Roos$en$Tom!chatten'met'Kim'en'Tra' uit$cambodja...$dankzij$zonne!energie!"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roos$en$Tom!chatten'met'Kim'en'Tra' uit$cambodja...$dankzij$zonne!energie!""

Transcriptie

1 RoosenTom!chatten'met'Kim'en'Tra' uitcambodja...dankzijzonne!energie!" Hoeeenzonne'energieprojectopdeAmersfoortsebasisschoolDeKubus uitmonddeineenwijkonderneming,eenonderwijsprojectenontwikkelingshulp. " In"mei"heeft"Katholieke"Basisschool"De"Kubus"uit" Amersfoort"zestig"zonnepanelen"gekregen."De"school"wekt" zelf"elektriciteit"op"om"het"goede"voorbeeld"te"geven"aan" haar"leerlingen"en"buurtbewoners."met"de"oplevering"is" een"belangrijke"mijlpaal"gehaald"van"een"uniek"pilot" project"dat"onderwijs"en"energieopwekking"aan"elkaar" verbindt."de"kubus"heeft"een"echte"win!win"situatie" gecreëerd"waar"je"zonne!energie"van"krijgt."" Auteurs:HenrydeGooijer(StichtingPicoSol) TweepartijenhebbenvoorbasisschoolDeKubuseen hoofdrolvervuld.stichtingpicosolheeftmethet onderwijsprojectsolarschoolseenbruggeslagenmeteen partnerschoolincambodjavoorlesin computervaardighedenenwereldburgerschap. zonnepanelentechnischenfinancieelmogelijkgemaakt metcrowdfundingonderoudersenbuurtbewoners.het projectverbindtdrieboeiendeverhalen:deoprichtingvan wijkonderneming,eennieuwonderwijsprojecteneen verhaaloverontwikkelingshulp.!!!

2 2 De"wijkonderneming" Zonnepanelenzondersubsidie:Hetiseenlanggekoesterdewens. DezonnepanelenopDeKubusbewijzendatdezedroomis uitgekomen.desleutelhiervoorvormteengroepvan ondernemendeenbevlogenwijkbewoners,diezochtennaar gemeenschappelijkebelangenmetdeschoolendegemeente. De"geboorte"van"een"vereniging" Eenterugtrekkendeoverheidwakkertinsommigewijkende ondernemingszinvanburgersaanomhetheftineigenhandente nemen[1].dewijksoesterkwartier,waarbasisschooldekubusis gevestigd,heefthierineenzekerereputatieteverdedigen.dedrie speeltuinverenigingenindezewijkzijnmetaforischvoorde Soesterkwartierderdievoorzichzelfopkomt.Hetverenigingsleven bloeithierbovengemiddeld.datjuistopdekubuseen Amersfoortseprimeurwordtgehaaldmeteendoordebuurt geïnitieerdenbeheerdzonne'energiesysteem,isdanookniet helemaaltoevallig. "Alswevandaagfocussenopdegeneratievanmorgen,dragenwe bijaaneenduurzametoekomst. Metdezeuitspraakisde verenigingduurzaamsoesterkwartierin2010volgoedemoed gestartmetdeoprichtingvaneenzelfstandigeenergiecoöperatie omscholentekunnenvoorzienvanzonne'energie[2].tweejaar DerootsvanverenigingDuurzaamSoesterkwartierliggeninhet burgerinitiatiefdat"wijkburgermeester"jokesickmannin2003in gangzettedoorhet100jaaroudens'terrein"wagenwerkplaats" tebehoedenvoordesloop.vanafhetontstaanisde WagenwerkplaatsverbondenmethetSoesterkwartier.Ophet hoogtepuntverschaftehetgebiedeeninkomenvoormeerdan 700huishoudensindezearbeiderswijk.NadatdeNSin2001 vertrok,leekhetvervalslechtsineenrichtingtewijzen:slopenen opnieuwontwikkelen.hetzoueengrootverliesvoordewijk inhouden. HetsuccesvanhetbehoudvandeWagenwerkplaatsiseenparel geblekenvansuccesvolburgerinitiatief.hetzoekennaarnieuwe verbindendeelementenvoordewijk,leverdedesuggestieopom dezetevindeninhetthemaduurzaamheid.datbleekeenschotin deroos.vanafmaart2010,toendevereniginggeborenwerd, waaitereengroenewinddoordewijkdievooralsnogvan duurzameaardblijkt.straatsgewijsisolerendebewonershun woningen,smedenzeeenplanvooreenecologischensociaal duurzaamhofje,ontwikkelenzeeenwijk'windmolen,leggen zonnepanelenophundakenenwerkenzelfsaaneenplanvoor georganiseerdemantelzorg. Samen"investeren"in"de"wijkonderneming" ondernemingdieuitdeverenigingvoortkomt.decoöperatie heeft30leden,voornamelijkwijkbewoners. Deprijsvanelektriciteitisdeafgelopenjarenalleenmaar gestegenterwijldeprijsvanzonnepanelensteedsverderis gedaald.zelfelektriciteitopwekkenisdaardoorvoorhuishoudens nualzondersubsidierendabel.denederlandsewetvoorzieterin datdezeenergie(vanafjuli2013)onbeperktmagworden afgetrokkenvan("gesaldeerdmet")deingekochteenergie,zolang hetsaldovandetweemaarpositiefblijft.datbetekentconcreet dathuishoudensaltijdstroomtegenhetvolletariefkunnen terugleverenaanhunenergiebedrijf,doorgaansisdatca.22cent. Nietiedereenheefteeneigendak,ennietiederdakisgeschikt voorzonnepanelen.eenalternatiefvoordezemensenisomte investereninzonnepanelenopeengunstiggelegendak,zoalshet dakvaneenschool.hetiswettelijknietmogelijkomde opbrengstenopandermansdaktesalderenmetdeeigenprivé energierekening.daarkomtbijdatscholenmeerenergie verbruikendanhuishoudens.bijverbruikvanmeerdan kwhperjaarhoeftminderenergiebelastingbetaaldteworden.de stroomprijsdaaltdaardoor,dusookdeopbrengstvanzelf opgewekteenergie Tochzijnermogelijkhedenominvesteringeninzonne'energieop andermansdakrendabeltemaken.opdiverseplaatsenin Nederlandwordtgeëxperimenteerdmetinnovatieve daarvaneensprekendvoorbeeld,omdatzegeenstroomlevert, maareeninstallatieopafbetaling.doordevoordelenvanalle betrokkenpartijentebundelenishetgeluktomzonne'energie zondersubsidievoorscholenrendabeltemaken. Eenschoolheeftdoorgaanstweeeigenaren.Degebruikeris juridischeigenaarendegemeenteiseconomischeigenaar.het eigendomvanbasisschooldekubusisverdeeldoverde GemeenteAmersfoortenstichtingKPOA(KatholiekPrimair OnderwijsteAmersfoort)waarbasisschoolDeKubuseen onderdeelvanis.beideeigenarenhebbeneentripartite(drie' Opdeschoolwordenkostelooszonnepanelengeplaatstdie in23jaarafbetaaldwordenmetdebesparingenopde elektriciteitsrekening.hetvoordeelvoordeschoolisdatin deovereenkomsteenmaximumtariefisopgenomenvan25 centperkwh.deschoolkrijgtduseenprijsgarantie. hebbenna17jaarhuninvesteringterugverdiend.de resterende6jaarvanhetcontractbehalenzijwinst (conservatieveprognose). DegemeenteAmersfoortwilin2030CO 2 'emissieneutraal zijn.doordeinstallatieondertebrengenindeverzekering vanhetgebouwkanzenagenoegbudgetneutraaleenstukje vanhaardoelstellingeneenvoudigrealiseren.

3 Zo"werkt"de"coöperatie" " moetworden.decoöperatieisalsleverancierverantwoordelijk voordekeuzevandeinstallateur.zijdraagtderisico smet betrekkingtotdewerkingvanhetsysteem.degemeenteneemt deinstallatieopinhaarverzekeringspakketvoorhetgebouwen biedtdaarmeedekkingvoorbrandenvandalisme. WijkbewonersleneneenbedraguitaandeCoöperatie enheteigendomoverdraagtaandeschool.deschoolheeft hiermeehetsysteemaangekochtvandecoöperatieopafbetaling. DoordeopbrengstvandezonnepanelenbespaartDeKubus jaarlijkseenbedragopdeenergierekening.ditbedragwordtde jaarlijkseaflossingaandecoöperatie,diehiermeedeleningvan deledenterugbetaalt. Doordatdeschooleigenaarwordtvandezonne'energieinstallatie ontstaaneenaantalbelangrijkevoordelen.derisico sworden overdesamenwerkendepartijengespreid,deoverheadkostenzijn lagerendecontinuïteitisgegarandeerd. Deschoolkoopthetsysteemvandecoöperatieopbasisvaneen variabeleafbetalingsregeling.jaarlijkswordtdebesparingopde energierekeningvastgesteldendoordeschoolovergemaaktaan decoöperatie.decoöperatieverdeeltjaarlijksdeopbrengsten onderdedeelnemersinhetprojectenmaakteenkleine reserveringvoorperiodiekonderhoud.opbrengstenworden verdeeldnaarratovandeinleg. Omdatdeschoolzelfeigenaarisvandeinstallatie,wektdezehaar eigenstroomop.datwasandersgeweestalsdecoöperatie eigenaarwasgebleven.danzouzijstroomleverancierzijn. Hiervoorzoudecoöperatieeenrechtvanopstalmoeten verwerveneneenovereenkomstsluitenmetdehuidige energieleveranciervandeschool.dezeextrakostenen organisatorischeobstakelszijnvoorkomen. Derisico szijnlogischverdeeld.deschoolheeftinvloedopde planningvoordakonderhoudenhetgebruikvanhetgebouw. Daaromdraagtzijdekostenalsdeinstallatie(tijdelijk)verplaatst Deschooldiena23jaardezonnepanelenheeftafbetaaldkan daarnazelfnogjarenprofiterenvandeopbrengstenvoordatzede installatiemoetvervangenofverwijderen.dezelogicavormteen tegenstellingtotveelandereinitiatieveninhetland,waarbijde coöperatieaanheteindevandelooptijdverantwoordelijkisvoor ontmantelingvandeinstallatie.inhetgevaldatdecoöperatie ophoudttebestaanvervaltdeaflossingsplichtvoordeschool. Investeren"in"Zon"op"de"Kubus" De meestedeelnemers doen niet meeom financiële winst te behalen, maarvanwegedeverbondenheidmetdewijkende school. Desalniettemin is het aardig om er geld aan over te houden.hieronderstaandegetallenopeenrijtje: Hetzonne'energiesysteemdatopDeKubusisgeplaatstkost23 duizendeuroinclusiefbtw.ditbedragisbijeengebrachtdoor 30 leden. Het budget is voldoende voor de installatie van de zonnepanelen en een deel van de reservering voor het vervangenvande omvormerna10tot15jaar.de inlegdoor leden draagt het karakter van een lening, welke in jaarlijkse termijnenwordtafgelost.dehoogtevandeaflossinghangtaf vandrieparameters: 1. De opgewekte energie. Het systeem heeft een piekvermogenvan15kw.deverwachtejaar'opbrengstis ruim12duizendkwh. 2. De waarde van deze energie. Jaarlijks wordt in het gebouw ongeveer kwh gebruikt. Op de eerste kWhzitveelenergiebelasting,opdeoverige9.000 weinig.dezonnepanelengaaneerstdegoedkopeenergie opwekken,daarnadedure.opbasisvanhetjaar2012zou het gemiddeld energietarief voor de jaarafrekening 14 centzijn. 3. De reservering voor beheer en onderhoud aan het systeem,welkedoordecoöperatiewordenbetaald. Rekening houdend met diverse factoren, zoals een lichte stijging van het energietarief, afname opwekkings'rendement endeverwachteoverhead'kosten,ishetsysteemmet17jaar afbetaald.determijnenvanderesterende6jaar(hetcontract heeft immers een looptijd van 23 jaar) is te beschouwen als renteopdeverstrektelening. Deverwachtingisdatdezesamenwerkinggemakkelijktekopiëren isnaaranderescholen,zodatbinnenenbuitenamersfoortmeer scholenopdezewijzewordenvoorzienvanzonnepanelen.alle relevantedocumentenzijntevindenopdewebsite[3]. 3

4 4 Het"onderwijsproject" Eenprojectopeenschoolgebouwbiedtuitgelezenkansenom combinatiestemakenmethetonderwijs.voorhetprojectopde Kubusisoptweevlakkengezochtnaarinpassinginhetonderwijs: Overzonne'energieenWereldburgerschap. BasisschoolDeKubus Onderwijs"over"zonne!energie" Binnenhetprojectisgezochtnaareenpassendeeneducatieve wijzeomdekinderentebetrekken.ditheeftgeleidtoteen bijzondereaanpakdiemeerbehelstdanalleenenergieopwekken. Indeaanloopnaardeplaatsingvandezonnepanelenhebbende kindereneenalgemeneintroductielesgekregenoverzonne' energie.tijdensdeleshebbenkindereneeneigenzonnebloem gemaaktdiekanronddraaienmetbehulpvaneenmini zonnepaneeltjeopdebloem. Leerlingenmetzelfgemaaktezonnebloemopzonne'energie Dezonnepaneleninstallatieiszichtbaargemaaktzodatzeanderen kaninspireren.opeenzichtbareplaatsdirectbijdeingangvan hetgebouwiseeninteractievedisplayvoorkinderengeplaatst:de VisiKid.Dedisplaygeeftdeenergieopbrengstaanmetbehulpvan eendraaiendezon,tweeknikkerbakjeseneenladdervanlampjes. Hoefellerdezonschijnthoemeerlampjesergaanbrandenen hoesnellerdezondraait.bijelkedraaiwordteenknikkervanhet bovenstebakjenaarhetonderstebakjeverplaatst.deleerlingen kunnenaandelampjeszienhoeveelelektriciteitophetmoment wordtopgewekt.eenspermaanddoenzedeknikkersweer boveninhetbakjeenzowetenzevoorhoeveelgelderdiemaand energieisopgewekt.daardoorlerenzedatindezomerbijzonnig weermeerstroomwordtopgewektdanindewinterenbij bewolktweer.doordekinderentebetrekkenwordthet vanzelfsprekenddatstroomopwekkingeenrelatieheeftmethet weer. LeerlingenvanDeKubustellendemaandopbrengstvanhet zonne'energiesysteem.iedereknikkerstaatvooreenopbrengst van1euro.ouderskijkendoorhetraammee. Grafiekmetdag'opbrengstvanhetsysteemopDeKubus, weergegevenopdeeigenwebpaginaviawww.zonschool.nl. Dankzijdedigibordenkunnenouderekinderensamenmetdejuf ofmeesterooklerenomdewebboxtelezen.deopbrengstvan dezonnepanelenwordtbemonsterddoordeomvormerenvia voordeschooleeneigenpaginaingerichtwaaralleinformatie overdezonne'energieinstallatietevindenis.

5 SolarSchools:"Intercultureel"communiceren" via"beeldentaal"en"sociale"media" Hetzonne'energieprojectopDeKubusvormtookaanleidingvoor eenpartnershipmeteenschoolincambodjawaarzonnepanelen stroomvooreencomputerlokaalopwekken.dezepartnership heeftookeenonderwijskundigecomponent.voorgroepachtis eenlespakketwereldburgerschapontwikkeld.hetlespakket bestaatuitzeslesmodulesdiewordengegevenindeperiode maart'april'mei.viasocialemediacommunicerennederlandseen Cambodjaansekinderenmetelkaaroveralledaagsethema's. Nederlandseschool Cambodjaanseschool Zonderdejuisteaandachtzalditallesvoorveelkindereneen"ver vanmijnbed"showblijven.inhetproject"solarschools"worden leerlingenopconstructieveensympathiekewijzebewustgemaakt vanhunmondiaalburgerschap.viainternet(hetgaatimmersom computer'onderwijs!)makenkinderenopeenlaagdrempelige manierkennismetelkaarsleefwereldenculturelegewoonten. Rondomvijfonderwerpenzijnlessenopgezetdieinbeidelanden tegelijkertijdwordengegeven. Delesonderwerpenzijn: 1. Wonenenfamilie 2. Leefomgeving 3. Voedsel 4. Schoolleven 5. ReligieenCultuur ConceptSolarSchools Dear Tra, how are you? Dear Tom, I am fine! Ondanksdeverschillendeonderwijskundigevisiesvanscholen liggenaanelkeonderwijsmethodekerndoelentengrondslag.dit iseeneisvandeoverheid[4].solarschoolsisopgezetinhetkader vandezekerndoelen.deaansluitingismetnamegevondeninde leerlijnenengels(kerndoelen16en17),oriëntatieopjezelfende wereld(kerndoelen36'50)enkunstzinnigeoriëntatie(kerndoelen 54'56). Onderdenoemer"wereldburgerschap"isernuvernieuwde aandachtvoorhetontwikkelingsdebatinhetonderwijs."nude wereldsteedsmeerverweven,onderlingafhankelijkenkwetsbaar wordt,zijnwegelijktijdigburgersvanverschillendenatiesenvan éénwereldwaarhetlokaleenhetmondialeverbondenzijn."[5]. Grotethema'salsarmoede,honger,duurzaamheiden mensenrechtenkomenhierbijomdehoekkijken. Elkelesmoduleduurteendagdeelenwordtafgeslotenmeteen evaluatievaneenhalfuur.dekinderenverdiepenzichinkleine groepjesineenonderwerpaandehandvanopdrachten.ze makeneencollagemeteencombinatievanfoto's,tekeningen, pictogrammenenengelsewoordjes.leerlingenincambodja voerengelijktijdigdezelfdeopdrachtenuit.vervolgenspostende leerlingenvanbeidescholenhunwerkstukviagoogle+(soortgelijk aanfacebook).meteenvoudigeengelsewoordjesen"likes (vind' ik'leuk)reagerendegroepjesopelkaarswerkstuk.indetijdlijn kunnendeleerlingendeconversatievolgenenbeelden toevoegen. Aandethematischelessengaateenintroductielesvooraf.De kinderenmakendankennismethunpartnergroepjeenkrijgenles inhetcommunicerenviabeeldentaal. In2012ishetSolarSchoolsonderwijsprogrammagetest.Een specialewebsitefaciliteerdedecorrespondentietussen NederlandseenCambodjaanseleerlingen.Hiervoorwasdezgn. "pictowriter"ontwikkeld,waarmeeleerlingenmetpictrogrammen completechatsnaarelkaarkondensturen.uitdeevaluatiebleek dathetlesprogrammagoedaanslootbijdebehoeftenenhet pleziervanalleleerlingen,maardatdecommunicatieeen Babylonischespraakverwarringopleverde.Kinderenblekende symbolenverschillendteinterpreteren.in2013ishetprogramma verbeterd.dechatswordennualsfotovanwerkstukkengepost bijgoogle+.hiermeezijndeinterpretatiemisverstandenopgelost enisdevocabulairevandebeeldentaalongelimiteerdgeworden. LeerlingenvanDeKubusdiscussiërenovereenchatvoor Cambodja 5

6 Intercultureel"watertanden" Het derde thema gaat over eten. Groepsgewijs maken de kindereneen gerechtdatzij lekkervindenen makenereen beeldverslagvan.eenzeventalheerlijkecambodjaansebeeld' recepten werden zo via internet uitgewisseld. In Nederland werd ondertussen stevig gekookt door de zeven partner' groepjes. Drie patat'gerechten, een wrap'gerecht, een appeltaartenboerenkoolstamppotstaanerophetmenu. computervaardighedengevenonzekinderentoegangtotwerken eenbeterleven".hetdistrictligtaandeoverzijdevandemekong rivier.hetzouhetnogvelejarendurenvoordatdaarelektriciteit werdaangelegd.zonderzonne'energiedreigteenhelegeneratie aansluitingteverliezenmetdemaatschappij. MedewerkersPicoSolingesprekmetlokaleautoriteitenin Cambodjabijdeplanningvanzonne'energieprojecten!Groepje2uitCambodjawistmetditbeeldverslagvanhun maaltijdbijhunnederlandsepartnergroepje(goedvoorpatat met kip) de uitspraak te ontlokken: "Ze zijn daar dan wel armer,maarhetetenisweleenstukrijker!" De"ontwikkelingshulp" DeprojectenvanPicoSolzijnzelfvoorzienend.Zonnepanelen genererennietalleenschoneelektriciteit,maarhetprojectals geheelkrijgtookeenduurzaamkarakterdooreenverdienmodel inhetprojectteintroduceren.picosolplaatstzonnepanelenop tweescholenenverbindtdezeaanelkaar.incambodjawordt zonne'energieopgewektomcomputerlesmogelijktemaken.in Nederlandwordtzonne'energieopgewektomhetonderhoudvan deinstallatiestebekostigen.denederlandseschoolbetaaltvoor deopgewektestroom.zonderditpartnershipzoudende zonnepanelenencomputersopdeschoolincambodjanaenkele jareninongebruikraken.scholendaarhebbenzelfgeengeldvoor onderhoudvandeapparatuur.erisvaakalteweiniggeldvoor leermiddelen,salarisvoorpersoneelenonderhoudvanhet gebouw. EenkwartvanhetdakvanDeKubusgenereertgeldomcomputer onderwijsopeencambodjaanseschoolfinancieelmogelijkte maken. Nederlandseschool Cambodjaanseschool StichtingPicoSolondersteuntzonne'energieprojectenin ontwikkelingslanden.juistopplaatsenwaardemensenzonder stroomleven,ishetaanbodvanzonlichthetgrootst:in ontwikkelingslanden,ophetplatteland.elektriciteitbiedtnieuwe mogelijkhedenvoordebevolkingomzichteontwikkelen.doorde hogekostenvaneenopenbaarnet,hebbenveelmensengeen toegangtotdezemogelijkheden.zonnepanelenbiedeneen passendalternatief.zonnepanelengenererenstroomopdeplaats waarhetnodigis. Vooronderhoud Nederlandsezonnepanelensparenvooronderhoudin Cambodja In2009werdPicoSoldoordeCambodjaansegouverneurBun Phenggevraagdomeenplantemakenvoorintroductievan computeronderwijsinzijndistrictlvaeem."onsdistrictbevindt zichnabijdehoofdstadphnompenh",waszijnredenering,"en SolarSchoolsbiedteenoplossingvoordeonderhoudskostenvan dezonne'energieinstallatieinhetontwikkelingsland. ZonnepanelenbijeenNederlandsepartnerschoolzorgenvoorde verdiensten.hetbedragdatbespaartwordtmetdezonnepanelen 6

7 ophetdakvandenederlandseschoolwordtaanpicosol uitgekeerdomdespaarpotvoorhetonderhoudtevullen.picosol heeftdaarvooreenvoldoendegrootaandeelinhetzonnedakvan VoordatdevraagvanBunPhengkanwordenbeantwoordmet computerklassenopzonne'energieinzijndistrict,issolarschools stapvoorstapontwikkeldalscompleetproduct,bestaandeuit apparatuur,onderwijsmodulesenorganisatiemodel.hetis uiteindelijkproefondervindelijkuitgetestbijdekubus(vlakbijhet hoofdkantoorvanpicosolinamersfoort)incombinatiemeteen CambodjaanseschoolinhetdorpSrêAmpil,nietvervanPhnom PenhenvlakbijdeCambodjaansevestigingvanPicoSol. Replicatiekosten" Productontwikkelingkosttijdengeld.Inonderstaandetabel staateenoverzichtvandeprojectkostenende exploitatiekosten. 1."Projectkosten" Onderdeel! Investering! Computerapparatuur Solarsystem Installatiekosten Verbouwkosten Leermiddelen 500 Trainingensupervisie "Exploitatiekosten" Onderdeel! Kosten/jaar! Internetverbinding 500 Parttimeleraar 500 Onderhoud/vervanging DecomputerklasinhetCambodjaansedorpSrêAmpil SolarSchoolsisnuklaar.Alsconcept,alsinspirerendvoorbeelden alscombinatievanflankerendematerialenkunnenscholen, wijkondernemingenenontwikkelings'organisatieshetgebruiken. Dankwoord" zondersubsidie.voordeontwikkelingvanhetproefprojectzonop dekubusenvoorsolarschoolsiswelenigefinanciëlehulp geboden.degemeenteamersfoortheeftdenotariëlekosten voordeoprichtingvandecoöperatiegedragen.devisikids informatiedisplayendewebboxzijnfinancieelmogelijkgemaakt doorhetbuurtbudgetvansoesterkwartier.stichtingnet4kidsen DeWildeGanzenhebbendeuitvoeringvoorhetdeelvan SolarSchoolsinCambodjafinancieelmogelijkgemaakt. Als de exploitatiekosten geheel opgebracht worden uit opbrengstenvanzonne'energie,zoudatbetekenendatereen investeringvan25duizendeuroinnederlandsezonnepanelen nodigzoudenzijn.datismeerdanhetdakvandekubuskan bevatten. In het proefproject is gebruik gemaakt van een internetverbindingvandeburenvandecambodjaanseschool (PicoSol) en wordt de leraar betaald door het weeshuis waarmeewordtsamengewerkt.hetbedragvan 250,' voor onderhoud en vervanging wordt jaarlijks verdiend met een aandeelvan 5000,'indezonnepanelenopDeKubus. Bronnen" [1]Wijkondernemingen,tijdschriftoverdeveranderenderelatietussen samenlevingenoverheid,aedes/ministeriebinnenlandsezaken,nr.1, 2012 [2]VerenigingDuurzaamSoesterkwartier, [3]ZonopSchool,websitewww.zonschool.nl,2013 [4]JanGreven,JosLetschert,"Kerndoelenprimaironderwijs",Ministerie OCW,DenHaag,2006 [5]ChristineCarabain,ShelenaKeulemans,MarijevanGent,GabiSpitz, "Mondiaalburgerschap,vandraagvlaknaarparticipatie",NCDO, Amsterdam,2012 7

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Hoe een zonne-energie project op de Amersfoortse basisschool De Kubus uitmondde in een wijkonderneming, een onderwijsproject en

Nadere informatie

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie

Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Roos en Tom chatten met Kim en Tra uit Cambodja... dankzij zonne-energie Hoe een zonne-energie project op de Amersfoortse basisschool De Kubus uitmondde in een wijkonderneming, een onderwijsproject en

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Praktische besparingstips

Praktische besparingstips besparingstips Laat uw verlichting nakijken: Schakel nu over op LED verlichting in plaats van de oude TL- verlichting. Gemiddelde besparing van 20 50% op uw energiekosten! De voordelen van LED verlichting

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Inleiding Alarm Control Nederland BV is een door het Ministerie van Justitie erkende Particuliere Alarmcentrale. De dienstverlening van Alarm Control Nederland

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013

Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013 Buurtenergie Boekelo, 29 januari 2013 Programma > 20.00 U. Welkom namens de dorpsraad door Joost Brunink > 20.10 U. Welkom namens de gemeente door Rienk van der Werff, en toelichting op duurzaamheidsbeleid

Nadere informatie

Financieel Reglement Stichting TaDaiMah (Ik ben thuis)

Financieel Reglement Stichting TaDaiMah (Ik ben thuis) Financieel Reglement Stichting TaDaiMah (Ik ben thuis) 1 Financieel reglement van de Stichting TaDaiMah Art 1 De gezamenlijke boedel: Deelnemers betalen ieder een gelijk deel van de aanschafwaarde van

Nadere informatie

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014

Over Merin. Merin in cijfers 10-4-2014 Rob Lith Technical Director van Merin sinds Juli 2013 Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vastgoedportefeuille en de services Meer dan 28 jaar werkervaring bij PRC en ARCADIS in diverse functies,

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling n- en same e is e v a g. Deze uit n de publicatie a v g in vatt Leraar en schoolleider

Nadere informatie

Formula. I e d e r e t w e e o f d r i e j a a r e e n n i e u w e a u t o

Formula. I e d e r e t w e e o f d r i e j a a r e e n n i e u w e a u t o Formula I e d e r e t w e e o f d r i e j a a r e e n n i e u w e a u t o 1 Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA is Fiat Financial Solutions als geen ander op de hoogte van het Italiaanse

Nadere informatie

Een beginners handleiding voor verwarming van gemeenschappelijke ruimten in woongroepen

Een beginners handleiding voor verwarming van gemeenschappelijke ruimten in woongroepen Een beginners handleiding voor verwarming van gemeenschappelijke ruimten in woongroepen Waarom leren over verwarming van gemeenschappelijk ruimten in wooncomplexen? Het antwoord is omdat het gedrag en

Nadere informatie

PMT transparant in kosten pensioen

PMT transparant in kosten pensioen PMT transparant in kosten pensioen PMT is het pensioenfonds van de sector Metaal en Techniek. De werkgevers en werknemers in de bedrijfstak besturen het fonds. Als bedrijfstakpensioenfonds is PMT not-for-profit,

Nadere informatie