ARS 1 HOFFMAN NV.'icatiedoeleinden. stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARS 1 HOFFMAN NV.'icatiedoeleinden. stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM"

Transcriptie

1 STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2014 MAIAflS PAAROE^C Ge.vdaimerl.l ARS 1 HOFFMAN NV.'icatiedoeleinden Particuliere beveiliging Stephensonweg HB Gorinchem Postbus AR Gorinchem T F opleidenoparticulierebeveiliging.com vwvw.particulierebeveiliging.com

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 4. Ondertekening OVERIGE GEGEVENS Voorstel verwerking saldo 2. Gebeurtenissen na balansdatum 3. Controleverklaring Dit rapport bestaat uit 25 bladzijden :.l>-.,\hs PAARDEK -rerli voo R S FMAN NV atiedoeleinden De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Indien niet anders is vermeld, zijn bedragen in euro's. 2/25

3 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3/25 MA-.ARS PAA, Ge::aairr.e ZARS ER HOFFMAN NV 1 id jnti.icatiedoeleinden

4 Statutaire naam en vestigingsplaats De statutaire naam is Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB). De stichting is statutair gevestigd te Gorinchem. Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deelneming aan val<opleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan teneinde bedrijfskwalificaties te bereiken om op deze wijze de vakbekwaamheid van al diegenen die beiast zijn of worden met beveiligingswerkzaamheden te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen; b. het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers die in de branche werkzaam zijn met name in het kader van wijzigingen In de arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden; c. het laten uitvoeren van toezicht op het praktijkonderwijs In de branche bij alle ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche; d. het ontwikkelen en verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van nascholingstrajecten voor werknemers in de branche; f. het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheldssubsidieregelingen; g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden; h. het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis; i. het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche; j. bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voorlichting en Informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom; k. het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; I. het financieren van de beheerskosten van de stichting. De stichting heeft geen winststreven. 4/25 ARS MAIARS PAAUDEKOpPEB'HOFFMAN NV Ge.vdBirr.er\ t vq/crlü jkti.'icatiedoeleinden

5 Samenstelling van het bestuur Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Penningmeester Secretaris Overige leden : De heer T. Uittenbogaard (Securitas) : De heer V.F. Klomp (G4S) : De heer M.W. Hoelscher (De Unie) : Mevrouw A. Bulsink (CNV dienstenbond) Mevrouw K.Y. Reus (FNV Bondgenoten) Mevrouw C.J. van der Spoel (Trigion) INLEIDING Bij de financiële rapportage 2014 en begroting 2015 van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) hoort dit verslag waarin de besteding van de middelen nader verantwoord wordt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden nader verklaard teneinde een helder beeld te schetsen van de conseguenties van het financiële beleid voor het fonds. De begroting is gebaseerd op de huidige doelstellingen. SOBB heeft in 2014 geen subsidies vanuit de ESF projecten verstrekt en de toelichting op georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers is voor SOBB niet van toepassing, omdat zij een bijdrage van SFPB ontvangt. Vanuit afgeronde ESF-projecten heeft wel uitbetaling van subsidie aan deelnemende partijen plaatsgevonden. Doel en normering van vermogen Het vermogen staat permanent ter beschikking van de organisatie en dient ter financiering van de activa. Het vermogen is daarnaast een belangrijke Indicator voor het kunnen dragen van risico's bij het uitvoeren van activiteiten die niet zijn opgenomen in de begroting. Het eigen vermogen vormt ook een buffer voor mogelijke negatieve resultaten als gevolg van bedrijfsrisico's. De bufferfunctie van het eigen vermogen is er op gericht een reserve te vormen, waarmee de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt. TOELICHTING INKOMSTEN Premie-inkomsten; Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit de loonsomheffing. Deze heffing wordt door het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging geïnd. Het percentage in 2014 voor SFPB/SOBB was 0,245% van de loonsom. Hiervan is 0,106% voor SOBB. De premie inkomsten in 2014 bedraagt totaal Dit is een hoger bedrag dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een grotere krimp. Overige inkomsten; In 2014 Is het ESF-traject afgerond. Hierdoor zijn extra opbrengsten uit subsidie van gerealiseerd. Deze opbrengsten zijn incidenteel omdat het ESF-programma Is gestopt. De eindbeschikkingen van het Ministerie zijn in 2014 ontvangen. Naast de inkomsten uit de loonsomheffing en opleidingen waren er In 2014 ook inkomsten uit de opbrengst van de beleggingen. In 2014 is de aandelenmarkt aangetrokken en dit heeft geleid tot een hogere realisatie dan begroot. De opbrengst uit beleggingen en intrest zijn in totaal Een deel van deze opbrengsten komt uit een beleggingsportefeuille die door Syntrus Achema wordt beheerd. Met deze portefeuille zal, net als in het verleden, niet verder uitgebreid gaan worden. Het gaat hierbij om langlopende beleggingen met een laag risico. De opbrengsten van de opleidingen zijn hoger dan begroot, In verhouding zijn het aantal deelnemers per training hoger. De opleiding planners Is 2x gehouden en de tralnirig Situationeel Leidinggeven heeft 3 groepen opgeleid. 5/25 ZARS OPÏR HOFFMAN NV iri ïnti'icatiedoeleinden

6 Er Is ook een eenmalige post overige opbrengsten. Dit heeft te maken met een vacatievergoedingen. TOELICHTING UITGAVEN 2014 EN BEGROTING 2015 Lopende activiteiten en verplichtingen Per doelstelling volgt een toelichting op de uitgaven In 2014 alsmede op de begrote bedragen voor Doeisteiiing a: Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan. Kosten die in dit kader gemaakt worden zijn voor het organiseren van de trainingen Situationeel leidinggeven. Basisopleiding Planner en het Convenant met 2 ROC's. Daarnaast zitten er kosten in van het secretariaat ten behoeve van de organisatie van de trainingen. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en het uitwerken van acties uit vergaderingen, als ook de onderhandelingen met leveranciers van trainingen, evaluaties en tussentijdse contacten. In 2014 zijn er 2 trainingen voor de planners georganiseerd. De verwachting was om 3 of 4 trainingen te realiseren. Bedrijven wachten met het sturen van deelnemers tot er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen rondom de CAO. In 2014 zijn de kosten Daarmee is SOBB binnen de begroting gebleven voor de verleende subsidie. In 2015 wordt de begroting aangepast aan de behoefte. In 2015 wordt er opgenomen, hieronder vallen ook aanpassingen In het cursusmateriaal. In 2015 wordt er vanuit gegaan dat er 2 trainingen worden georganiseerd en een terugkomdag voor bestaande planners. In 2014 zijn er 3 trainingen Situationeel Leidinggeven georganiseerd. De kosten voor de subsidie hiervoor zijn binnen de begroting gebleven. Er was extra budget gereserveerd voor aanpassingen in het lesmateriaal. Na evaluatie van het materiaal was dit in 2014 nog niet nodig. Er zijn in 2014 aan kosten gerealiseerd In 2015 zijn er nieuwe inzichten voor de training en er wordt een terugkomdag georganiseerd. De verwachting is dat er 3 trainingen georganiseerd worden. Er wordt in gereserveerd voor deze training. Verder worden er kosten gemaakt voor de werkgroep Convenantopleidingen (minimaal 2 keer per jaar), en het deelnemen namens SOBB aan overlegorganen In het kader van onderwijsontwikkelingen (bijvoorbeeld de Sectorraad van ECABO en de kenniskring Orde en Veiligheid van de MBO-Raad). In 2015 zullen er ook kosten worden gemaakt voor het ondersteunen van de Sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. SOBB gaat hiervoor een nieuwe overlegstructuur inrichten. Voor de begroting 2015 zijn er ook baten opgenomen. Deze baten zijn afhankelijk van het aantal gehouden trainingen In Doeisteiiing b: Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a. van alle werknemers, die in branche werkzaam zijn, met name In het kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden. De projecten binnen deze doelstelling in 2014 hebben veel raakvlakken met de projecten in andere doelstellingen. Zo zijn projecten rondom agressie en geweld gerealiseerd en de content is terug te vinden in de E-learnIng omgeving V-learning. De kosten zijn daarom gemaakt bij andere doelstellingen. Daarnaast zijn er een aantal projecten doorgeschoven, zoals terug te vinden is in het activiteitenplan van SOBB. Dit i^ de reden dat de kosten van C ruim binnen de begroting zijn gebleven.^ 6/25 MA-ARS PA,WZ>rJ!r;>rP;R HOFFMAN NV Ge.vaa,.-".-:e(l i^^: id jnli.'icatiedoeleinden

7 In 2015 zal er een inventarisatie plaatsvinden om meer brancheopleidingen In V-base te gaan vastleggen. De insteek van SOBB is om meer opleidingen te gaan centraliseren vanuit de branche. Daarom blijven de projecten bij doelstelling B gehandhaafd. Het budget voor 2015 blijft gehandhaafd op Naast vastlegging van brancheopleidingen, zullen er activiteiten voor de permanente her- en bijscholing onder gaan vallen. Doeisteiiing c: Het laten uitvoeren van toezicht op praktijkonderwijs in de branche bij alie ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche. De KBD-advlseurs van ECABO voeren in opdracht van SOBB controlerende werkzaamheden uit. In 2014 zijn de afspraken daarvoor nagekomen. Hiervoor kunnen leerbedrijven rekenen op de volgende zaken: - actuele praktijkwerkboeken voor aspiranten; - controle en verwerking van aanvraagformulieren voor het tijdelijk legitimatiebewijs voor aspiranten; - ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders en steekproefsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken in hun opleiding; - aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen; - een jaarlijks Management Review dat een compleet overzicht geeft van de activiteiten en adviezen van ECABO voor het bedrijf. In 2014 is de KBD dienstverlening verder doorontwikkeld naar Coaching on the Job van de praktijkopleider. Dit proces Is begeleid door de werkgroep KBD In Naast de KBD dienstverlening is er in 2014 extra aandacht besteed aan het professionaliseren van de praktijkopleider en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de begeleiding van leerlingen. Omdat het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten sterk is gedaald in 2014, is de realisatie van ruim binnen de begroting van 2014 gebleven. De verwachting in 2015 geeft nog geen stijging van het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten aan. De begroting van is ook aangepast naar een kleiner aantal praktijkovereenkomsten. Vanaf augustus 2015 worden de KBD taken overgenomen door de stichting Ex:Plain. Dit heeft als oorzaak dat de kenniscentra, zoals Ecabo, verdwijnen. De huidige adviseurs KBD gaan mee over naar Ex:Plain. De kosten voor de dienstverlening na augustus zullen ook per praktijkovereenkomst worden berekend. De KBD adviseurs zullen bij het wegvallen van wettelijke taken nu meer branchegerichte taken gaan vervullen. Doelstelling d: Het ontwikkelen/verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers in de branche. Onder deze doelstelling valt voornamelijk het digitale platform V-learnlng, dat wordt ingezet om de vakkennis van beveiligers actueel te houden. In 2014 zijn er meerdere films ontwikkeld op verschillende vakgebieden als, o.a. integriteit en klantgerichtheid. Hierin is SOBB bijgestaan door een team van beveiligers die samenwerken in de expertgroep V-learning. De samenwerking met ECABO en MediaVision heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor films en animaties lager uitgevallen zijn dan begroot. Daarnaast loopt de ontwikkeling van een aantal films ook door in De kosten in 2014 zijn uitgekomen op Daaronder vallen ook de kosten voor hosting, servicedesk en beheer van het digitale platform. In 2015 wordt er opnieuw een ontwikkelingsbudget voor V-learning opgenomen. In 2015 gaat V-learning ook een cruciale rol spelen in het project Vakschool en de opstart van het project permanente her- en bijscholing. Daarvoor worden er ook aanpassingen gemaakt om er een onderwijstoo! van te maken en het digitale materiaal wordt verder uitgebreid.' 7/25 MA-ARS PAAi:DE»(yOP^HOFFMAN NV Ge.vaa, r.-:eri.(vj^/v^jfiti'icatiedoeleinden

8 In 2015 zal ook de complete look en feel worden aangepast van V-learning en er worden weer meerdere films en animaties ontwikkeld. Voor deze ambities is er budget opgenomen van In deze doelstelling kunnen in 2015 extra projecten worden toegevoegd die zijn besproken tijdens de heisessie SOBB. Bijvoorbeeld een project gericht op teamleiders binnen de beveiliging. Ook de samenwerking met het servicecentrum wordt verder uitgebreid. Doelstelling f: Bevorderen van toegankelijkheid voor de doelgroepen van de arbeidsmarkt- en schohngsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met het gebruik van overheldssubsidieregelingen. In 2014 zijn er twee ESF projecten (2010 en 2011) opgenomen. De kosten voor ESF bestaan uit de begeleiding door PNO Consultants, secretariaat, ESF-loket, kosten van controles van het agentschap en communicatiekosten. Door de beperkte arbeidsmarkt heeft het project niet de verwachte resultaten behaald. Er is in 2014 een ruim budget opgenomen in verband met eventuele controles vanuit het agentschap en de administratieve afhandeling die daaraan is gekoppeld. Het aantal controles is beperkt gebleven en er wordt al overgegaan tot uitbetaling van subsidies. In 2015 houdt SOBB hetzelfde beleid aan met een bijpassende begroting van De uitloop van de projecten loopt door tot in SOBB heeft ook In 2014 baten ontvangen voor subsidie op uitgevoerde administratieve werkzaamheden. Doelstelling g: Het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingstrajecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden In informatie- en scholingsprojecten. Onder deze doelstelling passen initiatieven die te maken hebben met communicatie teneinde (potentiële) beveiligers te werven, voor te lichten en te betrekken. Er zijn in 2014 drie bijeenkomsten van de projectgroep O&B georganiseerd voor de afstemming opleiding en examen. SOBB voert de secretariaatsvoering voor de afstemming tussen SOBB, de Nederlandse Veiligheidsbranche, ECABO en SVPB. De kosten van zijn binnen de begroting gebleven. In 2014 is het project Vakschool op p.m. gezet omdat nog niet was in te schatten hoe snel de ontwikkelingen zouden gaan. Door de onderwijsontwikkelingen is dit project actueel geworden in 2014 en zal doorlopen in De kosten zijn gemaakt voor strategievorming, informatieverzameling en de werkgroep vakschool. Het gehele plan Vakschool staat klaar om te worden behandeld op de onderhandelingstafel van Sociale Partners. Ook in 2015 is dit 1 van de speerpunten van SOBB. In 2014 is er een nieuw project Sectorplan toegevoegd. Dit project is geïnitieerd door het SFPB en Is opgezet door SOBB. Daarvoor zijn kosten gemaakt In de voorbereiding en na het ontvangen van een subsidiebeschikking het opzetten van de gehele organisatie. Dit project gaat in maart 2015 van start. In 2015 zullen er 3 vergaderingen van de werkgroep O&E worden ingepland. SOBB voert de secretariaatsvoering. In 2015 zal het speerpunt van de werkgroep O&E liggen rondom de ontwikkelingen In de verplichte her- en bijscholing. Naast dit speerpunt zal SOBB ook verder gaan met de opzet van de vakschool. Daarvoor is een stuurgroep en werkgroep samengesteld. In de begroting 2015 zijn er kosten opgenomen bij de verschillende maatregelen van het sectorplan. Deze kosten zijn voor de verlenende subsidie en er worden kosten opgenomen voor overhead, (het regelen en coördineren van het administratieve proces etc.) Doelstelling h: Het bevorderen van deelname door werknemers in de brand aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis./ xf ss%p\y' ARS 8/25 r -; Lfl^g 'yy^ f-' ^ ^ S MA-ARS PAApVr/floo/SR HOFFMAN NV 1 Ge-.vdar.-:eriyv/;ixffijnt;ncatiedoeleinden

9 In deze doelstelling worden de kosten ondergebracht voor de subsidie In de branche; de stimuleringssubsidie voor het examen havenbeveiliging past in deze doelstelling. In 2014 is er geen gebruik gemaakt van deze subsidie en daarom wordt in 2015 ook een klein budget opgenomen voor uitlopende activiteiten vanuit De subsidie is gestopt eind Doelstelling i: Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiden van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche. In 2014 zijn er geen directe activiteiten uitgevoerd voor dit project. SOBB is wel aangesloten bij de arbeidsmarktonderzoeken vanuit kenniscentrum ECABO. Informatie en communicatie daarover is opgenomen in de doelstelling communicatie. In 2015 neemt SOBB hetzelfde bedrag op in de begroting. Vooral omdat de mogelijkheid bestaat om aanvullend marktonderzoek uit te voeren voor de vakschool. In 2015 wordt nogmaals bekeken of het project leerstoel kan worden uitgevoerd. Doelstelling j: bevordering van de Instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voorlichting en Informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom. In 2014 heeft SOBB zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij promotie op vmbo-scholen vanuit andere partijen. Daarnaast Is SOBB aangesloten bij het project imago vanuit het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. In 2015 zal SOBB onder deze doelstelling dezelfde activiteiten als in 2015 aanhouden. Er wordt ook deelgenomen aan een project in samenwerking met de politie en defensie. Dit gaat over de promotie van uniformberoepen op het vmbo. Doelstelling k: het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners. Het is belangrijk dat de sector op de hoogte is van de mogelijkheden die het SOBB beschikbaar stelt voor de sector. Communicatie via website, nieuwsbrieven en brochures maken daar onderdeel van uit. Het presenteren van de initiatieven van SOBB maakt daar ook onderdeel van uit. Communicatie over individuele projecten vallen binnen de daarvoor benoemde doelstellingen. Voor communicatie zijn de kosten In 2014 voor de algemene communicatie boven de begroting uitgekomen. Dit heeft te maken met extra communicatie rondom het sectorplan, imago campagne, facebook en extra promotie voor de opleidingen. Daarnaast vallen de ontwikkelingen rondom V-base en extra voorlichting voor de subsidie praktijkleren hieronder. De kosten voor de website zijn binnen de begroting gebleven. In 2015 wordt er begroot voor communicatie. De doelstellingen liggen in hetzelfde aandachtsveld als in Plannen voor een Game via de website en een nieuwe lay-out website staan In de planning. Doelstelling I: Financieren van de beheerskosten van de stichting. De kostenpost voor deze doelstelling zijn die voor het primair proces, zoals kosten van het secretariaat, vergaderkosten (zalen en consumpties) en afstemmingskosten bestuur en accountant. De kosten voor 2014 zijn binnen de begroting gebleven. De kosten voor 2015 zullen in de lijn van 2014 zijn. Waarbij rekening wordt gehouden met extra kosten voor het uitvoeren van het sectorplan. Een percentage van deze kosten zullen ook worden gesubsidieerd. Kosten vergaderingen betreffen kosten voor zaalhuur (intern en extern) Inclusief consumpties. Het betreft jaarlijks tussen 35 en 45 vergaderingen c.q. bijeenkomstej de verschillende werkgroepen, stuurgroepen en het bestuur, j ^ ^ ^ R S Begroting 2015 g^25 MA-ARS PAAnotrcoofpiR tjioffman NV Ge.vaai.-.'ïeri f vryr/d j/itipcatiedoeleinden

10 Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche Baten Lasten Doelste Hing a Doelste Hing b Doelste Hing c Doelste Hing d Doelste Hing f Doelste Hing g Doelste Hing h Doelste Hing I Doelste Hing j Doelste Hing k Doelste Hing I Saldo begroting (27.460) realisatie Gorinchem, 29 juni 2015 Namens het Bestuur De heer V.F. Klomp Penningmeester 10/25 im MA~.%RS PA* Ge.vaa. r:-;eri (v ARS HOFFMAN NV ; K<;nt;:icaliedoeleinden

11 JAARREKENING 11/25 MA-,^R3 PAArot.ro Ge.vja..".:eri.( v:.'c FFMAN NV 1 Icatiedoeleinden

12 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking saldo) 31 december december 2013 ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen debiteuren omzetbelasting overige vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen /25 MA-.^RS PAAnOEI^O Ge.vaai.eri./ v.'.'c Z)A R S toffman tjv icjfiedceleinden

13 31 december december 2013 PASSIEF Eigen vermogen overige reserves Kortlopende schulden crediteuren overige schulden en overlopende passiva /25 i\4 MA'.-.RS PAAP.D Ge./aai.-.:eri i v: ARS R/llOFFMAN NV ucatiedceleinden

14 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Baten bijdrage SFPB opbrengsten subsidie ESF opbrengsten opleidingen opbrengsten beleggingen overige opbrengsten Lasten a. Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan b. Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers, met name In het kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden. c. Het laten uitvoeren van toezicht op praktijkonderwijs in de branche d. Het ontwikkelen/verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers f. Het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur g. Het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. h. Het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten 1. Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiden van werknemers in het kader j. Bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers k. Het communiceren van afspraken tussen sociale partners. 1. Het financieren van de beheerskosten van de stichting. realisatie begroting realisatie , Saldo (2.650) /25 ÏM MA-..-,Rs PA '.rdrr'o Ge.'.'aai.-.^erl (vcc HOFFMAN NV icatiedoeleinden

15 3. KASSTROOMOVERZICHT OVER Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Veranderingen in werkkapitaal: (Toename)/afname vorderingen Toename/(afname) kortlopende schulden ( ) ( ) ( ) Kasstroom uit bedrijfsoperaties ( ) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Toename)/afname vorderingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten (13.106) ( ) (17.735) Toename/(afname) geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari ( ) Liquide middelen per 31 december /25 raa-..\kz PAArocr Gev.aa...:eri {v:.c ÖA R S r. MQFFMAN NV 'sxcatiedoeleinden

16 4. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4.1 ALGEMEEN Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan teneinde bedrijfskwalificaties te bereiken om op deze wijze de vakbekwaamheid van al diegenen die belast zijn of worden met beveiligingswerkzaamheden te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen; b. het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers die in de branche werkzaam zijn met name in het kader van wijzigingen in de arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden; c. het laten uitvoeren van toezicht op het praktijkonderwijs In de branche bij alle ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche; d. het ontwikkelen en verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingstrajecten voor werknemers in de branche; f. het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheldssubsidieregelingen; g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden; h. het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis; I. het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche; j. bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voohichting en informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom; k. het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche Inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; I. het financieren van de beheerskosten van de stichting. De stichting heeft geen winststreven. 4.2 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven". Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Verbonden partijen De volgende partijen zijn met Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche verbonden: - Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) te Gorinchem. ^ A R S V MA',^R; PA/IPD: HOFFMAN NV 16/25 / / /y^^!..icatiedoeleinden

17 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Beleggingen Syntrus Achmea houdt voor Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche beleggingen aan. Deze beleggingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. Overige activa en passiva Voor zover In het voorgaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Indien dit noodzakelijk Is wordt een waardecorrectie in verband met dubieuze vorderingen In mindering gebracht. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald op historische basis. 4.3 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS VORDERINGEN Debiteuren nominaal bedrag voorziening dubieuze debiteuren 31 decem- 31 december 2014 ber (80) Overige vorderingen en overlopende activa nog te vorderen subsidie sectorplan rekening-courant SFPB rente Syntrus Achmea bankrente nog te factureren overige EFFECTEN Dit betreft beleggingen In obligaties, hypotheken en geldmarktfondsen. De beleggingen zijn in beheer bij Syntrus Achmea. Het vehoop luidt als volgt: saldo per 1 januari mutaties boekjaar saldo per 31 december 17/25 Ge.-.aa. HOFFMAN NV ;'icatiedoeleinden

18 Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche LIQUIDE MIDDELEN 31 december december 2013 ABN-AMRO N.V., bestuurspaarrekenlng ABN-AMRO N.V., ondernemerstopdeposito ABN-AMRO N.V., rekening-courant EIGEN VERMOGEN Overige reserves saldo per 1 januari bij: uit voorstel verwerking saldo saldo per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overiopende passiva 31 decem- 31 december 2014 ber2013 nog te besteden subsidie sectorplan door te betalen subsidie ESF nog te betalen POK's kosten V-learning nog te betalen sectorplan accountantskosten overige rekening-courant SFPB kosten training situationeel leidinggeven Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Met Atriumgroep B.V. (voorheen Centrum Paritaire Dienstverlening B.V.) is ingaande 1 januari 2006 een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan (vervanging van de overeenkomst gedateerd 1 november 2000), met dien verstande dat (één van de) partijen de overeenkomst kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. SOBB heeft een financieel recht op SFPB in de vorm van een jaarlijkse subsidie. Deze is vastgelegd in de fondsen-cao en bedraagt 0,106% van de totale loonsom van de branche. 18/25 MA-.,"IR: PA\rD Ge..aai...eri {V A R S HOFFMAN NV icatiedoeleinden

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. colofon. stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Jaarverslag 2010. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen stichting Fonds vooropleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2010 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbetieer N.V. Rijnzattie

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING

STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING STICHTING VAKRAAD VOOR DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELINDUSTRIE JAARREKENING 2014 Vestigingsadres: Utrechtseweg 95 3702 AA ZEIST KPMG Audit ^^ocument waarop ons rappor d., ^ 7 mi m5 ^"^PgMekking

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Inhoudsopgave 1. Aanbieding 2. Bestuursverslag over het jaar 2014 3. Vaststelling Bestuur en goedkeuring

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

BKWI Jaarverslag 2012

BKWI Jaarverslag 2012 BKWI Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 BKWI 3 1.1 Kerntaken BKWI 3 1.2 Werkwijze 3 2 Activiteiten 4 2.1 Suwinet 4 2.2 Ketenadvies & Ondersteuning 6 2.3 Webontwikkeling 7 2.4 Prestatienormen

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

JAARREKENING OOMT 2009

JAARREKENING OOMT 2009 JAARREKENING OOMT 2009 STICHTING OPLEI0INGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG t* Accountant! N.V. UtaMtend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie