ZEER GEHEIM. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEER GEHEIM. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur"

Transcriptie

1 MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK 'kt-\ OCtml Nr ZEER GEHEIM EX.nr. Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 15 februari 1957 in de'trèveszaal aangevangen 1 s middags om twee uur Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Hofstra, Luns, Mansholt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff,'Witte, Zijlstra en de gevolmachtigde ministers Lampe en Pos (Afwezig is minister Klompé) Tevens is aanwezig staatssecretaris Van der Beugel Secretaris; J. Middelburg 2. Ingekomen stukken gn_mededelingen Benoeming l i d van het Hof van Justitie van Suriname De minister-president deelt mede, dat wordt voorgesteld mr. W J\JT Koole te benoemen tot lid van het Hof van Justitie van Suriname. Minister Pos zegt gaarne nog eerst van het voorstel kennis te willen nemen. De ministerpresident stelt voor met de voordracht in te stemmen^ als minister Pos ook akkoord gaat. De raad besluit aldus. 3De Europese Gemeenschappelijke Markt en de overzeese gebiedsdelen~"("brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 11 februari 1957? nr.22011, met bijlagen) Minister Luns deelt mede, dat de Franse regering buiten de werkgroep - om met een nieuw document over de verhouding tot de overzeese gebiedsdelen is gekomen. In dit document, dat ter vergadering wordt rondgedeeld, wordt gesteld, dat Algerije tot het Europese deel van de gemeenschappelijke markt behoort. De financiële bijdrage van de andere EG-M-landen zou betrekking moeten hebben op de Afrikaanse semi-koloniale gebieden van Frankrijk. De Fransen willen hieromtrent een conventie als onderdeel van het EGMverdrag afsluiten voor vijf jaar; na vijf jaar zal dan met unanimiteit moeten worden beslist over de voortzetting van de band tussen de EGM en deze gebieden. De Fransen denken aan een bijdrage van $ 100 min per jaar, welke de andere vijf landen moeten geven. Voor wat betreft de afzet van de produkten uit deze overzeese gebieden wordt in het stuk voorgesteld een verhoogd buitentarief vast te stellen,waardoor vanzelf een preferentie zou ontstaan. In een gesprek met Marjolin heeft staatssecretaris Van der Beugel erop gewezen, dat de opzet van dit Franse document de basis ver-_ andert van het overleg, dat tot nu toe over deze kwestie is gevoerd. Het zal betekenen, dat de minister-presidenten met vóór de bijeenkomst van dinsdag een standpunt hierover kunnen bepalen. Voorts zijn de bedragen, waaraan men denkt, voor Nederland te hoog. De staatssecretaris heeft voorts gezegd, dat werd verwacht, dat Frankrijk het reeds besproken Duitse document zou amenderen, en heeft er zijn bezorgdheid over uitgesproken, dat plotseling een nieuw document ter taiei

2 ministerraad wordt gebracht zonder dat het Duitse document nog is af f f P handeld. Van Duitse (en Nederlandse) zijde is st^ds ontkend, dat de openstelling van de Franse overzeese gebieder voor de EGM-landen een gunst zou zijn, die het meebetalen 1 aan investeringen in deze gebieden zou moeten meebrengen In het nieuwe Franse document heeft men het slechts over" een deel van de Ffanse unie; de band met Marokko, Tunis en de overzeese gebieden van andere EGM-landen zou men volgens het Franse voorstel later in afzonderlijke conventies kunnen regelen. Spreker concludeert, dat bij de voortzetting van de besprekingen in Parijs het volgende standpunt ware in te nemen: de Nederlandse delegatie zal ernstig bezwaar maken tegen de procedure, waarbij op het laatste ogenblik nieuwe ingrijpende voorstellen op tafel komen; de tijd heeft ontbroken om dit nieuwe document op zijn waarde te beoordelen en voorts zal men de bezwaren moeten zeggen, die tegen het Franse voorstel bestaan. De ministerpresident is van oordeel, dat, als men in de richting gaat van het bijdragen aan investeringen in overzeese gebieden, het Duitse document hiervoor een logische oplossing geeft in die zin, dat de vijf andere landen bijdragen als het zesde land de nader aangegeven investeringen in zijn overzeese gebieden uitbreidt. Het Franse voorstel is volkomen geconcentreerd op Franse gebieden. Het legt in de preambule deze bijdragen ook vast op een wijze, die in Nederland grote weerstand zal ondervinden. Minister Luns verwacht, dat men van Belgische zijde direct bereid zal zijn het Franse voorstel als basis te nemen. Aangezien de Duitsers anders zullen procederen verwacht spreker, dat Nederland in deze kwestie niet de spits behoeft af te bijten. De minister-president ziet als ander bezwaar tegen het Franse voorstel de preferentie voor de produkten uit de Franse overzeese gebieden, welke belangrijke moeilijkheden zal kunnen geven, bv. bij onderhandelingen over het handelsverkeer met Zuid-Amerikaanse landen. Minister Zijlstra ziet dit laatste ook wel als een moeilijkheid, maar meent, dat het zwaartepunt bij de financiële kwestie ligt. De preferentiezaak is bovendien nog vaag, terwijl de financiële kant niet vaag meer is. Staatssecretaris Van_der Beugel noemt drie belangrijke verschilpunten tussen EëT nieuwe Franse stuk en het Duitse document. Vooreerst is er het politieke verschil, dat het Duitse document voorstelt, dat er een investeringspot voor overzeese gebieden der zes landen komt, terwijl het Franse stuk stelt, dat de vijf andere landen moeten meefinancieren in de koloniale gebieden van Frankrijk. In de tweede plaats is er wat de financiële lasten voor Nederland betreft het verschil, dat in de Duitse visie onze bijdrage ongeveer tussen $ 7 en 9 min zou '.liggen, terwijl ook de Nederlandse overzeese gebieden voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen, terwijl het Franse document alleen over de Franse koloniën spreekt en andere gebieden eventueel in nadere conventies erbij betrokken zouden kunnen worden. In de derde plaats stelt het Franse document het meedragen van de lasten van de financiering en van de preferentie voor koloniale produkten als een tegenprestatie voor het geleidelijk openstellen van deze koloniale gebieden voor de handel van de andere EGM-landen. Een nieuw punt is

3 wj-iixö uerraad voorts, dat in dit document wordt gesteld, dat Algiers ar. andere overzeese departementen tot het gebied van de?pm behoren; tot nu toe bestond de indruk, dat Frankriik flel tot de overzeese gebieden rekende. d.. De minis^r^esiderrt merkt wat dit laatste punt betreft op, dat de Fransen zuiver formeel gelijk hebben nl. dat Algerije een departement van Frankrijk is Men dient er zich dan rekenschap van te geven, dat verschillende regelingen, zoals die inzake het vrije personenverkeer de har monisatie der sociale wetgeving en de preferenties'voor Franse landbouwprodukten ook ineens voor Algerije zouden gelden, tenzij daaromtrent voorbehoud wordt gemaakt. Minister Mansholt merkt op, dat hij ten aanzien van de preferenties ervan uitgegaan is, dat Algerije erbij behoort. Het is ook niet zo belangrijk of ook graan uit Algerije onder de overeengekomen regeling zal vallen. Moeilijker ligt de zaak ten aanzien van koffie, cacao en oliezaden uit de Afrikaanse gebieden. Van de f.150 min aan koffie, die ons land per jaar invoert, komt slechts weinig uit Franse gebieden (f.40»000). Als een hoog buitentarief wordt vastgesteld, zal de Nederlandse consument toch aan Braziliaanse koffie de voorkeur blijven geven. Spreker meent, dat beter een bepaald buitentarief voor koffie kan worden overeengekomen dan een preferentie in de vorm van regeringscontracten. De Fransen hebben een ingeschreven invoerrecht op koffie van 20$ en een toegepast recht van 6$. Benelux heft geen invoerrecht op koffie, terwijl de Fransen voor de EG-M streven naar 25$ Spreker meent, dat terzake van dit produkt een compromis mogelijk zal zijn, dat komt te liggen tussen het Franse ingeschreven en toegepaste recht, In Nederland zou men een stijging van de gezinsuitgaven kunnen compenseren bv door verlaging van de suikeraccijns. Ten aanzien van de cacaobonen is de situatie voor ons anders, aangezien Nederland bijna tweederden van zijn behoeften uit Franse gebieden invoert. Door een hoger buitentarief zal dit aandeel dan nog wel vergroot worden. Spreker meent, dat door onderhandelingen op dit punt ook wel overeenstemming te verkrijgen zal zijn. Hierover zal nog overleg met de produktschappen moeten plaats vinden teneinde een advies daaromtrent van hen te krijgen. Moeilijker ligt de zaak voor wat de oliezaden betreft. Frankrijk heft een invoerrecht van 8$ en de andere landen 4$. Voor oliezaden zal een matig buitentarief nodig zijn, maar spreker meent, dat 5$ nog wel mogelijk is. Spreker geeft hieraan de voorkeur boven gedwongen regeringscontracten. Minister Zijlstra is het met het betoog van minister Mansholt in belangrijke mate eens. Als de Fransen er echter in slagen om Braziliaanse koffie door Afrikaanse koffie te vervangen zal dit wel repercussies op onze handel met Brazilië hebben. Het komt dan vooral neer op het concrete resultaat. Spreker is het ermede eens, dat een matig buitentarief in het algemeen beter is dan een preferentieel afzetsysteem. Spreker heeft echter grote zorg voor regelingen, die onze betrekkingen met de Zuidamerikaanse landen zouden frustreren of die onze preferentie voor Surinaamse producten zouden aantasten.,. _ Minister Mansholt merkt op, dat overleg met minister Pos heeft plaats gevonden en dat het mogelijk 11JJ" e e n tariefcontingent vast te stellen voor Surinaamse citrusvruchten. Spreker ziet bananen niet als een ernstige moeilijkheid voor ons land. Ruim eenzesde deel van de Nederlandse import van bananen komt uit Afrikaanse gebieden.

4 ZEER GEHEIM _A_ 7. ministerraad a 1.. Minister Pos zegt, dat prealabel is of Nederland al of niet zal deelnemen aan de EGM. Als het wel dennet? dan komt het vraagstuk van de associatie van overzeese TZ bieden aan de orde. Als de associatie van Suriname zou i n houden, dat Suriname zijn tarieven tegenover de EGM-landen zou moeten afbreken en tegenover de rest zou moeten vervangen door het gemeenschappelijke buitentarief dan zou dat niet aanvaardbaar voor Suriname zijn. Spreker is er A/W O^U^} ±et z o ë e^3t op, dat/niet gcdiocriffiin^rd-^ax^toden Al, y^^,*? **^^ Suriname CAJL *CsU4 /LCM» behoort voorts tot de onderontwikkelde gebieden en heeft % ^om^^u^^^ dien hoofde een beschermend invoertarief nodig. Boven- LtJ" /M / M&<*A d i e n o n t v a n ê t h e t l a n d 30/a van zijn inkomsten uit ie in- "T y y J "voerrechten. Men kan dan zeggen, dat Suriname er dan maar /%IAJH tuu, ^jduiten moet blijven, maar dat lost de moeilijkheden niet tj;j^4l*4 i 0V M e n k a n s t r e v e n e e n d e e l ' van de Beneluxpref erenties te ct^c^si^ /redden, maar langzaam zal Nederland dergelijke regelingen JU,'/^/tsvf ^Vmoeten beëindigen en zal de Beneluxmarkt voor de gemeen- /^/fa /(ZlwÓit s c h a PP e l i 3 k e markt verdwijnen. Spreker meent, dat men voor /^m^cs* Suriname dan zal moeten streven naar een of andere vorm ^Z> "tj&tbtvzxi associatie, waarbij dit land niet genoodzaakt is zijn 's! ' J ^tarieven af te breken en het EGM-buitentarief te aanvaar- CftmL d e n ( w a a r bij n o g niets is gezegd over andere kwesties, als het vrije personenverkeer). Minister Samkalden deelt de bezwaren, die in de ministerraad zijn gemaakt tegen de procedure, die de Fransen volgen, maar het vraagstuk van de Afrikaanse gebieden en hun verhouding tot de EGM ligt sinds half november ter tafel. Spreker meent, dat de bedragen van de investeringen, die Frankrijk noemt, zeer reëel zijn. Frankrijk investeert in deze gebieden jaarlijks frs 300 a 350 mld. Het Franse investeringsbedrag in Marokko is van % 66 min in 1956 gestegen tot % 172 min voor Hieruit blijkt, dat voor de Fransen dit een essentieel probleem is. Neemt men aan, dat voor een verhoging van het nationale inkomen met 2$ in onderontwikkelde gebieden met een miljard inwoners een investeringsbedrag van % 13 mld per jaar nodig is dan zou voor de Franse overzeese gebieden, waar 80 miljoen mensen wonen,een investering van ongeveer % 1 mld per jaar nodig zijn om een stijging van het nationale inkomen met 2^ te verkrijgen. Dit is de Franse kant van het vraagstuk. Wat de kant van de overzeese gebiedsdelen betreft is spreker alleen iets van Tunis en Marokko bekend. Het blijkt, dat vooral Marokko grote voorkeur heeft voor oriëntering op de EGM. Be Buitse conceptie geeft voor dit vraagstuk geen oplossing, omdat het daarin alleen om aanvullende gelden gaat. Be Franse gedachtengang is voor Nederland meer aanvaardbaar als de financiële bijdragen betrekking hebben op de zelfstandige overzeese gebiedsdelen. Minister Hofstra meent, dat de kern voor de _ Nederlandse regering is of Nederland aan deze financiering kan meedoen. Als spreker ziet, dat voor de investeringsbank, het readaptatiefonds, Euratom en andere uitgaven van de nieuwe verdragen in de eerste drie jaar van Nederland ai f.50 min per jaar zal worden gevraagd, zal een bijdrage zoals in het Franse stuk wordt voorgesteld voor Neaerland niet meer te dragen zijn. Spreker vindt in dit opzicnx het Duitse plan wellicht nog aanvaardbaar, maar moex P deze grond het Franse voorstel afwijzen. Het zou anders zijn als de openstelling van de Franse overzeese gebieaen m a a aan Nederland notore voordelen zou geven, f o ^ e? p ^ s l a. rekening mee moeten houden, dat een en ander een terugsi^

5 op het handelsverkeer met de Zuidamerikaanse landen zal kunnen hebben. Spreker wijst er nog op (naar aanleiding van een opmerking van minister Mansholt over de suikeraccijns), dat de schatkist door vergroting van de markt minder uit de invoerrechten zal ontvangen. Minister Witte - die de vergadering moet verlaten - zegt, dat hij het eens is met het standpunt van de minister-president dat alleen het Duitse voorstel als uitgangspunt aanvaardbaar is, gezien ook de zware lasten die het Franse voorstel zou meebrengen, terwijl de rege-' ring blijkens de ervaring met de bestedingsbeperking slechts met moeite kleine bedragen kan vinden. De minister-president acht het mogelijk tegenover de kenschetsing van de moeilijke situatie van Frankrijk eenzelfde betoog te houden over de financiële toestand van Engeland, dat de zware defensielasten niet kan dragen. Nederland is echter niet in staat in belangrijke mate aan verlichting van de situatie in die landen te helpen. Gedeeltelijk zou Duitsland dit kunnen, maar de enige grote mogendheid, die dit enigszins afdoende kan, is Amerika. Men zal deze moeilijkheden niet moeten inschuiven in de EGM, al kan op dit gebied iets worden gedaan. Ten gevolge van de sterke bevolkingstoeneming in Nederland zijn belangrijke bedragen nodig voor woningbouw, scholenbouw, onderwijsvoorzieningen en investeringen in de industrie e.dc Belangrijke nieuwe bijdragen voor deze beide verdragen zouden tot belastingverhoging moeten leiden, maar als men ziet hoe de verschillende bevolkingsgroepen op meer lasten reageren, zal dat niet eenvoudig zijn. Voorlopig verwacht spreker van de twee verdragen een stijging van de productiekosten en van de kosten van levensonderhoud en vooreerst nog weinig voordelen. Spreker is van oordeel, dat de Nederlandse regering noch reëel noch politiek het Franse voorstel kan aanvaarden, dat te ver gaat en dat alleen betrekking heeft op de Franse overzeese gebiedsdelen. Voor Nederland is het hoofdprobleem de aanhoudende bevolkingsgroei. Dit maakt het noodzakelijk, dat ons prijsniveau in vergelijking met de andere landen lager gehouden moet worden. Wat de preferenties betreft acht spreker het aan de ene kant verhelderend wat minister Mansholt over de cijfers heeft medegedeeld. Aan dc andere kant dient men te bedenken, dat dit weer een last op onze kosten van levensonderhoud zal leggen. Hij is het echter wel ermede eens, dat de oplossing, die minister Mansholt zag, minder bezwaarlijk kan zijn dan regeringscontracten. Minister Mansholt wijst erop, dat men moet bedenken, dat de gemeenschappelijke markt over vijftien jaar pas werkelijkheid wordt en dat in die periode ook zonder_ EGM belangrijke wijzigingen zouden optreden. De koffieprijs is bv. enige t i j d het driedubbele geweest van de prijs van enige jaren tevoren. Spreker ziet de EGM als een zaak van gigantische betekenis en dan zal Nederland ook bereid moeten zijn om een bedrag in de orde van grootte van f.150 a ±. dvv min per jaar ais offer voor de EGM in zijn geheel te brengen. Minister Luns merkt in de eerste plaats op, dat er een constructie moet komen, waarin de kwestie van de_ overzeese gebiedsdelen algemeen gesteld is en de financie ringsbijdragen niet alleen op enkele Franse gebieden betrekking hebben. In dit opzicht is het Duitse document meer bevredigend. Bovendien bewegen de Duitse gedaenten n i wat de bijdragen betreft zich op een bescheidener ^ e ^ nl min per jaar in de sociale sector X) en als boven grens voor bijdragen in de andere sector (ff), ^ ^ f ^ min in vier jaar, Praktisch betekent dit maximaal 400 min in vier jaar, waarvan Nederland dan ongeveer 7* zou moex bijdragen. ~ "

6 ministerraad Minister Zijlstra wijst erop, dat bij het volgen van het Franse document de vraag r i j s t waar wij heengaan met Eurafrika en of Nederland zich niet in koloniale avon turen gaat steken, waarvan de afloop niet anders dan zeer zuur kan zijn en wat steeds vele kosten meebrengt. Spreker acht deze politieke zijde zo belangrijk, dat op deze"grond het Duitse voorstel wel en het Franse niet aanvaardbaar is. Staatssecretaris YË JËËI_5 U > i is van oordeel dat het ook niet onaanvaardbaar zal zijn als in afwijking van het Duitse document de genoemde bijdrage niet alleen op additionele investeringen, maar ook op binnen het investeringsniveau liggende bedragen betrekking zou hebben. De minister-pre si dent stelt na enige verdere discussie de volgende conclusies voors 1. Ten aanzien van de kwestie van de verlening van b i j dragen aan de financiering van projecten in de overzeese gebieden van de EGM-landen zal de Nederlandse delegatie zich stellen op de basis van het Duitse document (dus niet van het Franse voorstel) met dien verstande, dat niet behoeft te worden vastgehouden aan de eis van additionele uitgaven in deze gebieden boven de bestaande; 2\_ De Nederlandse bijdragen zullen maximaal in de orde van grootte liggen van de bedragen, die van Duitse zijde als Nederlands aandeel zijn genoemd ( + 7f van rond $ 100 min per jaar). Als de verlangde bijdrage belangrijk hierbovenuit zou gaan, zal gesteld moeten worden, dat men met de kwestie in het Nederlandse kabinet moet terugkeren. 3._ Ten aanzien van de tropische produkten uit de overzeese gebieden van de EGM-landen zal men geen preferentie in de vorm van lange-termijncontracten moeten aanvaarden; als naar een bepaalde preferentie via het buitentarief wordt gestreefd, zal men dat moeten vinden in onderhandelingen_ over het buitentarief voor de betrokken produkten. (Daarbij zal men moeten waken tegen tariefstellingen, die onze handelsbetrekkingen met dc Zuid-Amerikaanse landen zouden frustreren. Wij moeten blijven streven naar een zo laag mogelijk tarief). Als men op de aangegeven wijze niet tot overeenstemming kan komen, zal men ook op dit punt in het kabinet terug moeten komen. De raad verklaart zich met deze conclusies akkoora. De secretaris, / 21 februari Typ : 1 Coll: 5

Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget

Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK Ai Notulen van de vergadering gehouden op maandag 18 maart 1957 in de Trèveszaal vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgeze aanget Aanwezig: De minister-president

Nadere informatie

ZITTING 1957 1958 4742

ZITTING 1957 1958 4742 ZITTING 1957 1958 4742 Regelen ter bevordering van hel sparen door jeugdige personen (Jeugdspaarwet) VOORLOPIG VERSLAG Nr. 4 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1956 1957) De vaste Commissie

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 601

Zitting 1973-1974 - 12 601 Zitting 1973-1974 - 12 601 Wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1974 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden 9 november 1973) Nr. 6 Het dekkingsplan Zeer

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie) REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE: PRIVATISERING SPEELCASINO S Publicatiedatum: 30-01-2015 Einddatum consultatie: 01-04-2015 Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 893 Vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening

Nadere informatie

ZITTING 1962 1963 6000

ZITTING 1962 1963 6000 ZITTING 1962 1963 6000 Wet op de dividendbelasting 1960 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden bij brief van 17 januari 1963) Nr. 11 ALGEMEEN De ondergetekenden menen uit het voorlopig verslag te mogen afleiden

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 9de vergadering - 27 november '68 127 9 DE VERGADERING VERGADERING VAN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1968 (Bijeenroepingsuur 10.00) Ingekomen stukken.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

De kern van de economie

De kern van de economie De kern van de economie A. Heertje bron. Stenfert Kroese, Leiden 1962. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heer039kern01_01/colofon.htm 2008 dbnl / A. Heertje 1 I. Grondbegrippen 1. Doel

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

1/8. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG

1/8. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG verslag hoorzitting dd 18-03-09 bijlage(n) AAC.89 zaaknummer 26 maart 2009 datum Onderwerp: Geschil tussen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende:

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende: BEATRIX Concept vernietiging KB, zoals voorgelegd aan de Raad van State Besluit van [datum] houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 131

Zitting 1973-1974 - 12 131 Zitting 1973-1974 - 12 131 Voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven MEMORIE VAN ANTWOORD (Ontvangen 11 april 1974) Nr. 8 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1972 en 1972-1973) Algemeen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie