ZEER GEHEIM. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEER GEHEIM. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur"

Transcriptie

1 MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK 'kt-\ OCtml Nr ZEER GEHEIM EX.nr. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Hofstra, Luns, Mansholt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff,'Witte, Zijlstra en de gevolmachtigde ministers Lampe en Pos (Afwezig is minister Klompé) Tevens is aanwezig staatssecretaris Van der Beugel Secretaris; J. Middelburg 2. Ingekomen stukken gn_mededelingen Benoeming l i d van het Hof van Justitie van Suriname De minister-president deelt mede, dat wordt voorgesteld mr. W J\JT Koole te benoemen tot lid van het Hof van Justitie van Suriname. Minister Pos zegt gaarne nog eerst van het voorstel kennis te willen nemen. De ministerpresident stelt voor met de voordracht in te stemmen^ als minister Pos ook akkoord gaat. De raad besluit aldus. 3De Europese Gemeenschappelijke Markt en de overzeese gebiedsdelen~"("brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 11 februari 1957? nr.22011, met bijlagen) Minister Luns deelt mede, dat de Franse regering buiten de werkgroep - om met een nieuw document over de verhouding tot de overzeese gebiedsdelen is gekomen. In dit document, dat ter vergadering wordt rondgedeeld, wordt gesteld, dat Algerije tot het Europese deel van de gemeenschappelijke markt behoort. De financiële bijdrage van de andere EG-M-landen zou betrekking moeten hebben op de Afrikaanse semi-koloniale gebieden van Frankrijk. De Fransen willen hieromtrent een conventie als onderdeel van het EGMverdrag afsluiten voor vijf jaar; na vijf jaar zal dan met unanimiteit moeten worden beslist over de voortzetting van de band tussen de EGM en deze gebieden. De Fransen denken aan een bijdrage van $ 100 min per jaar, welke de andere vijf landen moeten geven. Voor wat betreft de afzet van de produkten uit deze overzeese gebieden wordt in het stuk voorgesteld een verhoogd buitentarief vast te stellen,waardoor vanzelf een preferentie zou ontstaan. In een gesprek met Marjolin heeft staatssecretaris Van der Beugel erop gewezen, dat de opzet van dit Franse document de basis ver-_ andert van het overleg, dat tot nu toe over deze kwestie is gevoerd. Het zal betekenen, dat de minister-presidenten met vóór de bijeenkomst van dinsdag een standpunt hierover kunnen bepalen. Voorts zijn de bedragen, waaraan men denkt, voor Nederland te hoog. De staatssecretaris heeft voorts gezegd, dat werd verwacht, dat Frankrijk het reeds besproken Duitse document zou amenderen, en heeft er zijn bezorgdheid over uitgesproken, dat plotseling een nieuw document ter taiei

2 ministerraad wordt gebracht zonder dat het Duitse document nog is af f f P handeld. Van Duitse (en Nederlandse) zijde is st^ds ontkend, dat de openstelling van de Franse overzeese gebieder voor de EGM-landen een gunst zou zijn, die het meebetalen 1 aan investeringen in deze gebieden zou moeten meebrengen In het nieuwe Franse document heeft men het slechts over" een deel van de Ffanse unie; de band met Marokko, Tunis en de overzeese gebieden van andere EGM-landen zou men volgens het Franse voorstel later in afzonderlijke conventies kunnen regelen. Spreker concludeert, dat bij de voortzetting van de besprekingen in Parijs het volgende standpunt ware in te nemen: de Nederlandse delegatie zal ernstig bezwaar maken tegen de procedure, waarbij op het laatste ogenblik nieuwe ingrijpende voorstellen op tafel komen; de tijd heeft ontbroken om dit nieuwe document op zijn waarde te beoordelen en voorts zal men de bezwaren moeten zeggen, die tegen het Franse voorstel bestaan. De ministerpresident is van oordeel, dat, als men in de richting gaat van het bijdragen aan investeringen in overzeese gebieden, het Duitse document hiervoor een logische oplossing geeft in die zin, dat de vijf andere landen bijdragen als het zesde land de nader aangegeven investeringen in zijn overzeese gebieden uitbreidt. Het Franse voorstel is volkomen geconcentreerd op Franse gebieden. Het legt in de preambule deze bijdragen ook vast op een wijze, die in Nederland grote weerstand zal ondervinden. Minister Luns verwacht, dat men van Belgische zijde direct bereid zal zijn het Franse voorstel als basis te nemen. Aangezien de Duitsers anders zullen procederen verwacht spreker, dat Nederland in deze kwestie niet de spits behoeft af te bijten. De minister-president ziet als ander bezwaar tegen het Franse voorstel de preferentie voor de produkten uit de Franse overzeese gebieden, welke belangrijke moeilijkheden zal kunnen geven, bv. bij onderhandelingen over het handelsverkeer met Zuid-Amerikaanse landen. Minister Zijlstra ziet dit laatste ook wel als een moeilijkheid, maar meent, dat het zwaartepunt bij de financiële kwestie ligt. De preferentiezaak is bovendien nog vaag, terwijl de financiële kant niet vaag meer is. Staatssecretaris Van_der Beugel noemt drie belangrijke verschilpunten tussen EëT nieuwe Franse stuk en het Duitse document. Vooreerst is er het politieke verschil, dat het Duitse document voorstelt, dat er een investeringspot voor overzeese gebieden der zes landen komt, terwijl het Franse stuk stelt, dat de vijf andere landen moeten meefinancieren in de koloniale gebieden van Frankrijk. In de tweede plaats is er wat de financiële lasten voor Nederland betreft het verschil, dat in de Duitse visie onze bijdrage ongeveer tussen $ 7 en 9 min zou '.liggen, terwijl ook de Nederlandse overzeese gebieden voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen, terwijl het Franse document alleen over de Franse koloniën spreekt en andere gebieden eventueel in nadere conventies erbij betrokken zouden kunnen worden. In de derde plaats stelt het Franse document het meedragen van de lasten van de financiering en van de preferentie voor koloniale produkten als een tegenprestatie voor het geleidelijk openstellen van deze koloniale gebieden voor de handel van de andere EGM-landen. Een nieuw punt is

3 wj-iixö uerraad voorts, dat in dit document wordt gesteld, dat Algiers ar. andere overzeese departementen tot het gebied van de?pm behoren; tot nu toe bestond de indruk, dat Frankriik flel tot de overzeese gebieden rekende. d.. De minis^r^esiderrt merkt wat dit laatste punt betreft op, dat de Fransen zuiver formeel gelijk hebben nl. dat Algerije een departement van Frankrijk is Men dient er zich dan rekenschap van te geven, dat verschillende regelingen, zoals die inzake het vrije personenverkeer de har monisatie der sociale wetgeving en de preferenties'voor Franse landbouwprodukten ook ineens voor Algerije zouden gelden, tenzij daaromtrent voorbehoud wordt gemaakt. Minister Mansholt merkt op, dat hij ten aanzien van de preferenties ervan uitgegaan is, dat Algerije erbij behoort. Het is ook niet zo belangrijk of ook graan uit Algerije onder de overeengekomen regeling zal vallen. Moeilijker ligt de zaak ten aanzien van koffie, cacao en oliezaden uit de Afrikaanse gebieden. Van de f.150 min aan koffie, die ons land per jaar invoert, komt slechts weinig uit Franse gebieden (f.40»000). Als een hoog buitentarief wordt vastgesteld, zal de Nederlandse consument toch aan Braziliaanse koffie de voorkeur blijven geven. Spreker meent, dat beter een bepaald buitentarief voor koffie kan worden overeengekomen dan een preferentie in de vorm van regeringscontracten. De Fransen hebben een ingeschreven invoerrecht op koffie van 20$ en een toegepast recht van 6$. Benelux heft geen invoerrecht op koffie, terwijl de Fransen voor de EG-M streven naar 25$ Spreker meent, dat terzake van dit produkt een compromis mogelijk zal zijn, dat komt te liggen tussen het Franse ingeschreven en toegepaste recht, In Nederland zou men een stijging van de gezinsuitgaven kunnen compenseren bv door verlaging van de suikeraccijns. Ten aanzien van de cacaobonen is de situatie voor ons anders, aangezien Nederland bijna tweederden van zijn behoeften uit Franse gebieden invoert. Door een hoger buitentarief zal dit aandeel dan nog wel vergroot worden. Spreker meent, dat door onderhandelingen op dit punt ook wel overeenstemming te verkrijgen zal zijn. Hierover zal nog overleg met de produktschappen moeten plaats vinden teneinde een advies daaromtrent van hen te krijgen. Moeilijker ligt de zaak voor wat de oliezaden betreft. Frankrijk heft een invoerrecht van 8$ en de andere landen 4$. Voor oliezaden zal een matig buitentarief nodig zijn, maar spreker meent, dat 5$ nog wel mogelijk is. Spreker geeft hieraan de voorkeur boven gedwongen regeringscontracten. Minister Zijlstra is het met het betoog van minister Mansholt in belangrijke mate eens. Als de Fransen er echter in slagen om Braziliaanse koffie door Afrikaanse koffie te vervangen zal dit wel repercussies op onze handel met Brazilië hebben. Het komt dan vooral neer op het concrete resultaat. Spreker is het ermede eens, dat een matig buitentarief in het algemeen beter is dan een preferentieel afzetsysteem. Spreker heeft echter grote zorg voor regelingen, die onze betrekkingen met de Zuidamerikaanse landen zouden frustreren of die onze preferentie voor Surinaamse producten zouden aantasten.,. _ Minister Mansholt merkt op, dat overleg met minister Pos heeft plaats gevonden en dat het mogelijk 11JJ" e e n tariefcontingent vast te stellen voor Surinaamse citrusvruchten. Spreker ziet bananen niet als een ernstige moeilijkheid voor ons land. Ruim eenzesde deel van de Nederlandse import van bananen komt uit Afrikaanse gebieden.

4 ZEER GEHEIM _A_ 7. ministerraad a 1.. Minister Pos zegt, dat prealabel is of Nederland al of niet zal deelnemen aan de EGM. Als het wel dennet? dan komt het vraagstuk van de associatie van overzeese TZ bieden aan de orde. Als de associatie van Suriname zou i n houden, dat Suriname zijn tarieven tegenover de EGM-landen zou moeten afbreken en tegenover de rest zou moeten vervangen door het gemeenschappelijke buitentarief dan zou dat niet aanvaardbaar voor Suriname zijn. Spreker is er A/W O^U^} ±et z o ë e^3t op, dat/niet gcdiocriffiin^rd-^ax^toden Al, y^^,*? **^^ Suriname CAJL *CsU4 /LCM» behoort voorts tot de onderontwikkelde gebieden en heeft % ^om^^u^^^ dien hoofde een beschermend invoertarief nodig. Boven- LtJ" /M / M&<*A d i e n o n t v a n ê t h e t l a n d 30/a van zijn inkomsten uit ie in- "T y y J "voerrechten. Men kan dan zeggen, dat Suriname er dan maar /%IAJH tuu, ^jduiten moet blijven, maar dat lost de moeilijkheden niet tj;j^4l*4 i 0V M e n k a n s t r e v e n e e n d e e l ' van de Beneluxpref erenties te ct^c^si^ /redden, maar langzaam zal Nederland dergelijke regelingen JU,'/^/tsvf ^Vmoeten beëindigen en zal de Beneluxmarkt voor de gemeen- /^/fa /(ZlwÓit s c h a PP e l i 3 k e markt verdwijnen. Spreker meent, dat men voor /^m^cs* Suriname dan zal moeten streven naar een of andere vorm ^Z> "tj&tbtvzxi associatie, waarbij dit land niet genoodzaakt is zijn 's! ' J ^tarieven af te breken en het EGM-buitentarief te aanvaar- CftmL d e n ( w a a r bij n o g niets is gezegd over andere kwesties, als het vrije personenverkeer). Minister Samkalden deelt de bezwaren, die in de ministerraad zijn gemaakt tegen de procedure, die de Fransen volgen, maar het vraagstuk van de Afrikaanse gebieden en hun verhouding tot de EGM ligt sinds half november ter tafel. Spreker meent, dat de bedragen van de investeringen, die Frankrijk noemt, zeer reëel zijn. Frankrijk investeert in deze gebieden jaarlijks frs 300 a 350 mld. Het Franse investeringsbedrag in Marokko is van % 66 min in 1956 gestegen tot % 172 min voor Hieruit blijkt, dat voor de Fransen dit een essentieel probleem is. Neemt men aan, dat voor een verhoging van het nationale inkomen met 2$ in onderontwikkelde gebieden met een miljard inwoners een investeringsbedrag van % 13 mld per jaar nodig is dan zou voor de Franse overzeese gebieden, waar 80 miljoen mensen wonen,een investering van ongeveer % 1 mld per jaar nodig zijn om een stijging van het nationale inkomen met 2^ te verkrijgen. Dit is de Franse kant van het vraagstuk. Wat de kant van de overzeese gebiedsdelen betreft is spreker alleen iets van Tunis en Marokko bekend. Het blijkt, dat vooral Marokko grote voorkeur heeft voor oriëntering op de EGM. Be Buitse conceptie geeft voor dit vraagstuk geen oplossing, omdat het daarin alleen om aanvullende gelden gaat. Be Franse gedachtengang is voor Nederland meer aanvaardbaar als de financiële bijdragen betrekking hebben op de zelfstandige overzeese gebiedsdelen. Minister Hofstra meent, dat de kern voor de _ Nederlandse regering is of Nederland aan deze financiering kan meedoen. Als spreker ziet, dat voor de investeringsbank, het readaptatiefonds, Euratom en andere uitgaven van de nieuwe verdragen in de eerste drie jaar van Nederland ai f.50 min per jaar zal worden gevraagd, zal een bijdrage zoals in het Franse stuk wordt voorgesteld voor Neaerland niet meer te dragen zijn. Spreker vindt in dit opzicnx het Duitse plan wellicht nog aanvaardbaar, maar moex P deze grond het Franse voorstel afwijzen. Het zou anders zijn als de openstelling van de Franse overzeese gebieaen m a a aan Nederland notore voordelen zou geven, f o ^ e? p ^ s l a. rekening mee moeten houden, dat een en ander een terugsi^

5 op het handelsverkeer met de Zuidamerikaanse landen zal kunnen hebben. Spreker wijst er nog op (naar aanleiding van een opmerking van minister Mansholt over de suikeraccijns), dat de schatkist door vergroting van de markt minder uit de invoerrechten zal ontvangen. Minister Witte - die de vergadering moet verlaten - zegt, dat hij het eens is met het standpunt van de minister-president dat alleen het Duitse voorstel als uitgangspunt aanvaardbaar is, gezien ook de zware lasten die het Franse voorstel zou meebrengen, terwijl de rege-' ring blijkens de ervaring met de bestedingsbeperking slechts met moeite kleine bedragen kan vinden. De minister-president acht het mogelijk tegenover de kenschetsing van de moeilijke situatie van Frankrijk eenzelfde betoog te houden over de financiële toestand van Engeland, dat de zware defensielasten niet kan dragen. Nederland is echter niet in staat in belangrijke mate aan verlichting van de situatie in die landen te helpen. Gedeeltelijk zou Duitsland dit kunnen, maar de enige grote mogendheid, die dit enigszins afdoende kan, is Amerika. Men zal deze moeilijkheden niet moeten inschuiven in de EGM, al kan op dit gebied iets worden gedaan. Ten gevolge van de sterke bevolkingstoeneming in Nederland zijn belangrijke bedragen nodig voor woningbouw, scholenbouw, onderwijsvoorzieningen en investeringen in de industrie e.dc Belangrijke nieuwe bijdragen voor deze beide verdragen zouden tot belastingverhoging moeten leiden, maar als men ziet hoe de verschillende bevolkingsgroepen op meer lasten reageren, zal dat niet eenvoudig zijn. Voorlopig verwacht spreker van de twee verdragen een stijging van de productiekosten en van de kosten van levensonderhoud en vooreerst nog weinig voordelen. Spreker is van oordeel, dat de Nederlandse regering noch reëel noch politiek het Franse voorstel kan aanvaarden, dat te ver gaat en dat alleen betrekking heeft op de Franse overzeese gebiedsdelen. Voor Nederland is het hoofdprobleem de aanhoudende bevolkingsgroei. Dit maakt het noodzakelijk, dat ons prijsniveau in vergelijking met de andere landen lager gehouden moet worden. Wat de preferenties betreft acht spreker het aan de ene kant verhelderend wat minister Mansholt over de cijfers heeft medegedeeld. Aan dc andere kant dient men te bedenken, dat dit weer een last op onze kosten van levensonderhoud zal leggen. Hij is het echter wel ermede eens, dat de oplossing, die minister Mansholt zag, minder bezwaarlijk kan zijn dan regeringscontracten. Minister Mansholt wijst erop, dat men moet bedenken, dat de gemeenschappelijke markt over vijftien jaar pas werkelijkheid wordt en dat in die periode ook zonder_ EGM belangrijke wijzigingen zouden optreden. De koffieprijs is bv. enige t i j d het driedubbele geweest van de prijs van enige jaren tevoren. Spreker ziet de EGM als een zaak van gigantische betekenis en dan zal Nederland ook bereid moeten zijn om een bedrag in de orde van grootte van f.150 a ±. dvv min per jaar ais offer voor de EGM in zijn geheel te brengen. Minister Luns merkt in de eerste plaats op, dat er een constructie moet komen, waarin de kwestie van de_ overzeese gebiedsdelen algemeen gesteld is en de financie ringsbijdragen niet alleen op enkele Franse gebieden betrekking hebben. In dit opzicht is het Duitse document meer bevredigend. Bovendien bewegen de Duitse gedaenten n i wat de bijdragen betreft zich op een bescheidener ^ e ^ nl min per jaar in de sociale sector X) en als boven grens voor bijdragen in de andere sector (ff), ^ ^ f ^ min in vier jaar, Praktisch betekent dit maximaal 400 min in vier jaar, waarvan Nederland dan ongeveer 7* zou moex bijdragen. ~ "

6 ministerraad Minister Zijlstra wijst erop, dat bij het volgen van het Franse document de vraag r i j s t waar wij heengaan met Eurafrika en of Nederland zich niet in koloniale avon turen gaat steken, waarvan de afloop niet anders dan zeer zuur kan zijn en wat steeds vele kosten meebrengt. Spreker acht deze politieke zijde zo belangrijk, dat op deze"grond het Duitse voorstel wel en het Franse niet aanvaardbaar is. Staatssecretaris YË JËËI_5 U > i is van oordeel dat het ook niet onaanvaardbaar zal zijn als in afwijking van het Duitse document de genoemde bijdrage niet alleen op additionele investeringen, maar ook op binnen het investeringsniveau liggende bedragen betrekking zou hebben. De minister-pre si dent stelt na enige verdere discussie de volgende conclusies voors 1. Ten aanzien van de kwestie van de verlening van b i j dragen aan de financiering van projecten in de overzeese gebieden van de EGM-landen zal de Nederlandse delegatie zich stellen op de basis van het Duitse document (dus niet van het Franse voorstel) met dien verstande, dat niet behoeft te worden vastgehouden aan de eis van additionele uitgaven in deze gebieden boven de bestaande; 2\_ De Nederlandse bijdragen zullen maximaal in de orde van grootte liggen van de bedragen, die van Duitse zijde als Nederlands aandeel zijn genoemd ( + 7f van rond $ 100 min per jaar). Als de verlangde bijdrage belangrijk hierbovenuit zou gaan, zal gesteld moeten worden, dat men met de kwestie in het Nederlandse kabinet moet terugkeren. 3._ Ten aanzien van de tropische produkten uit de overzeese gebieden van de EGM-landen zal men geen preferentie in de vorm van lange-termijncontracten moeten aanvaarden; als naar een bepaalde preferentie via het buitentarief wordt gestreefd, zal men dat moeten vinden in onderhandelingen_ over het buitentarief voor de betrokken produkten. (Daarbij zal men moeten waken tegen tariefstellingen, die onze handelsbetrekkingen met dc Zuid-Amerikaanse landen zouden frustreren. Wij moeten blijven streven naar een zo laag mogelijk tarief). Als men op de aangegeven wijze niet tot overeenstemming kan komen, zal men ook op dit punt in het kabinet terug moeten komen. De raad verklaart zich met deze conclusies akkoora. De secretaris, / 21 februari Typ : 1 Coll: 5

Verslag van de Raad van Nederlandse Ministers over EEG en Euratom (18 januari 1957)

Verslag van de Raad van Nederlandse Ministers over EEG en Euratom (18 januari 1957) Verslag van de Raad van Nederlandse Ministers over EEG en Euratom (18 januari 1957) Légende: Op 18 januari 1957 onderzoekt de Raad van Ministers van Nederland bijeengekomen in een buitengewone zitting,

Nadere informatie

ZEER &EHEIM. /UCOt^i v^ Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden, Jt/Z^P^C^4

ZEER &EHEIM. /UCOt^i v^ Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden, Jt/Z^P^C^4 ZEER &EHEIM / «" MINISTERRAAD.* * f A Nr.l893 Ex.nr. /* f -^ Notulen van de buitengewone vergadering o ' J gehouden op vrijdag 18 januari 1957 in de trèveszaal, aange- K/X&n $&/) - vangen 's morgens om.tien

Nadere informatie

Verslag van de Nederlandse ministerraad betreffende EEG en Euratom (21 januari 1957)

Verslag van de Nederlandse ministerraad betreffende EEG en Euratom (21 januari 1957) Verslag van de Nederlandse ministerraad betreffende EEG en Euratom (21 januari 1957) Légende: Op 21 januari 1957, twee manden voor de ondertekening van Verdragen te Rome, onderzoekt de Nederlandse ministerraad

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet MINISTERRAAD Nr. 4730 Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet Aanwezig; de vice-minister-president Witteveen

Nadere informatie

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND bij de Ij Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van II hedenmorgen doe ik U hierbij een Nota toekomen die enige Jl_S bedachten bevat over de wijze waarop

Nadere informatie

Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet

Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet tea MINISTERRAAD Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet Aanwezig: minister-president De Jong en

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone vergadering van de Ministerraad op 7 juni 1960 *'s Middags te 4 uur aangevangen en 's avonds voortgezet.

Notulen van de buitengewone vergadering van de Ministerraad op 7 juni 1960 *'s Middags te 4 uur aangevangen en 's avonds voortgezet. 150 Notulen van de buitengewone vergadering van de Ministerraad op 7 juni 1960 *'s Middags te 4 uur aangevangen en 's avonds voortgezet. Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen,

Nadere informatie

MINISTERIE. SOOrïiIJK

MINISTERIE. SOOrïiIJK MINISTERIE VAN B U I T E N L A N D S E Z A K E N, 1 ' S - G R A V E N H A G E 1 V E R Z O E K E BIJ B E A N T W O O R D I N G, K E N M E R K, O N D E R W E R P, D A T U M BN N U M M E R TE VER Kenmerk:

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 mei 1962 *'s Avonds te 8.30 uur aangevangen, Kabinet van de Minister-President.

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 mei 1962 *'s Avonds te 8.30 uur aangevangen, Kabinet van de Minister-President. 227 Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 mei 1962 *'s Avonds te 8.30 uur aangevangen, Kabinet van de Minister-President. Aanwezig : De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen

Nadere informatie

MINISTERRAAD. Ex.nr. Nr.8285

MINISTERRAAD. Ex.nr. Nr.8285 Zeer Geheim TT" Ex.nr MINISTERRAAD Nr.8285 Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g i n h e t C a t s h u i s, aangevangen s middags i n a a n s l u i t i n g aan de m i n i s t e

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN cc: alle Leden MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 'S - G R A V E N H A G E MINISTERRAAD n 16 «1961 Â ^ - ^. zijner Excellentie li Ju+U, /f ^0 U^*.. 4*v de Minister-President, Voorzitter van de Raad voor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

De n o t u l e n worden v a s t g e s t e l d na de. w i j z i g i n g e n opgenomen i n b i j l a g e I I.

De n o t u l e n worden v a s t g e s t e l d na de. w i j z i g i n g e n opgenomen i n b i j l a g e I I. Zeer Geheim Ex.nr MINISTERRAAD Nr.6452 N o t u l e n van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 10 mei i n h e t C a t s h u i s, aangevangen *s morgens om 10 u u r en 's middags voortgezet

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren.

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren. Quiz over politiek, Europa en staatsrechtelijke spelregels Toelichting In de periode 2008-2010 werkte ik als staatsrechtjurist binnen het projectteam versterking Grondwet bij het Miniserie van BZK. Dit

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.04.2004 COM(2004) 315 definitief 2004/0107 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de kennisgeving aan de Republiek Korea van de opzegging

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 59 d.d. 28 juli 2009 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mr. W.F.C. Baars) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags -H *4 ( Zeer Geheim MINISTERRAAD Nr.4387 Ex.nr, «9 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags voortgezet Aanwezig: de minister-president

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0371 (COD) 7105/15 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 162 MI 162

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 feb. 1959 *'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 feb. 1959 *'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal. 106 Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 feb. 1959 *'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal. Aanwezig: De Minister-President Beel en de Ministers Van Aartsen,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget

Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK Ai Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget Aanwezig: De minister-president

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Rapport. Hoe is jouw Zweeds? Oordeel

Rapport. Hoe is jouw Zweeds? Oordeel Rapport Hoe is jouw Zweeds? Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de onderzochte gedraging, die wordt toegerekend aan de minister van Buitenlandse Zaken, gegrond. Datum: 1 september 2015

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

poli/tïeke samenwerking van de Zes.

poli/tïeke samenwerking van de Zes. RANDUM no. 611 Van: Mr. G. E. baron van Ittersum Aarfflt ^la Ç If Onderwerp poli/tïeke samenwerking van de Zes. cc T S DGPZ POAD DNW DIE 25 maart 1961. De brief van Hr. Ms. Ambassadeur te Parijs d.d. 21

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 6792/10 LIMITE JUSTCIV 34 CODEC 142 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op woensdag 3 januari 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortge zet

Notulen van de vergadering gehouden op woensdag 3 januari 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortge zet MINISTERRAAD Nr. 4335 Ex.nr. i 7 Notulen van de vergadering gehouden op woensdag 3 januari 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortge zet Aanwezig: de minister-president

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

Zeer Geheim. N o t u l e n van de v e r g a d e r i n g v a n 9 november

Zeer Geheim. N o t u l e n van de v e r g a d e r i n g v a n 9 november Zeer Geheim Ex. n r MINISTERRAAD Nr.6226 N o t u l e n van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 23 november 1973 i n h e t C a t s h u i s, aangevang 's morgens om 10 uur en 's middags voortgezet

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 vra2005vws-10 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 44 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Opheffing Stuurgroep Oosterschelde Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend: 1. dat de declaranten Intentieverklaring inzake coördinatie van het beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 673 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht) B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN G R AVI! N H AGE Aan :. Zijne excellentie de Minister-President Voorzitter van de Raad voor Europese Zaken Directie/Afdeling DGES Darum : 11 juli 1968 Onderwerp: Conclusies

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL.067 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

3. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen

3. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sow jetrepublieken betreffende het internationale vervoer over de weg De Regering van het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Schola Europaea Bureau van de secretaris-generaal Afdeling pedagogie Ref. : 2009-D-225-nl-5 Orig. : FR Versie : NL Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens

Nadere informatie

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De voorzitter van het overleg met de Bijzondere Commissie Burgerpersoneel Defensie (BCBPDEF); De centrales van overheidspersoneel toegelaten tot de BCBPDEF.

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT. Staten-Generaal, vergaderjaar 2009 2010, 32 346, B en nr.

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT. Staten-Generaal, vergaderjaar 2009 2010, 32 346, B en nr. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 B 32 346 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 128.01 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 193 Besluit van 6 april 2011, houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie