Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch (27-06-2013)"

Transcriptie

1 Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch ( ) 1. Inleiding De afgelopen periode is in verschillende bijeenkomsten nagedacht over: De huidige en gewenste werkwijze m.b.t. de ondersteunende processen. Keuzes m.b.t. de gewenste inrichting van de ondersteunende functies, onder meer: º Wel/niet samenwerken met CSG Dingstede en/of PO Zuidwest Drenthe en voor welke functies? º Wel/niet uitbesteden van (delen van) functies en zo ja welke en op welke basis? Keuzes m.b.t. de nieuwe organisatie van Stad & Esch, onder meer: º Hoe dient de directie Bedrijfsvoering te worden ingericht onder het niveau van directeur? º Hoe dient de relatie Onderwijs en kwaliteit/bedrijfsvoering te worden vormgegeven? º Is het gewenst om per 1 augustus 2013 (delen van) de ondersteunende functies te centraliseren en/of onder centrale aansturing te brengen? Taakstelling OBP. Planning en resources. 1/13 8/13 8/14 1/15 Centralisatie Onderwijs Verhuizing Ezinge Einde contract OSG Dingstede 2. De huidige en gewenste werkwijze Hieronder wordt ingegaan op onderkende knelpunten in de huidige situatie en welke kansen worden gezien in de overgang naar een nieuwe situatie op Ezinge. De belangrijkste punten uit deze analyse worden hierna kort besproken, waarna voorstellen ter besluitvorming worden gedaan. N.B. Het gaat hier om knelpunten in de huidige situatie en kansen voor verbetering en vernieuwing, Zaken die goed lopen komen niet aan de orde Beleid, sturing en communicatie Een echte beleidscyclus ontbreekt. Beleid en plannen worden soms ervaren als een black box en de communicatie over beleid, plannen en MT besluiten is niet altijd duidelijk. Dat leidt tot veel ad-hoc werk en brengt soms frustratie en extra kosten met zich mee. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 1 van 22

2 Besluiten: 1. Er wordt een beleidscyclus ingevoerd waarin beleidsprioriteiten voor het komend jaar worden vastgesteld en op basis waarvan tevens beleid voor de bedrijfsvoeringsfuncties wordt ontwikkeld. 2. Over het beleid, de daaruit voortvloeiende plannen en begroting en de voortgang hiervan wordt tijdig en goed gecommuniceerd. 3. Alle keuzes en beslissingen die uit beleid en plannen voortvloeien, worden onderbouwd met een goede analyse op basis van een business case. 4. Bij grotere eenmalige (projectmatige) activiteiten wordt altijd voor een goede opdracht met intern opdrachtgeverschap, een projectplan en beheersing en evaluatie van de uitvoering gezorgd Processen Geconstateerd wordt dat de processen te weinig beschreven zijn en te weinig bekend zijn. De procedures, rollen en mandaten zijn vaak onduidelijk en er is weinig procesdiscipline (gedrag en cuituur). Het is nodig om de centralisatie van de ondersteunende functies en de verhuizing naar Ezinge aan te grijpen om de processen te herstructureren en te innoveren. Daarbij moet buiten de huidige kaders worden gedacht en moet suboptimalisatie worden voorkomen. Besluiten: 1. De ondersteunende processen van Stad & Esch worden vernieuwd, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende fasering: Ontwerp op hoofdlijnen voor het begin van het schooljaar (wel direct uitgaande van centralisatie). Beschrijving en implementatie van de vernieuwde processen voor het begin van het schooljaar Bij de vernieuwing van de processen wordt uitgegaan van centralisatie van de aansturing en van concentratie van Stad & Esch op Ezinge. Daarbij wordt steeds bezien welke mogelijkheden samenwerking met Dingstede biedt (zie de volgende paragraaf). 2.3 Voordelen van samenwerking Knelpunten in de huidige situatie op het gebied van continuïteit, actueel houden van kennis, het inzetten van de juiste mensen voor bepaalde taken en dergelijke kunnen mogelijk (deels) worden opgelost door samenwerking. Bij de verhuizing naar Ezinge zal met de andere bewoners, zoals het Drenthe College, samenwerking worden gezocht op het gebied van huisvesting, BHV, veiligheid, enzovoorts. Verdergaande samenwerking met het Drenthe College is zeker de eerste jaren niet te verwachten. In 2012 is al eens onderzocht welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn voor Stad & Esch, Dingstede en instellingen voor het primair onderwijs (PO) in Zuidwest-Drenthe. Daar zijn activiteiten uit voortgekomen op het gebied van inkoop. Van de instellingen voor het PO lijkt vooralsnog verder geen initiatief te verwachten. De mogelijkheden van samenwerking met Dingstede zijn besproken. Op veel van de ondersteunende functies worden mogelijkheden gezien. Dat geldt bijvoorbeeld voor samenwerking op het gebied van de financiële -, personele - en salarisadministratie. Inmiddels is ook Dingstede overgegaan op AFAS en maken Dingstede en Stad & Esch gebruik van de diensten van OSG. Stad & Esch is over de dienstverlening van OSG niet tevreden, maar Dingstede heeft nog een contract tot 1 januari 2015 met OSG. Besluiten: 1. Bij de vernieuwing van de processen van alle ondersteunende functies wordt de mogelijke samenwerking met Dingstede onderzocht. Op basis hiervan wordt een business case opgesteld voor uiterlijk (zie schema hiervoor). 2. De administratieprocessen worden zelf uitgevoerd i.p.v. uit te besteden aan OSG. 3. Op korte termijn samenwerken met Dingstede op het gebied van ICT in twee stappen: º We kijken per direct op welke wijze wederzijds voordeel kan worden behaald op het gebied van applicatiebeheer en inrichting van systemen (Magister, Foleta, Qlikview) en de digitalisering van het Onderwijs. º Er wordt een analyse uitgevoerd en een businesscase opgesteld voor de mogelijke samenwerking op het gebied van systeem- en netwerkbeheer en de helpdeskfunctie. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 2 van 22

3 Belangrijk in dit kader is dat de samenwerking met Dingstede de eerste stap is in een beoogde bredere samenwerking, waarbij zo mogelijk ook alle instellingen voor primair onderwijs in Zuidwest-Drenthe zullen worden betrokken. 3. De nieuwe organisatie van de directie Bedrijfsvoering Het gaat in deze paragraaf om de relatie van de directie Bedrijfsvoering met de directie Onderwijs en het management van Stad & Esch, en de inrichting van de directie op zichzelf Relatie Bedrijfsvoering/Onderwijs en management Stad & Esch In de huidige relatie van de ondersteunende functies met Onderwijs en het management van Stad & Esch zijn verschillende knelpunten geconstateerd. Onder meer dat budgetdiscipline mist, dat te weinig duidelijke concernkaders worden gesteld, waarop kan worden gestuurd, en dat serviceafspraken ontbreken. Gericht op de nieuwe situatie is aangegeven dat de directie Bedrijfsvoering duidelijk opdrachtnemend moet zijn. Opdrachtgevers komen uit de directie Onderwijs of het management van Stad & Esch. Daarbij worden dan de volgende soorten werkzaamheden, elk gekoppeld aan een eigen wijze van uitvoering, onderkend: Klant- of servicegerichte werkzaamheden, die procesmatig worden uitgevoerd bij voorkeur op basis van SLA s. Vernieuwende of innoverende werkzaamheden, die projectmatig worden uitgevoerd. Hierbij dient het besluit over deze werkzaamheden gebaseerd te zijn op een business case en dient gewerkt te worden op basis van een duidelijke opdracht en een projectplan. Besluiten: 1. Er worden SLA s opgesteld voor de reguliere dienstverlening van de directie Bedrijfsvoering aan de directie Onderwijs en het management van Stad & Esch. 2. Er wordt alleen opdracht voor vernieuwende werkzaamheden gegeven op basis van een positieve business case. Vervolgens komt er een opdrachtgever, een duidelijke opdracht, budget en een projectplan De inrichting van de directie Bedrijfsvoering Besloten is om, vooruitlopend op de concentratie van Stad & Esch op het Onderwijspark Ezinge per medio 2014, de aansturing van het onderwijs al te centraliseren per medio 2013 (met uitzondering van de vestiging in Diever). Dit resulteert in de vorming van een directie Onderwijs, met Jasmijn Kester als directeur in Meppel, en een directie Bedrijfsvoering in Meppel. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 3 van 22

4 Organogram Bedrijfsvoering Directie Bedrijfsvoering Personeel Financiën ICT Bedrijfsvoering Conciërgerie Roostermakers Deelschool ondersteuners Secretariaat Technische dienst 4. Centralisatie ondersteunende functies en vorming directie Bedrijfsvoering Besloten is om gelijktijdig met de vorming van de directie Onderwijs, per medio 2013, de di- aange- rectie Bedrijfsvoering in te richten. Veel ondersteunende functies worden al centraal stuurd en de overige (lokale) bedrijfsvoeringsfuncties kunnen in ieder geval operationeel gemakkelijk onder centrale sturing worden gebracht. Naast de centralisatie van de onderen inno- steunende functies wordt ook begonnenn met het hiervoor al genoemde verbeteren veren van de processen. Bij de centralisatie wordt ook meteen een directeur Bedrijfsvoering a.i. aangesteld om zo: direct duidelijkheid te geven in de aansturing van de gecentraliseerdee functies een duidelijke counterpart te hebben voor de directeur Onderwijs (ook voor het opstel- m.b.t. operationele uitvoering, procesverbetering en verhuizing naar len en invoerenn van SLA s) iemand te hebben die over de breedte van Bedrijfsvoering de prioriteiten kan stellen Ezinge Besluiten: 1. Centralisatie van de ondersteunendee functies en de vorming van de directie Bedrijfsvoe- ring per medio Verbeteren en innoveren van de processen in twee stappen. 3. Met ingang van 1 maart 2013 wordt een directeur Bedrijfsvoering a.i. aangesteld, die zo- wel verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering als de procesverbeteringen. Leidraad Onderwijs, bijlagen paginaa 4 van 22

5 Bijlage 16 bij Leidraad Onderwijs: Investeren in Mensen (IiP) Het onderwijs drijft op de kracht van mensen. Goede, vakkundige leraren die hun vak verstaan en echt in relatie zijn met de leerlingen, zijn in staat de leerlingen het optimale uit zichzelf te laten halen. Voortdurend willen schaven aan dat eigen vakmanschap is onlosmakelijk verbonden aan de functie van leraar. Voor dat ontwikkelen is een onderzoekende en reflecterende houding essentieel, waarbij slim gebruik gemaakt kan worden van de kwaliteiten van collega s, leidinggevenden èn de medewerkers die ondersteuning bieden. Leidinggevenden van Stad & Esch scheppen de randvoorwaarden waarbinnen dit mogelijk wordt. Om dat na te gaan wordt om het jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) Dat onderzoek geeft aan of wij stelselmatig verbetering aanbrengen in de drie uitgangspunten die mensen in een organisatie in hun kracht zetten: 1. De leiding maakt duidelijk wat ze wil bereiken en wat ze van de mensen verwacht. 2. Mensen begrijpen wat de leiding wil bereiken en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. 3. Leiding en medewerkers vragen elkaar voortdurend om feedback om na te gaan of zij elkaar goed begrijpen. Het MTO dat wordt afgenomen voldoet aan de eisen van Investors in People Nederland die het kwaliteitscertificaat Investeren in Mensen beheert. Zo toetsen we onszelf aan een beproefd model dat uitnodigt tot een actieve cyclus van verbeteringen. Het Investors in People raamwerk - een samenvatting van de inhoud: PLANNEN UITVOEREN BEOORDELEN 01. Bedrijfsstrategie 02. Leer & Ontwikkel strategie 03. People management strategie 04. Leiderschap & management strategie 05. Effectiviteit van management 06. Erkenning & beloning 07. Betrokkenheid & verantwoordelijkheid 08. Leren & ontwikkelen 09. Prestatiemeting 10. Continu verbeteren De introductie in 2008 van Investeren in Mensen binnen Stad & Esch heeft geleid tot twee zichtbare processen: 1. Verbeterplannen per team/deelschool na afname MTO 2. Gesprekscyclus De gesprekscyclus is een instrument dat langs formele weg het contact organiseert tussen medewerker en leidinggevende. Het aanbrengen van structuur in die contacten is in een ideale situatie maatwerk dat nauw aansluit bij de taakvolwassenheid van de medewerker. Stad & Esch wil zich de komende jaren verder ontwikkelen in het herkennen en erkennen van deze taakvolwassenheid van medewerkers en het daarnaar handelen bij het maken van afspraken over taakuitvoering en persoonlijke ontwikkeling. Dat zal betekenen dat er meer variëteit ontstaat in de uitvoering van de gesprekscyclus. Daarbij is er voor een ieder de jaarlijkse beoordeling. Kortom iedere medewerker heeft recht op ontwikkeling en beoordeling. De mate van sturing op ontwikkeling hangt in zeer hoge mate af van de mate van professionaliteit van de medewerker. 1. MTO 2014 De weg van verbetering door middel van verbeterplannen is langzamerhand opgegaan in werkvormen passend bij de Identiteitsontwikkeling ende versterking van ons leiderschap. Het in het voorjaar van 2014 af te nemen MTO zal in dit proces een plaats verwerven door een open en nieuwsgierige houding van leidinggevenden naar de uitkomsten van het onderzoek. Logisch dat daarbij de volgende stappen van toepassing zijn: Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 5 van 22

6 Voorbereiding MTO door kern MT/LMT/staf P (2 december 8 februari) Informeren medewerkers over tijdpad en belang van afname (18 22 februari) Afnemen van het onderzoek (4 t/m 15 maart) Informatie per deelschool/afdeling aan de medewerkers (1 t/m 5 april) Analyse van de uitkomsten door kern MT/LMT/staf P aan de hand van het raamwerk van Investeren in Mensen (8 t/m 26 april) Bijstellen van de uitvoering van de activiteiten onder voorwaarde van handhaving van de leidraad/roadmap (6 t/m 31 mei) 2. Gesprekscyclus Tegen de achtergrond van het aanbrengen van meer variëteit in de uitvoering van de gesprekscyclus, zoals hiervoor is omschreven, heeft de gestructureerde gesprekscyclus ons geleerd dat er soms meer aandacht is voor de buitenkant (deadline van het gesprek, de registratie in Kwaliteitscholen, etc.) dan voor de inhoudelijke vraagstukken die leiden tot gemotiveerde ontwikkeling van mensen. Met de opgedane ervaringen wordt de balans tussen ontwikkelen en beoordelen verbeterd. Uitgedrukt in de taal van het Investeren in Mensen: meer nadruk op de thema s Erkenning & beloning (06) en Betrokkenheid & verantwoordelijkheid (07). Het verfijnen van de gesprekscyclus is daarbij een stap in de goede richting. De activiteiten geïnitieerd door de kerngroep Cultuur & Communicatie zullen ondersteunend werken bij het realiseren van een cultuur gericht op het ontwikkelen van kwaliteiten. De verfijning leidt tot: Meer aandacht voor de ontwikkeling van bekwaamheidseisen. Daarbij is het uitgangspunt dat medewerkers zich ontwikkelen vanuit hun kwaliteiten met natuurlijk oog voor het naar behoren uitvoeren van alle bij de functie behorende werkzaamheden. Meer aandacht voor informatie over het volledig functioneren van een medewerker. Per 1 augustus 2014 wordt een medewerker over alle bij de functie behorende werkzaamheden beoordeeld. De basis van de gesprekscyclus, een startgesprek, voortgangsgesprek en beoordeling, blijft onveranderd. Voor de geledingen OP en OOP wordt het RGA-gesprek toegevoegd: ter afronding van het toedelen van taken aan OP en OOP (voor deze groep nog in ontwikkeling) vindt in een kort gesprek tussen deelschoolleider en medewerker vóór 1 september de bevestiging van de inhoud van de taakafspraken plaats. Hiervoor ondertekent de medewerker de taakafspraken. Waar nodig en wenselijk, wederom afhankelijk van de taakvolwassenheid van de medewerker voor de betreffende taken, worden de afspraken verfijnd op het RGAformulier dat ook door de medewerker wordt ondertekend. Dit getekende RGA-formulier wordt na ondertekening toegevoegd aan het bekwaamheidsdossier. startgesprek voor 1 oktober** afgerond beoordeling voor 1 juli afgerond voortgangsgesprek In januari * is het RGA-gesprek uiterlijk 1 oktober afgerond ** is het startgesprek voor de groep OP afgerond voor de herfstvakantie in verband met de start van de expertgroep Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 6 van 22

7 3. Ontwikkeling Om meer aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers te geven wordt de afstemming hierover tussen medewerker en leidinggevende beleidsmatig ondersteund. Naast de beschikbaarheid van richtinggevende doelen in de Leidraad zijn dat de volgende instrumenten: Situationeel leiderschap De trainingen Situationeel leiderschap die breed binnen Stad & Esch worden gegeven, bieden een gemeenschappelijke taal voor de gespreksvoering. Leidinggevenden kiezen een leiderschapsstijl en de medewerker zal deze herkennen. Gespreksstijlen Leidinggevenden zijn getraind in het toepassen van gespreksstijlen aansluitend bij de gewenste situatie. Bekwaamheidseisen per geleding Per geleding OP, OOP en onderwijskundig leidinggevenden, zijn op landelijk niveau bekwaamheidseisen beschikbaar. Voor het OBP zijn deze intern ontwikkeld. Van medewerkers en leidinggevenden mag verwacht worden dat zij kennis hebben van de van toepassing zijnde bekwaamheidseisen. De praktijk leert dat het aan die kennis nog vaak ontbreekt. De zelfscan van het CBE, af te nemen in najaar 2013, zal bijdragen aan de bewustwording dat de bekwaamheidseisen niet vrijblijvend zijn en juist de professionaliteit van de medewerkers in het onderwijs ondersteunen. Acties door de kerngroep C&C naar aanleiding van de zelfscan en herhaling van deze scan, zal een cyclus van toenemende honger naar ontwikkeling bevorderen. De vindplaatsen van de bekwaamheidseisen: º OP: wet beroepen in het Onderwijs bekwaamheidseisen-2006/ º OOP: idem aan OP teunerdef _1.pdf º Onderwijskundig leidinggevenden: º OBP: notitie Resultaat- en vaardigheidsgesprekken voor het OBP versie 3 augustus 2013 (en voorgangers van eerdere jaren). Expertgroep Niet alle gesprekken in de gesprekscyclus worden door de leidinggevende gevoerd. Voor het OP is besloten dat de ontwikkeling en coaching van leraren door leden van de Expertgroep kan worden ondersteund. De leidinggevende neemt daarvan meer afstand en oordeelt bij de jaarlijkse beoordeling over het effect ervan. Zie de werkwijze in bijlage 13 van deze Leidraad. Bekwaamheidsdossier Voor leraren geldt dat zij dienen te beschikken over een bekwaamheidsdossier. Daarin tonen zij hun bevoegdheid en bekwaamheid aan voor het vak van leraar. Natuurlijk is het ook voor de overige medewerkers wenselijk een bekwaamheidsdossier aan te houden. Daarom heeft Stad & Esch gekozen voor Kwaliteitscholen als programma voor registratie van de bekwaamheden van alle medewerkers. De vragen in het startgesprek OP º Wat uit de onderwijsvisie, dat terugkeert in mijn werk, past het beste bij mijn kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga ik hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga ik die bekwaamheid ontwikkelen? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen de deelschool, de vakgroep en de vaksectie? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen mijn eigen loopbaan? º Wat moet ik verder ontwikkelen om aan de minimale bekwaamheidseisen te voldoen? Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 7 van 22

8 OOP º Wat uit de onderwijsvisie, dat terugkeert in mijn werk, past het beste bij mijn kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga ik hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga ik ga die bekwaamheid ontwikkelen? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen mijn eigen loopbaan? º Wat moet ik verder ontwikkelen om aan de minimale bekwaamheidseisen te voldoen? Onderwijskundig leidinggevenden º Wat uit de Leidraad, dat aansluit bij mijn taken en rollen binnen Stad & Esch, past het beste bij mijn kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga ik hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga ik ga die bekwaamheid ontwikkelen? º Hoe past mijn ontwikkeling binnen mijn loopbaan? º Wat moet ik verder ontwikkelen om aan de minimale bekwaamheidseisen te voldoen? º Algemene en specifieke resultaatgerichte afspraken (RGA's). OBP º Welk deel van je huidige werk of werk dat je graag ambieert past het beste bij jouw kwaliteiten? º Welke bekwaamheid ga je hiervoor verder ontwikkelen? º Hoe ga je die bekwaamheid ontwikkelen? Het startgesprek van het OBP blijft voorts voor het RGA-gedeelte in hoofdlijn ongewijzigd. Er worden twee tot drie resultaatafspraken gemaakt voor het betreffende schooljaar, afgestemd op basis van de te realiseren norm, een meetbare indicator en een te ontwikkelen competentie uit de lijst die per functiegroep binnen het OBP is ontwikkeld. 4. Beoordeling Bij de ontwikkeling van de gesprekscyclus is beoogd om vanaf 1 augustus 2014 de beoordeling dusdanig te hebben ontwikkeld dat medewerkers en leidinggevenden een vertrouwd gevoel hebben bij de jaarlijkse toepassing ervan. Veel informatie die in de beoordeling gehanteerd wordt, vindt zijn oorsprong in het dagelijks functioneren van de medewerker. In interacties tussen medewerker en leidinggevende vindt die informatie zijn weg en leidt tot een algemeen beeld waarbij in een gezonde arbeidssituatie het zelfbeeld van de medewerker over zijn/haar functioneren zal overeenkomen met het beeld van de leidinggevende hierover. Aanvullend op dat beeld past de toepassing van informatiebronnen die de beoordeling verder doen funderen, maar ook informatie geven over goede en nog verder te ontwikkelen kwaliteiten. Voor de beoordeling vanaf schooljaar worden door de leidinggevende per medewerker de volgende elementen van een oordeel voorzien: OP Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in LMT) Uitvoering taakafspraken en RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier: o reflectie op de ontwikkeling o resultaten examens o rendementsgegevens Leerlingevaluatie. Deze wordt schoolbreed afgenomen in de periode 11 t/m 22 november tijdens een hiervoor aangewezen mentorles. Lesobservatie. Volgens het inspectiemodel legt de deelschoolleider lesbezoeken af binnen zijn deelschool. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 8 van 22

9 OOP Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in LMT) Uitvoering taakafspraken en RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier Leerlingevaluatie. Deze wordt schoolbreed afgenomen in de periode 11 t/m 22 november tijdens een hiervoor aangewezen mentorles. Lesobservatie. Volgens het inspectiemodel legt de deelschoolleider lesbezoeken af binnen zijn deelschool. Onderwijskundig leidinggevenden Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in MT) Uitvoering RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier OBP Algemeen functioneren (functiebeschrijving, competenties, verslagen van incidentele gebeurtenissen/gesprekken, vlootschouw in MT-bedrijfsvoering) Uitvoering RGA's Inhoud bekwaamheidsdossier 5. Ondersteuning en vastlegging Medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor het op orde houden van hun bekwaamheidsdossier. Binnen Stad & Esch is gekozen voor Kwaliteitscholen als technisch platform hiervoor. Waar mogelijk en wenselijk voegen leidinggevenden documenten aan het bekwaamheidsdossier toe. De school heeft immers ook een verantwoordingsplicht met betrekking tot het aantonen van de kwaliteit van medewerkers. Dit uitgangspunt leidt tot het volgende : Alle gesprekken in het kader van de gesprekscyclus die tussen medewerker en leidinggevende plaatsvinden, komen in Kwaliteitscholen. Leidinggevenden en medewerkers hanteren daarvoor de gespreksformulieren die in Kwaliteitscholen beschikbaar zijn. Ontwikkelingsgesprekken tussen leraren en leden van de Expertgroep kunnen niet door Kwaliteitscholen gefaciliteerd worden. Bewijsstukken van zijn/haar ontwikkeling, zoals een reflectieverslag, worden door de leraar zelf als document in het bekwaamheidsdossier toegevoegd. De leerlingevaluatie. Documenten die toegevoegd worden aan het bekwaamheidsdossier door zowel de medewerker als de leidinggevende. 6. Regelgeving en informatie De gesprekscyclus voldoet aan de landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Deze ontwikkelingen schrijden voort en leiden tot wijzigingen in de cao-vo of bestuurlijke afspraken. Voor de meest actuele stand van zaken omtrent de landelijke ontwikkelingen is voor het OP en OOP informatie te vinden op de websites van Registerleraar.nl en van de Onderwijscoöperatie.nl. Voor leidinggevenden en het OBP is de website van de VO-raad een goede informatiebron. Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 9 van 22

10 Bijlage 17 bij Leidraad Onderwijs: Waarderingskader 2013 onderwijsinspectie Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 10 van 22

11 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 11 van 22

12 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 12 van 22

13 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 13 van 22

14 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 14 van 22

15 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 15 van 22

16 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 16 van 22

17 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 17 van 22

18 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 18 van 22

19 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 19 van 22

20 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 20 van 22

21 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 21 van 22

22 Leidraad Onderwijs, bijlagen pagina 22 van 22

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen 1. Aanleiding voor de nieuwe gesprekscyclus Het integraal personeelsbeleidsplan van de oude verenigingen (Scheemda

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding In de cao-hbo 2014-2016 hebben

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Keuze organisatievormen matrix

Keuze organisatievormen matrix Keuze en matrix Onderdeel van toolkit Nieuw Leren 3. Keuze matrix Structuur Wat Hoe is de ingericht? Functies, bevoegdheden, hiërarchie, verdeling van arbeid, etc. Hiërarchisch op basis van hark, functie

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS

STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING TEAMLEREN IN TEAMS VAN ONDERSTEUNERS Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie