Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend"

Transcriptie

1 Algemene Beschouwingen 2007 over Begroting 2008 e.v. Gemeente Dordrecht Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend PARTIJ VAN DE ARBEID DORDRECHT Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht

2 Voorzitter, Vandaag spreken we met elkaar over de voorstellen van het college voor de Programmabegroting 2008 en de meerjarenbegroting Allereerst wil ik het college complimenteren met de aan de raad voorgelegde begrotingsstukken. Het is een leesbaar geheel geworden, dat ons een goed inzicht geeft in de financiële situatie van de gemeente. De begroting 2008 en het meerjarenperspectief geven, net als de afgelopen jaren, een positief beeld, al zijn er natuurlijk wel punten van aandacht. Veel van deze punten zijn in de commissiebehandelingen vorige week al aan de orde gekomen. Onlangs hebben we van het college de rapportage over de risico-analyse van de grote projecten ontvangen. We nemen daar op dit moment kennis van Onze eerste indruk is dat de rapportage in grote lijnen past binnen de uitgangspunten van het MJP. Afgesproken is dat we daar binnenkort uitgebreid aandacht aan besteden, dus we zullen er hier en nu inhoudelijk nog niet op ingaan. Het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet zorgt ervoor dat Dordrecht steeds meer een aantrekkelijke stad, een sociale stad en een leefbare stad voor haar burgers, ondernemers en bezoekers wordt en wij zijn blij dat dit beleid met kracht wordt voortgezet. We zien dat de doelstellingen uit het coalitie-akkoord en het MJP weer een stukje dichterbij komen. Daarnaast zijn er zaken waarop we hier als PvdA-fractie nog wat extra accenten willen leggen. Dit doen we volgens de lijn van drie hoofdpunten van aandacht: de wijken, kwetsbare groepen en ondernemerschap. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Dordrecht volop mee kan (blijven) doen en actief kan zijn in en voor de samenleving, of dat in de buurt, de wijk, de stad of ook daarbuiten is. Ons motto is: iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend.

3 Burgerparticipatie en Wijkbudgetten In het laatste Burgerjaarverslag werd geconstateerd dat veel burgers van Dordrecht vinden dat het gemeentebestuur wel naar ze luistert als het gaat om plannen van de gemeente, maar dat de gemeente bij beslissingen hierover vaak niet de goede afwegingen maakt. Onlangs is een advies verschenen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling waarin wordt ingegaan op de vraag welke mogelijkheden de overheid heeft om de democratische betrokkenheid onder burgers te bevorderen. De Raad constateert dat in Nederland op dit moment onvoldoende wordt geïnvesteerd in het onderhouden van de democratie. Hierdoor komen burgers onverschillig, cynisch, of zelfs vijandig ten opzichte van de democratie te staan, of belanden in een patroon waarin alleen hun eigen leven nog van belang is. Volgens de Raad hebben in het onderhouden van de democratie vooral (lokale) overheden en het maatschappelijk middenveld een belangrijke taak. Zij kunnen nieuwe vormen van burgerparticipatie aandragen die bewoners aansporen om problemen en conflicten in hun eigen leefomgeving in gezamenlijkheid op te lossen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de wijkbudgetten. Een wijkbudget is een bedrag dat door de bewoners van een wijk mag worden besteed. Door middel van deze wijkbudgetten worden burgers in de gelegenheid gesteld beslissingen te nemen over plannen in hun directe leefomgeving. Niet de gemeente bepaalt hoe bepaalde middelen voor de wijk worden besteed, maar de bewoners van een wijk. De PvdA fractie is van mening dat door middel van de wijkbudgetten niet alleen de leefbaarheid in de wijken kan worden vergroot, maar ook de lokale democratie wordt versterkt; door middel van de wijkbudgetten wordt de directe invloed en betrokkenheid van de inwoners van Dordrecht op de leefomgeving, het gemeentelijk beleid, en de besluitvorming vergroot. Vanuit het Huis van de Democratie, onder leiding van Roel in t Veld, is positief gereageerd op de ideeën rondom de wijkbudgetten. De PvdA fractie verzoekt het college dan ook met een voorstel te komen voor een experiment met de wijkbudgetten voor een periode van twee jaar in twee verschillende wijken en dient hiervoor een motie in.

4 Kleine ondernemers: onmisbaar voor onze binnenstad en wijken De PvdA fractie is blij met de maatregelen die het college neemt om het ondernemersklimaat in Dordrecht te bevorderen. Een gunstig ondernemersklimaat is van belang voor de economische groei van Dordrecht. De ondernemer wordt wel gezien als de barometer in een wijk; als ondernemers wegtrekken, is dat geen goed signaal voor een wijk of gebied. Het creëren van economische groei en werkgelegenheid kan echter niet alleen plaatsvinden door uitsluitend aandacht te hebben voor grote bedrijven met veel arbeidsplaatsen. Aandacht voor kleinschalige vormen van ondernemerschap is hiervoor eveneens van groot belang. De PvdA is van mening dat er meer gedaan kan worden in Dordrecht om kleinschalige vormen van ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen en wij stellen dan ook een drietal maatregelen voor. 1. Tijdelijk gebruik vastgoed voor (startende) ondernemers Vanuit het ondernemersloket hebben we begrepen dat er geregeld verzoeken van ondernemers komen naar betaalbare bedrijfsruimten. De PvdA is van mening dat er vanuit de gemeente meer gedaan moet worden om bedrijfsruimten te creëren voor startende ondernemers tegen zachte huren. De PvdA stelt voor de mogelijkheden van het tijdelijk gebruik van vastgoed hiervoor te onderzoeken. De gemeente Dordrecht heeft ruim 165 panden in haar bezit. Een deel van deze panden heeft de gemeente gekocht en staat op de slooplijst, maar het duurt veelal jaren voordat een aangekocht pand een andere bestemming krijgt, en het tot planontwikkeling komt. Voor deze panden wordt nu door de gemeente bewakingsdienst Camelot ingehuurd, die de panden soms weer aan krakers verhuurt. De PvdA is van mening dat het zonde is om panden die in bezit zijn van de gemeente, geen boekwaarde hebben en wachten op herontwikkeling uitsluitend te laten bewaken door Camelot. In andere steden worden dergelijke panden geschikt gemaakt voor startende ondernemers, die hier voor bepaalde tijd tegen aantrekkelijke huren hun bedrijf kunnen runnen. Hierbij kan gedacht worden aan ondernemers in de zakelijke dienstverlening en/of creatieve sector, zoals internetbedrijven, mediabedrijven, architectenbureaus en/of administratiekantoren. De meerwaarde voor deze ondernemers is dat zij met verschillende ondernemers in hetzelfde pand zijn ondergebracht, waardoor onderlinge kruisbestuiving en uitwisseling van ervaring en contacten plaats kan vinden. De PvdA verzoekt het college de mogelijkheden van tijdelijk gebruik van vastgoed in Dordrecht te onderzoeken en dient hiervoor een motie in. 2. Voorkomen van free-riders gedrag Vorig jaar heeft de PvdA het college verzocht de mogelijkheden van een ondernemersfonds te onderzoeken. De reden om dit aan het college te vragen, kwam voort uit de constatering dat ondernemers in Dordrecht een gemeenschappelijk belang hebben in het organiseren van activiteiten, maar dat de praktijk leert dat slechts een minderheid van de ondernemers de verantwoordelijkheid neemt voor en meebetaalt aan het organiseren van activiteiten, waar wel alle ondernemers van mee profiteren (het zgn. freeriders gedrag). In verschillende steden zijn maatregelen genomen om ondernemers meer te betrekken bij het aantrekkelijker maken van hun omgeving en de freeriders problematiek aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het ondernemersfonds in Leiden en Rottredam.

5 Maar ook landelijk worden maatregelen getroffen. Zo heeft onlangs de ministerraad ingestemd met de Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV). Deze wet maakt het mogelijk dat ondernemers kunnen experimenteren met gezamenlijke investeringen om de bedrijfsomgeving aantrekkelijker en veiliger te maken. Een BGV-zone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Op initiatief van ondernemers kunnen gemeenten overgaan tot het instellen van een BGV-zone in een bepaald gebied. De gemeente zorgt voor de inning van de bijdrage van alle ondernemers in de BGV-zone. Deze inkomsten komen ten goede aan de vereniging of stichting, die daarmee de afgesproken activiteiten uitvoeren. Inmiddels zijn er in Nederland 36 van dergelijke BGV-zones. Ook in Dordrecht heeft de PvdA van diverse ondernemers signalen ontvangen dat ze willen investeren in hun winkelstraten. Ondernemers uit de binnenstad hebben de PvdA hier een brief over gestuurd. De PvdA fractie is van mening dat een BGV-zone de ondernemers stimuleert om gezamenlijke activiteiten te ondernemen en tegelijkertijd een oplossing kan bieden voor de freeriders problematiek voor ondernemers in de Dordtse binnenstad en daarbuiten. Wij vragen het college dan ook om voor maart 2008 met een voorstel te komen om de freeriders problematiek in Dordrecht aan te pakken, waarin de mogelijkheden van een BGV-zone worden opgenomen. We komen hierover eventueel met een motie in de 2e termijn. 3. Microkredieten Een van de grootste problemen van startende ondernemers is de financiering. Volgens onderzoek uit 2006 hadden mensen in Nederland concrete plannen Om binnen vijf jaar een onderneming te beginnen, maar veruit de meesten doen dat uiteindelijk toch niet. Een van de belangrijkste redenen is de financiering. Met name voor allochtone ondernemers, jonge startende ondernemers en ondernemers in de creatieve sector is het heel lastig om leningen bij banken te krijgen voor de start van het bedrijf. Redenen hiervoor zijn o.a. dat het veelal om kleine bedragen gaat en de ondernemers weinig zekerheden kunnen bieden. Hierdoor is het voor veel banken niet aantrekkelijk om een microkrediet (een lening tot ,--) te verstr ekken. Om dit probleem tegen te kunnen gaan, is in verschillende gemeenten inmiddels een waarborgfonds in het leven geroepen t.b.v. microkredieten. Voor dit fonds nemen gemeente, banken en andere partijen ieder een deel van het eventuele risico voor hun rekening. De PvdA verzoekt het college om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om samen met andere lokale partijen een zgn. waarborg- of garantiefonds in te stellen, om zo ook in Dordrecht de start voor kleine ondernemers te vergemakkelijken.

6 Arbeidsparticipatie en Inburgering 1. Arbeidsparticipatie Tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar heeft de PvdA d.m.v. een motie het college verzocht activiteiten te ontplooien die zich richten op het verhogen van de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen. De strekking van deze motie is toen door het college aangenomen. Tot op heden hebben wij van het college niet vernomen in hoeverre deze motie wordt uitgevoerd. Graag horen wij van het college hoe het hiermee staat. Tevens is de PvdA van mening dat de arbeidsparticipatie van allochtonen en in het bijzonder allochtone vrouwen helaas nog lang niet optimaal is. Daarom willen wij opnieuw met klem het college verzoeken nog meer in te zetten op een beter arbeidsmarktperspectief van deze doelgroep. 2. Eigen bijdrage inburgeringstraject Iedereen in deze stad moet kunnen meedoen, meedenken en meepraten. Om dit allemaal te kunnen doen moet je minstens de Nederlandse taal beheersen. Helaas is dit in 2007 nog niet voor alle inwoners een gegeven! De nieuwe wet Inburgering kan voor deze kwestie een positieve impuls geven. Uit veel signalen die wij ontvangen blijkt helaas dat de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering voor veel groepen op dit moment een belemmering i.p.v. een hulpmiddel dreigt te worden. Inburgeraars geven aan niet te weten waar ze zich moeten melden, niet te weten waar ze aan toe zijn, wat er van ze verwacht wordt en welke financiële gevolgen er zijn. Naar onze mening dient er actiever voorlichting gegeven te worden om al deze onzekerheden en vragen weg te nemen bij de groepen inburgeraars. De PvdA wil van het college weten hoe het de communicatie met deze doelgroep wil verbeteren. Het kan niet zo zijn dat de hoge eigen bijdrage voor Inburgeringstrajecten, die op kan lopen tot duizenden euro s, een belemmering vormt voor de mensen die willen en moeten inburgeren. De PvdA heeft vernomen dat veel inburgeraars de trajecten uitstellen vanwege de hoge kosten die ze zelf moeten betalen. Mede omdat de inburgeraars tot 2013 de gelegenheid krijgen om zich aan te melden voor een Inburgeringstraject kunnen zij een beroep doen op uitstel van dit traject. De PvdA vindt het onacceptabel dat inburgeraars niet kunnen deelnemen aan trajecten vanwege de hoge kosten. Overigens is het risico van dit uitstel dat straks in 2013 het aantal inburgeraars niet afgenomen is, met alle gevolgen van dien. De PvdA wil het college vragen, zo mogelijk samen met de andere Drechtsteden, met een oplossing te komen voor deze kwestie. Is het college bereid om dit probleem aan te kaarten bij het rijk? Daarnaast zijn wij benieuwd wat het college vindt van de aanpak in bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag, waar alleen een redelijke eigen bijdrage (van 270,-) betaald hoeft te worden.

7 Jongerenparticipatie In de Algemene beschouwingen in november 2006 vroeg de PvdA aandacht voor de positie van jongeren in Dordrecht en voor jongerenparticipatie in het bijzonder. Ook dit keer weer was het niet alleen de PvdA, maar ook de overige partijen. Sterker nog, de krant van de volgende dag kopte zelfs, dat jongerenparticipatie een kernpunt was van vrijwel iedere partij. Kortom iedere partij, coalitie en oppositie, vindt dat er iets gedaan moet worden binnen de gemeente Dordrecht aan jongerenparticipatie. Nu zijn we een jaar verder en de PvdA is van mening dat er hieraan nog te weinig is gebeurd. Jongeren worden volgens de PvdA te weinig betrokken bij het wel en wee van onze stad. We beslissen als politiek wel vaak over jongeren, maar er wordt te weinig meegedacht door jongeren. Wij denken daarbij niet aan de traditionele structurele overlegvormen, maar om het interessant voor jongeren te houden vormen waarbij thema s en groepen die bijvoorbeeld jaarlijks kunnen worden aangepast. De PvdA is van mening dat het college serieus moet nagaan of er een mogelijkheid is jongeren in Dordrecht op een dusdanige manier te organiseren dat zij daadwerkelijk een stem kunnen hebben in het beleid van de gemeente. Wij willen dan ook vragen aan het college of hij hiertoe bereid is? Zo ja, kan het college dan binnen drie maanden met een voorstel komen over de vorm en de kosten hiervan?

8 Fietsers in de stad De PvdA vindt dat de gemeente het nemen van de fiets en het laten staan van de auto in Dordrecht moet stimuleren en dat knelpunten voor fietsers moeten worden opgelost. Fietsers vormen wel een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. In sommige delen van de gemeente zijn de voorzieningen voor fietsers goed, in andere delen laten deze soms nog te wensen over. In de fietsnota die in de inspraak is gebracht zijn geen investeringen opgenomen voor verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van fietsroutes. Wij willen dat het college voor de Kadernota 2009 met investeringsvoorstellen hiervoor komt. Wij hadden ook gehoopt dat de fietsnota meer duidelijkheid zou verschaffen over de situatie bij het Leerpark en het Gezondheidspark. De PvdA is van mening dat daar voor fietsers snel verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Maar wat, hoe en wanneer, dat is helaas niet terug te vinden in de fietsnota. Vandaar dat we dit als PvdA nu aankaarten! Zeker in de avonduren is het vanuit sommige delen van de stad gevaarlijk om naar/via het Leerpark te fietsen. Dat komt voor een deel doordat er sprake is van slechte verlichting van de fietsroutes. Wij vragen het college of het bereid is om hierop actie te ondernemen. In Apeldoorn heeft men hiervoor een nieuw systeem in gebruik genomen, namelijk het dynamisch dimsysteem Licht op Maat. Dit systeem dimt het licht automatisch en flexibel op basis van de verkeersintensiteit. Op drukke tijdstippen is de verlichting juist feller. Dat beperkt de lichthinder en levert energiebesparing op. De PvdA pleit er dan ook voor dat het primaire fietspadennetwerk, dus ook de verbindingsroutes vanuit de wijken naar het Leerpark en het Gezondheidspark, worden voorzien van een dergelijk lichtsysteem. Wij dienen hierover een motie in.

9 Tenslotte Voorzitter, Net als vorig jaar ziet de Partij van de Arbeid in de nu voorliggende begrotingsvoorstellen voor 2008 en de jaren daarna een evenwicht tussen het treffen en voortzetten van de nodige maatregelen en voorzieningen voor de burgers van Dordrecht enerzijds en een verantwoord financieel beleid anderzijds. Het belang van een solide financieel beleid zal een ieder duidelijk zijn. Daar is eerder in commissieverband al het nodige over gezegd. Wij steunen het college dan ook in het streven een sluitend financieel perspectief voor de komende jaren te presenteren, om ook in de toekomst de noodzakelijke voorzieningen voor onze stad te kunnen betalen. Ook het voeren van een terughoudend tarievenbeleid voor de burger heeft de steun van de Partij van de Arbeid. Kortom, zeker als rekening wordt gehouden met de accenten die de Partij van de Arbeid zojuist heeft aangegeven, zien wij de komende jaren politiek met vertouwen tegemoet. Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht.

De VOORZITTER: Dames en heren. De vergadering is geopend. Ik heet u allen hartelijk welkom. Kunnen wij de agenda ongewijzigd vaststellen?

De VOORZITTER: Dames en heren. De vergadering is geopend. Ik heet u allen hartelijk welkom. Kunnen wij de agenda ongewijzigd vaststellen? N O T U L E N VAN DE VERGADERING VAN 6 EN 7 NOVEMBER 2007. Voorzitter: Griffier: Wethouders: de heer R.J.G. Bandell, burgemeester. de heer J.G.A. Paans. de heren drs. A.T. Kamsteeg, J.H. Lagendijk, F.J.

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 19 september 2017 No.: Portefeuillehouder: Wethouder C.L. van Dis MBA Afdeling: ROVH Behandelaar: E.J. de Hond MSc De raad van de gemeente Tholen Tholen, 19 september 2017 Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Twan Huys: 150 mensen uit uw provincie stappen naar de rechter omdat ze vinden dat hun huizen zodanig in

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Toelichting. 1. Energiehuis

Toelichting. 1. Energiehuis Toelichting In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet om van Dordrecht een nog aantrekkelijker stad te maken. Om een beeld te geven van waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost.

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost. Jij komt nooit meer terug, voorbij, het ging allemaal zo vlug, al die kennissen die vragen, hoe het met ons gaat. Het is te laat, het is te laat. Dit zongen wij samen met snik in onze stem onder uw aanvoering

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

De volgende stellingen gaan over het betrekken van inwoners en organisaties door de gemeente.

De volgende stellingen gaan over het betrekken van inwoners en organisaties door de gemeente. Burgerparticipatie Inwonerparticipatie en participatiemaatschappij zijn begrippen die gaan over meedoen en zorgen voor elkaar. Inwoners kunnen meepraten én meedoen en eigen initiatieven ontplooien. Buurtpreventie

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

DORDRECHT. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Begrotingsprogramma Betreft 18 november 2014 Verkeer en vervoer Gratis openbaar vervoer senioren 2015-2018 Van maart

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Dordrecht. Stadsontwikkeling. A.J.C. Gerritse T.A. van Irsen Rozenhof JT Dordrecht. Geachte heer/mevrouw.

Dordrecht. Stadsontwikkeling. A.J.C. Gerritse T.A. van Irsen Rozenhof JT Dordrecht. Geachte heer/mevrouw. Stadsontwikkeling Dordrecht Postbus 360 3300 AJ Dordrecht A.J.C. Gerritse T.A. van Irsen Rozenhof 24 3311 JT Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Telefoon 078-6396839 Fax 078-6396424

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Den Haag. 6 maart 2009 KO/

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Den Haag. 6 maart 2009 KO/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 Den Haag Den Haag 6 maart 2009 Betreft: Motie Van Gent over ruimte bij nieuwbouw voor voor- tussen en naschoolse opvang. Ons kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

Inleiding congres social media Sociale media en de overheid: de volgende stap!' in Schiedam http://prezi.com/ngzbov68xwgo/burgemeester-in-eennetwerksamenlevingfacebook/ Burgemeester, heeft u niets beters

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

29 augustus 2008 PO/ KOV/

29 augustus 2008 PO/ KOV/ De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk 29 augustus 2008 PO/ KOV/ 44253 2070827150 Onderwerp Vragen van het lid Van Gent over

Nadere informatie

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Deze week verschijnt het ledenblad van CDA Emmen met daarin een artikel van wethouder Henk Jumelet. Het is getiteld: Nieuwe Blik en begint met een gedichtje

Nadere informatie

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 10 november 15 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn B01 Project wijk-ggd'er Personen met verward gedrag Als reactie op een toename van incidenten en problematiek rondom personen met verward gedrag is een landelijk aanjaagteam verwarde personen opgericht,

Nadere informatie

Kennisdag HAN Sociaal 2013

Kennisdag HAN Sociaal 2013 Kennisdag HAN Sociaal 2013 Praktijkkennis in de aanbieding! Martha van Biene Marion van Hattum 1 HAN Sociaal Bevorderen participatie door, voor en met kwetsbare burgers in de samenleving Meedenken, meedoen,

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Gemeentegarantie voor woongroepen

Gemeentegarantie voor woongroepen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gemeentegarantie voor woongroepen Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Bij de besluitvorming over de woonvisie heeft de raad een amendement

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Algemene Beschouwingen 2015 -CDA Statenfractie Groningen- 24 juni 2015, alleen uitgesproken tekst is geldig Voorzitter, Vandaag spreken wij over de voorjaarsnota. Traditioneel een moment waarbij we spreken

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Marnix van Namen

Nieuwsbrief Marnix van Namen Nieuwsbrief Marnix van Namen Er gebeurt veel in en om rond binnenstad om de levendigheid te versterken. In deze nieuwsbrief ga ik op een aantal initiatieven verder in: de Win je Winkel actie, een boerenstreekmarkt,

Nadere informatie

Programmabegroting 2009

Programmabegroting 2009 Investeren in Brunssum Programmabegroting 2009 Geachte Voorzitter, college, gemeenteraad en burgers van Brunssum Vz, Lijst Borger is trots op Brunssum en dat zeggen wij niet zonder reden. Er is in Brunssum

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

VRAGEN. 2. Wordt er na de verbouwing/herinrichting van de Zandheuvelschool in de toekomst geen gebruik meer gemaakt van de opstallen van Twins.

VRAGEN. 2. Wordt er na de verbouwing/herinrichting van de Zandheuvelschool in de toekomst geen gebruik meer gemaakt van de opstallen van Twins. Raadsvergadering d.d. 21 oktober 2008 Raadsnota nummer 0008064 0nderwerp: Herbestemming Zandheuvelschool Vragen van fractie Gemeentebelangen Naam raadslid: W. Hoosemans 1. Nu de Zandheuvelschool een museale

Nadere informatie