Investeren in mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in mensen"

Transcriptie

1 KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren in mensen is het credo van de PvdA Noord-Brabant voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten. De speerpunten uit het verkiezingsprogramma zijn investeren in een beter onderwijs op alle niveaus, investeren in zorg en welzijn op een hoog niveau en investeren in een beter milieu. Wim Luijendijk is sinds 2003 gedeputeerde voor Cultuur, Onderwijs en Sociaal beleid en lijstduwer voor de PvdA. Wim Luijendijk: Ik wil eerst toch even kwijt dat ik me voel aangesproken als de vereniging kleine kernen noord-brabant zegt dat de provincie te weinig zou doen voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Een groot deel van de begroting, 100 miljoen, gaat naar sociale en culturele aspecten. Dat geld komt terecht in heel Brabant, dus ook in de kleine kernen. De vele monumenten en de beeldbepalende stads- en dorpsgezichten krijgen juist nu alle aandacht. Het is belangrijk om die culturele en historische aspecten in Brabant zichtbaar te maken, zodat ze ook voor volgende generaties behouden blijven. Juist deze maand stelt de provincie 4 miljoen beschikbaar voor het behoud en restaureren van rijksmonumenten, die het rijk niet voldoende subsidieert. Dat geld komt juist ten goede aan de kleine kernen en het platteland. Daarmee versterken we tevens de cultuur, toeristische, recreatieve en economische aantrekkingskracht van onze provincie. Met de reconstructieplannen proberen we het platteland te vernieuwen. Daarbij kijken we ook naar nieuwe inkomstenbronnen, zonder de bescherming van het platteland uit het oog te verliezen. Het gaat dan om recreatieve functies en agrarisch verwante activiteiten, zoals een zorgboerderij, een manege, een kleine camping en dergelijke. Activiteiten uitvoeren op die plaatsen komt de leefbaarheid van de kleine kernen en het platteland ten goede, al blijft het een zorg. Vanaf 2008 willen we deze leefbaarheid van kleine kernen op sociaal-cultureel gebied via de reconstructie- en gebiedscommissies een sterke impuls geven. >>> KERNKRACHT VERKIEZINGS SPECIAL Woensdag 7 maart 2007 kunt u van uur tot uur stemmen voor een nieuwe samenstelling van de Provinciale Staten Noord-Brabant. Het huidige college van Gedeputeerde Staten bestaat uit een coalitie van CDA met drie gedeputeerden en de PvdA en VVD met ieder twee gedeputeerden. Van de 11 partijen die meedoen zijn de Tilburgse Volkspartij, de Partij Voor De Dieren en de Verenigde Senioren Partij nieuw op de kieslijst. Het aantal te verdelen zetels in de Brabantse staten wordt teruggebracht van 79 naar 55, waardoor de kiesdrempel fors omhoog zal gaan. In deze Kernkracht Verkiezingsspecial zijn interviews met lijsttrekkers en gedeputeerden van de grotere partijen opgenomen. Column voorzitter De algemene ledenvergadering van de vereniging kleine kernen noord-brabant is verzet van woensdag 4 april naar dinsdag 3 april! Aanvang: uur, lokatie: Partycentrum Hercules, Rijtseweg 1, 5087 BJ Diessen (gem. Hilvarenbeek) Pagina 2

2 >>> Via het combifonds financiert de provincie mee aan de bouw van woonzorg- en multifunctionele accommodaties. Woonzorg accommodaties zijn zelfstandige woningen voor mensen die behoefte hebben aan zorg. Voor hen is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en opvang. De provincie stelt maximaal per project beschikbaar. In multifunctionele accommodaties zijn diverse functies en voorzieningen ondergebracht, toegankelijk voor alle burgers in wijk en kern. Het gaat hierbij om slimme combinaties van functies en voorzieningen, zoals consultatiebureaus, thuiszorg, huisartsen en supermarkten. Per accommodatie subsidieert de provincie voor maximaal Voor een gecombineerd project - woonzorg en multifunctionele accommodatie - is maximaal beschikbaar. Tot uiterlijk 15 april 2007 kunnen nog stimuleringssubsidies uit het combifonds aangevraagd worden. Het budget voor 2007 is 2,7 miljoen. Overigens leert de ervaring dat dit omvangrijke bedrag toch onvoldoende is om alle aanvragen te belonen. In onze provincie verlaten elk jaar ongeveer negenduizend jongeren zonder diploma de middelbare school. Die kunnen daardoor over het algemeen moeilijk een baan vinden. Daarnaast zijn er ook veel ouderen die hun ervaring, kennis en talent onvoldoende benutten. De PvdA wil zich inspannen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. En te bevorderen dat zowel jongeren als ouderen een actieve rol in de samenleving (blijven) spelen. Want hoe meer jongeren met succes hun diploma halen en hoe meer ouderen betaald of onbetaald werk verrichten, hoe meer ons sociaal kapitaal stijgt. Mensen worden steeds ouder. Veel 65-plussers hebben nog voldoende energie voor een actieve oude dag. Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt iets soortgelijks. Ze zijn dan wel aangewezen op zorg en begeleiding, maar hebben natuurlijk wel degelijk talenten. De PvdA wil hen stimuleren om die talenten te blijven gebruiken, voor henzelf en mogelijk ook voor de samenleving. Het gaat overigens niet alleen om 65-plussers, maar ook om een groeiende groep 50-plussers die buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan en geen werk meer vinden. De PvdA werkt toe naar een cultuur waarin het vanzelfsprekend is om senioren in dienst nemen en te houden. Kortom: juist voor de kleine kernen is investeren in gemeenschapsgebouwen en in de kracht van mensen zeer op zijn plaats. Duurzaamheid is het toverwoord Onlangs zijn er debatten gehouden met alle lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de komende statenverkiezingen. Daarbij was het thema duurzaamheid. Deze debatten zijn gehouden in het kader van de resultaten van Telos, die al sinds 2001 de Duurzaamheidsbalans van Noord-Brabant opstelt. De Brabantse duurzaamheidsbalans bevat drie componenten, kapitalen genoemd, die een waarde geven voor de duurzame ontwikkeling: de economische, ecologische en sociaalculturele component. De duurzaamheidsbalans is een afgeleide van een universeel toegepast model om de dimensies van duurzame ontwikkeling weer te geven: People, Planet en Profit. Niet voor niets wordt daarin altijd de dimensie van de mens, de sociaal-culturele dimensie als eerste genoemd. COLUMN Wat opviel in de duurzaamheidsdebatten, was dat de factor People -de mens- nauwelijks ter sprake kwam. Toch is er alle aanleiding om de factor mens in de komende verkiezingen extra te benadrukken. Wij spreken van duurzaamheid als we ervoor zorgen dat we een kwalitatief en kwantitatief gezond platteland overdragen aan de volgende generaties. Naar onze mening moet er tussen de dimensies van sociaal-cultureel, economie en ecologie een evenwicht zijn; pas dán kun je spreken van een Vitaal Platteland. Een Vitaal Platteland betekent: Duurzame leefbaarheid op het platteland. Daarvoor is wel een aantal zaken van belang. Als eerste voldoende betaalbare woningen voor jongeren. Als er geen jongeren zijn, vergrijst een dorp in snel tempo en daarmee komen allerlei voorzieningen onder druk te staan. De school en het verenigingsleven zullen dat als eerste merken maar ook de levendigheid in een dorp hangt er mee samen. Daarnaast heeft ook de bedrijvigheid op het platteland een impuls nodig. Voor een leefbaar platteland is een gezonde economische bedrijvigheid van belang. Nu de landbouw aanzienlijk in omvang afneemt verliest het platteland een (gedeelte) van zijn economische pijlers. Economie en landbouw bieden nog steeds kansen, echter niet meer voor alle plattelandsondernemers. >>> 2

3 >>> Vervolgens wordt de afgeleide werkgelegenheid in de ondersteunende diensten en verwerkende industrie ook bedreigd. Er zullen dus nieuwe economische dragers nodig zijn voor het platteland en dat kan niet alleen met recreatie en zorgboerderijen. Bovenstaande onderwerpen zijn het komende jaar dé speerpunten voor de vereniging kleine kernen noordbrabant. Ga stemmen op 7 maart Binnenkort, op 7 maart, kunt u weer naar de stembus, deze keer voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten. Er zijn inwoners op het platteland. Als zij allemaal hun stem laten horen, zijn ze een factor van betekenis. Zorg dat u uw stem niet verloren laat gaan en kijk daarbij naar kandidaten die, in uw eigen politieke voorkeur, uw vertegenwoordiger kunnen zijn in de provincie. Dat geeft ons als vereniging kleine kernen straks de gelegenheid om hen aan te spreken over de belangen van de leefbaarheid van kleine kernen Wij willen u vragen in ieder geval te gaan stemmen. Er zijn voldoende kandidaten die staan voor de leefbaarheid van kleine kernen. Wim van Lith, voorzitter Brabant voor Brabant De voorloper van de Brabantse Partij, de Brabantse Onafhankelijke Fractie, is ruim 20 jaar geleden opgericht en zit al vanaf haar start in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De Brabantse Partij gaat voor de kwaliteit van het leven en de leefomgeving en wil niet dat Brabant onderdeel wordt van de Randstad. Lijsttrekker van de Brabantse Partij voor de verkiezingen van Provinciale Staten is Aloysia Jetten-van Heeswijk. Aloysia: Brabant is groot geworden door hard werken, inventiviteit en het nastreven van een kwalitatief goed bestaan. Cultuur is daarbij een drijvende kracht die bijna nooit als zodanig erkend wordt. Een tunnelvisie op de agrarische maatschappij domineert het huidige Brabantse beleid. We streven een kwalitatief hoogwaardige maak, technologische kennis en dienstensamenleving na. Jongeren en hun onderwijs zijn daarbij voor ons een speerpunt. Wij zijn een tegenstander van ambtelijk denken en organisaties die werken volgens protocollen. U weet wel. Niemand heeft schuld want de procedures zijn correct gevolgd. Wij hechten meer aan eigen verantwoordelijkheid. Het bouwen in en bij kleinere kernen in het bijzonder, moet weer met regelmaat mogelijk worden gemaakt, zodat de kernen aantrekkelijk en vitaal blijven. Hierdoor behouden we ook de sociale band tussen de jongeren van vroeger en de jongeren van nu. Scholen en verenigingen krijgen weer meer bestaansrecht en de zorg en aandacht voor elkaar krijgt er een streepje bij. Het zijn kleine stapjes, maar voor kleine kernen zeer belangrijk. Foto: Joep Lennarts We zitten diep geworteld in de kleine kernen beweging, omdat we ontstaan zijn uit en nog steeds wortelen in de lokale politieke partijen. Voor onze partij is het eigenlijk een soort thuiswedstrijd. We maken ons enorm druk om het vitale platteland. Vroeger had je Stad en Ommeland. We zouden graag willen dat dát weer terug komt. Een platteland dat weer diensten verricht voor de nabije steden en dorpen en niet louter voor de wereldmarkt voedsel produceert. Met het meerjarenplan Vitaal Platteland zou dat moeten lukken. Een ommeland voor de stad waar ook andere ondernemers dan boeren initiatieven kunnen nemen. Een ommeland met streekgebonden producten, met recreatie, zorgboerderijen en met de natuur. Wij dragen natuur, boer en platteland een heel warm hart toe. Het is 16 jaar lang vergeten door allerlei partijen met het CDA voorop, laten we dat wel even duidelijk stellen. Het CDA was het die de dorpen op slot heeft gegooid, maar dat is iedereen nu vergeten. Zolang we bestaan hebben we al geroepen: maak van het platteland geen sterfhuis, maar een kraamkamer. Waar je wel voor moet oppassen is het volgende. Je kunt alles wel volbouwen, je kunt de steden en de dorpen aan elkaar laten groeien, maar binnen de kortste keren wil er geen kip meer wonen. Dus, natuurlijk moet je het platteland goed en mooi houden. Maar er is zoveel mogelijk op het platteland, zonder dat je het op slot gooit. Daarnaast moet je de mensen ook eens durven te vertrouwen. Want wetten worden voor mensen gemaakt die zich er niet aan willen houden. Handhaven is veel belangrijker dan wetten uitschrijven. Wees duidelijk tegen mensen, dit mag wel en dat mag niet en maak ook maatwerk en handhaaf. Dat stad en ommelandgevoel zoals ik dat zie bij een vitaal platteland is o.a. de zorgboerderij met eventueel een kindercrèche en met mensen die daar willen recreëren. >>> 3

4 >>> Want we hebben dat groen nodig. Mensen willen koeien in de wei zien, maar dan moet je de boer er ook voor gaan betalen, zodat hij dat kan uitvoeren. Net als akkerranden en natuurbeheer en groene en blauwe diensten. Maar door de milieuwetgeving zit die boer aan zoveel regeltjes en zaken vast dat het te duur wordt om die koeien te verweiden. Je moet er dus voor zorgen dat er financiën beschikbaar zijn. Willen wij een gezond en goed platteland, dan zitten daar consequenties aan. Linksom of rechtsom, het kost nu eenmaal geld. Maar de grote economische waarde van een gezond en goed platteland wordt heel vaak vergeten. Daarom moet je voor het platteland een visie hebben en dat begint nu gelukkig heel langzaam door te dringen. Ik denk ook niet dat je generaties uit een dorp moet weg laten trekken omdat er geen huizen zijn. Maar je hoeft niet alléén maar te bouwen, je kunt woningen ook splitsen en laat dan ook toe dat dát mag. Daarnaast zijn er nog wel meer creatieve oplossingen te bedenken. Als de mensen uit het dorp vertrekken, haal je het cement weg, waardoor ook scholen en verenigingen minder bestaansrecht hebben. Maar het zijn niet alleen de kleine kernen. Ook kleine gemeenschappen, zoals de wijken die aan de stad zijn vastgeplakt krijgen klappen. Ook daar verdwijnen voorzieningen. Als je ziet hoeveel geld er naar de grote vijf gaat en hoeveel geld naar het platteland, dan is het noodzakelijk dat de vereniging kleine kernen hard de trom blijft roeren. Een sterk en sociaal Brabant Annemarie Moons, lijsttrekker voor de PvdA bij de komende Provinciale Statenverkiezingen is sinds januari 2005 gedeputeerde en heeft in haar portefeuille Milieu, Natuur, Water en Handhaving. Belangrijke onderdelen hierin zijn de kwaliteit van de lucht, het water en de bodem; de bescherming tegen wateroverlast; de herinrichting van het landelijke gebied en het behoud van natuur- en cultuurwaarden. Annemarie: Ten aanzien van de kleine kernen is voor de PvdA een aantal zaken belangrijk. Wij vinden dat de kleine kernen leefbaar moeten blijven. Dat betekent dat wij volledig zullen ondersteunen wat er in de reconstructieplannen staat over bijvoorbeeld streekhuizen en gemeenschapshuizen. En er op toe zullen zien dat er in ieder geval op dat vlak initiatieven gerealiseerd kunnen worden, ook met financiële steun van de provincie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de bereikbaarheid van de kleine kernen opnieuw bekeken gaat worden. Daar willen wij ons voor inzetten, want het is nu zo dat die bereikbaarheid op een aantal plekken in Brabant niet optimaal geregeld is. Bouwen voor de eigen bevolking vinden wij eveneens belangrijk, beleid dat er nu ook al is, maar we willen er in ieder geval voor zorgen dat er ook binnen de kleine kernen genoeg woningen gebouwd worden voor starters en ouderen. We vinden het niet alleen erg belangrijk dat er om de steden heen een groene zone komt, maar ook dat het platteland gewoon het platteland blijft. Wij vinden dat er op het platteland met voorrang voor de eigen bevolking gebouwd mag worden, maar niet bijvoorbeeld voor een chirurg uit de stad. Wel moeten ondernemers op het platteland, vooral de agrariërs, de ruimte en de mogelijkheden blijven houden om hun beroep uit te kunnen oefenen. Bovendien vinden we het heel belangrijk om gedeelten van het Brabants landschap open en groen te houden. Daar hebben we de agrariërs en het particuliere natuurbeheer voor nodig, dus mensen die in het buitengebied een groene dienst leveren, die er dus voor zorgen dat er bijvoorbeeld mooie houtwallen komen. In ieder geval moet het platteland leefbaar gehouden worden en mag de sfeer ervan niet aangetast worden. Als er nog meer aan elkaar groeit en het wordt niet onder controle gehouden, dan hebben de volgende generaties straks geen platteland meer. 4

5 Brabant voor elkaar Brigite van Haaften-Harkema staat voor het CDA, na lijsttrekker Paul Rüpp, op de tweede plaats voor de Provinciale Statenverkiezingen. Brigite is sinds september 2006 gedeputeerde voor Wonen, Zorg en Welzijn. Brigite richt haar beleid vooral op de positieve samenwerking en de verbinding in de samenleving. Een voor elkaar zorgende Brabantse samenleving waarin alle generaties zich veilig voelen en uitgenodigd worden om mee te doen. Een samenleving waar ook mensen die het moeilijk hebben, kunnen rekenen op ondersteuning. ken wat de tussenmogelijkheden kunnen zijn. Al is het een second best oplossing. Een mooi voorbeeld is de zorgcoöperatie in Hoogeloon, waar de mensen zelf de boel oppakten. Of het laatste plaatselijke café in Esbeek dat zou gaan sluiten en waar een twintigtal verenigingen van afhankelijk waren. De verenigingen hebben vervolgens besloten om het café te kopen en een uitbater te zoeken. De vereniging kleine kernen Noord- Brabant is volgens Brigite bij uitstek de club die mensen enthousiast kan maken en kan laten zien wat er allemaal mogelijk is. Door voorbeelden uit andere gemeenten, ook buiten Brabant, voor het voetlicht te brengen. Brigite: Als mensen zien dat het op andere plaatsen gewerkt heeft, ook al was het in een iets andere situatie, dan zien ze dat het lukken kan. Mensen prikkelen om verder te denken, enthousiast te maken, creativiteit aan te moedigen en stimuleren om verder te denken. Over jongeren bijvoorbeeld wordt vaak heel gemakkelijk gepraat als lastig, zelfs een kleine kern heeft wel een groepje hangjongeren. Dan wordt er gefocust op één probleemkant, maar wordt er niet gekeken naar wat dat groepje hangjongeren aan kwaliteit in huis heeft. Als we met elkaar zo creatief kunnen zijn om hen bij de gezamenlijke plannen in te schakelen, heb je een driedubbele winsituatie. De vereniging kleine kernen kan in een dergelijke situatie, als relatieve buitenstaander, mensen stimuleren om wat breder te denken. Wat kunnen we nog meer doen, hoe kunnen we zo n lastige, moeilijke groep er ook bij betrekken? Dat kan variëren van een bepaald groepje jongeren, tot een instelling die onwillig was om samen te werken. Om te bekijken hoe je daar toch een ingang kunt krijgen. Ik denk dat de verengingen kleine kernen de bevolking uitermate goed kan helpen om die stap te maken. De ervaring hebben ze in huis, mede door de grote uitbreiding van werkzaamheden in de afgelopen jaren. De vereniging beschikt over een enorm netwerk en over samenwerkingsverbanden waar mensen veel uit kunnen halen. De VKK draagt eraan bij dat in een kleine samenleving de mensen elkaar versterken en zo de vitaliteit opkrikken. Vooral ook de ouderen hebben mijn aandacht. Men denkt vaak dat ouderen niet in een kleine kern kunnen blijven wonen omdat er geen voorzieningen zijn. Maar de samenleving stopt niet bij de kern. We moeten verder kijken, ook naar de regio of subregio. Het blijkt vaak dat mensen niet vastzitten aan die ene gemeente, als ze maar in de regio kunnen blijven. Als men het wat breder bekijkt dan de echt kleine kern, dan is daar ook nog een punt te halen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen dat regionale gevoel hebben. Dat bedoel ik ook met creativiteit aanmoedigen, met elkaar blijven kij- Dus wees creatief, als je gezamenlijk naar een oplossing zoekt, komt er vaak wat moois uit. Ik hou erg van creatieve plannen dus kom maar op. Aan dergelijke initiatieven wil de provincie met alle plezier meedenken. Het CDA streeft naar een vitaal Brabant met een vitale samenleving en naar levendige, vitale kernen in het bijzonder, omdat een kleine kern een goed voorbeeld is van hoe mensen met elkaar betrokken zijn. Daar gaat veel energie van uit. Eigenlijk kun je vitale kernen alleen maar behouden als je er voor kunt zorgen dat mensen van verschillende leeftijden en generaties er blijven. Die verschillende generaties moeten er niet alleen kunnen wonen, maar moeten er in de buurt ook kunnen werken, en een dagbesteding hebben. Daarnaast moeten de kernen goed bereikbaar zijn en moeten dienstverlening en verenigingen beschikbaar zijn en blijven. >>> 5

6 >>> Het beleid ten aanzien van bouwen in de kleine kernen is de afgelopen jaren behoorlijk wat ruimer geworden, vooral als het gaat over het bouwen voor de eigen groei. Daarbij moet wel maatwerk geleverd worden, waarbij alles mag niet het uitgangspunt kan zijn. Er moet gekeken worden wat er nodig is voor die vitale samenleving. Gericht kijken naar wat de samenleving in de kernen nodig heeft is daarbij ons devies. Wat heeft die samenleving nodig om voor al die verschillende leeftijdsgroepen goed te blijven draaien? Hierbij moet de samenwerking tussen gemeenten en provincie, gelet op de wet ruimtelijke ordening, er een zijn van partners, waarbij de partners samen kijken wat er nodig is en wat er mogelijk is. Ten aanzien van het zorg- en winkelaanbod ben ik van mening dat het belangrijk is om te zoeken naar creatieve combinaties. Daar zitten al successen bij, want er zijn een aantal voorbeelden van heel goed bij elkaar gekomen combinaties, van commerciële en gemeentelijke dienstverlening en van samenwerking van bewoners zelf. Talenten van verschillende kanten zijn onontbeerlijk om de samenleving overeind te houden. Gemeenten moeten oog hebben voor wat er leeft aan kracht in hun samenleving. Dat vraagt van de inwoners een creatieve blik op wat er mogelijk is. Je kunt natuurlijk wel blijven mopperen over wat er niet kan, maar je kunt met elkaar ook kijken naar wat er allemaal wél kan en daar vervolgens de schouders onder zetten. Het gezamenlijk werken aan projecten, maakt de samenleving vitaler en hechter. Wat dan wel of niet mag van de provincie is daarbij maar een heel klein onderdeeltje. Het gaat erom wat er uit de mensen zelf komt, dan bereik je de beste resultaten. Daarmee kunt je niet alleen de inwoners uitdagen, maar ook de gemeenten en de instanties die daarbij nodig zijn. Investeren in Brabant Fractievoorzitter Cora Steffens-Van Nieuwenhuizen is na Onno Hoes nummer twee op de lijst van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ze heeft afgelopen jaren gewerkt aan een dynamisch Brabant, waar een boterham is te verdienen, waar gebouwd mag worden, waar mobiliteit geen vies woord is, waar kleine dorpen leefbaar blijven en waar iedereen meetelt. Cora: Wij zullen ons voor de kleine kernen net zo hard maken zoals we dat in de afgelopen periode hebben gedaan. De VVD heeft bijvoorbeeld een motie ingediend omdat we vonden dat vooral in de reconstructieplannen de sociaaleconomische paragraaf zwaar onderbelicht was. We hebben er toen op aangedrongen om er meer tijd, meer aandacht en meer geld aan te besteworden aangeleverd, voldoende financiën komen, in ieder geval dat er geen knelpunten zijn. Wij hebben daar in mei 2006 al op aangedrongen en er is ons ook toegezegd dat het zou gebeuren, maar we zijn bijna een jaar verder en er is eigenlijk nog niets gebeurd. Je kunt dan niet echt spreken van een voortvarend beleid. 6 den. In die motie hebben we er ook op aangedrongen om de vereniging kleine kernen te betrekken bij de uitwerking van de reconstructieplannen. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een verruiming is gekomen in het combifonds. Eerst mochten uit dat fonds alleen maar nieuwbouwprojecten gefinancierd worden, maar als je een bestaand pand wilt verbouwen moet je daar net zo goed subsidie voor kunnen krijgen en dat is gelukt. De VVD wil op dezelfde voet verder, want we vinden nog steeds dat er binnen de reconstructie te weinig aandacht is voor de sociale component. Er is ons toegezegd dat het nieuwe fonds sociale infrastructuur een bundeling zou worden van gelden uit de reconstructiepot en de gelden uit het combifonds, maar daar zien we nog onvoldoende van terug. Wij gaan ons volop inzetten dat dát gaat gebeuren, zodat er voor goede initiatieven, die van onderop bij de reconstructiecommissies en dorpsraden Er komen al volop initiatieven vanuit kleine kernen, reconstructiecommissies en dorpsraden, maar het zit hier allemaal in kleine vakjes en dat zou ontschot moeten worden. De vereniging kleine kernen zou daarin een duidelijke en belangrijke rol kunnen spelen. De voorzitter van de vereniging kleine kernen noord-brabant is nog met een delegatie bij ons op bezoek geweest en er werd toen ook gezegd dat er nog onvoldoende gebeurd was om de vereniging bij de reconstructiecommissies te betrekken. Die motie is door Provinciale Staten aangenomen en het college moet de motie dan ook gewoon uitvoeren. De vereniging kleine kernen noordbrabant voorziet in een behoefte, alleen de groei naar 110 leden geeft dat al aan. De VVD vindt de vereniging dan ook net zo n belangrijk aanspreekpunt als bijvoorbeeld het reizigersoverleg en moet door de >>>

7 >>> provincie op dezelfde manier behandeld worden. Want waarom de ene belangengroepering anders behandelen dan de andere? Ten aanzien van het bouwen in kleine kernen is er mede op aandringen van de VVD een pilot tot stand gekomen voor het bouwen binnen strakke contouren. Een aantal gemeenten mag nu zelf bepalen voor wie en wat ze gaan bouwen, maar wel binnen die strakke contouren. We zien de successen en we willen dat graag Brabantbreed doortrekken, zodat iedere gemeenteraad zelf de afweging kan maken. En het werkt! De gemeenten die het doen zijn er enthousiast over. De andere gemeenten klagen op het provinciehuis dat ze niet door de regels heen komen, dat het allemaal beknellend is. Er is in de afgelopen periode wel wat verruiming gekomen ten opzichte van de oude contingenten, maar dat is nog niet afdoende. Andere partijen twijfelen nog, zo vraagt het CDA zich bijvoorbeeld af of die pilots wel geslaagd zijn. Paul Rüpp zei laatst we moeten nog even afwachten. Maar als ik dan hoor dat bouwen, bouwen zijn motto is, dan moet hij wat meer durven. Maar dat heeft ook te maken met de hoeveelheid vertrouwen die er is in de lokale democratie, durf dat als provincie los te laten. Per 1 januari 2008 komt er een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening waarin staat dat de provincie niet meer de bestemmingsplannen van de gemeenten kan toetsen. De provincie moet dan zelf definiëren welke zaken van provinciaal belang zijn en op grond daarvan kan de provincie een bezwaar indienen bij de Raad van State. Maar hoe ver ga je om straks na de verkiezingen te bepalen wat van provinciaal belang is? De linkse partijen willen alle huidige regels op elkaar stapelen en dat tot provinciaal belang verklaren. Wij willen de gemeenten daarin veel meer vrijheid geven en zijn daar niet bang voor. Ook in het voor ons belangrijke buitengebied is de regelgeving te gedetailleerd. Over de nota Buitengebied in ontwikkeling roepen wij al jaren dat de verruiming verder opgerekt moet worden. De insteek moet zijn: wat wil je in het buitengebied bereiken, wat kan er allemaal en niet op voorhand al zeggen, dat kan wel en dat kan niet. Als je ziet hoeveel initiatieven voor verbrede landbouw er worden ingediend en er altijd wel een regeltje is waarom het niet kan, dan is dat voor de indieners erg frustrerend. Als het bijvoorbeeld gaat om een kinderdagverblijf bij een boerderij, komt er een theoretisch verhaal over het aantal verkeersbewegingen. Als het over uitbreiding van de boerderij gaat, had waarschijnlijk niemand er over gesproken. Er wordt vaak zo overdreven over gedaan, dat er bijna geen initiatieven meer van de grond komen. Als de buurt of de omwonenden zeggen dat het acceptabel is, moet een dergelijk initiatief toch gewoon kunnen? Een beter Brabant Nico Heijmans is lijstrekker van de Socialistische Partij voor de Provinciale Staten Noord-Brabant. In het verkiezingsprogramma Een beter Brabant beschrijft de SP waar de statenfractie zich, samen met de afdelingen in Noord Brabant, de komende vier jaar vooral voor zal gaan inzetten. Foto: Joep Lennarts Nico: De kleine kernen zijn de SP uit het hart gegrepen. Wij vinden kleine kernen eigenlijk een voorbeeld van hoe we de samenleving eigenlijk zouden moeten inrichten. Wat we de laatste tientallen jaren vooral gezien hebben is eigenlijk alleen maar schaalvergroting, zowel in het onderwijs als in de zorg, de grote steden, bij het bouwen en bij de herindelingen. Alles moet maar groter en zou het niet beter zijn, terwijl we zien dat het om de samenleving gaat, je in de kernen nog verbanden ziet van een samenleving waarvan wij zeggen, moet het niet meer die kant op. We moeten allereerst zien dat we in de kleine kernen behouden wat we nog hebben en in sommige gevallen is dat al moeilijk genoeg. Als we kijken naar winkelvoorziening, het consultatiebureau, het postkantoor, de gemeenschapsvoorzieningen zoals het sociaal-cultureel centrum en het verenigingsleven, dat moeten we op peil houden. >>> 7

8 >>> Dat betekent dat we de kleine kernen niet moeten volbouwen, niet gigantisch moeten uitbreiden, maar er in ieder geval wel voor moeten zorgen en dat is heel belangrijk, dat ze kunnen bouwen voor de eigen behoefte. Je ziet dat jongeren zich thuis voelen in een gemeenschap, waar ze geboren en getogen zijn, maar vervolgens moeten ze verhuizen omdat ze er niet kunnen wonen. Maar daar vertellen we niets nieuws mee, dat is zo. Wat we de laatste jaren met die schaalvergroting ook gezien hebben is dat er in de kleine kernen praktisch geen voorzieningen meer zijn. Voor mensen die bijvoorbeeld 80 worden en een beetje hulpbehoevend, en die hun hele leven in het dorp gewoond hebben, betekent dat veelal dat zij in hun laatste levensjaren gedwongen worden te verhuizen naar een bejaardenhuis kilometers verderop. Wij stellen voor, ook in het landelijke gebied, dat wij weg moeten van die grote verpleeghuizen en die grote bejaardenoorden. Juist kleine voorzieningen voor zes tot acht personen in een kleine kern. Dat is kleinschalig, herkenbaar en de familie woont vaak om de hoek. Dat vinden wij een veel idealere oplossing en ik denk dat het financieel gezien ook nog goedkoper is, nog afgezien van de emotionele betekenis voor de mensen. Wij zijn te veel geneigd om te denken dat als je iets groot maakt dat het ook goedkoper wordt. Maar in een kleinschalige voorziening heb je geen dure managers en managerslagen nodig, maar mensen die met de dagelijkse zorg en hulp bezig zijn. Er moet dus voor jonge mensen die voor het eerst willen gaan samenwonen of zelfstandig willen gaan wonen in kleine kernen gebouwd kunnen worden, maar dan vooral betaalbaar bouwen. Geen flatgebouwen van 28 verdiepingen, maar ik kan me wel iets voorstellen bij een gebouw van twee of drie woonlagen, want dat hoeft helemaal geen afbreuk te doen aan de eigenheid of karakter van het dorp, want ook kleine kernen ontwikkelen zich. Iedereen snapt ook best dat niet iedere kleine kern zijn eigen school voor voorgezet onderwijs kan hebben. Maar als we er in slagen om jongeren in hun eigen dorp te houden, dan moeten we er voor zorgen dat de openbare vervoervoorzieningen goed zijn, want die zijn de laatste jaren hard achteruit gegaan. We hebben als overheid de taak om ervoor te zorgen dat iedereen in Babant, niet alleen op een goede, maar vooral op een betaalbare manier overal kan komen. Zelf woon ik in het buitengebied tussen Nuland en Rosmalen, met in de straat een zwakzinnigen inrichting en een verpleeghuis, maar vanaf uur rijd er géén bus meer. We moeten durven te investeren in mobiliteit en bereikbaarheid. De provincie kan heel veel, maar je mag van de provincie bijvoorbeeld niet verlangen dat ze winkels neerzet. Wat je wel mag verwachten is dat de provincie allerlei initiatieven ruimhartig ondersteunt en niet bij voorbaat al zegt, dat lukt niet of dat kan niet. Regel is regel, lang niet altijd terecht, maar er moeten afwegingen gemaakt worden. Wat is belangrijk, de leefbaarheid of het regeltje? Welk belang dienen we, een hoger doel of moeten we simpelweg handhaven? Ik ben wel eens jaloers op een kleine kern of dorp. Je ziet daar bijvoorbeeld dat de deelname, vooral van jongeren, aan het verenigingsleven er vele malen groter is. Dat verenigingsleven is veel belangrijker dan we vaak denken. Ik geloof ook dat er in de stad veel meer eenzame mensen zitten dan in een klein dorpje. Dat heeft toch alles te maken dat men elkaar in een kleinere gemeenschap veel beter kent, er meer sociale controle is waardoor er minder mensen in een sociaal isolement zitten. Mensen denken vaak dat het wonen in een kleine gemeenschap benepen en kneuterig is, dat er zo op elkaar gelet wordt, maar iedereen heeft wel zijn eigen vrijheid. Trots op Brabant Paul Rüpp, lijsttrekker voor het CDA bij de komende Provinciale Statenverkiezingen, is lid van Gedeputeerde Staten en heeft in zijn portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw en Volkshuisvesting. Tevens is hij plaatsvervangend Commissaris van de koningin. 8 Paul: Wat we al eerder hebben gedaan en dat nu ook ondersteund wordt door het regeerakkoord, is dat we ruimte krijgen om te bouwen in de dorpen. Het streekplan hebben we een aantal jaren geleden al aangepast en die lijn, dat er minimaal voor natuurlijke aanwas gebouwd kan worden, zetten we door. Heel belangrijk daarbij is dat er ruimte is voor de jongeren om zelfstandig, in eigen beheer of samen met de gemeente, een betaalbare woning te kunnen realiseren. Daar ga ik de komende vier jaar 1000 woningen extra per jaar voor bouwen, die dan ook grotendeels in de kleine kernen terecht moeten komen. Dit om te voorkomen, en dat zie je nu al gebeuren, dat de jeugd de dorpen uittrekt, enerzijds voor de studie, maar ook omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Daar gaan we heel nadrukkelijk actie op inzetten. Als dat lukt en de dorpen er eindelijk in slagen om voor de eigen natuurlijke aanwas te bouwen, dan brengt dat dynamiek en bedrijvigheid in de dorpen, zodat het economisch ook beter gaat. Voor het platteland hebben we de komende zeven jaar 440 miljoen euro rijksgelden. Daar komt nog eens 300 miljoen euro bij vanuit provincie, >>>

9 >>> gemeenten en waterschappen, zodat we de komende jaren goed kunnen investeren in het landelijk gebied. Een groot gedeelte van dat budget gaat naar natuur en natuurontwikkeling, want dat wordt in toenemende mate belangrijk omdat het platteland door de Brabanders steeds meer gezien wordt als uitvalsbasis waarvan ze kunnen genieten, het zogenoemde consumptielandschap. Een ander belangrijk deel uit dat fonds gaat naar de versterking van de agrarische structuur. Daarnaast gaat de provincie ook zelf actief aan de slag om een aantal landbouwontwikkelingsgebieden tot ontwikkeling te brengen, zodat de landbouw toekomst heeft in onze provincie, want het is nog altijd een belangrijke economische drager van het platteland. Daaraan gekoppeld heb je ook te maken met een landbouw die als hoofdtak niet meer alleen produceert voor de wereldmarkt, maar zul je ook op regio- nale schaal er een aantal activiteiten bij moeten ontwikkelen. Die verbrede landbouw zoals dat heet, krijgt de komende jaren van de provincie heel veel aandacht, waarbij er mogelijkheden zijn om combinaties te maken met toeristische activiteiten, denk daarbij aan kamperen en horecafuncties die gekoppeld zijn aan boerderijen. Bijvoorbeeld het verkopen van boerderij- en streekproducten. Maar ook zorgfuncties, zoals zorgboerderijen waar als therapie gewerkt, maar ook verbleven kan worden. Die mogelijkheden zijn er al voor een gedeelte, maar die verbrede landbouw zullen we nog meer stimuleren en gemakkelijker maken. Voor een waarde(n)vol Brabant Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten wil werken aan een waardevol Brabant met een juiste balans tussen eerlijk ondernemerschap en verantwoord rentmeesterschap. Want duurzame welvaart vraagt immers om zorg voor mens én schepping. Maar hij wil óók werken aan een waardenvolle Brabantse samenleving die gekenmerkt wordt door onderlinge verbondenheid en waar ruimte is om voor elkaar te zorgen en met elkaar te leven. Hermen: Plattelandsbeleid en de ontwikkeling van kleine kernen is een van de speerpunten in het programma van ChristenUnie-SGP de komende vier jaar. Wij willen in het bijzonder insteken op een stuk saamhorigheid en de zorg voor elkaar, dat in Brabant weer opgepakt en gecreëerd moet worden. Vooral in de kleine kernen in Brabant zie je daar nog mooie voorbeelden van. Men kent er elkaar en zoals nu in deze Carnavalstijd, zie je dat daar de jongeren met de ouderen en de ouderen met de jongeren optrekken. Dat vind ik een van de kwaliteiten van Noord-Brabant. Maar we zien wel dat de saamhorigheid en zorg voor elkaar steeds verder achteruit gaat. En daar willen wij graag een halt aan toeroepen. In ieder geval door er voor te zorgen dat de kleine kernen weer voor de eigen aanwas kunnen gaan bouwen, zodat de jongeren niet meer weg hoeven te trekken. Evenzeer willen we, waar dat mogelijk is, het voorzieningenniveau sterk gaan ondersteunen. De combinatie zorg, welzijn en wonen uit het Combifonds wil de ChristenUnie-SGP daarom de komende jaren op een andere wijze aanpakken, want er komen nu ieder jaar meer aanvragen binnen dan er kunnen worden gehonoreerd. Onze fractie heeft dan ook het concrete >>> 9

10 >>> voorstel gedaan om iedere kleine kern met minder dan 5000 inwoners, de mogelijkheid te bieden om de komende vier jaar voor een dergelijk project in aanmerking te komen. In een co-financieringsstructuur, zoals men nu het Combifonds heeft opgepakt, zou dat voor de provincie een investering van 10 miljoen betekenen. Daarmee biedt de provincie iedere kleine kern de komende periode de mogelijkheid om, met inzet van eigen mensen en participatie van de gemeente en andere instellingen, hun voorzieningenniveau naar een hoger plan te tillen. Brabant heeft een schitterend platteland en Brabanders zijn trots op hun plattelandscultuur. De Christen- Unie-SGP pleit dan ook voor een sterke landbouw, waarbij we juist in die bedrijven willen investeren, die een belangrijke waarborg vormen voor de openheid en herkenbaarheid van het Brabantse landschap. Dus niet vooral investeren in de grote agrarische bedrijven, maar veel meer aandacht voor de agrarische gezinsbedrijven. Dan zul je veel meer naar een verbrede landbouw toe moeten. Dat betekent investeren in zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer, agrarisch landschapsbeheer en agrarisch waterbeheer. Daarnaast mag er ook best een vergoeding komen voor het onderhoud van het landschap. Iedere burger vindt het normaal dat we voor natuur betalen. Maar eigenlijk wordt een groot deel van ons landschap en de natuur door de agrariërs onderhouden. Voor die bijdragen die zij aan het landschap leveren zouden zij eigenlijk betaald moeten worden. Dat zou bijvoorbeeld goed kunnen door de subsidie voor agrarisch natuurbeheer te verhogen. Daarnaast vinden wij dat de binding tussen de grote stad en het platteland veel sterker moet worden, want er zijn steeds minder stadsmensen die op het platteland komen. Een moeizaam proces. Maar door te stimuleren dat agrarische bedrijven bijvoorbeeld streek- of eigenproducten gaan verkopen kan dat proces bespoedigen. Koop je aardappels en fruit weer bij de boer op het platteland. Daarmee ondersteunen we niet alleen de agrarische gezinsbedrijven, maar halen ook de mensen weer naar het platteland. Vernieuwend in een duurzaam Brabant Marusjka Lestrade-Brouwer is lijsttrekker van D66 voor de verkiezingen van Provinciale Staten. De komende vier jaar wil zij onder andere dat er in Brabant meer aandacht besteed wordt aan de veranderingen die op ons afkomen. Zoals de vergrijzing, de ontgroening, de klimaatverandering, de technologische ontwikkelingen en de internationalisering. Ze vindt het belangrijk om dáárin de kansen te zoeken en die aan te grijpen, zodat Brabant er van kan leren en profiteren. Marusjka: We moeten de kansen en mogelijkheden die Brabant op economisch en sociaal terrein heeft benutten en stimuleren. Alleen dan kunnen we er voor zorgen dat het voor iedereen goed leven is in Brabant. Als voorbeeld noem ik de ouderen. Zij willen de komende jaren steeds langer zelfstandig blijven wonen. Deze veranderende opvattingen over wonen en verplegen leiden er toe dat de zorginstellingen de komende jaren fors zullen moeten investeren. Dat ondersteunen wij, maar we willen vooral stimuleren dat er slimme oplossingen worden ingezet en ontwikkeld. Het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatietechnologie) kan hier uitkomst bieden en zal het zelfstandig wonen niet alleen makkelijker maken maar ook meer comfort bieden. Dit geldt vooral voor de 50plussers, die 10 nu al in dit nieuwe wooncomfort zouden moeten investeren. D66 wil dat de provincie innovatieve ontwikkelingen in de zorgketen sterk gaat stimuleren. Noord-Brabant moet, als ICT-provincie bij uitstek, verdere toepassingen van ICT in de zorg vergroten. Ook kennisinstituten moeten gaan samenwerken op het gebied van wonen, werken en leven. Op die manier kunnen we betere zorg leveren en creëren we tegelijk nieuwe werkgelegenheid voor de jongere generaties. Een ander belangrijk aandachtspunt voor D66 in de komende periode is het milieu. De generaties na ons moeten natuurlijk ook nog goed in Brabant kunnen leven, wonen en werken. Wij willen dan ook de beste oplossingen voor mens én milieu. Zo moet bijvoorbeeld nog meer geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke technologieën, want Brabant is bij uitstek een regio die kan profiteren van nieuwe bedrijvigheid op dit terrein. Dat komt niet alleen het milieu, maar ook de werkgelegenheid ten goede. De plannen van de provincie om het platteland economisch vitaal, groen en leefbaar te houden hebben de steun van D66. >>>

11 >>> Deze plannen moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van het buitengebied weer toeneemt. Daarbij wordt ook gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor agrarische bedrijven. Een voorbeeld van deze nieuwe economische dragers zijn de zorgboerderijen, waar mensen met een psychische of sociale hulpvraag of zorgbehoevende ouderen, een waardevolle dagtaak vinden. D66 steunt deze ontwikkelingen, maar hecht naast marktpartijen die inventief zijn, vooral grote waarde aan het ondersteunen van lokale organisaties die met nieuwe initiatieven komen. In deze veranderende maatschappij vind D66 de brede school een perfect concept, waar Marusjka Lestrade zich ook persoonlijk voor inzet. In het brede schoolconcept staat de ontwikkeling van het kind centraal, waardoor het kind bijvoorbeeld veel beter gevolgd kan worden. Brede Scholen bieden samen met kinderopvang, welzijnswerk, sport- en culturele verenigingen de gehele dag onderwijs en activiteiten voor kinderen in een veilige en stimulerende omgeving. Het tempo waarmee de brede schoolformule wordt ingevoerd gaat echter te langzaam. Er moet harder gewerkt worden; in het bijzonder moet er geïnvesteerd worden in de samenwerking tussen de verschillende instellingen. Ouders hebben recht op duidelijkheid en kwaliteit om goede keuzes te maken als het gaat om de opvoeding van hun kinderen. Bewust Brabant Bewust Brabant is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de komende vier jaar. In de visie van GroenLinks betekent dit dat de inwoners van Noord-Brabant sociaal, ecologisch en economisch met elkaar en de kostbare ruimte dienen om te gaan. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten is Hetty Tindemans-van Tent. De vereniging kleine kernen noordbrabant moet zich zichtbaar maken en zich profileren bij alle fracties en bij alle fractieleden, geeft Hetty meteen als advies mee. Want belangenbehartiging van onderop ervaart Hetty als zeer positief. Met ideeën van onderaf bedoel ik vooral dat deze van bijvoorbeeld de vereniging kleine kernen noord-brabant moeten komen. Die weet als geen ander wat er nodig is. De Provincie moet regisseren, stimuleren en faciliteren. Een goed voorbeeld van een initiatief van onderop vindt ze het woonproject in Casteren, waar goedkope woningen voor jongeren zijn gebouwd. Het blijkt dat het goed mogelijk is om betaalbare woningen te bouwen. GroenLinks wil dat de provincie een regierol op zich neemt door gemeenten te stimuleren in juridische en/of financiële constructies vast te leggen dat woningen voor starters op lange termijn beschikbaar en betaalbaar blijven. Ook willen wij dat woningen zo gebouwd worden dat ze levensloopbestendig zijn, zoals het bij de bouw al rekening houden met splitsing of samenvoeging van woningen mocht de gezinssituatie veranderen. Betaalbaar bouwen is belangrijk om de kleine kernen leefbaar te houden, maar we moeten er wel voor waken dat er niet te veel ruimte opgeslokt wordt. Het in stand houden van goede, betaalbare woningen in combinatie met een levendig wijk- en buurtbeheer vind ik een basisvoorwaarde voor het leggen van onderlinge contacten en het kweken van begrip tussen de bewoners. Ga bij het maken van plannen uit van de kennis en vaardigheden van mensen en bouw daarop verder. Provincie en gemeenten kunnen de leefbaarheid positief beïnvloeden door projecten te stimuleren waarbij voorrang moet worden gegeven aan inbreiding binnen de bebouwde kom, zodat de groene open ruimten tussen stad en dorp niet verder aangetast worden. Kleinschalig bouwen is dan ook ons devies. De vele kleine kernen in Noord- Brabant kampen allemaal met een terugloop van de voorzieningen met als gevolg dat niet alleen jongeren, maar ook ouderen naar de grote stad vertrekken. Wij willen daarom dat de provincie een ondersteunende rol gaat vervullen bij het realiseren van onderdak voor noodzakelijke basisvoorzieningen. Dorpshuizen zouden hierin een prima functie kunnen vervullen, zoals het inrichten van een spreekkamer voor de dokter, een zorgloket, postkantoor, bibliotheek, of een voorziening voor het bestellen en leveren van boodschappen. Een fraai voorbeeld daarvan is de coöperatieve dorpswinkel in Sterksel, waar naast het aanbod van levensmiddelen ook een servicepunt is waar gekopieerd en gefaxt kan worden, postzegels te koop zijn, pakketpost verstuurd kan worden en een stomerijservice aanwezig is. >>> 11

12 >>> Ook door meer diversiteit in woonvormen en met meer betaalbare woningen kan de dorpsbevolking vitaal blijven, net als kleinschalige woonvormen voor ouderen waar wij erg voor pleiten. Daarnaast zal een groeiend aantal ouderen straks ook een beroep moeten doen op hulp en zorg, thuis of in het bejaarden- of verzorgingstehuis. Onze voorkeur gaat uit naar passende hulp en zorg aan huis. Maar een goed aanbod van het openbaar vervoer op het platteland vinden wij net zo belangrijk als bouwen. Daarnaast maken wij ons ook sterk voor een uitbreiding van het netwerk en een uitbreiding van fietsen wandelroutes in onze prachtige provincie. 12 KERNKRACHT is een uitgave van de vereniging kleine kernen noord-brabant en komt tot stand met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. Met medewerking van: Wim Luijendijk Aloysia Jetten-van Heeswijk Annemarie Moons Brigite van Haaften-Harkema Cora Steffens-Van Nieuwenhuizen Nico Heijmans Hermen Vreugdenhil Marusjka Lestrade-Brouwer Hetty Tindemans-van Tent Paul Rüpp Wim van Lith Hans de Kuyper Realisatie: Ursem Communicatie vereniging kleine kernen noord-brabant Stationsstraat 15 Postbus LA Tilburg Telefoon: (013) website: Het platteland verstedelijkt in hoog tempo. Het afwisselende karakter en de openheid van het Brabantse landschap staat onder zware druk. Steeds meer kleine boerenbedrijven worden opgekocht door grote agrarische ondernemers waardoor het aantal recreatieparken en maneges groeit, net zoals aan de aanleg van grootschalige bedrijventerreinen en infrastructuur geen einde lijkt te komen. Steden en dorpen groeien aan elkaar vast. Wij vinden het de hoogste tijd om de bijzondere kwaliteiten die het Brabantse landschap heeft te beschermen en te versterken. GroenLinks ziet het dan ook als een uitdaging om samen met de boeren in Brabant het verstoorde evenwicht op het platteland te herstellen. De balans op het platteland herstellen met behulp van de Reconstructieplannen is volgens ons mislukt. Het aanwijzen Agenda woensdag 21 maart dinsdag 3 april algemene leden vergadering uur: aanvang Lokatie: Partycentrum Hercules, Rijtseweg 1, 5087 BJ Diessen woensdag 25 april dinsdag 22 mei woensdag 20 juni van landbouwontwikkelingsgebieden leidt slechts tot verschuiving en schaalvergroting van de intensieve veehouderij en uiteindelijk tot meer milieubelasting. Temeer omdat de provincie heeft nagelaten te investeren in biologische en verbrede landbouw. GroenLinks heeft dan ook tegen de reconstructieplannen gestemd. Wij zien graag dat meer boeren omschakelen naar biologische landbouw, want de intensieve veehouderij heeft geen toekomst. De provincie moet biologische land- en tuinbouw dan ook krachtig stimuleren door de traditionele bedrijven te helpen met de omschakeling. Door het verbreden van de landbouw, bijvoorbeeld met boerderijcampings, zorgboerderijen en streekproducten kan dan een forse bijdrage worden geleverd aan de leefbaarheid. woensdag 12 september woensdag 10 oktober woensdag 7 november dinsdag 13 november thema-avond, Noord-Brabant Oost dinsdag 20 november thema-avond, Noord-Brabant West woensdag 19 december

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Brabants PlattelandsParlement

Brabants PlattelandsParlement KERNKRACHT is het gratis informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 7 - nummer 4 - oktober 2010 Zaterdag 27 november Brabants

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe VITAAL PLATTELAND De kracht van Drenthe Het is van alle tijden dat de samenleving beweegt, dat de bevolkingsopbouw en de bevolkingssamenstelling veranderen. Bewoners, beleidsmakers en experts bewegen mee.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie