Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend"

Transcriptie

1 Algemene Beschouwingen 2007 over Begroting 2008 e.v. Gemeente Dordrecht Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend PARTIJ VAN DE ARBEID DORDRECHT Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht

2 Voorzitter, Vandaag spreken we met elkaar over de voorstellen van het college voor de Programmabegroting 2008 en de meerjarenbegroting Allereerst wil ik het college complimenteren met de aan de raad voorgelegde begrotingsstukken. Het is een leesbaar geheel geworden, dat ons een goed inzicht geeft in de financiële situatie van de gemeente. De begroting 2008 en het meerjarenperspectief geven, net als de afgelopen jaren, een positief beeld, al zijn er natuurlijk wel punten van aandacht. Veel van deze punten zijn in de commissiebehandelingen vorige week al aan de orde gekomen. Onlangs hebben we van het college de rapportage over de risico-analyse van de grote projecten ontvangen. We nemen daar op dit moment kennis van Onze eerste indruk is dat de rapportage in grote lijnen past binnen de uitgangspunten van het MJP. Afgesproken is dat we daar binnenkort uitgebreid aandacht aan besteden, dus we zullen er hier en nu inhoudelijk nog niet op ingaan. Het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet zorgt ervoor dat Dordrecht steeds meer een aantrekkelijke stad, een sociale stad en een leefbare stad voor haar burgers, ondernemers en bezoekers wordt en wij zijn blij dat dit beleid met kracht wordt voortgezet. We zien dat de doelstellingen uit het coalitie-akkoord en het MJP weer een stukje dichterbij komen. Daarnaast zijn er zaken waarop we hier als PvdA-fractie nog wat extra accenten willen leggen. Dit doen we volgens de lijn van drie hoofdpunten van aandacht: de wijken, kwetsbare groepen en ondernemerschap. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Dordrecht volop mee kan (blijven) doen en actief kan zijn in en voor de samenleving, of dat in de buurt, de wijk, de stad of ook daarbuiten is. Ons motto is: iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend.

3 Burgerparticipatie en Wijkbudgetten In het laatste Burgerjaarverslag werd geconstateerd dat veel burgers van Dordrecht vinden dat het gemeentebestuur wel naar ze luistert als het gaat om plannen van de gemeente, maar dat de gemeente bij beslissingen hierover vaak niet de goede afwegingen maakt. Onlangs is een advies verschenen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling waarin wordt ingegaan op de vraag welke mogelijkheden de overheid heeft om de democratische betrokkenheid onder burgers te bevorderen. De Raad constateert dat in Nederland op dit moment onvoldoende wordt geïnvesteerd in het onderhouden van de democratie. Hierdoor komen burgers onverschillig, cynisch, of zelfs vijandig ten opzichte van de democratie te staan, of belanden in een patroon waarin alleen hun eigen leven nog van belang is. Volgens de Raad hebben in het onderhouden van de democratie vooral (lokale) overheden en het maatschappelijk middenveld een belangrijke taak. Zij kunnen nieuwe vormen van burgerparticipatie aandragen die bewoners aansporen om problemen en conflicten in hun eigen leefomgeving in gezamenlijkheid op te lossen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de wijkbudgetten. Een wijkbudget is een bedrag dat door de bewoners van een wijk mag worden besteed. Door middel van deze wijkbudgetten worden burgers in de gelegenheid gesteld beslissingen te nemen over plannen in hun directe leefomgeving. Niet de gemeente bepaalt hoe bepaalde middelen voor de wijk worden besteed, maar de bewoners van een wijk. De PvdA fractie is van mening dat door middel van de wijkbudgetten niet alleen de leefbaarheid in de wijken kan worden vergroot, maar ook de lokale democratie wordt versterkt; door middel van de wijkbudgetten wordt de directe invloed en betrokkenheid van de inwoners van Dordrecht op de leefomgeving, het gemeentelijk beleid, en de besluitvorming vergroot. Vanuit het Huis van de Democratie, onder leiding van Roel in t Veld, is positief gereageerd op de ideeën rondom de wijkbudgetten. De PvdA fractie verzoekt het college dan ook met een voorstel te komen voor een experiment met de wijkbudgetten voor een periode van twee jaar in twee verschillende wijken en dient hiervoor een motie in.

4 Kleine ondernemers: onmisbaar voor onze binnenstad en wijken De PvdA fractie is blij met de maatregelen die het college neemt om het ondernemersklimaat in Dordrecht te bevorderen. Een gunstig ondernemersklimaat is van belang voor de economische groei van Dordrecht. De ondernemer wordt wel gezien als de barometer in een wijk; als ondernemers wegtrekken, is dat geen goed signaal voor een wijk of gebied. Het creëren van economische groei en werkgelegenheid kan echter niet alleen plaatsvinden door uitsluitend aandacht te hebben voor grote bedrijven met veel arbeidsplaatsen. Aandacht voor kleinschalige vormen van ondernemerschap is hiervoor eveneens van groot belang. De PvdA is van mening dat er meer gedaan kan worden in Dordrecht om kleinschalige vormen van ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen en wij stellen dan ook een drietal maatregelen voor. 1. Tijdelijk gebruik vastgoed voor (startende) ondernemers Vanuit het ondernemersloket hebben we begrepen dat er geregeld verzoeken van ondernemers komen naar betaalbare bedrijfsruimten. De PvdA is van mening dat er vanuit de gemeente meer gedaan moet worden om bedrijfsruimten te creëren voor startende ondernemers tegen zachte huren. De PvdA stelt voor de mogelijkheden van het tijdelijk gebruik van vastgoed hiervoor te onderzoeken. De gemeente Dordrecht heeft ruim 165 panden in haar bezit. Een deel van deze panden heeft de gemeente gekocht en staat op de slooplijst, maar het duurt veelal jaren voordat een aangekocht pand een andere bestemming krijgt, en het tot planontwikkeling komt. Voor deze panden wordt nu door de gemeente bewakingsdienst Camelot ingehuurd, die de panden soms weer aan krakers verhuurt. De PvdA is van mening dat het zonde is om panden die in bezit zijn van de gemeente, geen boekwaarde hebben en wachten op herontwikkeling uitsluitend te laten bewaken door Camelot. In andere steden worden dergelijke panden geschikt gemaakt voor startende ondernemers, die hier voor bepaalde tijd tegen aantrekkelijke huren hun bedrijf kunnen runnen. Hierbij kan gedacht worden aan ondernemers in de zakelijke dienstverlening en/of creatieve sector, zoals internetbedrijven, mediabedrijven, architectenbureaus en/of administratiekantoren. De meerwaarde voor deze ondernemers is dat zij met verschillende ondernemers in hetzelfde pand zijn ondergebracht, waardoor onderlinge kruisbestuiving en uitwisseling van ervaring en contacten plaats kan vinden. De PvdA verzoekt het college de mogelijkheden van tijdelijk gebruik van vastgoed in Dordrecht te onderzoeken en dient hiervoor een motie in. 2. Voorkomen van free-riders gedrag Vorig jaar heeft de PvdA het college verzocht de mogelijkheden van een ondernemersfonds te onderzoeken. De reden om dit aan het college te vragen, kwam voort uit de constatering dat ondernemers in Dordrecht een gemeenschappelijk belang hebben in het organiseren van activiteiten, maar dat de praktijk leert dat slechts een minderheid van de ondernemers de verantwoordelijkheid neemt voor en meebetaalt aan het organiseren van activiteiten, waar wel alle ondernemers van mee profiteren (het zgn. freeriders gedrag). In verschillende steden zijn maatregelen genomen om ondernemers meer te betrekken bij het aantrekkelijker maken van hun omgeving en de freeriders problematiek aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het ondernemersfonds in Leiden en Rottredam.

5 Maar ook landelijk worden maatregelen getroffen. Zo heeft onlangs de ministerraad ingestemd met de Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV). Deze wet maakt het mogelijk dat ondernemers kunnen experimenteren met gezamenlijke investeringen om de bedrijfsomgeving aantrekkelijker en veiliger te maken. Een BGV-zone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Op initiatief van ondernemers kunnen gemeenten overgaan tot het instellen van een BGV-zone in een bepaald gebied. De gemeente zorgt voor de inning van de bijdrage van alle ondernemers in de BGV-zone. Deze inkomsten komen ten goede aan de vereniging of stichting, die daarmee de afgesproken activiteiten uitvoeren. Inmiddels zijn er in Nederland 36 van dergelijke BGV-zones. Ook in Dordrecht heeft de PvdA van diverse ondernemers signalen ontvangen dat ze willen investeren in hun winkelstraten. Ondernemers uit de binnenstad hebben de PvdA hier een brief over gestuurd. De PvdA fractie is van mening dat een BGV-zone de ondernemers stimuleert om gezamenlijke activiteiten te ondernemen en tegelijkertijd een oplossing kan bieden voor de freeriders problematiek voor ondernemers in de Dordtse binnenstad en daarbuiten. Wij vragen het college dan ook om voor maart 2008 met een voorstel te komen om de freeriders problematiek in Dordrecht aan te pakken, waarin de mogelijkheden van een BGV-zone worden opgenomen. We komen hierover eventueel met een motie in de 2e termijn. 3. Microkredieten Een van de grootste problemen van startende ondernemers is de financiering. Volgens onderzoek uit 2006 hadden mensen in Nederland concrete plannen Om binnen vijf jaar een onderneming te beginnen, maar veruit de meesten doen dat uiteindelijk toch niet. Een van de belangrijkste redenen is de financiering. Met name voor allochtone ondernemers, jonge startende ondernemers en ondernemers in de creatieve sector is het heel lastig om leningen bij banken te krijgen voor de start van het bedrijf. Redenen hiervoor zijn o.a. dat het veelal om kleine bedragen gaat en de ondernemers weinig zekerheden kunnen bieden. Hierdoor is het voor veel banken niet aantrekkelijk om een microkrediet (een lening tot ,--) te verstr ekken. Om dit probleem tegen te kunnen gaan, is in verschillende gemeenten inmiddels een waarborgfonds in het leven geroepen t.b.v. microkredieten. Voor dit fonds nemen gemeente, banken en andere partijen ieder een deel van het eventuele risico voor hun rekening. De PvdA verzoekt het college om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om samen met andere lokale partijen een zgn. waarborg- of garantiefonds in te stellen, om zo ook in Dordrecht de start voor kleine ondernemers te vergemakkelijken.

6 Arbeidsparticipatie en Inburgering 1. Arbeidsparticipatie Tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar heeft de PvdA d.m.v. een motie het college verzocht activiteiten te ontplooien die zich richten op het verhogen van de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen. De strekking van deze motie is toen door het college aangenomen. Tot op heden hebben wij van het college niet vernomen in hoeverre deze motie wordt uitgevoerd. Graag horen wij van het college hoe het hiermee staat. Tevens is de PvdA van mening dat de arbeidsparticipatie van allochtonen en in het bijzonder allochtone vrouwen helaas nog lang niet optimaal is. Daarom willen wij opnieuw met klem het college verzoeken nog meer in te zetten op een beter arbeidsmarktperspectief van deze doelgroep. 2. Eigen bijdrage inburgeringstraject Iedereen in deze stad moet kunnen meedoen, meedenken en meepraten. Om dit allemaal te kunnen doen moet je minstens de Nederlandse taal beheersen. Helaas is dit in 2007 nog niet voor alle inwoners een gegeven! De nieuwe wet Inburgering kan voor deze kwestie een positieve impuls geven. Uit veel signalen die wij ontvangen blijkt helaas dat de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering voor veel groepen op dit moment een belemmering i.p.v. een hulpmiddel dreigt te worden. Inburgeraars geven aan niet te weten waar ze zich moeten melden, niet te weten waar ze aan toe zijn, wat er van ze verwacht wordt en welke financiële gevolgen er zijn. Naar onze mening dient er actiever voorlichting gegeven te worden om al deze onzekerheden en vragen weg te nemen bij de groepen inburgeraars. De PvdA wil van het college weten hoe het de communicatie met deze doelgroep wil verbeteren. Het kan niet zo zijn dat de hoge eigen bijdrage voor Inburgeringstrajecten, die op kan lopen tot duizenden euro s, een belemmering vormt voor de mensen die willen en moeten inburgeren. De PvdA heeft vernomen dat veel inburgeraars de trajecten uitstellen vanwege de hoge kosten die ze zelf moeten betalen. Mede omdat de inburgeraars tot 2013 de gelegenheid krijgen om zich aan te melden voor een Inburgeringstraject kunnen zij een beroep doen op uitstel van dit traject. De PvdA vindt het onacceptabel dat inburgeraars niet kunnen deelnemen aan trajecten vanwege de hoge kosten. Overigens is het risico van dit uitstel dat straks in 2013 het aantal inburgeraars niet afgenomen is, met alle gevolgen van dien. De PvdA wil het college vragen, zo mogelijk samen met de andere Drechtsteden, met een oplossing te komen voor deze kwestie. Is het college bereid om dit probleem aan te kaarten bij het rijk? Daarnaast zijn wij benieuwd wat het college vindt van de aanpak in bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag, waar alleen een redelijke eigen bijdrage (van 270,-) betaald hoeft te worden.

7 Jongerenparticipatie In de Algemene beschouwingen in november 2006 vroeg de PvdA aandacht voor de positie van jongeren in Dordrecht en voor jongerenparticipatie in het bijzonder. Ook dit keer weer was het niet alleen de PvdA, maar ook de overige partijen. Sterker nog, de krant van de volgende dag kopte zelfs, dat jongerenparticipatie een kernpunt was van vrijwel iedere partij. Kortom iedere partij, coalitie en oppositie, vindt dat er iets gedaan moet worden binnen de gemeente Dordrecht aan jongerenparticipatie. Nu zijn we een jaar verder en de PvdA is van mening dat er hieraan nog te weinig is gebeurd. Jongeren worden volgens de PvdA te weinig betrokken bij het wel en wee van onze stad. We beslissen als politiek wel vaak over jongeren, maar er wordt te weinig meegedacht door jongeren. Wij denken daarbij niet aan de traditionele structurele overlegvormen, maar om het interessant voor jongeren te houden vormen waarbij thema s en groepen die bijvoorbeeld jaarlijks kunnen worden aangepast. De PvdA is van mening dat het college serieus moet nagaan of er een mogelijkheid is jongeren in Dordrecht op een dusdanige manier te organiseren dat zij daadwerkelijk een stem kunnen hebben in het beleid van de gemeente. Wij willen dan ook vragen aan het college of hij hiertoe bereid is? Zo ja, kan het college dan binnen drie maanden met een voorstel komen over de vorm en de kosten hiervan?

8 Fietsers in de stad De PvdA vindt dat de gemeente het nemen van de fiets en het laten staan van de auto in Dordrecht moet stimuleren en dat knelpunten voor fietsers moeten worden opgelost. Fietsers vormen wel een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. In sommige delen van de gemeente zijn de voorzieningen voor fietsers goed, in andere delen laten deze soms nog te wensen over. In de fietsnota die in de inspraak is gebracht zijn geen investeringen opgenomen voor verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van fietsroutes. Wij willen dat het college voor de Kadernota 2009 met investeringsvoorstellen hiervoor komt. Wij hadden ook gehoopt dat de fietsnota meer duidelijkheid zou verschaffen over de situatie bij het Leerpark en het Gezondheidspark. De PvdA is van mening dat daar voor fietsers snel verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Maar wat, hoe en wanneer, dat is helaas niet terug te vinden in de fietsnota. Vandaar dat we dit als PvdA nu aankaarten! Zeker in de avonduren is het vanuit sommige delen van de stad gevaarlijk om naar/via het Leerpark te fietsen. Dat komt voor een deel doordat er sprake is van slechte verlichting van de fietsroutes. Wij vragen het college of het bereid is om hierop actie te ondernemen. In Apeldoorn heeft men hiervoor een nieuw systeem in gebruik genomen, namelijk het dynamisch dimsysteem Licht op Maat. Dit systeem dimt het licht automatisch en flexibel op basis van de verkeersintensiteit. Op drukke tijdstippen is de verlichting juist feller. Dat beperkt de lichthinder en levert energiebesparing op. De PvdA pleit er dan ook voor dat het primaire fietspadennetwerk, dus ook de verbindingsroutes vanuit de wijken naar het Leerpark en het Gezondheidspark, worden voorzien van een dergelijk lichtsysteem. Wij dienen hierover een motie in.

9 Tenslotte Voorzitter, Net als vorig jaar ziet de Partij van de Arbeid in de nu voorliggende begrotingsvoorstellen voor 2008 en de jaren daarna een evenwicht tussen het treffen en voortzetten van de nodige maatregelen en voorzieningen voor de burgers van Dordrecht enerzijds en een verantwoord financieel beleid anderzijds. Het belang van een solide financieel beleid zal een ieder duidelijk zijn. Daar is eerder in commissieverband al het nodige over gezegd. Wij steunen het college dan ook in het streven een sluitend financieel perspectief voor de komende jaren te presenteren, om ook in de toekomst de noodzakelijke voorzieningen voor onze stad te kunnen betalen. Ook het voeren van een terughoudend tarievenbeleid voor de burger heeft de steun van de Partij van de Arbeid. Kortom, zeker als rekening wordt gehouden met de accenten die de Partij van de Arbeid zojuist heeft aangegeven, zien wij de komende jaren politiek met vertouwen tegemoet. Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht.

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Facilitering van burgerinitiatieven

Facilitering van burgerinitiatieven Facilitering van burgerinitiatieven Een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking. Naam: Studentnummer: Remco Buschers s0101788 Datum: 18-01-2012 a

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties?

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? De raad in stelling HET SPOORBOEKJE Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? Het spoorboekje is de opbrengst van het congres De raad in stelling d.d. 27

Nadere informatie