Roos$en$Tom!chatten'met'Kim'en'Tra' uit$cambodja...$dankzij$zonne!energie!"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roos$en$Tom!chatten'met'Kim'en'Tra' uit$cambodja...$dankzij$zonne!energie!""

Transcriptie

1 RoosenTom!chatten'met'Kim'en'Tra' uitcambodja...dankzijzonne!energie!" Hoeeenzonne'energieprojectopdeAmersfoortsebasisschoolDeKubus uitmonddeineenwijkonderneming,eenonderwijsprojectenontwikkelingshulp. " In"mei"heeft"Katholieke"Basisschool"De"Kubus"uit" Amersfoort"zestig"zonnepanelen"gekregen."De"school"wekt" zelf"elektriciteit"op"om"het"goede"voorbeeld"te"geven"aan" haar"leerlingen"en"buurtbewoners."met"de"oplevering"is" een"belangrijke"mijlpaal"gehaald"van"een"uniek"pilot" project"dat"onderwijs"en"energieopwekking"aan"elkaar" verbindt."de"kubus"heeft"een"echte"win!win"situatie" gecreëerd"waar"je"zonne!energie"van"krijgt."" Auteurs:HenrydeGooijer(StichtingPicoSol) TweepartijenhebbenvoorbasisschoolDeKubuseen hoofdrolvervuld.stichtingpicosolheeftmethet onderwijsprojectsolarschoolseenbruggeslagenmeteen partnerschoolincambodjavoorlesin computervaardighedenenwereldburgerschap. zonnepanelentechnischenfinancieelmogelijkgemaakt metcrowdfundingonderoudersenbuurtbewoners.het projectverbindtdrieboeiendeverhalen:deoprichtingvan wijkonderneming,eennieuwonderwijsprojecteneen verhaaloverontwikkelingshulp.!!!

2 2 De"wijkonderneming" Zonnepanelenzondersubsidie:Hetiseenlanggekoesterdewens. DezonnepanelenopDeKubusbewijzendatdezedroomis uitgekomen.desleutelhiervoorvormteengroepvan ondernemendeenbevlogenwijkbewoners,diezochtennaar gemeenschappelijkebelangenmetdeschoolendegemeente. De"geboorte"van"een"vereniging" Eenterugtrekkendeoverheidwakkertinsommigewijkende ondernemingszinvanburgersaanomhetheftineigenhandente nemen[1].dewijksoesterkwartier,waarbasisschooldekubusis gevestigd,heefthierineenzekerereputatieteverdedigen.dedrie speeltuinverenigingenindezewijkzijnmetaforischvoorde Soesterkwartierderdievoorzichzelfopkomt.Hetverenigingsleven bloeithierbovengemiddeld.datjuistopdekubuseen Amersfoortseprimeurwordtgehaaldmeteendoordebuurt geïnitieerdenbeheerdzonne'energiesysteem,isdanookniet helemaaltoevallig. "Alswevandaagfocussenopdegeneratievanmorgen,dragenwe bijaaneenduurzametoekomst. Metdezeuitspraakisde verenigingduurzaamsoesterkwartierin2010volgoedemoed gestartmetdeoprichtingvaneenzelfstandigeenergiecoöperatie omscholentekunnenvoorzienvanzonne'energie[2].tweejaar DerootsvanverenigingDuurzaamSoesterkwartierliggeninhet burgerinitiatiefdat"wijkburgermeester"jokesickmannin2003in gangzettedoorhet100jaaroudens'terrein"wagenwerkplaats" tebehoedenvoordesloop.vanafhetontstaanisde WagenwerkplaatsverbondenmethetSoesterkwartier.Ophet hoogtepuntverschaftehetgebiedeeninkomenvoormeerdan 700huishoudensindezearbeiderswijk.NadatdeNSin2001 vertrok,leekhetvervalslechtsineenrichtingtewijzen:slopenen opnieuwontwikkelen.hetzoueengrootverliesvoordewijk inhouden. HetsuccesvanhetbehoudvandeWagenwerkplaatsiseenparel geblekenvansuccesvolburgerinitiatief.hetzoekennaarnieuwe verbindendeelementenvoordewijk,leverdedesuggestieopom dezetevindeninhetthemaduurzaamheid.datbleekeenschotin deroos.vanafmaart2010,toendevereniginggeborenwerd, waaitereengroenewinddoordewijkdievooralsnogvan duurzameaardblijkt.straatsgewijsisolerendebewonershun woningen,smedenzeeenplanvooreenecologischensociaal duurzaamhofje,ontwikkelenzeeenwijk'windmolen,leggen zonnepanelenophundakenenwerkenzelfsaaneenplanvoor georganiseerdemantelzorg. Samen"investeren"in"de"wijkonderneming" ondernemingdieuitdeverenigingvoortkomt.decoöperatie heeft30leden,voornamelijkwijkbewoners. Deprijsvanelektriciteitisdeafgelopenjarenalleenmaar gestegenterwijldeprijsvanzonnepanelensteedsverderis gedaald.zelfelektriciteitopwekkenisdaardoorvoorhuishoudens nualzondersubsidierendabel.denederlandsewetvoorzieterin datdezeenergie(vanafjuli2013)onbeperktmagworden afgetrokkenvan("gesaldeerdmet")deingekochteenergie,zolang hetsaldovandetweemaarpositiefblijft.datbetekentconcreet dathuishoudensaltijdstroomtegenhetvolletariefkunnen terugleverenaanhunenergiebedrijf,doorgaansisdatca.22cent. Nietiedereenheefteeneigendak,ennietiederdakisgeschikt voorzonnepanelen.eenalternatiefvoordezemensenisomte investereninzonnepanelenopeengunstiggelegendak,zoalshet dakvaneenschool.hetiswettelijknietmogelijkomde opbrengstenopandermansdaktesalderenmetdeeigenprivé energierekening.daarkomtbijdatscholenmeerenergie verbruikendanhuishoudens.bijverbruikvanmeerdan kwhperjaarhoeftminderenergiebelastingbetaaldteworden.de stroomprijsdaaltdaardoor,dusookdeopbrengstvanzelf opgewekteenergie Tochzijnermogelijkhedenominvesteringeninzonne'energieop andermansdakrendabeltemaken.opdiverseplaatsenin Nederlandwordtgeëxperimenteerdmetinnovatieve daarvaneensprekendvoorbeeld,omdatzegeenstroomlevert, maareeninstallatieopafbetaling.doordevoordelenvanalle betrokkenpartijentebundelenishetgeluktomzonne'energie zondersubsidievoorscholenrendabeltemaken. Eenschoolheeftdoorgaanstweeeigenaren.Degebruikeris juridischeigenaarendegemeenteiseconomischeigenaar.het eigendomvanbasisschooldekubusisverdeeldoverde GemeenteAmersfoortenstichtingKPOA(KatholiekPrimair OnderwijsteAmersfoort)waarbasisschoolDeKubuseen onderdeelvanis.beideeigenarenhebbeneentripartite(drie' Opdeschoolwordenkostelooszonnepanelengeplaatstdie in23jaarafbetaaldwordenmetdebesparingenopde elektriciteitsrekening.hetvoordeelvoordeschoolisdatin deovereenkomsteenmaximumtariefisopgenomenvan25 centperkwh.deschoolkrijgtduseenprijsgarantie. hebbenna17jaarhuninvesteringterugverdiend.de resterende6jaarvanhetcontractbehalenzijwinst (conservatieveprognose). DegemeenteAmersfoortwilin2030CO 2 'emissieneutraal zijn.doordeinstallatieondertebrengenindeverzekering vanhetgebouwkanzenagenoegbudgetneutraaleenstukje vanhaardoelstellingeneenvoudigrealiseren.

3 Zo"werkt"de"coöperatie" " moetworden.decoöperatieisalsleverancierverantwoordelijk voordekeuzevandeinstallateur.zijdraagtderisico smet betrekkingtotdewerkingvanhetsysteem.degemeenteneemt deinstallatieopinhaarverzekeringspakketvoorhetgebouwen biedtdaarmeedekkingvoorbrandenvandalisme. WijkbewonersleneneenbedraguitaandeCoöperatie enheteigendomoverdraagtaandeschool.deschoolheeft hiermeehetsysteemaangekochtvandecoöperatieopafbetaling. DoordeopbrengstvandezonnepanelenbespaartDeKubus jaarlijkseenbedragopdeenergierekening.ditbedragwordtde jaarlijkseaflossingaandecoöperatie,diehiermeedeleningvan deledenterugbetaalt. Doordatdeschooleigenaarwordtvandezonne'energieinstallatie ontstaaneenaantalbelangrijkevoordelen.derisico sworden overdesamenwerkendepartijengespreid,deoverheadkostenzijn lagerendecontinuïteitisgegarandeerd. Deschoolkoopthetsysteemvandecoöperatieopbasisvaneen variabeleafbetalingsregeling.jaarlijkswordtdebesparingopde energierekeningvastgesteldendoordeschoolovergemaaktaan decoöperatie.decoöperatieverdeeltjaarlijksdeopbrengsten onderdedeelnemersinhetprojectenmaakteenkleine reserveringvoorperiodiekonderhoud.opbrengstenworden verdeeldnaarratovandeinleg. Omdatdeschoolzelfeigenaarisvandeinstallatie,wektdezehaar eigenstroomop.datwasandersgeweestalsdecoöperatie eigenaarwasgebleven.danzouzijstroomleverancierzijn. Hiervoorzoudecoöperatieeenrechtvanopstalmoeten verwerveneneenovereenkomstsluitenmetdehuidige energieleveranciervandeschool.dezeextrakostenen organisatorischeobstakelszijnvoorkomen. Derisico szijnlogischverdeeld.deschoolheeftinvloedopde planningvoordakonderhoudenhetgebruikvanhetgebouw. Daaromdraagtzijdekostenalsdeinstallatie(tijdelijk)verplaatst Deschooldiena23jaardezonnepanelenheeftafbetaaldkan daarnazelfnogjarenprofiterenvandeopbrengstenvoordatzede installatiemoetvervangenofverwijderen.dezelogicavormteen tegenstellingtotveelandereinitiatieveninhetland,waarbijde coöperatieaanheteindevandelooptijdverantwoordelijkisvoor ontmantelingvandeinstallatie.inhetgevaldatdecoöperatie ophoudttebestaanvervaltdeaflossingsplichtvoordeschool. Investeren"in"Zon"op"de"Kubus" De meestedeelnemers doen niet meeom financiële winst te behalen, maarvanwegedeverbondenheidmetdewijkende school. Desalniettemin is het aardig om er geld aan over te houden.hieronderstaandegetallenopeenrijtje: Hetzonne'energiesysteemdatopDeKubusisgeplaatstkost23 duizendeuroinclusiefbtw.ditbedragisbijeengebrachtdoor 30 leden. Het budget is voldoende voor de installatie van de zonnepanelen en een deel van de reservering voor het vervangenvande omvormerna10tot15jaar.de inlegdoor leden draagt het karakter van een lening, welke in jaarlijkse termijnenwordtafgelost.dehoogtevandeaflossinghangtaf vandrieparameters: 1. De opgewekte energie. Het systeem heeft een piekvermogenvan15kw.deverwachtejaar'opbrengstis ruim12duizendkwh. 2. De waarde van deze energie. Jaarlijks wordt in het gebouw ongeveer kwh gebruikt. Op de eerste kWhzitveelenergiebelasting,opdeoverige9.000 weinig.dezonnepanelengaaneerstdegoedkopeenergie opwekken,daarnadedure.opbasisvanhetjaar2012zou het gemiddeld energietarief voor de jaarafrekening 14 centzijn. 3. De reservering voor beheer en onderhoud aan het systeem,welkedoordecoöperatiewordenbetaald. Rekening houdend met diverse factoren, zoals een lichte stijging van het energietarief, afname opwekkings'rendement endeverwachteoverhead'kosten,ishetsysteemmet17jaar afbetaald.determijnenvanderesterende6jaar(hetcontract heeft immers een looptijd van 23 jaar) is te beschouwen als renteopdeverstrektelening. Deverwachtingisdatdezesamenwerkinggemakkelijktekopiëren isnaaranderescholen,zodatbinnenenbuitenamersfoortmeer scholenopdezewijzewordenvoorzienvanzonnepanelen.alle relevantedocumentenzijntevindenopdewebsite[3]. 3

4 4 Het"onderwijsproject" Eenprojectopeenschoolgebouwbiedtuitgelezenkansenom combinatiestemakenmethetonderwijs.voorhetprojectopde Kubusisoptweevlakkengezochtnaarinpassinginhetonderwijs: Overzonne'energieenWereldburgerschap. BasisschoolDeKubus Onderwijs"over"zonne!energie" Binnenhetprojectisgezochtnaareenpassendeeneducatieve wijzeomdekinderentebetrekken.ditheeftgeleidtoteen bijzondereaanpakdiemeerbehelstdanalleenenergieopwekken. Indeaanloopnaardeplaatsingvandezonnepanelenhebbende kindereneenalgemeneintroductielesgekregenoverzonne' energie.tijdensdeleshebbenkindereneeneigenzonnebloem gemaaktdiekanronddraaienmetbehulpvaneenmini zonnepaneeltjeopdebloem. Leerlingenmetzelfgemaaktezonnebloemopzonne'energie Dezonnepaneleninstallatieiszichtbaargemaaktzodatzeanderen kaninspireren.opeenzichtbareplaatsdirectbijdeingangvan hetgebouwiseeninteractievedisplayvoorkinderengeplaatst:de VisiKid.Dedisplaygeeftdeenergieopbrengstaanmetbehulpvan eendraaiendezon,tweeknikkerbakjeseneenladdervanlampjes. Hoefellerdezonschijnthoemeerlampjesergaanbrandenen hoesnellerdezondraait.bijelkedraaiwordteenknikkervanhet bovenstebakjenaarhetonderstebakjeverplaatst.deleerlingen kunnenaandelampjeszienhoeveelelektriciteitophetmoment wordtopgewekt.eenspermaanddoenzedeknikkersweer boveninhetbakjeenzowetenzevoorhoeveelgelderdiemaand energieisopgewekt.daardoorlerenzedatindezomerbijzonnig weermeerstroomwordtopgewektdanindewinterenbij bewolktweer.doordekinderentebetrekkenwordthet vanzelfsprekenddatstroomopwekkingeenrelatieheeftmethet weer. LeerlingenvanDeKubustellendemaandopbrengstvanhet zonne'energiesysteem.iedereknikkerstaatvooreenopbrengst van1euro.ouderskijkendoorhetraammee. Grafiekmetdag'opbrengstvanhetsysteemopDeKubus, weergegevenopdeeigenwebpaginaviawww.zonschool.nl. Dankzijdedigibordenkunnenouderekinderensamenmetdejuf ofmeesterooklerenomdewebboxtelezen.deopbrengstvan dezonnepanelenwordtbemonsterddoordeomvormerenvia voordeschooleeneigenpaginaingerichtwaaralleinformatie overdezonne'energieinstallatietevindenis.

5 SolarSchools:"Intercultureel"communiceren" via"beeldentaal"en"sociale"media" Hetzonne'energieprojectopDeKubusvormtookaanleidingvoor eenpartnershipmeteenschoolincambodjawaarzonnepanelen stroomvooreencomputerlokaalopwekken.dezepartnership heeftookeenonderwijskundigecomponent.voorgroepachtis eenlespakketwereldburgerschapontwikkeld.hetlespakket bestaatuitzeslesmodulesdiewordengegevenindeperiode maart'april'mei.viasocialemediacommunicerennederlandseen Cambodjaansekinderenmetelkaaroveralledaagsethema's. Nederlandseschool Cambodjaanseschool Zonderdejuisteaandachtzalditallesvoorveelkindereneen"ver vanmijnbed"showblijven.inhetproject"solarschools"worden leerlingenopconstructieveensympathiekewijzebewustgemaakt vanhunmondiaalburgerschap.viainternet(hetgaatimmersom computer'onderwijs!)makenkinderenopeenlaagdrempelige manierkennismetelkaarsleefwereldenculturelegewoonten. Rondomvijfonderwerpenzijnlessenopgezetdieinbeidelanden tegelijkertijdwordengegeven. Delesonderwerpenzijn: 1. Wonenenfamilie 2. Leefomgeving 3. Voedsel 4. Schoolleven 5. ReligieenCultuur ConceptSolarSchools Dear Tra, how are you? Dear Tom, I am fine! Ondanksdeverschillendeonderwijskundigevisiesvanscholen liggenaanelkeonderwijsmethodekerndoelentengrondslag.dit iseeneisvandeoverheid[4].solarschoolsisopgezetinhetkader vandezekerndoelen.deaansluitingismetnamegevondeninde leerlijnenengels(kerndoelen16en17),oriëntatieopjezelfende wereld(kerndoelen36'50)enkunstzinnigeoriëntatie(kerndoelen 54'56). Onderdenoemer"wereldburgerschap"isernuvernieuwde aandachtvoorhetontwikkelingsdebatinhetonderwijs."nude wereldsteedsmeerverweven,onderlingafhankelijkenkwetsbaar wordt,zijnwegelijktijdigburgersvanverschillendenatiesenvan éénwereldwaarhetlokaleenhetmondialeverbondenzijn."[5]. Grotethema'salsarmoede,honger,duurzaamheiden mensenrechtenkomenhierbijomdehoekkijken. Elkelesmoduleduurteendagdeelenwordtafgeslotenmeteen evaluatievaneenhalfuur.dekinderenverdiepenzichinkleine groepjesineenonderwerpaandehandvanopdrachten.ze makeneencollagemeteencombinatievanfoto's,tekeningen, pictogrammenenengelsewoordjes.leerlingenincambodja voerengelijktijdigdezelfdeopdrachtenuit.vervolgenspostende leerlingenvanbeidescholenhunwerkstukviagoogle+(soortgelijk aanfacebook).meteenvoudigeengelsewoordjesen"likes (vind' ik'leuk)reagerendegroepjesopelkaarswerkstuk.indetijdlijn kunnendeleerlingendeconversatievolgenenbeelden toevoegen. Aandethematischelessengaateenintroductielesvooraf.De kinderenmakendankennismethunpartnergroepjeenkrijgenles inhetcommunicerenviabeeldentaal. In2012ishetSolarSchoolsonderwijsprogrammagetest.Een specialewebsitefaciliteerdedecorrespondentietussen NederlandseenCambodjaanseleerlingen.Hiervoorwasdezgn. "pictowriter"ontwikkeld,waarmeeleerlingenmetpictrogrammen completechatsnaarelkaarkondensturen.uitdeevaluatiebleek dathetlesprogrammagoedaanslootbijdebehoeftenenhet pleziervanalleleerlingen,maardatdecommunicatieeen Babylonischespraakverwarringopleverde.Kinderenblekende symbolenverschillendteinterpreteren.in2013ishetprogramma verbeterd.dechatswordennualsfotovanwerkstukkengepost bijgoogle+.hiermeezijndeinterpretatiemisverstandenopgelost enisdevocabulairevandebeeldentaalongelimiteerdgeworden. LeerlingenvanDeKubusdiscussiërenovereenchatvoor Cambodja 5

6 Intercultureel"watertanden" Het derde thema gaat over eten. Groepsgewijs maken de kindereneen gerechtdatzij lekkervindenen makenereen beeldverslagvan.eenzeventalheerlijkecambodjaansebeeld' recepten werden zo via internet uitgewisseld. In Nederland werd ondertussen stevig gekookt door de zeven partner' groepjes. Drie patat'gerechten, een wrap'gerecht, een appeltaartenboerenkoolstamppotstaanerophetmenu. computervaardighedengevenonzekinderentoegangtotwerken eenbeterleven".hetdistrictligtaandeoverzijdevandemekong rivier.hetzouhetnogvelejarendurenvoordatdaarelektriciteit werdaangelegd.zonderzonne'energiedreigteenhelegeneratie aansluitingteverliezenmetdemaatschappij. MedewerkersPicoSolingesprekmetlokaleautoriteitenin Cambodjabijdeplanningvanzonne'energieprojecten!Groepje2uitCambodjawistmetditbeeldverslagvanhun maaltijdbijhunnederlandsepartnergroepje(goedvoorpatat met kip) de uitspraak te ontlokken: "Ze zijn daar dan wel armer,maarhetetenisweleenstukrijker!" De"ontwikkelingshulp" DeprojectenvanPicoSolzijnzelfvoorzienend.Zonnepanelen genererennietalleenschoneelektriciteit,maarhetprojectals geheelkrijgtookeenduurzaamkarakterdooreenverdienmodel inhetprojectteintroduceren.picosolplaatstzonnepanelenop tweescholenenverbindtdezeaanelkaar.incambodjawordt zonne'energieopgewektomcomputerlesmogelijktemaken.in Nederlandwordtzonne'energieopgewektomhetonderhoudvan deinstallatiestebekostigen.denederlandseschoolbetaaltvoor deopgewektestroom.zonderditpartnershipzoudende zonnepanelenencomputersopdeschoolincambodjanaenkele jareninongebruikraken.scholendaarhebbenzelfgeengeldvoor onderhoudvandeapparatuur.erisvaakalteweiniggeldvoor leermiddelen,salarisvoorpersoneelenonderhoudvanhet gebouw. EenkwartvanhetdakvanDeKubusgenereertgeldomcomputer onderwijsopeencambodjaanseschoolfinancieelmogelijkte maken. Nederlandseschool Cambodjaanseschool StichtingPicoSolondersteuntzonne'energieprojectenin ontwikkelingslanden.juistopplaatsenwaardemensenzonder stroomleven,ishetaanbodvanzonlichthetgrootst:in ontwikkelingslanden,ophetplatteland.elektriciteitbiedtnieuwe mogelijkhedenvoordebevolkingomzichteontwikkelen.doorde hogekostenvaneenopenbaarnet,hebbenveelmensengeen toegangtotdezemogelijkheden.zonnepanelenbiedeneen passendalternatief.zonnepanelengenererenstroomopdeplaats waarhetnodigis. Vooronderhoud Nederlandsezonnepanelensparenvooronderhoudin Cambodja In2009werdPicoSoldoordeCambodjaansegouverneurBun Phenggevraagdomeenplantemakenvoorintroductievan computeronderwijsinzijndistrictlvaeem."onsdistrictbevindt zichnabijdehoofdstadphnompenh",waszijnredenering,"en SolarSchoolsbiedteenoplossingvoordeonderhoudskostenvan dezonne'energieinstallatieinhetontwikkelingsland. ZonnepanelenbijeenNederlandsepartnerschoolzorgenvoorde verdiensten.hetbedragdatbespaartwordtmetdezonnepanelen 6

7 ophetdakvandenederlandseschoolwordtaanpicosol uitgekeerdomdespaarpotvoorhetonderhoudtevullen.picosol heeftdaarvooreenvoldoendegrootaandeelinhetzonnedakvan VoordatdevraagvanBunPhengkanwordenbeantwoordmet computerklassenopzonne'energieinzijndistrict,issolarschools stapvoorstapontwikkeldalscompleetproduct,bestaandeuit apparatuur,onderwijsmodulesenorganisatiemodel.hetis uiteindelijkproefondervindelijkuitgetestbijdekubus(vlakbijhet hoofdkantoorvanpicosolinamersfoort)incombinatiemeteen CambodjaanseschoolinhetdorpSrêAmpil,nietvervanPhnom PenhenvlakbijdeCambodjaansevestigingvanPicoSol. Replicatiekosten" Productontwikkelingkosttijdengeld.Inonderstaandetabel staateenoverzichtvandeprojectkostenende exploitatiekosten. 1."Projectkosten" Onderdeel! Investering! Computerapparatuur Solarsystem Installatiekosten Verbouwkosten Leermiddelen 500 Trainingensupervisie "Exploitatiekosten" Onderdeel! Kosten/jaar! Internetverbinding 500 Parttimeleraar 500 Onderhoud/vervanging DecomputerklasinhetCambodjaansedorpSrêAmpil SolarSchoolsisnuklaar.Alsconcept,alsinspirerendvoorbeelden alscombinatievanflankerendematerialenkunnenscholen, wijkondernemingenenontwikkelings'organisatieshetgebruiken. Dankwoord" zondersubsidie.voordeontwikkelingvanhetproefprojectzonop dekubusenvoorsolarschoolsiswelenigefinanciëlehulp geboden.degemeenteamersfoortheeftdenotariëlekosten voordeoprichtingvandecoöperatiegedragen.devisikids informatiedisplayendewebboxzijnfinancieelmogelijkgemaakt doorhetbuurtbudgetvansoesterkwartier.stichtingnet4kidsen DeWildeGanzenhebbendeuitvoeringvoorhetdeelvan SolarSchoolsinCambodjafinancieelmogelijkgemaakt. Als de exploitatiekosten geheel opgebracht worden uit opbrengstenvanzonne'energie,zoudatbetekenendatereen investeringvan25duizendeuroinnederlandsezonnepanelen nodigzoudenzijn.datismeerdanhetdakvandekubuskan bevatten. In het proefproject is gebruik gemaakt van een internetverbindingvandeburenvandecambodjaanseschool (PicoSol) en wordt de leraar betaald door het weeshuis waarmeewordtsamengewerkt.hetbedragvan 250,' voor onderhoud en vervanging wordt jaarlijks verdiend met een aandeelvan 5000,'indezonnepanelenopDeKubus. Bronnen" [1]Wijkondernemingen,tijdschriftoverdeveranderenderelatietussen samenlevingenoverheid,aedes/ministeriebinnenlandsezaken,nr.1, 2012 [2]VerenigingDuurzaamSoesterkwartier, [3]ZonopSchool,websitewww.zonschool.nl,2013 [4]JanGreven,JosLetschert,"Kerndoelenprimaironderwijs",Ministerie OCW,DenHaag,2006 [5]ChristineCarabain,ShelenaKeulemans,MarijevanGent,GabiSpitz, "Mondiaalburgerschap,vandraagvlaknaarparticipatie",NCDO, Amsterdam,2012 7

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Hoe een zonne-energie project op de Amersfoortse basisschool De Kubus uitmondde in een wijkonderneming, een onderwijsproject en

Nadere informatie

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Hoe een zonne-energie project op de Amersfoortse basisschool De Kubus uitmondde in een wijkonderneming, een onderwijsproject en

Nadere informatie

SolarSchools. Grenzenloos communiceren 2013. www.solarschools.nl. SolarSchools is een initiatief van Stichting PicoSol

SolarSchools. Grenzenloos communiceren 2013. www.solarschools.nl. SolarSchools is een initiatief van Stichting PicoSol SolarSchools Grenzenloos communiceren 2013 www.solarschools.nl SolarSchools is een initiatief van Stichting PicoSol Postadres: Postbus. 74 3800 AB Amersfoort Bezoekadres: Soesterweg 314-A 3812 BH Amersfoort

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Zonnepaneelproject Vondelparc

Zonnepaneelproject Vondelparc Zonnepaneelproject Vondelparc Comité Vondelparc Energiepositief Juni 2012 Jochem Baselmans, Jacob Westerbaenstraat 32 Bas de Beijer, Jacob Westerbaenstraat 30 Marcel Coerver, Pieter Bernagiestraat 71 Sven

Nadere informatie

Informatie Project zonnepanelen. Protestantse Wijkgemeente Adventkerk Amersfoort

Informatie Project zonnepanelen. Protestantse Wijkgemeente Adventkerk Amersfoort Informatie Project zonnepanelen Protestantse Wijkgemeente Adventkerk Amersfoort Inhoud Inleiding Waarom zonnepanelen? Waarom nu? Wat willen we? Hoe te financieren? Wat kunt u doen? Veel gestelde vragen

Nadere informatie

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming.

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Wat kost het plaatsen van 100 zonnepanelen en wat betekent een prijs

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Korte handleiding zonnepanelen

Korte handleiding zonnepanelen Korte handleiding zonnepanelen Gefelicteerd met de zonnepanelen die u via Havensteder en TEAM ERAflats op het dak van uw flat heeft liggen. In de afbeelding hieronder kunt u schematisch zien hoe deze installatie

Nadere informatie

Zo werkt mijn zonnestroominstallatie!

Zo werkt mijn zonnestroominstallatie! Gebruikershandleiding Zo werkt mijn zonnestroominstallatie! Gefeliciteerd, u profiteert nu van goedkope zonnestroom van eigen dak. Hoe werkt mijn zonnestroominstallatie? Een zonnestroominstallatie zet

Nadere informatie

K i n d e r b o e r d e r i j. Thema / onderwerp Voorbereiding bezoek kinderboerderij. Thema s : voeding, huisvesting, uiterlijke kenmerken.

K i n d e r b o e r d e r i j. Thema / onderwerp Voorbereiding bezoek kinderboerderij. Thema s : voeding, huisvesting, uiterlijke kenmerken. K i n d e r b o e r d e r i j Thema / onderwerp Voorbereiding bezoek kinderboerderij. Thema s : voeding, huisvesting, uiterlijke kenmerken. Welke betekenis heeft het thema / onderwerp voor de kinderen?

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Hilbrand Does www.energiegarant.nl september2013 Agenda 19:30-19:50: Inloop 19:50-20:00: Opening en introductie door

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel?

PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel? PV Rekenblad PV-installaties: Nog economisch rendabel? B. Verhelst HoWest. GKG, dept. Electrical Engineering HoWest - Lemcko Kortrijk, Belgium Bart.verhelst@howest.be 1 2 3 4 Introductie Zo was het vroeger

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+

Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Slim investeren in zonnepanelen met SDE+ Nederland staat een enorme toename van duurzame energie te wachten. Ook de grootzakelijke markt heeft de smaak te pakken. Duurzame energie is steeds gewilder. Er

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

Introductie 040energie

Introductie 040energie 1 Introductie 040energie 040energie is een 100% non profit vereniging Vrijwilligers, door burgers, voor burgers Doel: betaalbare, duurzame energie middels lokale energieopwekking en energiebesparing Bestaat

Nadere informatie

Korte handleiding zonnepanelen

Korte handleiding zonnepanelen Korte handleiding zonnepanelen Gefelicteerd met de zonnepanelen die u via Vidomes en Slagboom Vlaardingen op het dak van uw flat heeft liggen. In de afbeelding hieronder kunt u schematisch zien hoe deze

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Projectverslag Energiekazerne februari 2017

Projectverslag Energiekazerne februari 2017 Projectverslag Energiekazerne 2016 1 februari 2017 Energieopbrengst De collectieve zonnecentrale is op 31 maart 2016 in gebruik gesteld. In de 9 maanden tot en met 31 december 2016 is 83.926 kwh duurzame

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

Begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies

Begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies Begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies Hoe organiseren we een gevoel van urgentie? 17 januari 2013 Wessel Visser Waarom communicatie in eenvoudig Nederlands? Joris Waarom communicatie in eenvoudig

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Mogelijkheden zonne-energie op bezit woningverhuurders

Mogelijkheden zonne-energie op bezit woningverhuurders Mogelijkheden zonne-energie op bezit woningverhuurders Door: Maarten Corpeleijn Opdrachtgever: woningcorporatie Datum: 16 oktober 2014 Zonnig Huren www.zonnighuren.nl Blad 1 1 Vraagstelling Woningcorporatie

Nadere informatie

Laadstation HomeCharger

Laadstation HomeCharger Laadstation HomeCharger Met de HomeCharger laadt u uw auto eenvoudig, snel en veilig thuis op. De HomeCharger kan aan de muur gemonteerd worden, maar ook op een paal en is leverbaar in zeven standaard

Nadere informatie

Algemene informatie postcoderoosprojecten

Algemene informatie postcoderoosprojecten Zon op Nederland wil zoveel mogelijk huishoudens in Nederland in staat stellen zelf zonneenergie op te wekken, ook als ze zelf geen (geschikt) dak hebben. Dat doen we door samen met lokale initiatiefgroepen

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 en begroting 2011

Financieel verslag 2010 en begroting 2011 Financieel verslag 2010 en begroting 2011 Hierbij doen wij u graag het financiële verslag toekomen over 2010 en de begroting van 2011. Dit verslag bevat: 1. Winst & verliesrekening over 2010 2. Balans

Nadere informatie

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon Handleiding versie 205 Softwareversie 3.2 Handleiding Toon Zon Woord vooraf Voor Toon-klanten met zonnepanelen is er Zon op Toon. Met deze uitbreiding heeft u onder meer actueel inzicht in hoeveel energie

Nadere informatie

slim investeren in zonnepanelen

slim investeren in zonnepanelen Duurzaam ondernemen met SDE+ slim investeren in zonnepanelen SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie pvsystems.nl Gebruikt uw bedrijf of organisatie veel energie? Wilt u duurzaam ondernemen met subsidie?

Nadere informatie

Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak. Jos Stassen JJK&Partners.

Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak. Jos Stassen JJK&Partners. Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak Jos Stassen JJK&Partners. Basisscenario : - Geen risico s of kosten bij eigenaar - Geen financiering (lening) voor eigenaar -

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

N a t u u r e n t a a l

N a t u u r e n t a a l N a t u u r e n t a a l Thema / onderwerp Deze les staat in het teken van mondeling taalonderwijs: het uitbrengen van een verslag. Het onderwerp is voedsel van dieren. De groepjes bestaan uit 3 a 4 leerlingen.

Nadere informatie

Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012. Gas. Gas. Volume (mrd. m 3 ) 83. Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65

Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012. Gas. Gas. Volume (mrd. m 3 ) 83. Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65 Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012 Gas Gas Volume (mrd. m 3 ) 83 Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65 Calorische waarde (Hs) (MJ/m 3 ) 35,17 Energie-inhoud op onderwaarde

Nadere informatie

Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen

Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen Appartementencomplex verduurzamen Hoe doe je dat? Informatieavond Verduurzamen VvE s Wageningen Programma Tijd Onderwerp Spreker 19.45 u Welkom Sanne Meelker (gemeente Wageningen) 19.55 u Kennismaken:

Nadere informatie

Welkom bij. Transitie Roermond

Welkom bij. Transitie Roermond 1 Welkom bij Transitie Roermond Transition Towns De kracht van de lokale gemeenschap Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (steden, wijken, dorpen, buurten) die zelf aan de slag gaan om hun leven

Nadere informatie

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen Brochure zonnepanelen Hoe werkt een solar-systeem De basis van een solar systeem is een zonnecel bouwsteen die onder invloed van licht direct elektriciteit levert. Polykristallijne silicium Bij het stolproces

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Beoordelingsmodel. Opgave 1. Eindexamen havo m&o 2013-II. - havovwo.nl. 1 maximumscore 2 (10.000 1,025 1,028 1,031 1,036 1,05) 10.000 = 1.

Beoordelingsmodel. Opgave 1. Eindexamen havo m&o 2013-II. - havovwo.nl. 1 maximumscore 2 (10.000 1,025 1,028 1,031 1,036 1,05) 10.000 = 1. Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 2 (10.000 1,025 1,028 1,031 1,036 1,05) 10.000 = 1.817,48 2 maximumscore 2 1,05 (10.000 1,02 5 10.000) = 1.092,85 3 maximumscore 1 De AEX-index geeft een gemiddelde

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Smaakpolitie. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Smaakpolitie. Steunpunt Smaaklessen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Steunpunt Smaaklessen 25 November 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/41637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging Auteurs namens Solar Comfort: Rinie Evertse Aart van Driel Plaats: Geldermalsen Datum: 10 07 2016 Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging In dit onderzoek word gekeken naar de opbrengst

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Examen VMBO-KB 2015 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waar dit

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. Peter Steenbergen en Erik Koolwijk zijn de twee directeur-grootaandeelhouders van glastuinbouwbedrijf Rijkgroen bv. Het bedrijf heeft

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Review CO2-reductiedoelstellingen

Review CO2-reductiedoelstellingen Review CO2-reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2016-10 Datum: 13

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen

Alles over Zonnepanelen Alles over Zonnepanelen Tips & Tricks over: subsidies salderen installatie Handige gids bij het vinden van de juiste zonnepanelen Dit boek heeft me goed op weg geholpen 1 Inhoudsopgave Alles over zonnepanelen

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

Eigen Schuld. Myra de Roode

Eigen Schuld. Myra de Roode Eigen Schuld Eigen Schuld Myra de Roode Schrijver: Myra de Roode Coverontwerp: Myra de Roode ISBN: 9789461936752 Uitgegeven via: mijnbestseller.nl Print: Printforce, Alphen a/d Rijn Myra de Roode Dankwoord

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/306 NL:TZ:0000004270:F001 20-05-2015 mr. J.C. van Nie mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming DTB Woonverbetering B.V.,

Nadere informatie

Alles over salderen en subsidies

Alles over salderen en subsidies Alles over salderen en subsidies Wido van Heemstra Agentschap NL Congres Solar Solutions Expo Haarlemmermeer 17 april 2013 Overzicht te behandelen onderwerpen 1. Salderen: -wat houdt het in, welke tariefcomponenten

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Vaste Stroomtarieven voor 3 jaar vanaf start van levering, voor klanten die zich in oktober, november, december 2014 en 1 tot en met 4 januari 2015 hebben aangemeld

Nadere informatie

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016

B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl. 39431/39439 9 juni 2016 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email B. Cornelis 06 134 699 37 Ben.Cornelis@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder M. Bax onderwerp Toepassing zonnepanelen

Nadere informatie

Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel

Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel Zonnig huren Boxtel In 10 weken op 100 woningen 1000 zonnepanelen! Woonstichting St. Joseph Energie coöperatie Boxtel U bespaart samen al energie! 4000 3500 3520 3614 3604 3420 3316 Bijna 10% besparing

Nadere informatie

Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015

Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015 Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015 Kenniscentrum Duurzaam Bouwen Elke bijdrage is er één Kenniscentrum Duurzaam Bouwen Een unieke samenwerking van Amersfoortse bedrijven die:» Elkaar

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

Totaal: 750.000 prijs energie is gemiddelde van staffeling in EB en EH beschikbaar 750.000

Totaal: 750.000 prijs energie is gemiddelde van staffeling in EB en EH beschikbaar 750.000 Bijlage 1: Businesscase zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Cat. 1 Cat. 2 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen per categorie Totaal Sluiswijkzaal Heerenduinzaal Kennemerzaal Dolfijn Springplank Waterloozaal

Nadere informatie

YVESTOWN IN DE KEUKEN. Yvonne Eijkenduijn

YVESTOWN IN DE KEUKEN. Yvonne Eijkenduijn YVESTOWN IN DE KEUKEN Een boek over eten en leven in de keuken Yvonne Eijkenduijn www.yvestown.com INHOUDS OPGAVE introductie 9 mijn voorraadkast 11 KEUKENS EN RECEPTEN 13 bronnen 260 recepten index 263

Nadere informatie

Bijeenkomst 28 november Molen van Sloten Jan Scheepers

Bijeenkomst 28 november Molen van Sloten Jan Scheepers Bijeenkomst 28 november Molen van Sloten Jan Scheepers This project has received funding from the European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant

Nadere informatie

Rucofoods Bosstraat 7 B-8780 OOSTROZEBEKE Belgium tel: 0032 (0) Fax: 0032 (0)

Rucofoods Bosstraat 7 B-8780 OOSTROZEBEKE Belgium tel: 0032 (0) Fax: 0032 (0) Rucofoods Bosstraat 7 B-8780 OOSTROZEBEKE Belgium tel: 0032 (0) 56 66 35 60 Fax: 0032 (0) 56 66 35 59 Gekookt braadkipvlees gemengd Viande de poulet cuite mélangée. Cooked mixed chicken meat. s Gekookt

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

De kracht van begrijpelijke taal

De kracht van begrijpelijke taal De kracht van begrijpelijke taal 5 september 2017 Wessel Visser Waarom communicatie op taalniveau B1? Joris Waarom communicatie op taalniveau B1? Wat is het doel van communicatie? Wat is je doelgroep?

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

LEVENDE BOTTEN, STERKE BOTTEN

LEVENDE BOTTEN, STERKE BOTTEN Mission X: Train Like an Astronaut LEVENDE BOTTEN, STERKE BOTTEN Naam leerling In deze les leer je manieren kennen om je botten sterk te houden en zie je het effect van verminderde zwaartekracht op len.

Nadere informatie

KANS. Ontdek wie je bent wat je kunt, en wat je wilt bij de

KANS. Ontdek wie je bent wat je kunt, en wat je wilt bij de KANS Ontdek wie je bent wat je kunt, en wat je wilt bij de academievoorzelfstandigheid@landstede.nl www.zelfstandigzijn.nl 088-850 83 72 Westeinde 33, 3844 DD Harderwijk Fuchsiastraat 1, 8013 ZC Zwolle

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum Onderwerp Subsidieregeling stimulering duurzame energievoorzieningen Categorie B DIS Nummer 2010/3791 Portefeuillehouder Wethouder E. Beimers Commissie

Nadere informatie

Solar Green Point. Gemeente Geldermalsen

Solar Green Point. Gemeente Geldermalsen Solar Green Point Gemeente Geldermalsen Coöperatieve vereniging Coöperatieve principes Rochdale nog steeds actueel (1844) Open en vrijwillig lidmaatschap Democratische controle door de leden Economische

Nadere informatie

MET CERTIFICATEN OP ZAK GENIET U PAS ÉCHT VAN DE ZONNEPANELEN OP UW DAK

MET CERTIFICATEN OP ZAK GENIET U PAS ÉCHT VAN DE ZONNEPANELEN OP UW DAK MET CERTIFICATEN OP ZAK GENIET U PAS ÉCHT VAN DE ZONNEPANELEN OP UW DAK 1 Eerst keuren vóór er ongelukken gebeuren. U hebt een AREI-keuring* nodig vooraleer u uw installatie in gebruik neemt. Zo weet u

Nadere informatie

Infoavond Zonnepanelen

Infoavond Zonnepanelen Infoavond Zonnepanelen 22 november 2016 Inhoudsopgave Waarom zonnepanelen? Aandachtspunten Wat is het te verwachten rendement? Financieringsvormen Wat verandert er op het vlak van dakisolatie? Rondgang

Nadere informatie

SYMPLIFIED GROUP STRUCTURE

SYMPLIFIED GROUP STRUCTURE 8-4-2016 SYMPLIFIED GROUP STRUCTURE Gutami Holding Gutami Solar Tautus Global Solar Investments SSE Europe Honeywell Solar Global Solar Investments Inc. Gutami Projects JV PT Grina Nirmala Global Solar

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Op weg naar een eigen energievoorziening, via collectief zonneproject.

Op weg naar een eigen energievoorziening, via collectief zonneproject. Informatiebrochure coöperatie BerkellandEnergie. [ uitgebreide toelichting op de flyer ] Op weg naar een eigen energievoorziening, via collectief zonneproject. Duurzame Energie Eibergen-Rekken en de Achterhoekse

Nadere informatie

Uw pand in een nieuwe, energiezuinige jas. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2017

Uw pand in een nieuwe, energiezuinige jas. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2017 Uw pand in een nieuwe, energiezuinige jas. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2017 ing. G. (Gerard) Groenendijk Klik om de titelstijl van het model te Bouwkundig adviseur en taxateur bewerken Stichting

Nadere informatie

Persoonlijk Alfabet E Foodblog Foodinista

Persoonlijk Alfabet E Foodblog Foodinista Persoonlijk Alfabet E Foodblog Foodinista Het persoonlijk alfabet gaat verder en ondertussen zijn we aardig onderweg in het alfabet, dit betekend ook dat ik het gewoon aan het volhouden ben. De E vind

Nadere informatie

Fotovoltaïsche Systeem

Fotovoltaïsche Systeem 1060 Wp / 900 kwh opbrengst Dit 1060 Wp fotovoltaïsch systeem van KTI-WTI is een perfecte keuze. 4 x DMEGC MONO BLACK 90% na Omniksol-1k-TL 1100 W 330 x 425 x 130 mm via wifi of utp 4 plaatsing & installatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68 68 88april 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 maart 2009, nr. WJZ/9058635, houdende vaststelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Beeldverslag Scholingstraject 21 januari - 5 juni 2008 in het Evean Douwes Dekkerhuis Les 1. tekenen. Leuk hoe iedereen hierin opgaat.

Beeldverslag Scholingstraject 21 januari - 5 juni 2008 in het Evean Douwes Dekkerhuis Les 1. tekenen. Leuk hoe iedereen hierin opgaat. Les 1 Direct in de creatieve activiteit en samenwerken. Vanuit de ervaring van het doen, de waarnemingen die je zelf doet en opschrijft, je vragen ontwikkelen. De waarnemingen en vragen met de anderen

Nadere informatie