ZEER GEHEIM. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEER GEHEIM. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur"

Transcriptie

1 MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK 'kt-\ OCtml Nr ZEER GEHEIM EX.nr. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Hofstra, Luns, Mansholt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff,'Witte, Zijlstra en de gevolmachtigde ministers Lampe en Pos (Afwezig is minister Klompé) Tevens is aanwezig staatssecretaris Van der Beugel Secretaris; J. Middelburg 2. Ingekomen stukken gn_mededelingen Benoeming l i d van het Hof van Justitie van Suriname De minister-president deelt mede, dat wordt voorgesteld mr. W J\JT Koole te benoemen tot lid van het Hof van Justitie van Suriname. Minister Pos zegt gaarne nog eerst van het voorstel kennis te willen nemen. De ministerpresident stelt voor met de voordracht in te stemmen^ als minister Pos ook akkoord gaat. De raad besluit aldus. 3De Europese Gemeenschappelijke Markt en de overzeese gebiedsdelen~"("brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 11 februari 1957? nr.22011, met bijlagen) Minister Luns deelt mede, dat de Franse regering buiten de werkgroep - om met een nieuw document over de verhouding tot de overzeese gebiedsdelen is gekomen. In dit document, dat ter vergadering wordt rondgedeeld, wordt gesteld, dat Algerije tot het Europese deel van de gemeenschappelijke markt behoort. De financiële bijdrage van de andere EG-M-landen zou betrekking moeten hebben op de Afrikaanse semi-koloniale gebieden van Frankrijk. De Fransen willen hieromtrent een conventie als onderdeel van het EGMverdrag afsluiten voor vijf jaar; na vijf jaar zal dan met unanimiteit moeten worden beslist over de voortzetting van de band tussen de EGM en deze gebieden. De Fransen denken aan een bijdrage van $ 100 min per jaar, welke de andere vijf landen moeten geven. Voor wat betreft de afzet van de produkten uit deze overzeese gebieden wordt in het stuk voorgesteld een verhoogd buitentarief vast te stellen,waardoor vanzelf een preferentie zou ontstaan. In een gesprek met Marjolin heeft staatssecretaris Van der Beugel erop gewezen, dat de opzet van dit Franse document de basis ver-_ andert van het overleg, dat tot nu toe over deze kwestie is gevoerd. Het zal betekenen, dat de minister-presidenten met vóór de bijeenkomst van dinsdag een standpunt hierover kunnen bepalen. Voorts zijn de bedragen, waaraan men denkt, voor Nederland te hoog. De staatssecretaris heeft voorts gezegd, dat werd verwacht, dat Frankrijk het reeds besproken Duitse document zou amenderen, en heeft er zijn bezorgdheid over uitgesproken, dat plotseling een nieuw document ter taiei

2 ministerraad wordt gebracht zonder dat het Duitse document nog is af f f P handeld. Van Duitse (en Nederlandse) zijde is st^ds ontkend, dat de openstelling van de Franse overzeese gebieder voor de EGM-landen een gunst zou zijn, die het meebetalen 1 aan investeringen in deze gebieden zou moeten meebrengen In het nieuwe Franse document heeft men het slechts over" een deel van de Ffanse unie; de band met Marokko, Tunis en de overzeese gebieden van andere EGM-landen zou men volgens het Franse voorstel later in afzonderlijke conventies kunnen regelen. Spreker concludeert, dat bij de voortzetting van de besprekingen in Parijs het volgende standpunt ware in te nemen: de Nederlandse delegatie zal ernstig bezwaar maken tegen de procedure, waarbij op het laatste ogenblik nieuwe ingrijpende voorstellen op tafel komen; de tijd heeft ontbroken om dit nieuwe document op zijn waarde te beoordelen en voorts zal men de bezwaren moeten zeggen, die tegen het Franse voorstel bestaan. De ministerpresident is van oordeel, dat, als men in de richting gaat van het bijdragen aan investeringen in overzeese gebieden, het Duitse document hiervoor een logische oplossing geeft in die zin, dat de vijf andere landen bijdragen als het zesde land de nader aangegeven investeringen in zijn overzeese gebieden uitbreidt. Het Franse voorstel is volkomen geconcentreerd op Franse gebieden. Het legt in de preambule deze bijdragen ook vast op een wijze, die in Nederland grote weerstand zal ondervinden. Minister Luns verwacht, dat men van Belgische zijde direct bereid zal zijn het Franse voorstel als basis te nemen. Aangezien de Duitsers anders zullen procederen verwacht spreker, dat Nederland in deze kwestie niet de spits behoeft af te bijten. De minister-president ziet als ander bezwaar tegen het Franse voorstel de preferentie voor de produkten uit de Franse overzeese gebieden, welke belangrijke moeilijkheden zal kunnen geven, bv. bij onderhandelingen over het handelsverkeer met Zuid-Amerikaanse landen. Minister Zijlstra ziet dit laatste ook wel als een moeilijkheid, maar meent, dat het zwaartepunt bij de financiële kwestie ligt. De preferentiezaak is bovendien nog vaag, terwijl de financiële kant niet vaag meer is. Staatssecretaris Van_der Beugel noemt drie belangrijke verschilpunten tussen EëT nieuwe Franse stuk en het Duitse document. Vooreerst is er het politieke verschil, dat het Duitse document voorstelt, dat er een investeringspot voor overzeese gebieden der zes landen komt, terwijl het Franse stuk stelt, dat de vijf andere landen moeten meefinancieren in de koloniale gebieden van Frankrijk. In de tweede plaats is er wat de financiële lasten voor Nederland betreft het verschil, dat in de Duitse visie onze bijdrage ongeveer tussen $ 7 en 9 min zou '.liggen, terwijl ook de Nederlandse overzeese gebieden voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen, terwijl het Franse document alleen over de Franse koloniën spreekt en andere gebieden eventueel in nadere conventies erbij betrokken zouden kunnen worden. In de derde plaats stelt het Franse document het meedragen van de lasten van de financiering en van de preferentie voor koloniale produkten als een tegenprestatie voor het geleidelijk openstellen van deze koloniale gebieden voor de handel van de andere EGM-landen. Een nieuw punt is

3 wj-iixö uerraad voorts, dat in dit document wordt gesteld, dat Algiers ar. andere overzeese departementen tot het gebied van de?pm behoren; tot nu toe bestond de indruk, dat Frankriik flel tot de overzeese gebieden rekende. d.. De minis^r^esiderrt merkt wat dit laatste punt betreft op, dat de Fransen zuiver formeel gelijk hebben nl. dat Algerije een departement van Frankrijk is Men dient er zich dan rekenschap van te geven, dat verschillende regelingen, zoals die inzake het vrije personenverkeer de har monisatie der sociale wetgeving en de preferenties'voor Franse landbouwprodukten ook ineens voor Algerije zouden gelden, tenzij daaromtrent voorbehoud wordt gemaakt. Minister Mansholt merkt op, dat hij ten aanzien van de preferenties ervan uitgegaan is, dat Algerije erbij behoort. Het is ook niet zo belangrijk of ook graan uit Algerije onder de overeengekomen regeling zal vallen. Moeilijker ligt de zaak ten aanzien van koffie, cacao en oliezaden uit de Afrikaanse gebieden. Van de f.150 min aan koffie, die ons land per jaar invoert, komt slechts weinig uit Franse gebieden (f.40»000). Als een hoog buitentarief wordt vastgesteld, zal de Nederlandse consument toch aan Braziliaanse koffie de voorkeur blijven geven. Spreker meent, dat beter een bepaald buitentarief voor koffie kan worden overeengekomen dan een preferentie in de vorm van regeringscontracten. De Fransen hebben een ingeschreven invoerrecht op koffie van 20$ en een toegepast recht van 6$. Benelux heft geen invoerrecht op koffie, terwijl de Fransen voor de EG-M streven naar 25$ Spreker meent, dat terzake van dit produkt een compromis mogelijk zal zijn, dat komt te liggen tussen het Franse ingeschreven en toegepaste recht, In Nederland zou men een stijging van de gezinsuitgaven kunnen compenseren bv door verlaging van de suikeraccijns. Ten aanzien van de cacaobonen is de situatie voor ons anders, aangezien Nederland bijna tweederden van zijn behoeften uit Franse gebieden invoert. Door een hoger buitentarief zal dit aandeel dan nog wel vergroot worden. Spreker meent, dat door onderhandelingen op dit punt ook wel overeenstemming te verkrijgen zal zijn. Hierover zal nog overleg met de produktschappen moeten plaats vinden teneinde een advies daaromtrent van hen te krijgen. Moeilijker ligt de zaak voor wat de oliezaden betreft. Frankrijk heft een invoerrecht van 8$ en de andere landen 4$. Voor oliezaden zal een matig buitentarief nodig zijn, maar spreker meent, dat 5$ nog wel mogelijk is. Spreker geeft hieraan de voorkeur boven gedwongen regeringscontracten. Minister Zijlstra is het met het betoog van minister Mansholt in belangrijke mate eens. Als de Fransen er echter in slagen om Braziliaanse koffie door Afrikaanse koffie te vervangen zal dit wel repercussies op onze handel met Brazilië hebben. Het komt dan vooral neer op het concrete resultaat. Spreker is het ermede eens, dat een matig buitentarief in het algemeen beter is dan een preferentieel afzetsysteem. Spreker heeft echter grote zorg voor regelingen, die onze betrekkingen met de Zuidamerikaanse landen zouden frustreren of die onze preferentie voor Surinaamse producten zouden aantasten.,. _ Minister Mansholt merkt op, dat overleg met minister Pos heeft plaats gevonden en dat het mogelijk 11JJ" e e n tariefcontingent vast te stellen voor Surinaamse citrusvruchten. Spreker ziet bananen niet als een ernstige moeilijkheid voor ons land. Ruim eenzesde deel van de Nederlandse import van bananen komt uit Afrikaanse gebieden.

4 ZEER GEHEIM _A_ 7. ministerraad a 1.. Minister Pos zegt, dat prealabel is of Nederland al of niet zal deelnemen aan de EGM. Als het wel dennet? dan komt het vraagstuk van de associatie van overzeese TZ bieden aan de orde. Als de associatie van Suriname zou i n houden, dat Suriname zijn tarieven tegenover de EGM-landen zou moeten afbreken en tegenover de rest zou moeten vervangen door het gemeenschappelijke buitentarief dan zou dat niet aanvaardbaar voor Suriname zijn. Spreker is er A/W O^U^} ±et z o ë e^3t op, dat/niet gcdiocriffiin^rd-^ax^toden Al, y^^,*? **^^ Suriname CAJL *CsU4 /LCM» behoort voorts tot de onderontwikkelde gebieden en heeft % ^om^^u^^^ dien hoofde een beschermend invoertarief nodig. Boven- LtJ" /M / M&<*A d i e n o n t v a n ê t h e t l a n d 30/a van zijn inkomsten uit ie in- "T y y J "voerrechten. Men kan dan zeggen, dat Suriname er dan maar /%IAJH tuu, ^jduiten moet blijven, maar dat lost de moeilijkheden niet tj;j^4l*4 i 0V M e n k a n s t r e v e n e e n d e e l ' van de Beneluxpref erenties te ct^c^si^ /redden, maar langzaam zal Nederland dergelijke regelingen JU,'/^/tsvf ^Vmoeten beëindigen en zal de Beneluxmarkt voor de gemeen- /^/fa /(ZlwÓit s c h a PP e l i 3 k e markt verdwijnen. Spreker meent, dat men voor /^m^cs* Suriname dan zal moeten streven naar een of andere vorm ^Z> "tj&tbtvzxi associatie, waarbij dit land niet genoodzaakt is zijn 's! ' J ^tarieven af te breken en het EGM-buitentarief te aanvaar- CftmL d e n ( w a a r bij n o g niets is gezegd over andere kwesties, als het vrije personenverkeer). Minister Samkalden deelt de bezwaren, die in de ministerraad zijn gemaakt tegen de procedure, die de Fransen volgen, maar het vraagstuk van de Afrikaanse gebieden en hun verhouding tot de EGM ligt sinds half november ter tafel. Spreker meent, dat de bedragen van de investeringen, die Frankrijk noemt, zeer reëel zijn. Frankrijk investeert in deze gebieden jaarlijks frs 300 a 350 mld. Het Franse investeringsbedrag in Marokko is van % 66 min in 1956 gestegen tot % 172 min voor Hieruit blijkt, dat voor de Fransen dit een essentieel probleem is. Neemt men aan, dat voor een verhoging van het nationale inkomen met 2$ in onderontwikkelde gebieden met een miljard inwoners een investeringsbedrag van % 13 mld per jaar nodig is dan zou voor de Franse overzeese gebieden, waar 80 miljoen mensen wonen,een investering van ongeveer % 1 mld per jaar nodig zijn om een stijging van het nationale inkomen met 2^ te verkrijgen. Dit is de Franse kant van het vraagstuk. Wat de kant van de overzeese gebiedsdelen betreft is spreker alleen iets van Tunis en Marokko bekend. Het blijkt, dat vooral Marokko grote voorkeur heeft voor oriëntering op de EGM. Be Buitse conceptie geeft voor dit vraagstuk geen oplossing, omdat het daarin alleen om aanvullende gelden gaat. Be Franse gedachtengang is voor Nederland meer aanvaardbaar als de financiële bijdragen betrekking hebben op de zelfstandige overzeese gebiedsdelen. Minister Hofstra meent, dat de kern voor de _ Nederlandse regering is of Nederland aan deze financiering kan meedoen. Als spreker ziet, dat voor de investeringsbank, het readaptatiefonds, Euratom en andere uitgaven van de nieuwe verdragen in de eerste drie jaar van Nederland ai f.50 min per jaar zal worden gevraagd, zal een bijdrage zoals in het Franse stuk wordt voorgesteld voor Neaerland niet meer te dragen zijn. Spreker vindt in dit opzicnx het Duitse plan wellicht nog aanvaardbaar, maar moex P deze grond het Franse voorstel afwijzen. Het zou anders zijn als de openstelling van de Franse overzeese gebieaen m a a aan Nederland notore voordelen zou geven, f o ^ e? p ^ s l a. rekening mee moeten houden, dat een en ander een terugsi^

5 op het handelsverkeer met de Zuidamerikaanse landen zal kunnen hebben. Spreker wijst er nog op (naar aanleiding van een opmerking van minister Mansholt over de suikeraccijns), dat de schatkist door vergroting van de markt minder uit de invoerrechten zal ontvangen. Minister Witte - die de vergadering moet verlaten - zegt, dat hij het eens is met het standpunt van de minister-president dat alleen het Duitse voorstel als uitgangspunt aanvaardbaar is, gezien ook de zware lasten die het Franse voorstel zou meebrengen, terwijl de rege-' ring blijkens de ervaring met de bestedingsbeperking slechts met moeite kleine bedragen kan vinden. De minister-president acht het mogelijk tegenover de kenschetsing van de moeilijke situatie van Frankrijk eenzelfde betoog te houden over de financiële toestand van Engeland, dat de zware defensielasten niet kan dragen. Nederland is echter niet in staat in belangrijke mate aan verlichting van de situatie in die landen te helpen. Gedeeltelijk zou Duitsland dit kunnen, maar de enige grote mogendheid, die dit enigszins afdoende kan, is Amerika. Men zal deze moeilijkheden niet moeten inschuiven in de EGM, al kan op dit gebied iets worden gedaan. Ten gevolge van de sterke bevolkingstoeneming in Nederland zijn belangrijke bedragen nodig voor woningbouw, scholenbouw, onderwijsvoorzieningen en investeringen in de industrie e.dc Belangrijke nieuwe bijdragen voor deze beide verdragen zouden tot belastingverhoging moeten leiden, maar als men ziet hoe de verschillende bevolkingsgroepen op meer lasten reageren, zal dat niet eenvoudig zijn. Voorlopig verwacht spreker van de twee verdragen een stijging van de productiekosten en van de kosten van levensonderhoud en vooreerst nog weinig voordelen. Spreker is van oordeel, dat de Nederlandse regering noch reëel noch politiek het Franse voorstel kan aanvaarden, dat te ver gaat en dat alleen betrekking heeft op de Franse overzeese gebiedsdelen. Voor Nederland is het hoofdprobleem de aanhoudende bevolkingsgroei. Dit maakt het noodzakelijk, dat ons prijsniveau in vergelijking met de andere landen lager gehouden moet worden. Wat de preferenties betreft acht spreker het aan de ene kant verhelderend wat minister Mansholt over de cijfers heeft medegedeeld. Aan dc andere kant dient men te bedenken, dat dit weer een last op onze kosten van levensonderhoud zal leggen. Hij is het echter wel ermede eens, dat de oplossing, die minister Mansholt zag, minder bezwaarlijk kan zijn dan regeringscontracten. Minister Mansholt wijst erop, dat men moet bedenken, dat de gemeenschappelijke markt over vijftien jaar pas werkelijkheid wordt en dat in die periode ook zonder_ EGM belangrijke wijzigingen zouden optreden. De koffieprijs is bv. enige t i j d het driedubbele geweest van de prijs van enige jaren tevoren. Spreker ziet de EGM als een zaak van gigantische betekenis en dan zal Nederland ook bereid moeten zijn om een bedrag in de orde van grootte van f.150 a ±. dvv min per jaar ais offer voor de EGM in zijn geheel te brengen. Minister Luns merkt in de eerste plaats op, dat er een constructie moet komen, waarin de kwestie van de_ overzeese gebiedsdelen algemeen gesteld is en de financie ringsbijdragen niet alleen op enkele Franse gebieden betrekking hebben. In dit opzicht is het Duitse document meer bevredigend. Bovendien bewegen de Duitse gedaenten n i wat de bijdragen betreft zich op een bescheidener ^ e ^ nl min per jaar in de sociale sector X) en als boven grens voor bijdragen in de andere sector (ff), ^ ^ f ^ min in vier jaar, Praktisch betekent dit maximaal 400 min in vier jaar, waarvan Nederland dan ongeveer 7* zou moex bijdragen. ~ "

6 ministerraad Minister Zijlstra wijst erop, dat bij het volgen van het Franse document de vraag r i j s t waar wij heengaan met Eurafrika en of Nederland zich niet in koloniale avon turen gaat steken, waarvan de afloop niet anders dan zeer zuur kan zijn en wat steeds vele kosten meebrengt. Spreker acht deze politieke zijde zo belangrijk, dat op deze"grond het Duitse voorstel wel en het Franse niet aanvaardbaar is. Staatssecretaris YË JËËI_5 U > i is van oordeel dat het ook niet onaanvaardbaar zal zijn als in afwijking van het Duitse document de genoemde bijdrage niet alleen op additionele investeringen, maar ook op binnen het investeringsniveau liggende bedragen betrekking zou hebben. De minister-pre si dent stelt na enige verdere discussie de volgende conclusies voors 1. Ten aanzien van de kwestie van de verlening van b i j dragen aan de financiering van projecten in de overzeese gebieden van de EGM-landen zal de Nederlandse delegatie zich stellen op de basis van het Duitse document (dus niet van het Franse voorstel) met dien verstande, dat niet behoeft te worden vastgehouden aan de eis van additionele uitgaven in deze gebieden boven de bestaande; 2\_ De Nederlandse bijdragen zullen maximaal in de orde van grootte liggen van de bedragen, die van Duitse zijde als Nederlands aandeel zijn genoemd ( + 7f van rond $ 100 min per jaar). Als de verlangde bijdrage belangrijk hierbovenuit zou gaan, zal gesteld moeten worden, dat men met de kwestie in het Nederlandse kabinet moet terugkeren. 3._ Ten aanzien van de tropische produkten uit de overzeese gebieden van de EGM-landen zal men geen preferentie in de vorm van lange-termijncontracten moeten aanvaarden; als naar een bepaalde preferentie via het buitentarief wordt gestreefd, zal men dat moeten vinden in onderhandelingen_ over het buitentarief voor de betrokken produkten. (Daarbij zal men moeten waken tegen tariefstellingen, die onze handelsbetrekkingen met dc Zuid-Amerikaanse landen zouden frustreren. Wij moeten blijven streven naar een zo laag mogelijk tarief). Als men op de aangegeven wijze niet tot overeenstemming kan komen, zal men ook op dit punt in het kabinet terug moeten komen. De raad verklaart zich met deze conclusies akkoora. De secretaris, / 21 februari Typ : 1 Coll: 5

Verslag van de Raad van Nederlandse Ministers over EEG en Euratom (18 januari 1957)

Verslag van de Raad van Nederlandse Ministers over EEG en Euratom (18 januari 1957) Verslag van de Raad van Nederlandse Ministers over EEG en Euratom (18 januari 1957) Légende: Op 18 januari 1957 onderzoekt de Raad van Ministers van Nederland bijeengekomen in een buitengewone zitting,

Nadere informatie

ZEER &EHEIM. /UCOt^i v^ Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden, Jt/Z^P^C^4

ZEER &EHEIM. /UCOt^i v^ Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden, Jt/Z^P^C^4 ZEER &EHEIM / «" MINISTERRAAD.* * f A Nr.l893 Ex.nr. /* f -^ Notulen van de buitengewone vergadering o ' J gehouden op vrijdag 18 januari 1957 in de trèveszaal, aange- K/X&n $&/) - vangen 's morgens om.tien

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet MINISTERRAAD Nr. 4730 Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet Aanwezig; de vice-minister-president Witteveen

Nadere informatie

Verslag van de Nederlandse ministerraad betreffende EEG en Euratom (21 januari 1957)

Verslag van de Nederlandse ministerraad betreffende EEG en Euratom (21 januari 1957) Verslag van de Nederlandse ministerraad betreffende EEG en Euratom (21 januari 1957) Légende: Op 21 januari 1957, twee manden voor de ondertekening van Verdragen te Rome, onderzoekt de Nederlandse ministerraad

Nadere informatie

MINISTERIE 'S-GRAVENHAGE. ' *f'

MINISTERIE 'S-GRAVENHAGE. ' *f' f. f. J~B /pri- MINISTERIE 7p VAN B U I T E N L A N D S E Z A K E N Ministerraad 'S-GRAVENHAGE ' *f' f Q 2 E K E» M B E A N T W O O R D I N G, K E N M E R K, O N D E R W E R P, D A T U M E N N U M M E

Nadere informatie

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND bij de Ij Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van II hedenmorgen doe ik U hierbij een Nota toekomen die enige Jl_S bedachten bevat over de wijze waarop

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 20 december 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 20 december 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet MINISTERRAAD Nr.4586 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 20 december 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet Aanwezigs minister-president De Jong en

Nadere informatie

Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet

Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet tea MINISTERRAAD Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet Aanwezig: minister-president De Jong en

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone vergadering van de Ministerraad op 7 juni 1960 *'s Middags te 4 uur aangevangen en 's avonds voortgezet.

Notulen van de buitengewone vergadering van de Ministerraad op 7 juni 1960 *'s Middags te 4 uur aangevangen en 's avonds voortgezet. 150 Notulen van de buitengewone vergadering van de Ministerraad op 7 juni 1960 *'s Middags te 4 uur aangevangen en 's avonds voortgezet. Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 13 dec. 1957

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 13 dec. 1957 Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 13 dec. 1957 *'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal. Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, Helders,

Nadere informatie

MINISTERIE. SOOrïiIJK

MINISTERIE. SOOrïiIJK MINISTERIE VAN B U I T E N L A N D S E Z A K E N, 1 ' S - G R A V E N H A G E 1 V E R Z O E K E BIJ B E A N T W O O R D I N G, K E N M E R K, O N D E R W E R P, D A T U M BN N U M M E R TE VER Kenmerk:

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 18 oktober 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 VOORSTEL van: ingekomen: 17 oktober 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

MINISTERRAAD. Ex.nr. Nr.8285

MINISTERRAAD. Ex.nr. Nr.8285 Zeer Geheim TT" Ex.nr MINISTERRAAD Nr.8285 Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g i n h e t C a t s h u i s, aangevangen s middags i n a a n s l u i t i n g aan de m i n i s t e

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 mei 1962 *'s Avonds te 8.30 uur aangevangen, Kabinet van de Minister-President.

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 mei 1962 *'s Avonds te 8.30 uur aangevangen, Kabinet van de Minister-President. 227 Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 23 mei 1962 *'s Avonds te 8.30 uur aangevangen, Kabinet van de Minister-President. Aanwezig : De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN cc: alle Leden MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 'S - G R A V E N H A G E MINISTERRAAD n 16 «1961 Â ^ - ^. zijner Excellentie li Ju+U, /f ^0 U^*.. 4*v de Minister-President, Voorzitter van de Raad voor

Nadere informatie

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad*

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 december 1999 (22.12) (OR. f) 14156/99 LIMITE FISC 265 RESULTAAT BESPREKI GE van: de Groep Financiële vraagstukken d.d.: 14 december 1999 Betreft: BTW - Verlaagd tarief

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken

Nadere informatie

Verslag van de Ministerraad beteffende het comité-spaak (7 november 1955)

Verslag van de Ministerraad beteffende het comité-spaak (7 november 1955) Verslag van de Ministerraad beteffende het comité-spaak (7 november 1955) Source: Nationaal Archief, Den Haag, Prins Willem Alexanderhof 20 Postbus 90520. www.nationaalarchief.nl. 2.02.05.02, Archief Raad

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer (19 april 1955)

Verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer (19 april 1955) Verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer (19 april 1955) Source: Centraal Archief Tweede Kamer, Den Haag. Archief Vaste Kamercommissie. Buitsenlandse Zaken. Copyright:

Nadere informatie

AANBIEDINGSFORMULIER VOOR MINISTERRAADSTUKKEN

AANBIEDINGSFORMULIER VOOR MINISTERRAADSTUKKEN * 0 V*3F t i AANBIEDINGSFORMULIER VOOR MINISTERRAADSTUKKEN MINISTERRAAD Minister van IS AU6. 1976 V e r k e e r en W a t e r s t a a t Staatssecretaris van 20 1. Datum: juli A-7519 2. Nummer: HW/U 3. Afdeling:

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

De n o t u l e n worden v a s t g e s t e l d na de. w i j z i g i n g e n opgenomen i n b i j l a g e I I.

De n o t u l e n worden v a s t g e s t e l d na de. w i j z i g i n g e n opgenomen i n b i j l a g e I I. Zeer Geheim Ex.nr MINISTERRAAD Nr.6452 N o t u l e n van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 10 mei i n h e t C a t s h u i s, aangevangen *s morgens om 10 u u r en 's middags voortgezet

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren.

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren. Quiz over politiek, Europa en staatsrechtelijke spelregels Toelichting In de periode 2008-2010 werkte ik als staatsrechtjurist binnen het projectteam versterking Grondwet bij het Miniserie van BZK. Dit

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.10.2013 COM(2013) 746 final 2013/0360 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat de Europese Unie in de ministeriële conferentie van

Nadere informatie

Uittreksel van het arrest van het Hof van Justitie, AETR, zaak (31 maart 1971)

Uittreksel van het arrest van het Hof van Justitie, AETR, zaak (31 maart 1971) Uittreksel van het arrest van het Hof van Justitie, AETR, zaak 22-70 (31 maart 1971) Légende: Volgens de overweging 87 van het arrest, in een situatie zoals deze betreffende de onderhandeling van de Europese

Nadere informatie

Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 24 f e b r u a r i 1978 i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur

Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 24 f e b r u a r i 1978 i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur MINISTERRAAD E x - n r Nr.8208 Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur 1 Aanwezig: de m i n i s t e r s Wiegel ( v o o r z i t

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget

Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK Ai Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget Aanwezig: De minister-president

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 INGEKOMEN DOCUMENT van: voor de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 143

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 143 30 (196!) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 143 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2001 (25.09) (OR. fr) 12015/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0206 (ACC) M 28 PECHE 177 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags

Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags -H *4 ( Zeer Geheim MINISTERRAAD Nr.4387 Ex.nr, «9 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 maart 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om 10 uur en *s middags voortgezet Aanwezig: de minister-president

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0371 (COD) 7105/15 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 162 MI 162

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Intitulé : LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 1999 no. 26 Wijzigingen: Geen Enig artikel Goedgekeurd wordt het Reglement

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/06/2016

Datum van inontvangstneming : 30/06/2016 Datum van inontvangstneming : 30/06/2016 Vertaling C-303/16-1 Zaak C-303/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.04.2004 COM(2004) 315 definitief 2004/0107 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de kennisgeving aan de Republiek Korea van de opzegging

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen I-1 Benelux-Regelgeving inzake tekeningen of modellen 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2011 2012 33 087 (R1971) Wijziging van de artikelen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds inzake de hervorming van het College van Bewindvoerders;

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-03 Datum : 22 juli 2009 Partijen : de (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de raad van bestuur, mevrouw (naam), hierna aangeduid

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A

17217/2/10 REV 2 bar/lep/mv 1 DG I 1A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2010 (14.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 NOTA - HERZIENE VERSIE van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

MINISTERRAAD Ex.nr. 2<

MINISTERRAAD Ex.nr. 2< MINISTERRAAD Ex.nr. 2< Nr.4661 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 18 april 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags en 's avonds voortgezet Aanwezig: minister-president

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 december 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 936 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van het recht op bijstand bij verblijf buiten Nederland Nr. 4 ADVIES RAAD

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. over de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse overzeese departementen. SEC(2010) 1558 def.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. over de octroi de mer-belastingregeling in de Franse overzeese departementen. SEC(2010) 1558 def. NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2010 COM(2010) 742 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse overzeese departementen SEC(2010) 1558

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 SAMENVATTING BESPREKINGEN van: de groep Intellectuele

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2010

De agrarische handel van Nederland in 2010 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Wereldhandel in agrarische producten daalde in met ruim 10%, maar vertoont in weer herstel Nederlandse agrarische export groeit in naar

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 feb. 1959 *'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 feb. 1959 *'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal. 106 Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 27 feb. 1959 *'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal. Aanwezig: De Minister-President Beel en de Ministers Van Aartsen,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0169 (E) 12326/16 JUSTCIV 237 COEST 226 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 M Öt.% % O.E. 229 H.O. 30 september 1966 Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I Onderwerp: ontwerp-besluit

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2016:126 Instantie Raad van State Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201504420/1/A2 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op woensdag 3 januari 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortge zet

Notulen van de vergadering gehouden op woensdag 3 januari 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortge zet MINISTERRAAD Nr. 4335 Ex.nr. i 7 Notulen van de vergadering gehouden op woensdag 3 januari 1968 in de Trêveszaal aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortge zet Aanwezig: de minister-president

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 20 mei 2003 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 233.2002 van: [ ], wonende te [ ], klager,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3092

ECLI:NL:GHAMS:2014:3092 ECLI:NL:GHAMS:2014:3092 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 04-03-2014 Datum publicatie 04-08-2014 Zaaknummer 200.123.306/01 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBALK:2012:5380, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn U.A., gevestigd te Groesbeek, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-32 d.d. 17 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden, terwijl mr. M. van Pelt als secretaris)

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie