Investeren in Duurzaam Huishouden (IDH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in Duurzaam Huishouden (IDH)"

Transcriptie

1 Provincie Limburg lneok.<. - 7 APK 2008 Afdeling: Af stuk: Fractie, Provinciale Statt p van T.imbnrp INITIATIEFVO ORSTEL Investeren in Duurzaam Huishouden (IDH) - Onder huishoudens worden niet alleen gezinshuishoudens verstaan, maar ook 'huishoudens' van allerlei instellingen. IDH komt op het volgende neer: Investeren in het bevorderen van duurzame huishoudens met maatregelen als - de aanschaf van een complete zonneboiler al of niet met nieuwe CV of zonnecellen - het isoleren van de woning en/of plaatsen van isolatieramen - het plaatsen van een warmtekrachtcentrale - eventueel allerlei andere duurzame activiteiten na overleg/goedkeuring door GS door het verlenen/regelen van een renteloos voorschot met terugbetalingsregeling in termijnen. Eventueel ook als aanvulling op bestaande subsidies. Voor Wie: Huiseigenaren, instellingen zoals scholen, buurthuizen, welzijnsorganisaties e.d. die onvoldoende middelen hebben om een grote energiebesparende maatregel uit te voeren. Welk doel: Mogelijke, naast eventuele subsidie, financiële belemmeringen alsnog weg nemen. Het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid een belangrijke impuls te geven. Uitvoering: De provincie initieert het plan, de investeringen worden ondernomen door de provincie en de energiemaatschappijen, in samenwerking met het particulier bedrijfsleven en een financiële instelling. Alle belangrijke partners op een rijtje zijn dus: 1. Provincie 2. Energiemaatschappijen (Essent) 3. Particulier bedrij fsleven 4. eigenaren/(ver)huurders Het bedrag dat geïnvesteerd wordt voor de rentekosten: l miljoen euro in het eerste jaar.

2 TOELICHTING WAAROM DIT VOORSTEL Het idee van ecologisch verantwoord leven is waarschijnlijk zo oud als de mensheid dus niets nieuws. Toch zijn we in onze moderne postindustriële samenleving ver afkomen te staan van dit ideaal. Via ideeën als 'cradle to cradle in stead of cradle to grave' poogt men om dit oeroude idee nieuw leven in te blazen. Het bevorderen van meer duurzaamheid in het algemeen en van een duurzamer huishouden specifiek, behoort tot de taken van elke overheid op elk niveau, lokaal, provinciaal, landelijk, Europees en mondiaal. Op mondiaal niveau worden verdragen, zoals het Kyoto-verdrag, gesloten om bijvoorbeeld de uitstoot van gevaarlijke stoffen en kooldioxide tegen te gaan. Sommige landen weigeren deze verdragen te ondertekenen en doen weinig of niets vanwege economische belangen. Andere landen ondertekenen de verdragen netjes maar krijgen het niet klaar om afgesproken doelstellingen te halen. Op Europees niveau worden voor bepaalde projecten subsidies gegeven. Deze projecten hebben wel enig effect maar door andere nieuwe activiteiten worden de effecten vaak weer te niet gedaan. Op landelijk niveau is de laatste jaren niet zo veel toegevoegd aan, al eerder en elders genomen, initiatieven. Het streven blijft om Kyoto en andere mondiale verdragen na te leven maar dit lukt niet. Bijvoorbeeld de uitstoot van kooldioxide blijft te hoog. Op andere gebieden worden kleine successen geboekt. Overheden, zoals de landelijke, tonen weer voorzichtig de bereidheid om met subsidies duurzaamheid te stimuleren, iets dat goed aansluit bij dit initiatiefvoorstel IDH. Daarop wordt later nog kort ingegaan. Op lokaal niveau komen de meeste overheden niet veel verder dan het stimuleren van spaarlampen, tochtstrippen en het scheiden van huishoudelijk afval. Bij bijvoorbeeld het ( plannen van nieuwe woningen wordt maar heel weinig aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het benutten van natuurlijke energiebronnen zoals de zon welke al mogelijk is door het situeren van veel glaswerk op het zuiden. Terwijl met dit soort eenvoudige maatregelen veel winst geboekt zou kunnen worden. Toch zijn er nog enkele Limburgse gemeentes die haar inwoners een subsidie geven bij de aanschaf van duurzame apparatuur. De provinciale overheid, als tussenliggende bestuurslaag, heeft zo op het eerste oog weinig van doen met duurzaamheid. Toch is dit natuurlijk niet waar. Juist deze overheid, met het gezicht enerzijds naar de landelijke overheid en anderzijds naar lokale overheden en rechtstreeks naar de burgers, kan veel betekenen voor het bevorderen van duurzaamheid. Enkele voorbeelden: - stimuleren om 's nachts een aantal straatlantaarns te doven waar het niet nodig is dat ze blijven branden. - stimuleren van het inzamelen (gratis afgeven) van houtafval t.b.v. biobrandstof. - Samenwerking met locale overheden t.b.v. meer duurzaamheid.

3 - drang uitoefenen op lokale overheden bij de opzet van nieuwe bouwprojecten om te komen tot eenvoudige duurzame maatregelen zoals het eerder genoemde gebruik van zonlicht. - stimuleren van kleinere lokale krachtcentrales in rivieren, d.m.v. vergisting en m.b.v. warmte uit de bodem. - druk op de landelijke overheid uitoefenen tot het stimuleren van de hierboven genoemde en andere duurzaamheidmaatregelen. - educatieve projecten. Deze rij met voorbeelden is verre van compleet. Er zijn zoveel vormen van projecten op het gebied van duurzaamheid mogelijk, projecten die al lang het stadium 'pilootproject' gepasseerd zijn. Het pilootproject van de provincie Limburg voor het, uitgestreken over enkele jaren, uitvoeren van 1000 'nulwoningen', woningen die niet meer energie gebruiken dan dat ze zelf kunnen opleveren, is mondiaal gezien wat ontwikkeling betreft al lang het pilootstadium gepasseerd. Het is de bekende druppel op de gloeiende plaat oftewel de steeds heter wordende aardbol. Vanwege de verregaande kennis en uitvoeringsmogelijkheden zouden 'nulwoningen' eigenlijk al als standaard ingevoerd moeten en kunnen zijn maar overheden kunnen of willen blijkbaar met hun beleidsvoornemens de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied nog niet volgen. Het voorliggende initiatiefvoorstel IDH van de SP-fractie wil bijdragen aan het bevorderen van duurzame huishoudens in de Provincie Limburg door middel van enkele eenvoudige maatregelen welke de provincie in principe weinig geld kosten. Het probeert tevens een stimulans te zijn voor verdere maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Ze vormt immers inspiratie voor verdere maatregelen binnen huishoudens maar ook daar buiten. De SP-fractie is wel van mening dat, voor het uitvoeren van dit provinciaal initiatiefvoorstel IDH, enige daadkracht, creativiteit en toekomstvisie nodig is en dat vraagt bestuurlijke moed, moed om zelf nieuwe stappen te zetten en niet te wachten tot dat anderen starten. Hieronder enkele ideeën over hoe de verdere uitwerking zou kunnen zijn, hoewel deskundigen bij het ambtenarenapparaat mogelijk betere voorstellen hebben. Natuurlijk willen wij deze uitwerking aan hen over laten. l. De Provincie zal een aantal acties dienen te ondernemen. Deze acties passen volgens de SPfractie uitstekend m het coalitieakkoord zoals dat is opgesteld bij de vorming van de nieuwe coalitie in 2007.Hier wordt later nog op ingegaan. Zonder hier compleet te willen zijn denken we aan de volgende acties, waarbij we van mening zijn dat deskundige ambtenaren bij de provincie een vollediger beeld van hebben: - Regie voeren. - De precieze hoogte en passende regelgeving van de investering bepalen zoals de termijnen van terugbetaling. Natuurlijk zal dan de rente van deze investering afgetrokken dienen te worden. - Welke installatiebedrijven in aanmerking kunnen komen voor het uitvoeren van de, te nemen duurzame, maatregelen. Bijvoorbeeld bedrijven die officieel gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van de maatregelen en correcte garantie verstrekken. - De installaties en andere materialen die in aanmerking komen bij de voorschotregeling aangeven. Hiervoor bestaan keuringscertifïcaten waarbij ook gelet kan worden op correcte garantieregelingen. - Duidelijke afspraken maken met partners. Welke investeringen leveren bijvoorbeeld de financiële instelling, energiemaatschappijen e.a.

4 - Aangeven van welke posten de provinciale investeringen afkomstig zijn. Het betreft hier voornamelijk de rente van de voorschotbedragen. Vanwege de economische stimulansen die van dit plan uit gaan behoeven de gelden zeker niet alleen van de post milieu afkomstig te zijn. Ook posten als de inkomsten uit dividend kunnen hiervoor in aanmerking komen. - De provincie zal, i.s.m. de energiemaatschappijen, het bedrijfsleven en de financiële instelling gezamenlijk een goede informatiecampagne dienen op te zetten waarbij enerzijds het rendement voor het milieu ruime aandacht krijgt maar anderzijds de (financiële) voordelen voor huishoudens en de stimulering van de werkgelegenheid optimaal worden verduidelijkt. 2. Een financiële instelling kan de uitvoering van het financiële gedeelte voor haar rekening nemen. Zij hebben immers al alles in huis voor deze uitvoering, zoals een systeem voor hypotheekinning e.d. Te denken valt aan de huisbankier. Als grote klant van deze bankier kan de provincie een goede onderhandelingspositie hebben voor een gunstig contract. Overigens is de SP-fractie van mening dat ook mens- en milieuvriendelijke banken benaderd zouden moeten worden, zoals ASN bank en Triodos, omdat zij juist op het vlak van duurzaamheid actief zijn. - Het terug betalen in termijnen geschiedt dan als bij andere leningen hoewel we hier spreken van een renteloos voorschot voor aanvragers. - De rentelasten zouden dan bij de provincie verhaald moeten worden, iets dat voor een financiële instelling geen probleem hoeft te zijn. De kosten voor aanvragers blijven op deze wijze nihil terwijl de kosten voor de provincie tot een minimum beperkt blijven (rentelast) - De bureaucratische last van de uitvoering ligt in handen van een financiële instelling die hiervoor al kant en klare systemen in gebruik heeft. Hierdoor is de bureaucratische belasting voor de provincie minimaal. - Niet alleen de provincie, maar ook een bank kan haar duurzaamheidsimago behoorlijk oppoetsen indien ze mee werkt met een, zo gunstig mogelijke, regeling. 3. Essent heeft dit jaar een campagne gestart, 'Bespaarplan' genaamd, mede bedoeld voor provincies, om o.a. de energierekening van huishoudens te verlagen en de uitstoot van CO2 te verminderen (Zie Essent, Bespaarplan). In totaal is 3,5 miljoen Euro beschikbaar. De SPfractie is van mening dat dit geld voor de uitvoering van het initiatiefvoorstel zeer effectief en efficiënt is. - Een gedeelte zou ingezet kunnen worden om de uitvoering IDH van de grond te krijgen door middel van het dragen van de rentelast. - Daarnaast dient het energiebedrijf, ter stimulering direct na uitvoering, de voorschotnota van huishoudens automatisch te verlagen met 15%. Immers, na de duurzaamheidmaatregel zal het huishouden minder energie gaan gebruiken. 3. Installatiebedrijven zullen een contract met partijen dienen aan te gaan om uitvoering zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. - Bijvoorbeeld met betaling in één keer, na aangetoond te hebben dat juiste materialen zijn gebruikt en dat uitvoering correct is verlopen. - Daarbij zal het installatiebedrijf als deskundige vooraf dienen aan te geven of de voorgenomen duurzaamheidmaatregel voldoende rendement heeft. 4. De aanvrager zal een contract dienen te tekenen. - Vooraf wordt het aantal termijnen bepaald waarop het renteloos voorschot terug betaald wordt, in bijvoorbeeld 48 a 72 termijnen. N.B. Verhuurders kunnen alleen in aanmerking komen indien ze kunnen aantonen dat ze niet over financiële reserves beschikken om zelfde uitvoering ter hand te nemen en indien de duurzaamheidsmaatregel geen extra huurlasten voor de huurder met zich mee brengt.

5 BEKOSTIGING VAN IDH De investeringskosten (voornamelijk renteverlies) vallen, in verhouding tot het rendement, erg positief uit. Ze lopen overigens parallel met het aantal aanvragers dat inschrijft voor IDH en daardoor is duurzaamheidrendement verzekerd. Het renteverlies als 'kostenpost' is zelfs zeer laag in verhouding tot het effect op de duurzaamheid. Reken dan ook de stimulering van de provinciale economie en de extra besteding die gezinnen/aanvragers op termijn krijgen (zie ook onder: argumenten) dan durft de SP-fractie te beweren dat IDH op meerdere vlakken een positief saldo voor de Limburgse gemeenschap zal opleveren. Hoewel wij helaas niet de mogelijkheden hebben om dit met cijfers te staven, waarvoor wij begrip vragen. Alleen al om die reden zou het goed zijn om bij de landelijke overheid en bij Europese fondsen een eenmalige subsidie aan te vragen voor de uitvoering van dit initiatief omdat dit project wel eens vergaande positieve gevolgen kan hebben, niet alleen voor Limburg en niet alleen voor het milieu. Onderzoek tijdens het invoeringsproces naar de resultaten is dan wenselijk. Immers indien deze investeringsvorm in duurzaamheid op Europees niveau zou slagen betekent het een geweldige stap vooruit in de strijd tegen de mondiale milieuvervuiling. Kostenposten zijn: - Opstartkosten, campagnekosten, controlekosten. - Investeringskosten, zijnde de rentelasten. Rekenvoorbeeld. Tijdelijke investering van bijvoorbeeld 3000 per aanvrager welk bedrag in zijn geheel terug gestort wordt in bijvoorbeeld 48 maandelijkse termijnen. Dit levert de provincie een geschat renteverlies (5 %) op van ruim 300 over 4 jaar, een zeer lage kostenpost vergeleken bij het resultaat. Zeker in verhouding tot een subsidie van een vergelijkbaar bedrag omdat het bedrag dan volledig zou verdwijnen. De provincie kan met haar partners bijvoorbeeld afspreken om elk jaar een bepaald aantal aanvragen voor een bepaald bedrag te realiseren. Op deze wijze houdt de provincie overzicht in het totaal aan investeringen. De SP fractie denkt dat een miljoen euro een goede start is. Hierna kan bekeken worden of dit bedrag toereikend is.

6 ARGUMENTEN VOOR IDH Eigenlijk zijn argumenten overbodig omdat iedereen bet grote belang van duurzaamheid inmiddels wel accepteert. Vervuiling van land, lucht en water zijn nog lang niet gestopt, integendeel. Opwarming van de aarde is een groot probleem dat wetenschappers nog niet helemaal in kaart hebben wat daarvan, op mondiaal niveau, de gevolgen van zijn, maar ernstige problemen voor de toekomst worden verwacht als niet snel iets gedaan wordt. Zelfs in de Verenigde Staten van Amerika begint men dit te begrijpen. Hieronder wil de SP-fractie een aantal specifieke en op provinciaal niveau interessante argumenten voor IDH opsommen ter ondersteuning ervan. De argumenten tonen niet alleen veelheid maar ook veelzijdigheid en daarmee de waarde van het initiatiefvoorstel: A. Financieel zeer rendabel. Financieel moeten de investeringen van IDH in een correcte verhouding staan tot het rendement dat verwacht wordt: - EDH voor huishoudens kost in verhouding weinig geld, er is sprake van een soort 'voorfinanciering'. - IDH kost aanvragers de eerste jaren nauwelijks iets extra's maar op langere termijn zijn zeer interessante besparingen mogelijk die tot enkele honderden euro's per jaar kunnen oplopen. - De resultaten van de duurzaamheidmaatregelen die IDH na streeft zijn al vele jaren beproefd en behoeven eigenlijk geen toelichting meer. Resultaten zijn opvraagbaar bij objectieve onderzoeksinstellingen als TNO te Delft maar ook bij buitenlandse 'TNO V. Dat geldt ook voor de financiële voordelen voor de samenleving op langere termijn. B. Investeren in economie en arbeid. Een bijkomstigheid, maar wel een zeer belangrijke, is de economische en werkgelegenheidimpuls die van IDH kan uit gaan: - Indien goed gebruik gemaakt wordt van deze IDH zullen veel uitvoerende particuliere installatiebedrijven een opdrachtirnpuls krijgen en mogelijk zullen op langere termijn bedrijven groeien of nieuwe bedrijven zullen ontstaan. - Een andere mogelijke economische impuls kan zijn dat grote productiebedrij ven die het materiaal (zoals zonnebpilersystemen) leveren voor IDH de provincie Limburg gaan zien als een interessante vestigings- of uitbreidingsplaats. Er is immers een afzetgebied met een positief ingesteld provinciebestuur. De provincie zelf is het visitekaartje voor deze bedrijven en de provincie ligt centraal in Europa. - De uitvoering van IDH kan zeer gunstige effecten hebben op de werkgelegenheid, van eenvoudig tot hoogwaardig geschoold werk. C. Verbinden aan onderwijs en wetenschappen. Vanwege onderlinge afhankelijkheid van bedrijfsleven en onderwijs kan er een interessante verbinding ontstaan die zowel het functioneren van de economie als het onderwijs versterkt: - In de directe omgeving zijn technische onderwijsinstellingen van lager tot universitair niveau van goed kwaliteit en kunnen door het toenemen van, op duurzaamheid gerichte, bedrijven een interessante impuls krijgen. - Hierdoor kan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzaamheidtechnieken in Limburg en Euregi o verband verder onderbouwd en uitgebouwd worden met daarbij de positieve invloeden van dien voor de duurzaamheid in de hele wereld. D. De provincie. De provincie heeft met de uitvoering van o.a. IDH vele troeven in handen: - Limburg heeft de mogelijkheid om zich in Europa nog beter te manifesteren als een stukje land dat niet achter de feiten aanholt maar koploper en trendsetter kan zijn op het gebied van investeren in duurzaamheid. - Provinciale Staten van Limburg laat haar inwoners zien dat zij zelf bereid is om initiatieven te nemen en te ondersteunen voor de nodige duurzaamheid.

7 - Provinciale Staten van Limburg laat haar burgers zien dat duurzamer leven eenvoudig uit te voeren is en dat het nu voor iedereen mogelijk is, - Provinciale Staten van Limburg laat haar burgers zien dat IDH geld kan besparen/opleveren omdat bezuinigd kan worden op energie, naast de positieve effecten voor het milieu. - Een belangrijk educatief neveneffect kan zijn dat mensen zich meer bewust worden van de milieuproblematiek maar ook mogelijkheden zien om nog meer te doen aan duurzaamheid. - De Provinciale Staten nemen met de aanname van IDH een belangrijke stap, niet alleen ten behoeve van duurzaamheid maar ook, in de richting van nieuwe economische en andere initiatieven en daarmee gaat dit initiatiefvoorstel veel verder dan alleen het investeren in een duurzame levenshouding van haar inwoners. E. Andere argumenten: - IDH sluit naadloos aan bij bestaande subsidieregelingen. Het biedt mogelijkheden om het, anders onoverkomelijke, financiële gat te vullen tussen de subsidie en de resterende kosten. De investering mag niet groter zijn dan te feitelijke aanschafkosten na aftrek van de subsidies. - De, in dit initiatiefvoorstel, voorgestelde duurzaamheidmaatregelen zijn allen realistisch en eenvoudig uit te voeren bij nieuwbouw maar zeker ook bij de meeste bestaande bebouwing. Slechts bij een geringe hoeveelheid bouwwerken zullen de maatregelen mogelijk te weinig effectief zijn. - IDH is ook geschikt voor gebouwen van onderwijs- en weizijnsinstellingen, buurthuizen, sporthallen enz. Een positieve bijkomstigheid kan zijn dat deze instellingen besparingen kunnen realiseren die dan weer ten goed komen aan een betere uitvoering van hun doelstellingen. - Zonder IDH zullen zeer veel huishoudens niet over de drempel getrokken kunnen worden om daadwerkelijk duurzame maatregelen te nemen. Met behulp van een soort 'renteloos voorschot' dat in termijnen terug betaald wordt, kan de financiële pijn voor huishoudens met een kleine beurs gereduceerd worden. Op termijn zal dit huishouden merken dat er op energiekosten bespaard wordt waardoor het besteedbare inkomen groeit.

8 AANSLUITING BIJ HET COALITIEACCOORD "INVESTEREN EN VERBINDEN" De praktijk van dit voorstel past perfect in de theoretische grondslagen van beleid zoals ze hieronder aangehaald worden: De nota 'Limburg Onderscheidend én Versterkend' (nota voor overleg met landelijke overheid) onder 'economische krachtenclusters en groeipotentie' (versnellingsagenda), bij pijler 2 en 3 (innovatieve, concurrerende en ondernemende economie én duurzame leefomgeving), vermeldt een aantal economische activiteiten welke verder uitgewerkt zijn in het hoofdstukje 'Limburg concentratiegebied voor nieuwe energie'. In het coalitieakkoord wordt te kennen gegeven een bestuur te willen zijn dat investeert in mens, omgeving en economie en dat duurzaamheid hoog in het vaandel voert. Doelstelling 6 en 7, van de 7 belangrijke doelstellingen, besteden enige aandacht aan het begrip 'duurzaamheid'. De doelstellingen plaatsen het begrip duurzaamheid voornamelijk in het kader van ruimte en economie, GS willen in de verschillende thema's van het coalitieakkoord investeren en deze thema's in haar beleid met elkaar verbinden. De SP fractie kan zich in deze gedachtegang vinden. Dit voorstel past volgens de SP dan ook uitstekend hierbij. Dit willen we nader toelichten: 1. 'Investeren in duurzaamheid' verbinden met 'investeren in mensen'. Een belangrijk duurzaamheidproject dat door de provinciale overheid de komende jaren ondersteund wordt is het pilotproject' 1000 nulwoningen', woningen die gemiddeld niet meer energie verbruiken dan dat ze zelf kunnen leveren. Een interessant project, maar het betreft slechts 1000 woningen over enkele jaren uitgestreken. IDH kan dit 'O energieverbruik' per woning niet waar maken maar omdat het zich richt op: - alle bestaande en nieuwe bouwwerken - hierbij % energiebesparing zeker mogelijk is - veel meer dan 1000 woningen/gebouwen in aanmerking kunnen komen - de investeringen per bouwwerk voor de duurzaamheidmaatregelen veel lager liggen, zijn de uiteindelijke rendementen op energiebesparing in verhouding tot de investeringen zeer gunstig. Daarbij kunnen veel meer aanvragers van deze maatregel profiteren. Dit betekent dat IDH kostenbesparing voor beduidend meer mensen op termijn mogelijk maakt waardoor meer mensen meer te besteden zullen hebben. Tevens heeft IDH een praktijkgerichte educatieve waarde. Immers, de uitvoering laat mensen zien dat energiebesparing niet alleen milieuvriendelijk is maar het toont ook dat het geld kan opleveren. Dit geeft stimulansen om zelfbewust om te gaan met duurzaamheid. 2. Investeren in duurzaamheid verbinden met investeren in economie. Wat de lage kosten betreft door IDH is eerder al geschreven. Met het uitvoeren van dit project wordt, naast duurzaamheid, ook de economie gestimuleerd en wel de duurzame economie. GS zijn zeer actief bezig met het verder ontwikkelen van nieuwe industriële activiteiten in heel de provincie. Daarbij is het industriegebied *Avantis' vooral bedoeld om bedrijven aan te trekken die iets met duurzaamheid hebben. De SP staat hier vierkant achter. Mede door 'E- Avantis' is een nieuwe lichtboller, de Solior, ontwikkeld die efficiënter, gebruiksvriendelijk en een lange levensduur heeft (mededeling in 'Duurzaam Limburg, 2 e jaargang, nummer 3,

9 februari 2007). Juist deze producten, maar ook andere producten die op duurzaamheid gericht zijn, krijgen een extra stimulans welke de economische bedrijvigheid kan doen toenemen. Ook dit past precies in het beleid zoals GS zich dit voorstelt. IDH is als het ware tevens een investering in het bedrijfsleven omdat het de verdere ontwikkeling en afzet van de producten kan vergroten. Werkgelegenheid kan toenemen. 3. Investeren in duurzaamheid verbinden met investeren in (wetenschappelijk) onderwijs en 'hightech'-onderzoek. Ook op dit gebied zet de provincie hoog in, samen met Euregiopartners. De Euregio wil het centrum worden van 'hightech'-ontwikkelingen. De aanwezigheid van 'hightech'-bedrijven op het gebied van duurzaamheid zal een belangrijke stimulans zijn voor onderzoek. Temeer omdat er een afzetgebied van deze producten in de directe omgeving aanwezig is. Onderzoek- en Onderwijsinstellingen van hoog tot laag, kunnen zich op deze ontwikkeling instellen. Platform Duurzaam Limburg schrijft in haar inleiding aan de heren Frissen en Kersten ('Duurzame ontwikkeling, in naam van de koning', advies over duurzame ontwikkeling aan de Provincie Limburg, 3 maart 2007) dat het er om gaat een balans te vinden tussen 'People, Planet, Profit, zowel nu als in de toekomst en hier en elders in de wereld'. Het platform is van mening dat de verbinding van voornoemde 3 termen de beste garantie is voor het welslagen van een duurzame wereld, ook op provinciaal niveau en daarmee een taak voor de provincie. AANSLUITING BIJ ANDERE BELEIDSVOORNEMENS VAN LANDELIJKE, PROVINCIALE EN LOCALE OVERHEDEN. Op alle niveaus geven overheden subsidies voor duurzame ontwikkelingen. Gelukkig ook weer aan huishoudens. Naast de landelijke overheid zullen verschillende gemeentes zoals ze al eerder deden ook nu weer mee gaan doen. Enkele extra bedenkingen en overwegingen: 1. Subsidie zijn volstrekt onvoldoende. Het gevaar dreigt dat slechts een klein aantal draagkrachtige gezinnen in Limburg kunnen profiteren van deze subsidies. Hierdoor en om nog meer redenen zijn deze voornoemde subsidieregelingen niet voor alle huishoudens gelijkwaardig toegankelijk. IDH maakt het wel mogelijk! Alle huishoudens kunnen gelijkwaardig profiteren van deze investeringen en profijt kan al vanaf de start plaats vinden. 2. Daarnaast zou de provincie moeten afstappen van het beginsel dat ze alleen subsidie geeft aan huishoudens waarvan de gemeente bereid is om hier ook aan mee te doen. Dit strookt niet met het gelijkheidsbeginsel dat alle inwoners van Limburg even veel kansen krijgen bij duurzaamheidsubsidi e. N.B. Extra aandacht zouden huurders van sociale woningen dienen te krijgen want juist daar is winst te boeken en zij hebben als huurder minder kansen op duurzaamheidmaatregelen. Verhuurders/woningcorporaties dienen actief benaderd te worden om duurzaamheidmaatregelen parallel aan IDH vanuit eigen reserves te bekostigen waarbij de maatregel in ieder geval niet mag leiden tot extra huurverhoging.

10 TOT SLOT: De SP-fractie hoopt met dit initiatiefvoorstel een wezenlijke bijdrage geleverd te hebben voor duurzaamheid ten behoeve van - People, welzijn voor de mensen in Limburg en daar buiten - Planet, duurzaamheid, niet alleen in de provincie Limburg maar in de hele wereld - Proflt, welvaart door een bloeiende Limburgse economie en werkgelegenheid De SP-fractie hoopt tevens Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten enthousiast gemaakt te hebben voor deze eenvoudig uitvoerbare investeringsmogelijkheden in duurzaamheid. Tevens dat ambtenaren en het Platform Duurzaam Limburg ook enthousiast gemaakt zijn en dat zij mee denken bij het praktisch uitvoerbaar maken van dit plan. SP-fractie van de Provinciale Staten van Limburg. Peter Visser Stelling: Het denken over duurzaamheid is kunde, de uitvoering ervan is kunst.

11 Antwoorden van de SP fractie naar aanleiding van de behandeling van sonderend stuk 5.1 uit de vergadering van het fysieke domein van 29 februari Bij verschillende partijen kwamen vooral bedenkingen naar voren op een viertal punten: - uitvoeringsproblemen - bureaucratiebelasting - woningcorporaties - totaal te besteden bedrag Daarnaast hadden partijen nog enkele bedenkingen waarop hierna wordt ingegaan. Wat uitvoeringsproblemen betreft is de SP fractie van mening dat het niet haar taak is om voor het initiatiefvoorstel een volledig uitgewerkt beleidsplan te maken. Gedeputeerde Staten dienen bij aanvaarding een uitvoeringsprogramma te maken. Dat betekent dat, indien het initiatief aangenomen zou worden, GS de opdracht hebben om het plan^ aan de hand van de kaders van het plan en volgens hun kennis en inzicht, uitvoerbaar te maken. f Wel hebben wij nog verder onderzocht op welke manier uitvoering zo eenvoudig als mogelijk zou kunnen zijn (niet dat deze oplossing voorwaardelijk dient te zijn, elke betere oplossing is ook goed). Financiële instellingen (zoals de huisbankier van de provincie, hoewel wij altijd graag opteren voor een echt duurzame bank zoals ASN bank of Triodos) hebben een volledig apparaat ontwikkeld voor een uitvoeringsconstructie, een constructie zoals dat bij hypotheken ook plaats vindt. De SP wil niet dat er een nieuwe financiële infrastructuur wordt opgezet, daarom kiezen we er voor om een financiële instelling zorg te laten dragen voor de uitvoering. Een grote klant als de provincie zou toch een prima onderhandelingspositie hebben bij deze bank, terwijl de bank hiermee haar duurzaamheidimago kan op vijzelen. Een zo laag mogelijke rentelast en effectieve overname van de administratie moet toch mogelijk zijn? Dit betekent dat uitvoering van het initiatief bijvoorbeeld zou kunnen met behulp van een hypotheekconstruct bij de bank waarbij de rentelast verhaald wordt bij de provincie. Wat bureaucratiebelasting betreft is met het hiervoor genoemde het grootste belastingsprobleem al opgelost. De hele financiële afwikkeling kan gebeuren door de financiële instelling, zij hebben alles al in huis en verdienen per slot van rekening ook er aan. Wat is de bureaucratische belasting die gemoeid is met de aanvraag, beoordeling, controle en afhandeling? Wat aanvraag betreft is de SP fractie van mening dat door middel van een eenvoudig standaardformulier, ondertekend door aanvrager (al of niet met installatiebedrijf) waarop de ondernomen duurzaamheidmaatregel, de feitelijke kosten en het aangevraagde renteloos voorschot vermeld is al een heel eind op weg is. Beoordeling zal inderdaad dienen te geschieden door ambtenaren van de provincie of kan uitbesteed worden. Wel zijn wij van mening dat er minimaal een bedrag van 1000 renteloos voorschot aangevraagd dient te wórden om de verhouding tussen de investering en indirecte werkzaamheden voor uitvoering in evenwicht te brengen. Controle op de uitvoering kan geschieden door een 'klaar'-formulier ondertekend door de uitvoerder waarna eventueel controle aan huis kan plaats vinden. De uitvoerder (of de verkoper) zal bereid moeten zijn met betaling van het volledig bedrag achteraf. De provincie lijkt me betrouwbaar genoeg zodat dit geen probleem zal zijn. Afhandeling, met name de financiële, ligt zoals eerder geschreven bij de financiële instelling.indien de provincie met de financiële instelling kan regelen dat de rentelast per jaar

12 of per kwartaal voldaan kan worden dan zijn hiermee ook nauwelijks bureaucratische belastingen mee gemoeid. De provincie hoeft dan ook slechts per jaar een relatief klein bedrag te reserveren voor de rentelast. De SP fractie denkt in eerste instantie aan een miljoen euro. Hiermee zou dan een bedrag van tussen de 15 en 20 miljoen euro geïnvesteerd kunnen worden, een bij zonder positief resultaat. Wij zijn van mening dat dit alles op deze wijze in verhouding niet veel bureaucratie hoeft te betekenen, mochten ambtenaren betere voorstellen ontwikkelen dan wil de SP fractie daar uiteraard graag bij aansluiten. Uw opmerkingen betreffende woningcorporaties vindt de SP fractie volledig juist. Vrijwel alle woningcorporaties hebben voldoende reserve opgebouwd om zelf duurzaamheidmaatregelen te ondernemen en op deze wijze te werken aan minder energieverbruik, minder uitstoot en kostenbesparing voor haar inwoners. Instellingen, zoals woningcorporaties, die zelf voldoende reserves hebben opgebouwd dienen niet de mogelijkheden binnen dit initiatief te krijgen. Wel zou het initiatief, indien aangenomen, een extra stimulans kunnen zijn voor bijvoorbeeld woningcorporaties om ook meer aan duurzaamheid te doen. Een goed voorbeeld doet volgen. Overigens, mocht er een instelling als een woningcorporatie glashard kunnen aantonen dat men niet over reserves beschikt dan kan alsnog overwogen worden om deze instelling te laten aansluiten bij dit initiatief, zeker als er mensen met lage inkomens bij betrokken zijn. Het totaal te besteden bedrag zou, wat de SP fractie betreft, per jaar l miljoen euro aan rentelasten mogen bedragen. Dat betekent dat er met dit bedrag continu 15 tot 20 miljoen euro in omloop zou zijn voor investeren in duurzaamheid, een geweldig rendement voor zo'n laag bedrag. Het afgeloste renteloos voorschot maakt dat er automatisch weer nieuwe aanvragers kunnen instromen wat het rendement uiteraard weer verhoogd. Indien resultaten zeer positief uitvallen heeft GS uiteraard de mogelijkheid om het bedrag op te hogen. Met bovenstaande beantwoording denk ik aan de vragen en opmerkingen van de WD, de heer Aarts, tegemoet gekomen ben. De SP fractie hoopt dat de WD, gezien het belang voor onder andere het bedrijfsleven en werkgelegenheid zoals in onze achterliggende motivatie is verwoord, het initiatiefvoorstel nu positief zal beoordelen. Een groot gedeelte van de vragen en opmerkingen van het CDA, de heer Van der Linden, zijn hiermee voldaan. De landelijke overheid heeft weer een subsidieregeling voor de aanschaf van panelen en boilers in het leven geroepen voor heel Nederland. Een goede zaak, hoewel hét bedrag dusdanig minimaal is dat er maar weinigen van kunnen profiteren. Daarbij komt nog, dat het subsidiebedrag bij lange na niet voldoet om alle kosten te dekken waardoor velen, vooral mensen die geen financiële reserves hebben, geen mogelijkheid hebben om deze subsidieregeling te gebruiken. Het initiatiefvoorstel van de SP biedt juist deze groep mensen de mogelijkheid om van de subsidieregeling gebruik te maken omdat via een renteloos voorschot het te kort gedekt kan worden. Of het verstandig is van dit soort initiatieven een gezamenlijke 'en gemeente en provincie en rijk' betwijfelt de SP fractie. De uitvoerbaarheid, organisatie e.d. wordt er alleen maar mee bemoeilijkt. Wel zullen initiatieven 'complementair' dienen te zijn zoals ik hier boven reeds aan gaf met de rijkssubsidie en het, in ons initiatief bedoelde, provinciaal renteloos voorschot. De heer Van der Linden sprak tevens over een initiatief van het CDA uit de vorige periode en was van mening dat het SP initiatief er erg veel op lijkt. Blijkbaar is er grote (politieke)

13 behoefte om huishoudens te ondersteunen bij het ondernemen van duurzame energiemaatregelen. Wij zijn daar uiteraard erg verheugd over. Met GroenLinks, mevrouw van Tulder, is de SP fractie van mening dat het geen Michtgetimrnerd' voorstel moet zijn. Er moet continu ingespeeld kunnen worden op nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de 'duurzaamheidmarkt'. Zaken die in het initiatiefvoorstel genoemd zijn dienen slechts als voorbeeld. Uiteraard zou een subsidie in veel gevallen beter zijn, zeker als het mensen betreft met lage inkomens die hierdoor hun energiekosten zien dalen oftewel hun besteedbaar inkomen groter zien worden. Dit zal de SP fractie graag ondersteunen, maar het huidig initiatiefvoorstel biedt veel mogelijkheden voor veel mensen. De PvdA, bij monde van mevrouw Medendorp wijst op de breedte van de doelgroepen en waarom juist niet specifiek voor specifieke 'moeilijke' doelgroepen gekozen. Eerder is deze vraag al gedeeltelijk beantwoord. Het is moeilijk om een scheiding aan te brengen in 'moeilijke' en 'niet moeilijke' doelgroep. Daarbij willen we vooraf eigenlijk geen doelgroepen uitsluiten, behalve als eerder omschreven bij woningcorporaties. Mochten ambtenaren hiertoe rechtvaardige mogelijkheden zien bij de verdere praktische uitwerking van dit initiatief dan zullen wij hier tegenover niet negatief staan. De SP fractie wil dat ook de gemeente actiefis bij het nemen van duurzaamheidmaatregelen. Zij kunnen zich vooral ook richten op de kleinere maatregelen zoals tochtstrippen, spaarlampen en dergelijke. Het zijn vaak de kleinere investeringen maar u geeft terecht aan dat ook op dit vlak veel winst te behalen is. De SP fractie hoopt dat de provincie weer BANS contracten met gemeentes afsluit. Helaas zullen dan wederom niet alle gemeentes bereid zijn om aan dit project mee te doen waardoor er ongelijkheid bestaat russen de burgers in onze provincie. Overigens is een compliment op zijn plaats aan gemeentes die een actief subsidiebeleid ten aanzien van duurzaamheidmaatregelen hebben, het voorliggend initiatiefvoorstel sluit ook hier naadloos bij aan. D66, de heer Wessels, heeft mij zijn opmerkingen direct schriftelijk doen toekomen waarvoor mijn dank. Opmerkingen omtrent de keuze van de doelgroep(en), waarom geen subsidie en de knelpunten rond de uitvoerbaarheid zijn voor het grootste gedeelte bij het antwoord op de vragen/opmerkingen van de andere partijen besproken. Veel mogelijkheden voor het ondernemen van duurzaamheidmaatregelen komen in de knel omdat, bijvoorbeeld naast het verkrijgen van subsidie, er nog een kostenpost is die niet overbrugd kan worden. Ook hier probeert dit initiatiefvoorstel, naast de mensen die sowieso niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de helpende hand te bieden. Daarbij komt ook nog dat, door deze wijze van investeren, veel meer mensen de kans krijgen om te investeren in duurzaamheid. Ook andere, in de achterliggende motivatie, genoemde doelen hebben bij een opzet zoals dit in het initiatiefvoorstel verwoord is veel meer baat. Tot slot wil ik allen danken voor hun inbreng dat ertoe geleid heeft dat dit voorstel nu sterk verbeterd is. Peter Visser

14 ONTWERPBESLUIT PROVINCIALE STATEN VAN LIMBURG provincie limburg CasusrïF Docnr Auteur FA Provinciale Staten van Limburg; gezien het initiatiefvoorstel van de heer drs. P.M.G. Visser, statenlid van de fractie van de SP, inzake "investeren in duurzaam huishouden"; besluiten: 1. in te stemmen met dit initiatiefvoorstel; 2. Gedeputeerde Staten op te dragen binnen de kaders van dit voorstel een uitvoeringsregeling vast te stellen en daarvoor de benodigde financiële middelen vrij te maken; 3. bij het niet of onvoldoende beschikbaar zijn van middelen de financiële consequenties te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de door Provinciale Staten nog te behandelen integrale voo rtgangsrapportage. Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van C voorzitter, griffier,

15 provincie limburg Gedeputeerde Staten van Limburg Afdeling Faxnummer Ons kenmerk Bijlag e{ n) PSG (043) /14143 div. Behandeld Doorkiesnummer Uw kenmerk Maastricht N. Steeghs (043) april 2008 Onderwerp Initiatiefvoorstel Bijgevoegd stuur ik u het aangepaste Initiatiefvoorstel: Investeren in Duurzaam Huishouden (IDH) van de heer drs. P.M.G, Visser van de SP-fractie. Dit voorstel komt voor een 2e behandeling terug in de vergadering van de Statencommissie voor het Fysieke Domein op 9 mei Behandeling in Provinciale Staten is gepland voor 30 mei C Gelet op het bepaalde in artikel 143 van de Provinciewet stel ik u in de gelegenheid uw commentaar/reactie op het voorstel te geven. In verband met de toezending van de vergaderbundel van de commissie voor het Fysieke Domein stel ik het op prijs uiterlijk 24 april a.s. uw reactie te ontvangen. Met vriendelijke groet mr. J.B.J.M. Stijnen griffier t '.'.S' Af styk; Praat mee over Limburg! Bezoekadres: Lirnburglaan 10 NL-6229GA Maastricht Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht Tel + 31 (0) Fax + 31 (0) Bankrekening Rabobank Let op: gewijzigd per 01/02/2008 Bereikbaar via: Lijn 1 (richting De Heeg) Lijn 3 (richting Heugem) Lijn 53 (richting Gulpen) Lijn 57 (richting Gulpen)

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

CASnr. Ingek. 2 8 JAN. 2015

CASnr. Ingek. 2 8 JAN. 2015 2015/5925 GRIF 28-1-2015 16-4-2015 Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Provincie Limburg PS DOCnr. Ingek. 2 8 JAN. 2015 CASnr. ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n) CULT

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 045 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Jeugdzorg Kamers met kansen Citeertitel: Nadere subsidieregels Jeugdzorg Kamers met kansen Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid provincie limburg 2014/67164 GRIF 25-11-2014 11-2-2015 De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid Provincie Limburg PS DOCnr. inaek. 2 5HOV. 2014 CAS.-i! ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n)

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i.

Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Subsidieregeling Energiebesparing in de Sociale Huursector, nr. 2006wem004996i. Toelichting Inleiding Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om 750.000,- in te zetten voor de reductie van CO 2

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon

Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon Vraagstelling/doel. Doel is om het energieverbruik (elektra) middels toepassing van PV (Photo Voltaische energie) te reduceren, met als

Nadere informatie

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid

2016-728. Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid 2016-728 Initiatiefvoorstel Sport en duurzaamheid Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Commissie Omgevingsbeleid op 23 maart 2016 - Provinciale Staten op 13 april 2016 - fatale beslisdatum: 13 april

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie

Garantstelling van 1 miljoen t.b.v. de warmtelevering te Vathorst. Inleiding pag. 1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5.

Garantstelling van 1 miljoen t.b.v. de warmtelevering te Vathorst. Inleiding pag. 1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 25 maart 2003 Nummer PS : PS2003WEM12 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM002089i Portefeuillehouder :P. Rombouts 7LWHO Garantstelling

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Graag willen we hierover met u in gesprek.

Graag willen we hierover met u in gesprek. JNJ-Projecten Van Steenbergenlaan 28 3931 WR Woudenberg Tel: 06-53833841 KvK: 32129240 IBAN: NL29KNAB0283505745 www.jnjprojecten.com JNJ-Projecten portfolio producten en diensten. Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Riedsútstel (initiatiefvoorstel)

Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Ynformaasjekarrûsel : 5 februari 2015 Agindapunt : 1 Status : Informerend/Vergaderstuk Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 12 februari 2015 (agendapunt 8) Portefúljehâlder

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

provincie limburg Ingek. 2 4 JUNI 2015 VERZONDEN 2015/42895 GRIF Provincie Limburg DOCnr. CASnr. ID. (043) /

provincie limburg Ingek. 2 4 JUNI 2015 VERZONDEN 2015/42895 GRIF Provincie Limburg DOCnr. CASnr. ID. (043) / 2015/42895 GRIF 24-6-2015 10-9-2015 Provincie Limburg PS DOCnr. Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Ingek. 2 4 JUNI 2015 CASnr. ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n) MOB

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw, Besparen is beter dan bezuinigen. Graag willen we hierover met u in gesprek.

Geachte heer / mevrouw, Besparen is beter dan bezuinigen. Graag willen we hierover met u in gesprek. JNJ-Projecten Van Steenbergenlaan 28 3931 WR Woudenberg Tel: 06-53833841 KvK: 32129240 IBAN: NL29KNAB0283505745 www.jnjprojecten.com JNJ-Projecten voorstel tot samenwerking energie bespaarconcept Uw kenmerk

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari 2016 Onderwerp: BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit Limburg 2006-2012 Citeertitel: zie officiële naam regeling Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Adviesnota aan Gemeenteraad Gemeenteblad 2010, nr. 8. Onderwerp Deelname aan de vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES2) Datum 14 januari 2010 Naam steller Hanny van Dinther Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vianen, 17-06-2011 Betreft: Onzorgvuldige plannen inzake de bijtelling. Geachte heer mevrouw, Graag informeren wij u over de omissie in de autobrief inzake de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Elke dag een ZONdag - energiemaatregelen Noordwijkse scholen Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw ACHTERGROND FINANCIERING Wat u moet weten over het energiebesparingsfonds Thomas van Belzen Den Haag - Minister Blok (wonen) biedt vanaf 1 december nieuwe mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 Verordening op de financiële bijdrage aan fracties 2006 (raadsbesluit van 1 juni 2006) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van het Presidium d.d.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Onderwerp: Provinciale stimuleringsregeling

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Instelling

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE LOPIK 2016 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

: mogelijkheden vermindering ultrafijn stof en informatieverstrekking

: mogelijkheden vermindering ultrafijn stof en informatieverstrekking Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Cluster MOA Behandeld Ons kenmerk 2017/4847 Telefoon Uw kenmerk - Maastricht Bijlage(n) 1 Verzonden J.E.M.L. Pijnenburg/ T.C.M. van Dort +31

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Volgnr.M^lt?^

GEMEENTE NUTH Volgnr.M^lt?^ Aan: Raad van de Gemeente Nuth Van: Bestuur St.WMO Platform Nuth Ingek. 1 3 NOV 2009 D.d. 15-11-2009 OJ./N Betreft: Vervoersvoorziening "hoog tarief"via Regiota&'iaSS.nr.rlU.?... Geachte Raad van de Gemeente

Nadere informatie

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997. Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: welzijn Commissie: algemeen bestuur Nr. WEB-418 Vergadering 20 juni 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: G.L.C.M. de Kok Nr. 972215/10 Middelburg, 13 mei 1997 Aan

Nadere informatie

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer?

Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Worden de bedrijven en bedrijventerreinen in Apeldoorn Energieke Regio-deelnemer? Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid? 1 Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Onderwerp: Provinciale subsidie aan sanering riooloverstorten strand Wijk aan Zee en Egmond aan Zee

Onderwerp: Provinciale subsidie aan sanering riooloverstorten strand Wijk aan Zee en Egmond aan Zee Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 15 Haarlem, 29 oktober 2007 Onderwerp: Provinciale subsidie aan sanering riooloverstorten strand Wijk aan Zee en Egmond aan Zee Bijlage: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Statenfractie D66 Gelderland

Statenfractie D66 Gelderland Verzoek tot debat HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Een nieuwe vorm van risicomanagement HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting van

Nadere informatie

Gespreksnotitie. De leden van de statencommissie Groen, Water en Milieu

Gespreksnotitie. De leden van de statencommissie Groen, Water en Milieu Gespreksnotitie Contact José Chung, GroenLinks Datum 11 maart 2009 Bijlagen 2 concept moties Aan De leden van de statencommissie Groen, Water en Milieu Onderwerp Gespreksnotitie gebruik zonne-energie in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A.

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT201390 Portefeuillehouder : A. Raven Titel : Kadernotitie Erfgoedparels

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 6 november 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00342 Onderwerp Beschikbaar stellen budget starterslening - vormend

Nadere informatie