Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement. Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement. Het bod van Portaal voor 2007 tot 2011"

Transcriptie

1 Nieuwe wegen naar extra maatschappelijk rendement Het bod van Portaal voor 2007 tot Het bod van Portaal. betekent 5 jaar lang elk jaar opnieuw 33 miljoen extra investeren bovenop de al geplande 1.3 miljard euro aan investeringen tot deze 33 miljoen extra is 100% financieel onrendabel, maar heeft een hoog maatschappelijk rendement. is bijna geheel bestemd voor sociale doelen, voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen met weinig kansen en een laag inkomen. wordt controleerbaar voor huurders, gemeenten en andere belangenhouders ingezet. Is vrijwel onvoorwaardelijk 1 Deze 5 x 33 miljoen komt bovenop de 929 miljoen euro die Portaal in de periode investeert in vastgoed en de 333 miljoen aan onderhoud en 28 miljoen voor leefbaarheid. De totale, reeds geplande investeringen zijn dus 1,3 miljard euro. Daarvan is ongeveer 660 miljoen euro onrendabel. 1

2 2. Waarom een bod De woningbouwcorporaties doen veel, maar niet genoeg. De problemen van huishoudens met de minste kansen en de laagste inkomens, vaak bij elkaar in de moeilijkste wijken, zijn nog minstens zo groot als een aantal jaren geleden, ondanks alle inzet en goede beleidsvoornemens. Portaal trekt dat zich aan en gaat zich nog meer inspannen, niet alleen door het bieden van goede huisvesting, maar ook op andere terreinen en als het nodig is met onconventionele middelen. Allereerst zijn we op een andere manier naar onze toekomstige financiële positie gaan kijken en hebben zo de mogelijkheid geopend voor een extra inzet van 165 miljoen euro. Deze inzet zal concreet en snel zijn, maar met verstand en beleid onder het motto wel uitgeven, niet weggeven. Vanwege de urgentie van de problematiek heeft Portaal besloten de invulling van haar missie en doelstelling te verbreden. Het extra geld is namelijk niet alleen bedoeld voor investeringen in vastgoed, maar om een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische problemen van onze huurders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De politieke en maatschappelijke druk op de corporaties is groot en zal tot uitdrukking komen in beleid van het nieuwe kabinet. Minister Winsemius heeft de corporaties uitgedaagd met een bod te komen. om de investeringsimpasse te doorbreken. Dit stimulerende initiatief heeft de afgelopen maanden veel energie losgemaakt in corporatieland. Aedes heeft een sectorbreed bod ( Antwoord aan de samenleving ) in voorbereiding. Wij vinden dat een goed verhaal en zullen het (wellicht met uitzondering van de betaalbaarheidsvoorstellen) steunen. Met het Portaalbod maken we onze lokale inzet concreet en gaan op een aantal punten verder dan het Aedesbod. Op ons bod zijn we aanspreekbaar! 2

3 3. Onze keuzes & resultaten Bij de discussie over de vraag waar we de extra financiële inzet het beste zouden kunnen plegen, hebben we gekeken naar de behoeften en noden van onze huurders in de verschillende steden. Daarnaast hebben we rekening gehouden met de speerpunten van de lokale en landelijke politiek. Het bod van Portaal ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (zie verder ook de bijlagen met de wijkplannen). Thema Toelichting Resultaat Totaal extra bedrag in Extra inzet in zeven wijken (zie hoofdstuk 4) In de bijlage is per wijk een concrete uitwerking opgenomen inclusief de resultaten die Portaal beoogt te bereiken met het inzetten van die activiteiten en met de samenwerking met partners. Klanttevredenheid voor leefomgeving en woning is bij 70% van de huurders hoger dan een 7 De scores op de indices die iets zeggen over de verloedering van deze wijken en de situatie van de inwoners, zullen op economisch en sociaal gebied stijgen richting het stedelijk gemiddelde (per wijk nader te bepalen). Maximaal 80 miljoen euro Extra inzet Portaal wijken De inzet is in overleg met lokale partners nog nader te bepalen. Verbetering van de klanttevredenheid voor leefomgeving en woning. Maximaal 60 miljoen euro Verbetering van de energiebesparing in de woningen Energieprestatie van alle Portaal woningen verbeteren vóór 2012 (i.p.v. 2017). Het betreft een totaal investering van 82 miljoen euro welke nu in kortere tijd wordt gerealiseerd zodat de voordelen voor de huurders en het milieu groter zijn. 5 miljoen euro minder 2 woonlasten (besparing is 75 a 200 euro per jaar per huishouden) 9 miljoen m³ minder gasverbruik per jaar kiloton CO 2 -reductie per jaar 14 miljoen euro 2 Deze getallen hebben betrekking op het totale energieverbeterprogramma. 3

4 Verbeteren sociaaleconomische structuur De huidige formatie van 31 beheerders op complex- en wijkniveau wordt opgehoogd naar 54 (voorlopig voor 5 jaar) Empowerment teams; Ondersteuning huurders Investeren in de veiligheid van de openbare ruimte. Voorbeeld van activiteiten: meer en beter contact met huurders; dichter op de problemen en wensen; stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Klanttevredenheid leefomgeving: minimaal 65% geeft een miljoen euro Betaalbaarheid Direct starten met experiment woonvouchers in Amersfoort. Effect: lagere huurquoten voor lage inkomens Lagere huurquoten voor lage inkomens in Amersfoort Portaal accepteert voor de duur van het experiment de mogelijk lagere huuropbrengsten in Amersfoort. Te rekenen op 1 miljoen euro TOTAAL 165 miljoen euro 4

5 4. Extra geld voor wijken In de periode investeert Portaal volgens het reguliere beleidsplan totaal 1,3 miljard euro (zie bijlage 1). Het overgrote deel van deze investeringen gaat naar herstructureringswijken en 660 miljoen daarvan is financieel onrendabel. Het betreft een nieuwbouwprogramma (huur en koop) van woningen in 5 jaar en een verbetering van woningen in diezelfde periode. Vijf redenen voor de extra inzet Waarom is dan een extra onrendabele inzet? Daar zijn wat ons betreft vijf redenen voor: 1. In een aantal wijken zijn urgente sociale problemen die je niet, of niet alleen met fysieke maatregelen oplost. 2. Portaal heeft de infrastructuur, het netwerk en de middelen om een belangrijke bijdrage te leveren aan een oplossing. 3. Portaal en haar huurders hebben grote gemeenschappelijke belangen en een duurzame, buurtgebonden relatie, die we zo actief en effectief mogelijk willen benutten. Portaal is verantwoordelijk voor goede en betaalbare woningen in leefbare buurten. Voor dat laatste zijn ook onze huurders verantwoordelijk. Waar dat niet lukt, helpen we onze huurders zoveel mogelijk en grijpen in als het nodig is. 4. Alleen investeren in goede huisvesting is niet genoeg gebleken om overlast, sociale ellende, marginalisering, schooluitval, criminaliteit en ziekte te voorkomen. Portaal wil daarom ook investeren in haar huurders. Investeren in mensen leidt tot meer kansen, betrokkenheid bij de maatschappij, beter samenleven en tot meer geluk. En daarmee ook tot minder maatschappelijke kosten. 5. Misschien ligt het niet direct voor de hand dat een woningcorporatie extra initiatief of regie neemt in dergelijke situaties. Portaal is zich er zeer van bewust dat het investeren in perspectief voor de huurders die het moeilijk hebben, er door corporaties niet even bij gedaan kan worden. Dat kan alleen in samenwerking met andere partijen. We moeten aan de slag gaan en andere partijen en hun expertise uitdagen mee te doen en waar mogelijk ook een extra stap te zetten. Samenwerken moet, maar Portaal gaat niet afwachten. Welke wijken Er circuleren binnen en buiten Portaal verschillende lijstjes met prioriteitswijken. De criteria die we hebben gebruikt om te komen tot een keuze voor wijken waar we de komende jaren extra op willen inzetten zijn: Een sociaal-maatschappelijke en sociaal-economische problematiek die zonder extra inzet onoplosbaar lijkt. Gedeeld inzicht met, en steun van lokale partijen bij de selectie. Niet versnipperen over alle wijken waar Portaal bezit heeft, maar gericht substantiële bedragen inzetten. Niet alleen in wijken waar Portaal al intensief met de fysieke herstructurering bezig is, maar ook in wijken waar geen of weinig herstructurering aan de orde is. 5

6 De wijken Gemeente Wijk Aantal /aandeel huurwoningen Portaal Extra inzet in miljoenen euro s Leiden Slaaghwijk 687 / 39% 2,7 miljoen euro Typering van de opgave: een multiculti flatwijk uit de 70-er jaren die niet goed scoort in de lijstjes. Portaal wil samen met partners de school en de Tuinen van Noord opknappen en een welzijnsverzamelgebouw neerzetten. Maar ook individuele begeleiding, opvoedondersteuning, een jongerenhonk, portieken opknappen en een werkfoyer. Utrecht Overvecht / 30% 9,2 miljoen euro Typering van de opgave: het perspectief voor jongeren in Overvecht is niet goed en daalt nog. Portaal wil dit met werkhotels en leerwerkbedrijven ombuigen. Maar ook met coaching door ervaren ondernemers bij het starten van een eigen bedrijf. Een eigen bedrijf in je eigen wijk; dat geeft perspectief. Utrecht Kanaleneiland / 17% 6,3 miljoen euro Typering van de opgave: het negatieve imago van Kanaleneiland hangt nauw samen met de criminaliteit. Portaal zorgt voor meer bedrijvigheid, extra plaatsen voor begeleid wonen en meer differentiatie in het woningbestand. Juist door meer werk en begeleiding moet de criminaliteit terug. Amersfoort Soesterkwartier / 23% 1,8 miljoen euro Typering van de opgave: het Soesterkwartier is sociaal-economisch niet sterk en ook onveilig. Samen met anderen wordt een achter de voordeur -project gestart en maatoplossingen gezocht voor gezinnen met veel problemen. Ook kleine bedrijfsruimte realiseren in de buurt, een bonusspaarsysteem opzetten en spelen en opvang voor jongeren regelen. Soest Smitsveen 913 / 40% 3,0 miljoen euro Typering van de opgave: de wijk heeft last van een slecht imago, oogt massaal en er is een jongerenproblematiek. Portaal zal alle 900 huishoudens in 2 jaar tijd bezoeken; woonwensen en problemen in beeld brengen en helpen waar nodig. Startende ondernemers coachen en helpen met leerwerkbedrijven. Arnhem St. Marten 510 / 23% 5,1 miljoen euro Typering van de opgave: deze rommelige wijk met kleine woningen heeft het in zich de leukste wijk van Arnhem te worden. De bewoners kunnen veel zelf als je ze de ruimte geeft en faciliteert. Portaal pakt een paar hotspots aan en er gaat een initiatievenmakelaar aan de slag. 6

7 Nijmegen Waterkwartier / 45% 8,0 miljoen euro Typering van de opgave: een echte volkswijk met een sterke sociale structuur. Maar zonder ingrijpen dreigt de wijk af te glijden. Dus: het tij keren, kansen creëren en perspectief bieden. Een investeringsfonds opzetten voor goede initiatieven, zelfredzaamheid vergroten en zorgen voor werkervaringsplaatsen. Maatschappelijke vastgoed investering In de 7 wijken 44 miljoen euro Typering van de opgave: het investeren in (maatschappelijk) vastgoed ten behoeve van de structuur van de wijk (ruimtelijk, sociaal en economisch). Extra inzet nader te bestemmen Overige Portaal wijken 60 miljoen euro Totaal Maximaal 140 miljoen Het is overduidelijk dat in de genoemde wijken een structurele verbetering gerealiseerd dient te worden. Portaal denkt dat de genoemde inzet in activiteiten op het gebied van de fysieke, sociale en economische structuur de wijk zullen versterken. Per wijk is een gewenst eindresultaat gedefinieerd, of zal dit in overleg met de partners gedefinieerd worden. Samen met de partijen zullen de plannen vervolgens uitgewerkt worden, waar dat nodig is zal Portaal het initiatief en de regie nemen. Het nader te bestemmen bedrag zal worden ingezet als de in de laatste kolom genoemde bedragen onvoldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Daarnaast hanteren we het criterium dat de financiële inzet maximaal maatschappelijk moet renderen. Dat hangt ook af van de vraag of er een multipliereffect bereikt kan worden door samenwerking met andere partijen. 7

8 5. De dekking van de extra investering Portaal zal dus extra investeren voor het realiseren van haar doelstellingen en wil stevig inzetten op de verbetering van de wijken. We zijn het echter ook aan onze maatschappelijke opgave verplicht om vast te stellen of deze investeringen vanuit de financiële positie mogelijk en verantwoord zijn. Niet alleen vanuit een korte termijn financieringsvraag, maar ook om vast te stellen of de continuïteit in het realiseren van de doelstellingen op de lange termijn geborgd is. Dat is nodig om te garanderen dat ook toekomstige generaties nog op een fatsoenlijke manier gehuisvest kunnen worden. Portaal heeft daarom in kaart gebracht wat de financiële mogelijkheden zijn, rekening houdend met de risico s (waaronder stijgende inflatie, bouwkosten, rente- en grondkosten) om naast de reguliere activiteiten, vastgelegd in de meerjarenverkenning en in onze opgave over een periode van 20 jaar, een extra maatschappelijke prestatie te leveren. Door beter inzicht in de bedrijfsrisico s blijkt dat Portaal nog 165 miljoen eenmalig additioneel kan inzetten voor onrendabele investeringen of onrendabele exploitatie-uitgaven. 8

9 6. Dit bod is vrijwel onvoorwaardelijk Het bod is meer dan een intentie of een wens, het is zeer concreet en Portaal is gehouden het uit te voeren. Maar niemand, en dus ook Portaal niet, is gehouden tot het onmogelijke. De omgeving waarbinnen het Portaalbod wordt uitgebracht, is in beweging en onzeker. Portaal weet nog niet precies wat een sectorbod, of andere maatregelen gaat kosten. Daar komt bij dat de keuzes die het nieuwe kabinet zal maken van grote invloed zullen zijn. Zal het kabinet de vermogens van de corporaties afromen? En zo ja met welk bedrag? Hoeveel geld zal beschikbaar zijn voor ISV en voor huurtoeslag? En daarnaast is het ook de vraag of totale bedrag, genoemd in dit bod voor de 7 wijken, in zijn totaliteit nodig zal zijn om de gestelde doelen te halen? Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een fors beslag op de middelen van Portaal. Wij willen graag de lijn van het Portaalbod volgen: inzet van de extra middelen in de wijken door Portaal zelf. Transparant, controleerbaar en in overleg met de lokale belangenhouders. Maar als we mee moeten betalen aan het Aedes-initiatief of aan Kabinetsbeleid, dan zullen we dat doen en tegelijkertijd dit bod uitvoeren. De extra middelen die de 165 miljoen euro te boven gaan, zullen dan binnen Portaal opgebracht worden door bijvoorbeeld hogere huren aan de bovenkant van de markt of het ophogen van het verkoopprogramma, daarbij zo goed mogelijk rekening houdend met de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen. Tenzij Tenzij. het totaal aan claims dusdanig hoog is, dat het inhoudelijk en financieel niet meer verantwoord is om de extra investeringen te doen. Als een dergelijke extreme situatie zich voordoet, zullen we terug moeten in onze ambities. Portaal garandeert alles op alles te zetten om dit te voorkomen. En als we op het punt komen dat we niet tot het onmogelijke gehouden zijn, zullen we het bod nooit met meer dan 50% terugbrengen. Dat is een harde toezegging. Portaal Raad van Bestuur Datum: 30 januari

10 Bijlage 1 De vastgestelde plannen van 2007 tot 2011 Prognose planperiode Bron: MJV Investeringen in vastgoed 3 Nieuwbouwwoningen 802 miljoen euro Herstructurering (incl sloopkosten) Maatschappelijk vastgoed Renovaties Investeringen in leefbaarheid en woonomgeving etc (excl. personeelskosten) 28 miljoen euro Investeringen in woon-zorg en bijzondere doelgroepen etc (excl. personeelskosten) 18 miljoen euro Investering in kwaliteit woningen (incl. energie) 117 miljoen euro Aantallen sloop Aantallen nieuwbouw (huur en koop) Aantallen woningen kwaliteitsverbetering In woonzorg is voor ca. 10 mln aan investeringen in het vastgoed meegerekend. In totaal komen de investeringen in het vastgoed (exclusief leefbaarheid/woonomgeving) op ( =) 929 mln. 10

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie