Uitwerkingsrapportage. Taakstelling sport Gemeente Soest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingsrapportage. Taakstelling sport Gemeente Soest"

Transcriptie

1 Uitwerkingsrapportage Taakstelling sport Gemeente Soest Uithoorn, 19 augustus 2015

2 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding Algemeen Inhoud en Proces Leeswijzer 4 Hoofdstuk 2. Uitwerking Nieuwe financieringssystematiek Gemeentelijke bezuinigingen Gymzaal Paulus Potter vrijspelen Sportzaal Willaert vrijspelen Complex Henriette Blaekweg vrijspelen Afstoten KVO gebouw Beheerstichting Brons Pakket de Ridder Privatisering Overige bezuinigingen 22 Hoofdstuk 3 Beschouwing Overeenkomsten Investeren in sport Gemeentebegroting versus sportbegroting Overzicht financiële taakstelling Voorstel vervolg 28 Bijlagen 29

3 Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeente Soest staat voor ingrijpende bezuinigingen waaraan de sport een structurele bijdrage dient te leveren van vijfhonderd duizend euro. Hiertoe zijn eind 2013 vanuit de gemeente voorstellen gedaan. Deze voorstellen konden echter op onvoldoende steun rekenen van de sportverenigingen. De gemeenteraad heeft hierop de sportverenigingen de ruimte geboden met voorstellen te komen. Dit heeft geresulteerd in Voorstellen nieuwe financieringssystematiek voor de sport in de gemeente Soest van de Kerngroep Sportvisie (sept 2014). Met veel waardering is kennisgenomen van de voorstellen van de Kerngroep Sportvisie zoals verwoord in hun rapportage Voorstellen nieuwe financieringssystematiek voor de sport in de gemeente Soest. Veel voorstellen waren in lijn met de door de raad vastgestelde sportvisie , droegen bij aan de gewenste transparantie en brachten balans tussen de kosten en baten van de sport. Bovendien was de kerngroep erin geslaagd het passe-partout systeem om te zetten in een nieuwe huursystematiek met behoud van enige mate van de solidariteit tussen de sportverenigingen middels een (aflopend) solidariteitsfonds. Door het college van B&W werden kanttekeningen geplaatst bij ondermeer de benodigde extra investeringen, de realiseerbaarheid van enkele voorstellen en mogelijke fiscale consequenties (BTW sportbesluit). Hierop heeft de gemeenteraad besloten (4 nov 2014; kenmerk ) de volledige taakstelling te realiseren in 2016 en uit te gaan van realisatie van tot in 2015 door in samenspraak met de sportverenigingen en Sportfederatie Soest: a) Voortvarend die voorstellen in te voeren waarover consensus bestaat; b) De voorstellen waarover nog geen consensus bestaat nader te onderzoeken. Mocht realisatie van de volledige taakstelling in 2016 onverhoopt niet lukken, dan ligt naar mening van de gemeenteraad een tariefsverhoging voor de hand. De gemeenteraad wenste voor zomer 2015 een integrale rapportage te ontvangen over de mate waarin de taakstelling in 2015 wordt gerealiseerd en met een prognose voor Voorliggende rapportage, die in concept voor de zomer gereed was, vormt deze rapportage. Om tot een zorgvuldige afstemming en afronding te komen, is de oplevering tot na de zomer uitgesteld. De gemeenteraad en de sportverenigingen zijn hierover voor de zomer middels een nieuwsbrief geïnformeerd. 1.2 Inhoud en Proces Vertrekkende vanuit de eindrapportage Kerngroep Sportvisie (22 september 2014) is bij aanvang een nadere projectopdracht uitgewerkt en middels deelopdrachten verdeeld over: a) binnensport, b) buitensport en c) organisatie van de sport. Deze projectopdracht is in onderling overleg tussen de Sportfederatie Soest en de gemeente opgesteld. Ter borging van de kwaliteit, voortgang en besluitvorming zijn er drie werkgroepen en een stuurgroep geformeerd. In de werkgroepen is door vertegenwoordigers uit de sport en gemeente gewerkt aan de deelopdrachten. Zij werden hierbij door Sportmaatwerk ondersteund. De resultaten uit de werkgroep zijn voorgelegd aan de stuurgroep. Het bestuur van de Sportfederatie Soest en het management van de gemeente was vertegenwoordigd in de stuurgroep. Onder voorzitterschap van de wethouder sport bespraken zij de voorstellen uit de werkgroepen. Voorliggende rapportage bevat een integraal overzicht van alle bezuinigingsvoorstellen en worden afgesloten met de uitkomsten uit het overleg van de stuurgroep. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan voorliggende rapportage en is er, zeker ook door de vrijwilligers uit de sport, veel meer tijd geïnvesteerd en overleg gevoerd dan vooraf voorzien. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

4 1.3 Leeswijzer De eindrapportage Kerngroep Sportvisie bevatte de volgende voorstellen om invulling te geven aan de financiële taakstelling. 1. Invoering nieuwe financieringssystematiek Gemeentelijke bezuinigingen Gymzaal Paulus Potter vrijspelen Sportzaal Willaert vrijspelen Complex Henriette Blaekweg vrijspelen Afstoten KVO gebouw in Soesterberg Beheerstichting Brons Pakket de Ridder Overige bezuinigingen In hoofdstuk twee worden alle negen voorstellen nader toegelicht en uitgewerkt. Elke paragraaf van hoofdstuk twee wordt afgesloten met de uitkomst van de bespreking ervan in de stuurgroep. Hoofdstuk drie vormt een integrale beschouwing op de financiële taakstelling. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

5 Hoofdstuk 2. Uitwerking In dit hoofdstuk worden alle bezuinigingsvoorstellen nader uitgewerkt. Hierbij wordt aandacht besteed aan: 1) de opzet zoals voorgestaan in het rapport van de Kerngroep Sportvisie, 2) eventuele kanttekeningen, 3) de uitwerking en 4) de uitkomsten van de bespreking in de stuurgroep. 2.1 Nieuwe financieringssystematiek Opzet Kerngroep Sportvisie Ter vervanging van het Passe-Partout systeem 1 heeft de Kerngroep Sportvisie een nieuwe financieringssystematiek uitgewerkt. Voor de buitensport is deze gebaseerd op de kapitaallasten van de vervangingswaarde van de buitensportaccommodatie. Voor de binnensport op een tarief per uur. Voor sommige verenigingen pakt de invoering van de nieuwe financieringssystematiek nadelig uit, gaan meer betalen. Voor andere sportverenigingen pakt de invoering voordelig uit, zij gaan minder betalen. Om de invoering van de nieuwe financieringssystematiek voor iedereen betaalbaar te houden (maximale stijging 25 per verenigingslid per jaar) is er tevens een solidariteitsfonds ontwikkeld 2. Sportverenigingen die er op vooruitgaan leveren een bijdrage aan het solidariteitsfonds (max per jaar). Sportverenigingen die er op achteruitgaan ontvangen een bijdrage vanuit het solidariteitsfonds (max ). Het solidariteitsfonds wordt lineair afgebouwd in vijf jaar om alle verenigingen de tijd te geven toe te groeien naar de nieuwe financieringssystematiek. Een evaluatie van de nieuwe financieringssystematiek is voorzien in Met de invoering van de nieuwe financieringssystematiek gaan de sportverenigingen per saldo meer betalen en leveren zo een bijdrage aan de taakstelling van circa op de binnensport en op de buitensport Kanttekeningen In algemene zin bestaat er waardering voor de nieuwe financieringssystematiek die in lijn is met de gemeentelijke sportvisie om te komen tot een meer kostprijs gerelateerd tarievenstelsel. Bovendien voorziet de nieuwe systematiek in een vorm van solidariteit. Kanttekeningen worden evenwel geplaatst bij: a) de hoogte van de gehanteerde tarieven en b) de consequenties. Hoogte tarieven In Soest zijn de kosten per individuele sporter als vertrekpunt genomen. Van daaruit is toegerekend naar het tarief voor sportvelden en (binnen)sportaccommodaties. Als gevolg van de gevolgde procedure en gehanteerde systematiek in Soest ontstaan er (soms grote) verschillen tussen de huurtarieven in Soest en omliggende gemeenten. Uit een vergelijk met zeven andere Utrechtse gemeenten (BMC 2014) blijkt dat de tarieven voor de binnensport in Soest circa 75% lager liggen dan die in omliggende gemeenten. Uit een vergelijk met tien tot veertien andere gemeenten (gegevens adviespraktijk Sportmaatwerk) blijkt dat de tarieven voor de buitensport in Soest voor kunstgras (voetbal en korfbal) boven het gemiddelde liggen en voor natuurgras daaronder. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor kan zijn dat de onderhoudskosten voor sportvelden niet zijn meegenomen bij het vaststellen van de tarieven voor de buitensport in Soest. Het eventueel meer marktconform maken van de tarieven (vergelijkbaar aan de tarieven in de regio) zal voor de binnensport leiden tot een verhoging en daarmee 1 Het Passe-Partout systeem was gebaseerd op een vaste bijdrage per lid van de sportvereniging ter bekostiging van de sportaccommodaties in Soest. De Passe-Partout bijdrage bedroeg in ,= per verenigingslid per jaar. 2 Het solidariteitsfonds is ontwikkeld door de Sportfederatie Soest om de prijsstijgingen voor alle sporters in Soest te nivelleren om zo een breed sportaanbod te kunnen behouden. Het fonds heeft een looptijd van vijf jaar en de bijdragen/onttrekkingen worden jaarlijks met 20% verlaagd. Sportverenigingen dragen maximaal bij of kunnen maximaal onttrekken aan het solidariteitsfonds. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

6 meer inkomsten voor de gemeente. Voor de buitensport zal dit naar verwachting leiden tot een onderlinge verschuiving (natuurgrasvoetbalvelden wat duurder, kunstgras voetbal- en korfbalvelden wat goedkoper) zonder dat het totaal aan gemeentelijke inkomsten toe- of af zal nemen. De tariefstelling voor de sport in Soest kent een relatief lange voorgeschiedenis met de nieuwe financieringssystematiek als gedragen uitkomst. Eventuele bijstelling van de tarieven zal naar verwachting van de Sportfederatie Soest leiden tot commotie bij de sportverenigingen. Consequenties Invoering van de nieuwe financieringssystematiek zal, mede door de grote verschillen tussen de tarieven in Soest met die in andere gemeenten, een forse kostenstijging betekenen voor met name kleine sportverenigingen. Zeker wanneer de dempende werking van het solidariteitsfonds na vijf jaar is uitgewerkt. De (zeer) lage binnensporttarieven maken het vanuit gemeentelijk perspectief (zeer) moeilijk om tot een goede exploitatie van de binnensport te komen Uitwerking De nieuwe financieringssystematiek zoals opgenomen in de rapportage van de Kerngroep Sportvisie was (nog) gebaseerd op: a) deelname LTC Soestdijk en b) vrijspelen locatie H. Blaekweg 3. Als onderdeel van de invulling van de status aparte voor voetbalvereniging t Vliegdorp wordt bovendien het kunstgras korfbalveld in Soesterberg niet langer gebruikt. Na het doorvoeren van voorgaande correcties komt de bijdrage aan de financiële taakstelling voor de buitensport op circa en voor de binnensport op circa De totale bijdrage van invoering van de nieuwe financieringssystematiek aan de financiële taakstelling komt daarmee op Betreffende bijstelling leidt er tevens toe dat het solidariteitsfonds bij aanvang negatief is Uitkomst van de Stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. Het solidariteitsfonds is bij aanvang negatief. 2. Invoering van de nieuwe financieringssystematiek levert een bijdrage van aan financiële taakstelling per Zie ook paragraaf 2.5 Complex Henriette Blaekweg vrijspelen 4 Onder het Passe-Partout systeem kon integraal het lage BTW tarief van 6% worden aangehouden op basis van het BTW sportbesluit. Met de invoering van de nieuwe financieringssystematiek blijft het lage BTW tarief van kracht voor het in gebruik geven van sportvelden, was- en kleedlokalen en binnensportaccommodaties, maar niet voor de kantines. Voor de kantines buitensport geldt het reguliere BTW tarief van 21%. Wanneer dit 15% BTW verschil niet wordt doorberekend aan de sportverenigingen (waarvan sommige een BTW belaste exploitatie kennen) levert dit een financieel nadeel op voor de gemeente. 5 Dit bedrag is mede gebaseerd op de thans geprognosticeerde uren verhuur binnensport. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

7 2.2 Gemeentelijke bezuinigingen Opzet Kerngroep Sportvisie In aanloop naar de invoering van een nieuwe financieringssystematiek heeft de gemeente reeds aangegeven ook op de eigen uitgaven aan sport te gaan bezuinigen. Deze bezuiniging is in de eindrapportage van de Kerngroep Sportvisie geraamd op per jaar Uitwerking Zoals aangegeven in de brief aan de gemeenteraad van 13 oktober 2014 (kenmerk: ) heeft de gemeente enkele bezuinigingen met ingang van 2015 ingeboekt. Er worden geen commerciële ruimten meer ingehuurd ( ) en minder ( ) uitgegeven in het kader van breedtesport. Tevens komt het budget voor kleine sportvoorzieningen ( ) te vervallen. Betreffende maatregelen leiden tot een bijdrage van aan de financiële taakstelling Uitkomst van de stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. Doorvoeren gemeentelijke bezuinigingen 6 : a. Geen commerciële ruimten meer huren. b. Minder uitgaven breedtesport. c. Opheffen budget kleine sportvoorzieningen. 2. Een bedrag van opnemen als bijdrage aan financiële taakstelling per Allen reeds geëffectueerd.in Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

8 2.3 Gymzaal Paulus Potter vrijspelen Opzet Kerngroep Sportvisie Zoals opgenomen in de rapportage van de Kerngroep Sportvisie is in 2013 gymzaal Paulus Potter voor circa 940 uur gebruikt door sportverenigingen en voor circa uur door het onderwijs. Door de huidige gebruikers over te hevelen naar andere binnensportaccommodaties, hoeft gymzaal Paulus Potter niet langer gebruikt te worden. Dit levert naar verwachting een bezuiniging op voor de sport van circa Kanttekeningen Er worden kantekeningen geplaatst bij: a) betrokkenheid onderwijs en b) de status van bezuiniging. Betrokkenheid onderwijs Informatie over een eventuele sluiting van gymzaal Paulus Potter in de eerste helft van 2015 kwam voor de schoolbesturen onverwachts. Zij zijn door de Kerngroep Sportvisie niet betrokken. Overleg met het onderwijs vormde ook geen onderdeel van de opdracht aldus de Kerngroep Sportvisie. Tijdens de gesprekken met de gemeente gaven de schoolbesturen tevens aan het onderwerp bewegingsonderwijs gemist te hebben bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan onderwijs. Sluiting van gymzaal Paulus Potter vinden de schoolbesturen zeer ongewenst. Het is niet duidelijk: a) wat de benodigde capaciteit voor het bewegingsonderwijs wordt, b) wat de effecten van het bestuursakkoord van de PO-raad 7 hierop is, c) welke afstand van school tot gymzaal acceptabel is en d) wat de totale bezettingsgraden en behoefte aan verschillende soorten binnensportaccommodaties wordt. Sluiting van gymzaal Paulus Potter kan op gespannen voet staan met één of meerdere van deze factoren. Hierop heeft de gemeente besloten om in samenspraak met het onderwijs en de Sportfederatie Soest een toekomstvisie binnensportacommodaties op te stellen. en gymzaal Paulus Potter voor het onderwijs (tenminste) nog één schooljaar open te houden. Status bezuiniging Doordat gymzaal Paulus Potter niet daadwerkelijk kan worden vrijgespeeld, is er per saldo geen besparing op de gemeentebegroting. Het betreft een besparing op het onderdeel sport aangezien de sportverenigingen niet langer gebruik maken van deze gymzaal Uitwerking Een werkgroep van sportvertegenwoordigers heeft zich toegelegd op het overhevelen van verenigingsgebruikers vanuit gymzaal Paulus Potter naar andere binnensportaccommodaties. Met ingang van sportseizoen 2015/2016 zullen sportverenigingen geen gebruik meer maken van de gymzaal Paulus Potter. Uit de definitieve zaalruimteverdeling voor seizoen 2015/2016 blijkt dat dit bijna volledig gelukt is. Voor een klein deel (5 uur per week) dienen de Springbokken nog elders te worden ondergebracht. Het vrijspelen van gymzaal Paulus Potter voor sportverenigingen heeft geleid tot een meer gebruik van de binnensportaccommodatie Lasenberg en circa aan meerkosten. Deze meerkosten dienen in mindering te worden gebracht op de taakstelling. Bovendien wordt gymzaal Paulus Potter voor circa 400 uur op jaarbasis nog gebruikt door overige gebruikers. Hierbij valt ondermeer te denken aan de stichting balans, capri en volksdansen (ongeorganiseerde sport). Bij een eventuele sluiting dienen ook deze gebruikers elders onder te worden gebracht. 7 Drie lesuren bewegingsonderwijs per week in plaats van de huidige twee lesuren per week. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

9 Op aangeven van de schoolbesturen wordt een visie op binnensportaccommodaties opgesteld. Om die reden wordt gymzaal Paulus Potter tenminste nog één schooljaar voor het onderwijs opengehouden. Met het uitroosteren van gymzaal Paulus Potter wenst de sport invulling te geven aan de financiële taakstelling. Om te voorkomen dat visievorming en bezuinigingen elkaar in de wielen rijden, is besloten de bijdrage aan de financiële taakstelling op het onderdeel sport toe te kennen, op de voorwaarde dat er daadwerkelijk geen gebruik meer wordt gemaakt van de gymzaal Paulus Potter door sportverenigingen. Per saldo vormt dit geen bezuiniging op de gemeentebegroting, daarom dient er alternatieve dekking te worden gevonden. De bezuiniging met het vrijspelen van Paulus Potter wordt geraamd op circa op jaarbasis. Wanneer met ingang van augustus 2015 gymzaal Paulus Potter niet langer gebruikt wordt door sportverenigingen, wordt 5/12 deel genoteerd voor Aangezien naar verwachting medio 2016 (na afronding toekomstvisie binnensportaccommodaties) een besluit kan worden genomen over de toekomst van gymzaal Paulus Potter wordt voor 2016 een half jaar (6/12 deel) genoteerd Uitkomst van de stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. Gymzaal Paulus Potter voor (tenminste) nog één schooljaar blijven inzetten voor onderwijs en overige gebruikers in afwachting van de uitkomsten van de toekomstvisie op binnensportaccommodaties. 2. De daadwerkelijk benodigde binnensportcapaciteit voor sportverenigingen onderdeel maken van de toekomstvisie binnensportaccommodaties. 3. Na afronding visie binnensportaccommodaties (begin 2016) een definitief besluit nemen over de toekomst van gymzaal Paulus Potter. 4. De financiële consequenties van uitroostering gymzaal Paulus Potter, meerkosten huur Lasenberg ad worden ten laste gebracht van het de bijdrage aan de financiële taakstelling. 5. Met het vrijspelen van gymzaal Paulus Potter door sportverenigingen wordt een bijdrage aan de financiële taakstelling van voor voor 2016 toegekend. 6. Aangezien met het vrijspelen van gymzaal Paulus Potter door sportverenigingen per saldo geen bezuiniging op de gemeentebegroting wordt gerealiseerd, worden genoemde bedragen onder vijf ten laste gebracht van de algemene reserve. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

10 2.4 Sportzaal Willaert vrijspelen Opzet Kerngroep Sportvisie Zoals opgenomen in de rapportage van de Kerngroep Sportvisie is in sportzaal Willaert circa uur sport en uur bewegingsonderwijs ondergebracht. Door de huidige gebruikers over te hevelen naar andere binnensportaccommodaties, hoeft sportzaal Willaert niet langer gebruikt te worden. Dit levert naar verwachting een bezuiniging op van circa Kanttekeningen Er worden kanttekeningen geplaatst bij: a) het daadwerkelijk vrijspelen accommodatie en b) de status van bezuiniging. Daadwerkelijk vrijspelen accommodatie Sportzaal Willaert is een inpandige zaal, die onderdeel uitmaakt van een groter clustergebouw. Wanneer deze zaal niet langer gebruikt wordt, levert dit een (relatief geringe) besparing op de exploitatie op, maar niet op de kapitaallasten en/of personeelskosten. Sportzaal Willaert wordt voor bewegingsonderwijs gebruikt door De Wegwijzer, De Buut en deels door Van der Hucht en de Insingerschool. Deze scholen liggen in de directe omgeving van sportzaal Willaert. In afwachting van de uitkomsten van de visie op binnensportaccommodaties zal sportzaal Willaert gebruikt blijven worden voor bewegingsonderwijs. In haar reactie van 13 oktober 2014 (kenmerk ) heeft het college van burgemeester en wethouders reeds aangegeven het niet wenselijk te vinden dat het onderwijs wordt uitgeplaatst zolang sportzaal Willaert er nog staat. Hiermee wordt tevens (onnodig) kapitaalverlies voorkomen 8. Status bezuiniging De jaaropbrengst sport (bewegingsonderwijs en sportverenigingen) voor sportzaal Willaert beslaat (huur en bijdrage energie). Dit wordt vanuit de sectie cultuur in rekening gebracht bij de sectie sport. De sportzaal wordt meerjarig bezien ongeveer evenveel door sportverengingen als door onderwijs gebruikt. Als op basis van het meerjarig gemiddelde gebruik van circa 50/50 bezetting sport/onderwijs, de exploitatielast met 50% wordt gereduceerd, dan betreft dat 50% van = bezuiniging. Dit betekent dat de sectie cultuur minder in rekening kan brengen bij de sectie sport. Dit veroorzaakt een financieel nadeel op cultuur en vormt daarmee een bezuiniging op sport maar per saldo niet op de gemeentebegroting Uitwerking Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de sport heeft zich toegelegd op het overhevelen van de sportgebruikers van sportzaal Willaert naar andere binnensportaccommodaties. Red Stars en BDC gaan over naar de sporthal Beukendal. Selby en Shot gaan over naar Orlando. Uit de definitieve zaalruimteverdeling voor seizoen 2015/2016 blijkt dat het vrijspelen van sportzaal Willaert voor sportverenigingen niet gelukt is. Wanneer sportzaal Willaert niet wordt ingezet, kan slechts 40% van het verzoek van MHC en 75% van Red Stars worden toegewezen. Sportzaal Willaert blijft (vooralsnog) in gebruik bij zowel het onderwijs als de sportverenigingen. De toekomstige inzet van sportzaal Willaert zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van de visie op binnensportaccommodaties. Het advies van de Kerngroep Sportvisie kan op dit onderdeel niet worden 8 Kapitaallasten blijven drukken op de begroting ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de accommodatie. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

11 opgevolgd, de bijdrage aan de financiële taakstelling niet worden gerealiseerd. De verhuur van sportzaal Willaert aan sportverenigingen in seizoen 2015/2016 levert circa aan meerinkomsten op Uitkomst van de stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. Sportzaal Willaert voor (tenminste) nog één schooljaar blijven inzetten t.b.v. onderwijs en sportverenigingen in afwachting van de uitkomsten van de toekomstvisie op binnensportaccommodaties. 2. De daadwerkelijk benodigde binnensportcapaciteit voor sportverenigingen onderdeel maken van de toekomstvisie binnensportaccommodaties. 3. Na afronding visie binnensportaccommodaties (begin 2016) een definitief besluit nemen over sportzaal Willaert. 4. Sportzaal Willaert wordt niet vrijgespeeld en levert geen bijdrage aan de financiële taakstelling. 5. De verhuur van sportzaal Willaert in seizoen 2015/2016 levert circa meer inkomsten op. Deze worden meegenomen als bijdrage aan de financiële taakstelling (50% in 2015 en 50% in 2016). Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

12 2.5 Complex Henriette Blaekweg vrijspelen Opzet Kerngroep Sportvisie Door handbalvereniging BDC en korfbalvereniging De Eemvogels te verplaatsen naar het sportpark aan de Bosstraat kan een bezuiniging worden gerealiseerd. De beide sportverenigingen kunnen een plek krijgen tussen de sportverenigingen SO Soest en de Knickerbockers, wanneer de voetbalvereniging (SO Soest) één natuurgrasveld afstaat in ruil voor een kunstgrasveld. Tevens dient er geïnvesteerd te worden in één gezamenlijk kunstgrasveld voor handbal en korfbal, twee was- en kleedlokalen en terreininrichting. Wanneer de kapitaal- en exploitatielasten voor en door de aanpassing aan de Bosstraat af worden getrokken van vrijvallende exploitatielasten op de Henriette Blaekweg ontstaat een financieel voordeel van circa Doordat BDC, Eemvogels en Knickerbockers één accommodatie gaan delen, kunnen ze ook de kosten delen waardoor de kosten per verenigingslid afnemen Kanttekeningen Er worden kanttekeningen geplaatst bij de haalbaarheid van het voorstel in ruimtelijk en financieel opzicht. Ruimtelijk Het is ten eerste de vraag of voorgestane aanpassing/uitbreiding gerealiseerd kan worden binnen de grenzen van het huidige sportpark aan de Bosstraat. Indien de bestaande grenzen van dit sportpark worden overschreden, zullen er extra kosten dienen te worden gemaakt en mogelijke (bestemmingsplan) procedures te worden doorlopen. Een tweede ruimtelijk aspect betreft de behoefte aan buitensportvoorzieningen afgezet tegen het huidige aanbod. Met de aanleg van een nieuw korfbalveld op het sportpark aan de Bosstraat wordt er derde korfbalveld gerealiseerd in de gemeente Soest 9 terwijl de gemeente één korfbalvereniging kent. Als korfbalvereniging De Eemvogels wordt uitgeplaatst, vormt de locatie in Soesterberg (de voormalige KVO voorziening en clubhuis) rationeel gezien een logische keuze. Daar is al een volledige korfbalvoorziening aanwezig, en hoeft niet (of in ieder geval beduidend minder) geïnvesteerd te worden. Een derde ruimtelijk aspect vormt de veldcapaciteit aan de Bosstraat. Op basis van capaciteitsberekeningen is er op het sportpark aan de Bosstraat eerder behoefte aan hockey- en voetbalvelden dan aan korfbalvelden. De beschikbare ruimte kan echter maar één keer vergeven worden. Door op het sportpark aan de Bosstraat een korfbalveld te realiseren, wordt de mogelijkheid weggenomen om te voorzien in uitbreiding van het aantal voetbal en hockeyvelden. Een vierde ruimtelijk aspect vormt de omzetting van een voetbalveld van natuurgras naar kunstgras bij SO Soest. Er wordt één natuurgrasveld weggegeven voor inpassing van het korfbal/handbalveld en één natuurgrasveld omgezet naar kunstgras. Hiermee neemt de totale trainingscapaciteit van voetbalvereniging SO Soest toe, maar de wedstrijdcapaciteit af. Bij een groeiend ledenaantal is er echter ook behoefte aan extra wedstrijdcapaciteit. Dit zal echter niet (meer) mogelijk zijn op het sportpark aan de Bosstraat, daar is geen ruimte meer voor. Een vijfde, en laatste, ruimtelijk aspect vormt bezetting van het honk- en softbalveld. Het is de vraag of er voldoende bezetting is (spelende leden) om ook voor toekomst beide velden te handhaven? Kortom, inpassing van korfbal/handbal op het sportpark aan de Bosstraat leidt in meerdere opzichten tot een (forse) beperking van de mogelijke doorontwikkeling van de buitensport in Soest. 9 Eén aan de Bosstraat, één aan de Henriette Blaekweg en één in Soesterberg. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

13 Financieel De benodigde investering voor aanpassing van het sportpark aan de Bosstraat wordt door de Kerngroep Sportvisie geraamd op Rekening houdend met terreininrichting, projectkosten en eventuele infrastructurele aanpassing bestaat twijfel of voornoemd bedrag volstaat. Een financieel voordeel ontstaat wanneer het sportcomplex aan de Henriette Blaekweg wordt verkocht. Zolang het terrein niet verkocht wordt, lopen o.a. kapitaallasten en verzekeringskosten door. Om een daadwerkelijk financieel voordeel te realiseren dient verkoop van locatie Henriette Blaekweg meer op te leveren dan de boekwaarde Uitwerking De afgelopen maanden hebben BDC en De Eemvogels zich nader georiënteerd op hun toekomst met navolgende consequenties voor verplaatsing naar het sportpark aan de Bosstraat. BDC Handbalvereniging BDC heeft aangegeven meer en meer een binnensportvereniging te worden. Op termijn wordt zij een volledige binnensportvereniging. Voor BDC is een verplaatsing naar het sportpark aan de Bosstraat niet langer wenselijk. Zij wordt een binnensportvereniging en tot die tijd zal zij voor haar beperkte buitensportactiviteiten gebruik maken van voorzieningen in Amersfoort. De Eemvogels Met het wegvallen van BDC heeft het bestuur van De Eemvogels zich nadrukkelijk beraad op haar toekomst. De Eemvogels willen graag op de locatie aan de Henriette Blaekweg blijven. Dit vormt voor hen een belangrijke voorwaarde om clubambities te kunnen realiseren en de vereniging verder te kunnen professionaliseren. Op basis van een gericht en breed gedragen beleid met sportpark Henriette Blaekweg als thuisbasis, verwachten De Eemvogels in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht een forse doorontwikkeling te kunnen maken. Er wordt een hoger ambitieniveau geambieerd en een groei in ledenaantal. De landelijke tendens voor de korfbalsport is evenwel dalend alsook de landelijke tendens t.a.v. sponsorinkomsten voor de sport. Voor de periode tot 2020 wordt een forse groei (100%) van het ledenaantal voorzien vanuit: 1. Kangoeroe Klup (korfbal voor kinderen van 3-6 jaar) 2. Kombifit / recreanten korfbal 3. Seniorleden (aantrekkingskracht hoger niveau korfbal) 4. Overige leden (pupillen, aspiranten en junioren) Voor het volledige bestuursstandpunt wordt verwezen naar het bestuur van De Eemvogels. Knickerbockers De Knickerbockers verwachten medegebruik en een ledengroei ook zelfstandig te kunnen blijven functioneren. SO Soest Wanneer BDC en De Eemvogels niet naar het sportpark aan de Bosstraat komen, vervalt de basis voor SO Soest om op dit moment te komen tot een nieuwe kunstgrasveld. De huidige veldconfiguratie wordt gehandhaafd. 10 De boekwaarde bedroeg in Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

14 2.5.4 Uitkomst van de stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. Voor een termijn van twee seizoenen (seizoen 2015/2016 en 2016/2017) De Eemvogels de kans geven om hun ambities aan de Henriette Blaekweg te realiseren. 2. De resultaten van De Eemvogels (ambities, financiën, ledenaantal) volgen door zowel Sportfederatie Soest als gemeente. 3. Voor aanvang van seizoen 2016/2017 wordt door gemeente bezien of de tot dan toe gerealiseerde ambities van De Eemvogels voldoende basis vormen om de vereniging te kunnen handhaven aan de Henriette Blaekweg. Mogelijk kan worden besloten tot een alternatieve locatie waarbij ook Soesterberg een reële optie vormt. 4. De gemeente dient een toekomstvisie buitensportaccommodaties op te stellen waarin tenminste aandacht wordt besteed aan: a. De benodigde veldcapaciteit voor de komende jaren per sport alsook per afzonderlijke sportvereniging; b. Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op vraag naar en samenstelling van buitensportvoorzieningen; c. De beschikbare ruimte voor buitensport; d. De benodigde financiële middelen om buitensport blijvend te kunnen accommoderen; e. Een afwegingskader voor een goede benutting van beschikbare ruimte en financiële middelen inclusief: i. Criteria voor verruiming veldcapaciteit ii. Richtlijnen voor investeringsbijdragen iii. Opheffingsnormen 5. Financiële consequenties van bijstelling vrijspelen Henriette Blaekweg meenemen in de invoering nieuwe financieringssystematiek inclusief solidariteitsfonds Complex Henriette Blaakweg vrijspelen levert geen bijdrage aan de financiële taakstelling Dit is reeds meegenomen als onderdeel van de financieringssystematiek, zie ook paragraaf De meer inkomsten uit verhuur zijn meegenomen bij invoering financieringssystematiek, zie ook paragraaf 2.1. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

15 2.6 Afstoten KVO gebouw Opzet Kerngroep Sportvisie Het clubgebouw van voormalige Korfbal Vereniging Oranje (KVO) is sinds enkele jaren niet meer volledig in gebruik. De gemeente Soest verhuurt dit gebouw momenteel aan o.a. een trimclub, een modelvliegtuigclub en Popkoor Allround. De kapitaallasten en exploitatiekosten komen ten laste van het begrotingsonderdeel sport van de gemeente terwijl het gebouw voor diverse doeleinden wordt ingezet. De Kerngroep Sportvisie stelt in haar eindrapportage voor deze lasten niet langer te laten drukken op de sportbegroting, aangezien dit geen sportgebruik betreft. Hiermee wordt een bijdrage van aan de financiële taakstelling beoogd Kanttekeningen Er worden kanttekeningen geplaatst bij: a) de status van de bezuiniging en b) de praktische mogelijkheid om het gebouw voor andere doeleinden in te zetten. Status bezuiniging Overheveling van het KVO-gebouw van het begrotingsonderdeel sport naar maatschappelijk vastgoed vormt per saldo geen besparing op de gemeentebegroting. Vanuit een integraal accommodatiebeleid kan gezocht worden naar een andere invulling voor het gebouw of verkoop. In dat laatste geval kan wel een besparing gerealiseerd worden. Het KVO-gebouw bestaat echter uit twee delen. Het ene deel is het clubgebouw van de voormalige korfbalvereniging KVO en in het andere gedeelte huist LTV Soesterberg. Het gehele gebouw afstoten is hierdoor niet mogelijk. Inzet voor andere doeleinden De huidige bestemming van het KVO-gebouw is sport. Om verhuur aan derden niet zijnde sportverenigingen mogelijk te maken dient de bestemming van het gebouw gewijzigd te worden. Bovendien bevindt het KVO-gebouw zich midden op een sportcomplex, dit maakt een functiewijziging of verkoop er niet eenvoudiger op Uitwerking Het KVO-gebouw in Soesterberg was in gebruik bij korfbalvereniging KVO. Momenteel wordt het gebouw verhuurd voor diverse doeleinden, waaronder sport. Rooster gebruik KVO-gebouw maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag ochtend Trimclub MVC Trimclub middag avond MVC Popkoor mvc= model vliegtuig bouwclub Momenteel is de trimclub de enige sport gerelateerde gebruiker. Door de trimclub onder te brengen bij V.V. t Vliegdorp kan de gemeente de sportgebruikers en cultureel/maatschappelijke organisaties clusteren. De kantine van V.V. t Vliegdorp bevindt zich op steenworpafstand van het KVO-gebouw en biedt goede voorzieningen voor de trimclub (kleedkamers, douches en kantine). Voetbalvereniging t Vliegdorp is bovendien gebaat bij meer medegebruikers en inkomsten. De overige gebruikers (het popkoor Allround en de Model Vliegtuigbouw Club (MVC)) dienen te worden aangemerkt als cultureel/maatschappelijke organisaties. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

16 De huidige inkomsten en uitgaven voor het KVO-gebouw kunnen als volgt worden gespecificeerd. Overzicht baten en lasten KVO-gebouw Baten Lasten Trimclub 471 Kapitaallasten MVC onderhoud gebouw Popkoor belasting verzekering 750 Ijsbaan berging 485 Totaal Totaal Wanneer de trimclub gebruik gaat maken van de accommodatie van V.V. t Vliegdorp komen huurinkomsten ten gunste van de sport. De overige huurinkomsten komen ten gunste van maatschappelijk vastgoed. Dit resulteert in een besparing op het begrotingsonderdeel sport van en vormt per saldo geen bezuiniging op de gemeentebegroting Uitkomst van de stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. De trimclub overhevelen naar V.V. t Vliegdorp. 2. Vanuit het integraal accommodatiebeleid trachten het KVO volledig vrij te spelen door het Popkoor en de modelvliegclub elders onder te brengen en het KVO gebouw te verkopen. 3. Afstoten KVO gebouw levert een bijdrage aan de financiële taakstelling op sport van op jaarbasis en per saldo geen bezuiniging op de gemeentebegroting Voor 2015 wordt 5/12 deel (vanaf aug) toegekend ad Voor 2016 het volledige jaarbedrag van Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

17 2.7 Beheerstichting Opzet Kerngroep Sportvisie Door het beheer van gemeentelijke sportaccommodaties in een stichting onder te brengen, kan met grote betrokkenheid van sportverenigingen en op kostenefficiënte wijze de uitvoerende taken van de sport worden gescheiden van beleidsmatige en regie taken. Het financiële voordeel werd door de Kerngroep Sportvisie berekend op Kanttekeningen Er worden kanttekeningen geplaatst bij: a) zorgvuldigheid en b) financieel voordeel. Zorgvuldigheid De overheveling van uitvoerende werkzaamheden van de gemeente naar een beheerstichting vergt een zorgvuldige en principiële afweging. Hierbij dient ten minste aandacht te worden besteed aan: a) welke werkzaamheden worden overgedragen, b) kwaliteit, c) goede zorg voor medewerkers, d) fiscaliteiten, e) achterblijvende overhead en f) frictiekosten. Deze en andere aspecten zijn meegenomen in de casus Beheerstichting (zie bijlage) en verdienen ook bij een (eventuele) verdere uitwerking blijvend aandacht. Financieel voordeel Het financiële voordeel van oprichting van een stichting wordt in belangrijke mate bepaald door het wegvallen van overheadkosten. Aan medewerkers die niet langer in dienst zijn bij de gemeente wordt ook geen gemeentelijke overhead toegerekend. Dit vormt echter per saldo geen bezuiniging op de gemeentebegroting, maar komt ten laste van de gemeentelijke organisatie. In het rapport van de Kerngroep Sportvisie wordt het financiële voordeel van oprichting van een beheerstichting geraamd op Om de eventuele oprichting van een beheerstichting mogelijk te maken, is de gemeente bereid voor maximaal dit bedrag de achterblijvende overheadkosten voor haar rekening te nemen Uitwerking Door de werkgroep organisatie van de sport, met vertegenwoordigers van sport, gemeente en externe adviseur, is de beheerstichting als casus nader uitgewerkt. Hierbij is aandacht besteed aan: a) inhoudelijke en beleidsmatige overwegingen, b) taken en verantwoordelijkheden, c) doelstelling, activiteiten en middelen, d) personele en bestuurlijke organisatie, e) exploitatieprognose en f) de te verwachten meer- en minderkosten. Voor de volledige casus wordt verwezen naar de bijlage. Bij de uitwerking van de casus beheerstichting zijn de navolgende gemeentelijke uitgangspunten gehanteerd om eerder geplaatste kanttekeningen een duidelijke plek te geven: 1. de kwaliteit van de werkzaamheden dient geborgd te zijn; 2. goed controle instrumentarium (checks en balances); 3. BTW belaste exploitatie op basis van BTW sportbesluit; 4. persoon volgt functie, goede overgang gemeentelijke medewerkers; 5. duurzame, structurele oplossing; 6. achterblijvende overhead voor rekening van gemeente. Het structurele financiële voordeel van een beheerstichting wordt geraamd op tot afhankelijk van het te realiseren inkoopvoordeel. Dit totale exploitatievoordeel wordt gerealiseerd door minder overhead en een beter bedrijfsresultaat (inkoopvoordeel). Dit financiële voordeel zal op zijn Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

18 vroegst, en misschien nog niet volledig in 2016 gerealiseerd kunnen worden. Eenmalige en tijdelijke meerkosten van circa worden voorzien voor de eerste twee jaar van exploitatie voor o.a. organisatiekosten (oprichten en inrichten stichting), frictiekosten en kosten voor kwartiermaker. De tijdelijke meerkosten worden gedurende de eerste twee jaar ten laste gebracht van de exploitatie 14. De belangrijkste uitkomsten van de casus beheerstichting zijn door de Sportfederatie Soest tijdens haar algemene ledenvergadering op 17 juni besproken met navolgende uitkomst. De vorming van een separate stichting vormt voor de sport geen doel op zich, mede gezien de initieel benodigde investeringen. De sport wil zicht en invloed hebben op het noodzakelijk onderhoud, zowel qua planning als qua moment van uitvoering. Als hiervoor een andere adequate oplossing voor kan worden gevonden, anders dan met de oprichting van een separate stichting, heeft dat haar voorkeur. De sport wil graag een bijdrage leveren aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden daar waar mogelijk Uitkomst van de stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. Gezien de uitkomst van het beraad tijdens de ALV van de Sportfederatie Soest in juni, krijgt de Sportfederatie een formele adviesrol t.a.v.: a. investeringsplan sport (MIP); b. meerjarig onderhoudsplan (MOP); c. jaarlijkse onderhoudsplannen. 2. De mogelijkheden worden bezien voor de inzet van sportvereniging bij beheer en onderhoudswerkzaamheden. 3. Er wordt geen verdere uitwerking gegeven aan een beheerstichting voor de sport. 4. De gemeente verdisconteert op de overhead van de eigen organisatie. Dit bedrag wordt opgenomen als bijdrage aan de financiële taakstelling. 14 Het verwachte exploitatievoordeel wordt in de eerste twee jaar hierdoor gedempt met en komt uit op tot Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

19 2.8 Brons Pakket de Ridder Opzet Kerngroep Sportvisie Firma De Ridder verzorgt diverse onderhoudswerkzaamheden aan de sportvelden van de buitensportaccommodaties in Soest. Door een deel van deze werkzaamheden niet langer te laten verzorgen door firma De Ridder, maar door de sportverenigingen zelf, kan een bezuiniging worden gerealiseerd. Qua werkzaamheden kan worden gedacht aan ondermeer bladruimen, vuilnisbakken legen, zwerfafval ruimen en toezicht op velden. Het betreft kleine en lichte werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden aangeduid als Brons Pakket De Ridder. Hiermee wordt een bezuiniging gerealiseerd van circa Kanttekeningen Op korte termijn zal de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden voor de buitensport opnieuw dienen te worden aanbesteed Uitwerking De bezuiniging is met ingang van januari 2015 geëffectueerd. Dit was mogelijk doordat het voorstel in samenspraak met firma De Ridder tot stand is gekomen. De overheveling van werkzaamheden is integraal doorgevoerd in het dienstbetoon van de nieuwe buitensportovereenkomsten Uitkomst van de stuurgroep Bespreking van de uitwerking in de stuurgroep had de volgende uitkomst: 1. Overheveling van Brons Pakket De Ridder naar sportverenigingen met ingang van Taken Brons Pakket De Ridder opnemen in dienstbetoon gebruiksovereenkomst buitensport. 3. Een bedrag van opnemen als bijdrage aan financiele taakstelling per Brons pakket De Ridder levert wel een bijdrage aan de financiële taakstelling. Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

20 2.9 Privatisering Opzet Kerngroep Sportvisie In haar eindrapportage vermeldt de Kerngroep Sportvisie afsluitend enkele mogelijkheden die ook een bijdrage kunnen leveren aan de financiële taakstelling. Eén daarvan betrof de privatisering van clubhuizen en/of sportaccommodaties. De mogelijkheden van privatisering wordt in deze paragraaf nader uitgelicht. De overige genoemde bezuinigingsopties komen aan bod in de volgende paragraaf Kanttekeningen Er worden kanttekeningen geplaatst ten aanzien van: a) kwaliteit, b) risico s en c) mogelijke precedentwerking. Kwaliteit Een mogelijke privatisering mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van sportaccommodaties. Sportaccommodaties dienen te voldoen aan gerichte NOC*NSF kwaliteitseisen. Het beheer en onderhoud van sportaccommodaties vereist specifieke cultuurtechnische kennis. Hierbij wordt vooral gedacht aan het onderhoud van sportvelden. In mindere mate gaat dit op voor clubaccommodaties en was- en kleedlokalen. Risico s De privatisering van sportaccommodaties, clubhuizen en was- en kleedlokalen is niet geheel zonder risico s. Privatisering van sportaccommodaties verloopt niet altijd even succesvol. Er zijn praktijkvoorbeelden bekend waarbij de geprivatiseerde organisatie onvoldoende kundig en bestuurlijk krachtig bleek voor het dragen van haar verantwoordelijkheden. Hierbij bestaat het risico dat bij deprivatisering de gemeente de accommodaties met veel achterstallig onderhoud (en daarmee gepaard gaande kosten) terug krijgt. Precedentwerking Al hoewel privatisering afhankelijk is van specifieke situationele omstandigheden die vragen om maatwerk, dient er een uniforme set criteria/uitgangspunten te zijn om precedentwerking te voorkomen. De omstandigheden om te komen tot privatisering dienen voor alle sportverenigingen gelijk te zijn: gelijke monniken, gelijke kappen Uitwerking Met LTC Soestdijk als casus heeft de werkgroep organisatie van de sport in concept criteria voor privatisering van sportvelden, clubaccommodaties, was- en kleedlokalen en binnensportaccommodaties opgesteld. De eerste resultaten van een doorberekening van betreffende concept criteria wijzen uit dat: 1. De privatisering van (grote) sportvelden door sportverenigingen op basis van de geformuleerde concept privatiseringscriteria niet haalbaar wordt geacht en bovendien om inhoudelijke redenen niet wenselijk; 2. De privatisering van club-accommodaties en was- en kleedlokalen door sportverenigingen op basis van de geformuleerde concept privatiseringscriteria, in bepaalde omstandigheden wel haalbaar wordt geacht met een goed financieel perspectief voor zowel gemeente als sportverenigingen; Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport Soest 19 augustus /29

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties ".

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties . voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.005912 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 3 juli 2014 Jaargang en nummer 2014-36 Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem April 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is privatisering? 3. Waarom privatisering buitensportaccommodaties 4. Sportvelden, groensingels

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder G.A.H. Elkhuizen opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Rianne Klinkert/Richard Bosboom Registratienummer

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0007402 Kredietvoorstel kunstgrasvelden W UNO en DSOV

Raadsvoorstel 2014.0007402 Kredietvoorstel kunstgrasvelden W UNO en DSOV gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2014.0007402 Kredietvoorstel kunstgrasvelden W UNO en DSOV A. Elzakalai Erik Metgod (023 676988)

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente.

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente. Collegevoorstel In november 2011 zijn de regels met betrekking tot btw verrekening voor wat betreft uitgaven voor de buitensport versoepeld. Bij de behandeling van het voorstel over de tariefsaanpassing

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen.

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4850899 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 januari 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering : 13-01-2015 De Ronde

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Raadsvoorstel: 2016-1603 Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Datum: 13-06-2016 Portefeuillehouder: J. Freije I & O: B &A / Raadsvergadering: 07-07-2016 Programma: Cultuur en sport Opsteller: Y. Kromhout/A.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER:

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2017037682 COMMISSIE Burgers op 27 november 2017 Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie voor renovatie bestaand en aanleg nieuw kunstgras voetbalveld NWC

Nadere informatie

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012 Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl Informatieavond 28 november 2012 Agenda Opening 19.30 u. Welkom door wethouder Wolthof 19.30 u. Presentatie ambtelijk advies 19.40 u. Pauze 20.30 u.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Datum voorstel 29 oktober 2010 Datum raadsvergadering 14 december 2010 Bijlagen Ter inzage

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013.

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Raadsvoorstel raadsvergadering 31-10-2012 agendapunt nummer 12INT01891 onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 23 september 2015 Regnr.: 15int03937 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0)

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0) Tonok Bwefar Brederostraat 20 8023 AT Zwolle +31 (0) 6 27 028 131 voorzitter@zac-basketbal.nl Wethouder en Raadsleden met de portefeuille sport Gemeente Zwolle Zwolle, 7 november 2015 Betreft: voorgestelde

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester

Paraaf toetser. Burgemeester B&W voorstel Nummer Onderwerp Renovatie sportaccommodaties 216 '''"'""m I 5 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P. van DrieIB.van der Veken Wijk- en stadsbeheer (318) 53832 Paraaf afdelingsmanager Datum

Nadere informatie

Wat kost sport in de B5?

Wat kost sport in de B5? Wat kost sport in de B5? Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) David Romijn Remco Hoekman Mulier Instituut,

Nadere informatie

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op: 18 december 2012 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In dit beleidsdocument worden

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Projectplan Uitwerking taakstelling sport

Projectplan Uitwerking taakstelling sport Kenmerk: Samenleving Projectplan Uitwerking taakstelling sport Datum: 12 december 2014 Status: Definitief Projectnummer: SL 2014 Projectleider: M. Ahlers Ambtelijk P. Schultink opdrachtgever: Bestuurlijk

Nadere informatie

Rru SEB / april 2017

Rru SEB / april 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 100894/227698 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 343157 Datum : 16 augustus 2016 Programma : Sport Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten

Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten Om dit model te kunnen implementeren is het noodzakelijk om een integrale kostprijs per uur te berekenen van de gemeentelijke sportaccommodaties. Zo wordt inzicht

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-047 Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras SV Odijk voetbal, renovatie trainingsveld

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Het beheer en de exploitatieorganisatie van de vijf buitensportparken in de gemeente De Ronde Venen moet worden geharmoniseerd en geactualiseerd.

Het beheer en de exploitatieorganisatie van de vijf buitensportparken in de gemeente De Ronde Venen moet worden geharmoniseerd en geactualiseerd. Uitwerking nieuw tariefstelsel gemeente De Ronde Venen 9 december 2014 1. Aanleiding Het beheer en de exploitatieorganisatie van de vijf buitensportparken in de gemeente De Ronde Venen moet worden geharmoniseerd

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 19 april 2016 inlichtingen C. van der Kwaak (+31235676740)

Nadere informatie

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus Raadsvoorstel Onderwerp: Kunstgras R.K.V.V. Zwaluw V.F.C. Afdeling: Samenlevingszaken Datum behandeling in B&W: 2 juni 2009 Datum raadsvergadering: 9 juli 2009 Nummer: 2009-48 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019

Raadsstuk. Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019 Raadsstuk Onderwerp: Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties buitensport Reg.nummer: STZ/JOS 2012/255019 1. Inleiding Op 26 januari 2012 heeft de raad ingestemd met het

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting. Samenleving. J. Verstand. 6 mei 2014 Sportpark De Bilderberg: kunstgras voetbal

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting. Samenleving. J. Verstand. 6 mei 2014 Sportpark De Bilderberg: kunstgras voetbal Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Samenleving Nummer Raad d.d. Paragraaf begroting: Programma 7 25 juni 2014 Steller: R. Jansen Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp 6 mei 2014 Sportpark

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht BMC Januari 2014 S.J.M. Olsthoorn BSc Projectnummer: 418887 Correspondentienummer: AD-0312-66302 INHOUD HOOFDSTUK 1 WAAROM DEZE

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling (3); Samenleven (4) Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling (3); Samenleven (4) Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 25 mei 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Sportcomplex Oranjehof, Langbroek Nr.: 393 Agendapunt: Voorbespreking & 9 Datum: 4 mei 2010 Onderdeel raadsprogramma: Wonen en ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening.

Raadsvergadering. Relatie met Strategische Agenda Onderdeel van de leefbaarheid van de dorpen is een goede sportvoorziening. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-01-2017 16-104 Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling Aan de raad, Onderwerp Kunstgras hockey, aanleg tweede veld met garantstelling

Nadere informatie

Bron: Samen Sterk in Sport, Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg

Bron: Samen Sterk in Sport, Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg Uitvoeringsplan harmonisering tarieven focusbuitensport Inleiding Voor u ligt een uitvoeringsplan om te komen tot een geharmoniseerd tarievenstelsel voor de focus buitensport. In dit uitvoeringsplan vindt

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk

Nadere informatie

Privatiseren veldonderhoud voetbalvelden 13ini01280

Privatiseren veldonderhoud voetbalvelden 13ini01280 Privatiseren veldonderhoud voetbalvelden 13ini01280 1. De opdracht In de begroting 2013 e.v. is de volgende taakstelling ten aanzien van de voetbalvelden opgenomen: 1. In 2013 een bezuiniging van 67.500,--

Nadere informatie

vergadering 8 april 2010

vergadering 8 april 2010 RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer 2010/21 registratienummer 151047 behandelend ambtenaar Jeroen Reijnaerts vergadering 8 april 2010 portefeuillehouder W.T. Hollart doorkiesnummer 0252-783

Nadere informatie

gemeentebestuur VERZONDEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend

gemeentebestuur VERZONDEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2011/15444 Pagina 2 van 5

Reg.nr: FLO/2011/15444 Pagina 2 van 5 Reg.nr: FLO/2011/15444 Pagina 2 van 5 Wij hebben ervoor gekozen om de beleidskeuzes als aparte besluitpunten op te nemen in dit voorstel. Op die manier kan uw raad per punt een besluit nemen c.q. per punt

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Notitie alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland

Notitie alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland Notitie alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland Notitie Alternatieven herstructurering en privatisering Sportparken gemeente Wormerland Onderzoek naar varianten

Nadere informatie

Business case locatie kunstgrasveld

Business case locatie kunstgrasveld Steller : R.J.J. Coli Team : Maatschappij Datum : 4-12-2014 Onderwerp : Business case locatie kunstgrasveld Aanleiding In de afgelopen jaren is gebleken dat de sportvelden bij het Rijnlands Lyceum niet

Nadere informatie

Inwoners / Welzijn en Edu. Albers. : BLOS, J. van de Ende, L. Albers. : Nee : Openbaar

Inwoners / Welzijn en Edu. Albers. : BLOS, J. van de Ende, L. Albers. : Nee : Openbaar B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming Inhoudelijk afgestemd

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel investeringen sportaccommodaties (zaaknummer )

Bijlage bij raadsvoorstel investeringen sportaccommodaties (zaaknummer ) Bijlage bij raadsvoorstel investeringen sportaccommodaties (zaaknummer 00360318) In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de verschillende investeringsverzoeken: Kleedgebouw RKVV Nieuwkuijk De capaciteitsbehoefte

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden drs... anssen Wethouder voor inanciën, elastingen, Programma Stationsgebied, ibliotheek, Monumenten, Sport, roen, rondzaken, nergie en duurzaamheid, wijk West en wijk Noordoost Postadres Postbus 16200,

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Brede Maatschappelijke Voorziening Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2012/96 Behandelend ambtenaar : SENDEN, TIM Agendapunt : Portefeuille : FYSIEK DOMEIN EN

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Commissienotitie Betreft sluiting sporthal en sportpark.

gemeente Eindhoven Commissienotitie Betreft sluiting sporthal en sportpark. gemeente Eindhoven Inboeknummer 11bst00601 Dossiernummer 11.15.752 12 april 2011 Commissienotitie Betreft sluiting sporthal en sportpark. Inleiding In het werkprogramma Samen werkend aan morgen staat dat

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 Vanaf 2013 te maken met terugtredende overheid: - Alleen bezig houdt met beleid

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 april 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00288 Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Stichting Exploitatie

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad

Voorstel aan de Raad Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 april 2005 / 73/2005 Onderwerp Herinrichting Sportpark De Kluis Programma / Programmanummer Sport / 4410 Portefeuillehouder Depla Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Toussaint, N.J. (Niek) Kenmerk 16.506219 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 december 2016 Jaargang en nummer 2016 115 Geheim Nee

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 8 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595-447709 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Tarievennota Sportaccommodaties 2014-2018

Tarievennota Sportaccommodaties 2014-2018 Tarievennota Sportaccommodaties 2014-2018 Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Datum: 10 december 2013 Corsanummer: T13.16466 Inleiding Sportbeoefening neemt een belangrijke plaats in binnen onze

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/49

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/49 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/49 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 22 Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 171213/303 Afdeling: Sport en Bewegen Onderwerp: Tarieven

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2016.0032105 onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van het voormalig schoolgebouw De Ontdekking ten behoeve van de voorziening 'ingebruikneming'

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

Conclusie m.b.t. bezuinigingsdoelstelling

Conclusie m.b.t. bezuinigingsdoelstelling Conclusie m.b.t. bezuinigingsdoelstelling Accommodatiebeleid gemeente Achtkarspelen datum 24 juni 2016 werk 150144 accommodatiebeleid Achtkarspelen onderwerp Conclusie bezuinigingsdoelstelling Naast het

Nadere informatie

Rru SEB 18066/ april 2017

Rru SEB 18066/ april 2017 Agendapunt commissie: 4.2 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 18066/18067 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Aflopen huurcontract velden vv MSV 19 en vv Montfoort

Aflopen huurcontract velden vv MSV 19 en vv Montfoort Aflopen huurcontract velden vv MSV 9 en vv Montfoort oktober Bezuinigen van de Montfoort Opgelegde bezuiniging van de raad vereniging Raming oppervlakte gras in gebruik cf. OZB aanslag Te betalen huur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 juni 2012 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 18 juni 2012 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 18 juni 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6889 Onderwerp : MFA Pagedal/Noorderpoort Stadskanaal, 1 juni 2012 Beslispunten 1. Instemmen met de realisatie van een gezamenlijke club-/kleedaccommodatie

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 september 2012 Agendapuntnummer : XIV, punt 4 Besluitnummer : 577 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Resultaten

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

sportpark Heer M. Wedda Telefoonnummer:

sportpark Heer M. Wedda Telefoonnummer: Raadsvergadering Volgnummer 5-2017 Onderwerp Programmanummer 2 de tranche spreidingsbeleidbuitensportaccommodaties: sportpark Heer 7 Sport Registratienummer 2017-01196 Collegevergadering 17 januari 2017

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties.

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties. Bijlage 1: Vergelijking drie opties verbetering sportcomplex Ellecom Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november Agendanummer: 14 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 14 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Dekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties

Raadsvoorstel onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0062655 onderwerp Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties 2013-2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering A. Elzakalai, J.J. Nobel

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9 Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595 447709 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014 i rìaad d.d.v^''^ G E M E E N T E N O O R D E N V E L Beskirt: Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076 Roden, 5 maart 2014 Onderwerp Privatisering clubgebouw Korfbalvereniging

Nadere informatie