GroenLinks Bellingwedde. groen, sociaal en leefbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GroenLinks Bellingwedde. groen, sociaal en leefbaar"

Transcriptie

1 1 Bellingwedde kiest voor een groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde Kandidaten 2014: Aswin Geerdes (Bellingwolde), Marja Bos (Wedde), Frank Ploeg (Bellingwolde) en Nico Falke (Oudeschans).

2 Bellingwedde: groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde kijkt positief naar de toekomst, met vertrouwen in de eigen kracht van onze gemeente en onze inwoners. We zien die kracht in onze dorpen en buurten. In de wil om samen te werken, samen de schouders ergens onder te zetten en in het omzien naar elkaar, het noaberschap. En we zijn trots op onze gemeente, want we hebben veel moois en unieks te bieden. Bellingwedde zal zich daarom blijven inzetten om onze gemeente, ons gebied, groen, schoon en leefbaar te houden. Een gebied waar het goed toeven is voor jong en oud, waar werk is, voldoende woningen voor alle leeftijden, en in alle kernen verschillende activiteiten en voorzieningen. Waar mensen voor zichzelf kunnen zorgen en voor elkaar zorgen, zoals ze dat hier van oudsher doen. En een gebied, waar toeristen zich welkom voelen en graag langer verblijven. Het verkiezingsprogramma van Bellingwedde voor staat dan ook in het teken van vier belangrijke thema s: leefbaarheid, zorg, werk en groen. De gemeenteraad van Bellingwedde zal de komende jaren op deze thema s keuzes moeten maken, die van grote invloed zijn op de inwoners en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, die vanaf 2015 door de gemeente uitgevoerd moet worden. De gemeenteraad moet straks bepalen wie hulp en zorg krijgt. Of de bezuinigingen op de werkvoorzieningschappen. De gemeenteraad zal er voor moeten zorgen dat er werk is voor alle mensen die niet meer bij het werkvoorzieningschap kunnen werken. ziet mogelijkheden om banen te realiseren, om de zorg betaalbaar te houden, om groene energie te stimuleren en natuur en landschap te behouden. En wil investeren in het behoud en het verbeteren van de voorzieningen in onze gemeente. In dit verkiezingsprogramma geven we per thema aan waar we ons voor in zullen zetten en wat we willen bereiken. En dat we resultaten kunnen boeken, dat hebben we de afgelopen vier jaar laten zien! Toen in 2011, nog geen jaar na de verkiezingen, de coalitie van PBB, PvdA en VVD uiteen viel, hebben we als kleinste partij onze verantwoordelijkheid genomen. Wij waren van mening dat we als gemeente niet de handdoek in de ring konden gooien en tegen de Commissaris van de Koningin konden zeggen: Wij komen er niet uit, besluit u maar wat er moet gebeuren. We hebben ons actief ingezet om een nieuwe coalitie voor elkaar te krijgen en we hebben een wethouder uit onze eigen gemeente geleverd. Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes gaan ook de komende vier jaar weer graag voor Bellingwedde aan de slag! Aan de slag voor een sociaal, groen en leefbaar Bellingwedde. Een samenleving die sociaal, groen, en leefbaar is, vraagt om duidelijke keuzes. Bellingwedde durft die keuzes te maken! Kies daarom voor! Bellingwedde, februari 2014 Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes Leeswijzer Inleiding blz. 2 Terugblik periode blz. 3 Thema leefbaarheid blz. 4 Thema zorg blz. 7 Thema werk blz. 8 Thema groen blz. 9 Financiën blz. 10 Communicatie blz. 11 Tot slot blz. 11 Contactgegevens blz. 11 2

3 : een terugblik De gemeenteraadsverkiezingen in 2010 leverden één raadszetel op. Na amper een jaar viel de PvdA-VVD-PBB coalitie. Als kleinste partij hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben ons actief ingezet om een nieuwe coalitie voor elkaar te krijgen en we hebben een wethouder uit onze eigen gemeente geleverd. Ons raadslid Nico Falke en onze wethouder Marja Bos hebben zich de afgelopen vier jaar ingezet voor veel zaken. We willen er een paar noemen: Geen boringen naar schaliegas in Bellingwedde. Een motie van Nico Falke hierover is aangenomen. De financiën van de gemeente weer op orde krijgen. In 2010 was er nog een tekort van 2 miljoen. Eind 2013 was er een kleine plus van ,- Binnenhalen van subsidies (meer dan 2 miljoen euro door inzet van wethouder Marja Bos). Met deze subsidiegelden konden o.a. het Hoefijzerproject, de bouw van het zorgcentrum in Bellingwolde en de verbouw van het dorpshuis Wedde plaatsvinden. Een nieuwe invulling vinden voor de leegstaande schoolgebouwen in Veelerveen en Vriescheloo. In februari heeft PUK haar intrek genomen in de voormalige school in Veelerveen. In 2012 is voor het eerst geld apart gezet voor de verbouw of nieuwbouw van scholen. Hier was niets voor gereserveerd. Gesprekken met organisaties en inwoners van Bellingwolde om te kijken of De Meet opgeknapt kan worden en weer kan bruisen van de activiteiten. En heeft zich ook ingezet voor specifieke onderwerpen. Toen we in de coalitie met PBB, CDA en fractie Remmers zijn gestapt, hebben we direct aangegeven wat onze standpunten waren op het gebied van natuur, landschap, landbouw en intensieve veehouderij. We hebben aangegeven dat we voor behoud en uitbreiding van natuur en landschap zijn en tegen intensieve veehouderij en megastallen. Een paar voorbeelden van onze inzet: heeft tegen de uitbreiding of nieuwbouw van megastallen gestemd. We hebben ook actie gevoerd in Duitsland (Rhede en Meppen) tegen uitbreidingen of nieuwbouw daar. voert actie tegen de megastal, die in mogelijk in Vlagtwedde aan de Buiskoolweg gebouwd gaat worden. heeft het college gevraagd energiebesparende maatregelen voor de straatverlichting in onze gemeente te realiseren. heeft het college gevraagd bij verbouw of nieuwbouw duurzame materialen te gebruiken en energiebesparend/energieneutraal te bouwen. Tot slot nog twee onderwerpen waar zich de afgelopen periode ook hard voor heeft gemaakt: leefbaarheid en een open communicatie. Tijdens een aantal bijeenkomsten met de dorpsraden, inwoners en organisaties over leefbaarheid, kwamen allerlei ideeën naar voren hoe we onze gemeente, onze kernen leefbaar kunnen houden. Wel moet er de bereidheid zijn om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. En hiervoor is het ook nodig dat de gemeente een stapje terug kan doen, niet alleen leidend of sturend is, maar ook ondersteunt en faciliteert. En een open houding, een open communicatie hoort hier ook bij. Met elkaar in gesprek, open de mogelijkheden en kansen bespreken. Geen achterkamertjespolitiek, of verborgen agenda s. De afgelopen vier jaar waren voor Bellingwedde geen gemakkelijke jaren, maar we zijn tevreden over de behaalde resultaten en we kijken met vertrouwen uit naar de komende vier jaar! We hebben de mouwen opgestroopt, wij willen graag aan de slag! 3

4 1. Leefbaarheid Bellingwedde zet zich in voor de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. Elk dorp heeft eigen wensen en ideeën, en wil een eigen aanpak. wil zich inzetten om samen met de inwoners, met de dorpsraden, met de verenigingen en organisaties onze voorzieningen te behouden en te verbeteren. Maar leefbaarheid is ook een prettige en veilige leefomgeving, met voldoende huurwoningen voor jong en oud, maar ook woningen die berekend zijn op bewoners die zorg nodig hebben. Ouderen, die zorg nodig hebben, moeten immers zo lang mogelijk thuis blijven wonen en worden niet meer zo snel opgenomen in een verzorging of verpleeghuis. Leefbaarheid is ook een bloeiend verenigingsleven: sport, cultuur en allerlei andere mogelijkheden om zelf actief te kunnen zijn, of om deel te kunnen nemen aan verschillende activiteiten. Noaberschap, een beetje omzien naar elkaar, speelt ook een belangrijke rol bij leefbaarheid. Ook mensen met een beperking, mensen die ziek zijn, moeten op hun eigen manier en naar eigen vermogen mee kunnen doen. Voor de komende vier jaar heeft verschillende speerpunten op het gebied van leefbaarheid. We noemen eerst een aantal belangrijke speerpunten per kern. Speerpunten Bellingwolde Opknapbeurt voor De Meet. Een eigen plek voor de jongere (onder de 18 jaar) en oudere jeugd in De Meet. De huidige keuze voor de kruising Hoofdweg-Rhederweg in Bellingwolde wijzigen, als blijkt dat dit geen verkeersveilige oplossing is. De huidige keuze voor het parkeren en lossen van de vrachtwagens bij de nieuwe winkel in Bellingwolde wijzigen, als dit geen veilige oplossing is. Realiseren van een breng/haal-service voor de (oudere) inwoners naar de nieuwe winkel. Behoud natuur en zwemmogelijkheid Kemperpark. Speerpunten Blijham Behoud en versterken centrum (dorpsplein) Blijham. Behoud en versterken beheer en gebruik Multifunctionele Accommodatie De Koningsspil, die niet ten koste gaat van Het Oude Wapen. Behoud bibliotheek en speel-o-theek. Onderhoud en energiebesparende maatregelen sporthal De Stelling. Met de woningcorporaties afspraken maken om te investeren in de aanleunwoningen en seniorenwoningen bij De Blanckenborg en er zorgwoningen van te maken. Speerpunten Klein Ulsda Aanpak verkeersoverlast. Verbeteren entree en aanpak brug Klein Ulsda Duidelijke afspraken tussen eventuele opvolger Bik en omwonenden. Speerpunten Oudeschans Versterken functies museum. Onderhoud entree, brug en wegen. Versterken karakter beschermd dorpsgezicht. Speerpunten Rhederbrug Behoud en versterken functies buurthuis De Brug. Veilige oversteekplaatsen en oprijplekken van de parallelle weg op de Rhederweg. Speerpunten Veelerveen Behoud en versterken functies Multifunctionele Accomodatie Ons Noaberhoes. Verbeteren veiligheid Veelerveensterweg. Bij aanpak Noabersbadde mogelijkheid realiseren over/opstapplaats meenemen. Versterken en faciliteren vaarrecreatie. Onderzoeken of aardappelmeelgeschiedenis van Veelerveen (meer) toeristisch te benutten is. 4

5 Speerpunten Vriescheloo Behoud en versterken functies buurthuis Ganzenust. In overleg met Acantus terrein afgebroken woningen (o.a.bij de molen) een nieuwe invulling geven. Speerpunten Wedde en Wedderveer Aanpak rotte kiezen en oude Rabobank aan de Hoofdweg in Wedde en behoud winkel. Verbeteren entree en inrichting Hoofdweg. Behoud en versterken natuur en landschap in de Wedderbergen. Versterken en uitbreiden Ecologische Hoofdstructuur, die langs de Westerwoldse Aa loopt en langs het Veendiep. 1.1 Leefbaarheid is nog veel meer Bij de speerpunten per kern gaat het vooral om verschillende voorzieningen die voor de betreffende kern van belang zijn. Er zijn echter ook voorzieningen die van belang zijn voor de hele gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen en de woonomgeving (verderop bij het thema groen komen we hier ook nog op terug), en ook voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en sport 1.2 Wonen en woonomgeving Voor de leefbaarheid in onze gemeente is het van belang dat er een goede spreiding van huurwoningen is voor zowel jong, als oud. Het aantal oudere inwoners in onze gemeente stijgt. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, krijgen niet meer zo snel een plek in een verzorging of verpleeghuis. Dit betekent dat er zorgwoningen nodig zijn. Dit kunnen nieuwe woningen zijn, maar ook bestaande woningen die verbouwd worden. Ook bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp. Kun je gemakkelijk met de rollator of scootmobiel over stoep en straat. Zijn er vervoersmogelijkheden als je nog geen rijbewijs hebt, of niet meer zelf kunt of mag rijden. En de woonomgeving speelt ook een belangrijke rol. Is er ruimte om te spelen, bewegen, een plek om bijvoorbeeld de hond uit te laten? Kun je nog je eigen tuin onderhouden, kun je als het gesneeuwd heeft zelf nog je paadje en stoep schoonwegen? In heel veel buurten en straten in onze gemeente helpen buren elkaar. Dat stukje noaberschap is van groot belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. Dat moeten we zien vast te houden. heeft voor het onderwerp wonen en woonomgeving ook een aantal speerpunten. Speerpunten wonen en woonomgeving Voldoende en goede spreiding van betaalbare huurwoningen, starterswoningen en zorgwoningen voor jong en oud over de hele gemeente Verbeteren van de huurwoningen door ook de bewoner de mogelijkheid te bieden te investeren in de woning en dit met bijvoorbeeld een lagere huur of energiekosten terug te verdienen. Behoud huidige (bel)buslijnen. Behoud huidige speeltuinen. Schone en veilige trapveldjes en speelplekken voor de (jongere) jeugd. Geen jeugdsoos Veendiep in Bellingwolde, maar een plek voor de jongere en oudere jeugd in De Meet. Versterken en faciliteren vrijwilligerswerk en het actief werven van vrijwilligers. Jaarlijks een leefbaarheidsbudget voor elk dorp, dat de dorpen zelf in kunnen zetten voor het versterken en verbeteren van de leefbaarheid. Behoud van het huidige aantal (buurt)agenten in onze gemeente. Behoud van het huidige aantal uren van de jongerenwerkers. Deze uren worden ingezet voor preventie, begeleiding en het organiseren van activiteiten voor de jongeren in onze gemeente. 5

6 Speerpunten wonen en woonomgeving Verminderen van overlast, zwerfvuil, vernielingen, dealen van drugs etc. door controle en handhaving. De BOA (Buitengwone Opsporings Ambtenaar) waar de gemeente nu over beschikt, hier gericht voor inzetten. Aanvragen voor activiteiten of evenementen, die overlast kunnen veroorzaken tijdig bij de omwonenden bekend maken. Scherpe controle en handhaving, als regels en afspraken overtreden worden. 1.3 Onderwijs, cultuur en sport We hebben heel wat te bieden in onze gemeente als het om onderwijs, sport en cultuur gaat. Maar veel verenigingen hebben het niet gemakkelijk: het aantal leden daalt, het is lastig om kader te vinden en met minder inkomsten valt het niet mee om alle activiteiten te bekostigen. Cultuur is vaak het ondergeschoven kindje. Cultuur wordt al snel als overbodig of luxe gezien. vindt het belangrijk dat elk kind op de basisschool de kans krijgt om aan cultuur te snuffelen. De kans krijgt om iets te leren over muziek, kunst en cultuur, en een muziekinstrumenten uit te proberen. Wat we aan kunst en cultuur hebben in onze gemeente is ook belangrijk voor het trekken van toeristen. Dit moeten we optimaal gebruiken en daarbij is een belangrijk rol weggelegd voor ons eigen gemeentelijke museum De Oude Wolden. De spilfunctie van De Oude Wolden moet de komende periode echte stevig neergezet worden en ook moet er ingezet worden op het trekken van meer betalende bezoekers. Helaas zijn er de afgelopen jaren minder kinderen geboren in onze gemeente en dat betekent minder kinderen en leerlingen voor de peuterspeelzalen en de basisscholen en straks ook het voortgezet onderwijs. Voor de leefbaarheid in onze gemeente vindt het belangrijk dat je in je eigen omgeving kunt sporten, naar school kunt en aan activiteiten deel kunt nemen. Maar dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Met een half team kun je niet sporten, maar door als clubs samen te werken lukt het misschien wel om het team compleet te maken. Kunnen we door samenwerking, door slimme oplossingen te bedenken een vereniging, of een voorziening in stand houden? Daar zullen we de komende periode stevig op in moeten zetten. Voor onderwijs, cultuur en sport heeft de volgende speerpunten. Speerpunten onderwijs, cultuur, sport Behoud van een peuterspeelzaal en een breed aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs in Blijham, Bellingwolde en de vierhoek Veelerveen-Vriescheloo- Wedde en Vlagtwedde. Behoud van het voortgezet onderwijs in Bellingwolde. Niet (ver)bouwen voor leegstand. Slim omgaan met bestaande gebouwen/accommodaties door functies/organisaties/verenigingen te koppelen en optimaal gebruik te maken van de bestaande gebouwen. (Sport)verenigingen stimuleren en faciliteren om samen te werken en krachten te bundelen. Alle kinderen op de basisscholen krijgen een aantal lessen kunst en cultuur en AMV (Algemene Muzikale Vorming) aangeboden, vanuit Museum De Oude Wolden en de Muziekschool. De spilfunctie van Museum De Oude Wolden op het gebied van cultuur en cultuureducatie moet snel (verder) ontwikkeld worden, het museum moet actief inzetten op het trekken van meer betalende bezoekers en de samenwerking met het Vestingmuseum Oudeschans moet versterkt worden. Culturele organisaties en kunstenaars (muziekschool, bezienswaardigheden) stimuleren tot meer samenwerking en gezamenlijke activiteiten. Elkaars kennis en menskracht benutten. 6

7 Speerpunten onderwijs, cultuur, sport Geld beschikbaar blijven stellen voor kinderen uit gezinnen met een uitkering, of laag inkomen, zodat zij ook kunnen sporten, een instrument leren bespelen, of deel kunnen nemen aan andere activiteiten. 2. Zorg wil betaalbare zorg voor iedereen. Maar dat kan alleen als de zorg anders georganiseerd wordt. De huidige zorg blijven uitvoeren met de forse bezuinigen die het kabinet doorvoert, dat lukt niet. En alleen klagen helpt ook niet, zoekt liever naar oplossingen. We willen zorg en hulp dichtbij de inwoners organiseren. De wijkverpleegkundige terug, die goed ziet en weet wat er in de wijk, in het dorp gebeurd. Geen dure managers en dure gebouwen. En voor de sterke schouders zijn de lasten wat zwaarder: mensen met een goed inkomen betalen meer voor zorg en hulp. We willen het noaberschap versterken. Omkijken naar elkaar, een oogje in het zeil houden en even kijken bij de buurman of buurvrouw als je het niet vertouwt. In onze gemeente wordt dat gelukkig door veel inwoners gedaan, of zelfs als vanzelfsprekend beschouwd. Met op tijd signaleren en hulp bieden, kun je al heel wat dure zorg voorkomen. En als er zorg of hulp nodig is, dan vindt op dorpsniveau overleg plaats tussen de wijkverpleegkundige en de huisarts, maar bijvoorbeeld ook met andere organisaties die iets kunnen of moeten doen, zoals de scholen, peuterspeelzalen, de Stichting Welzijn, gemeente of de woningcorporaties, zodat snel de goede hulp en zorg geregeld kan worden. Preventie, informeren en het goede voorbeeld geven, vindt belangrijk als het om kinderen en jongeren gaat. Vroegtijdig signaleren of het kind zich goed ontwikkelt, ouders en kinderen informeren over de effecten van roken, drank, drugs etc., maar ook waar je hulp en ondersteuning kunt krijgen, want opgroeien en opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Al jong een gezonde leefstijl aanleren, vergroot de kans dat je ook op latere leeftijd langer fit en gezond bent. Als het om zorg gaat heeft de volgende speerpunten. Speerpunten zorg Zorg moet dicht bij de inwoners georganiseerd worden. De wijkverpleegkundige terug in de wijk. Huisarts, wijkverpleegkundige en andere organisaties werken nauw samen op wijk/dorpsniveau en overleggen met elkaar welke zorg/hulp geboden moet worden. Versterken van de signaleringsfunctie in buurten en wijken in overleg met de huisartsen, wijkverpleegkundige, dorpsraden, steunstees, zorgaanbieders en andere organisaties. Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Huis voor de Sport en andere organisaties worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor jong en oud over onderwerpen als roken, drank, leefstijl. Het huidige aanbod van preventieve activiteiten wordt (jaarlijks) geëvalueerd en er worden samen met de zorgaanbieders jaarplannen opgesteld. Het huidige aanbod van ondersteuningsactiviteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers wordt (jaarlijks) geëvalueerd en op basis van de evaluaties worden jaarplannen opgesteld. Inwoners kunnen bij de gemeente gemakkelijk informatie vinden, of krijgen over verschillende voorzieningen, waarbij ook duidelijk is of er een eigen bijdrage gevraagd wordt. In Bellingwolde, Blijham en de vierhoek Veelerveen, Vriescheloo, Wedde en Vlagtwedde behoud van een peuterspeelzaal, die voldoet aan de eisen van de Wet OKE en duidelijke afspraken heeft met o.a. de GGD en de basisscholen over signalering, ondersteuning en hulp, warme overdracht en doorgaande leerlijn. 7

8 Speerpunten zorg Peuters met een achterstand wordt minimaal een extra dagdeel in de peuterspeelzaal aangeboden. De gemeente Bellingwedde financiert deze dagdelen. De (nog) beschikbare onderwijsachterstandsmiddelen worden in overleg met de peuterspeelzalen, scholen en het CJG ingezet. Er wordt een actieplan/activiteitenplan opgesteld. Jeugdzorg en passend onderwijs moeten goed op elkaar aansluiten en regionaal door gemeenten en onderwijs ingevuld worden. Of je hoogbegaafd bent, of juist moeilijk leert, onderwijs, zorg en hulp zo thuisnabij mogelijk. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en Wmo/AWBZ, bijvoorbeeld dagopvang voor ouderen. Met bestaande organisaties binnen onze gemeente wordt gekeken of zij (een deel van) deze taken kunnen verzorgen. 3. Werk Grote en kleine bedrijven in onze regio vallen om, banen verdwijnen, het aantal mensen zonder werk stijgt alleen maar. Er is veel onduidelijkheid als het gaat om de financiering van Synergon en Wedeka. En er mogen geen nieuwe werknemers meer instromen. Het is de taak van de gemeente om voor deze mensen iets anders te vinden. ziet mogelijkheden om met besparen banen in onze regio te realiseren. Investeer in (groene) energie en energiebesparende maatregelen. Woningen isoleren, of voorzien van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld scholen en sporthallen. Het levert werk op en scheelt ook nog eens in de portemonnee. Nu vliegen bijvoorbeeld in De Meet energie en warmte letterlijk het dak uit. Investeren in isolatie en zonnepanelen levert een forse besparing op. wil zich ook inzetten voor betere en snellere verbindingen (digitaal, openbaar vervoer) binnen onze regio en tussen onze regio en de rest van Nederland. Hiermee willen we de mogelijkheden om bijvoorbeeld thuis te kunnen werken verbeteren. We zien dat grote ICT-bedrijven zich in onze regio vestigen. Daar moeten we meer en beter gebruik van maken. Juist in onze provincie hebben we nu bijvoorbeeld kansen om voorop te gaan lopen als het gaat om groene, duurzame en innovatieve vormen van energie. Maar dan moeten rijk, provincie en gemeenten ook durven investeren. Onze speerpunten bij het thema werk zijn: Speerpunten werk Als gemeente investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen. Bij aanbestedingen of opdrachten rekening houden met lokale ondernemers en MBK (bij bijvoorbeeld de gunningcriteria, door werk op te delen etc.) Kleinschalige bedrijvigheid die past binnen onze gemeente (toerisme, recreatie, kunst, cultuur) willen we stimuleren. We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. Samen met de andere gemeenten, provincie,bedrijven, organisaties in Oost-Groningen realiseren van werk in onze regio door o.a. energiebesparende maatregelen en snelle verbindingen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt voor voldoende stageplaatsen en leer-werktrajecten bij de verschillende gemeentelijke afdelingen. Inwoners en bedrijven die een innovatief, duurzaam project willen starten, worden door de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van de plannen en het zoeken naar financiering. 8

9 Speerpunten werk Vanuit de Sociale Dienst wordt actief contact gezocht en onderhouden met alle ondernemers in onze gemeente. Alle mogelijkheden voor leerwerktrajecten, stage en werk worden benut. De werkzaamheden zijn nuttig, zinvol, worden goede begeleid en zijn gericht op het vinden van regulier werk. Er wordt ook intensief contact onderhouden en samen gewerkt met onze Duitse buurgemeenten in het vinden en realiseren van banen. Synergon moet een stevige organisatie worden, die op termijn zelf de broek op kan houden. De gemeenten moeten hiervoor op korte termijn een actieplan opstellen. De gemeente moet actief anticiperen op nieuwe wetgeving, zoals de nieuwe Participatiewet en actief op zoek gaan naar werk/activiteiten voor bijvoorbeeld de werknemers, die niet meer in mogen stromen in de werkvoorzieningschappen. 4. Groen Bij de onderwerpen leefbaar, werk en zorg speelt groen een belangrijke rol. wil investeren in groene oplossingen en groenen banen. Op al heel wat daken in onze gemeente zien we zonnepanelen en we zien inwoners energiebesparende maatregelen nemen. Dat juichen wij natuurlijk toe! Maar groen is voor ook behoud van onze natuur, onze landschappen, onze rust en ruimte. We zijn dan ook voor een verdere versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. Met het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied kan scherp aangegeven worden wat wel en niet kan en mag. wil die grenzen scherp aangeven. Geen megastallen, geen bouwblokken bundelen. We willen duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt stimuleren. Ontwikkelingen die positief zijn voor de gezondheid, diervriendelijkheid en het milieu. En voor het gas dat uit de grond gehaald is, willen we geen CO2 of kernafval terug! Onze groene speerpunten zijn: Speerpunten groen Zuinig op de natuur en het landschap in onze gemeente. We willen dat in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied de natuurgebieden duidelijk vastgelegd worden en dat helder is wat in deze gebieden wel en niet toegestaan is. We willen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) versterken. In de EHS mogen alleen onder strikte voorwaarden activiteiten plaatsvinden, die passen binnen de doelstellingen van de EHS. Geen megastallen. Bouwblokken niet groter dan 1,5 ha. en dieren moeten naar buiten kunnen en vrij kunnen bewegen. Innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt stimuleren. Landbouw/veeteeltbedrijven in de woonkernen de mogelijkheid bieden om naar het buitengebied te verplaatsen. Deze gebieden vastleggen in het Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente geeft het goede voorbeeld en gebruikt duurzame en milieuvriendelijke producten. Ook bij officiële gelegenheden gebruikt de gemeente zoveel mogelijk, gezonde, biologische en/of streekproducten. Het scheiden van afval nog meer stimuleren en faciliteren en het verminderen van afval belonen. Minder afval is ook minder betalen. Dit kan door naast bladkorven in de herfst, graskorven in de zomer plaatsen en/of een aantal gratis groendagen organiseren voor het inleveren van het groenafval. Realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto s en fietsen door de hele gemeente. Beschermen van dieren(rechten) en geen plezierjacht in onze gemeente. 9

10 Speerpunten groen We willen toeristen trekken die natuur, landschap, rust en ruimte waarderen en koesteren. Voor deze toeristen, maar vooral ook voor onze eigen inwoners willen we goed onderhouden wandelpaden, fietspaden en vaarwegen en voldoende zitplaatsen om uit te rusten. We stimuleren de wandelaars en fietsers om, als er geen afvalbak is, het afval mee te nemen. 5. Financiën wil investeren in een groene economie. In het slimmer en efficiënter organiseren van de zorg. In het behoud en verbeteren van voorzieningen. Daar is geld voor nodig. Terecht dat aan gevraagd wordt: Hoe willen jullie dat allemaal financieren? We hebben hier een aantal oplossingen voor. Subsidies binnenhalen is een snelle oplossing voor de korte termijn. Maar het aantal subsidiemogelijkheden is beperkt, het gaat vaak om kleine bedragen en dus moet er gezocht worden naar aanvullende financiële middelen om de begroting rond te krijgen. Voor deze middelen zijn lange termijn oplossingen nodig. We noemen er een aantal: 1. Efficiënter werken Met het efficiënter inrichten van gemeentelijke processen, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, kun je besparen. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die inzetten op permanente verbetering van de bedrijfsvoering structureel veel kunnen besparen met behoud (zelfs verbetering) van de kwaliteit van de dienstverlening. 2. Scherp begroten en kritisch op de uitgaven Door reëel te begroten en scherp op de kosten en uitgaven te letten, kan ook bespaard worden. Teveel begroten en aan het eind van het jaar een flink bedrag over houden is zonde, als dat geld ook ergens anders voor ingezet had kunnen worden. 3. Energiebesparende maatregelen Zoals we ook al bij het thema groen aangaven, leveren energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke gebouwen (isolatie, of bijvoorbeeld zonnepanelen) op termijn besparingen op. Er moet wel eerst geïnvesteerd worden, maar het isoleren, of plaatsen van de zonnepanelen levert ook werk op en dat scheelt weer uitkeringen. En de energiekosten worden lager. Naast isolatie en zonnepanelen kun je bijvoorbeeld ook besparen door: De openbare verlichting waar dat kan (niet ongewenst is) een deel van de tijd uitzetten of dimmen; nog beter is de openbare verlichting te verduurzamen door gebruik van LED. Het papiergebruik verminderen door bijvoorbeeld selectiever en dubbelzijdig printen, of door (meer) digitaal te werken. 4. Natuurlijk groenbeheer Bloemrijke bermen in plaats van gazons zijn goedkoper en wel zo mooi. Natuurlijk (openbaar) groenbeheer is geen 'niets doen beheer'. Er is wel degelijk sprake van beheer. Wel worden er kostenbesparingen mogelijk door bijvoorbeeld: beperkt maaien, langzaam groeiende heesters, natuurlijke oevers en zelfbeheer. 5. Voorzieningen combineren Er zijn voordelen te behalen bij samenvoeging van voorzieningen: beperking van het ruimtegebruik, vermindering leegstand, optimale bezetting, eenmalige bouwkosten. Er kan gekeken worden of ruimte in (dure) voorzieningen gedeeld kan worden en welke activiteiten allemaal in het gebouw plaats zouden kunnen vinden, bijvoorbeeld een combinatie van: wijkgebouw-gymzaalpodium-oefenruimte-tentoonstellingsruimte -kerkgebouw-vergaderruimtenkinderopvang. 6. Samenwerken Samenwerken met andere gemeenten kan ook een flinke besparing opleveren. Er kan bijvoorbeeld één ambtenaar een beleidsnotitie voor meerdere gemeenten 10

11 schrijven. En bij ziekte hoef je niet direct een dure externe in te huren, maar kan een ambtenaar van een andere gemeente tijdelijk bijspringen. 6. Communicatie wil werken aan een open en respectvolle samenleving. In een open samenleving, een open gemeente, kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Dit recht op verschil kan alleen als de democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt en rechten beschermd. Dat krijgen we niet cadeau: het vraagt inzet en een open debat. Een open gemeente is er voor haar inwoners. De betrokkenheid bij de publieke zaak is meer dan eens in de vier jaar stemmen. Inwoners moeten tijdig kunnen meepraten over beslissingen over hun woonomgeving en dan ook daadwerkelijk invloed hebben. En er moet ook regelmatig terug gekeken worden (evaluatie), zodat beleid bijgesteld kan worden als dat nodig is. Samen met onze inwoners, dorpsraden, verenigingen zoeken we naar de meest geschikte en gemakkelijkste vorm. Daarbij moet altijd helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een alles zelf bedenkende gemeente. De inwoners horen tevreden te zijn over de gemeentelijke dienstverlening. We zetten in op gemak door meer digitaal te doen, maar mensen moeten ook terecht kunnen bij het loket. Daar worden ze op een persoonlijke manier benaderd en geholpen bij het oplossen van hun vragen. De gemeente staat de komende jaren voor zware opgaven: meer taken uitvoeren, met minder geld. Om te kunnen blijven zorgen voor een goede dienstverlening aan de bewoners, zal samenwerking met andere gemeenten nodig zijn. De inwoners van onze gemeente moeten daar zelf zo weinig mogelijk van merken. We willen alles zo dicht mogelijk bij bewoners organiseren: voor staat de menselijke maat voorop. Tot slot Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes zullen zich de komende vier jaar inzetten voor een groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde. Wij gaan graag voor u aan de slag! Als u informatie wilt, of vragen voor heeft, neem dan gerust contact met ons op! Contactgegevens: Website: bellingwedde.groenlinks.nl sociaal, groen en leefbaar 11

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Het beste voor Brummen

Het beste voor Brummen Afd. Brummen Eerbeek Het beste voor Brummen Verkiezingsprogramma 2014-2018 Website : www.brummen.pvda.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 Zorg-saam 4 Wonen en verkeer 4 Werk en inkomen 5 Duurzaam in de buurt

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE!

IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE! IEDEREEN IS WELKOM EN TELT MEE! Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Waar staat Groenlinks Pekela? 3 1. Samen werken aan onze toekomst 4 2. Iedereen is welkom en

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud:

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud: Met kracht vooruit Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018 Dit is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 Best hebben vastgesteld. De volledige tekst is te lezen op www.d66best.nl.

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid Gemeente Gulpen-Wittem Coalitieprogramma 2014-2018 Samen bouwen aan leefbaarheid 15 april 2014 Inhoudsopgave Coalitie akkoord 2014 Inleiding/voorwoord... 2 1. Algemeen bestuur... 3 1.1. Dienstverlening...

Nadere informatie