BEROEPSOPLEIDING PERSOONSGERICHT TRAINING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSOPLEIDING PERSOONSGERICHT TRAINING"

Transcriptie

1 BEROEPSOPLEIDING PERSOONSGERICHT TRAINING Van Harte & Lingsma traint trainers. In de beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen (PT) is meer dan twintig jaar ervaring verwerkt. Onze eigen trainers volgen de PT. Sinds enige tijd is de training ook toegankelijk voor u, als externe trainer of geïnteresseerde in het trainersvak. Spreken de onderstaande vragen u aan? Dan sluit de beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen wellicht ook bij uw ambities aan. Hoe krijg ik als trainer mensen in beweging? Welke manier van trainen bevordert eigen verantwoordelijkheid? Hoe kun je zelf met bezieling blijven trainen en deelnemers met meer bezieling laten werken? Wat te doen als deelnemers gestuurd zijn en de trainer gaan tegenwerken? Deze en vele andere thema s komen aan bod in de beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen. Bij het geven van persoonsgerichte trainingen komt het aan op stevigheid, directheid, zelfkennis, compassie en vakbekwaamheid van de trainer. De beroepsopleiding ontwikkelt en stimuleert deze aspecten. Verder is er uitgebreid aandacht voor persoonlijke leerdoelen. De beroepsopleiding bestaat uit: Beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen Masterclass Persoonsgericht Trainen DOELGROEP De beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen is bestemd voor trainers, coaches en leidinggevenden op HBO en academisch opleidings- of werkniveau die: persoonsgericht willen gaan trainen en coachen naast kennis en vaardigheden op attitude willen gaan sturen het leerrendement van deelnemers of medewerkers fors willen verhogen hun eigen mogelijkheden willen vergroten met liefde aan hun vakbekwaamheid willen werken naast kennis en vaardigheden op attitude, waarden en zingeving willen gaan sturen DOEL EN RESULTAAT De beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen is een confronterende training waarin deelnemers de benodigde stevigheid ontwikkelen om op een persoonsgerichte manier te gaan werken. De vaardigheden en mogelijkheden van interactie worden sterk vergroot. Deelnemers krijgen de beschikking over theorieën en oefeningen en ontwikkelen de attitude en vaardigheden om deze persoonsgericht toe te passen. In de beroepsopleiding leren trainers hoe ze groepen en individuele deelnemers verantwoordelijk kunnen laten zijn voor hun eigen leerproces. ONDERWERPEN Trainen in het hier & nu. Bekende management & communicatie theorieën persoonsgericht maken Persoonsgericht nabespreken van oefeningen en cases Eigen stevigheid: vergroten en uitbouwen Thema s herkennen, benoemen en inzetten in het leerproces Confronteren met compassie Sturen van de interactie met deelnemer en groep in de richting van het resultaat Paradoxale interventies die groepen in beweging brengen Kennisoverdracht, de essentie van een theorie neerzetten Plezier hebben in het maken van fouten Provocatief coachen De dialoog Persoonlijke Waarden Bezieling en zingeving

2 UITGANGSPUNTEN 1. De verantwoordelijkheid van deelnemers vergroten (vanuit het Engels response-ability: het vermogen om eigen antwoorden op problemen te vinden). 2. Thema s zijn sturend en leidend in het leren. 3. Als een trainer zichzelf onvoldoende kent is het effect van zijn interventies op zijn best onvoorspelbaar en op zijn slechtst destructief. 4. De kwaliteit van de trainer is het gevolg van oprechte interesse in mensen, vakbekwaamheid en zicht op de eigen sterktes en zwaktes. 5. Als de trainer hard werkt in een groep, leren zij weinig en wordt de trainer moe, als de trainer lui is op de juiste momenten, leert de groep veel en blijft de trainer fit. 6. Persoonsgericht trainen is inspirerend voor de trainer en de deelnemers. 7. Blijven staan tijdens confrontaties is belangrijker dan foutloos trainen. 8. Lichter in toon zorgt voor verdieping van leren. 9. Soms is het nodig hard te kunnen zijn in de ontwikkeling van de soft skills. WERKWIJZE In de beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen vergroten deelnemers hun professionaliteit door: Kennisopbouw: Lezen van boeken, casestudies, uitwisseling met elkaar, praktijkopdrachten en zelfstudie. Vaardigheid vergroten van presenteren, luisteren, doorvragen, interactie en confronteren aan de hand van (video)feedback, praktijkopdrachten en experimenten. Attitude bijstellen zodat persoonsgericht trainen mogelijk is. Met name op gebied van stevigheid, verantwoordelijkheid, plezier maken, interesse in mensen, compassie, doorzetten, risico nemen en controlebehoefte loslaten. Thema s zijn leidend in het leren, lopen als een rode draad door het programma en sturen de interactie. In de training is er een voortdurende en dynamische wisselwerking tussen cognitief leren en ervaringsleren. 1. Ervaringsleren: geconfronteerd worden, experimenteren met kennis, vaardigheden en attitude, waarden en zingeving. 2. Cognitief Leren: Verwerven van kennis, nabespreking van oefeningen, bewustwording van eigen attitude en gedrag. Ad 1. Ervaringsleren De levende groep neemt een centrale plek in tijdens de beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen. Uitgangspunt bij de levende groep is het eigen leiderschap van de deelnemers. In het hier en nu kunnen persoonlijke thema s, specifieke situaties vanuit de beroepspraktijk en ethische vraagstukken naar voren komen op een natuurlijke manier. Tegelijkertijd vormt de levende groep een platform om bewust met verschillende lagen van communicatie, groepsontwikkeling en bijbehorende interventies aan de slag te gaan. In de levende groep ontstaan, parallel aan de thema s, interacties in het hier en nu die betekenisvol zijn. Dit zorgt voor confrontaties met de eigen attitude en gedrag. Inzichten die hieruit ontstaan dragen bij aan de stevigheid en het bewustzijn van de deelnemers. Door het leren hanteren van en experimenteren met specifieke trainersvaardigheden komen deelnemers toe aan vragen als: Welke individuele en groepsprocessen spelen een rol? Hoe komt het dat ik geen vat krijg op? Wat is de boodschap achter de boodschap en hoe kan ik die kennis benutten? Op welke wijze stuur ik deze groep? Kan ik deze groep wel sturen? Wat is mijn aandeel in de resultaten van deze groep? Wat wordt niet gezegd? Welke waarden komen hier in gedrag tot uiting, bij mezelf en bij anderen? Hoe kan ik mezelf en anderen beter motiveren en inspireren? Welk gedrag van mij heeft een stimulerende invloed op deelnemers in mijn trainingen? Hoe ga ik om met weerstand van deelnemers en groepen?

3 De deelnemers aan de beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen vergroten het zelflerend vermogen door in relatief ongestructureerde situaties aan hun eigen ontwikkeling te werken. Tegelijkertijd wordt een goed inzicht verkregen in het aanbrengen van de juiste hoeveelheid structuur voor een zinvol leerproces terwijl dit niet ten koste gaat van het eigen leiderschap van deelnemers in de trainingssituatie. Ad. 2 Cognitief leren Leerstofoverdracht en het leren van vaardigheden staan hier centraal. Werksituaties waarin het persoonsgericht werken met deelnemers belangrijk is, worden uitgelicht en op didactische wijze besproken en geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van zelfstudie, minicolleges, case besprekingen, simulaties en rollenspelen, videofeedback en oefeningen met verschillende communicatie technieken. Afhankelijk van de behoefte en de lopende thema s komen de volgende onderwerpen aan de orde: Systeemleer Functieanalyse van gedrag Thema Gecentreerde Interactie (Cohn) Generatief Leiderschap (Callens) Tegendelen (Jung) Overdracht en Tegenoverdracht Triple Loop leren Rollenspelen inzetten in trainingssituaties Didactiek Rationeel Emotieve Analyse (Ellis) Conflicthantering Onderhandelen Aspecten van macht bij sociale beïnvloeding Situationeel Leiderschap Ontwikkelingsfasen in groepen en teams Communicatie Feedback Presenteren Besluitvorming in groepen Paradoxale interventies Stressmanagement: omgaan met burnout en overspannen mensen Persoonlijke waarden in relatie tot werk Principes als basis van handelen LEERDOELEN EN INTAKE Om de beroepsopleiding Persoonsgericht Trainen voor iedere deelnemer zo effectief mogelijk te maken wordt met iedere deelnemer voorafgaand aan de beroepsopleiding een intakegesprek gehouden. In het intakegesprek wordt gezamenlijk gekeken naar de aansluiting van deze beroepsopleiding op de eigen leervragen en beroepssituatie. Om deel te kunnen nemen aan de beroepsopleiding is het noodzakelijk dat de deelnemer minimaal één dag per week actief is als trainer of begeleider van leergroepen. INTERVISIE Tussen de blokken van de beroepsopleiding worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd waaraan het verplicht is deel te nemen. De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door een trainer. De intervisiebijeenkomsten duren drie uur en zullen plaatsvinden op ons kantoor in Oegstgeest. REFERENTIEKADER Aan de leergang PT liggen de volgende theoretische uitgangspunten ten grondslag: 1. Systeemdenken is het ontdekken van patronen en samenhang in de sociale omgeving waarin veranderingen plaats dienen te vinden. De patronen of structuren binnen organisaties beïnvloeden de kwaliteit van het gedrag en de interactie. Verandering van gedrag binnen een systeem levert vaak tegenkrachten op. Bewustwording van de patronen en structuren die daar bestaan geeft meer mogelijkheden tot gedragsverandering. 2. Functieanalyse is een methode om inzicht te krijgen in de innerlijke krachten die gedrag in stand houden. Gekeken wordt naar de winst en verlies van het huidige gedrag en de winst en verlies van het nieuw te ontwikkelen gedrag. In het model wordt een koppeling gemaakt naar de REA (Ellis)

4 3. De Leer- en Managementstijlen (Kolb) is een model van leren en probleemoplossing. Individuen en teams hebben voorkeurstijlen om problemen op te lossen. Door deze voorkeuren te analyseren, blijken alternatieve stijlen onderbelicht te zijn. Dit biedt mogelijkheden om te experimenteren met ander gedrag. 4. De RET (Rationele Effectiviteits Training, Ellis) is een probleemoplossend model. Het zet irrationele opvattingen of gedachten, die het functioneren onnodig belemmeren, om in rationele en functionele opvattingen en strategieën. Verstand en emotie worden met elkaar in evenwicht gebracht. 5. De levende groep (Van Harte & Lingsma) is een groepsdynamisch onderdeel van de training waarin de deelnemers de verantwoordelijkheid dragen voor het leerproces van zichzelf en anderen. In de levende groep is plaats voor vragen uit de praktijk van de verschillende deelnemers, is reflectie op de voortgang van het (individuele en groeps-) leerproces mogelijk en staat de groepsdynamiek van de trainingsgroep als leerstof centraal. De trainer is stimulerend, signalerend en ondersteunend aanwezig om zichtbare communicatie- en interactiepatronen te benoemen. 6. Generatief Leiderschap (Callens) bevordert het persoonlijk leiderschap van eenieder en brengt met een beperkt aantal simpele regels een onbeperkte variëteit en diversiteit tot stand, waardoor leer-, verander- en zelfvernieuwingsvermogen gegenereerd worden, nodig voor het duurzaam kunnen overleven in complexe en turbulente omgevingen. 7. De Thema Gecentreerde Interactie (Cohn) gaat ervan uit dat er altijd een onderlinge samenhang bestaat tussen het individu, de groep waarin hij werkt, de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de invloeden van buiten het eigen team (bijvoorbeeld door voorwaarden en eisen die de bredere organisatie stelt). Werk en leven spelen zich af binnen het spanningsveld van deze vier factoren. 8. Persoonlijke waarden (Van Harte & Lingsma) vormen de onderlaag, het drijfvermogen waarop competenties zich uiterlijk waarneembaar kunnen ontwikkelen. Het zijn de persoonlijkheidskenmerken waarmee men zichzelf kan handhaven in zijn omgeving en die vormgeven aan zelfmanagement. Door trouw te zijn aan zichzelf is men daadwerkelijk in staat in relatie te zijn met de ander. Het is een bron van vitaliteit, energie en plezier, niet alleen voor de leidinggevende zelf, maar ook voor de mensen om hem heen. 9. Het Situationeel Leiderschapsmodel geeft inzicht in een juiste aansturing van deelnemers die verschillen in bekwaamheid en motivatie. De trainer moet weten welke stijl wanneer wordt gebruikt om optimale resultaten te behalen. 10. De Big Five Persoonlijkheidstest geeft de deelnemer een gedifferentieerd beeld van specifieke aspecten van de persoonlijkheid, zoals dominantie, doelmatigheid, omgaan met veranderingen, ambitie en bescheidenheid. Daarnaast worden assertiviteitsvaardigheden, conflicthanterings- en leiderschapsstijlen gemeten. 11. De Cirkel van Acht (Van Harte & Lingsma) geeft inzicht in hoe men de keuze heeft om zichzelf door zijn automatismen tot slachtoffer van een situatie te maken of door verantwoordelijkheid te nemen invloed kan uitoefenen op de situatie en zijn eigen leider te blijven. 12. De Roos van Leary wordt gebruikt om interventies in groepen te plegen. Het kiezen van verschillende interactiestijlen is bruikbaar om met succes groepen te sturen in de richting van zinvolle interactiepatronen.

5 FISCALE REGELING SCHOLINGSKOSTEN Bedrijven, instellingen waarvan medewerkers scholing of onderwijs volgen, kunnen gebruik maken van interessante fiscale regelingen. Dit geldt ook voor zelfstandigen. Meer informatie is te vinden op en kies bij de rubriek scholingsaftrek, of vraag de brochure aan bij VNO- NCW TIJDSINVESTERING De leergang bestaat uit een kick-off van een dagdeel, drie blokken van 3 dagen, drie intervisiebijeenkomsten en een afsluitende dag. Het programma wordt afgesloten met een persoonlijk verslag van het geleerde met een procesanalyse van een interventie. INFORMATIE Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij gebruik maken van de aangeboden overnachtingsmogelijkheid. Plaats De training vindt plaats op een passende locatie. Kosten 5750 excl. btw en conferentieoordkosten. Deze prijs geldt voor trainingen die van start gaan in Aantal deelnemers Maximaal 12 personen. Uitvoering De training wordt uitgevoerd door twee trainers. Data Voor actuele data van de trainingen, zie onze website Aanmelding Via onze website of bel met de afdeling Trainingsadvies, telefoon NB: Prijs onder voorbehoud in verband met mogelijke wijziging BTW. Zie voor actuele informatie.

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Vakopleiding train de trainer

Vakopleiding train de trainer Vakopleiding train de trainer Over de vakopleiding train de trainer... 2 Programma... 5 Competentieprofiel... 7 Rugzakdagen... 9 Intake... 11 Examen... 12 Informatie voor startende trainers... 13 Informatie

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Vakopleiding train de trainer

Vakopleiding train de trainer Vakopleiding train de trainer Over de vakopleiding train de trainer... 2 Programma... 5 Competentieprofiel... 7 Extra opties... 9 Intake... 11 Examen... 12 Informatie voor startende trainers... 13 Informatie

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Trainingsmodulen Leiderschap en het Nieuwe Werken

Trainingsmodulen Leiderschap en het Nieuwe Werken Trainingsmodulen Leiderschap en het Nieuwe Werken Module 1: Principes van Resultaatgericht management Van control naar zelfsturing. Principes van Resultaatgericht Management en zelfsturing bij medewerkers.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie