ARS 1 HOFFMAN NV.'icatiedoeleinden. stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARS 1 HOFFMAN NV.'icatiedoeleinden. stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM"

Transcriptie

1 STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2014 MAIAflS PAAROE^C Ge.vdaimerl.l ARS 1 HOFFMAN NV.'icatiedoeleinden Particuliere beveiliging Stephensonweg HB Gorinchem Postbus AR Gorinchem T F opleidenoparticulierebeveiliging.com vwvw.particulierebeveiliging.com

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 4. Ondertekening OVERIGE GEGEVENS Voorstel verwerking saldo 2. Gebeurtenissen na balansdatum 3. Controleverklaring Dit rapport bestaat uit 25 bladzijden :.l>-.,\hs PAARDEK -rerli voo R S FMAN NV atiedoeleinden De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Indien niet anders is vermeld, zijn bedragen in euro's. 2/25

3 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3/25 MA-.ARS PAA, Ge::aairr.e ZARS ER HOFFMAN NV 1 id jnti.icatiedoeleinden

4 Statutaire naam en vestigingsplaats De statutaire naam is Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB). De stichting is statutair gevestigd te Gorinchem. Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deelneming aan val<opleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan teneinde bedrijfskwalificaties te bereiken om op deze wijze de vakbekwaamheid van al diegenen die beiast zijn of worden met beveiligingswerkzaamheden te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen; b. het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers die in de branche werkzaam zijn met name in het kader van wijzigingen In de arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden; c. het laten uitvoeren van toezicht op het praktijkonderwijs In de branche bij alle ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche; d. het ontwikkelen en verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van nascholingstrajecten voor werknemers in de branche; f. het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheldssubsidieregelingen; g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden; h. het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis; i. het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche; j. bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voorlichting en Informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom; k. het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; I. het financieren van de beheerskosten van de stichting. De stichting heeft geen winststreven. 4/25 ARS MAIARS PAAUDEKOpPEB'HOFFMAN NV Ge.vdBirr.er\ t vq/crlü jkti.'icatiedoeleinden

5 Samenstelling van het bestuur Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Penningmeester Secretaris Overige leden : De heer T. Uittenbogaard (Securitas) : De heer V.F. Klomp (G4S) : De heer M.W. Hoelscher (De Unie) : Mevrouw A. Bulsink (CNV dienstenbond) Mevrouw K.Y. Reus (FNV Bondgenoten) Mevrouw C.J. van der Spoel (Trigion) INLEIDING Bij de financiële rapportage 2014 en begroting 2015 van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) hoort dit verslag waarin de besteding van de middelen nader verantwoord wordt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden nader verklaard teneinde een helder beeld te schetsen van de conseguenties van het financiële beleid voor het fonds. De begroting is gebaseerd op de huidige doelstellingen. SOBB heeft in 2014 geen subsidies vanuit de ESF projecten verstrekt en de toelichting op georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers is voor SOBB niet van toepassing, omdat zij een bijdrage van SFPB ontvangt. Vanuit afgeronde ESF-projecten heeft wel uitbetaling van subsidie aan deelnemende partijen plaatsgevonden. Doel en normering van vermogen Het vermogen staat permanent ter beschikking van de organisatie en dient ter financiering van de activa. Het vermogen is daarnaast een belangrijke Indicator voor het kunnen dragen van risico's bij het uitvoeren van activiteiten die niet zijn opgenomen in de begroting. Het eigen vermogen vormt ook een buffer voor mogelijke negatieve resultaten als gevolg van bedrijfsrisico's. De bufferfunctie van het eigen vermogen is er op gericht een reserve te vormen, waarmee de continuïteit van de organisatie gewaarborgd wordt. TOELICHTING INKOMSTEN Premie-inkomsten; Het grootste deel van de inkomsten bestaat uit de loonsomheffing. Deze heffing wordt door het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging geïnd. Het percentage in 2014 voor SFPB/SOBB was 0,245% van de loonsom. Hiervan is 0,106% voor SOBB. De premie inkomsten in 2014 bedraagt totaal Dit is een hoger bedrag dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een grotere krimp. Overige inkomsten; In 2014 Is het ESF-traject afgerond. Hierdoor zijn extra opbrengsten uit subsidie van gerealiseerd. Deze opbrengsten zijn incidenteel omdat het ESF-programma Is gestopt. De eindbeschikkingen van het Ministerie zijn in 2014 ontvangen. Naast de inkomsten uit de loonsomheffing en opleidingen waren er In 2014 ook inkomsten uit de opbrengst van de beleggingen. In 2014 is de aandelenmarkt aangetrokken en dit heeft geleid tot een hogere realisatie dan begroot. De opbrengst uit beleggingen en intrest zijn in totaal Een deel van deze opbrengsten komt uit een beleggingsportefeuille die door Syntrus Achema wordt beheerd. Met deze portefeuille zal, net als in het verleden, niet verder uitgebreid gaan worden. Het gaat hierbij om langlopende beleggingen met een laag risico. De opbrengsten van de opleidingen zijn hoger dan begroot, In verhouding zijn het aantal deelnemers per training hoger. De opleiding planners Is 2x gehouden en de tralnirig Situationeel Leidinggeven heeft 3 groepen opgeleid. 5/25 ZARS OPÏR HOFFMAN NV iri ïnti'icatiedoeleinden

6 Er Is ook een eenmalige post overige opbrengsten. Dit heeft te maken met een vacatievergoedingen. TOELICHTING UITGAVEN 2014 EN BEGROTING 2015 Lopende activiteiten en verplichtingen Per doelstelling volgt een toelichting op de uitgaven In 2014 alsmede op de begrote bedragen voor Doeisteiiing a: Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan. Kosten die in dit kader gemaakt worden zijn voor het organiseren van de trainingen Situationeel leidinggeven. Basisopleiding Planner en het Convenant met 2 ROC's. Daarnaast zitten er kosten in van het secretariaat ten behoeve van de organisatie van de trainingen. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en het uitwerken van acties uit vergaderingen, als ook de onderhandelingen met leveranciers van trainingen, evaluaties en tussentijdse contacten. In 2014 zijn er 2 trainingen voor de planners georganiseerd. De verwachting was om 3 of 4 trainingen te realiseren. Bedrijven wachten met het sturen van deelnemers tot er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen rondom de CAO. In 2014 zijn de kosten Daarmee is SOBB binnen de begroting gebleven voor de verleende subsidie. In 2015 wordt de begroting aangepast aan de behoefte. In 2015 wordt er opgenomen, hieronder vallen ook aanpassingen In het cursusmateriaal. In 2015 wordt er vanuit gegaan dat er 2 trainingen worden georganiseerd en een terugkomdag voor bestaande planners. In 2014 zijn er 3 trainingen Situationeel Leidinggeven georganiseerd. De kosten voor de subsidie hiervoor zijn binnen de begroting gebleven. Er was extra budget gereserveerd voor aanpassingen in het lesmateriaal. Na evaluatie van het materiaal was dit in 2014 nog niet nodig. Er zijn in 2014 aan kosten gerealiseerd In 2015 zijn er nieuwe inzichten voor de training en er wordt een terugkomdag georganiseerd. De verwachting is dat er 3 trainingen georganiseerd worden. Er wordt in gereserveerd voor deze training. Verder worden er kosten gemaakt voor de werkgroep Convenantopleidingen (minimaal 2 keer per jaar), en het deelnemen namens SOBB aan overlegorganen In het kader van onderwijsontwikkelingen (bijvoorbeeld de Sectorraad van ECABO en de kenniskring Orde en Veiligheid van de MBO-Raad). In 2015 zullen er ook kosten worden gemaakt voor het ondersteunen van de Sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. SOBB gaat hiervoor een nieuwe overlegstructuur inrichten. Voor de begroting 2015 zijn er ook baten opgenomen. Deze baten zijn afhankelijk van het aantal gehouden trainingen In Doeisteiiing b: Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a. van alle werknemers, die in branche werkzaam zijn, met name In het kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden. De projecten binnen deze doelstelling in 2014 hebben veel raakvlakken met de projecten in andere doelstellingen. Zo zijn projecten rondom agressie en geweld gerealiseerd en de content is terug te vinden in de E-learnIng omgeving V-learning. De kosten zijn daarom gemaakt bij andere doelstellingen. Daarnaast zijn er een aantal projecten doorgeschoven, zoals terug te vinden is in het activiteitenplan van SOBB. Dit i^ de reden dat de kosten van C ruim binnen de begroting zijn gebleven.^ 6/25 MA-ARS PA,WZ>rJ!r;>rP;R HOFFMAN NV Ge.vaa,.-".-:e(l i^^: id jnli.'icatiedoeleinden

7 In 2015 zal er een inventarisatie plaatsvinden om meer brancheopleidingen In V-base te gaan vastleggen. De insteek van SOBB is om meer opleidingen te gaan centraliseren vanuit de branche. Daarom blijven de projecten bij doelstelling B gehandhaafd. Het budget voor 2015 blijft gehandhaafd op Naast vastlegging van brancheopleidingen, zullen er activiteiten voor de permanente her- en bijscholing onder gaan vallen. Doeisteiiing c: Het laten uitvoeren van toezicht op praktijkonderwijs in de branche bij alie ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche. De KBD-advlseurs van ECABO voeren in opdracht van SOBB controlerende werkzaamheden uit. In 2014 zijn de afspraken daarvoor nagekomen. Hiervoor kunnen leerbedrijven rekenen op de volgende zaken: - actuele praktijkwerkboeken voor aspiranten; - controle en verwerking van aanvraagformulieren voor het tijdelijk legitimatiebewijs voor aspiranten; - ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders en steekproefsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken in hun opleiding; - aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen; - een jaarlijks Management Review dat een compleet overzicht geeft van de activiteiten en adviezen van ECABO voor het bedrijf. In 2014 is de KBD dienstverlening verder doorontwikkeld naar Coaching on the Job van de praktijkopleider. Dit proces Is begeleid door de werkgroep KBD In Naast de KBD dienstverlening is er in 2014 extra aandacht besteed aan het professionaliseren van de praktijkopleider en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de begeleiding van leerlingen. Omdat het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten sterk is gedaald in 2014, is de realisatie van ruim binnen de begroting van 2014 gebleven. De verwachting in 2015 geeft nog geen stijging van het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten aan. De begroting van is ook aangepast naar een kleiner aantal praktijkovereenkomsten. Vanaf augustus 2015 worden de KBD taken overgenomen door de stichting Ex:Plain. Dit heeft als oorzaak dat de kenniscentra, zoals Ecabo, verdwijnen. De huidige adviseurs KBD gaan mee over naar Ex:Plain. De kosten voor de dienstverlening na augustus zullen ook per praktijkovereenkomst worden berekend. De KBD adviseurs zullen bij het wegvallen van wettelijke taken nu meer branchegerichte taken gaan vervullen. Doelstelling d: Het ontwikkelen/verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers in de branche. Onder deze doelstelling valt voornamelijk het digitale platform V-learnlng, dat wordt ingezet om de vakkennis van beveiligers actueel te houden. In 2014 zijn er meerdere films ontwikkeld op verschillende vakgebieden als, o.a. integriteit en klantgerichtheid. Hierin is SOBB bijgestaan door een team van beveiligers die samenwerken in de expertgroep V-learning. De samenwerking met ECABO en MediaVision heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor films en animaties lager uitgevallen zijn dan begroot. Daarnaast loopt de ontwikkeling van een aantal films ook door in De kosten in 2014 zijn uitgekomen op Daaronder vallen ook de kosten voor hosting, servicedesk en beheer van het digitale platform. In 2015 wordt er opnieuw een ontwikkelingsbudget voor V-learning opgenomen. In 2015 gaat V-learning ook een cruciale rol spelen in het project Vakschool en de opstart van het project permanente her- en bijscholing. Daarvoor worden er ook aanpassingen gemaakt om er een onderwijstoo! van te maken en het digitale materiaal wordt verder uitgebreid.' 7/25 MA-ARS PAAi:DE»(yOP^HOFFMAN NV Ge.vaa, r.-:eri.(vj^/v^jfiti'icatiedoeleinden

8 In 2015 zal ook de complete look en feel worden aangepast van V-learning en er worden weer meerdere films en animaties ontwikkeld. Voor deze ambities is er budget opgenomen van In deze doelstelling kunnen in 2015 extra projecten worden toegevoegd die zijn besproken tijdens de heisessie SOBB. Bijvoorbeeld een project gericht op teamleiders binnen de beveiliging. Ook de samenwerking met het servicecentrum wordt verder uitgebreid. Doelstelling f: Bevorderen van toegankelijkheid voor de doelgroepen van de arbeidsmarkt- en schohngsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met het gebruik van overheldssubsidieregelingen. In 2014 zijn er twee ESF projecten (2010 en 2011) opgenomen. De kosten voor ESF bestaan uit de begeleiding door PNO Consultants, secretariaat, ESF-loket, kosten van controles van het agentschap en communicatiekosten. Door de beperkte arbeidsmarkt heeft het project niet de verwachte resultaten behaald. Er is in 2014 een ruim budget opgenomen in verband met eventuele controles vanuit het agentschap en de administratieve afhandeling die daaraan is gekoppeld. Het aantal controles is beperkt gebleven en er wordt al overgegaan tot uitbetaling van subsidies. In 2015 houdt SOBB hetzelfde beleid aan met een bijpassende begroting van De uitloop van de projecten loopt door tot in SOBB heeft ook In 2014 baten ontvangen voor subsidie op uitgevoerde administratieve werkzaamheden. Doelstelling g: Het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingstrajecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden In informatie- en scholingsprojecten. Onder deze doelstelling passen initiatieven die te maken hebben met communicatie teneinde (potentiële) beveiligers te werven, voor te lichten en te betrekken. Er zijn in 2014 drie bijeenkomsten van de projectgroep O&B georganiseerd voor de afstemming opleiding en examen. SOBB voert de secretariaatsvoering voor de afstemming tussen SOBB, de Nederlandse Veiligheidsbranche, ECABO en SVPB. De kosten van zijn binnen de begroting gebleven. In 2014 is het project Vakschool op p.m. gezet omdat nog niet was in te schatten hoe snel de ontwikkelingen zouden gaan. Door de onderwijsontwikkelingen is dit project actueel geworden in 2014 en zal doorlopen in De kosten zijn gemaakt voor strategievorming, informatieverzameling en de werkgroep vakschool. Het gehele plan Vakschool staat klaar om te worden behandeld op de onderhandelingstafel van Sociale Partners. Ook in 2015 is dit 1 van de speerpunten van SOBB. In 2014 is er een nieuw project Sectorplan toegevoegd. Dit project is geïnitieerd door het SFPB en Is opgezet door SOBB. Daarvoor zijn kosten gemaakt In de voorbereiding en na het ontvangen van een subsidiebeschikking het opzetten van de gehele organisatie. Dit project gaat in maart 2015 van start. In 2015 zullen er 3 vergaderingen van de werkgroep O&E worden ingepland. SOBB voert de secretariaatsvoering. In 2015 zal het speerpunt van de werkgroep O&E liggen rondom de ontwikkelingen In de verplichte her- en bijscholing. Naast dit speerpunt zal SOBB ook verder gaan met de opzet van de vakschool. Daarvoor is een stuurgroep en werkgroep samengesteld. In de begroting 2015 zijn er kosten opgenomen bij de verschillende maatregelen van het sectorplan. Deze kosten zijn voor de verlenende subsidie en er worden kosten opgenomen voor overhead, (het regelen en coördineren van het administratieve proces etc.) Doelstelling h: Het bevorderen van deelname door werknemers in de brand aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis./ xf ss%p\y' ARS 8/25 r -; Lfl^g 'yy^ f-' ^ ^ S MA-ARS PAApVr/floo/SR HOFFMAN NV 1 Ge-.vdar.-:eriyv/;ixffijnt;ncatiedoeleinden

9 In deze doelstelling worden de kosten ondergebracht voor de subsidie In de branche; de stimuleringssubsidie voor het examen havenbeveiliging past in deze doelstelling. In 2014 is er geen gebruik gemaakt van deze subsidie en daarom wordt in 2015 ook een klein budget opgenomen voor uitlopende activiteiten vanuit De subsidie is gestopt eind Doelstelling i: Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiden van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche. In 2014 zijn er geen directe activiteiten uitgevoerd voor dit project. SOBB is wel aangesloten bij de arbeidsmarktonderzoeken vanuit kenniscentrum ECABO. Informatie en communicatie daarover is opgenomen in de doelstelling communicatie. In 2015 neemt SOBB hetzelfde bedrag op in de begroting. Vooral omdat de mogelijkheid bestaat om aanvullend marktonderzoek uit te voeren voor de vakschool. In 2015 wordt nogmaals bekeken of het project leerstoel kan worden uitgevoerd. Doelstelling j: bevordering van de Instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voorlichting en Informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom. In 2014 heeft SOBB zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij promotie op vmbo-scholen vanuit andere partijen. Daarnaast Is SOBB aangesloten bij het project imago vanuit het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. In 2015 zal SOBB onder deze doelstelling dezelfde activiteiten als in 2015 aanhouden. Er wordt ook deelgenomen aan een project in samenwerking met de politie en defensie. Dit gaat over de promotie van uniformberoepen op het vmbo. Doelstelling k: het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners. Het is belangrijk dat de sector op de hoogte is van de mogelijkheden die het SOBB beschikbaar stelt voor de sector. Communicatie via website, nieuwsbrieven en brochures maken daar onderdeel van uit. Het presenteren van de initiatieven van SOBB maakt daar ook onderdeel van uit. Communicatie over individuele projecten vallen binnen de daarvoor benoemde doelstellingen. Voor communicatie zijn de kosten In 2014 voor de algemene communicatie boven de begroting uitgekomen. Dit heeft te maken met extra communicatie rondom het sectorplan, imago campagne, facebook en extra promotie voor de opleidingen. Daarnaast vallen de ontwikkelingen rondom V-base en extra voorlichting voor de subsidie praktijkleren hieronder. De kosten voor de website zijn binnen de begroting gebleven. In 2015 wordt er begroot voor communicatie. De doelstellingen liggen in hetzelfde aandachtsveld als in Plannen voor een Game via de website en een nieuwe lay-out website staan In de planning. Doelstelling I: Financieren van de beheerskosten van de stichting. De kostenpost voor deze doelstelling zijn die voor het primair proces, zoals kosten van het secretariaat, vergaderkosten (zalen en consumpties) en afstemmingskosten bestuur en accountant. De kosten voor 2014 zijn binnen de begroting gebleven. De kosten voor 2015 zullen in de lijn van 2014 zijn. Waarbij rekening wordt gehouden met extra kosten voor het uitvoeren van het sectorplan. Een percentage van deze kosten zullen ook worden gesubsidieerd. Kosten vergaderingen betreffen kosten voor zaalhuur (intern en extern) Inclusief consumpties. Het betreft jaarlijks tussen 35 en 45 vergaderingen c.q. bijeenkomstej de verschillende werkgroepen, stuurgroepen en het bestuur, j ^ ^ ^ R S Begroting 2015 g^25 MA-ARS PAAnotrcoofpiR tjioffman NV Ge.vaai.-.'ïeri f vryr/d j/itipcatiedoeleinden

10 Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche Baten Lasten Doelste Hing a Doelste Hing b Doelste Hing c Doelste Hing d Doelste Hing f Doelste Hing g Doelste Hing h Doelste Hing I Doelste Hing j Doelste Hing k Doelste Hing I Saldo begroting (27.460) realisatie Gorinchem, 29 juni 2015 Namens het Bestuur De heer V.F. Klomp Penningmeester 10/25 im MA~.%RS PA* Ge.vaa. r:-;eri (v ARS HOFFMAN NV ; K<;nt;:icaliedoeleinden

11 JAARREKENING 11/25 MA-,^R3 PAArot.ro Ge.vja..".:eri.( v:.'c FFMAN NV 1 Icatiedoeleinden

12 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking saldo) 31 december december 2013 ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen debiteuren omzetbelasting overige vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen /25 MA-.^RS PAAnOEI^O Ge.vaai.eri./ v.'.'c Z)A R S toffman tjv icjfiedceleinden

13 31 december december 2013 PASSIEF Eigen vermogen overige reserves Kortlopende schulden crediteuren overige schulden en overlopende passiva /25 i\4 MA'.-.RS PAAP.D Ge./aai.-.:eri i v: ARS R/llOFFMAN NV ucatiedceleinden

14 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Baten bijdrage SFPB opbrengsten subsidie ESF opbrengsten opleidingen opbrengsten beleggingen overige opbrengsten Lasten a. Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan b. Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers, met name In het kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden. c. Het laten uitvoeren van toezicht op praktijkonderwijs in de branche d. Het ontwikkelen/verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers f. Het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur g. Het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. h. Het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten 1. Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiden van werknemers in het kader j. Bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers k. Het communiceren van afspraken tussen sociale partners. 1. Het financieren van de beheerskosten van de stichting. realisatie begroting realisatie , Saldo (2.650) /25 ÏM MA-..-,Rs PA '.rdrr'o Ge.'.'aai.-.^erl (vcc HOFFMAN NV icatiedoeleinden

15 3. KASSTROOMOVERZICHT OVER Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Veranderingen in werkkapitaal: (Toename)/afname vorderingen Toename/(afname) kortlopende schulden ( ) ( ) ( ) Kasstroom uit bedrijfsoperaties ( ) Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Toename)/afname vorderingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten (13.106) ( ) (17.735) Toename/(afname) geldmiddelen Liquide middelen per 1 januari ( ) Liquide middelen per 31 december /25 raa-..\kz PAArocr Gev.aa...:eri {v:.c ÖA R S r. MQFFMAN NV 'sxcatiedoeleinden

16 4. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4.1 ALGEMEEN Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan teneinde bedrijfskwalificaties te bereiken om op deze wijze de vakbekwaamheid van al diegenen die belast zijn of worden met beveiligingswerkzaamheden te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen; b. het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a., van alle werknemers die in de branche werkzaam zijn met name in het kader van wijzigingen in de arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden; c. het laten uitvoeren van toezicht op het praktijkonderwijs In de branche bij alle ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche; d. het ontwikkelen en verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingstrajecten voor werknemers in de branche; f. het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren en financieren van innoverlng van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheldssubsidieregelingen; g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden; h. het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis; I. het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche; j. bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers in de branche door het geven van voohichting en informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom; k. het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche Inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; I. het financieren van de beheerskosten van de stichting. De stichting heeft geen winststreven. 4.2 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven". Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Verbonden partijen De volgende partijen zijn met Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche verbonden: - Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) te Gorinchem. ^ A R S V MA',^R; PA/IPD: HOFFMAN NV 16/25 / / /y^^!..icatiedoeleinden

17 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Beleggingen Syntrus Achmea houdt voor Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche beleggingen aan. Deze beleggingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. Overige activa en passiva Voor zover In het voorgaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Indien dit noodzakelijk Is wordt een waardecorrectie in verband met dubieuze vorderingen In mindering gebracht. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald op historische basis. 4.3 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS VORDERINGEN Debiteuren nominaal bedrag voorziening dubieuze debiteuren 31 decem- 31 december 2014 ber (80) Overige vorderingen en overlopende activa nog te vorderen subsidie sectorplan rekening-courant SFPB rente Syntrus Achmea bankrente nog te factureren overige EFFECTEN Dit betreft beleggingen In obligaties, hypotheken en geldmarktfondsen. De beleggingen zijn in beheer bij Syntrus Achmea. Het vehoop luidt als volgt: saldo per 1 januari mutaties boekjaar saldo per 31 december 17/25 Ge.-.aa. HOFFMAN NV ;'icatiedoeleinden

18 Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche LIQUIDE MIDDELEN 31 december december 2013 ABN-AMRO N.V., bestuurspaarrekenlng ABN-AMRO N.V., ondernemerstopdeposito ABN-AMRO N.V., rekening-courant EIGEN VERMOGEN Overige reserves saldo per 1 januari bij: uit voorstel verwerking saldo saldo per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overiopende passiva 31 decem- 31 december 2014 ber2013 nog te besteden subsidie sectorplan door te betalen subsidie ESF nog te betalen POK's kosten V-learning nog te betalen sectorplan accountantskosten overige rekening-courant SFPB kosten training situationeel leidinggeven Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Met Atriumgroep B.V. (voorheen Centrum Paritaire Dienstverlening B.V.) is ingaande 1 januari 2006 een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan (vervanging van de overeenkomst gedateerd 1 november 2000), met dien verstande dat (één van de) partijen de overeenkomst kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. SOBB heeft een financieel recht op SFPB in de vorm van een jaarlijkse subsidie. Deze is vastgelegd in de fondsen-cao en bedraagt 0,106% van de totale loonsom van de branche. 18/25 MA-.,"IR: PA\rD Ge..aai...eri {V A R S HOFFMAN NV icatiedoeleinden

19 4.4 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten bijdrage SFPB bijdrage SFPB voorgaande jaren realisatie begroting realisatie De gerealiseerde bijdrage SFPB is circa hoger dan begroot. Bij de vaststelling van de begroting is uitgegaan van een krimp in de branche. Deze krimp heeft zich vooralsnog niet voorgedaan. Lasten a. Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan workshop planners basis opleiding planner opleiding situationeel leidinggeven convenant ROC MN-Vitalis MBO/ROC/Branche De gerealiseerde kosten van doelstelling a. zijn circa lager dan begroot. Het voornemen om het lesmateriaal voor de opleidingen aan te passen en wervingsbijeenkomsten te organiseren is niet uitgevoerd. Hierdoor zijn de gerealiseerde kosten voor de opleidingen circa lager dan begroot. Verder is er minder overleg geweest met het MBO/ROC en de Branche waardoor de gerealiseerde kosten circa lager zijn dan begroot. 19/25 MA-.\R; PAAP.D Ge.vaai r.;eri-jv ARS V HOFFMAN NV icatiedoeleinden

20 Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche realisatie begroting realisatie b. Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a. van alle werknemers, met name in het kader van wijzigingen in arbeidsmarict en/of arbeidsomstandigheden. agressie en geweld opleidingscatalogus scholingskalender ontwikkelen onderzoek behoefte trainingen sociale vaardigheden onderzoek naar behoefte EVC in sector onderzoek behoefte trainingen BHV of VCA voor sector De gerealiseerde kosten voor doelstelling b. liggen circa lager dan begroot doordat er een aantal begrote activiteiten in het boekjaar niet zijn uitgevoerd omdat bleek dat de sector op dit moment hier geen prioriteiten aan stelt. c. Het laten uitvoeren van toezicht op praktijk-onderwijs in de branche kwaliteitsbevorderende maatregelen opleiding professionaliseren praktijkleren De gerealiseerde kosten voor doelstelling c. liggen circa lager dan begroot. De realisatie van de kosten voor de kwaliteitsbevorderende maatregelen opleidingen is circa lager doordat er minder praktijkovereenkomsten zijn afgesloten dan voorzien. De kosten voor het professionaliseren praktijkleren van circa waren In de begroting niet voorzien. d. Het ontwikkeien/verzorgen van opieldingsmethoden ten behoeve van nascholingsprojecten voor werknemers e-learning onderzoek doorvoeren verplichte bijscholing /25 UA-.'.R: Gew aai:.err MPr^M#^A R S V. HOFFMAN NV. luedceleinden

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2010 Particuliere beveiliging Stephensonweg 14 Postbus 693 T 0183-64 66 72 op(eiden@particu(ierebeveil(gtng.com

Nadere informatie

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche AANGETEKEND Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. de heer mr. M.H.M, van

Nadere informatie

STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2013

STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2013 stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2013 OPER HOFFMAN NV oor identificatiedoeleinden Particuliere

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

ARS. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging STICHTING SOCIAAL FONDS PARTICULIERE BEVEILIGING GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2014

ARS. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging STICHTING SOCIAAL FONDS PARTICULIERE BEVEILIGING GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARTICULIERE BEVEILIGING GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2014 MAT.'iRS PA Ge.vaai.".vert, ARS OOP;R HOFFMAN NV jnti.'icatiedoeleinden Particuliere beveiliging Stephensonweg

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3763 6 maart 2015 Beveiliging, Particuliere Fondsen-cao 2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

I I I I I I. ll I I I I I I I. 4.'t '^ stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM

I I I I I I. ll I I I I I I I. 4.'t '^ stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM ll STCHTNG OPLEDNGSFONDS BEVELGNGSBRANCHE GORNCHEM RAPPORT NZAKE HET FNANQEEL VERSLAG 2011 stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche Partkuliere beveiliging Stephensonvueg 14 4207 HB Gorinchem Postbus

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2010

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2010 STCHTNG OPLEDNGS EN ONTWKKELNGSFONDS SOLATEBEDRJF TE NEUWEGEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENNG 2010 V. STCHTNG OPLEDNGS EN ONTWKKELNGSFONDS SOLATEBEDRJF TE NEUWEGEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENNG

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2015 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 NVLE-Fonds

Jaarrekening 2011 NVLE-Fonds Jaarrekening 2011 NVLE-Fonds Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse... 4 2.2 Plaatsgevonden controles... 4 2.3 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2013 Van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestig in gsplaats Adres: Bussum Nieuwe's-Gravelandseweg 1 6 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014 Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over 2014 9

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 Nieuwegein, 2 juni 2015 Directeur Stichting OOI STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wissenraet jj^ Van Spaendonck

Wissenraet jj^ Van Spaendonck jj^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Stichting Japan Festival

Stichting Japan Festival Jaarrekening 2015 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Witteweg 3 1431 GZ Aalsmeer Telefoon: 088 2531100 E-mail: aalsmeer@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1. Algemeen 2. 2. Subsidieverantwoording 3.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum Jaarrekening 2015 Van: Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 3 Beschouwing van vermogen en resultaat 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 6 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2014 Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie