I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN"

Transcriptie

1 I NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN 1 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 1.3 JONGERENBELEID 582 Jongeren ontmoetingsplekken In het speel- en ontmoetingsplekkenbeleid is gesteld dat in ieder stadsdeel (midden, west en oost) minimaal 1 vaste jongeren ontmoetingsplek dient te worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt de investering voor het jaar 2004 te handhaven en die voor de jaren 2003 en 2005 te laten vervallen en op de nemen in de lijst wenselijk. 2 Onderwijs en kinderopvang 2.1 ONDERWIJS 414 Uitbreiding IMC (overloop vanuit 2000) Vervallen 402 Spoedeisende aanvragen ihkv verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (overloop vanuit 2000/2002) In verband met de mogelijkheid van het indienen van aanvragen met een spoedeisend karakter in het kader van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van onze gemeente kan bij toewijzing door het College de hiermee verband houdende financiële problematiek geen reden tot weigering inhouden. Per jaar is er tot op heden daarom in het investerings plan opgenomen. De laatste jaren wordt er steeds minder een beroep gedaan op dit krediet. De bedragen zijn enkele jaren geleden opgenomen vanuit een redelijke defensief begrotingsbeleid. Er kan gekozen worden voor het laten vervallen van deze jaarlijkse investeringsbedragen (jaarlijkse lasten oplopend tot in 2007) en indien er zich een moment voordoet van een aanvraag deze investering ten laste van onvoorzien te brengen. Indien i.h.k.v. de huisvestingsverordening onderwijs een aanvraag komt onder deze noemer is de gemeente verplicht deze toe te kennen. Echter de afgelopen vijf jaar is er slechts twee maal over dit krediet beschikt. Gezien het bovenstaande is besloten deze investering op te nemen als PM en deze verplichting op te nemen in de risicoparagraaf. Op het moment dat de investering zich voordoet dienen de kapitaallasten van de investering ten laste van onvoorzien te worden gebracht. 419 Uitbreiding met 3 noodlokalen 2e fase klassenverkleining (overloop vanuit 2000) Vervallen 420 Onderwijsleerpakket en meubilair 2e fase klassenverkleining (overloop vanuit 2000) Vervallen 413 Aanpassen aula Atlas College (overloop vanuit 2002) Bij de bouw van het Atlas College is de aula van de school destijds gebouwd en ingericht als schouwburg. Daarbij is de prioriteit gelegd op een toneel met toneeltoren, toneelverlichting en gordijnen. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 1

2 Na het vertrek van de Schouwburg is de ruimte aan het Atlas College in gebruik gegeven. De ruimte is echter in z n geheel niet functioneel voor schoolgebruik. Daarbij is onlangs vastgesteld dat er in de overgekregen ruimten nogal wat asbest aanwezig is. In de aula bestaat het gehele ventilatie systeem uit asbesthoudende kanalen terwijl op het podium kokers van aanzienlijke afmetingen aanwezig zijn die eveneens asbesthoudende materialen bevatten. Teneinde de ruimte functioneel te maken zullen er enkele voorzieningen getroffen dienen te worden. Het betreft met name het verwijderen van de elektrische toneelinstallatie met verlichtingsarmaturen, het aanpassen van diverse wanden en het verwijderen van de stalen brug boven het podium. Ten gevolge van de asbest zullen de ventilatiekanalen (van asbesthoudend materiaal) vervangen moeten worden en de asbesthoudende kokers verwijderd moeten worden. In de gehele ruimte dienen er radiatoren bijgeplaatst te worden. Voorts dienen de brandveiligheidsvoorzieningen / vluchtwegen aangepast te worden. Op het podium zal een deugdelijke vloer met vloerbedekking aangebracht worden, zodanig dat deze ruimte als leerling-ruimte kan gaan dienen. In de Raadsvergadering van 15 april 2003 wordt dit voorstel behandeld. 415 Voorbereidingskrediet nieuwbouw IMC (overloop vanuit 2002) 406 2e voorbereidingskrediet IMC Het bestuur van het IMC is in het kader van de toekomstvisie van Rijswijk in overleg met de gemeente over één nieuwbouwlocatie voor drie gebouwen, de H.R. Holstlaan, de Burg. Elsenlaan en de Gen. Vetterstraat (thans de Schakel, maar deze is per gefuseerd met het IMC). Het bestuur heeft in dit kader de gemeente verzocht om twee voorbereidingskredieten. De kredieten zijn bestemd voor de voorbereiding. Dus o.a. voor het opstellen van Programma van Eisen, inschakelen architect enzovoorts. Het 1 e en 2 e voorbereidingskrediet zijn inmiddels door de Raad bij begrotingsraad beschikbaar gesteld. Op dit moment is er onderzoek gaande naar een geschikte bouwlocatie. Afhankelijk van het tijdstip van de uiteindelijke locatiekeuze zullen de uitgaven in het kader van de voorbereiding volgen. 403 Nieuwbouw 4 lokalen Prins Mauritsschool De Pr. Mauritsschool heeft voor het jaar 2000 toestemming gekregen voor een 10 e lokaal in de vorm van een tijdelijke voorziening. Omdat er geen ruimte is op het terrein heeft het bestuur een oplossing gezocht in permanente vorm. Voor 2002 heeft de school recht op een 11 e lokaal ten gevolge van de klassenverkleining. In de omgeving zijn er geen mogelijkheden voor medegebruik. Aangezien de gymzaal in slechte staat verkeert en de komende jaren veel onderhoud nodig heeft (voor rekening van de gemeente) is voorgesteld de gymzaal af te breken en op die plaats een aantal permanente lokalen te bouwen zodat de school voor de toekomst verzekerd is van goede huisvesting. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 404 Nieuwbouw Elsenburgschool In het kader van het wijkontwikkelingsplan Muziekbuurt moet de openbare school voor speciaal basisonderwijs Elsenburg m.i.v. 1 augustus 2003 verplaatst worden naar een locatie elders in Rijswijk. De genormeerde kosten voor nieuwbouw voor een school met 5 groepen worden geraamd op op bas is van het prijs peil Momenteel vindt er onderzoek plaats naar een ges chikte locatie. De mogelijkheid bes taat ook dat er sprake zal zijn van herhuisvesting i.p.v. nieuwbouw. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 2

3 405 Onderwijsleerpakket + meubilair Godfried Bomansschool De Godfried Bomansschool heeft een uitbreiding met twee groepen. Op basis van de gewijzigde verordening voorzieningen huisvesting heeft de school recht op uitbreiding van o.l.p. voor 2 groepen en uitbreiding meubilair voor 1 groep. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 407 Brandveiligheidsvoorzieningen J.H.Snijdersschool In het kader van de brandveiligheid heeft de brandweer een controle uitgevoerd in de J.H. Snijdersschool aan de D. Catterwijckstraat 6. Geconstateerd is dat er een aantal brandveiligheids-voorzieningen getroffen moeten worden. Op dit moment is het rapport van de brandweer nog niet binnen. Waarschijnlijk is een bedrag van noodzakelijk. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 408 Herstel stormschade Petrusschool Na een stormschade waarbij boeidelen van de Petrusschool zijn afgewaaid, is geconstateerd dat er sprake is van een constructiefout. Vervanging van de boeidelen en wijziging van de constructie is noodzakelijk. Overigens is deze schade gemeld bij de verzekering. Door de verzekeringsmaatschappij is inmiddels ,= schade-uitkering toegezegd e inrichting 3 lokalen IMC Op het huisvestingsprogramma 2002 is voor het IMC een bedrag opgenomen voor de huur van drie tijdelijke lokalen. Destijds is verzuimd om voor deze lokalen eerste inrichting aan te vragen. Aanspraak op eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en meubilair bestaat wanneer er sprake is van toekenning van een voorziening in de huisvesting en daarbij sprake is van uitbreiding van de totale huisvestingscapaciteit van de school. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 410 Uitbreiding groep 8 Godfried Bomansschool De Godfried Bomansschool heeft een uitbreiding met twee groepen. Op basis van de gewijzigde verordening voorzieningen huisvesting heeft de school recht op uitbreiding van o.l.p. voor 2 groepen en uitbreiding meubilair voor 1 groep. Het bestuur van de Laurentiusstichting geeft aan dat de Godfried Bomansschool voor meer dan 15 jaar huisvesting nodig heeft voor een 8 e groep. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 411 Voorbereidingskrediet gymzaal De Voorde/ Nieuwbouw gymzaal De Voorde Het bestuur van de school De Voorde heeft verzocht een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een gymnastieklokaal in de muziekbuurt ter vervanging van het gymnastieklokaal in de Citerstraat. De gymzaal citerstraat verkeert in een dermate staat van onderhoud dat er zeer groot onderhoud gepleegd moeten worden om de zaal weer geschikt voor gebruik te maken. Bovendien is in het kader van de WOP besloten dat de gymzaal daar weg moet. Onderzocht is in hoeverre de De Marimbahal ruimte biedt voor de gymnastieklessen van de Voorde. Die mogelijkheden zijn er niet daar de Marimbahal al volledig is volgeroosterd met gymnastiekuren van met name het Atlas College. Het bovenstaande houdt in dat er bij de Voorde straks een gymzaal gebouwd (planning 2004 uitvoering) zal worden. Wel zal er een inspanningsverplichting ontstaan om deze investering op te vangen binnen de bouwgrondexploitatie van de Citerstraat. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 3

4 Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 413 Verplaatsen entree Petrusschool Het schoolbestuur heeft verzocht de entreepui bij de dislocatie van de Petrusschool te verplaatsen in het kader van vandalisme Er is al diverse keren brand gesticht onder de luifel bij de entree. Door de entreepui te verplaatsen wordt dit voorkomen. Dit betreft een investering i.h.k.v. de huisvestingsverordening. Op basis van deze verordening is de gemeente verplicht deze investering in het investeringsplan op te nemen. 416 Bestuurlijke schaalvergroting openbaar primair onderwijs Uiterlijk 1 januari 2004 zal het openbaar primair onderwijs verzelfstandigd zijn en fuseren met het openbaar primair onderwijs in Delft. De kosten zijn bedoeld voor het onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden van verzelfstandiging. 2.2 KINDEROPVANG 651 Huisvesting peuterspeelzalen Hier geldt hetzelfde verhaal als bij de spoedeisende aanvragen i.h.k.v. de verordening huisvesting onderwijs. Momenteel zijn er enkele peuterspeelzalen gehuisvest in schoolgebouwen. Op het moment dat de scholen deze ruimte opeisen moet er huisvesting voor de peuterspeelzaal gevonden worden. Op dit moment zijn er geen concrete ontwikkelingen. Voorgesteld wordt dan ook dit krediet voor PM te ramen en op het moment dat zich een herhuisvesting voordoet een krediet beschikbaar te stellen en de lasten ten laste van onvoorzien te brengen. 3 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 3.2 WIJKONTWIKKELING KL&Art 1 Multifunctioneel centrum nabij Tunneldak Ter uitvoering van de Wijkontwikkelingsplannen dient het gebouw 'de Koepeltjes gesloopt te worden. Hiervoor in de plaats zal op of nabij het tunneldak een nieuw Multifunctioneel Centrum (FC) moeten komen. Het College verwacht in de raad van mei een voorstel aan de raad voor te leggen waarin een optie tot huur van ruimte in de besluitvorming wordt meegenomen. KL&Art 2 Herinrichting tunneldak nabij Braakensieklaan Kl.&Art 3 Verbetering oversteekbaarheid Generaal Spoorlaan (overloop vanuit 2001). Kl.&Art 4 Extra haltes buslijn 18 (overloop vanuit 2001) Investeringsmonitor Plan van Aanpak 4

5 Kl.&Art 7 Verbeteren binnenterrein Regenbooglaan, Terracottastraat, Hoogkamerlaan In de wijk liggen veel binnenterreinen. Deze bieden veel speelruimte aan kinderen en recreatieve mogelijkheden voor ouderen. Een aantal terreinen wordt aantrekkelijker ingericht. Samen met bewoners worden daarom ideeën, wensen en mogelijkheden bekeken om de binnenterreinen opnieuw in te richten. Alleen het binnenterrein aan de Terracottastraat is voor het grootste gedeelte openbaar terrein. De gemeente zal een gedeelte van deze herinrichtingskosten voor haar rekening nemen. In de wetenschap dat het terrein heringericht zou worden is medewerking verleend aan de woningcorporaties het binnenterrein tijdelijk te gebruiken als gronddepot. Muz. Wenselijk. Vernieuwingsplan Muziekbuurt Muz. 2. Instellen 30 km-zone Muziekbuurt (overloop vanuit 2002) Er zal een 30 km zone ingevoerd worden. Bij de uitwerking van de plannen zal meteen de parkeersituatie worden bekeken en wordt tevens aandacht besteed aan veilige fietsroutes door de wijk. In de investeringsbedragen is al rekening gehouden met een subsidieverwachting van Muz. 4 Onderzoek verbetering veiligheid Admiraal Helfrichsingel/Harpsingel (overloop vanuit 2002) Conform het raadsvoorstel Verkeersveiligheid Admiraal Helfrichsingel zijn inmiddels 2 busvriendelijke drempels, voorzien van voetgangersoversteekplaatsen, aangelegd. De aanleg van de rode fietssuggestiestroken op de Harpsingel en Admiraal Helfrichsingel maken onderdeel uit van het inrichtingsplan van de muziekbuurt, dat op dit moment in de inspraak is. Muz. 5 Opknappen diverse speelplekken (overloop vanuit 2001) Voor de jongste bewoners in de wijk zijn goede, veilige en aantrekkelijke speelplekken erg belangrijk. Samen met de bewoners zal verder worden nagedacht over de inrichting en het opknappen van de speelplekken. Het betreft de speelplekken op de hoek van de Ocarinalaan, de Klaroenstraat en de avonturenspeelplaats aan de Tubasingel. Muz. 6 Verbeteren uitstraling winkelcentrum Waldhoornplein (overloop vanuit 2002) Het opwaarderen van het winkelcentrum bestaat o.a. het vervangen van de bestrating, het vervangen van het straatmeubilair en het aanpassen van de groenvoorzieningen. Het winkelcentrum wordt opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Muz. 8 Tijdelijk inrichten terrein school Citerstraat als groengebied (overloop vanuit 2001) ST.Z. 1 Multifunctioneel Centrum Stervoorde Ter uitvoering van de Wijkontwikkelingsplannen dient het huidige Stervoorde gesloopt te worden. Hiervoor in de plaats zal een centrum van m2 moeten komen. Dit centrum is bestemd voor de wijken ten westen van de Pr. Beatrixlaan incl. de Strijp (aantal inw ). Nog niet aan te geven is of er sprake zal zijn van nieuwbouw van een centrum of dat er mogelijkheden zullen zijn tot huur van ruimte. Vooralsnog is het in het investeringsplan opgenomen bedrag gebaseerd op nieuwbouw, waarbij er rekening is gehouden met het feit dat een deel van de investering gedekt wordt door de grondopbrengst. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 5

6 ST.-Z 2 Opwaarderen winkelcentra Van Mooklaan/H. Dunantlaan (overloop vanuit 2001) Het opwaarderen van de winkelcentra bestaat o.a. het vervangen van de bestrating en het vervangen van het straatmeubilair. Voor opknappen van het winkelcentrum aan de Van Mooklaan (het gemeentelijk deel) wordt ,- geraamd. De werkzaamheden voor het deel aan de H. Dunantlaan komen voor rekening van de eigenaren. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.Z. 3 Voorzieningen voor de jeugd (overloop vanuit 2002) Voor een gezinswijk zijn goede voorzieningen voor kinderen en jongeren een voorwaarde. Er worden voor jonge kinderen in de nabije woonomgevinggoede speelvoorzieningen gerealiseerd. Voor de wat oudere kinderen kunnen speelplekken verder van huis interessant zijn, zoals voetbalveldjes of verharde basketbalveldjes. Deze moeten gescheiden worden van de voorzieningen voor jonge kinderen. Het betreft hier het opknappen van de speelplekken aan de A. Jacobsstraat, bocht Van Mooklaan, P. Doumenstraat en de M.L. Kinglaan. Daarnaast is geld gereserveerd voor de aanleg van een nieuwe speelplek. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.Z. 4 Afstemming wegprofiel Bekkerslaan, Van Mooklaan en Brederodelaan op de weg (overloop vanuit 2002) in de wijk wordt op een aantal plaatsen regelmatig te hard gereden. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, vooral op de Van Mooklaan, de Mgr. Bekkerslaan en de Wethouder Brederodelaan. Onderzocht zal worden hoe de inrichting van deze straten beter kan worden afgestemd op de functie van de weg, waarbij ook aandacht is voor veilige verkeersroutes. In de investeringsbedragen is al rekening gehouden met een totale subsidieverwachting van Gezien het gegeven dat buslijn 18 toch weer door Steenvoorde-Zuid gaat rijden is de investering voor de aanpassing van het wegprofiel van aanzienlijk mindere omvang dan geraamd. Het resterende bedrag, ca. 1.2 mln. is opgenomen in de lijst wens elijk voor de uitvoering van beeldkwaliteits plan. ST.Z. 6 Verbeteren woonomgeving 2 flats Mgr. Bekkerslaan (overloop vanuit 2002) Rondom de flats in de wijk is veel ruimte. De meeste gebieden zijn ingericht als parkeerterrein met wat rafelig groen als afscheiding naar het openbare gebied. De woonomgeving wordt aantrekkelijker ingericht, waarbij de aandacht zich vooral richt op de parkeerterreinen en goede verlichting. In dit verband is het ook van belang dat de relatie met de openbare ruimte meer vorm krijgt. De kosten betreffen alleen het gemeentelijk aandeel. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.-Z. 7 Verbeteren woonomgeving flats Van de Boschlaan/Brandsmastraat (overloop vanuit 2001) Behalve aanpassingen aan de flats, dient ook de woonomgeving rondom de flats worden heringericht. Hierbij wordt ook het groengebied aan de Pater Doumenstraat betrokken. Deze kosten betreffen alleen het gemeenlijk aandeel en zijn excl. de maatregelen voor de beschoeiing, deze komen t.l.v. de post 241 vernieuwen beschoeiing vaarten. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). ST.Z. 8 Verbeteren woonomgeving diverse flatwoningen Steenvoorde-Zuid (overloop vanuit 2002) De woningbouwverenigingen zijn bezig met plannen voor de verbetering van de woonomgeving van de Planetenflats en de flats aan de Henri Dunantlaan, M.L. Kinglaan. Mgr. Bekkerslaan en M. Campslaan. De gemeentelijke kosten zijn voor het revitaliseren van het groen rondom de tien flats. Uitvoering van de maatregelen cf. het beeldkwaliteitplan is afhankelijk van de dekking (zie St.Z.4). T.Wer 3 Aanpassen fietsroute (overloop vanuit 2002) Om de veiligheid van de fietsers te verbeteren is het noodzakelijk om dubbelzijdige fietspaden aan te leggen op het noordelijk deel van de S.W. Churchilllaan, tussen de Pr.Margrietsingel en de Steenvoordelaan. Doordat een deel van het fietspad al dubbelzijdig is aangelegd en door te kiezen voor minimale aanpassingen op de Buziaulaan en de Louis Bouwmeesterstraat volstaat met het aanleggen van het gedeelte middenberm Prinses Beatrixlaan tot aan de Prinses Margrietsingel. Het bedrag kan hiermee worden teruggebracht van tot Investeringsmonitor Plan van Aanpak 6

7 T.Wer 11 T.Wer 13 T.Wer 14 T.Wer 15 T.Wer 16 Aanleggen langzaamverkeersroute park "Driesprong" Verbeteren groenomgeving Rehobotschool Verbeteren omgeving De Eekhoorn Herinrichten straten, binnenterreinen Mr. D. Fockstraat e.o. Herinrichten parkeerplaats achterzijde Gen. Berenschotlaan 3.3 OUD RIJSWIJK 213 Verbetering openbaar gebied Oud-Rijswijk (overloop vanuit 2002) In het kader van de uitvoering van de nota De ontdekking van Oud Rijswijk worden inrichtingsvoorstellen opgesteld voor onder andere de directe omgeving van de N.H.-kerk, het Ruysdaelplein, het Mallegat, de Doelenstraat, de Willemstraat en het brede deel van de Herenstraat. Hierbij wordt gestreefd naar eenduidige, herkenbare bestratingsprofielen, afgestemd op het karakter van het Oude dorp. De inrichtingsvoorstellen worden opgesteld in nauw overleg met de belangengroeperingen in Oud Rijswijk. In verband met de ontwikkelingen rondom het Mallegat wordt er vanuit gegaan dat deze minimaal budgettair neutraal zullen zijn. Deze zullen worden opgenomen in de bouwgrondexploitatie Oud Rijswijk. Plannen voor de Doelenstraat zijn er op dit moment niet. De planning is als volgt: 2003 Ruysdaelplein Brede deel Herenstraat / Willemstraat De kosten kunnen deels worden gedekt uit de reserve Revitalisering Oud Rijswijk, de reserve Bovenwijkse voorzieningen en een deel van de bijdrage uit de vereveningsreserve woningbouwlocaties. 3.4 RUIMTELIJKE ORDENING 812 Vervanging luchtfoto's Bij het ontwikkelen van stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplanbeoordeling en -onderzoek, alsmede bij de periodieke taxaties in het kader van de wet WOZ, zijn luchtfoto's onontbeerlijk. De frequenties van het laten maken van luchtfoto s is verhoogd van eens per 5 jaar naar eens per 4 jaar. Dit met name om voor elke hertaxatie die uitgevoerd wordt ten behoeve van de wet WOZ, actuele luchtfoto s in te kunnen zetten. Van de totale kosten ad kan 40% ( 9.000) worden toegerekend aan de hertaxaties. Door de relatie met de uitvoering van de wet WOZ is het mogelijk om 60% ( 5.500) van deze toerekening te verhalen op de afnemers van de WOZ -gegevens (Belastingdienst en Hoogheemraads chap). Investeringsmonitor Plan van Aanpak 7

8 4 Volksgezondheid en Milieu 4.1 GROEN 568 Hondenbeleidsplan (overloop vanuit 2002) Door de gemeente zal in 2003 het Hondenbeleidsplan worden opgesteld. Handhaving, financiering en de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte zijn belangrijke aspecten bij het bepalen van het beleid. De investering is beperkt tot het opstellen van het plan, het bedrag dat was opgenomen voor de uitvoering is vervallen. 561 Groot onderhoud plantsoenen Voorgenomen wordt de investering in 2008 uit te voeren waarna de lasten in 2009 terugkomen. 562 Herstel asfaltpaden in parken en plantsoenen Op basis van inspectieresultaten is een meerjarenplan opgesteld. Hierbij is gelet op de locatie van het gebied en de beloopbaarheid van de paden. Vervolginspecties en nog te ontwikkelen plannen kunnen leiden tot aanpassing van het programma. 563 Renovatie parkmeubilair Wenselijk 564 Verbinding Wilhelminapark / Elsenburgerbos 565 Herstel oevervoorzieningen in het Elsenburgerbos Veel van de beschoeiingen in het Elsenburgerbos zijn meer dan 20 jaar oud en zijn kapot of geheel verdwenen. Door hoge waterstanden en hoge stroomsnelheden zijn er op diverse plekken afkalvingen van de taluds ontstaan. 567 Vervanging groenbeheerssysteem 568 Groenplekken in Oud Rijswijk In het speel- en ontmoetingsplekkenbeleid is geconstateerd dat er een groot tekort is aan speelgroen in Oud Rijswijk. Hierop is besloten openbare ruimte op de hoeken Kerklaan-Ieplaan en Geestbrugweg-Leeuwendaallaan als speelgroen her in ter richten. De exacte vormgeving van de eerste van deze twee plekken is gedeeltelijk afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Jongeren Ontmoetingsplek in Oud-Rijswijk. Voorgesteld wordt de raming omlaag bij te stellen naar en het overige deel op de nemen in de lijs t wens elijk. 569 Mountainbikeparcours Stadslandschap 570 Wegen- en groenstructuur Plaspoelpolder Investeringsmonitor Plan van Aanpak 8

9 571 Herinrichting natuurgroen Strijpwetering Wenselijk. 572 Toekomstvisie Stadslandschap Wenselijk. 573 Groen Hoofdwegennetwerk 4.2 LANDGOEDERENZONE 569 Uitvoeringsplan inrichting Landgoederenzone (overloop vanuit 2002) Wenselijk. 574 Opwaarderen onderhoudsniveau Landgoederenzone Bij het besluit tot aankoop van de landgoederenzone is aangegeven dat voor de opwaardering van het onderhoudsniveau (oors pronkelijk fl.1 mln. incl. btw) benodigd is. 4.? AFVALVERWIJDERING 711 Vervanging 1100 liter containers 712 Ondergrondse inzameling van restafval bouwlocaties. Ophalen van diverse componenten huisvuil "nieuwe stijl" gebeurt met behulp van ondergrondse containers. Met behulp van een speciaal ingerichte huisvuilwagen wordt ter plekke de verzamelcontainer geledigd. Voor wat betreft het volume zou één ondergrondse container op 35 woningen voldoende zijn, echter er dient rekening te worden gehouden met een maximale loopafstand van 75 meter. Derhalve is uitgegaan van één ondergrondse container op 30 woningen. Totale kosten per container bedragen ca Voor het onderhoud van een ondergronds e container is 127 per jaar nodig. 713 Ondergrondse inzameling van GFT-afval bouwlocaties Ophalen van diverse componenten huisvuil "nieuwe stijl" gebeurt met behulp van ondergrondse containers. Met behulp van een speciaal ingerichte huisvuilwagen wordt ter plekke de verzamelcontainer geledigd. Voor wat betreft het volume zou één ondergrondse container op 35 woningen voldoende zijn, echter er dient rekening te worden gehouden met een maximale loopafstand van 75 meter. Derhalve is uitgegaan van één ondergrondse container op 30 woningen. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is 127 per jaar nodig. 714 Ondergrondse inzameling van glas. Ophalen van de diverse componenten afval waaronder glas kan met behulp van ondergrondse verzamelcontainers. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is 127 per jaar nodig. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 9

10 715 Ondergrondse inzameling van oud papier. Ophalen van de diverse componenten afval waaronder oud-papier en karton kan met behulp van ondergrondse verzamelcontainers. Lediging geschiedt met behulp van een speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagen. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is 127 per jaar nodig. 716 Ondergrondse inzameling algemeen Uitgangspunt bij het starten van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex was en is dat op korte termijn voldaan zal worden aan de P90-norm. Deze norm is ontwikkeld in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en geeft richtlijnen inzake de arbeidsbelasting van huisvuilbeladers. De invoering van deze verscherpte norm heeft een lagere belasting per werknemer tot gevolg, maar ook dat er minder afval per werknemer kan worden afgevoerd. Om een substantiële formatie-uitbreiding van de huisvuilinzameldienst te voorkomen, is het noodzakelijk te trachten via verschillende wegen de dagelijkse belasting van de medewerkers te verminderen. Dit kan o.a. door invoering van inzameling met behulp van ondergrondse verzamelcontainers. Als uitgangspunt is genomen dat minicontainers niet worden vervangen, maar dat alleen de grintgewassen-cocons worden vervangen. Er wordt aangesloten bij het schema van herstructurering wijken conform het investeringsplan. Hierbij is een bedrag voor infrastructurele maatregelen opgenomen (zie post Incidentele voorzieningen in de woonwijken). Ook de maatregelen in het kader van de WijkOntwikkelingsPlannen zijn opgenomen in de post ondergrondse inzameling algemeen. Doordat er nog enkele kredieten beschikbaar zijn, zijn er lagere bedragen opgevoerd. Voor het jaarlijkse onderhoud van een ondergrondse container is 127 per jaar nodig. 4.? RIOLERINGEN 722 Stamriool Jaagpad-Haagweg (overloop vanuit 1995) Dit riool is aangelegd in 1933 en heeft een lengte van circa 3,3 km. Het beheer is in handen van de gemeente. De kosten van het riool worden voor 7/8 deel door het Hoogheemraadschap Delfland en voor 1/8 deel door de gemeente Rijswijk gedragen. Globale inspectie heeft reeds aangetoond, dat renovatie op termijn noodzakelijk zal zijn. De totale kosten van deze renovatie worden geschat op Maatregelen i.v.m. nader uitwerken basisrioleringsplan (overloop vanuit 1997) 724 Maatregelen i.v.m. nadere uitwerking basis rioleringsplan Het gemeentelijk rioleringsplan geeft aan dat er door de waterkwaliteitsbeheerder (Hoogheemraadschap van Delfland) enige haalbaarheidsinspanningen van de gemeente worden verwacht. Met name de vuiluitworp per rioleringsoverstort (nooduitlaat van het rioolstelsel bij hevige regenval) en het effect hiervan op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater dienen onderzocht te worden. Het vrijvervalstelsel van Rijswijk, Den Haag en Voorburg en gedeeltelijk Wateringen vormt een geheel. Een gezamenlijke aanpak van de rioleringsberekeningen is noodzakelijk om integrale verbeteringsmaatregelen te kunnen opstellen. Deze voorbereidende werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd en naar verwachting kunnen medio 2002 de maatregelen worden gepresenteerd. In het geactualiseerde gemeentelijke rioleringsplan (gereed begin 2002/2003) worden zoveel als mogelijk de (financiële) gevolgen van deze maatregelen meegenomen. In het huidige rioleringsplan zijn in het kader van het verminderen van de vuiluitworp de totale verbeteringsmaatregelen voorlopig geraamd op Waarbij wordt opgemerkt dat de werkelijke kosten lager zouden kunnen uitvallen door te zoeken naar alternatieve oplossingen. Voor het aansluiten van niet op het riool aangesloten panden is een bedrag van opgenomen. E.e.a. dient voor 2005 gerealiseerd te zijn. Hierover vindt regelmatig overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland plaats. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 10

11 721 Rioolvernieuwing in diverse wijken (overloop vanuit 2002) De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente tot het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan om aan de invulling van de bij de gemeenten berustende zorgplicht voor de aanleg en beheer van een goed rioolstelsel gestalte te geven. In samenwerking met een extern adviseur zijn de riolen geïnventariseerd en globaal geïnspecteerd en zijn alle gegevens verwerkt in bestanden van het beheerplan. Op basis van deze gegevens worden maatregelen aangegeven, welke vervolgens zijn vertaald naar financiële consequenties. Het rioleringsplan geeft aan dat op basis van levensduurverwachting extra geïnvesteerd zal moeten worden. Nader onderzoek op basis van de kwaliteit (inspectie) zal het uiteindelijke moment van vervanging dienen aan te geven. In 2003/2004 zal het gemeentelijk rioleringsplan worden herzien, het investeringsplan zal hierop worden aangepast. 722 Vervanging rioolgemalen De gemeente beheert opvoergemaaltjes in de vrijvervalriolering en gemalen in de drukriolering. Het elektromechanische deel van een gemaal dient éénmaal per 15 jaar vervangen te worden. De vervanging vindt plaats op basis van de technische staat van de pomp en de elektronische aansturing. 723 Vervanging rioolbeheerapparatuur 4.? MILIEUBEHEER 730 Vervangen geluidsmeetapparatuur In het kader van de milieuvergunningverlening dienen de geluidsvoorschriften gecontroleerd te worden. Ook voor de controle op de naleving van vergunningen op grond van de APV is geluidsmeetapparatuur noodzakelijk. Bij de afdeling Vergunning en Handhaving zijn twee geluidsmeters in gebruik, waarvan er één sterk verouderd is en vervangen dient te worden. 5 Veiligheid 5.? BRANDWEER 021 Vervanging dienstauto s De brandweer beschikt over dienstauto s, welke vanwege de hoge mate van bedrijfszekerheid om de zes jaar worden vervangen. Deze auto s worden gebruikt voor de afdelingen: - repressie en nazorg: (reserve)piketdienst - pro-actie en preventie: controles e.d. - preparatie: opleidingen, instructies, technische en huishoudelijke dienst De vervanging van de dienstauto s betreft in 2004 de vervanging van de piketauto officier van dienst en in 2006 van een dienstauto ten behoeve van de afdelingen voor preventieve controles (handhaving), instructies in bedrijven en logistieke ondersteuning, waarbij deze auto tevens ingezet kan worden als vervangende piketauto voor de officier van dienst. Aan deze voertuigen dient een hoge mate van betrouwbaarheid te worden gesteld. Het niet vervangen van deze voertuigen is niet verantwoord. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 11

12 022 Vervanging autospuit In het jaar 2003 moet rekening worden gehouden met de vervanging van een blusvoertuig. Deze vervanging was oorspronkelijk in het jaar 2002 gepland. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het BTW-compensatiefonds is de vervanging van de tankautospuit doorgeschoven naar Verder uitstel van de vervanging van dit voertuig zal een extra verhoging van de post onderhoud voertuigen tot gevolg hebben. De aanschaf van dit voertuig is via de Hulpverleningsregio Haaglanden middels een regionaal raamcontract geregeld. Het raamcontract levert een lagere aanschafprijs op. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord. 023 Vervanging redgereedschap Het (hydraulisch) redgereedschap is het meest essentiële gereedschap voor hulp aan slachtoffers bij ongevallen op de weg en ongevallen op water- en spoorwegen, alsmede bij bedrijfsongevallen. Aan dit gereedschap worden bijzonder hoge eisen gesteld en de bedrijfszekerheid moet 100% zijn. Het gereedschap maakt deel uit van de inventaris van de tankautospuit. De vervanging was oorspronkelijk in 2002 gepland. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord. 024 Vervanging persoonlijke uitrustingsstukken Betreft vervanging van beschermende kleding zoals blusoveralls, laarzen en helmen. Het gaat hier om de persoonlijke veiligheid van het personeel. Bij de feitelijke vervanging zal kritisch worden gekeken welke uitrustingsstukken daadwerkelijk aan vervanging toe zijn. Hierdoor kan het bedrag, dat gemoeid is met deze investering mogelijk lager kan uitvallen. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord 025 Vervanging persluchttoestellen Dit betreft de reguliere vervanging van adembeschermende apparatuur. Deze apparatuur is van groot belang voor de persoonlijke veiligheid van het brandweerpersoneel bij de feitelijke brandbestrijding. Een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord 026 Vervanging autoladder Voor het uitvoeren van redding op hoogte alsmede bij horizontaal drenkelingentransport dan wel ter ondersteuning van brandbestrijding en/of technische hulpverlening dient de brandweer te beschikken over een redvoertuig met een hoge bedrijfszekerheid. De autoladder is een voor de brandweer meest elementair instrument in de taakuitvoering, waarbij redden gaat voor blussen. Het huidige redvoertuig, een autoladder, is na een dienstperiode van 15 jaar aan vervanging toe. Gezien de hoge mate van noodzakelijke betrouwbaarheid van dit redvoertuig en de leeftijd van het huidige voertuig is een langer uitstel van de vervanging is niet verantwoord 027 Aanschaf verbindingsmiddelen Het landelijk ProjectC2000 van het ministerie van BZK dient in de komende jaren een nieuw verbindingsnetwerk tot stand te brengen voor de hulpverleningsdiensten. In het kader van dit nieuwe verbindingsnetwerk dienen ook de huidige lokale verbindingsmiddelen ten behoeve van de brandweer, zoals mobilofoons, portofoons en alarmontvangers vernieuwd te worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal BZK hiervoor geen subsidie verlenen en dient derhalve rekening te worden gehouden met een volledig ten laste van de gemeente blijvende investering. Na de nodige vertragingen wordt verwacht, dat e.e.a. binnen de regio Haaglanden in 2003 zijn beslag zal gaan krijgen. Het te volgen traject wordt in hoge mate extern bepaald, waarin de gemeente volgend dient te zijn 028 en 029 Inrichting crisisruimte De ruimte waar ten tijde van rampen het gemeentelijk crisiscentrum is gevestigd zal worden gerealiseerd in de nieuwe brandweerkazerne. De kosten voor de middelen (smartscherm, gesloten informatienetwerk, verbindingsnetwerk, stafkaarten, noodstroomvoorzienening etc.) welke benodigd zijn in deze ruimte om ten tijde van een crisis adequaat te kunnen handelen worden ingeschat op ( voor investeringen met een afs chrijvings termijn van 12 jaar e n Investeringsmonitor Plan van Aanpak 12

13 voor investeringen met een afschrijvingstermijn van 20 jaar). De afschrijvingstermijn van 20 jaar betreft m.n. de investering voor een noodstroomvoorziening. Het jaar van investeren zal gelijk zijn aan het jaar van oplevering van de eerste fase van de nieuwbouw van de brandweerkazerne, naar verwachting Vervanging/normalisatie brandkranen (jaar 2003) Voor het jaar 2003 worden de volgende bedragen geraamd: nieuwe aanleg sanering reconstructie Totaal T.l.v. gemeente Niet bekend is of de maximaal voor rekening van de gemeente blijvende kosten uiteindelijk verhaalbaar zijn op toekomstige grondeigenaren. Daarom zijn de lasten pro memorie geraamd. De investeringen die hier aan de orde zijn hebben betrekking op de werkzaamheden die het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland uitvoert. Op deze investeringen heeft de gemeente geen invloed. 031 Vervanging warmtebeeldcamera Ter ondersteuning van de repressieve brandbestrijding beschikt de brandweer over een tweetal warmtebeeldcamera s. De warmtebeeldcamera s zijn uitermate van belang bij de opsporing van mogelijke slachtoffers in situaties waar het zicht beperkt is en bij het onderzoek naar mogelijke verstopte brandhaarden. De camera s eisen een hoge mate van bedrijfszekerheid. Volgens het lopende vervangingsschema zou in het jaar 2006 één van de twee camera s moeten worden vervangen. Door diefstal van een camera en de vervanging nadien is de geplande investering voor het jaar 2006 verschoven naar het jaar Verkeer en vervoer 6.1 VERKEER VERKEER 203 Vervanging lichtmasten Een groot aantal lichtmasten is in de jaren '50 en '60 geplaatst, toen er nogal wat uitbreidingsplannen zijn gerealiseerd. Het beheerplan geeft aan dat deze masten de komende jaren dringend aan vervanging toe zijn. Visuele inspecties bevestigen dit beeld. Er is op basis van het beheerprogramma een minimuminvesteringslijn bepaald voor de komende 12 jaar. Voorgesteld wordt jaarlijks op te nemen. 204 Vervanging armaturen In Rijswijk is nog een flink aantal wijken dat gezien de huidige normen in aanmerking komt voor verbetering van de openbare verlichting. Verder zijn de verlichtingsarmaturen langs een aantal doorgaande wegen hard aan vervanging toe. Zowel de sociale veiligheid als de verkeersveiligheid is sterk gebaat bij uitvoering van deze investering. Voor planning e.d. wordt verwezen naar de nota "Openbare verlichting het vervolg. Op basis van het beheerprogramma is een minimum-investeringslijn bepaald voor de komende 12 jaar. 205 Vervanging kabelnet openbare verlichting Het kabelnet van de openbare verlichting is in eigendom en beheer bij de gemeente. Het grootste gedeelte van dit kabelnet dateert uit de jaren '50 en '60 of nog eerder en is inmiddels aan vervanging toe. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 13

14 Dit uit zich door vele kabelstoringen welke de betrouwbaarheid van de openbare verlichting ongunstig beïnvloeden. In het beheerplan van de openbare verlichting wordt aangegeven dat er jaarlijks ge ïnvesteerd moet worden. Verwacht wordt dat vanaf het jaar 2007 een groot aantal sectie/verdeelkasten vervangen dient te worden. Gelijktijdig met deze vervanging zal er netverbetering worden toegepast. 206 Incidentele voorzieningen in de woonwijken (overloop vanuit 2001/2002) Het is noodzakelijk, dan wel zeer gewenst, dat incidentele voorzieningen kunnen worden aangebracht in de wijken ten gerieve van de bewoners en ten behoeve van meer veiligheid voor bewoners en passanten bijv. door het aanbrengen van drempels in 30 km gebieden. Dit onder meer naar aanleiding van verzoeken uit de wijken. Bij de planning van de uitvoering wordt rekening gehouden met maatregelen vanuit de WOP, het verkeer- en vervoerplan en het project Duurzaam Veilig. Gezien de huidige marktontwikkeling is rekening gehouden met de verwachte prijsstijging. Voorgesteld wordt de investeringsbedragen te halveren. Omdat de inspraak voor de maatregelen aan de Huis te Landelaan (van Vredenburchweg Julialanaantje al is afgewikkeld en een voorstel in juni 2003 aan de raad zal worden voorgelegd, zijn de jaarschijven 2002 en 2003 al vastgelegd. Door de investeringsbedragen te halveren is de dekking voor de projecten inrichten van de kruising Admiraal Helfrichsingel/Wethouder Brederodelaan met de Prinses Beatrixlaan (beleidsplan - gedeelte van het totale investeringsbedrag) en halteren van bussen naast de weg (collegeprogramma) vervallen. Deze vervallen investeringsbedragen zijn opgenomen in de lijst wenselijk. 208 Vervangen wegbeheerprogrammatuur 222 Netwerkbeheersing verkeersregelinstallaties (overloop vanuit 2001) Teneinde een goede en veilige verkeersafwikkeling te kunnen garanderen wordt bij de verkeersregelinstallaties gebruik gemaakt van geavanceerde technieken. Met behulp van een centrale in het stadhuis kunnen verkeersregelingen (on-line) worden beïnvloed, zodanig dat de regelingen op elkaar worden afgestemd. Tevens kunnen bijv. bij calamiteiten of omleidingen aanpassingen in regelingen snel worden verzorgd. Tenslotte worden defecten in apparatuur en regelingen direct gemeld in de centrale, waardoor adequate actie mogelijk is. Bij de uitvoering van tramlijn 17 is reeds een deel van het noodzakelijk netwerk en de centrale gerealiseerd. Het investeringsbedrag heeft dan ook alleen betrekking op de completering van het netwerk en betreft die regelinstallaties die buiten de tramtracés vallen. 211 Uitvoering maatregelen verkeers- en vervoerplan (overloop vanuit 2002) De uit het Verkeer- en vervoerplan voortvloeiende maatregelen worden afgestemd op onder andere de meerjarenplanning onderhoud wegen, verbetering woonomgeving en bouw- en andere activiteiten. De maatregelen zullen gefaseerd uitgevoerd dienen te worden. Dit project heeft betrekking op die onderdelen van het verkeer- en vervoerplan welke financieel gezien niet uit de onderhoudsbegroting of andere plannen gefinancierd kunnen worden. Budget 2002 is reeds vastgelegd in afspraken e.v. vervallen. 214 Ontsluiting Schaapweg / Generaal Spoorlaan (overloop vanuit 2002) De realisering van de woningbouwlocatie t Park, de veranderde verkeersintensiteiten op het Schaapwegtracé als gevolg van de realisatie van de Verlengde Lozerlaan / Veilingroute en het leggen van de leidingen t.b.v. de AWZI maken het wenselijk de kruising te reconstrueren. Voor dit soort uitgaven heeft de raad de reserve bovenwijkse voorzieningen ingesteld. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit de diverse bouwgrondexploitaties binnen de gemeente. In het voorstel inzake het instellen van deze reserve is destijds aangegeven dat de kosten van de rotonde Generaal Spoorlaan / Schaapweg geheel of gedeeltelijk ten laste van deze reserve kan worden gebracht. Naar verwachting komt dit project in aanmerking voor subsidie ( ). Het resterende deel zal ten laste van de bouwlocatie worden gebracht. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 14

15 201 Herstel asfaltwegen Met behulp van het geautomatiseerd wegbeheersysteem, dat volgens de landelijk toegepaste CROW-systematiek werkt, is een onderhoudsstrategie opgezet. Er wordt bepaald welke weg wanneer en op welke wijze onderhouden moet worden en welke kosten de uitvoering van de onderhoudsmaatregel met zich meebrengt. Deze meerjarenplanning komt tot stand na een afweging van belangen, rekening houdend met het draagvermogen van de constructie, de financiële middelen in relatie tot de restlevensduur, prognoses van verkeersintensiteiten en andere te realiseren plannen. De planning wordt jaarlijks in de commissie VROW behandeld. In de jaren '60 en '70, toen er nog al wat uitbreidingsplannen werden gerealiseerd, zijn veel asfaltwegen binnen de gemeente Rijswijk aangelegd. Deze wegen behoeven groot onderhoud. Het gemiddelde investeringsbedrag over de komende 25 jaar bedraagt In de notitie "afweging kwaliteit onderhoud wegen voor elementen en asfalt verharding", die in 1995 in de toenmalige commissie ROG is besproken, is e.e.a. nader toegelicht. Zo zullen, bij uitblijven van de benodigde investeringen, de kosten voor klein asfaltonderhoud (gewone dienst) ontoelaatbaar stijgen. De commissie heeft destijds aangegeven dat zij het verloop van de kwaliteit van de asfaltverhardingen in de tijd, behorende bij een investering rond de acceptabel vindt. Gezien de marktontwikkeling is rekening gehouden met de prijsstijgingen. 202 Voorbereidingskrediet Zuidweg In oorsprong betrof dit project een fiets-/voetgangersbrug waaraan in een later stadium een openbaar vervoerfunctie is toegevoegd. Dit, niet in de laatste plaats, om de ontsluiting met het openbaar vervoer van de omgeving Jaagpad/'t Haantje/ Lange Kleiweg naar de toekomst zeker te stellen. Van het oorspronkelijke investeringsbedrag ad is gebruikt voor de voorbereiding van de Z uidweg. De bijdrage die de gemeente aan dit project moet leveren is als een apart investeringsproject opgenomen. Het resterende bedrag ad komt te vervallen en wordt als PM opgenomen. E.e.a. is afhankelijk van interne bes luitvorming en het vinden van de noodzakelijke kostendragers voor het project Zuidweg. 218 Zuidweg De totale realisatiekosten van de weg worden geraamd op 95 miljoen. Naas t een bijdrage vanuit de bouwgrondexploitatie Ypenburg zullen ook andere ins tanties het tracé Ypenburg - Prinses Beatrixlaan financieren. Naast de gemeente Rijswijk zijn dit onder meer het Stadsgewest Haaglanden, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Delft, gemeente Schipluiden en NS-Rail Infra Beheer. Het zgn. eigen aandeel in de kosten zal naar verwachting in totaal 13,6 miljoen zijn. De wijze waarop de gemeente haar aandeel zal inbrengen is op dit moment nog niet duidelijk. Voorlopig is deze investering als PM geraamd. In het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad heeft de gemeente al een eigen bijdrage geleverd van 6,8 miljoen euro. 207 Groot onderhoud Steenplaetsbrug Voor een op afstand bediende brug is het van groot belang dat de brug wat betreft het bewegingswerk, de besturingselektronica en alle overige aspecten in goede staat verkeert. Om de kosten van deze renovatie te bepalen heeft een hierin gespecialiseerd ingenieursbureau de brug uitvoerig geïnspecteerd. Uit deze inspectie is gebleken dat, naast de vervanging van de elektrische installatie, het tevens noodzakelijk is om het bewegingswerk te herstellen/vervangen. Ook dienen de scheepvaart-, landverkeersseinen te worden vervangen en afsluitbomen geplaatst te worden. De kosten hiervan worden geraamd op Omdat er reeds beschikbaar is gesteld, is er per saldo nog benodigd. Dit bedrag is exclusief de kosten voor het op afstand bedienen van de brug. Hiervoor is een aparte investering opgenomen. 221 Afstandbediening Steenplaetsbrug Eind 2000 hebben wij de Provincie Zuid Holland verzocht inzicht te geven in de kosten voor het op afstand bedienen van de Steenplaetsbrug. De kosten voor het aanbrengen van de afstandsbedieninginstallatie worden geraamd op Investeringsmonitor Plan van Aanpak 15

16 Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met aan onderhouds - en bedienings kos ten. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de renovatie van de Steenplaetsbrug. Hiervoor is een aparte investering opgenomen. Deze investering zal worden betrokken bij het raadsvoorstel Inrichting werf inclusief dekking Steenplaetsstraat. 209 Herstellen (duiker)bruggen Om het beheer van (duiker)bruggen planmatiger aan te pakken zal hiertoe een beheerplan worden opgesteld. Op basis van inspectie zal met behulp van dit beheerplan een investeringslijn worden opgesteld. Vooralsnog wordt er uitgegaan van een jaarlijkse investering van Uitvoeringsmaatregelen Duurzaam Veilig 215 Inspectie bruggen In 2001 is het beheerplan van de bruggen opgesteld. Op basis van de inspectie wordt met behulp van dit plan bepaald welke kunstwerken in aanmerking komen voor groot onderhoud. Elke 5 jaar dienen alle bruggen uitvoerig geïnspecteerd te worden. 216 Wegvakken Schaapweg / Mgr. Bekkerslaan (overloop vanuit 2002) 217 Wegvakken Schaapweg / Mgr. Bekkerslaan 220 Herinrichting middenberm Pr. Beatrixlaan Het raadsbesluit inzake de verkoop van de parkeerdekken op de middenberm van de Pr. Beatrixlaan leidt in ieder geval tot herstel- /herbestratingswerkzaamheden. Gelet op de voortschrijdende revitalisering van het winkelcentrum In de Bogaard is het wenselijk om de inrichting van de middenberm hiermee in overeenstemming te brengen. De middenberm zal onderdeel uitmaken van de studie meervoudig intensief ruimtegebruik. Op basis van de uitkomsten van deze studie zal een definitief voorstel volgen omtrent de inrichting van de middenberm. Het tijdstip van uitvoering is afhankelijk van de verwijdering van de parkeerdekken en uitkomsten van genoemde studie. 225 Vervanging verkeerslichteninstallaties Om een goede verkeersveilige verkeersafwikkeling te bevorderen is het noodzakelijk om bij verkeersregelinstallaties gebruik te maken van geavanceerde technieken. Installaties die in de loop der tijd aan vervanging toe zijn, zullen dan ook moeten worden vervangen door automaten, die deze moderne techniek bezitten. Uiteindelijk zal dit leiden tot een net van installaties, die de verkeersafwikkeling optimaal en zo veilig mogelijk laat verlopen. 233 Aanleg vrachtwagenparkeerterrein (overloop vanuit 2001) 231 Maatregelen als gevolg van parkeerbeleid 232 Vervanging betaalapparatuur parkeren Wenselijk. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 16

17 LANGZAAMVERKEERROUTES 209 Fietsverbinding vervoerders- centrum via zuidflank naar Delft (overloop vanuit 1999) De fietsverbinding tussen de Delftweg en de Brasserskade die loopt via de wijk Vrijenban is verre van ideaal. De werkzaamheden worden meegenomen met de aanleg van de tram. De gemeente zal een deel van de kosten voor haar rekening nemen. 206 Fietspad langs westkant vervoerderscentrum in Vrijenban (overloop vanuit 2000) 218 Fietspadennet (Uitwerking Fietsnota) (overloop vanuit 2002) Met deze investering kunnen de projecten genoemd in de door de raad vastgestelde nota Uitwerkingsnota Fiets worden gerealiseerd ( ), zodat een veilig en samenhangend fietsnetwerk binnen de gemeente ontstaat. De Uitwerkingsnota Fiets behelst de jaren 2001 tot en met Fiets-/voetgangersbruggen in de Strijp In het bestemmingsplan De Strijp zijn, over het water van de Strijp, twee fiets-/ voetgangersbruggen opgenomen. Over de planning, uitvoeringswijze, materiaalkeuze en vormgeving van beide bruggen zijn met buurgemeente Den Haag nog geen besprekingen gevoerd. Aangenomen is dat de kosten gelijkelijk verdeeld zullen worden tussen gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk en dat de uitvoering in 2005 ter hand zal worden genomen. Met deze investering is rekening gehouden binnen de nazorgreservering en kan dus als rendabel worden beschouwd. WATERWEGEN 242 Grondwatermeetnet-nota (overloop vanuit 2002) 244 Herstel kademuur aan de Handelskade (overloop vanuit 2002) 242 Herstel kademuur Havengebied In 2000 is er een inspectierapport opgesteld welke is gebaseerd op de technische staat van de Handelskade, over het gedeelte vanaf de Klipperstraat tot aan het gebouw waar de Kringloopwinkel is gevestigd. Deze inspectie heeft aangetoond dat de kademuur in staat van verval verkeert. De kademuur is gedeeltelijk naar voren gekanteld als gevolg van het doorroesten van de grondankers, waardoor er door de kieren zanduitspoeling plaatsvindt. Tevens is het metselwerk ernstig beschadigd en vertoont ernstige scheurvorming. Het in het rapport genoemde hersteladvies betreft twee mogelijkheden namelijk het aanbrengen van een stalen gording met grondverankering (afschrijving 10 jaar) of het aanbrengen van een volledige oeverbescherming in de vorm van stalen damwanden. De kosten hiervoor variëren van ca tot ca Gekozen wordt voor de eenvoudigs te herstelmogelijkheid. De kosten voor het herstel van 180 meter kademuur aan de zijde van de voormalige gemeentewerf worden geraamd op Vernieuwen beschoeiing vaarten De beschoeiingen die door de gemeente worden onderhouden hebben een totale lengte van circa 45 km. Aan veel singels is vernieuwing van de meer dan 20 jaar oude beschoeiing hard nodig daar deze kapot of geheel verdwenen is. Hierdoor ontstaan afkalvingen van de taluds die hier en daar oplopen tot circa één meter. Aan de hand van een beheerplan en visuele inspecties wordt een keuze gemaakt welke gedeelten het eerst voor vernieuwing in aanmerking komen. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 17

18 243 Baggerwerkzaamheden Het Hoogheemraadschap van Delfland schrijft jaarlijks de onderhoudsplichtigen aan om de watergangen op diepte te onderhouden. Aan de hand van een door Delfland gemaakte gebiedsindeling wordt in 2002 een baggerplan opgesteld. In het op te stellen baggerplan zal op indicatief niveau per uitvoeringsjaar voor de komende jaren gegevens over de kwaliteit en de kwantiteit van de baggerspecie bevatten. Aan de hand van deze gegevens kunnen de globale kosten voor de komende jaren in beeld worden gebracht. Op voorhand worden investeringsbedragen opgenomen zoals die in de laatste jaren nodig waren. 244 Opstellen integraal waterplan Wenselijk. 245 Aanleg baggerdepot Aan de hand van de vrijkomende gegevens uit het nog op te stellen baggerplan zal de afweging worden gemaakt ten aanzien van het inrichten van een baggerdepot. Gezien de onduidelijkheden met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van een mogelijk depot wordt vooralsnog de investering als P.M. post opgenomen. 7 Cultuur, Sport en Recreatie 7.1 SPORT SPORTVELDEN 531 Renovatie grassportvelden Voor de jaarlijkse renovatie van sportvelden is conform een interne planning een bedrag van jaarlijks opgenomen. Voor 2005 is geen bedrag opgenomen daar er voor 2004 twee renovaties gepland staan. (Zie ook toelichting 532). Voor de renovatie van de grassportvelden 111 (Irene Sportpark) en 303 (Sportpark Hoekpolder) in 2007 wordt geraamd. Er is een beheersplan sportvelden in de maak op basis waarvan het renovatieschema geactualiseerd zal worden. Tot de resultaten van dit beheersplan bekend zijn wordt de raming voor renovatie per jaar gehandhaafd. 532 Renovatie grassportveld Juventas Voor de jaarlijkse renovatie van sportvelden is conform een interne planning een bedrag van jaarlijks opgenomen. Voor het jaar 2003 staat echter een groot onderhoud gepland voor een veld op het sportpark van Juventas. Op dit sportpark zal een veld in de zogenaamde WETRA constructie worden aangelegd. Hierdoor vindt er een uitbreiding plaats van de bespelingsmogelijkheden van dit veld. Op alle sportparken in Rijswijk zijn inmiddels een of meerdere van deze velden aangelegd. Deze investering zal plus minus ,= bedragen. Hiervoor kunnen de renovatiebedragen uit het jaar 2002 en 2003 benut worden evenals een bedrag van uit een eerder vastgesteld inves terings plan voor de renovatie van de trainingsstrook van Juventas (jaars chijf 2004). 533 Renovatie kunstgrasveld Pr.Irenesportpark 108 De gemeente Rijswijk beschikt over twee kunstgrashockeyvelden (vervangen in 2002); een kunstgras korfbal/voetbalveld en een kunstgrastrainingsveldje. Indien de gemeente deze voorzieningen wilt handhaven is reguliere vervanging noodzakelijk. Het niet vervangen leidt tot gevaarlijke situaties en uiteindelijk tot sluiting van de velden. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 18

19 Op het huidige investeringsplan is de vervanging van twee kunstgrasvelden opgenomen. Het eerste betreft de vervanging van het korfbal/voetbalveld op het Irene Sportpark Een voorstel tot vervanging van dit kunstgrasveld zal in de raad van april behandeld worden. Het korfbalveld verkeert in een zeer slechte staat. Er ontstaan gevaarlijke situaties voor de sporters. Vervanging is dan ook zeer noodzakelijk. 534 Vervangen kunstgras veld 114 De is het tweede te vervangingen kunstgrasveld op het investeringsplan. Veld 114 betreft het kleine trainingsveldje achter de tribunen van RVC/Rijswijk. Het wordt in 2004 op een nieuwe manier qua kunstgras aangepakt. Het kunstgras wordt hier volgens de laatste ontwikkelingen gemaakt (socker kunstgras). De investering in de bovenlaag (50%) wordt in 10 jaar en de onderlaag (50%) in 20 jaar afgeschreven. Volgens de vervangingsplanning dient dit veld in 2004 te worden vervangen. Echter gezien de huidige gesteldheid van het veld kan deze investering opgeschoven worden naar Sproeiinstallatie Vredenburch Investeringen sportpark Vredenburch Er staan twee investeringen opgenomen in het investeringsplan inzake het sportpark van Vredenburch. Het betreft het aanleggen van een automatische sproeiinstallatie en de renovatie van veld 405. Totale investeringsbedragen Deze investeringen kunnen betrokken worden in de planvorming rond de landgoederenzone. Dit betekent dat de investeringen rendabel kunnen worden uitgevoerd als er binnen deze plannen zich een kostendrager aandient. 541 Renovatie veld 405, Vredenburch Zie toelichting Aanschaf tractor De huidige tractor is in 2006 aan vervanging toe. 543 Vervanging grasveegmachine Aanschaf van een grasveegmachine Aanschaf tractor/grasveegmachine. Voor de bedrijfsvoering in het groenonderhoud sportvelden is vervanging noodzakelijk. Veel van de werkzaamheden op de sportvelden wordt uitbesteed. Indien we de kwaliteit op het huidige niveau willen handhaven is het zelf uitvoeren van bepaalde werkzaamheden noodzaak. Hiervoor dienen machines vervangen te worden. SPORTHALLEN 536 Diverse voorzieningen sporthallen (overloop vanuit 1997) Dit bedrag is bestemd voor aanpassing van de hallen aan de ARBO normen. Krediet dient dus op grond van wettelijke verplichtingen gehandhaafd te blijven. In 1997 zijn een aantal investeringen m.b.t. de sporthallen samengevoegd. Een daarvan was bestemd voor het aanbrengen van een klimaatbeheersingsysteem in de Schilp. Dit krediet ( ,=) res teert nog. De noodzaak is aanwezig omdat de temperatuur in de s porthal oncontroleerbaar is bij met name grote toernooien en evenementen. Bij de aanschaf van de luchtbehandelingsapparatuur bij de renovatie van het zwembad de Wervel is rekening gehouden met het hergebruiken van de geïnstalleerde apparatuur in de sporthal de Schilp. De is dan ook bestemd voor de ins tallatiekos ten van reeds aanwezige apparatuur in de S chilp. Investeringsmonitor Plan van Aanpak 19

20 536 Vervangen schrobmachine van Zweedenzaal Het betreft de vervanging van de bestaande machine. 537 Vervanging schrobmachine Marimbahal Vervanging van de huidige schrobmachine staat gepland voor Vervangen CV installatie Marimbahal Conform de Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) is de vervanging van de cv-installatie in De Marimbahal gepland in Vervangen CV ketels sporthallen en welzijnsaccommodaties. Betreft de reguliere vervangingen van de bestaande ketels. Vervanging is noodzakelijk al zal wel kritisch gekeken worden naar het moment waarop vervangen moet worden. 539 Vervangen gymnastiekinstallaties Marimbahal In verband met te verwachten toenemend gebruik door het onderwijs en veroudering van de huidige installatie is vervanging noodzakelijk. Daarnaast zullen de putjes, waar de diverse installaties in bevestigd dienen te worden, aangepast worden. Er is sprake van toenemend schoolgebruik in de Marimbahal. Hieruit vloeit voort dat er geïnvesteerd dient te worden in de vervanging van installaties. Hier is dan ook sprake van noodzakelijke investeringen. Wel kan er een onderzoek gedaan worden naar de door het onderwijs te betalen tarieven in hoeverre deze dit soort investeringen dekken. 540 Jeugdgebouw/tribune Schilp Indien sporthal de Schilp dezelfde functie als voorheen blijft behouden (dus ook grootschalige evenementen) is de aanwezigheid van ruimte voor publiek (plusminus 300 personen) noodzakelijk. De huidige tribune-ruimte is toegewezen aan Fit-Life. Indien er geen ruimte gecreëerd wordt zal er meer publiek de zaalvloer betreden wat de kwaliteit van de vloer schade toe zal brengen. Tevens is er ten gevolge van ontwikkelingen rond de ontwikkelingen van Strijp 2/ t Park ruimte noodzakelijk voor het welzijnswerk en voor de opslag van materialen voor het onderhoud van de sportparken. Deze disciplines zijn nu gevestigd binnen het gebied dat voor de ontwikkeling van Strijp 2/ t Park noodzakelijk is. Vooralsnog zou deze ruimte in de horecaruimte van het nieuwe zwembad gehuisvest worden maar dit blijkt achteraf niet mogelijk. Door aanbouw aan de Schilp kan dit gerealiseerd worden. De investering kan ten laste van de bouwgrondexploitatie van Strijp2/ t Park worden gebracht. OVERIGE SPORT 544 Renovatie wielerbaan 7.2 CULTUUR 545 Scheidingsgordijn Schouwburg (overloop vanuit 1995) Investeringsmonitor Plan van Aanpak 20

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Project 95. Kredietvoorstel ten behoeve van het oplossen van enkele tekortkomingen in de nieuwbouw van het Palet. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 02.003.oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2011 conform het gestelde in deze nota vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2011 conform het gestelde in deze nota vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 13 december 2010 Agenda nr: Onderwerp: Vaststelling programma 2011 op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul. Aan

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018

Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Programma groot onderhoud openbare ruimte 2013 t/m 2018 Ruimtelijk Beheer 14 oktober 2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Planning 2013-2018... 4 3.1 Wegen... 4 3.2 Openbare verlichting... 4 3.3 Groen... 4

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2010 conform het gestelde in deze nota vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd het programma huisvesting onderwijs 2010 conform het gestelde in deze nota vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: Onderwerp: Vaststelling programma 2010 op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul. Aan

Nadere informatie

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven.

Algemeen Per voorziening onderwijshuisvesting zijn de criteria voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening beschreven. 1 TOELICHTING BIJLAGE 1 In bijlage I zijn opgenomen de criteria die van belang zijn voor het vaststellen van de noodzaak van de aangevraagde voorziening. De bijlage is onderverdeeld in deel A Lesgebouwen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/375078 1. Inleiding De Buitenrustbruggen zijn in 1935 en 1964 aangelegd. De bruggen zijn volgens het Haarlems Verkeer en Vervoerplan (HVVP)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0135 Rv. nr.: 11.0135 B en W-besluit d.d.: 6-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1214 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan

Raadsvoorstel Krediet voor de voorbereiding en uitvoering van diverse maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel20071171301 Portefeuillehouder J.J. Nobel Steiler M. van Munster Collegevergadering 25 september 2007 Raadsvergadering 25 oktober 2007 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Ter verduidelijking van het beleid is in dit stuk de openbare verlichting in één wijk geïnventariseerd op de in het beleid op genomen aspecten. Vooraf echter duidelijk

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Onderwerp : Renovatie gemeentwerf en nieuwbouw brandweerkazerne

Onderwerp : Renovatie gemeentwerf en nieuwbouw brandweerkazerne Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 januari 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 16 januari 2016 Nummer : 1 Onderwerp : Renovatie gemeentwerf en nieuwbouw brandweerkazerne Bijlage(n) : 1. Concept

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK

Onderwerp beschikbaar stellen budget voor realisatie club / kleedgebouw DAK Raadsvoorstel Inleiding Atletiekvereniging DAK is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om een eigen accommodatie te realiseren in sport en recreatiepark de Schroef. In eerste instantie was het de

Nadere informatie

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein.

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. Raad van 27 juni 2006 Agendanummer: 16 Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. AANLEIDING Zoals bekend is momenteel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen Collegevoorstel Inleiding In het gemeentelijk programma Wegbeheer staat de Wilhelminastraat in Drunen op de nominatie om aangepakt te worden. Door de slechte afwatering, diverse verzakkingen en lekkages

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het verlenen van een voorbereidingskrediet Smalle Haven

Raadsbijlage Voorstel tot het verlenen van een voorbereidingskrediet Smalle Haven gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 107 lnboeknummer OOP001872 Beslisdatum BTW 16 mei 2000 Dossiernummer 020.405 Raadsbijlage Voorstel tot het verlenen van een

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake beslissing op aanvragen onderwijshuisvesting met

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake beslissing op aanvragen onderwijshuisvesting met m)++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 03R.Z03.004 lnboeknummer o3voox683 Beslisdatum Baw S maart 2003 Dossiernummer 3xo.aS3 Raadsvoorstelinzake beslissing op aanvragen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 11-32 Registratienummer raad 616553 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD

VOORSTEL AAN DE RAAD VOORSTEL AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. 22 september 2011 Raadsvoorstel nr.: 08-08-11 Afdeling: Contactpersoon: Beleid en Beheer Dhr. M. Moelands Datum Voorstel: 18 juli 2011 Informerend/meningsvormend/Besluitvormend

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Onderwerp Vergadering van Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer Lia Franken 10 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1) de bestemmingsreserve

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

D. Meeuwsen raad februari 2010

D. Meeuwsen raad februari 2010 6 D. Meeuwsen 040-2083588 dme@valkenswaard.nl Brede school de Vlaswiek. 10raad00037 25 februari 2010 Nu het integrale plan Taxandria e.o. niet meer wordt gerealiseerd dient u een krediet beschikbaar te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek

Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 178 Bestuur en Middelen A 11 onderwerp Nieuwbouw of verbouw accommodatie brandweer Schoonebeek en Klazienaveen Aan

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal Collegevoorstel Inleiding Het huidige discussiesysteem in de raadzaal in het gemeentehuis in Vlijmen vertoont steeds vaker gebreken. De storingen die het systeem regelmatig tijdens raadsvergaderingen vertoont,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595 447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595 447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 11 januari 2011 Agendanummer: 13 Status: opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595 447767 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Speelplan 2017 Gemeente Velsen

Speelplan 2017 Gemeente Velsen Speelplan 2017 Gemeente Velsen Inleiding Elk jaar wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR)

Realisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) Raadsvergadering: 29 juni 2010 Agendapunt: 12 Kenmerk: Datum voorstel: 25 mei 2010 Portefeuillehouder: Wethouder mr. S. de Jong Informant: De heer A.J. Stolmeijer Onderwerp: Realisatie Multifunctionele

Nadere informatie

Vervangen bruggen Elsenhove

Vervangen bruggen Elsenhove Adviescommissie 27 maart 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 5 april 2012 Algemeen bestuur 26 april 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Vervangen bruggen Elsenhove Het algemeen

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Roden, 20 november 2003 Onderwerp Renovatie voormalig korfbalveld complex VV Peize Voorstel A. Een krediet van 94.700,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0035 Rv. nr..: 10.0035 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0194 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie. Onderwerp: Uitvoeringsbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu

W. Hofman / J. Bekkink PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201434 418149 / 418149 ONDERWERP Ombuiging contract M-kwadraat. W. Hofman / J. Bekkink PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: Welzijn Commissie: Algemeen Bestuur Nr. WEB-346 Vergadering 7 februari 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr. 966718/108 Middelburg, 17 december

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein 161125-00-SPZ-01 Raadsvoorstel Burg Stekelenburgplein_crdv10uu15 1 Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein Aanleiding De werkzaamheden aan het Burg.

Nadere informatie