GroenLinks Bellingwedde. groen, sociaal en leefbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GroenLinks Bellingwedde. groen, sociaal en leefbaar"

Transcriptie

1 1 Bellingwedde kiest voor een groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde Kandidaten 2014: Aswin Geerdes (Bellingwolde), Marja Bos (Wedde), Frank Ploeg (Bellingwolde) en Nico Falke (Oudeschans).

2 Bellingwedde: groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde kijkt positief naar de toekomst, met vertrouwen in de eigen kracht van onze gemeente en onze inwoners. We zien die kracht in onze dorpen en buurten. In de wil om samen te werken, samen de schouders ergens onder te zetten en in het omzien naar elkaar, het noaberschap. En we zijn trots op onze gemeente, want we hebben veel moois en unieks te bieden. Bellingwedde zal zich daarom blijven inzetten om onze gemeente, ons gebied, groen, schoon en leefbaar te houden. Een gebied waar het goed toeven is voor jong en oud, waar werk is, voldoende woningen voor alle leeftijden, en in alle kernen verschillende activiteiten en voorzieningen. Waar mensen voor zichzelf kunnen zorgen en voor elkaar zorgen, zoals ze dat hier van oudsher doen. En een gebied, waar toeristen zich welkom voelen en graag langer verblijven. Het verkiezingsprogramma van Bellingwedde voor staat dan ook in het teken van vier belangrijke thema s: leefbaarheid, zorg, werk en groen. De gemeenteraad van Bellingwedde zal de komende jaren op deze thema s keuzes moeten maken, die van grote invloed zijn op de inwoners en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, die vanaf 2015 door de gemeente uitgevoerd moet worden. De gemeenteraad moet straks bepalen wie hulp en zorg krijgt. Of de bezuinigingen op de werkvoorzieningschappen. De gemeenteraad zal er voor moeten zorgen dat er werk is voor alle mensen die niet meer bij het werkvoorzieningschap kunnen werken. ziet mogelijkheden om banen te realiseren, om de zorg betaalbaar te houden, om groene energie te stimuleren en natuur en landschap te behouden. En wil investeren in het behoud en het verbeteren van de voorzieningen in onze gemeente. In dit verkiezingsprogramma geven we per thema aan waar we ons voor in zullen zetten en wat we willen bereiken. En dat we resultaten kunnen boeken, dat hebben we de afgelopen vier jaar laten zien! Toen in 2011, nog geen jaar na de verkiezingen, de coalitie van PBB, PvdA en VVD uiteen viel, hebben we als kleinste partij onze verantwoordelijkheid genomen. Wij waren van mening dat we als gemeente niet de handdoek in de ring konden gooien en tegen de Commissaris van de Koningin konden zeggen: Wij komen er niet uit, besluit u maar wat er moet gebeuren. We hebben ons actief ingezet om een nieuwe coalitie voor elkaar te krijgen en we hebben een wethouder uit onze eigen gemeente geleverd. Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes gaan ook de komende vier jaar weer graag voor Bellingwedde aan de slag! Aan de slag voor een sociaal, groen en leefbaar Bellingwedde. Een samenleving die sociaal, groen, en leefbaar is, vraagt om duidelijke keuzes. Bellingwedde durft die keuzes te maken! Kies daarom voor! Bellingwedde, februari 2014 Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes Leeswijzer Inleiding blz. 2 Terugblik periode blz. 3 Thema leefbaarheid blz. 4 Thema zorg blz. 7 Thema werk blz. 8 Thema groen blz. 9 Financiën blz. 10 Communicatie blz. 11 Tot slot blz. 11 Contactgegevens blz. 11 2

3 : een terugblik De gemeenteraadsverkiezingen in 2010 leverden één raadszetel op. Na amper een jaar viel de PvdA-VVD-PBB coalitie. Als kleinste partij hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben ons actief ingezet om een nieuwe coalitie voor elkaar te krijgen en we hebben een wethouder uit onze eigen gemeente geleverd. Ons raadslid Nico Falke en onze wethouder Marja Bos hebben zich de afgelopen vier jaar ingezet voor veel zaken. We willen er een paar noemen: Geen boringen naar schaliegas in Bellingwedde. Een motie van Nico Falke hierover is aangenomen. De financiën van de gemeente weer op orde krijgen. In 2010 was er nog een tekort van 2 miljoen. Eind 2013 was er een kleine plus van ,- Binnenhalen van subsidies (meer dan 2 miljoen euro door inzet van wethouder Marja Bos). Met deze subsidiegelden konden o.a. het Hoefijzerproject, de bouw van het zorgcentrum in Bellingwolde en de verbouw van het dorpshuis Wedde plaatsvinden. Een nieuwe invulling vinden voor de leegstaande schoolgebouwen in Veelerveen en Vriescheloo. In februari heeft PUK haar intrek genomen in de voormalige school in Veelerveen. In 2012 is voor het eerst geld apart gezet voor de verbouw of nieuwbouw van scholen. Hier was niets voor gereserveerd. Gesprekken met organisaties en inwoners van Bellingwolde om te kijken of De Meet opgeknapt kan worden en weer kan bruisen van de activiteiten. En heeft zich ook ingezet voor specifieke onderwerpen. Toen we in de coalitie met PBB, CDA en fractie Remmers zijn gestapt, hebben we direct aangegeven wat onze standpunten waren op het gebied van natuur, landschap, landbouw en intensieve veehouderij. We hebben aangegeven dat we voor behoud en uitbreiding van natuur en landschap zijn en tegen intensieve veehouderij en megastallen. Een paar voorbeelden van onze inzet: heeft tegen de uitbreiding of nieuwbouw van megastallen gestemd. We hebben ook actie gevoerd in Duitsland (Rhede en Meppen) tegen uitbreidingen of nieuwbouw daar. voert actie tegen de megastal, die in mogelijk in Vlagtwedde aan de Buiskoolweg gebouwd gaat worden. heeft het college gevraagd energiebesparende maatregelen voor de straatverlichting in onze gemeente te realiseren. heeft het college gevraagd bij verbouw of nieuwbouw duurzame materialen te gebruiken en energiebesparend/energieneutraal te bouwen. Tot slot nog twee onderwerpen waar zich de afgelopen periode ook hard voor heeft gemaakt: leefbaarheid en een open communicatie. Tijdens een aantal bijeenkomsten met de dorpsraden, inwoners en organisaties over leefbaarheid, kwamen allerlei ideeën naar voren hoe we onze gemeente, onze kernen leefbaar kunnen houden. Wel moet er de bereidheid zijn om er gezamenlijk de schouders onder te zetten. En hiervoor is het ook nodig dat de gemeente een stapje terug kan doen, niet alleen leidend of sturend is, maar ook ondersteunt en faciliteert. En een open houding, een open communicatie hoort hier ook bij. Met elkaar in gesprek, open de mogelijkheden en kansen bespreken. Geen achterkamertjespolitiek, of verborgen agenda s. De afgelopen vier jaar waren voor Bellingwedde geen gemakkelijke jaren, maar we zijn tevreden over de behaalde resultaten en we kijken met vertrouwen uit naar de komende vier jaar! We hebben de mouwen opgestroopt, wij willen graag aan de slag! 3

4 1. Leefbaarheid Bellingwedde zet zich in voor de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. Elk dorp heeft eigen wensen en ideeën, en wil een eigen aanpak. wil zich inzetten om samen met de inwoners, met de dorpsraden, met de verenigingen en organisaties onze voorzieningen te behouden en te verbeteren. Maar leefbaarheid is ook een prettige en veilige leefomgeving, met voldoende huurwoningen voor jong en oud, maar ook woningen die berekend zijn op bewoners die zorg nodig hebben. Ouderen, die zorg nodig hebben, moeten immers zo lang mogelijk thuis blijven wonen en worden niet meer zo snel opgenomen in een verzorging of verpleeghuis. Leefbaarheid is ook een bloeiend verenigingsleven: sport, cultuur en allerlei andere mogelijkheden om zelf actief te kunnen zijn, of om deel te kunnen nemen aan verschillende activiteiten. Noaberschap, een beetje omzien naar elkaar, speelt ook een belangrijke rol bij leefbaarheid. Ook mensen met een beperking, mensen die ziek zijn, moeten op hun eigen manier en naar eigen vermogen mee kunnen doen. Voor de komende vier jaar heeft verschillende speerpunten op het gebied van leefbaarheid. We noemen eerst een aantal belangrijke speerpunten per kern. Speerpunten Bellingwolde Opknapbeurt voor De Meet. Een eigen plek voor de jongere (onder de 18 jaar) en oudere jeugd in De Meet. De huidige keuze voor de kruising Hoofdweg-Rhederweg in Bellingwolde wijzigen, als blijkt dat dit geen verkeersveilige oplossing is. De huidige keuze voor het parkeren en lossen van de vrachtwagens bij de nieuwe winkel in Bellingwolde wijzigen, als dit geen veilige oplossing is. Realiseren van een breng/haal-service voor de (oudere) inwoners naar de nieuwe winkel. Behoud natuur en zwemmogelijkheid Kemperpark. Speerpunten Blijham Behoud en versterken centrum (dorpsplein) Blijham. Behoud en versterken beheer en gebruik Multifunctionele Accommodatie De Koningsspil, die niet ten koste gaat van Het Oude Wapen. Behoud bibliotheek en speel-o-theek. Onderhoud en energiebesparende maatregelen sporthal De Stelling. Met de woningcorporaties afspraken maken om te investeren in de aanleunwoningen en seniorenwoningen bij De Blanckenborg en er zorgwoningen van te maken. Speerpunten Klein Ulsda Aanpak verkeersoverlast. Verbeteren entree en aanpak brug Klein Ulsda Duidelijke afspraken tussen eventuele opvolger Bik en omwonenden. Speerpunten Oudeschans Versterken functies museum. Onderhoud entree, brug en wegen. Versterken karakter beschermd dorpsgezicht. Speerpunten Rhederbrug Behoud en versterken functies buurthuis De Brug. Veilige oversteekplaatsen en oprijplekken van de parallelle weg op de Rhederweg. Speerpunten Veelerveen Behoud en versterken functies Multifunctionele Accomodatie Ons Noaberhoes. Verbeteren veiligheid Veelerveensterweg. Bij aanpak Noabersbadde mogelijkheid realiseren over/opstapplaats meenemen. Versterken en faciliteren vaarrecreatie. Onderzoeken of aardappelmeelgeschiedenis van Veelerveen (meer) toeristisch te benutten is. 4

5 Speerpunten Vriescheloo Behoud en versterken functies buurthuis Ganzenust. In overleg met Acantus terrein afgebroken woningen (o.a.bij de molen) een nieuwe invulling geven. Speerpunten Wedde en Wedderveer Aanpak rotte kiezen en oude Rabobank aan de Hoofdweg in Wedde en behoud winkel. Verbeteren entree en inrichting Hoofdweg. Behoud en versterken natuur en landschap in de Wedderbergen. Versterken en uitbreiden Ecologische Hoofdstructuur, die langs de Westerwoldse Aa loopt en langs het Veendiep. 1.1 Leefbaarheid is nog veel meer Bij de speerpunten per kern gaat het vooral om verschillende voorzieningen die voor de betreffende kern van belang zijn. Er zijn echter ook voorzieningen die van belang zijn voor de hele gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen en de woonomgeving (verderop bij het thema groen komen we hier ook nog op terug), en ook voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en sport 1.2 Wonen en woonomgeving Voor de leefbaarheid in onze gemeente is het van belang dat er een goede spreiding van huurwoningen is voor zowel jong, als oud. Het aantal oudere inwoners in onze gemeente stijgt. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, krijgen niet meer zo snel een plek in een verzorging of verpleeghuis. Dit betekent dat er zorgwoningen nodig zijn. Dit kunnen nieuwe woningen zijn, maar ook bestaande woningen die verbouwd worden. Ook bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp. Kun je gemakkelijk met de rollator of scootmobiel over stoep en straat. Zijn er vervoersmogelijkheden als je nog geen rijbewijs hebt, of niet meer zelf kunt of mag rijden. En de woonomgeving speelt ook een belangrijke rol. Is er ruimte om te spelen, bewegen, een plek om bijvoorbeeld de hond uit te laten? Kun je nog je eigen tuin onderhouden, kun je als het gesneeuwd heeft zelf nog je paadje en stoep schoonwegen? In heel veel buurten en straten in onze gemeente helpen buren elkaar. Dat stukje noaberschap is van groot belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. Dat moeten we zien vast te houden. heeft voor het onderwerp wonen en woonomgeving ook een aantal speerpunten. Speerpunten wonen en woonomgeving Voldoende en goede spreiding van betaalbare huurwoningen, starterswoningen en zorgwoningen voor jong en oud over de hele gemeente Verbeteren van de huurwoningen door ook de bewoner de mogelijkheid te bieden te investeren in de woning en dit met bijvoorbeeld een lagere huur of energiekosten terug te verdienen. Behoud huidige (bel)buslijnen. Behoud huidige speeltuinen. Schone en veilige trapveldjes en speelplekken voor de (jongere) jeugd. Geen jeugdsoos Veendiep in Bellingwolde, maar een plek voor de jongere en oudere jeugd in De Meet. Versterken en faciliteren vrijwilligerswerk en het actief werven van vrijwilligers. Jaarlijks een leefbaarheidsbudget voor elk dorp, dat de dorpen zelf in kunnen zetten voor het versterken en verbeteren van de leefbaarheid. Behoud van het huidige aantal (buurt)agenten in onze gemeente. Behoud van het huidige aantal uren van de jongerenwerkers. Deze uren worden ingezet voor preventie, begeleiding en het organiseren van activiteiten voor de jongeren in onze gemeente. 5

6 Speerpunten wonen en woonomgeving Verminderen van overlast, zwerfvuil, vernielingen, dealen van drugs etc. door controle en handhaving. De BOA (Buitengwone Opsporings Ambtenaar) waar de gemeente nu over beschikt, hier gericht voor inzetten. Aanvragen voor activiteiten of evenementen, die overlast kunnen veroorzaken tijdig bij de omwonenden bekend maken. Scherpe controle en handhaving, als regels en afspraken overtreden worden. 1.3 Onderwijs, cultuur en sport We hebben heel wat te bieden in onze gemeente als het om onderwijs, sport en cultuur gaat. Maar veel verenigingen hebben het niet gemakkelijk: het aantal leden daalt, het is lastig om kader te vinden en met minder inkomsten valt het niet mee om alle activiteiten te bekostigen. Cultuur is vaak het ondergeschoven kindje. Cultuur wordt al snel als overbodig of luxe gezien. vindt het belangrijk dat elk kind op de basisschool de kans krijgt om aan cultuur te snuffelen. De kans krijgt om iets te leren over muziek, kunst en cultuur, en een muziekinstrumenten uit te proberen. Wat we aan kunst en cultuur hebben in onze gemeente is ook belangrijk voor het trekken van toeristen. Dit moeten we optimaal gebruiken en daarbij is een belangrijk rol weggelegd voor ons eigen gemeentelijke museum De Oude Wolden. De spilfunctie van De Oude Wolden moet de komende periode echte stevig neergezet worden en ook moet er ingezet worden op het trekken van meer betalende bezoekers. Helaas zijn er de afgelopen jaren minder kinderen geboren in onze gemeente en dat betekent minder kinderen en leerlingen voor de peuterspeelzalen en de basisscholen en straks ook het voortgezet onderwijs. Voor de leefbaarheid in onze gemeente vindt het belangrijk dat je in je eigen omgeving kunt sporten, naar school kunt en aan activiteiten deel kunt nemen. Maar dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Met een half team kun je niet sporten, maar door als clubs samen te werken lukt het misschien wel om het team compleet te maken. Kunnen we door samenwerking, door slimme oplossingen te bedenken een vereniging, of een voorziening in stand houden? Daar zullen we de komende periode stevig op in moeten zetten. Voor onderwijs, cultuur en sport heeft de volgende speerpunten. Speerpunten onderwijs, cultuur, sport Behoud van een peuterspeelzaal en een breed aanbod van kwalitatief goed basisonderwijs in Blijham, Bellingwolde en de vierhoek Veelerveen-Vriescheloo- Wedde en Vlagtwedde. Behoud van het voortgezet onderwijs in Bellingwolde. Niet (ver)bouwen voor leegstand. Slim omgaan met bestaande gebouwen/accommodaties door functies/organisaties/verenigingen te koppelen en optimaal gebruik te maken van de bestaande gebouwen. (Sport)verenigingen stimuleren en faciliteren om samen te werken en krachten te bundelen. Alle kinderen op de basisscholen krijgen een aantal lessen kunst en cultuur en AMV (Algemene Muzikale Vorming) aangeboden, vanuit Museum De Oude Wolden en de Muziekschool. De spilfunctie van Museum De Oude Wolden op het gebied van cultuur en cultuureducatie moet snel (verder) ontwikkeld worden, het museum moet actief inzetten op het trekken van meer betalende bezoekers en de samenwerking met het Vestingmuseum Oudeschans moet versterkt worden. Culturele organisaties en kunstenaars (muziekschool, bezienswaardigheden) stimuleren tot meer samenwerking en gezamenlijke activiteiten. Elkaars kennis en menskracht benutten. 6

7 Speerpunten onderwijs, cultuur, sport Geld beschikbaar blijven stellen voor kinderen uit gezinnen met een uitkering, of laag inkomen, zodat zij ook kunnen sporten, een instrument leren bespelen, of deel kunnen nemen aan andere activiteiten. 2. Zorg wil betaalbare zorg voor iedereen. Maar dat kan alleen als de zorg anders georganiseerd wordt. De huidige zorg blijven uitvoeren met de forse bezuinigen die het kabinet doorvoert, dat lukt niet. En alleen klagen helpt ook niet, zoekt liever naar oplossingen. We willen zorg en hulp dichtbij de inwoners organiseren. De wijkverpleegkundige terug, die goed ziet en weet wat er in de wijk, in het dorp gebeurd. Geen dure managers en dure gebouwen. En voor de sterke schouders zijn de lasten wat zwaarder: mensen met een goed inkomen betalen meer voor zorg en hulp. We willen het noaberschap versterken. Omkijken naar elkaar, een oogje in het zeil houden en even kijken bij de buurman of buurvrouw als je het niet vertouwt. In onze gemeente wordt dat gelukkig door veel inwoners gedaan, of zelfs als vanzelfsprekend beschouwd. Met op tijd signaleren en hulp bieden, kun je al heel wat dure zorg voorkomen. En als er zorg of hulp nodig is, dan vindt op dorpsniveau overleg plaats tussen de wijkverpleegkundige en de huisarts, maar bijvoorbeeld ook met andere organisaties die iets kunnen of moeten doen, zoals de scholen, peuterspeelzalen, de Stichting Welzijn, gemeente of de woningcorporaties, zodat snel de goede hulp en zorg geregeld kan worden. Preventie, informeren en het goede voorbeeld geven, vindt belangrijk als het om kinderen en jongeren gaat. Vroegtijdig signaleren of het kind zich goed ontwikkelt, ouders en kinderen informeren over de effecten van roken, drank, drugs etc., maar ook waar je hulp en ondersteuning kunt krijgen, want opgroeien en opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Al jong een gezonde leefstijl aanleren, vergroot de kans dat je ook op latere leeftijd langer fit en gezond bent. Als het om zorg gaat heeft de volgende speerpunten. Speerpunten zorg Zorg moet dicht bij de inwoners georganiseerd worden. De wijkverpleegkundige terug in de wijk. Huisarts, wijkverpleegkundige en andere organisaties werken nauw samen op wijk/dorpsniveau en overleggen met elkaar welke zorg/hulp geboden moet worden. Versterken van de signaleringsfunctie in buurten en wijken in overleg met de huisartsen, wijkverpleegkundige, dorpsraden, steunstees, zorgaanbieders en andere organisaties. Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Huis voor de Sport en andere organisaties worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor jong en oud over onderwerpen als roken, drank, leefstijl. Het huidige aanbod van preventieve activiteiten wordt (jaarlijks) geëvalueerd en er worden samen met de zorgaanbieders jaarplannen opgesteld. Het huidige aanbod van ondersteuningsactiviteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers wordt (jaarlijks) geëvalueerd en op basis van de evaluaties worden jaarplannen opgesteld. Inwoners kunnen bij de gemeente gemakkelijk informatie vinden, of krijgen over verschillende voorzieningen, waarbij ook duidelijk is of er een eigen bijdrage gevraagd wordt. In Bellingwolde, Blijham en de vierhoek Veelerveen, Vriescheloo, Wedde en Vlagtwedde behoud van een peuterspeelzaal, die voldoet aan de eisen van de Wet OKE en duidelijke afspraken heeft met o.a. de GGD en de basisscholen over signalering, ondersteuning en hulp, warme overdracht en doorgaande leerlijn. 7

8 Speerpunten zorg Peuters met een achterstand wordt minimaal een extra dagdeel in de peuterspeelzaal aangeboden. De gemeente Bellingwedde financiert deze dagdelen. De (nog) beschikbare onderwijsachterstandsmiddelen worden in overleg met de peuterspeelzalen, scholen en het CJG ingezet. Er wordt een actieplan/activiteitenplan opgesteld. Jeugdzorg en passend onderwijs moeten goed op elkaar aansluiten en regionaal door gemeenten en onderwijs ingevuld worden. Of je hoogbegaafd bent, of juist moeilijk leert, onderwijs, zorg en hulp zo thuisnabij mogelijk. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en Wmo/AWBZ, bijvoorbeeld dagopvang voor ouderen. Met bestaande organisaties binnen onze gemeente wordt gekeken of zij (een deel van) deze taken kunnen verzorgen. 3. Werk Grote en kleine bedrijven in onze regio vallen om, banen verdwijnen, het aantal mensen zonder werk stijgt alleen maar. Er is veel onduidelijkheid als het gaat om de financiering van Synergon en Wedeka. En er mogen geen nieuwe werknemers meer instromen. Het is de taak van de gemeente om voor deze mensen iets anders te vinden. ziet mogelijkheden om met besparen banen in onze regio te realiseren. Investeer in (groene) energie en energiebesparende maatregelen. Woningen isoleren, of voorzien van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld scholen en sporthallen. Het levert werk op en scheelt ook nog eens in de portemonnee. Nu vliegen bijvoorbeeld in De Meet energie en warmte letterlijk het dak uit. Investeren in isolatie en zonnepanelen levert een forse besparing op. wil zich ook inzetten voor betere en snellere verbindingen (digitaal, openbaar vervoer) binnen onze regio en tussen onze regio en de rest van Nederland. Hiermee willen we de mogelijkheden om bijvoorbeeld thuis te kunnen werken verbeteren. We zien dat grote ICT-bedrijven zich in onze regio vestigen. Daar moeten we meer en beter gebruik van maken. Juist in onze provincie hebben we nu bijvoorbeeld kansen om voorop te gaan lopen als het gaat om groene, duurzame en innovatieve vormen van energie. Maar dan moeten rijk, provincie en gemeenten ook durven investeren. Onze speerpunten bij het thema werk zijn: Speerpunten werk Als gemeente investeren in energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen. Bij aanbestedingen of opdrachten rekening houden met lokale ondernemers en MBK (bij bijvoorbeeld de gunningcriteria, door werk op te delen etc.) Kleinschalige bedrijvigheid die past binnen onze gemeente (toerisme, recreatie, kunst, cultuur) willen we stimuleren. We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. Samen met de andere gemeenten, provincie,bedrijven, organisaties in Oost-Groningen realiseren van werk in onze regio door o.a. energiebesparende maatregelen en snelle verbindingen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt voor voldoende stageplaatsen en leer-werktrajecten bij de verschillende gemeentelijke afdelingen. Inwoners en bedrijven die een innovatief, duurzaam project willen starten, worden door de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van de plannen en het zoeken naar financiering. 8

9 Speerpunten werk Vanuit de Sociale Dienst wordt actief contact gezocht en onderhouden met alle ondernemers in onze gemeente. Alle mogelijkheden voor leerwerktrajecten, stage en werk worden benut. De werkzaamheden zijn nuttig, zinvol, worden goede begeleid en zijn gericht op het vinden van regulier werk. Er wordt ook intensief contact onderhouden en samen gewerkt met onze Duitse buurgemeenten in het vinden en realiseren van banen. Synergon moet een stevige organisatie worden, die op termijn zelf de broek op kan houden. De gemeenten moeten hiervoor op korte termijn een actieplan opstellen. De gemeente moet actief anticiperen op nieuwe wetgeving, zoals de nieuwe Participatiewet en actief op zoek gaan naar werk/activiteiten voor bijvoorbeeld de werknemers, die niet meer in mogen stromen in de werkvoorzieningschappen. 4. Groen Bij de onderwerpen leefbaar, werk en zorg speelt groen een belangrijke rol. wil investeren in groene oplossingen en groenen banen. Op al heel wat daken in onze gemeente zien we zonnepanelen en we zien inwoners energiebesparende maatregelen nemen. Dat juichen wij natuurlijk toe! Maar groen is voor ook behoud van onze natuur, onze landschappen, onze rust en ruimte. We zijn dan ook voor een verdere versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. Met het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied kan scherp aangegeven worden wat wel en niet kan en mag. wil die grenzen scherp aangeven. Geen megastallen, geen bouwblokken bundelen. We willen duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt stimuleren. Ontwikkelingen die positief zijn voor de gezondheid, diervriendelijkheid en het milieu. En voor het gas dat uit de grond gehaald is, willen we geen CO2 of kernafval terug! Onze groene speerpunten zijn: Speerpunten groen Zuinig op de natuur en het landschap in onze gemeente. We willen dat in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied de natuurgebieden duidelijk vastgelegd worden en dat helder is wat in deze gebieden wel en niet toegestaan is. We willen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) versterken. In de EHS mogen alleen onder strikte voorwaarden activiteiten plaatsvinden, die passen binnen de doelstellingen van de EHS. Geen megastallen. Bouwblokken niet groter dan 1,5 ha. en dieren moeten naar buiten kunnen en vrij kunnen bewegen. Innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt stimuleren. Landbouw/veeteeltbedrijven in de woonkernen de mogelijkheid bieden om naar het buitengebied te verplaatsen. Deze gebieden vastleggen in het Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente geeft het goede voorbeeld en gebruikt duurzame en milieuvriendelijke producten. Ook bij officiële gelegenheden gebruikt de gemeente zoveel mogelijk, gezonde, biologische en/of streekproducten. Het scheiden van afval nog meer stimuleren en faciliteren en het verminderen van afval belonen. Minder afval is ook minder betalen. Dit kan door naast bladkorven in de herfst, graskorven in de zomer plaatsen en/of een aantal gratis groendagen organiseren voor het inleveren van het groenafval. Realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto s en fietsen door de hele gemeente. Beschermen van dieren(rechten) en geen plezierjacht in onze gemeente. 9

10 Speerpunten groen We willen toeristen trekken die natuur, landschap, rust en ruimte waarderen en koesteren. Voor deze toeristen, maar vooral ook voor onze eigen inwoners willen we goed onderhouden wandelpaden, fietspaden en vaarwegen en voldoende zitplaatsen om uit te rusten. We stimuleren de wandelaars en fietsers om, als er geen afvalbak is, het afval mee te nemen. 5. Financiën wil investeren in een groene economie. In het slimmer en efficiënter organiseren van de zorg. In het behoud en verbeteren van voorzieningen. Daar is geld voor nodig. Terecht dat aan gevraagd wordt: Hoe willen jullie dat allemaal financieren? We hebben hier een aantal oplossingen voor. Subsidies binnenhalen is een snelle oplossing voor de korte termijn. Maar het aantal subsidiemogelijkheden is beperkt, het gaat vaak om kleine bedragen en dus moet er gezocht worden naar aanvullende financiële middelen om de begroting rond te krijgen. Voor deze middelen zijn lange termijn oplossingen nodig. We noemen er een aantal: 1. Efficiënter werken Met het efficiënter inrichten van gemeentelijke processen, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, kun je besparen. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die inzetten op permanente verbetering van de bedrijfsvoering structureel veel kunnen besparen met behoud (zelfs verbetering) van de kwaliteit van de dienstverlening. 2. Scherp begroten en kritisch op de uitgaven Door reëel te begroten en scherp op de kosten en uitgaven te letten, kan ook bespaard worden. Teveel begroten en aan het eind van het jaar een flink bedrag over houden is zonde, als dat geld ook ergens anders voor ingezet had kunnen worden. 3. Energiebesparende maatregelen Zoals we ook al bij het thema groen aangaven, leveren energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke gebouwen (isolatie, of bijvoorbeeld zonnepanelen) op termijn besparingen op. Er moet wel eerst geïnvesteerd worden, maar het isoleren, of plaatsen van de zonnepanelen levert ook werk op en dat scheelt weer uitkeringen. En de energiekosten worden lager. Naast isolatie en zonnepanelen kun je bijvoorbeeld ook besparen door: De openbare verlichting waar dat kan (niet ongewenst is) een deel van de tijd uitzetten of dimmen; nog beter is de openbare verlichting te verduurzamen door gebruik van LED. Het papiergebruik verminderen door bijvoorbeeld selectiever en dubbelzijdig printen, of door (meer) digitaal te werken. 4. Natuurlijk groenbeheer Bloemrijke bermen in plaats van gazons zijn goedkoper en wel zo mooi. Natuurlijk (openbaar) groenbeheer is geen 'niets doen beheer'. Er is wel degelijk sprake van beheer. Wel worden er kostenbesparingen mogelijk door bijvoorbeeld: beperkt maaien, langzaam groeiende heesters, natuurlijke oevers en zelfbeheer. 5. Voorzieningen combineren Er zijn voordelen te behalen bij samenvoeging van voorzieningen: beperking van het ruimtegebruik, vermindering leegstand, optimale bezetting, eenmalige bouwkosten. Er kan gekeken worden of ruimte in (dure) voorzieningen gedeeld kan worden en welke activiteiten allemaal in het gebouw plaats zouden kunnen vinden, bijvoorbeeld een combinatie van: wijkgebouw-gymzaalpodium-oefenruimte-tentoonstellingsruimte -kerkgebouw-vergaderruimtenkinderopvang. 6. Samenwerken Samenwerken met andere gemeenten kan ook een flinke besparing opleveren. Er kan bijvoorbeeld één ambtenaar een beleidsnotitie voor meerdere gemeenten 10

11 schrijven. En bij ziekte hoef je niet direct een dure externe in te huren, maar kan een ambtenaar van een andere gemeente tijdelijk bijspringen. 6. Communicatie wil werken aan een open en respectvolle samenleving. In een open samenleving, een open gemeente, kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Dit recht op verschil kan alleen als de democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt en rechten beschermd. Dat krijgen we niet cadeau: het vraagt inzet en een open debat. Een open gemeente is er voor haar inwoners. De betrokkenheid bij de publieke zaak is meer dan eens in de vier jaar stemmen. Inwoners moeten tijdig kunnen meepraten over beslissingen over hun woonomgeving en dan ook daadwerkelijk invloed hebben. En er moet ook regelmatig terug gekeken worden (evaluatie), zodat beleid bijgesteld kan worden als dat nodig is. Samen met onze inwoners, dorpsraden, verenigingen zoeken we naar de meest geschikte en gemakkelijkste vorm. Daarbij moet altijd helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een alles zelf bedenkende gemeente. De inwoners horen tevreden te zijn over de gemeentelijke dienstverlening. We zetten in op gemak door meer digitaal te doen, maar mensen moeten ook terecht kunnen bij het loket. Daar worden ze op een persoonlijke manier benaderd en geholpen bij het oplossen van hun vragen. De gemeente staat de komende jaren voor zware opgaven: meer taken uitvoeren, met minder geld. Om te kunnen blijven zorgen voor een goede dienstverlening aan de bewoners, zal samenwerking met andere gemeenten nodig zijn. De inwoners van onze gemeente moeten daar zelf zo weinig mogelijk van merken. We willen alles zo dicht mogelijk bij bewoners organiseren: voor staat de menselijke maat voorop. Tot slot Marja Bos, Nico Falke, Frank Ploeg en Aswin Geerdes zullen zich de komende vier jaar inzetten voor een groen, sociaal en leefbaar Bellingwedde. Wij gaan graag voor u aan de slag! Als u informatie wilt, of vragen voor heeft, neem dan gerust contact met ons op! Contactgegevens: Website: bellingwedde.groenlinks.nl sociaal, groen en leefbaar 11

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting Inkomsten Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting te Verhoging OZB 3 opties, weten: De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen kan omhoog, waardoor huiseigenaren

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Korendijk Verkiezingsprogramma 2014-2018 1. Relatie met de gemeente D66 staat voor minder bureaucratie, nauw contact met de inwoners en een luisterend oor voor burgers. Een bestuur dat met heldere

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Voorwoord In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste Veerse professionele -en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning.

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Gemaakt in het Soesterkwartier

Gemaakt in het Soesterkwartier Gemaakt in het Soesterkwartier Inwoners van de wijk kunnen hun eigen gemaakte producten aanbieden aan elkaar, bijvoorbeeld dranken, jam, opgeknapte fietsen, houten meubelen, cadeau artikelen en taarten.

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Voor elkaar! Visie voor Gouda

Voor elkaar! Visie voor Gouda Gouda Voor elkaar! Visie voor Gouda Huibert van Rossum Nr. 1 Voorwoord Visies zijn belangrijk, want ze geven richting. Maar een visie vraagt ook om daden. Die zijn bepalend. Daarom staat in deze brochure

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie