SVnNieuws. Meest effectieve prikkel tot particuliere woninginvesteringen. Terecht schenken gemeenten steeds meer. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SVnNieuws. Meest effectieve prikkel tot particuliere woninginvesteringen. Terecht schenken gemeenten steeds meer. Inhoud"

Transcriptie

1 SVnNieuws De Gemeentelijke Stimuleringslening van SVn Nieuwbouw aanjagen met Startersleningen Het is de moeite meer dan waard om de werking van het succesvolle VROM Startersfonds op te rekken naar stilgevallen en stilvallende nieuwbouwprojecten. Het crisisbestrijdende kabinet kan het VROM Startersfonds hiervoor aanvullen met een financiële dotatie, specifiek als aanjaagfunctie voor de betaalbare nieuwbouw. Als ontwikkelaars en woningcorporaties elk met eigen middelen aanhaken, kan de stagnerende nieuwbouw met Starters leningen weer tot leven worden gewekt, inclusief doorstroom op de woningmarkt, inclusief meer koopkansen voor een grotere groep starters. Daar spint de hele natie goed garen bij. Ook de banken zullen willen financieren, dankzij minder risico s vanwege Nationale Hypotheek Garantie plus de Startersleningen. SVn is graag tot nadere toelichting bereid. Inhoud Wethouder Alsemgeest en procesmanager Michiel Wolf in gesprek over renovatie twee VvE complexen in Alkmaar pag 2/3/4 Directeur Vastgoed Belang Hein Bos over zachte leningen voor particuliere verhuurders pag 5 Kort nieuws pag 6 Meest effectieve prikkel tot particuliere woninginvesteringen Terecht schenken gemeenten steeds meer aandacht aan bouw- en woontechnische verbetering van hun particuliere woningvoorraad. Niet zelden is er een directe link met de fysieke wijkaanpak. Ook het belang van energiebesparende en anderszins verduurzamende maatregelen aan bestaande particuliere woningen stijgt rap op de gemeentelijke agenda. Voor SVn eens te meer reden te wijzen op de effectiviteit van haar faciliteit revolverende Gemeentelijke Stimuleringslening. Handigste remedie Bij de aanpak van straten, buurten en wijken is het vlottrekken en welslagen van particuliere woningverbetering misschien wel de Moeder van alle binnenstedelijke Uitdagingen. Want communicatief, organisatorisch en in termen van verantwoorde financiering vaak een uiterst complex karwei. Zeker op die locaties met geheel of gedeeltelijk gemengd bezit van individuele woningeigenaren, verenigingen van eigenaren, particuliere verhuurders en woningcorporaties. De stapeling van opgaven maakt het er niet eenvoudiger op. Veruit de handigste remedie is de energiebesparende/verduurzamende maatregelen in één moeite door meenemen met de bouw- en woontechnische ingreep. Onderhandse leningen Gemeentelijke regie en betrokkenheid in stimulerende zin is bij dergelijke operaties onontbeerlijk. Dit geldt met nadruk de financiële stimulans tot uitlokking van particuliere investeringen. Hier ontmoeten maatschappelijke doelstellingen en financiële draagkracht van particuliere eigenaren elkaar. Zachte stimuleringsleningen uit het gemeentelijk revolverend fonds bij SVn bieden uitkomst. Lage rente en laagdrempeligheid van de zachte lening zijn te verkiezen boven de in rente en bijkomende kosten meestal duurdere proposities van commerciële geldgevers. Zo is het bij kleinere bedragen aan zachte lening niet nodig hypotheek te vestigen; een onderhandse lening volstaat. Feit is bovendien dat mede door de lage lasten van SVn-leningen de particuliere investeringen eerder rendabel en haalbaar zijn. Daarmee zien gemeenten hun beleidsdoelen simpelweg sneller verwezenlijkt, wat nog weer een extra kroon op de effectiviteit van de (revolverende) Gemeentelijke Stimuleringslening zet. Doorslaggevend belang Juist ook bij grootschalige ingrepen waarbij een combinatie van achterstallig grootonderhoud, woningverbetering en verduurzamende maatregelen aan de orde is, is het van doorslaggevend belang voor succes dat én aan de kant van beleid, communicatie, organisatie en uitvoeringsproces én aan de kant van integrale financiering vitale coalities van alle belanghebbenden tot stand komen en aan elkaar worden gekoppeld. In Alkmaar kent men daartoe een handzaam recept. Zie elders in deze editie april 2009

2 Nico Alsemgeest (links) en Michiel Wolf (rechts) Foto s: Ton Poortvliet Renovatie twee complexe VvE-complexen in Alkmaar-Overdie Ook particuliere woongebouwen moéten mee met de herstructurering Hoe maak je chocola van een ogenschijnlijke mission impossible? De renovatie/ woningverbetering en financiering van twee forse particuliere woongebouwen aan de Huibert Pootlaan in Alkmaar laat zien dat niets onmogelijk hoeft te zijn. Ook al is het te lopen traject hoogst intensief, ingewikkeld, bezaaid met valkuilen, en dus allesbehalve eenvoudig. Het Huzarenstukje Huibert Pootlaan is gespreksonderwerp met Alkmaars wethouder Volkshuisvesting en Wonen, Nico Alsemgeest (D66). Ook procesmanager Michiel Wolf van corporatie Woonwaard Noord-Kennemerland is aangeschoven. Eerst de context. Aan snee zijn de wooncomplexen Huibert Pootlaan 4 82 en het grotere Huibert Pootlaan , gebouwd begin jaren zestig van de vorige eeuw. Het geheel omvat 96 appartementen, voor een klein deel in eigendom van particuliere verhuurders. De complexen staan aan de rand van Overdie één van de roemruchte veertig krachtwijken langs een drukke toegangsweg tot de Kaasstad. De aanpak van de gebouwen maakt deel uit van de grootscheepse herstructurering die de wijk ondergaat. Gemeente en woningcorporaties zijn daarin de leidende partijen. Gekelderd tot flodder De renovatie van het grote complex is nu in volle gang; renovatie van het kleinere complex 4-82 volgt aansluitend. De planning is dat de renovatie van beide complexen deze zomer wordt voltooid. Beide woongebouwen zijn een bijna klassiek voorbeeld van wat in den lande de VvE-problematiek heet: door de jaren heen structureel onvoldoende geld in kas voor noodzakelijk regulier en groot onderhoud, om over comfortverbetering van de woningen maar te zwijgen. Geleidelijk kelderden beide woongebouwen dan ook zichtbaar hard op de bouw- en woontechnische ladder tot flodder van het herstellende Overdie. Dat vroeg om een fundamentele aanpak. Met het benoemen, invullen, organiseren en financieren van de april 2009

3 grondige gebouwenaanpak tegen een acceptabele prijs gingen ruim vijf jaren heen. Maar het resultaat mag er straks zijn, in alle opzichten. Welbeschouwd wordt in Alkmaar een huzarenstukje geleverd. Want zie een kruiwagen gevuld met twee VvE s en 96 kikkers maar eens heelhuids op de gewenste bestemming te krijgen. Aanstaand visitekaartje Wethouder Nico Alsemgeest, aangetreden in 2008: Het belang van dit project voor het woonbeleid van Alkmaar is evident. Er blijft een grote behoefte aan goedbetaalbare woningen voor starters. Ook na de renovatie blijven deze woningen keurig binnen die prijscategorie. Feit is: deze particuliere woongebouwen moéten mee in de herstructurering van Overdie; je kunt ze domweg niet aan hun verloederend lot overlaten. De complexen zijn bovendien een landmark van deze wijk en van de stad als geheel. Die plek moet er dus goed verzorgd uitzien, als een visitekaartje, een hartelijk welkom in Alkmaar. En dat staat nu te gebeuren. Beide woongebouwen maken een inhaalslag op achterstallig onderhoud en een kwaliteitsslag op duurzame woonkwaliteit en wooncomfort. Dat laatste onder meer met het aanbrengen van geluidwerende thermische beglazing. De investering bedraagt per appartement. Met 96 appartementen kom je dan op een totaal van bijna 2 2,6 miljoen. Daarvan brengen de eigenaren zelf ruim 2 1,7 miljoen op, hetzij uit eigen middelen en/of met bancaire leningen, hetzij met een zachte gemeentelijke stimuleringslening via SVn. Vitale coalities gekoppeld Ik denk dat het succes van deze operatie zich goeddeels laat verklaren door het feit dat we er - onder regie van de gemeente - in geslaagd zijn twee vitale coalities te smeden, laat Alsemgeest erop volgen. We hebben de samenwerking van een veelheid aan belanghebbenden woningeigenaren, gemeente, VvE-beheerder, SVn en corporatie Woonwaard gekoppeld aan de investering en de financiering. Dat heeft een fraaie kruisbestuiving opgeleverd, met Er blijft een grote behoefte aan goedbetaalbare woningen voor starters. Ook na de renovatie blijven deze woningen keurig binnen die prijscategorie. als welkom resultaat dat we de opeenvolgende renovatie van beide woongebouwen afgelopen januari daadwerkelijk konden beginnen. Vertrekpunt is een door SVn opgetuigde, integrale financieringsoplossing op basis van een VROM-subsidie aan Alkmaar uit de experimentenpot van het ISV, goed voor in eerste instantie een gegarandeerde bijdrage van per appartement. Per appartement moet dan nog een bedrag van gefinancierd worden. Dat is, toegegeven, niet gering. Maar naar inmiddels blijkt ook weer niet altijd ondoenlijk voor de eigenaren. Een ruim aantal lukt dat door eigen financiële reserves aan te spreken of het karwei geheel of deels met een bancaire lening te financieren. Eigenaren die bij hun bank een formeel nul op het rekest krijgen, komen in aanmerking voor een zachte lening van de gemeente via SVn. Het gaat dan om een 20-jarige lening die de eerste zes jaar aflossingsvrij en renteloos is. De rentekosten worden betaald uit de eerder genoemde subsidiepot, waarbinnen wij voor dit totale project 2 1,45 miljoen hebben gereserveerd. SVn heeft de veelsoortige geldstromen gebundeld in één veilig bouwkrediet. Procesmanagement Woonwaard Woningcorporatie Woonwaard vervult een bijzondere rol in de grootschalige renovatie voor de twee woongebouwen. Michiel Wolf van Woonwaard voert het procesmanagement voor de hele operatie. Hij zegt: Grootonderhoud en comfortverbetering van particuliere wooncomplexen valt weliswaar buiten onze core 01 - april

4 business maar niet buiten onze expertise. Als onderdeel van de impuls die woningcorporaties en gemeente aan Overdie geven, kijken we niet alleen naar het corporatiebezit. Woonwaard heeft al jaren contact met de beide VvE-besturen van deze complexen, onder het motto: wat doen wij, wat doen jullie, en kunnen wij als corporatie daarin iets betekenen? De laatste anderhalf jaar is die samenspraak geïntensiveerd tot daadwerkelijke samenwerking. Bestuurders van de twee VvE s merkten dat renovatie van de woongebouwen toch wel een heel grote klus is, juist ook in professionele zin. Pilaster BV zit als professioneel beheerder op beide VvE s, maar die rol beperkt zich normaal gesproken tot het reguliere onderhoud en beheer. De Ik ben mede door de goede ervaringen met SVn niet vies van een wat meer zakelijke benadering in de financiering van maatschappelijke opgaven. VvE s hebben Woonwaard benaderd met de vraag het procesmanagement van de renovatie op zich te nemen. Die handschoen heeft Woonwaard samen met Pilaster opgepakt. Beginnen aan de basis Michiel Wolf spreekt van een zeer intensief en gedreven samenspel tussen alle belanghebbenden: Hierin schuilt op z n minst de kiem van het succes van deze operatie. In het begin had het alles van een onmogelijke opgave, maar uiteindelijk is de renovatie toch van de grond gekomen. Beginnen aan de basis, draagvlak creëren bij de bewoners en hun vertegenwoordigers is standaard bij dit soort trajecten. Een andere weg is er niet. We praten hier over 96 miniprojectjes binnen een groot geheel. Al die mensen zitten in de VvE, dus moet je met elk van hen afzonderlijk tot overeenstemming komen. Prettig is dan wel dat het traject doorgaat bij meerderheid van stemmen binnen de VvE. Die race is inmiddels gelopen, maar enkele eigenaren zijn we nu nog tot achter hun voordeur stevig aan het masseren tot deelname. Niet zonder reden natuurlijk; iedereen moét mee met de renovatie. Overigens tonen veruit de meeste bewoners zich erg tevreden over hoe de complexen er straks bij komen te staan. Dat geeft veel voldoening, evenals het hele samenwerkingstraject. Momentum gegrepen Wethouder Alsemgeest: Kwaliteit dwing je af, onder meer door als gemeente zo n complex traject als dit niet uit de weg te gaan, maar er juist actief in te stappen en in die samenspraak en samenwerking uiteindelijk tot werkbare oplossingen en afspraken te komen. Wij prijzen ons er heel gelukkig mee dat die VvE s ook bereid waren om met ons in overleg te komen. Feitelijk heb je dan al een eerste stap naar oplossingen gezet. Ik denk dat we daar als gemeente en als woningcorporatie goed op zijn ingesprongen. We hebben het momentum niet verloren laten gaan. Volgens Alsemgeest krijgt Alkmaar de smaak van revolverend stimuleren met zachte leningen steeds meer te pakken. Sinds 2004 voert Alkmaar al via SVn de Starterslening. En nu met het deels revolverend inzetten van IPSV geld voor de renovatie van de twee particuliere woongebouwen aan de Huibert Pootlaan, lijken de lokale geesten rijp voor meerdere exercities met de revolving fund formule. Kansrijke formule Ik ben mede door de goede ervaringen met SVn niet vies van een wat meer zakelijke benadering in de financiering van maatschappelijke opgaven. Aan dat criterium voldoen zachte stimuleringsleningen uit een revolverend fonds. Het is een kansrijke formule die al op tal van plekken en trajecten zijn meerwaarde heeft bewezen. Zo kan ik mij heel goed voorstellen dat bij onze verdere stadsontwikkeling ook de woningcorporaties en private ontwikkelaars binnen deze formule werken en bijdragen aan een stukje fondsvorming. Waarom niet, zou ik zeggen. Juist nu in deze crisistijden praten we ook over financiële arrangementen om onze woningmarkt aan de praat te houden. Toepassingsmogelijkheden voor zachte stimuleringsleningen zijn er in de Alkmaarse context in overvloed, weet de Woonwethouder stellig. Zo kunnen we een lijst opstellen van VvE-renovatieprojecten á la Huibert Pootlaan. In onze historische binnenstad zijn interessante mogelijkheden voor 300 woningen boven winkels, gekoppeld aan bijvoorbeeld jongerenhuisvesting; daar zijn we beleid voor aan het ontwikkelen. Ook voltrekt zich in de komende jaren een grote golf aan energiebesparende en verduurzamende maatregelen in vooral ook het particuliere segment van de bestaande woningvoorraad. Bovendien komt een nieuwe boeggolf revitalisering en particuliere woningverbetering op ons af in de vorm van de bloemkoolwijken, waar we er hier ook een aantal van hebben. Ik bedoel maar, dan heb je het over een veelvoud van die 96 miniprojectjes binnen die complexen aan de Huibert Pootlaan. Eigenaren in die bloemkoolwijken zouden zich nu al per straat of buurt moeten verenigen. Dat maakt ze tot interessante gesprekspartner op het moment dat we met die wijken aan de gang gaan. Met revolverende zachte stimuleringsleningen, wat mij betreft april 2009

5 Drs. Hein Bos, directeur Vastgoed Belang Zachte leningen graag óók voor onvermogende particuliere verhuurders! Er is een grote maatschappelijke druk om én de bestaande particuliere woningvoorraad te verbeteren én liefst in één moeite door energiezuiniger te maken. Prima! Ook particuliere woningverhuurders dragen daarin een verantwoordelijkheid. Het grote gros wil investeren in duurzame verbetering van hun woningbezit, maar loopt tegen hoge financiële barrières op. Anders gezegd: ze wíllen wel maar ze kúnnen niet altijd, want ze zijn niet of onvoldoende vermogend. Zachte leningen uit de gemeentelijke fondsen bij SVn kunnen hier soelaas bieden, vooral in de vorm van onderhandse leningen Hartenkreet van drs. Hein Bos. Hij is directeur van de vereniging Vastgoed Belang (VGB) in Amsterdam. Vastgoed Belang behartigt de belangen van particuliere beleggers in vastgoed, meestal particuliere verhuurders genoemd. In ons land vallen rond woningen onder de noemer particuliere verhuur : 14% van de woningvoorraad. Amsterdam en Rotterdam herbergen respectievelijk 25% en 17% van dergelijke woningen. Vastgoed Belang vertegenwoordigt particuliere verhuurders, goed voor woningen (en volumes aan winkels, kantoorpanden en bedrijfsruimten). Het leeuwendeel van de leden (70%) zijn particulieren met minder dan 5 woningen in eigendom. Daarnaast zijn grootbezitters lid met wel tot woningen in portefeuille. Een vrij algemeen kenmerk van deze woningcategorie is het grote aandeel vooroorlogse woningen. Die komen we dan ook veelvuldig tegen in de oudere, meer kwetsbare wijken van de steden. Extra meters maken VGB-directeur Bos betoogt: Als je bouw- en woontechnisch wil gaan verbeteren en verduurzamen, moet je geld op de bank hebben. Dat hebben onze mensen niet altijd. Er is een categorie particuliere verhuurders waar niemand meelij mee hoeft te hebben, maar er is beslist ook een aanzienlijk grote groep die een financieel steuntje in de rug kan gebruiken. Dat zijn meestal de kleine verhuurders, mensen met enkele panden in eigendom. Dat is ook de groep die graag mee zou willen doen met woningverbetering en energiebesparing, maar daar dus domweg de middelen niet voor heeft. SVn heeft daar via haar gemeentelijke fondsen een prachtige faciliteit voor: laagrentende leningen voor het stimuleren van particuliere investeringen in duurzame woningverbetering. Wij hebben in de afgelopen jaren interessante veldervaring met SVn opgedaan in een reeks nogal complexe woningverbeteringsexercities. Ik denk aan de Wenslauerstraat in Amsterdam, maar ook aan Schiedam waar een intensief via SVn gefinancierd traject particuliere woningverbetering loopt. Als Vastgoed Belang zien wij graag dat ook de mindervermogende particuliere verhuurders een beroep op deze faciliteit kunnen doen. Dan kunnen we die broodnodige extra meters maken in de fysieke wijkaanpak én in energiebesparing en verduurzaming. Onderhandse leningen VGB-directeur Hein Bos rondt af: Wij zijn er diep van overtuigd dat zachte leningen ons legioen van kleine particuliere verhuurders veel sterker tot investeringsdaden zal aanzetten dan bijvoorbeeld een Klimaathypotheek of aanverwant product. Zeker als die laagrentende leningen straks mogelijk worden verstrekt uit één machtig - wat ons betreft bij SVn ondergebracht - Energiebesparingsfonds voor bestaande woningen, waarin rijksoverheid, provincies en gemeenten hun financiële inbreng hebben gebundeld. Zachte leningen hebben beduidend méér effect op kleine verhuurders dan commerciële financieringen. Het gaat meestal om relatief kleine bedragen waarvoor niet per se hypotheek gevestigd hoeft te worden met een hoog rentepercentage, dito afsluitprovisie en notariskosten. Samen zijn die vaak al goed voor aan extra uitgaven, en dan heb je nog geen huis verbeterd of geïsoleerd! Juist bij onze schare kleine leden bestaat een grote behoefte aan goedkope onderhandse leningen. De beheerkosten van SVn zinken in het niet bij de hoge rente die commerciële banken vragen voor onderhandse leningen. Die zijn namelijk bewerkelijk voor hen. In niet naar de bank hoeven schuilt al een eerste substantiële stimulans. Zie hier in een notendop de strekking van de dialoog die wij als belangenbehartiger van particuliere verhuurders in Nederland graag met SVn en haar deelnemende gemeenten willen aangaan april

6 SVn Postbus DA Hoevelaken T (033) F (033) E Aalsmeer...Aalten...Abcoude...Albrandswaard...Alkemade...Alkmaar...Almelo...Almere...Alphen aan den Rijn...Amersfoort...Amstelveen...Amsterdam...Anna Paulowna...Apeldoorn...Arnhem...Assen...Baarle-Nassau...Baarn...Barendrecht...Barneveld...Beek (Lb)...Beemster...Bergen...Bergen (Lb)...Bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk... Binnenmaas...Blaricum...Bloemendaal...Bodegraven...Bolsward...Borger-Odoorn...Borne...Boxmeer...Boxtel...Bronckhorst...Brummen...Brunssum...Bunschoten...Buren...Bussum...Castricum...Coevorden...Dalfsen...Dantumadeel...Delft...Deventer...De Marne...De Wolden...Diemen...Dinkelland...Dirksland...Doetinchem...Dordrecht...Drechterland...Duiven...Echt-Susteren...Ede... Eemnes...Eemsmond...Eindhoven...Elburg...Emmen...Enkhuizen...Enschede...Ferwerderadiel...Gaasterlân-Sleat...Geertruidenberg...Geldermalsen...Geldrop-Mierlo...Gemert-Bakel...Gennep...Giessenlanden...Gilze en Rijen...Goes...Goirle...Gorinchem...Gouda...Grave...Graafstroom...Groningen...Haaksbergen...Haarlem...Haarlemmerliede en Spaarnwoude...Haarlemmermeer... Halderberge...Hardenberg...Haren...Harenkarspel...Harlingen...Hattem...Heemskerk...Heemstede...Heerlen...Epe...Helden...Hellendoorn...Hellevoetsluis...Helmond...Hengelo (Ov)...Heumen...Hillegom...Hilvarenbeek...Hilversum...Hof van Twente...Hoogeveen...Hoogezand-Sappemeer...Hoorn...Horst aan de Maas...Houten...Huizen...Jacobswoude...Kampen...Kapelle...Katwijk... Kerkrade...Koggenland...Kollumerland...Krimpen aan den IJssel...Laarbeek...Landerd...Landgraaf...Landsmeer...Leeuwarderadeel...Leiden...Leidschendam-Voorburg...Lelystad...Lemsterland...Leusden...Lingewaard...Lisse...Littenseradiel...Lochem...Lopik...Loppersum...Losser...Maasbree...Maasdonk...Maassluis...Maastricht...Margraten...Medemblik...Meerlo-Wanssum... Menterwolde...Middelburg...Midden-Drenthe...Mill en Sint Hubert...Moerdijk...Montferland...Naarden...Nederlek...Nieuwkoop...Nijkerk (Gld)...Nijmegen...Noord-Beveland...Nunspeet...Oegstgeest...Oirschot...Oisterwijk...Oldenzaal...Olst-Wijhe...Ommen...Loenen...Oostflakkee...Oost Gelre...Oosterhout...Ooststellingwerf...Oostzaan...Opmeer...Opsterland...Oss...Oudewater... Overbetuwe...Papendrecht...Pekela...Purmerend...Putten...Raalte...Reiderland...Reimerswaal...Renkum...Renswoude...Rheden...Rhenen...Ridderkerk...Rijnwoude...Rijssen-Holten...Rijswijk...Roermond...Ronde Venen...Roosendaal...Rotterdam...Rozenburg... s-gravenhage... s-hertogenbosch...scherpenzeel...schiedam...schinnen...schouwen-duiveland...sint Anthonis...Sint- Michielsgestel...Sint-Oedenrode...Sliedrecht...Slochteren...Sluis...Smallingerland...Sneek...Stadsdeel A dam Oud-West...Stadskanaal...Staphorst...Stede Broec...Steenbergen...Steenwijkerland...Stein...Strijen...Terneuzen...Terschelling...Teylingen...Tholen...Tiel...Tilburg...Simpelveld...Tubbergen...Tynaarlo...Uden...Uitgeest...Urk...Schoonhoven...Utrecht...Utrechtse Heuvelrug... Vaals...Valkenburg (Lb)...Veenendaal...Veere...Veghel...Veldhoven...Venlo...Venray...Vianen...Vlaardingen...Vlissingen...Vlist...Voerendaal...Voorst...Waalwijk...Wageningen...Wassenaar...Weert...Weesp...Westland...Westvoorne...Wijchen...Winschoten...Winsum...Woensdrecht...Wormerland...Woudenberg...Woudrichem...Wymbritseradiel...Zaanstad...Zandvoort...Zeist... Zevenaar...Zevenhuizen-Moerkapelle...Zoetermeer...Zoeterwoude...Zundert...Zutphen...Zwijndrecht...Zwolle...Zijpe i067 Flyer Duurzaamheidslening_DTP3.indd :20:58 Provinciaal Startersfonds Utrecht De provincie Utrecht stort 2 5 miljoen in een provinciaal startersfonds. Hiermee worden gemeenten die de Startersleningen verstrekken de komende drie jaar financieel ondersteund. Gedeputeerde Wouter de Jong van de provincie Utrecht en directeur Elly van Sluis van SVn tekenden op 23 januari een deelnemingsovereenkomst voor de start van het provinciaal Startersfonds Utrecht. Gemeenten in Utrecht die een eigen Startersfonds hebben, krijgen extra geld van de provincie Utrecht om meer SVn heeft een productbrochure voor gemeenten over de Duurzaamheidslening. Hierin Gemeenten die de Duurzaamheidslening willen aanbieden, Enkele voorbeelden: sluiten met SVn een deelnemingsovereenkomst en openen Dakisolatie bij SVn een toereikend fonds waaruit de leningen worden Zonnepanelen leest u hoe de verstrekt. lening Dit fonds is een revolverend fonds. werkt. Revolverend Zonneboiler wil zeggen dat rente en aflossing op de uitstaande leningen Thermische beglazing in dit fonds terugkeren, zodat de gemeente telkens weer nieuwe Duurzaamheidsleningen in omloop kan brengen. Duurzame financiering van een duurzame gebouwde Voor het bestellen omgeving. van de brochure kunt u 1 contact in een fonds bij SVn (totaal ). opnemen Voorbeeld SVn van toepassing is; Gemeente X stort gedurende vijf jaar jaarlijks De gemeente verstrekt jaarlijks voor aan Duurzaamheidsleningen van gemiddeld aan particuliere woningeigenaren die energiebesparende de definitie van de doelgroep(en) maatregelen hun woning willen treffen. de hoofdsom met SVn via het jaarbudget SVn Door de jaarlijkse terugstorting van aflossing en rente heeft de gemeente continu, zonder verder bij te storten, jaarlijks een budget van ongeveer beschik baar. Dit betekent dat gemeente X bij een storting van (over een periode van 5 jaar) voor aan leningen uit kan zetten over een periode van 20 jaar. Het fonds bij SVn is en blijft eigendom van de gemeente. De gemeente bepaalt de doelgroep(en) van de regeling. De gemeente selecteert zelf de maatregelen die de woningeigenaar met de Duurzaamheidslening kan financieren. Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken t (033) e Vertrekpunt voor invoering van de Duurzaamheidslening in uw gemeente is het opstellen van een duurzaamheidsveror dening. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden van de regeling vermeld, waaronder in elk geval dat: de deelnemingsovereenkomst tussen uw gemeente en uw gemeente de door SVn vastgestelde productspecificaties Duurzaamheidslening gebruikt. Daarnaast vermeldt de duurzaamheidsverordening specifiek: welke maatregelen in aanmerking komen Zodra de duurzaamheidsverordening operationeel is kan uw gemeente Duurzaamheidsleningen toekennen. Wilt u eens met ons verder praten over de inzet van de Duurzaamheidslening dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag nadere mondelinge toelichting of maken met u een afspraak. Kijk voor meer informatie ook op onze website ww.svn.nl i Gevelisolatie Vloerisolatie Verwarmingsinstallatie Specifieke duurzaamheidsmaatregelen leningen te verstrekken. Daarnaast verruimen de voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening. Voorheen kon een koopstarters alleen een Starterslening aanvragen wanneer deze al woonachtig was in dezelfde gemeente. Het Startersfonds heeft een provinciaal karakter gekregen. Dat betekent dat koopstarters uit de gehele provincie Utrecht een Starters lening kunnen aanvragen in Utrechtse gemeenten die de Starterslening voeren. Nieuwe deelnemende gemeenten SVn SVn verwelkomde in de afgelopen periode zeven nieuwe deelnemende gemeenten. Dit zijn Bloemendaal, Goedereede, Rucphen, Tytsjerksteradiel, Westervoort, Duurzaamheidslening Wierden en Zeewolde. Met deze nieuwe gemeenten heeft SVn in totaal 280 deelnemende gemeen - ten en 4 deelnemende provincies. De Duurzaamheidslening voor gemeenten Stimulans voor energiezuinige particuliere woningen Nieuwe medewerkers SVn Stefan van der Hek Sinds begin dit jaar werkt Stefan van der Hek als medewerker beheer bij SVn. Hiervoor was hij werkzaam bij een tussenpersoon voor consumptieve kredieten als kredietadviseur. Stefan is 23 jaar en woont in Ede. Gert-Jan Holsappel Vanaf 8 december 2008 is Gert-Jan Holsappel werkzaam bij SVn als kredietadviseur. Hij studeerde HBO marketing in Utrecht en HBO makelaardij en vastgoed in Rotterdam. Na zijn studie was hij werkzaam als hypotheekacceptant. Gert-Jan is 26 jaar en woont in Huizen. Ilona Vellekoop Sinds januari is Ilona Vellekoop werkzaam bij SVn als directiesecretaresse. Ilona is 48 jaar en heeft hiervoor gewerkt als directiesecretaresse bij verschillende organisaties waaronder Mercuri Urval, een groot advocatenkantoor en het toenmalige Bouwfonds in Hoevelaken. Nieuwe deelnemers Startersregeling In de afgelopen periode voerden de volgende gemeenten de Startersregeling in: Bloemendaal, Goedereede, Rucphen, Tytsjerksteradiel, Westervoort, Wormerland en Zeewolde. In totaal voeren er nu 214 gemeenten de Startersregeling waarvan 204 de VROM Startersregeling. Colofon Uitgave SVn april 2009 Tekst Peter Roosekrans Amersfoort Fotografie Ton Poortvliet, Marsel Loermans Vormgeving Volta_ontwerpers, Utrecht Druk Pronk Promotions, Amersfoort Alle rechten voorbehouden. U mag citeren uit SVn Nieuws, mits u de bron vermeldt. Deelnemers Duurzaamheidslening De Duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning. Op dit moment voeren de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Delft, Eindhoven, Enschede, Hardenberg en Koggenland de Duurzaamheidslening april 2009

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

InformatieA/ofa Gemeente Brummen

InformatieA/ofa Gemeente Brummen InformatieA/ofa Gemeente Brummen Afdeling: Ruimte Adviseur: Richard Bos Code: 203 OPENBAAR Medeadviseur(s): Portefeuille(s): Milieu, groen en water Datum: 24 november 2009 Regnr Portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FONDSENBEHEERDER SVN Oprichting in 1996 door de Nederlandse gemeenten, vanuit Bouwfonds Uitvoerende instantie voor het verstrekken van leningen ter verbetering

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Leeuwarden 2015 Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op: Kenmerk: Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager:

Nadere informatie

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN Apeldoorn, September 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen in de stimuleringsleningen... 3 2.1 De Restschuldlening... 3 2.2 De Blijversregeling...

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 juni 2009 Nr. 11 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Besluit van de Raad d.d. Voorstel tot het wijzigen van de Verordening Stimuleringsleningen Volkshuisvesting

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Impulsplan. 'Starters: een eigen thuis!'

Impulsplan. 'Starters: een eigen thuis!' Impulsplan 'Starters: een eigen thuis!' Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl

Nadere informatie

Vanaf 1 november 2012 kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop-

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom

Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Duurzaamheidslening Hillegom De raad van de gemeente Hillegom; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b

Nadere informatie

Gemeenteblad. Jaar/nummer:

Gemeenteblad. Jaar/nummer: Gemeenteblad Onderwerp: Startersleningen Jaar/nummer: In behandeling bij: Beleid / Wethouder de Jong Voorstel Instemmen met het instellen van een fonds voor startersleningen. Daarvoor de Concept Verordening

Nadere informatie

Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering

Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering 6-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future Rollen particuliere woningeigenaar en gemeente bij PWV*

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het wijzigen van de Verordening Stimuleringsleningen Volkshuisvesting tot verruiming

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Leiderdorp 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam regeling Gemeente Leiderdorp Verordening Stimuleringslening

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2013 De raad van de gemeente Sliedrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012 Notitie Betreft: Startersleningen Zoeterwoude Datum: 1 oktober 2012 Inleiding De nieuwbouw van de woningen blijft achter, terwijl de vraag naar betaalbare koopwoningen groot is. Vooral aan de onderkant

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld

Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 10208 28 januari 2016 Verordening Duurzaamheidlening 2015-2018 vastgesteld Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening Duurzaamheidlening

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Onderwerp Volgnr. 2013-048 Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75971 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel inzake het nemen van het principe-besluit om per 1 januari 2014 in de gemeente Cuijk de Starterslening in te voeren

Raadsvoorstel. : Voorstel inzake het nemen van het principe-besluit om per 1 januari 2014 in de gemeente Cuijk de Starterslening in te voeren Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel inzake het nemen van het principe-besluit om per 1 januari 2014 in de gemeente Cuijk de Starterslening in te voeren Datum college : 24 september 2013 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Onderwerp Vergadering van Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Nummer Fractie PvdA 5 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1. De Verordening

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan

Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Haagse Starterslening aan Je eerste koopwoning? Steek de handen uit de mouwen en vraag de Starterslening aan Bas (32): Mijn leven draait

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT De raad der gemeente Weert; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 26 september 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 26 september 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 26 september 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 9 september 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2013199 Onderwerp: Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013 Programma:

Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2013199 Onderwerp: Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013 Programma: Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2013199 Onderwerp: Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013 Programma: Reden van agendering: ter besluitvorming Aan de Raad, Heerhugowaard, 22 oktober 2013

Nadere informatie

Of aan een steuntje in de rug voor koopstarters: goed voor doorstroming van de woningmarkt en het vlottrekken van stagnerende

Of aan een steuntje in de rug voor koopstarters: goed voor doorstroming van de woningmarkt en het vlottrekken van stagnerende 03 2009 SVnNieuws Beschikbaar: effectief instrumentarium, aansprekende multiplier Stimulerende kostendeling De gemeenten staan voor grote investeringsuitgaven om de bestaande particuliere woningvoorraad

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening VROM Startersleningen Gemeente Bergen 2013

Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening VROM Startersleningen Gemeente Bergen 2013 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 04-023 Raadsvergadering : 18 april 2013 Naam opsteller : Ingeborg van der Ven Informatie op te vragen bij : Ingeborg van der Ven Portefeuillehouders : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Nummer : 17/34 Afdeling : RO Registernummer: Z17-015481-16506-a Onderwerp : Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties

De Starterslening. van woningcorporaties De Starterslening van woningcorporaties De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en deze woning wilt u kopen van een woningcorporatie. Uw bank of hypotheekadviseur

Nadere informatie

G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald van Heeringen

G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald van Heeringen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit G. Veninga Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ronald

Nadere informatie

Raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg

Raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg raad 2015_148 definitief 1 Raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg Aanleiding In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid voor

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018;

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen. Noordwijkerhout 2018; Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Noordwijkerhout 2018 Registratie nr.: Z-17-44429-75973_2 De gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout; Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 8 oktober 2014 onderwerp: Verordening stimuleringslening klimaatneutraal bouwen Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 29 september 2014 gemeenteblad I nr.: 78 agenda

Nadere informatie

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart Starterslening Gemeente Hardenberg Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart 7 februari 2013 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) SVn is een onafhankelijke

Nadere informatie

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014

Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 12570 11 maart 2014 Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2014 Zaaknummer: 1025468 De Raad van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Toekennen Gemeentelijke Stimuleringslening aan Seinwezen Beheer BV Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/358279) STZ/MIL Collegebesluit 1. Het college besluit een Gemeentelijke

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen

Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Voorbeeldregeling Duurzaamheidsleningen Artikel 1 Begrippen Deze regeling verstaat onder: a) een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet; b) het college: het college van

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 137231 Raadsvoorstel: 138133 Portefeuillehouder: Raymond van Praag Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010

Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 6 Sliedrecht, 18 augustus 2010 Onderwerp: Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010 Voorgesteld besluit: Wij stellen u voor om De

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 Agendapunt 8 Voorstel tot invoering van een starterslening voor de aankoop van een woning

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum

BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2013; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 registratienr 2014/19831 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 21 mei 2014, Raadsbesluitnr: 2014/12424 Verordening Stimuleringslening SVn Alphen aan den Rijn Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie