering te worden vormgegeven? º Is het gewenst om per 1 augustus 2013 (delen van) de ondersteunende functies te centraliseren en/of onder centrale aansturing te brengen? Taakstelling OBP. Planning en resources. 1/13 8/13 8/14 1/15 Centralisatie Onderwijs Verhuizing Ezinge Einde contract OSG Dingstede 2. De huidige en gewenste werkwijze Hieronder wordt ingegaan op onderkende knelpunten in de huidige situatie en welke kansen worden gezien in de overgang naar een nieuwe situatie op Ezinge. De belangrijkste punten uit deze analyse worden hierna kort besproken, waarna voorstellen ter besluitvorming worden gedaan. N.B. Het gaat hier om knelpunten in de huidige situatie en kansen voor verbetering en vernieuwing, Zaken die goed lopen komen niet aan de orde Beleid, sturing en communicatie Een echte beleidscyclus ontbreekt. Beleid en plannen worden soms ervaren als een black box en de communicatie over beleid, plannen en MT besluiten is niet altijd duidelijk. Dat leidt tot veel ad-hoc werk en brengt soms frustratie en extra kosten met zich mee. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 1 van 22

2 Besluiten: 1. Er wordt een beleidscyclus ingevoerd waarin beleidsprioriteiten voor het komend jaar worden vastgesteld en op basis waarvan tevens beleid voor de bedrijfsvoeringsfuncties wordt ontwikkeld. 2. Over het beleid, de daaruit voortvloeiende plannen en begroting en de voortgang hiervan wordt tijdig en goed gecommuniceerd. 3. Alle keuzes en beslissingen die uit beleid en plannen voortvloeien, worden onderbouwd met een goede analyse op basis van een business case. 4. Bij grotere eenmalige (projectmatige) activiteiten wordt altijd voor een goede opdracht met intern opdrachtgeverschap, een projectplan en beheersing en evaluatie van de uitvoering gezorgd Processen Geconstateerd wordt dat de processen te weinig beschreven zijn en te weinig bekend zijn. De procedures, rollen en mandaten zijn vaak onduidelijk en er is weinig procesdiscipline (gedrag en cuituur). Het is nodig om de centralisatie van de ondersteunende functies en de verhuizing naar Ezinge aan te grijpen om de processen te herstructureren en te innoveren. Daarbij moet buiten de huidige kaders worden gedacht en moet suboptimalisatie worden voorkomen. Besluiten: 1. De ondersteunende processen van Stad & Esch worden vernieuwd, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende fasering: Ontwerp op hoofdlijnen voor het begin van het schooljaar (wel direct uitgaande van centralisatie). Beschrijving en implementatie van de vernieuwde processen voor het begin van het schooljaar Bij de vernieuwing van de processen wordt uitgegaan van centralisatie van de aansturing en van concentratie van Stad & Esch op Ezinge. Daarbij wordt steeds bezien welke mogelijkheden samenwerking met Dingstede biedt (zie de volgende paragraaf). 2.3 Voordelen van samenwerking Knelpunten in de huidige situatie op het gebied van continuïteit, actueel houden van kennis, het inzetten van de juiste mensen voor bepaalde taken en dergelijke kunnen mogelijk (deels) worden opgelost door samenwerking. Bij de verhuizing naar Ezinge zal met de andere bewoners, zoals het Drenthe College, samenwerking worden gezocht op het gebied van huisvesting, BHV, veiligheid, enzovoorts. Verdergaande samenwerking met het Drenthe College is zeker de eerste jaren niet te verwachten. In 2012 is al eens onderzocht welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn voor Stad & Esch, Dingstede en instellingen voor het primair onderwijs (PO) in Zuidwest-Drenthe. Daar zijn activiteiten uit voortgekomen op het gebied van inkoop. Van de instellingen voor het PO lijkt vooralsnog verder geen initiatief te verwachten. De mogelijkheden van samenwerking met Dingstede zijn besproken. Op veel van de ondersteunende functies worden mogelijkheden gezien. Dat geldt bijvoorbeeld voor samenwerking op het gebied van de financiële -, personele - en salarisadministratie. Inmiddels is ook Dingstede overgegaan op AFAS en maken Dingstede en Stad & Esch gebruik van de diensten van OSG. Stad & Esch is over de dienstverlening van OSG niet tevreden, maar Dingstede heeft nog een contract tot 1 januari 2015 met OSG. Besluiten: 1. Bij de vernieuwing van de processen van alle ondersteunende functies wordt de mogelijke samenwerking met Dingstede onderzocht. Op basis hiervan wordt een business case opgesteld voor uiterlijk (zie schema hiervoor). 2. De administratieprocessen worden zelf uitgevoerd i.p.v. uit te besteden aan OSG. 3. Op korte termijn samenwerken met Dingstede op het gebied van ICT in twee stappen: º We kijken per direct op welke wijze wederzijds voordeel kan worden behaald op het gebied van applicatiebeheer en inrichting van systemen (Magister, Foleta, Qlikview) en de digitalisering van het Onderwijs. º Er wordt een analyse uitgevoerd en een businesscase opgesteld voor de mogelijke samenwerking op het gebied van systeem- en netwerkbeheer en de helpdeskfunctie. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 2 van 22

3 Belangrijk in dit kader is dat de samenwerking met Dingstede de eerste stap is in een beoogde bredere samenwerking, waarbij zo mogelijk ook alle instellingen voor primair onderwijs in Zuidwest-Drenthe zullen worden betrokken. 3. De nieuwe organisatie van de directie Bedrijfsvoering Het gaat in deze paragraaf om de relatie van de directie Bedrijfsvoering met de directie Onderwijs en het management van Stad & Esch, en de inrichting van de directie op zichzelf Relatie Bedrijfsvoering/Onderwijs en management Stad & Esch In de huidige relatie van de ondersteunende functies met Onderwijs en het management van Stad & Esch zijn verschillende knelpunten geconstateerd. Onder meer dat budgetdiscipline mist, dat te weinig duidelijke concernkaders worden gesteld, waarop kan worden gestuurd, en dat serviceafspraken ontbreken. Gericht op de nieuwe situatie is aangegeven dat de directie Bedrijfsvoering duidelijk opdrachtnemend moet zijn. Opdrachtgevers komen uit de directie Onderwijs of het management van Stad & Esch. Daarbij worden dan de volgende soorten werkzaamheden, elk gekoppeld aan een eigen wijze van uitvoering, onderkend: Klant- of servicegerichte werkzaamheden, die procesmatig worden uitgevoerd bij voorkeur op basis van SLA s. Vernieuwende of innoverende werkzaamheden, die projectmatig worden uitgevoerd. Hierbij dient het besluit over deze werkzaamheden gebaseerd te zijn op een business case en dient gewerkt te worden op basis van een duidelijke opdracht en een projectplan. Besluiten: 1. Er worden SLA s opgesteld voor de reguliere dienstverlening van de directie Bedrijfsvoering aan de directie Onderwijs en het management van Stad & Esch. 2. Er wordt alleen opdracht voor vernieuwende werkzaamheden gegeven op basis van een positieve business case. Vervolgens komt er een opdrachtgever, een duidelijke opdracht, budget en een projectplan De inrichting van de directie Bedrijfsvoering Besloten is om, vooruitlopend op de concentratie van Stad & Esch op het Onderwijspark Ezinge per medio 2014, de aansturing van het onderwijs al te centraliseren per medio 2013 (met uitzondering van de vestiging in Diever). Dit resulteert in de vorming van een directie Onderwijs, met Jasmijn Kester als directeur in Meppel, en een directie Bedrijfsvoering in Meppel. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 3 van 22

4 Organogram Bedrijfsvoering Directie Bedrijfsvoering Personeel Financiën ICT Bedrijfsvoering Conciërgerie Roostermakers Deelschool ondersteuners Secretariaat Technische dienst 4. Centralisatie ondersteunende functies en vorming directie Bedrijfsvoering Besloten is om gelijktijdig met de vorming van de directie Onderwijs, per medio 2013, de di- aange- rectie Bedrijfsvoering in te richten. Veel ondersteunende functies worden al centraal stuurd en de overige (lokale) bedrijfsvoeringsfuncties kunnen in ieder geval operationeel gemakkelijk onder centrale sturing worden gebracht. Naast de centralisatie van de onderen inno- steunende functies wordt ook begonnenn met het hiervoor al genoemde verbeteren veren van de processen. Bij de centralisatie wordt ook meteen een directeur Bedrijfsvoering a.i. aangesteld om zo: direct duidelijkheid te geven in de aansturing van de gecentraliseerdee functies een duidelijke counterpart te hebben voor de directeur Onderwijs (ook voor het opstel- m.b.t. operationele uitvoering, procesverbetering en verhuizing naar len en invoerenn van SLA s) iemand te hebben die over de breedte van Bedrijfsvoering de prioriteiten kan stellen Ezinge Besluiten: 1. Centralisatie van de ondersteunendee functies en de vorming van de directie Bedrijfsvoe- ring per medio Verbeteren en innoveren van de processen in twee stappen. 3. Met ingang van 1 maart 2013 wordt een directeur Bedrijfsvoering a.i. aangesteld, die zo- wel verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering als de procesverbeteringen. Leidraad Onderwijs, bijlagen paginaa 4 van 22

5 Bijlage 16 bij Leidraad Onderwijs: Investeren in Mensen (IiP) Het onderwijs drijft op de kracht van mensen. Goede, vakkundige leraren die hun vak verstaan en echt in relatie zijn met de leerlingen, zijn in staat de leerlingen het optimale uit zichzelf te laten halen. Voortdurend willen schaven aan dat eigen vakmanschap is onlosmakelijk verbonden aan de functie van leraar. Voor dat ontwikkelen is een onderzoekende en reflecterende houding essentieel, waarbij slim gebruik gemaakt kan worden van de kwaliteiten van collega s, leidinggevenden èn de medewerkers die ondersteuning bieden. Leidinggevenden van Stad & Esch scheppen de randvoorwaarden waarbinnen dit mogelijk wordt. Om dat na te gaan wordt om het jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) Dat onderzoek geeft aan of wij stelselmatig verbetering aanbrengen in de drie uitgangspunten die mensen in een organisatie in hun kracht zetten: 1. De leiding maakt duidelijk wat ze wil bereiken en wat ze van de mensen verwacht. 2. Mensen begrijpen wat de leiding wil bereiken en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. 3. Leiding en medewerkers vragen elkaar voortdurend om feedback om na te gaan of zij elkaar goed begrijpen. Het MTO dat wordt afgenomen voldoet aan de eisen van Investors in People Nederland die het kwaliteitscertificaat Investeren in Mensen beheert. Zo toetsen we onszelf aan een beproefd model dat uitnodigt tot een actieve cyclus van verbeteringen. Het Investors in People raamwerk - een samenvatting van de inhoud: PLANNEN UITVOEREN BEOORDELEN 01. Bedrijfsstrategie 02. Leer & Ontwikkel strategie 03. People management strategie 04. Leiderschap & management strategie 05. Effectiviteit van management 06. Erkenning & beloning 07. Betrokkenheid & verantwoordelijkheid 08. Leren & ontwikkelen 09. Prestatiemeting 10. Continu verbeteren De introductie in 2008 van Investeren in Mensen binnen Stad & Esch heeft geleid tot twee zichtbare processen: 1. Verbeterplannen per team/deelschool na afname MTO 2. Gesprekscyclus De gesprekscyclus is een instrument dat langs formele weg het contact organiseert tussen medewerker en leidinggevende. Het aanbrengen van structuur in die contacten is in een ideale situatie maatwerk dat nauw aansluit bij de taakvolwassenheid van de medewerker. Stad & Esch wil zich de komende jaren verder ontwikkelen in het herkennen en erkennen van deze taakvolwassenheid van medewerkers en het daarnaar handelen bij het maken van afspraken over taakuitvoering en persoonlijke ontwikkeling. Dat zal betekenen dat er meer variëteit ontstaat in de uitvoering van de gesprekscyclus. Daarbij is er voor een ieder de jaarlijkse beoordeling. Kortom iedere medewerker heeft recht op ontwikkeling en beoordeling. De mate van sturing op ontwikkeling hangt in zeer hoge mate af van de mate van professionaliteit van de medewerker. 1. MTO 2014 De weg van verbetering door middel van verbeterplannen is langzamerhand opgegaan in werkvormen passend bij de Identiteitsontwikkeling ende versterking van ons leiderschap. Het in het voorjaar van 2014 af te nemen MTO zal in dit proces een plaats verwerven door een open en nieuwsgierige houding van leidinggevenden naar de uitkomsten van het onderzoek. Logisch dat daarbij de volgende stappen van toepassing zijn: Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 5 van 22

6 Voorbereiding MTO door kern MT/LMT/staf P (2 december 8 februari) Informeren medewerkers over tijdpad en belang van afname (18 22 februari) Afnemen van het onderzoek (4 t/m 15 maart) Informatie per deelschool/afdeling aan de medewerkers (1 t/m 5 april) Analyse van de uitkomsten door kern MT/LMT/staf P aan de hand van het raamwerk van Investeren in Mensen (8 t/m 26 april) Bijstellen van de uitvoering van de activiteiten onder voorwaarde van handhaving van de leidraad/roadmap (6 t/m 31 mei) 2. Gesprekscyclus Tegen de achtergrond van het aanbrengen van meer variëteit in de uitvoering van de gesprekscyclus, zoals hiervoor is omschreven, heeft de gestructureerde gesprekscyclus ons geleerd dat er soms meer aandacht is voor de buitenkant (deadline van het gesprek, de registratie in Kwaliteitscholen, etc.) dan voor de inhoudelijke vraagstukken die leiden tot gemotiveerde ontwikkeling van mensen. Met de opgedane ervaringen wordt de balans tussen ontwikkelen en beoordelen verbeterd. Uitgedrukt in de taal van het Investeren in Mensen: meer nadruk op de thema s Erkenning & beloning (06) en Betrokkenheid & verantwoordelijkheid (07). Het verfijnen van de gesprekscyclus is daarbij een stap in de goede richting. De activiteiten geïnitieerd door de kerngroep Cultuur & Communicatie zullen ondersteunend werken bij het realiseren van een cultuur gericht op het ontwikkelen van kwaliteiten. De verfijning leidt tot: Meer aandacht voor de ontwikkeling van bekwaamheidseisen. Daarbij is het uitgangspunt dat medewerkers zich ontwikkelen vanuit hun kwaliteiten met natuurlijk oog voor het naar behoren uitvoeren van alle bij de functie behorende werkzaamheden. Meer aandacht voor informatie over het volledig functioneren van een medewerker. Per 1 augustus 2014 wordt een medewerker over alle bij de functie behorende werkzaamheden beoordeeld. De basis van de gesprekscyclus, een startgesprek, voortgangsgesprek en beoordeling, blijft onveranderd. Voor de geledingen OP en OOP wordt het RGA-gesprek toegevoegd: ter afronding van het toedelen van taken aan OP en OOP (voor deze groep nog in ontwikkeling) vindt in een kort gesprek tussen deelschoolleider en medewerker vóór 1 september de bevestiging van de inhoud van de taakafspraken plaats. Hiervoor ondertekent de medewerker de taakafspraken. Waar nodig en wenselijk, wederom afhankelijk van de taakvolwassenheid van de medewerker voor de betreffende taken, worden de afspraken verfijnd op het RGAformulier dat ook door de medewerker wordt ondertekend. Dit getekende RGA-formulier wordt na ondertekening toegevoegd aan het bekwaamheidsdossier. startgesprek voor 1 oktober** afgerond beoordeling voor 1 juli afgerond voortgangsgesprek In januari * is het RGA-gesprek uiterlijk 1 oktober afgerond ** is het startgesprek voor de groep OP afgerond voor de herfstvakantie in verband met de start van de expertgroep Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 6 van 22

7 3. Ontwikkeling Om meer aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers te geven wordt de afstemming hierover tussen medewerker en leidinggevende beleidsmatig ondersteund. Naast de beschikbaarheid van richtinggevende doelen in de Leidraad zijn dat de volgende instrumenten: Situationeel leiderschap De trainingen Situationeel leiderschap die breed binnen Stad & Esch worden gegeven, bieden een gemeenschappelijke taal voor de gespreksvoering. Leidinggevenden kiezen een leiderschapsstijl en de medewerker zal deze herkennen. Gespreksstijlen Leidinggevenden zijn getraind in het toepassen van gespreksstijlen aansluitend bij de gewenste situatie. Bekwaamheidseisen per geleding Per geleding OP, OOP en onderwijskundig leidinggevenden, zijn op landelijk niveau bekwaamheidseisen beschikbaar. Voor het OBP zijn deze intern ontwikkeld. Van medewerkers en leidinggevenden mag verwacht worden dat zij kennis hebben van de van toepassing zijnde bekwaamheidseisen. De praktijk leert dat het aan die kennis nog vaak ontbreekt. De zelfscan van het CBE, af te nemen in najaar 2013, zal bijdragen aan de bewustwording dat de bekwaamheidseisen niet vrijblijvend zijn en juist de professionaliteit van de medewerkers in het onderwijs ondersteunen. Acties door de kerngroep C&C naar aanleiding van de zelfscan en herhaling van deze scan, zal een cyclus van toenemende honger naar ontwikkeling bevorderen. De vindplaatsen van de bekwaamheidseisen: º OP: wet beroepen in het Onderwijs bekwaamheidseisen-2006/ º OOP: idem aan OP teunerdef _1.pdf º Onderwijskundig leidinggevenden: º OBP: notitie Resultaat- en vaardigheidsgesprekken voor het OBP versie 3 augustus 2013 (en voorgangers van eerdere jaren). Expertgroep Niet alle gesprekken in de gesprekscyclus worden door de leidinggevende gevoerd. Voor het OP is besloten dat de ontwikkeling en coaching van leraren door leden van de Expertgroep kan worden ondersteund. De leidinggevende neemt daarvan meer afstand en oordeelt bij de jaarlijkse beoordeling over het effect ervan. Zie de werkwijze in bijlage 13 van deze Leidraad. Bekwaamheidsdossier Voor leraren geldt dat zij dienen te beschikken over een bekwaamheidsdossier. Daarin tonen zij hun bevoegdheid en bekwaamheid aan voor het vak van leraar. Natuurlijk is het ook voor de overige medewerkers wenselijk een bekwaamheidsdossier aan te houden. Daarom heeft Stad & Esch gekozen voor Kwaliteitscholen als programma voor registratie van de bekwaamheden van alle medewerkers. De vragen in het startgesprek OP º Wat uit de onderwijsvisie, dat terugkeert in mijn werk, past het beste bij mijn kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga ik hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga ik die bekwaamheid ontwikkelen? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen de deelschool, de vakgroep en de vaksectie? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen mijn eigen loopbaan? º Wat moet ik verder ontwikkelen om aan de minimale bekwaamheidseisen te voldoen? Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 7 van 22

8 OOP º Wat uit de onderwijsvisie, dat terugkeert in mijn werk, past het beste bij mijn kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga ik hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga ik ga die bekwaamheid ontwikkelen? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen mijn eigen loopbaan? º Wat moet ik verder ontwikkelen om aan de minimale bekwaamheidseisen te voldoen? Onderwijskundig leidinggevenden º Wat uit de Leidraad, dat aansluit bij mijn taken en rollen binnen Stad & Esch, past het beste bij mijn kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga ik hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga ik ga die bekwaamheid ontwikkelen? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen mijn loopbaan? º Wat moet ik verder ontwikkelen om aan de minimale bekwaamheidseisen te voldoen? º Algemene en specifieke resultaatgerichte afspraken (RGA's). OBP º Welk deel van je huidige werk of werk dat je graag ambieert past het beste bij jouw kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga je hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga je die bekwaamheid ontwikkelen? Het startgesprek van het OBP blijft voorts voor het RGA-gedeelte in hoofdlijn ongewijzigd. Er worden twee tot drie resultaatafspraken gemaakt voor het betreffende schooljaar, afgestemd op basis van de te realiseren norm, een meetbare indicator en een te ontwikkelen competentie uit de lijst die per functiegroep binnen het OBP is ontwikkeld. 4. Beoordeling Bij de ontwikkeling van de gesprekscyclus is beoogd om vanaf 1 augustus 2014 de beoordeling dusdanig te hebben ontwikkeld dat medewerkers en leidinggevenden een vertrouwd gevoel hebben bij de jaarlijkse toepassing ervan. Veel informatie die in de beoordeling gehanteerd wordt, vindt zijn oorsprong in het dagelijks functioneren van de medewerker. In interacties tussen medewerker en leidinggevende vindt die informatie zijn weg en leidt tot een algemeen beeld waarbij in een gezonde arbeidssituatie het zelfbeeld van de medewerker over zijn/haar functioneren zal overeenkomen met het beeld van de leidinggevende hierover. Aanvullend op dat beeld past de toepassing van informatiebronnen die de beoordeling verder doen funderen, maar ook informatie geven over goede en nog verder te ontwikkelen kwaliteiten. Voor de beoordeling vanaf schooljaar worden door de leidinggevende per medewerker de volgende elementen van een oordeel voorzien: OP Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in LMT) Uitvoering taakafspraken en RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier: o reflectie op de ontwikkeling o resultaten examens o rendementsgegevens Leerlingevaluatie. Deze wordt schoolbreed afgenomen in de periode 11 t/m 22 november tijdens een hiervoor aangewezen mentorles. Lesobservatie. Volgens het inspectiemodel legt de deelschoolleider lesbezoeken af binnen zijn deelschool. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 8 van 22

9 OOP Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in LMT) Uitvoering taakafspraken en RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier Leerlingevaluatie. Deze wordt schoolbreed afgenomen in de periode 11 t/m 22 november tijdens een hiervoor aangewezen mentorles. Lesobservatie. Volgens het inspectiemodel legt de deelschoolleider lesbezoeken af binnen zijn deelschool. Onderwijskundig leidinggevenden Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in MT) Uitvoering RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier OBP Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in MT-bedrijfsvoering) Uitvoering RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier 5. Ondersteuning en vastlegging Medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor het op orde houden van hun bekwaamheidsdossier. Binnen Stad & Esch is gekozen voor Kwaliteitscholen als technisch platform hiervoor. Waar mogelijk en wenselijk voegen leidinggevenden documenten aan het bekwaamheidsdossier toe. De school heeft immers ook een verantwoordingsplicht met betrekking tot het aantonen van de kwaliteit van medewerkers. Dit uitgangspunt leidt tot het volgende : Alle gesprekken in het kader van de gesprekscyclus die tussen medewerker en leidinggevende plaatsvinden, komen in Kwaliteitscholen. Leidinggevenden en medewerkers hanteren daarvoor de gespreksformulieren die in Kwaliteitscholen beschikbaar zijn. Ontwikkelingsgesprekken tussen leraren en leden van de Expertgroep kunnen niet door Kwaliteitscholen gefaciliteerd worden. Bewijsstukken van zijn/haar ontwikkeling, zoals een reflectieverslag, worden door de leraar zelf als document in het bekwaamheidsdossier toegevoegd. De leerlingevaluatie. Documenten die toegevoegd worden aan het bekwaamheidsdossier door zowel de medewerker als de leidinggevende. 6. Regelgeving en informatie De gesprekscyclus voldoet aan de landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Deze ontwikkelingen schrijden voort en leiden tot wijzigingen in de cao-vo of bestuurlijke afspraken. Voor de meest actuele stand van zaken omtrent de landelijke ontwikkelingen is voor het OP en OOP informatie te vinden op de websites van Registerleraar.nl en van de Onderwijscoöperatie.nl. Voor leidinggevenden en het OBP is de website van de VO-raad een goede informatiebron. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 9 van 22

10 Bijlage 17 bij Leidraad Onderwijs: Waarderingskader 2013 onderwijsinspectie Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 10 van 22

11 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 11 van 22

12 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 12 van 22

13 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 13 van 22

14 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 14 van 22

15 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 15 van 22

16 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 16 van 22

17 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 17 van 22

18 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 18 van 22

19 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 19 van 22

20 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 20 van 22

21 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 21 van 22

22 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 22 van 22

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement Q*Primair Ontwikkelproject Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement model Deel 1 Het INK-managementmodel ingevuld voor het primair onderwijs

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden?

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Toetsingsrapport Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Status : Eindrapport Door: L.A.F.M. Kerklaan & A.A. de Waal Datum: 31 oktober 2007 1 Inhoud 1. Introductie 4 1.1. Opdracht

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie