Investeren in de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in de toekomst"

Transcriptie

1 Netwerkdag Nationale Landschappen Investeren in de toekomst Het in 2011 opgerichte Servicenet Nationale Landschappen hield op 16 februari haar jaarlijkse netwerkdag in het provinciehuis te Utrecht. De circa 120 enthousiaste deelnemers bestuurlijk, ambtelijk, publiek en privaat luisterden naar inspirerende bijdragen van bestuursleden van Servicenet en betrokken deskundigen en discussieerden over de toekomst van de Nationale Landschappen. Hamvraag in de huidige context was: hoe komen we aan de benodigde financiële middelen voor beheer en ontwikkeling en kunnen we tegelijkertijd de kwaliteit van de landschappen behouden en zelfs versterken? Van energielandschap tot stadsmoestuin; over kansen en bedreigingen voor de Nationale Landschappen. Programma en bidbook Programmamanager Lennart Graaff opent het programma bij verstek van Bart Krol, voorzitter van Servicenet. Sinds de oprichting in september 2011 hebben zestien Nationale Landschappen zich bij Servicenet aangesloten omdat ze het belang van een gezamenlijke marketing en belangenbehartiging inzien. Het netwerk staat en er is een bidbook uitgebracht waarin het programma voor 2012 staat beschreven. Verdeel over drie thema s zijn in totaal zes projecten opgenomen, die Servicenet in 2012 wil oppakken. Op deze netwerkdag wordt hiervoor de aftrap gegeven in de vorm van presentaties, workshops en discussie. Investeren in Nationale Landschappen Nu het Rijk zich terugtrekt, is het van belang dat de Nationale Landschappen hun krachten bundelen en nieuwe investeringsmogelijkheden en verdienmodellen onderzoeken en ontwikkelen. Volgens Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds en lid van het Comité van Aanbeveling van Servicenet is dat een stevige uitdaging in de huidige context met een uitstervende babyboomgeneratie. De jongere generaties bestaan voor het merendeel uit stadsmensen, waaronder veel allochtonen en zullen letterlijk en figuurlijk minder geld over hebben voor natuur en landschap. Om rendement uit je investeringen te kunnen halen moet allereerst het aanbod worden afgestemd op de vraag. Dat aanbod is momenteel erg versnipperd; er zijn teveel gebiedsaanduidingen en bijbehorende organisaties. Kooy stelt voor deze terug te brengen tot drie overzichtelijke categorieën: Nationale Parken, Nationale Landschappen en Werelderfgoed. De Nationale Landschappen moeten zich daarbinnen onderscheiden als het mooiste (spannendste, stilste, etc.) landschap van Nederland. Daarbij moeten ze streekgericht insteken; dus niet het Natuurmonumenten-, Staatsbosbeheer- of Provinciale Landschap-verhaal, maar het Drentsche AA- of het Groene Hart-verhaal. Volgens Kooy moet je blijven luisteren naar je klant en je blijven ontwikkelen, anders ga je onherroepelijk ten onder. Zorg ook voor nieuwe economische dragers. Zo investeert het Nationaal Groenfonds momenteel in LED-lampen om wegen door natuurgebieden te verlichten. Voor de mens brengen zij licht in de duisternis, terwijl nachtdieren een gevoel van duisternis blijven ervaren.

2 Nu komt een derde van het geld voor natuur en landschap uit subsidies, een derde uit donaties en nog een derde wordt door de markt gegenereerd. In de toekomst worden de subsidies teruggebracht tot zo n 15 procent; uit giften en de markt moeten respectievelijk 40 en 45 procent voortkomen. Welke financiële arrangementen zijn hiervoor te bedenken? Kooy: Ze moeten in elk geval aan een aantal voorwaarden voldoen: ze moeten streekgericht zijn, dus tastbaar en leuk, niet inspelen op een schuldgevoel, maar een positief gevoel geven en uiteraard inspelen op de vraag van de klant. Voorbeelden zijn uiteraard: streektoerisme en recreatie en het verkopen van streekproducten, maar ook de streekrekening zoals de Rabobank die al aanbiedt en de streekpolis, zoals een ziektekostenrekening van Natuurmonumenten. Naast de geijkte vormen van grondexploitatie zoals landbouw, houtkap, waterwinning en/of berging en het al dan niet omstreden rood voor groen zijn er ook minder orthodoxe vormen denkbaar zoals dood voor groen, oftewel natuurbegraven, CO2-opslag en energiewinning uit biomassa of windmolens. Dat laatste kan ook door het combineren van asbestsanering met het aanbrengen van zonnepanelen op daken van boerenschuren. Meeliften op de geldstroom van een andere sector, zoals de zorg, is een andere mogelijkheid. Als nieuw te bouwen zorginstellingen een plek in het Nationale Landschap kunnen vinden, kan een deel van de inkomsten terugvloeien naar het beheer. Kooy pleit ervoor om begunstigers van de Nationale Landschappen tot mede-eigenaar te maken. Laat een deel van het geld terugvloeien, bijvoorbeeld via belastingvoordelen. Immers: eigendom creëert draagvlak. Dat kan door het opzetten van een natuurinvesteringsfonds of een regionaal beheerfonds, waarbij een deel van de winst terugvloeit naar de particulier beleggers. Of kom tegemoet aan de behoefte van boeren aan oppervlaktevergroting door het opzetten van een boerencollectief dat gezamenlijk grond koopt. Of door het opzetten van een beheergrondbank. Boeren kunnen dan goedkoop grond pachten van de BV in ruil voor beheervormen die ten goede komen aan het landschap.ondanks het sombere toekomstperspectief zijn er legio mogelijkheden om de verdiencapaciteit van het landschap op een creatieve manier aan te wenden. Aan de slag dus! Nationale Landschappen: de tussenstand Uit een vragenrondje langs vertegenwoordigers van de provincies blijkt dat het predicaat Nationaal Landschap in alle provincies wel gehandhaafd blijft. Beleidsmatig zijn ze in het algemeen goed verankerd in de structuurvisies. Wel zijn er zorgen over waar (in de toekomst) de benodigde gelden voor beheer en ontwikkeling vandaan moeten komen. Diverse aanwezigen laten weten geïnspireerd te zijn door de bijdrage van Hans Kooy. Presentatie bidbook Met trots presenteert het bestuur van Servicenet het bidbook met daarin het programma voor Dit programma beweegt zich langs drie sporen: 1. Samenwerking en kennisuitwisseling 2. Productontwikkeling en kwaliteitsborging 3. Publiciteit en marketing

3 Bij het thema samenwerking en kennisuitwisseling draait het om de organisatie van een landelijk netwerk tussen de Nationale Landschappen en met publieke en private partijen. Daartoe is de website opgezet, die ook een platform moet gaan vormen voor het opzetten van kennisnetwerken. Ook symposia, zoals de bijeenkomst van vandaag dragen bij aan samenwerking en kennisuitwisseling. In het project Stad-landrelaties worden de banden tussen de Nationale Landschappen en de steden aangehaald. Het Loket Groenblauwe Diensten draait om samenwerking en kennisuitwisseling bij een gebiedsgerichte inzet van GLB-gelden. Op het vlak van productontwikkeling en kwaliteitsborging wil Servicenet bijdragen aan een gezamenlijke ruimtelijke agenda en een duurzame financieringsstrategie. Bestuurslid Diana de Jong, directeur Gebiedsontwikkeling van Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, is over de omgevingscondities hiervoor positiever gestemd dan Hans Kooy. Immers tot 2030 is er nog sprake van een bevolkingsgroei. Daarbij leven we in een ontspanningseconomie waarin mensen waarde hechten aan een duurzame kwaliteit van hun leefomgeving. De komende jaren moeten we die kwaliteitsslag maken, op een duurzame manier zodat ook toekomstige generaties er wat aan hebben. De Jong ziet veel in de verbinding met andere sectoren, zoals in het project energielandschappen, een van de zes projecten uit het bidbook. Bestuurslid Joep Thönissen, directeur van de RECRON, is positief gestemd als het gaat om het in de markt zetten van het Nationaal Landschap als een sterk merk, het derde spoor van het bidbook. De toerisme en recreatiesector vormt daarbij de verbindende schakel. Volgens Thönissen worden de mogelijkheden van de sector zwaar onderschat en onderbenut. Om het bestaansrecht van het merk Nationaal Landschap te versterken moet het meer zijn dan alleen een etiket. We moeten verbinden, verbreden en verdienen. In de projecten Ambassadeurs van het landschap en Proef het Landschap hebben ondernemers een belangrijke rol. Zij worden zo eigenaar van het landschap en zijn er trots op. Een betere marketing bestaat er niet. Discussieleider Jan Rutten van Servicenet maakt een rondje door de zaal. Het blijkt dat veel aanwezigen graag af willen van de ambtelijke structuren en veel zien in nieuwe economische dragers en verdienmodellen. De ANWB wil daar graag bij helpen door samen met gebruikers en ondernemers pilots te ontwikkelen voor nieuwe arrangementen. In Laag Holland zijn ze nu al bezig met een pilot Vrijetijdlandschappen. Denk klantgericht en oriënteer je op de samenleving, aldus Willy Thijssen van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het mes snijdt aan twee kanten, want wie profiteert, investeert. Het Groene Woud is bezig om samen met de gemeenten en energiebedrijven een energiecoöperatie op te zetten voor het opwekken van energie uit biomassa en zonnepanelen. Ook de Erik Meijs van de provincie Limburg vindt dat gebruikers best mogen meebetalen. Daarbij moet je soms ook over de grenzen kijken. De provincie is bezig met het versterken van de internationale stad-landrelaties in de regio. Joke Kersten, voorzitter van de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken, vindt dat je ook wat kunt leren door over de grens te kijken. Bijvoorbeeld naar Duitsland. Cultuurlandschappen in Europa Ook bestuurslid Eric Luiten, professor cultuurhistorie en ontwerp aan de TU Delft en Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Zuid-Holland, kijkt over de

4 grens. Hij neemt de aanwezigen mee op een reis langs Europese cultuurlandschappen in wording. Daarbij maakt hij een onderverdeling in drie categorieën: landschappen die zijn gevormd als bouwland, als wingewest of als strijdtoneel. Van de bakermat van de port, de Douro in Portugal tot de houtzagerijen in het Finse Karelië. Van de zoutpannen in Noordoost Italië tot de bruinkoolkraters in Oost-Duitsland en van de Atlantikwal tot de Berlijnse Muur. Allemaal hebben ze een manier gevonden om te overleven. Deels door behoud en reconstructie als toeristische attractie, deels door herbestemming. Zo worden de met regenwater volgelopen bruinkoolkraters in Duitsland omgetoverd tot een aantrekkelijk watersportgebied en vormt het ongerepte spoor van de Berlijnse muur een ecologische topattractie voor vogelaars. Voor een verantwoord beheer en ontwikkeling van Nederlandse cultuurlandschappen moet je volgens Luiten eerst een analyse maken van de ruimtelijke eigenschappen en de historische kwaliteiten van het gebied om aansluitend je beschermingsdoelen, de gewenste interventies en de initiatiefnemers in kaart te brengen. Weg in eigen land Wendy Weijdema van het NBTC toont een campagne in wording, gericht op Nederlandse, Belgische en Duitse toeristen. Onder het aloude motto Lekker weg in eigen land focust het NBTC nu eens niet op de kust en de stad maar juist op het achterland. Voor de website die nog verder gevuld moet worden, vraagt zij om inhoudelijke en visuele bijdragen vanuit de Nationale Landschappen. De bedoeling is dat bezoekers op een kaart kunnen doorklikken naar de Nationale Landschappen en het bijbehorende aanbod aan activiteiten, evenementen en arrangementen. België Dan richten we de blik weer op het buitenland met een bijdrage van Eddy Rapsaet van het Regionaal Landschap Oost-Vlaanderen. Hij vertelt hoe de Regionale Landschappen en Parcs Naturels in België zijn georganiseerd. Wat opvalt is dat er in België, naast het Rijk, gemeenten en provincies nog een vierde beleidscategorie is, namelijk gewesten en gemeenschappen. De Regionale Landschappen vallen hieronder. Dat versterkt de regionale insteek, die we ook in Nederland voorstaan. Alle Regionale Landschappen hebben een verenigingsstructuur en zijn tevens georganiseerd in een informeel Vlaams overleg en een heuse federatie in Wallonië. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren, want hier hebben niet alle landschappen een eigen rechtspersoon. Wat we ook leren is een nieuw woord: betoelagen in plaats van subsidiëren. Misschien kunnen we samen aanspraak maken op betoelaging vanuit Europa. Andere mogelijke gebieden voor samenwerking vormen de Europese verbindingsszones en het behoud van inheemse bomen en struiken. Europa De bijdrage van Sacha Koppert van Ecorys handelt over de toekomst van EU-fondsen. Op welke subsidieregelingen kunnen de Nationale Landschappen nog aanspraak maken? Vast staat dat er na 2013 het een en ander gaat veranderen, want dan loopt de huidige subsidieperiode af. De doelen en prioriteiten die zijn vastgesteld voor de periode lijken minder mogelijkheden te bieden. Sacha ziet nog wel kansen op het gebied van internationale en -regionale samenwerking. Tijdens de parallelsessies gaan zij en Anne van Doorn en Bas Pedroli van Alterra hier nog verder op in.

5 Parallelsessies: 'matchmaking' Na de pauze gaan de deelnemers uiteen in drie groepen voor de werksessies: Stadlandrelaties, GLB en groenblauwe diensten en Ambassadeurs van het landschap en landschapsarrangementen. Doel is het verkennen van gedeelde opgaven, het identificeren van interessante Europese fondsen en het formuleren van een gezamenlijke aanpak. Hieronder staan de resultaten van de drie sessies.

6 Werksessie 1: Stad-landrelaties Oppassen voor honey-spots Volgens Pieter Veen van Servicenet zijn de Nationale Landschappen niet los te zien van hun stedelijke omgeving. Dat geldt met name voor het Groene Hart en de Randstad en het Groene Woud en Brabantstad. De Randstad verlegt haar grenzen steeds verder naar binnen, waardoor het Groene Hart zich samentrekt. Het Groene Woud verlegt haar grenzen juist naar buiten om ruimte te maken voor verbindingen tussen stad en land. Een gezamenlijke opgave ligt in het creëren van goede fysieke stad-landverbindingen en het opheffen van de barrièrewerking van snel- en spoor- en vaarwegen. Dat kan door het aanleggen van fiets- en wandelroutes, bijvoorbeeld langs oude trekvaarten. Ook kun je poorten naar het achterland realiseren, in de vorm van bezoekerscentra in de stad, zoals in Brabantstad gebeurt of transferia aanleggen langs (snel)wegen, waar mensen de auto kunnen parkeren om op de fiets of te voet het landschap te verkennen. Die vind je al in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Andere opgaven liggen op het vlak van functionele relaties en wederzijdse belangen. Een aantrekkelijk achterland draagt bij aan regiobranding en het vestigingsklimaat van de stad. Het heeft een positief effect op de volksgezondheid en verhoogt de veiligheid in de vorm van klimaatbuffering. De derde opgave draait om de vraag welke financiële arrangementen en verdienmodellen kunnen we bedenken om de steden te laten meefinancieren aan de Nationale Landschappen? En ten slotte: hoe kunnen we de bestuurlijke samenwerking tussen de steden en de Nationale Landschappen verbeteren en samen optrekken bij het aanvragen van Europese subsidies gericht op stad-landrelaties, zoals het Purple-project en Saul? Wat zijn de gezamenlijke opgaven als het gaat om Stad-landrelaties, wat zijn mogelijke Europese financieringsbronnen en hoe komen we tot een gezamenlijke aanpak? Daarover gaat het in de discussie die wordt geleid Guus van de Hoef (Investeren in Ruimte), met een bijdrage van Sacha Koppert (Ecorys) over Europese subsidies. Europa Welke Europese fondsen kunnen worden aangesproken als het gaat om stadlandrelaties? Sacha Koppert noemt er een aantal uit het overzicht dat ze voor deze werksessie heeft samengesteld, zoals het European Voluntary Service Youth Programme. Purple en Saul zijn al eerder genoemd. Bij INTERREG 4b en c draait het om uitwisseling en het verbinden van stad en land en LEADER biedt kansen op het gebied van regionale producten, ruraal toerisme en cultureel erfgoed. De kans om een beroep te kunnen doen op de structuurfondsen neemt af na Het vestigingsklimaat is van de agenda en men focust nu op innovatie en de kenniseconomie. Maar als je hier creatief mee omgaat zijn er misschien mogelijkheden. Een van de aanwezigen stelt voor om de kenniseconomie in te zetten voor het Nationale Landschap door bijvoorbeeld apps te ontwikkelen. Willy Thijssen (Groene Woud) denkt dat het ook hier belangrijk is om de samenwerking te zoeken en eventueel een rechtspersoon in het leven te roepen. Speerpunten

7 1. Verbindingen Naar aanleiding van de levendige discussie identificeert Guus van de Hoef uiteindelijk een aantal speerpunten om gezamenlijk op te pakken. Het eerste speerpunt focust op verbindingen, niet alleen fysiek, maar ook sociaal door de stadsbewoners te binden aan het landschap. In het Groene Woud doen ze dit door het realiseren van bezoekerscentra in de stad, maar ook door een actieve gebiedscommunicatie waarbij social media worden ingezet. Stadsbewoners worden eigenaar van het gebied door deel te nemen aan een nog op te richten streekinvesteringsfonds of door een streekrekening te openen. Volgens Leny Dwarshuis, die spreekt namens de stichting Groene Hart, kun je de opgaven niet compartimentaliseren. Het realiseren van verbindingen is ook een bestuurlijke zaak. Stad en land zijn onlosmakelijk verbonden. Het Groene Hart is essentieel voor het vestigingsklimaat van de Randstad. Een aantrekkelijk groen achterland is dus ook een committment en verantwoordelijkheid van de steden. Han van der Voet van de stichting Wandelnet waarschuwt voor het gevaar van honeyspots. Aandacht voor de kwaliteit van het Nationale Landschap mag niet ten koste gaan van andere gebieden. Ook wijst hij erop dat niet alle Landschappen in dit opzicht te vergelijken zijn; de relatie van het Groene Hart of het Groene Woud met de omliggende steden is heel anders dan die van de Veluwe of Noordoost Twente. 2. Beleving en activiteiten Desalniettemin richt een tweede speerpunt zich op de beleving van en de activiteiten voor stedelingen in het Nationale Landschap. Het moet vooral leuk zijn, maar ook functioneel. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld door het bevorderen van kleinschalige, duurzame landbouw in de omgeving. De stedeling weet waar de producten vandaan komen en krijgt een goed gevoel bij het verkleinen van zijn ecologische footprint. Leny Dwarshuis pleit ervoor om in te zetten op een pakketkeuze. Ron Gast, Stichting Groene Hart, beaamt dit: wie Dordrecht zegt, zegt de Biesbosch, wie Rotterdam zegt, zou in één adem Kinderdijk moeten noemen. Goof den Hartogh van het Nationaal Landschap Rivierengebied plaatst een kanttekening. Volgens hem bestaat het gevaar dat de landschappen verworden tot een soort stadsparken. Je moet ze ook op zichzelf zien en hun intrinsieke waarde erkennen voor de bewoners en gebruikers in de landschappen zelf. 3. Bestuurlijke samenwerking Ten derde moet er meer ingezet worden op bestuurlijke samenwerking tussen de steden en de Nationale Landschappen, maar ook met de provincie. Bernt Feis (Stichting Groene Hart) mist de waterschappen in dit plaatje. Van belang is om ook andere partijen te betrekken zoals institutionele beleggers en het woningcorporaties. Ervaringen en best practices kunnen worden gedeeld op de website van Servicenet of via Linkedin. Als daarnaast direct contact gewenst om bovenstaande punten verder uit te werken, zijn diverse deelnemers bereid op afroep van het Servicenet hun bijdragen te leveren.

8 Werksessie 2: GLB en Groenblauwe Diensten Sleutelrol voor boereninitiatieven Experts Anne van Doorn (Alterra) en Arjan Koomen van Servicenet leiden de werksessie in. Van Doorn geeft een beeld van de veranderingen die door de Europese Commissie worden voorgesteld voor de eerste en tweede pijler van het GLB. Voor de verdeling van directe betalingen wordt het historisch model verlaten ten gunste van een gelijke hectarebetaling. De verschillen in betaling tussen lidstaten, tussen regio's en tussen bedrijven worden gelijkgetrokken. Daarnaast krijgen de boeren een vergroeningspremie, onder voorwaarde dat zij permanent grasland handhaven op hun bedrijf, 7 procent van het akkerbouwareaal bestemmen voor ecologisch beheer en doen aan gewasdiversificatie. Voor de tweede pijler worden zes kernprioriteiten gedefinieerd. Daarbij spelen kennisuitwisseling en de bescherming van ecosystemen die afhankelijk zijn van land- en bosbouw een rol, met speciale aandacht voor biodiversiteit en landschap. Als een van de weinige lidstaten is Nederland voorstander van vergroening, waarbij men ruimte wil voor innovatie in verband met de verduurzaming van landbouwbedrijven. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor boerencollectieven. Op die manier kan regionaal maatwerk geleverd worden, wat versterkend werkt voor het landschap. Als de 7 procent nationaal in plaats van per bedrijf afgerekend mag worden, maakt dat clustering van ecologisch beheer mogelijk in gebieden waar dat echt nodig is. Arjan Koomen wijst op de enorme financieringsopgave waarmee de Nationale Landschappen worden geconfronteerd. Er zijn voldoende financiële middelen nodig voor de beheeropgave, maar ook voor allerlei ontwikkelingen die plaats gaan vinden in de gebieden. Men zal het geld moeten zoeken in Europese fondsen, maar ook bij provinciale regelingen en private partijen. Voor een goede lobby moeten de Nationale Landschappen aangeven welke kant zij op willen gaan. Welke kansen zien zij? Discussie Er blijkt onzekerheid te bestaan onder de deelnemers over wat de 7 procentregeling precies gaat betekenen. Van Doorn legt uit dat men een vergoeding krijgt voor het totaal aantal hectares, dus niet per ecologische zone. Daarvoor moet iedere boer aan de drie groene voorwaarden voldoen. Alleen subsidiabel areaal telt mee voor de 7 procent, dus wegbermen vallen daar niet onder. Er zijn nog veel onduidelijkheden in de plannen van de Europese Commissie. Die bieden volgens verschillende deelnemers kansen om invloed uit te oefenen. Als de Nationale Landschappen met duidelijke ideeën komen over wat er moet gebeuren met de nieuwe maatregelen, kunnen die naar buiten worden gebracht. De vertegenwoordiger van de ANWB pleit ervoor om de recreatieve en toeristische betekenis van Nationale Landschappen te versterken, bijvoorbeeld door verbetering van de toegankelijkheid. Tussen Erik Lubberink (IPO) en Riet Dumont (provincie Gelderland) ontspint zich een stevige discussie over de Catalogus van groenblauwe diensten en de toetsing die Europa wenst van de regelingen. Lubberink merkt op dat de daarvoor benodigde toetsingscommissie er nog steeds niet is. Ook blijkt er geen registratie te bestaan van de regelingen en de bijbehorende budgetten. Het is de vraag of het mogelijk is om te controleren op zaken als cumulatie, zoals de Europese regelgeving voorschrijft. Dumont

9 wijst er echter op dat de eerste regeling wel degelijk goedgekeurd is door Brussel. Alleen de jaarlijkse wijzigingen daarop zijn niet getoetst. Lubberink vraagt zich af of er voor de subsidieverlening niet een eenvoudige systematiek kan worden ontwikkeld waarin al die controles besloten liggen. Een systematiek waarbij de zaken veel beter aan elkaar worden gekoppeld, zodat integrale afwegingen kunnen worden gemaakt. Daarbij kan men gebruik maken van bestaande pakketten. Hij waarschuwt voor een groenblauwe dienstenregeling zoals men die in Gelderland voorstelt, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Riet Dumont antwoordt daarop dat zij aan de basis stond van de vier Natura 2000-gebieden en de eerste Regeling groenblauwe diensten, met contracten van 30 jaar looptijd. Het blijkt te werken als een trein! De gemeenten zijn door Brussel erkende uitvoeringsdiensten en er is sprake van cofinanciering. Dumont wijst erop dat men hier zit te wachten op maatwerk. Erik Lubberink zegt daarop ook een voorstander van maatwerk te zijn, maar daarbij loopt hij steeds aan tegen de administratieve lasten en uitvoeringslasten. De systemen worden te ingewikkeld op die manier, dus is het beter uit te gaan van de bestaande mogelijkheden en te zoeken naar synergie. Dumont en Lubberink blijven het hierover oneens. Volgens Dumont zijn de lijnen heel kort: bij de afgesloten overeenkomsten zitten alleen de gemeente, de Rabobank en de boer ertussen. Maatwerk en collectieven Rob Schröder (Alterra) houdt een pleidooi om de sluizen naar Europa open te zetten en om samen met de vier pilotgebieden een lobby op te zetten. Volgens Gert-Jan van Herwaarden (Landschapsbeheer Nederland) is het mogelijk om 250 miljoen euro extra te bestemmen voor natuur en landschap, gezien de Europese opgave om 30 procent van de eerste pijler te bestemmen voor vergroeningsmaatregelen. Daar ligt een geweldige kans voor belanghebbenden bij natuur en landschap, dus de Nationale Landschappen. Om dat geld 'binnen te hengelen' is maatwerk nodig; er moeten collectieven komen en een gebiedsgerichte aanpak. Van Herwaarden benadrukt wel dat boeren werkelijk iets moeten terugdoen, als maatschappelijke dienstverlening, om de groene premie te ontvangen. Het idee van maatwerk en collectieven krijgt steun van verschillende andere deelnemers. Er zijn al goede ervaringen opgedaan met collectieven voor weidevogelbeheer. Verder wordt erop gewezen dat men voor een lobby in Europa met eenvoudige boodschappen moet komen, zoals een clustering van ecologisch beheer, of actief handelen in plaats van passief geld ontvangen. Rol Servicenet Wat kan de meerwaarde zijn van Servicenet in het licht van de komende veranderingen? Lennart Graaff vraagt welke rol Servicenet zou kunnen vervullen. Opgemerkt wordt dat Europa alleen geld geeft voor opbrengstderving, terwijl je zou wensen dat de 7 procentregeling echt meerwaarde gaat creëren voor het landschap. Servicenet zou op dit gat moeten wijzen. Bekeken moet worden of er een publiekprivaat constructieplan voor goed beheer kan worden verzonnen. Een andere mogelijke rol van Servicenet is informatievoorziening: inzichtelijk maken wat de mogelijkheden zijn van de GLB-lijn. Servicenet zou kunnen aanschuiven in de discussie die het IPO gaat voeren met verschillende partijen over de manier waarop het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS moet worden vormgegeven.

10 Binnen de Nationale Landschappen zijn veel ervaringen opgedaan met SNL, die het Servicenet zou kunnen bundelen. Verschillende deelnemers pleiten ervoor dat Servicenet samen gaat werken met vergelijkbare gebieden in het buitenland, bijvoorbeeld in Vlaanderen of Duitsland. Op die manier kan ook meer invloed worden uitgeoefend in Brussel. Meerdere deelnemers zijn van mening dat er een groot, stevig kader moet worden neergezet, waarbinnen je vervolgens alle kanten nog op kan (maatwerk). Lennart Graaff geeft uitleg over het experiment Nationaal Landschap 2.0, waarmee Servicenet bezig is. Wat gebeurt er als je samen met een aantal experts zoals Hans Mommaas, in korte tijd komt tot een nieuw arrangement: een gebiedsgericht financierings- en organisatiemodel voor een Nationaal Landschap, los van de bestaande kaders? Om met een aantal relevante partijen na te denken over dat model, zou een soort 'derde ruimte' moeten worden gecreëerd. Het is de bedoeling dit experiment vóór de zomer te starten. Conclusies Aan het eind van de werksessie trekt Lennart Graaff een aantal conclusies: - Het Servicenet moet de betekenis duidelijk maken van de GLB-discussie voor de Nationale Landschappen. Hiermee zal het Servicenet aan de slag gaan. Er wordt op de website plaats voor ingeruimd. - Het is handig als de lijn naar de bron van informatie zo kort mogelijk wordt gemaakt. - De informatie moet zo worden gestroomlijnd dat de Nationale Landschappen tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen. Het lijkt interessant om dit idee te betrekken in het experiment Nationaal Landschap Goede en slechte ervaringen van Nationale Landschappen moeten worden gedeeld, zodat er lering uit kan worden getrokken. - Als dat zinvol is, moet er gelobbyd worden. - Geïnteresseerden in deelname aan het experiment Nationaal Landschap 2.0 of informatie-uitwisseling kunnen zich melden bij Arjan Koomen of Lennart Graaff. Lennart Graaff meldt Servicenet rond de zomer van 2012 een bestuurlijke conferentie wil organiseren. Daarvoor worden dan ook gedeputeerden en CEO's uit het bedrijfsleven uitgenodigd.

11 Werksessie 3: Ambassadeurs van het landschap en landschapsarrangementen Initiatieven van onderop uitlokken Jan Rutten van Servicenet houdt een korte inleiding. Hij vraagt de deelnemers om zich voor te stellen en een voorbeeld te noemen van waar men mee bezig is, betreffende het versterken van ondernemerschap. Een greep uit de activiteiten: - streekproduct - Groen Ommeland Utrecht (community app.) - landschapsarrangement Nationaal Landschap - regionale beeldverhalen, ondernemers, ondernemers meteen betrekken - Ambassadeurs van het landschap - label voor brand Nationaal Landschap - rondleidingen door streekbewoners - website groenehart.nl - Dag van het Nationale Landschap Smaakvolle streek Welke andere goede initiatieven bestaan er? - Speeddaten: doel daarvan is om tijdens een gesprek van 5 minuten samen met je gesprekspartner tot een goed idee te komen. Tijdens zo n sessie ga je daardoor met diverse vertegenwoordigers het gesprek aan en ontstaan allerlei ideeën. - Landschapsbeheer Zuid Holland organiseerde allerlei acties samen met Recron, met als resultaat bijvoorbeeld het verbeteren van een ecologische verbinding. Doel is meer kennis van de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden benadrukken. Meer bekendheid zorgt voor meer draagvlak. Denk aan verbetering van het leefmilieu van een amfibie, zonder drastische maatregelen, die vele mensen wél kennen, te hoeven treffen. - Er loopt momenteel een pilot betreffende natuurbegraafplaatsen. Dit gebeurt van onderaf, vanuit de gebruikersbehoefte. Welke tips willen mensen meegeven? - Probeer om niet te veel of altijd een groot project te realiseren. Klein beginnen kan ook goed werken. - Bedenk dat bijvoorbeeld agrariërs snel dingen van een collega aannemen. Zorg dat ook die onderlinge communicatie goed werkt. Agrariërs weten immers zoveel van het landschap. - Probeer de vertegenwoordigers van de Nationale Landschappen dichter bij elkaar te brengen. Nu werkt iedereen nog op zijn eigen eiland. De RECRON is bezig met het aanjagen en faciliteren van projecten en wil draagvlak bij mensen creëren. De rol van de RECRON verschilt wel per project; soms is alleen samenwerking nodig in de opstartfase, soms blijft de organisatie ook betrokken als het project al gestart is. Cursus Ambassadeur van het landschap De cursus waarbij mensen worden opgeleid tot ambassadeur van het landschap wordt kort toegelicht. De cursus bestaat uit een theoriedeel en een excursiedeel met als doel: het overdragen van kennis van het betreffende gebied en een ambassadeur opleiden die zijn liefde voor het gebied kan overdragen aan anderen. Deze cursus is gestart met mensen die betrokken zijn bij de Nationale Parken, daarna zijn ook vertegenwoordigers

12 van Nationale Landschappen en andere landschapseenheden benaderd om de cursus te volgen. Wat valt op? Tijdens de cursus is er in eerste instantie wat afstandelijk gedrag, maar al snel wordt de drempel om een medecursist te benaderen om samen te werken een stuk lager. De cursus zorgt ervoor dat mensen sneller onderling contact zoeken. Daaropvolgend is het belangrijk dat de ideeën in de praktijk worden gebracht. Na de cursus moeten de mensen dus samen aan de slag gaan. Voorbeeld: Medewerkers van een restaurant, gelegen naast het station en naast het wandelgebied, hebben deze cursus tot ambassadeur van het landschap gedaan. Dit simpelweg omdat zij alle mensen die met het ov aankomen opvangen. Doordat voor elk gebied een gebiedsgerichte cursus worden ontwikkeld, zijn de kosten hoog. Waar komen de financiën vandaan, wie betaalt de cursus en de aanbieders daarvan? De deelnemers betalen voor de cursus, maar dit is weinig in verhouding tot de kosten van de cursus. De provincie betaalt een groot deel en vanuit LEADER wordt een deel van de kosten gefinancierd. Zijn er voorbeelden van financiering vanuit het gebied? Rabobank is een belangrijke partner uit het gebied. Zonder financiële steun vanuit overheden/subsidie wordt de cursus zo duur, dat mensen niet zullen komen. Daarnaast is er best een drempel om als eerste naar de cursus te gaan. Zodra er eenmaal een cursus geweest is, is het makkelijker voor anderen om ook te gaan. Wat levert de cursus van bijvoorbeeld de landschapsgids op? Hier is weinig over bekend. Het belang om binding met die vrijwilligers te houden wordt wel benadrukt. Als er weinig contact is met de vrijwilligers, verdwijnen de mensen langzaam uit beeld. Misschien is het een idee om een stagiair onderzoek laten doen naar het effect van een cursus. Wat levert het op; hoe lang blijven vrijwilligers betrokken en welk effect heeft hun werk/inzet? Komen ondernemers ook zelf ergens mee? En hoe vinden mensen elkaar? Ondernemers gaan uit zichzelf op zoek naar partners die kunnen helpen met een idee, maar de juiste partners vinden blijkt niet altijd makkelijk. Moeilijk, want vaak heeft een idee pas toekomst als mensen het samen gaan oppakken. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van Urgenda:een organisatie die arena s faciliteert. Ondernemers komen dan bij elkaar en bespreken allerlei ideeën. Ze betalen hier zelf voor, regelen zelf het contact met de provincie en denken na over een verdienmodel bij elk idee. Kortom, ideeën die van onderaf komen. Een idee is om een krant of nieuwsbrief te publiceren waar ondernemers ideeën in kunnen benoemen. Is het een idee om een cursus aan te bieden aan vertegenwoordigers van grote hotelketens? Ook zij kunnen ambassadeur zijn en hun ideeën uitdragen bij ontvangst van toeristen.

13 Ja, dat gebeurt ook al, maar er is ook een kanttekening: kruisbestuiving heeft een belangrijk effect. Dus niet alleen vertegenwoordigers van de grote hotelketens bij elkaar zetten, maar het gesprek aangaan met diverse partijen om te kijken wat voor interessante arrangementen je samen kunt aanbieden. Europese subsidies Bas Pedroli (Alterra) geeft een korte toelichting op mogelijke Europese financieringsopties. Een aantal daarvan heeft betrekking op uitwisseling van ideeën en praktijkvoorbeelden. Dat levert dus niet direct geld op, maar kan indirect wel iets opleveren. GRUNDTVIG is in feite echt voor de vrijwilligers, volwasseneneducatie. Het gaat om betrekkelijk kleine bedragen, wat kan bijdragen aan beloning van vrijwilligers in je gebied. Zie je die ondernemers als vrijwilligers? Ja! Vooral als je het werk/de taken als ambassadeur, koppelt aan het Nationale Landschap. Enkele financieringsopties werken getrapt, dat wil zeggen dat je een vertegenwoordiger in Nederland benadert, die vervolgens weer contact heeft met een vertegenwoordiger in Brussel. Het meeste geld komt momenteel uit POP. Dit past ook het beste bij de meeste (grote) projecten, projecten op een hoger schaalniveau. De fondsen uit de bijlage hebben meer betrekking op kleinere projecten waar minder geld mee gemoeid is, het zijn de zachte fondsen. Kunnen mensen/gebruikers zelf meebetalen? Een voorbeeld daarvan is de Dag van het Nationaal Landschap. Daar zijn ook ondernemers bij betrokken en de bezoekers kun je ergens voor laten betalen. Kun je dit niet in groter perspectief trekken? De dag van de Nationale Parken bestaat al. In Nederland zijn er al zoveel dagen, je zou het kunnen koppelen aan een andere dag, bijvoorbeeld de Open Monumentendag. In Italië is 21 juni de landelijke dag van het landschap. Een goed voorbeeld van over de grens. De tijd is om. Jan Rutten sluit af en nodigt iedereen uit om verder te praten bij de netwerkborrel.

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan?

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? PAL-lezing Hans Koot, strategisch adviseur Groen 25 oktober 2013 Nieuw groenbeleid en meer netwerksturing Nieuwe doelen en Meer netwerksturing Financieringsstrategie:

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Even terugkijken Successen van de afgelopen tijd Uniek systeem voor duurzaam beheer Zelfstandige Landschapsfondsen Betrokkenheid ANV s en andere lokale partijen Voorbeeld

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Workshop Samenwerken met ondernemers

Workshop Samenwerken met ondernemers Workshop Samenwerken met ondernemers Met de terugtredende overheid is er in relatie tot de Nationale Landschappen (meer nog dan voorheen) een grotere rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Dat vraagt in

Nadere informatie

Wild van de Veluwe! Op weg naar een Veluwemanifest.?

Wild van de Veluwe! Op weg naar een Veluwemanifest.? 1 Wild van de Veluwe! Op weg naar een Veluwemanifest.? Ondergetekende organisaties zijn wild van de Veluwe, en willen daar werk van maken! De Veluwe behoort tot de mooiste en bijzonderste gebieden van

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden

Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Cursus Ambassadeurs van het landschap Leidsche Ommelanden Begin 2013 heeft IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, de cursus Ambassadeurs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen?

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Evy Mettepenningen Guido Van Huylenbroeck 1 Overzicht 1.Instrumenten voor de vergoeding van groene en blauwe diensten

Nadere informatie

Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020?

Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020? Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020? Uitnodiging netwerkbijeenkomst natuur en landschap Maandag 3 april 2017 17.00-20.00 uur, Doorwerth Netwerkbijeenkomst natuur en landschap De provincie nodigt

Nadere informatie

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen

Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Waardering en verzilvering ecosysteembaten Waterdunen Martine Smit en Martijn Blom CE Delft, 20 maart 2013 Presentatie Deel 1: Algemeen Economische betekenis van natuur & recreatie Waardering ecosysteembaten

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Waarom groene diensten in Overijssel? Hoe werkt het systeem? Resultaten in de uitvoering. De toekomst...

Inhoud presentatie. Waarom groene diensten in Overijssel? Hoe werkt het systeem? Resultaten in de uitvoering. De toekomst... 22-3-2010 Groene en (Blauwe) Diensten Overijssel Inhoud presentatie Waarom groene diensten in Overijssel? Hoe werkt het systeem? Resultaten in de uitvoering Duurzame financiering voor het beheer van landschap(selementen)

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

erklaring van Altena

erklaring van Altena Verklaring van Altena Gezamenlijk willen wij, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch, Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen Altena (SOVA), Gemeente Aalburg, Gemeente Werkendam, Gemeente Woudrichem,

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven?

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? 2014: het was voor SCAN een vruchtbaar jaar vol dynamiek en resultaat. Er is veel werk verzet, zowel voor als achter de schermen. De professionalisering

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

ondernemers in het gebied? En hoe kun je dit mogelijk maken binnen de kaders van de intergemeentelijke structuurvisie?

ondernemers in het gebied? En hoe kun je dit mogelijk maken binnen de kaders van de intergemeentelijke structuurvisie? Netwerk en inspiratiebijeenkomst Design Academy Eindhoven Op 14 maart 2013 werd de tweede netwerkbijeenkomst van het jaar georganiseerd voor alle ambtelijke medewerkers die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Bijeenkomst VNG Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 18 september 2015 1 Programma verder toegelicht

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

programma Veluwse Hanze

programma Veluwse Hanze programma Veluwse Hanze Naar een aanvraag gebiedsopgave De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem PILOT 2016/2017 De Veluwe GEBIEDSOPGAVE VELUWE Doel: de Veluwe op nummer 1 Opgave 1: Natuur, landschap & erfgoed

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Kennisfestival Menukaart FoodValley Regio d.d. 16 februari 2015. Workshop Menukaart voor ondernemers - 2. Workshop Menukaart voor ondernemers

Kennisfestival Menukaart FoodValley Regio d.d. 16 februari 2015. Workshop Menukaart voor ondernemers - 2. Workshop Menukaart voor ondernemers Workshop Menukaart voor ondernemers Wat betekent werken met de Menukaart voor ondernemers? Waar moet een aanvraag aan voldoen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe organiseer je de dialoog met de omgeving?

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelingsplanologie/Verevening Behandelend ambtenaar: J.C. van Kats Voorstel: 1.

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012

Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Speeches Johannes Kramer t.b.v. de opening streekhûs Noardeast Fryslân op 5 november 2012 Johannes Kramer welkom en opening bijeenkomst Als gebiedsgedeputeerde van Noordoost Fryslân wil ik u, mede namens

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013

Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap 29 mei 2013 Aan de deelnemers van de bijeenkomst is gevraagd aan te geven wat de gewenste rol is van de publieke partijen (Rijk, Provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Verkenning Metropolitaan landschap Hof van Delfland inclusief: Delflandse kust, Westlandse Zoom, Buytenhout en Rottemeren

Verkenning Metropolitaan landschap Hof van Delfland inclusief: Delflandse kust, Westlandse Zoom, Buytenhout en Rottemeren Verkenning Metropolitaan landschap Hof van Delfland inclusief: Delflandse kust, Westlandse Zoom, Buytenhout en Rottemeren Opdrachtgevers: Wethouder Revis, Den Haag Wethouder Van Huffelen, Rotterdam i.s.m.

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013 Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio Dick Verheijen 4 oktober 2013 Biesbosch ontwikkelingen Toekomstvisie Biesbosch 2021 Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch Biesbosch feiten Nationaal

Nadere informatie

Voor de kwaliteit van Limburg. Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014

Voor de kwaliteit van Limburg. Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014 Voor de kwaliteit van Limburg Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014 Prioriteit provinciale belangen Regio s van provinciaal belang: Nationaal Landschap Zuid-Limburg Maasdal

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK

Programma. Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Programma Arjan Kraijo - Wethouder Alblasserdam Algemene introductie Samenwerking met Molenwaard en SWEK Johan Mellegers commercieel directeur SWEK Stand van zaken ontwikkelingen Kinderdijk Lennart Graaff

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495 Update Subsidiemogelijkheden d.d. 5 december 2013 Inleiding Het project Versterken oeverwallen Bodegraven-Woerden richt zich op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van de oeverwallen

Nadere informatie

Inspreeknotitie Energiebeleving Bbb PMA 8 januari 2015

Inspreeknotitie Energiebeleving Bbb PMA 8 januari 2015 Inspreeknotitie Energiebeleving Bbb PMA 8 januari 2015 Introductie Goedenavond, allereerst hartelijk dank voor de gelegenheid om vanavond in te spreken. Mijn naam is Arien Scholtens en ik spreek hier in

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland 2013-2017 De ondergetekenden: 1. Gedeputeerde staten van Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Bond, handelend ter uitvoering van GS-besluit

Nadere informatie

Studiereis conservancies VS September 2013

Studiereis conservancies VS September 2013 Studiereis conservancies VS September 2013 Agenda voor vandaag Belangrijkste bevindingen en conclusies studiereis conservancies VS Voorgestelde vervolgstappen 2 Van Agenda 16 t/m voor 20 vandaag sept.

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland

Zaaknummer: Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1 toekomst recreatieterrein Slingeland Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 560498 Datum: 21 juni 2016 Portefeuillehouder: wethouder C.G. (Kees) Boender Bijlage: 1

Nadere informatie