Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerteaanvraag. Europese aanbesteding. Voor de levering van. PR- en (marketing)communicatiediensten. en de levering van promotioneel drukwerk."

Transcriptie

1 Offerteaanvraag Europese aanbesteding Voor de levering van PR- en (marketing)communicatiediensten en de levering van promotioneel drukwerk Voor ROC de Leijgraaf Status: Definitief Datum: Referentie: ROCL ROCL Pagina 1 van 30

2 Inhoudsopgave Begrippenlijst Inleiding Opbouw Offerteaanvraag ROC de Leijgraaf Doelstelling van de aanbesteding Afdeling Marketing, Verkoop & Communicatie Uitgangspunten Doelgroepen Overlegstructuren Interne communicatie structuur Externe communicatie Huidige situatie Gewenste situatie Managementinformatie Budgetten Omvang van de levering Inschrijvingsprocedure Bindende voorwaarden tot inschrijving Communicatie Contactpersoon aanbestedende dienst Contactpersoon inschrijver Vragen, toe- en inlichtingen op offerteaanvraag Indienen van Vragen Pre-bid meeting Wijze van aanbieden van Inschrijvingen Prijzen Rangorde documenten Onvolkomenheden Intellectueel eigendom Planning aanbesteding Geschiktheidscriteria Inleiding Uitsluitingsgronden ROCL Pagina 2 van 30

3 3.3 Selectiecriteria Eisen met betrekking tot economische en financiële draagkracht Eisen met betrekking tot vakbekwaamheid Gunningscriteria Gunningscriteria met uitsluitend karakter Overige gunningscriteria Prijs Kwaliteit Presentatie Bijlagen ROCL Pagina 3 van 30

4 Begrippenlijst Tenzij hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken, hebben woorden die met een hoofdletter zijn geschreven (alsmede vervoegingen of het meer- en/of enkelvoud daarvan) de betekenis zoals hieronder vermeld. Artikel Een artikel uit de Conceptovereenkomst. Alternatief Een Inschrijving die niet bestekconform is, maar wel voldoet aan de minimumeisen die Opdrachtgever voor alternatieven stelt. Bao Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten van 16 juli 2005, Stb. 408, zoals laatstelijk gewijzigd. Bijlage Een bijlage (1 tot en met 14) bij de Offerteaanvraag. Beoordelingscommissie Samengesteld multidisciplinair team dat namens de Opdrachtgever de aanbesteding voorbereidt, uitvoert en de Inschrijvingen beoordeelt. Beoordelingsnormen De waarde die aan een Selectie- of Gunningscriterium wordt toegekend, alsmede de elementen die van belang zijn ter bepaling van de score die aan een betreffende Inschrijving per Selectie- of Gunningscriterium wordt toegekend. Combinant Een Ondernemer die onderdeel uitmaakt van een Samenwerkingsverband. EG-Richtlijn Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, die via het Bao in het Nederlandse rechtssysteem is geïmplementeerd. Europese aanbesteding Aanbesteding volgens de voorschriften van het Bao. Gunningscriteria Criteria, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, op basis waarvan de Opdrachtgever de Inschrijvingen beoordeelt, rangschikt en aan de hand waarvan de Opdrachtgever bepaalt welke Inschrijving voor gunning in aanmerking komt. ROCL Pagina 4 van 30

5 Inschrijver Een Ondernemer die geïnteresseerd is in verwerving van de Opdracht en een Inschrijving doet. Inschrijving Een, naar aanleiding van een Offerteaanvraag, door een Inschrijver ingediend aanbod om de Opdracht uit te voeren. Nota van Inlichtingen Document waarin de antwoorden op vragen van Inschrijvers zijn opgenomen, alsmede eventuele wijzigingen van de Offerteaanvraag en/of Bijlagen. De Nota( s) van Inlichtingen maakt/maken onderdeel uit van de Offerteaanvraag en prevaleert/prevaleren boven het overige deel van de Offerteaanvraag en de daarbij behorende Bijlagen. Onderaannemer Persoon of organisatie die in opdracht van Opdrachtnemer, zonder voor hem in dienst te zijn, de uit deze aanbesteding voortvloeiende Overeenkomst gedeeltelijk uitvoert. Ondernemer Een aannemer, opdrachtnemer of dienstverlener als bedoeld in het Bao, of een Samenwerkingsverband. Offerteaanvraag Een beschrijving van de Opdracht en de voor die Opdracht geldende Selectie- en Gunningscriteria, Beoordelingsnormen en Uitsluitingsgronden. Het concept van de Overeenkomst maakt onderdeel uit van de Offerteaanvraag. Opdracht Een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten als bedoeld in het Bao, die het onderwerp is van een aanbesteding. Opdrachtgever De aanbestedende dienst, zijnde ROC de Leijgraaf. Opdrachtnemer De Inschrijver aan wie de Opdracht is gegund en waarmee de Overeenkomst wordt gesloten. Openbare aanbestedingsprocedure Procedure waarbij alle belangstellende Ondernemers, naar aanleiding van een publicatie van de aanbesteding door Opdrachtgever, een Inschrijving mogen doen. Overeenkomst Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht, alsmede de (overige) rechten en verplichtingen van betrokken partijen worden vastgelegd. Perceel Afgebakende onderdelen van een Opdracht, waarop, voor elk afzonderlijk deel, kan worden ingeschreven. ROCL Pagina 5 van 30

6 Samenwerkingsverband Combinatie van Ondernemers, die gezamenlijk een Inschrijving doen en die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de gehele Opdracht. Selectiecriteria De eisen waaraan een Inschrijver moet voldoen om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht. Standaardformulier Formulier in de vorm van een verplicht voorgeschreven opmaak behorende bij een Offerteaanvraag, in te vullen door een Inschrijver. Uitsluitingsgronden Minimale eisen, gesteld door de Opdrachtgever, waaraan de Inschrijving moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor beoordeling. Werkdag Een kalenderdag, niet zijnde (i) een zaterdag of zondag, (ii) een algemeen erkende feestdag in Nederland of (iii) het equivalent van een algemeen erkende feestdag ingevolge artikel 3 lid 3 van de Algemene Termijnenwet. ROCL Pagina 6 van 30

7 1. Inleiding 1.1 Opbouw Offerteaanvraag In deze offerteaanvraag is in het eerste hoofdstuk allereerst ROC de Leijgraaf beschreven met daarbij de doelstelling van deze aanbesteding. Hoofdstuk 2 beschrijft de te volgen procedure rondom deze aanbesteding. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 de criteria beschreven waaraan u als Inschrijver moet voldoen om in aanmerking te komen voor de beoordeling van uw offerte. En ten slotte zijn alle gunningscriteria waarop de ingediende offerte wordt beoordeeld beschreven. In de bijlagen treft u aanvullende informatie aan en zijn tevens de invulbladen die gebruikt dienen te worden voor uw Inschrijving toegevoegd. 1.2 ROC de Leijgraaf ROC de Leijgraaf is een kennisinstelling, werkzaam in de regio Noordoost Brabant. Hier kunnen jongeren en volwassenen terecht voor een MBO-opleiding, deeltijd HAVO of VMBO- T (Vavo). Tevens beschikt het ROC over een Loopbaancentrum die deelnemers helpt bij (re)integratie en inburgering. Voor bedrijven en instellingen wordt contractonderwijs aangeboden in de vorm van passende opleidingen, cursussen en trainingen. De aangeboden opleidingen zijn onderverdeeld in de volgende leerwegen: - BOL; beroepsopleidende leerweg - BBL; beroepsbegeleidende leerweg - DT BOL; deeltijd beroepsopleidende leerweg - VAVO; Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs - NT2; staatsexamen Nederlands als tweede taal - KSE; Kwalificatiestructuur Educatie - Inburgering; - Cursussen en trainingen Deze opleidingen worden gegeven op diverse niveaus met verschillende studielooptijden en diverse startmomenten. Vestigingen van ROC de Leijgraaf bevinden zich in de volgende plaatsen: Oss, Veghel, Uden, Cuijk, Boxmeer en Mill. Momenteel heeft de organisatie 8500 deelnemers, voltijds dan wel in deeltijd, en ruim 700 personeelsleden. Voor meer informatie over ROC de Leijgraaf kunt u terecht op de website: Hier treft u het organogram en diverse andere informatie aan over de organisatie. 1.3 Doelstelling van de aanbesteding Voor de stafafdeling Marketing, communicatie & Verkoop wenst ROC de Leijgraaf, conform een openbare procedure, met één partij een overeenkomst aan te gaan, die voor al haar PR & communicatie belangen zal zorgdragen. Aangezien er geen eigen afdeling PR- Communicatie aanwezig is bij de Aanbesteder worden alle daaraan gerelateerde activiteiten (inclusief de levering van producten) in deze aanbesteding, in één perceel, meegenomen. Doelstelling van dit project is om een geschikte opdrachtnemer te vinden die als partner kan optreden in cruciale en omvangrijke communicatieprocessen. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot het vinden van een professionele dienstverlener die zorgt voor het continueren en waar mogelijk uitbouwen van de positie van ROC de Leijgraaf als kennisonderneming in de regio door middel van het vertalen van de communicatiestrategie in daadwerkelijke acties. Met deze aanbesteding wenst ROC de Leijgraaf een geschikte Opdrachtnemer te contracteren die in staat is de dienstverlening naar behoren (kwalitatief en concurrerend) te leveren, conform de eisen die in dit Aanbestedingsdocument zijn vermeld. Een Inschrijving die betrekking heeft op onderdelen van een perceel wordt niet in behandeling genomen. ROCL Pagina 7 van 30

8 ROC de Leijgraaf zal voor het gehele perceel (1 perceel) een Inschrijver contracteren. Het doel is met ingang van 1 januari 2013 één overeenkomst voor een periode van twee jaar te sluiten, met de mogelijkheid tot verlenging met twee maal één jaar. Uit alle lagen van de organisatie (van bestuur tot medewerkers) zijn zoveel mogelijk de eisen en wensen geïnventariseerd. Deze aanbesteding richt zich op beoordeling van de kwaliteit van de opdrachtnemer, het inlevingsvermogen, de producten, de prijs en ervaring met het uitvoeren van dergelijke activiteiten Afdeling Marketing, Verkoop & Communicatie De stafafdeling Marketing, Verkoop & Communicatie (M,V&C), waar de opdrachtnemer straks deel van uit maakt, beschouwt het als haar taak om de organisatieonderdelen van ROC de Leijgraaf te voorzien van informatie over ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt en gevraagd en ongevraagd te adviseren over afstemming van het aanbod van opleidingen en cursussen op het gebied van participatie, kwalificatie en innovatie. De stafafdeling faciliteert en initieert contractonderwijsactiviteiten en is daarnaast voor een groot deel eindverantwoordelijk voor de PR & communicatieactiviteiten. De markt waarop ROC de Leijgraaf actief is, is de regionale arbeidsmarkt in Noordoost- Brabant. De primaire rol van de Leijgraaf is om degenen, die zich aanbieden op de arbeidsmarkt, d.m.v. scholing zo kansrijk mogelijk te maken en ze daarmee te helpen een plek in het arbeidsproces te vinden en te behouden. Het marketingbeleid van ROC de Leijgraaf is gericht op het behouden en waarnodig uitbouwen van de positie van regionale beroepsopleider en loopbaancentrum door het aanbod op de vraag af te stemmen en zodoende in de behoeften van de regionale arbeidsmarktpartijen te voorzien Uitgangspunten Het marketingbeleid en daaruit voortvloeiende activiteiten vinden zijn oorsprong in de missie van ROC de Leijgraaf: ROC de Leijgraaf wil een wezenlijke bijdrage leveren aan een welvarend Noordoost- Brabant door mensen kansrijk te maken en hen een leven lang te laten leren. ROC de Leijgraaf heeft hierin een spilfunctie. Geworteld in en gevoed door Noordoost-Brabant. ROC de Leijgraaf beschouwt de inbedding in de regio als een van haar belangrijkste uitgangspunten. Met leren als uitgangspunt willen we partnerships aangaan in en met de regio. ROC de Leijgraaf werkt in een specifieke regio van de Nederlandse arbeidsmarkt, met specifieke behoeften en wensen van zowel jongeren, bedrijven, instellingen en gemeenten. In de vormgeving van haar marketingbeleid en haar aanbod neemt ROC de Leijgraaf deze behoeften als uitgangspunt. Daarom biedt ROC de Leijgraaf in het kader van het Leven Lang Leren regulier- en contractonderwijs aan. Het continue proces, waarin personen en organisaties de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verwerven om hun professionele, sociale en culturele taken in een snel veranderende samenleving beter aan te kunnen, vraagt om een klantgerichte organisatie. ROCL Pagina 8 van 30

9 Naast maatschappelijke redenen, die verwoord zijn in de missie, zijn er een aantal belangrijke interne argumenten om naast regulier ook actief te zijn met contractonderwijs. Deze argumenten zijn: een verbetering in de aansluiting tussen vragen uit het veld en het regulier onderwijs; een actualisering van de kwalificaties van docenten; een betere benutting van de infrastructuur Doelgroepen Uit de missie blijkt dat de Leijgraaf zich richt op een breed pallet aan doelgroepen. Daarnaast heeft het ook te maken met een groot aantal beïnvloeders en actoren. Onderstaand figuur maakt inzichtelijk met welke partijen we te maken hebben. ROC de Leijgraaf heeft in kaart gebracht welke aspecten van de organisatie-identiteit relevantie hebben voor haar doelgroepen en tevens ROC de Leijgraaf te onderscheiden van andere deelnemers van contractonderwijs. Drie merkwaarden blijken relevant en onderscheidend en worden als uitgangspunt voor het communicatiebeleid genomen: Verbindingskracht. Theorie en praktijk verbinden, en mens en maatschappij bij elkaar brengen. Gewoon doen. Wij hebben oog voor hoofd, hart en handen. Een praktijkgerichte opleider zijn met de genen van een regio waar mensen doen en producten gemaakt worden. Dichtbij zijn. ROC de Leijgraaf is letterlijk dichtbij, met diverse vestigingen verspreid in de regio. Dat is waar regionaal voor staat: er concreet zijn voor onderwijs, overheid en ondernemingen. Maar ook in overdrachtelijke zin is de Leijgraaf dichtbij. ROCL Pagina 9 van 30

10 De communicatiestrategie voor zal gericht zijn op: Behouden en nadrukkelijk doorvertalen richting interne en externe doelgroepen van sterke imagokenmerken: thuisgevoel, sfeer, arbeidsmarktaansluiting, beroepsvaardige studenten, carrièreperspectief, aansluiting op bedrijfsleven, betrokkenheid, goede voorlichting, aansluiting vmbo en eigentijds ingericht Bekend maken en bewijzen richting interne en externe doelgroepen van minder sterke, onontgonnen imagokenmerken: loopbaanbegeleiding, professionaliteit, servicegerichtheid, opleidingskwaliteit en de studentontwikkeling Bekend maken en bewijzen richting interne en externe doelgroepen van de totale dienstverleningsbreedte van ROC de Leijgraaf in de rol van regionale kennisinstelling met een duidelijke spilfunctie De communicatiedoelgroepen voor ROC de Leijgraaf zijn divers en niet homogeen. De verschillende doelgroepen zijn als volgt gerubriceerd. Tevens zijn per doelgroep de bijbehorende communicatieboodschappen genoemd: - Instroommarkt: ROC de Leijgraaf kiest voor jou - Zakelijke markt: ook voor bedrijfsopleidingen kunt u terecht bij de Leijgraaf - Interne organisatie: jij bent de sleutel tot succes - Arbeidsmarkt: de Leijgraaf heeft aandacht voor het individu - Overige stakeholders: de Leijgraaf is een kennisinstelling met een breed dienstenaanbod en een duidelijke spilfunctie in de regio Hoewel het van belang is dat de Leijgraaf waarden eenduidig gecommuniceerd worden richting de verschillende actoren, is er in zijn algemeenheid toch sprake van een gedifferentieerd marketingbeleid. Afhankelijk van de doelgroep kan bijvoorbeeld in de communicatie een bepaalde waarde extra belicht worden, de prijsstelling verschillen of het relatiemanagement anders georganiseerd zijn. 1.4 Overlegstructuren De organisatie ROC de Leijgraaf is ingericht volgens het matrix model. Lijnmanagement is verantwoordelijk. budgettering - planning - uitvoering Stafmanagement ondersteunt. adviseren - coördineren - innoveren Dit model is concreet vertaald naar de onderstaande onderwijs- en stafafdelingen. ROCL Pagina 10 van 30

11 1.4.1 Interne communicatie structuur De stafafdeling Marketing, Verkoop & Communicatie is integraal verantwoordelijk voor het communicatiebeleid en strategie. Voor de werving van reguliere leerlingen en zakelijke markt communicatie wordt er intensief samengewerkt met de onderwijsafdelingen. Voor concern communicatie en interne communicatie wordt er samengewerkt met het College van Bestuur en de twee andere stafafdelingen. Iedere onderwijsafdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanagement team (AMT). Een van de leden van dit AMT beheert de portefeuille Marketing, Verkoop & Communicatie. De commercieel directeur heeft periodiek overleg met de verschillende portefeuillehouders (tactisch marketingcommunicatie overleg). Iedere afdeling is tevens voorzien van een communicatie contactpersoon. Hij of zij wordt aangestuurd door de portefeuillehouder. Deze contactpersoon is betrokken bij allerlei operationele communicatie activiteiten. De communicatiecontactpersonen hebben periodiek een operationeel Marketingcommunicatieoverleg, gedurende dit overleg worden alle operationele activiteiten in het tijdsbestek van 3 maanden besproken en in gang gezet. De onderwijsafdelingen zijn opgebouwd uit verschillende teams. Ieder team kent een zogenaamde regisseur instroom en werving. De communicatie contactpersoon stemt activiteiten zoals een Open Dag of een Informatie Avond af met deze regisseurs zodat bij een event iedereen betrokken is. Naast bovengenoemde tactisch en operationeel overleg is er periodiek een overleg tussen de commercieel directeur en het College van Bestuur. Hier worden thema s als concerncommunicatie en nieuwe projecten besproken. ROCL Pagina 11 van 30

12 De besproken communicatiestructuur laat zich als volgt grafisch weergeven. Betrokken medewerkers Van inschrijver Strategisch MVC niveau (CvB en commercieel directeur) Marketingberaad Strategisch adviseur MT agendapunt MARCOM Tactisch MVC niveau (portefeuillehouders en commercieel directeur) Portefeuillehouders overleg Strategisch adviseur & accountmanagement AMT agendapunt MARCOM Operationeel MVC niveau Operationeel MARCOM team met account manager en projectmanagers Accountmanagement & projectmanagers Onze toekomstige opdrachtnemer is bij alle overleggen betrokken. Bij het strategisch overleg zijn de account director / accountmanager en de strategische adviseur betrokken. Bij het tactisch overleg zijn de account director / accountmanager betrokken en bij het operationeel overleg is de accountmanager en zo nodig een projectmanager aanwezig Externe communicatie ROC de Leijgraaf kent diverse stakeholders en participeert ook in diverse overleggen. De opdrachtnemer vertegenwoordigt hierbij de Leijgraaf. Voorbeelden hiervan zijn het MBO communicatienetwerk, gemeentelijk overleg en het hofleveranciersoverleg met de diverse omringende VMBO s. 1.5 Huidige situatie ROC de Leijgraaf heeft enkele jaren geleden al haar PR- en communicatieactiviteiten uitbesteed aan een derde. Op geen enkele wijze voert de Aanbesteder deze activiteiten nog zelf uit. De volgende onderdelen zijn uitbesteed: - alle interne en externe communicatie (behalve perscontacten); - alle vormgeving; - alle communicatie uitingen (digitaal, papier, beeldschermen; - de gehele huisstijlbewaking; - de inkoop van promotioneel drukwerk; - het beheer van alle bestanden en back-uppen hiervan; - het tekstschrijven; - het persbeleid en het schrijven van persberichten; - evenementen organisatie (zoals open dag, informatieavonden, decanendag etc.). ROCL Pagina 12 van 30

13 1.6 Gewenste situatie De Aanbesteder wil het huidige niveau van dienstverlening en leveringen continueren door deze bij één Opdrachtnemer onder te brengen. De Aanbesteder staat open voor vernieuwingen of aanvullingen op de huidige dienstverlening, zolang deze aansluiten bij het strategisch plan van de afdeling. De Inschrijver dient aan te sluiten bij de huidige communicatiestructuren en organisatie. Het is aan de Inschrijver om de resultaten van communicatie-inspanningen meetbaar te maken, waarbij een opsplitsing wordt gemaakt naar de diverse uitingen en/of activiteiten. De Aanbesteder wil de komende periode online marketing en online communicatie instrumenten, prominent inzetten voor zowel het werven van leerlingen (instroommarkt) als communicatie met zittende leerlingen, medewerkers en het regionale bedrijfsleven, gemeenten en instellingen. De Aanbesteder zal de ervaringen en aantoonbare resultaten op dit gebied meenemen in de beoordelingen van de Inschrijvingen. De Aanbesteder zal kritisch kijken naar de kwaliteit dienstverlening en de wijze waarop de nieuwe leverancier haar processen georganiseerd heeft. De Aanbesteder wil op strategisch niveau een koppeling maken met een ervaren strategisch denker. Dit dient een vast contactpersoon te zijn die dicht bij de organisatie komt te staan. Op tactisch niveau wil de Aanbesteder altijd te maken krijgen met slechts één contactpersoon, aan wie bepaalde eisen gesteld worden (opleiding, ervaring en kennisniveau). De Aanbesteder realiseert zich de complexiteit van deze dienstverlening en is bereid om voldoende energie te steken in het realiseren van een optimale samenwerking. Het College van Bestuur wil minimaal één keer per maand een strategisch overleg hebben met de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer krijgt de beschikking over een eigen account, intern telefoonnummer en visitekaartjes van de Aanbesteder om zich te kunnen profileren als de vertegenwoordiger van de Aanbesteder. De Opdrachtnemer zal moeten deelnemen aan belangrijke overleggen (intern en extern) waar PR- en communicatieonderwerpen aan de orde komen. Dit zullen ook overleggen zijn met andere (onderwijs)instellingen. De bandbreedte waarbinnen gewerkt kan worden, zal tijdens de strategische overleggen besproken worden Managementinformatie De Opdrachtnemer levert minimaal tien werkdagen voorafgaand aan elk driemaandelijks overleg managementinformatie aan die ten minste bestaat uit: Bedrijfsplan & Jaarplan tevens budget versus werkelijkheid Overzicht projecten en uren die buiten het bedrijfsplan en jaarplan vallen Overzichtstatistieken van resultaatsmetingen zoals bezoekers van digitale publicaties Overzichten voorraad drukwerk en verbruik Overzichten eventuele klachten en status van afhandeling ervan Opsplitsing van ingezette uren en budgetten naar activiteiten Resultaten van metingen uitgesplitst naar activiteiten/uitingen Budgetten Elk jaar wordt er samen met de Opdrachtnemer op strategisch niveau een jaarplan vastgesteld. De uitwerking en invulling hiervan vindt plaats op tactisch en operationeel niveau. Pas na goedkeuring op strategisch niveau worden budgetten toegekend. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om deze budgetten te bewaken. Er wordt dus gewerkt binnen dit vastgestelde budget. Per maand wordt hier een voorschot op verstrekt en middels een facturatie worden de werkelijke kosten in rekening of mindering ROCL Pagina 13 van 30

14 gebracht. Meerwerk mag pas worden gefactureerd na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever Omvang van de levering Aan de hieronder omschreven hoeveelheid kan de Inschrijver bij een gunning geen rechten ontlenen, de omvang wordt gebruikt voor de beoordeling van de prijs van de Inschrijver. Voor alle deelnemingen (moeder- en/of dochterbedrijven) van ROC De Leijgraaf, dan wel instellingen die nu of in de toekomst vallen onder een kenniseenheid, alsmede alle instellingen en/of bedrijven die organisatorisch vallen onder het samenwerkingsverband ROC De Leijgraaf geldt dat zij, indien gewenst, gebruik kunnen maken van de Overeenkomst voortvloeiend uit de Aanbesteding. Alle overeengekomen voorwaarden en bepalingen zullen voor deze deelnemingen van toepassing zijn. Activiteit Aantal uur 2011 Begeleiding Totaal 3050 Strategie, communicatie- en media advies 550 Account management 800 Project management 1100 Concept en ontwerp 600 Creatie Totaal 2150 PR- en tekstschrijven 1150 DTP, incl. internet onderhoud 1000 Activiteit Bedragen 2011 Productiekosten ,00 Prints, opslag media, pdf etc ,00 Internetdiensten, drukwerk, fotografie etc ,00 Mediakosten Bedragen 2011 Media-inkoop, handling en plaatsingskosten ,00 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bovengenoemde bedragen en activiteiten hebben betrekking op de operationele kosten in Investeringen zijn buiten beschouwing gelaten. Voor komende jaren worden met name investeringen verwacht op de gebieden van online marketing & communicatie (o.a. website, narrow casting, introductie SharePoint). De Aanbesteder houdt zich het recht voor om deze investeringen bij een derde partij in opdracht te geven. ROCL Pagina 14 van 30

15 2 Inschrijvingsprocedure 2.1 Bindende voorwaarden tot inschrijving Het doen van een inschrijving houdt in dat u met de bepalingen uit dit beschrijvend document instemt: U dient de inschrijving geheel in overeenstemming met dit beschrijvend document en bijbehorende documenten aan te leveren; Uw inschrijving dient door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon te worden ondertekend; Uw inschrijving dient voor de aanbestedende dienst geheel kosteloos te zijn; Op deze offerteaanvraag en op alle daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen zijn de algemene inkoopvoorwaarden voor diensten van ROC de Leijgraaf van toepassing. In bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden vindt u een exemplaar. Uw algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten; Uw inschrijving dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal. Correspondentie, contacten en contractering zullen eveneens in de Nederlandse taal geschieden; U mag de gegevens, die ROC de Leijgraaf u in verband met deze procedure ter beschikking stelt, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt; Intellectueel eigendom: u mag dit beschrijvend document uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het is u niet toegestaan het beschrijvend document en bijbehorende documenten aan derden ter beschikking te stellen of voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt te verveelvoudigen; Het is niet toegestaan medewerk(st)ers van de aanbestedende dienst tijdens de procedure rechtstreeks te benaderen, anders dan verwoord in dit document; Indien zich wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in uw bedrijfsvoering welke van invloed zijn op de voortgang en afhandeling van de aanbesteding, dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de contactpersonen als vermeld onder paragraaf De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om tot het moment van ondertekening van de beoogde overeenkomst de gehele of een gedeelte van de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen. Tevens heeft de Aanbesteder geen verplichting tot gunning. Door het doen van een inschrijving verklaart u zich akkoord met het voorbehoud en het op dat gebied gestelde; Indien u gedurende de aanbestedingsprocedure aangeeft dat u uw voor de aanbesteding relevante bedrijfsactiviteiten staakt, dan behoudt de aanbestedende dienst zich eveneens het recht voor uw inschrijving om die reden terzijde te leggen en niet verder in de beoordeling mee te nemen; U heeft in bovenstaande situaties geen recht op vergoeding van enigerlei kosten, schade en/of anderszins; ROC de Leijgraaf zal uw inschrijving, alle bijlagen, verklaringen, documentatie en dergelijke welke u in het kader van de aanbesteding toezendt, afgeeft of laat afgeven vertrouwelijk behandelen; De door u ingediende Inschrijving is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Herroepelijke en voorwaardelijke Inschrijvingen worden uitgesloten van de aanbesteding. De door u verstrekte informatie wordt na afloop niet geretourneerd, tenzij deze te laat is ontvangen; Het risico van het ontbreken van informatie en/of antwoorden door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij u; Op het moment van gunning zijn de voorwaarden van de opgegeven dienstverlening en de aangeboden tarieven van de inschrijver, zonder uitzondering van toepassing. Alle vermelde prijzen en tarieven dienen gesteld te zijn exclusief BTW, echter inclusief alle overige kosten. De prijzen dienen gesteld te zijn in euro s. ROCL Pagina 15 van 30

16 2.2 Communicatie Contactpersoon aanbestedende dienst De contactpersoon gedurende de aanbestedingsfase namens de aanbestedende dienst is: Naam Aanbesteder Bezoekadres Vestigingsplaats ROC de Leijgraaf Euterpelaan CS Oss Postadres Woonplaats Postbus AK Veghel Contactpersoon Functie adres Homepage Mevrouw L. Francois Coördinator Inkoop Contactpersoon inschrijver ROC de Leijgraaf wil het contact met de Inschrijver laten verlopen via een vaste contactpersoon en (bij afwezigheid) door een plaatsvervanger. Beide contactpersonen van de Inschrijver hebben volledige beslissingsbevoegdheid en zijn gemachtigd om namens de Inschrijver op te treden. U kunt het formulier in bijlage 2 gebruiken voor het invullen van de gegevens van deze contactpersonen. 2.3 Vragen, toe- en inlichtingen op offerteaanvraag Indienen van Vragen Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen uitsluitend per te gebeuren via het hierboven opgegeven adres onder vermelding Aanbesteding PR- en communicatie. Gedurende de aanbestedingsprocedure is het niet toegestaan contact op te nemen met andere personen binnen ROC de Leijgraaf met betrekking tot de inhoud van de aanbesteding. Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen niet in behandeling worden genomen. Alle door of namens ROC de Leijgraaf verstrekte mondelinge informatie heeft geen enkele rechtsgeldigheid, tenzij deze schriftelijk is bevestigd in een Nota van Inlichtingen. Het standaardformulier voor het indienen van de vragen treft u aan als bijlage 5. De Inschrijver mag deze digitale documenten qua inhoud, lay-out en vorm niet aanpassen. Geïnteresseerden hebben tot maandag 7 mei 2012 voor om vragen in te dienen voor de 1 e ronde. Uiterlijk 15 mei 2012 wordt de 1 e Nota van Inlichtingen enkel via aanbestedingskalender gepubliceerd. Vervolgens is er nog een tweede mogelijkheid tot het stellen van vragen, deze dienen uiterlijk donderdag 7 juni 2012 voor uur per e- ROCL Pagina 16 van 30

17 mail te worden gesteld. Beantwoording vindt plaats door middel van publicatie van de 2 e Nota van Inlichtingen op donderdag 14 juni De Nota s van Inlichtingen bevatten geanonimiseerde antwoorden op alle ontvangen vragen van aanbieders en eventuele verdere toe- en inlichtingen. De Nota s van Inlichtingen gelden als aanvulling op de offerteaanvraag en maken hiervan onderdeel uit Pre-bid meeting Bij voldoende aanmeldingen zal een Prebid-meeting gehouden worden, waarin de achtergrond van de aanbesteding zal worden toegelicht In verband met het ter beschikking stellen van een passende ruimte, worden Inschrijvers die aan de informatiebijeenkomst wensen deel te nemen verzocht hun gewenste aanwezigheid uiterlijk 21 mei 2012 voor uur per kenbaar te maken aan de in genoemde contactpersoon. Per Inschrijver zullen maximaal 2 vertegenwoordigers bij deze Prebid-meeting worden toegelaten. Indien de prebid-meeting doorgang vindt, zal deze in beginsel plaatsvinden op 24 mei 2012 om uur op een locatie van ROC de Leijgraaf. U kunt zich melden bij de receptie van het gebouw. 2.4 Wijze van aanbieden van Inschrijvingen Alleen Inschrijvingen die met inachtneming van onderstaande voorschriften zijn opgemaakt en ingezonden neemt ROC de Leijgraaf in behandeling: - De Inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend in tweevoud en 1 exemplaar digitaal (USB stick, CD-ROM of DVD) uiterlijk dinsdag 14 augustus voor 12:00 uur ontvangen te zijn door ROC de Leijgraaf. - Per of fax ingediende Inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. - De Inschrijving is minimaal geldig tot 31 december Na bovengenoemd tijdstip is het aanbieden van een Inschrijving niet meer mogelijk en kan een partij niet meer deelnemen aan de aanbesteding. - De aanduiding van de hoofdstukken in de Inschrijving dient in overeenstemming te zijn met de in de offerteaanvraag en bijlagen beschreven volgorde en aangegeven aanduiding. - Officiële documenten dienen ondertekend te zijn door een daartoe bevoegde functionaris. - Als u uw Inschrijving persoonlijk bezorgt, dan mag u deze uitsluitend afgeven bij de algemene receptie, op het bezoekadres (zie 2.2.1). Bij persoonlijke bezorging ontvangt u een bewijs van ontvangst met vermelding van datum en tijdstip. - Frankeer de envelop, waarmee u uw Inschrijving inzendt, voldoende. - Op verzoek zendt ROC de Leijgraaf u een Proces Verbaal van Opening toe. - Het risico van iedere vertraging (ook bij aanlevering per post of koeriersdienst) is voor uw eigen rekening; - De te hanteren volgorde van de in te dienen Inschrijving staat beschreven in bijlage 1. - De Inschrijving dient in een gesloten envelop (of doos) ingeleverd te worden. U vermeld op de envelop expliciet de volgende gegevens: ROCL Pagina 17 van 30

18 ROC de Leijgraaf Postbus 420, 5460 AK Veghel Europese aanbesteding PR- en communicatiediensten t.a.v. mevrouw Lineke Francois Niet openen voor 14 augustus 2012; uur Inschrijvingen welke niet aan de wijze van aanbieden voldoen, zullen door de met de opening belaste medewerkers niet ter evaluatie worden aangeboden. Indien dit laatste het geval mocht zijn dan zult u hierover schriftelijk worden geïnformeerd, onder vermelding van de reden. 2.5 Prijzen ROC de Leijgraaf voert geen prijsonderhandelingen. Dit betekent dat de Inschrijver de prijs volledig bepaalt door het indienen van een inschrijving en dat deze slechts een gelegenheid krijgt om een concurrerende prijs aan te bieden. ROC de Leijgraaf wil vaste prijzen waarin eventuele kortingspercentages reeds verwerkt zijn. De prijs voor drukwerkproducten is bindend, het risico voor reclameopbrengsten ligt geheel bij de Inschrijver. 2.6 Rangorde documenten Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en de offerteaanvraag prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen. Indien er meer Nota s van Inlichtingen zijn prevaleert, in geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota s van Inlichtingen, het bepaalde in de meest recente Nota van Inlichtingen. 2.7 Onvolkomenheden Dit document is met grote zorg samengesteld. Mocht u echter onvolkomenheden, procedurefouten en/of tegenstrijdigheden constateren, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk negen dagen vóór de sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving, aan de onder paragraaf per kenbaar te maken met opgave van de eventuele consequenties en/of correctievoorstellen. Als naderhand blijkt dat er onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in dit beschrijvend document zitten en deze niet door inschrijver zijn gemeld, dan zal dit in het voordeel van ROC de Leijgraaf worden uitgelegd. 2.8 Intellectueel eigendom Uw inschrijving en alle bijlagen welke u in het kader van deze aanbesteding toezendt, afgeeft of laat afgeven, worden op het moment van ontvangst eigendom van ROC de Leijgraaf. ROC de Leijgraaf heeft het recht om ideeën, suggesties, (tekst)voorstellen en andere door de inschrijver verstrekte informatie en documenten in het kader van deze aanbesteding te gebruiken/bewerken, ook al wordt de opdracht niet aan de inschrijver gegund. Het gebruik, de bewerking of andersoortige modellering geeft geen recht op enige vergoeding onder welke naam of titel dan ook. ROC de Leijgraaf staat er echter voor in dat informatie afkomstig van de inschrijver, waarvan hij de vertrouwelijkheid kent dan ROCL Pagina 18 van 30

19 wel behoort te kennen, vertrouwelijk zal worden behandeld en in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van de inschrijver. 2.9 Planning aanbesteding De planning van de aanbesteding is, onder voorbehoud, als volgt: Activiteit Datum Publicatie 10 april 2012 Uiterste datum stellen vragen 7 mei 2012 voor uur Publicatie Nota van Inlichtingen 15 mei 2012 Aanmelden pre-bid meeting 21 mei 2012 voor uur Pre-bid meeting (onder voorbehoud) 24 mei 2012 om Uiterste datum stellen vragen 7 juni 2012 voor uur Publicatie 2 e Nota van Inlichtingen 14 juni 2012 Uiterste inleverdatum Inschrijvingen 14 augustus 2012 voor uur Uitnodiging Inschrijvers presentatie 21 augustus 2012 Presentatie 28 augustus 2012 Voorlopige gunning 6 september 2012 Gunning 20 september 2012 Ingangsdatum overeenkomst 1 januari 2013 ROCL Pagina 19 van 30

20 3 Geschiktheidscriteria 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de, in het kader van deze aanbestedingsprocedure, te hanteren Uitsluitingsgronden en Selectiecriteria omschreven. De Uitsluitingsgronden en de Selectiecriteria dienen ertoe de Opdrachtgever te overtuigen dat de Inschrijver geschikt kan worden geacht de te gunnen Opdrachten correct en tijdig uit te voeren De Inschrijver dient aan de in dit hoofdstuk gestelde eisen te voldoen en de Bijlagen volledig in te vullen. Indien niet aan een van de gestelde eisen wordt voldaan volgt uitsluiting van verdere beoordeling. 3.2 Uitsluitingsgronden De Opdrachtgever sluit van deelneming aan de Opdracht uit iedere Inschrijver: Jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. De Opdrachtgever kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de hierboven weergegeven Uitsluitingsgronden. De Opdrachtgever sluit van deelneming aan de Opdracht uit iedere Inschrijver: a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving; b. wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surseance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving, aanhangig is gemaakt; c. jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels; d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die de Opdrachtgever aannemelijk kan maken; e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland; f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland, of ROCL Pagina 20 van 30

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Akkermaalsbos 12, gebouw 116, 6708 WB Wageningen

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht.

Voor het onderhoud van de Gravelbanen van de Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) wordt een overnamekandidaat gezocht. Inhoudsopgave Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Werkomschrijving 2 Hoofdstuk 2 Geschiktheidseisen 2 Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden 4 Hoofdstuk 4 Werkspecificatie 5 Hoofdstuk 5 Procedure 6 Bijlage KNLTB publicatie:

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Kees Dirks Email: aanbestedingenvrr@veiligheidsregiorr.nl

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 5:

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant Offerteaanvraag Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant 1. Algemene informatie Door middel van deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd om een offerte in te dienen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 2015 8 september 2014 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie