SVnNieuws. Meest effectieve prikkel tot particuliere woninginvesteringen. Terecht schenken gemeenten steeds meer. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SVnNieuws. Meest effectieve prikkel tot particuliere woninginvesteringen. Terecht schenken gemeenten steeds meer. Inhoud"

Transcriptie

1 SVnNieuws De Gemeentelijke Stimuleringslening van SVn Nieuwbouw aanjagen met Startersleningen Het is de moeite meer dan waard om de werking van het succesvolle VROM Startersfonds op te rekken naar stilgevallen en stilvallende nieuwbouwprojecten. Het crisisbestrijdende kabinet kan het VROM Startersfonds hiervoor aanvullen met een financiële dotatie, specifiek als aanjaagfunctie voor de betaalbare nieuwbouw. Als ontwikkelaars en woningcorporaties elk met eigen middelen aanhaken, kan de stagnerende nieuwbouw met Starters leningen weer tot leven worden gewekt, inclusief doorstroom op de woningmarkt, inclusief meer koopkansen voor een grotere groep starters. Daar spint de hele natie goed garen bij. Ook de banken zullen willen financieren, dankzij minder risico s vanwege Nationale Hypotheek Garantie plus de Startersleningen. SVn is graag tot nadere toelichting bereid. Inhoud Wethouder Alsemgeest en procesmanager Michiel Wolf in gesprek over renovatie twee VvE complexen in Alkmaar pag 2/3/4 Directeur Vastgoed Belang Hein Bos over zachte leningen voor particuliere verhuurders pag 5 Kort nieuws pag 6 Meest effectieve prikkel tot particuliere woninginvesteringen Terecht schenken gemeenten steeds meer aandacht aan bouw- en woontechnische verbetering van hun particuliere woningvoorraad. Niet zelden is er een directe link met de fysieke wijkaanpak. Ook het belang van energiebesparende en anderszins verduurzamende maatregelen aan bestaande particuliere woningen stijgt rap op de gemeentelijke agenda. Voor SVn eens te meer reden te wijzen op de effectiviteit van haar faciliteit revolverende Gemeentelijke Stimuleringslening. Handigste remedie Bij de aanpak van straten, buurten en wijken is het vlottrekken en welslagen van particuliere woningverbetering misschien wel de Moeder van alle binnenstedelijke Uitdagingen. Want communicatief, organisatorisch en in termen van verantwoorde financiering vaak een uiterst complex karwei. Zeker op die locaties met geheel of gedeeltelijk gemengd bezit van individuele woningeigenaren, verenigingen van eigenaren, particuliere verhuurders en woningcorporaties. De stapeling van opgaven maakt het er niet eenvoudiger op. Veruit de handigste remedie is de energiebesparende/verduurzamende maatregelen in één moeite door meenemen met de bouw- en woontechnische ingreep. Onderhandse leningen Gemeentelijke regie en betrokkenheid in stimulerende zin is bij dergelijke operaties onontbeerlijk. Dit geldt met nadruk de financiële stimulans tot uitlokking van particuliere investeringen. Hier ontmoeten maatschappelijke doelstellingen en financiële draagkracht van particuliere eigenaren elkaar. Zachte stimuleringsleningen uit het gemeentelijk revolverend fonds bij SVn bieden uitkomst. Lage rente en laagdrempeligheid van de zachte lening zijn te verkiezen boven de in rente en bijkomende kosten meestal duurdere proposities van commerciële geldgevers. Zo is het bij kleinere bedragen aan zachte lening niet nodig hypotheek te vestigen; een onderhandse lening volstaat. Feit is bovendien dat mede door de lage lasten van SVn-leningen de particuliere investeringen eerder rendabel en haalbaar zijn. Daarmee zien gemeenten hun beleidsdoelen simpelweg sneller verwezenlijkt, wat nog weer een extra kroon op de effectiviteit van de (revolverende) Gemeentelijke Stimuleringslening zet. Doorslaggevend belang Juist ook bij grootschalige ingrepen waarbij een combinatie van achterstallig grootonderhoud, woningverbetering en verduurzamende maatregelen aan de orde is, is het van doorslaggevend belang voor succes dat én aan de kant van beleid, communicatie, organisatie en uitvoeringsproces én aan de kant van integrale financiering vitale coalities van alle belanghebbenden tot stand komen en aan elkaar worden gekoppeld. In Alkmaar kent men daartoe een handzaam recept. Zie elders in deze editie april 2009

2 Nico Alsemgeest (links) en Michiel Wolf (rechts) Foto s: Ton Poortvliet Renovatie twee complexe VvE-complexen in Alkmaar-Overdie Ook particuliere woongebouwen moéten mee met de herstructurering Hoe maak je chocola van een ogenschijnlijke mission impossible? De renovatie/ woningverbetering en financiering van twee forse particuliere woongebouwen aan de Huibert Pootlaan in Alkmaar laat zien dat niets onmogelijk hoeft te zijn. Ook al is het te lopen traject hoogst intensief, ingewikkeld, bezaaid met valkuilen, en dus allesbehalve eenvoudig. Het Huzarenstukje Huibert Pootlaan is gespreksonderwerp met Alkmaars wethouder Volkshuisvesting en Wonen, Nico Alsemgeest (D66). Ook procesmanager Michiel Wolf van corporatie Woonwaard Noord-Kennemerland is aangeschoven. Eerst de context. Aan snee zijn de wooncomplexen Huibert Pootlaan 4 82 en het grotere Huibert Pootlaan , gebouwd begin jaren zestig van de vorige eeuw. Het geheel omvat 96 appartementen, voor een klein deel in eigendom van particuliere verhuurders. De complexen staan aan de rand van Overdie één van de roemruchte veertig krachtwijken langs een drukke toegangsweg tot de Kaasstad. De aanpak van de gebouwen maakt deel uit van de grootscheepse herstructurering die de wijk ondergaat. Gemeente en woningcorporaties zijn daarin de leidende partijen. Gekelderd tot flodder De renovatie van het grote complex is nu in volle gang; renovatie van het kleinere complex 4-82 volgt aansluitend. De planning is dat de renovatie van beide complexen deze zomer wordt voltooid. Beide woongebouwen zijn een bijna klassiek voorbeeld van wat in den lande de VvE-problematiek heet: door de jaren heen structureel onvoldoende geld in kas voor noodzakelijk regulier en groot onderhoud, om over comfortverbetering van de woningen maar te zwijgen. Geleidelijk kelderden beide woongebouwen dan ook zichtbaar hard op de bouw- en woontechnische ladder tot flodder van het herstellende Overdie. Dat vroeg om een fundamentele aanpak. Met het benoemen, invullen, organiseren en financieren van de april 2009

3 grondige gebouwenaanpak tegen een acceptabele prijs gingen ruim vijf jaren heen. Maar het resultaat mag er straks zijn, in alle opzichten. Welbeschouwd wordt in Alkmaar een huzarenstukje geleverd. Want zie een kruiwagen gevuld met twee VvE s en 96 kikkers maar eens heelhuids op de gewenste bestemming te krijgen. Aanstaand visitekaartje Wethouder Nico Alsemgeest, aangetreden in 2008: Het belang van dit project voor het woonbeleid van Alkmaar is evident. Er blijft een grote behoefte aan goedbetaalbare woningen voor starters. Ook na de renovatie blijven deze woningen keurig binnen die prijscategorie. Feit is: deze particuliere woongebouwen moéten mee in de herstructurering van Overdie; je kunt ze domweg niet aan hun verloederend lot overlaten. De complexen zijn bovendien een landmark van deze wijk en van de stad als geheel. Die plek moet er dus goed verzorgd uitzien, als een visitekaartje, een hartelijk welkom in Alkmaar. En dat staat nu te gebeuren. Beide woongebouwen maken een inhaalslag op achterstallig onderhoud en een kwaliteitsslag op duurzame woonkwaliteit en wooncomfort. Dat laatste onder meer met het aanbrengen van geluidwerende thermische beglazing. De investering bedraagt per appartement. Met 96 appartementen kom je dan op een totaal van bijna 2 2,6 miljoen. Daarvan brengen de eigenaren zelf ruim 2 1,7 miljoen op, hetzij uit eigen middelen en/of met bancaire leningen, hetzij met een zachte gemeentelijke stimuleringslening via SVn. Vitale coalities gekoppeld Ik denk dat het succes van deze operatie zich goeddeels laat verklaren door het feit dat we er - onder regie van de gemeente - in geslaagd zijn twee vitale coalities te smeden, laat Alsemgeest erop volgen. We hebben de samenwerking van een veelheid aan belanghebbenden woningeigenaren, gemeente, VvE-beheerder, SVn en corporatie Woonwaard gekoppeld aan de investering en de financiering. Dat heeft een fraaie kruisbestuiving opgeleverd, met Er blijft een grote behoefte aan goedbetaalbare woningen voor starters. Ook na de renovatie blijven deze woningen keurig binnen die prijscategorie. als welkom resultaat dat we de opeenvolgende renovatie van beide woongebouwen afgelopen januari daadwerkelijk konden beginnen. Vertrekpunt is een door SVn opgetuigde, integrale financieringsoplossing op basis van een VROM-subsidie aan Alkmaar uit de experimentenpot van het ISV, goed voor in eerste instantie een gegarandeerde bijdrage van per appartement. Per appartement moet dan nog een bedrag van gefinancierd worden. Dat is, toegegeven, niet gering. Maar naar inmiddels blijkt ook weer niet altijd ondoenlijk voor de eigenaren. Een ruim aantal lukt dat door eigen financiële reserves aan te spreken of het karwei geheel of deels met een bancaire lening te financieren. Eigenaren die bij hun bank een formeel nul op het rekest krijgen, komen in aanmerking voor een zachte lening van de gemeente via SVn. Het gaat dan om een 20-jarige lening die de eerste zes jaar aflossingsvrij en renteloos is. De rentekosten worden betaald uit de eerder genoemde subsidiepot, waarbinnen wij voor dit totale project 2 1,45 miljoen hebben gereserveerd. SVn heeft de veelsoortige geldstromen gebundeld in één veilig bouwkrediet. Procesmanagement Woonwaard Woningcorporatie Woonwaard vervult een bijzondere rol in de grootschalige renovatie voor de twee woongebouwen. Michiel Wolf van Woonwaard voert het procesmanagement voor de hele operatie. Hij zegt: Grootonderhoud en comfortverbetering van particuliere wooncomplexen valt weliswaar buiten onze core 01 - april

4 business maar niet buiten onze expertise. Als onderdeel van de impuls die woningcorporaties en gemeente aan Overdie geven, kijken we niet alleen naar het corporatiebezit. Woonwaard heeft al jaren contact met de beide VvE-besturen van deze complexen, onder het motto: wat doen wij, wat doen jullie, en kunnen wij als corporatie daarin iets betekenen? De laatste anderhalf jaar is die samenspraak geïntensiveerd tot daadwerkelijke samenwerking. Bestuurders van de twee VvE s merkten dat renovatie van de woongebouwen toch wel een heel grote klus is, juist ook in professionele zin. Pilaster BV zit als professioneel beheerder op beide VvE s, maar die rol beperkt zich normaal gesproken tot het reguliere onderhoud en beheer. De Ik ben mede door de goede ervaringen met SVn niet vies van een wat meer zakelijke benadering in de financiering van maatschappelijke opgaven. VvE s hebben Woonwaard benaderd met de vraag het procesmanagement van de renovatie op zich te nemen. Die handschoen heeft Woonwaard samen met Pilaster opgepakt. Beginnen aan de basis Michiel Wolf spreekt van een zeer intensief en gedreven samenspel tussen alle belanghebbenden: Hierin schuilt op z n minst de kiem van het succes van deze operatie. In het begin had het alles van een onmogelijke opgave, maar uiteindelijk is de renovatie toch van de grond gekomen. Beginnen aan de basis, draagvlak creëren bij de bewoners en hun vertegenwoordigers is standaard bij dit soort trajecten. Een andere weg is er niet. We praten hier over 96 miniprojectjes binnen een groot geheel. Al die mensen zitten in de VvE, dus moet je met elk van hen afzonderlijk tot overeenstemming komen. Prettig is dan wel dat het traject doorgaat bij meerderheid van stemmen binnen de VvE. Die race is inmiddels gelopen, maar enkele eigenaren zijn we nu nog tot achter hun voordeur stevig aan het masseren tot deelname. Niet zonder reden natuurlijk; iedereen moét mee met de renovatie. Overigens tonen veruit de meeste bewoners zich erg tevreden over hoe de complexen er straks bij komen te staan. Dat geeft veel voldoening, evenals het hele samenwerkingstraject. Momentum gegrepen Wethouder Alsemgeest: Kwaliteit dwing je af, onder meer door als gemeente zo n complex traject als dit niet uit de weg te gaan, maar er juist actief in te stappen en in die samenspraak en samenwerking uiteindelijk tot werkbare oplossingen en afspraken te komen. Wij prijzen ons er heel gelukkig mee dat die VvE s ook bereid waren om met ons in overleg te komen. Feitelijk heb je dan al een eerste stap naar oplossingen gezet. Ik denk dat we daar als gemeente en als woningcorporatie goed op zijn ingesprongen. We hebben het momentum niet verloren laten gaan. Volgens Alsemgeest krijgt Alkmaar de smaak van revolverend stimuleren met zachte leningen steeds meer te pakken. Sinds 2004 voert Alkmaar al via SVn de Starterslening. En nu met het deels revolverend inzetten van IPSV geld voor de renovatie van de twee particuliere woongebouwen aan de Huibert Pootlaan, lijken de lokale geesten rijp voor meerdere exercities met de revolving fund formule. Kansrijke formule Ik ben mede door de goede ervaringen met SVn niet vies van een wat meer zakelijke benadering in de financiering van maatschappelijke opgaven. Aan dat criterium voldoen zachte stimuleringsleningen uit een revolverend fonds. Het is een kansrijke formule die al op tal van plekken en trajecten zijn meerwaarde heeft bewezen. Zo kan ik mij heel goed voorstellen dat bij onze verdere stadsontwikkeling ook de woningcorporaties en private ontwikkelaars binnen deze formule werken en bijdragen aan een stukje fondsvorming. Waarom niet, zou ik zeggen. Juist nu in deze crisistijden praten we ook over financiële arrangementen om onze woningmarkt aan de praat te houden. Toepassingsmogelijkheden voor zachte stimuleringsleningen zijn er in de Alkmaarse context in overvloed, weet de Woonwethouder stellig. Zo kunnen we een lijst opstellen van VvE-renovatieprojecten á la Huibert Pootlaan. In onze historische binnenstad zijn interessante mogelijkheden voor 300 woningen boven winkels, gekoppeld aan bijvoorbeeld jongerenhuisvesting; daar zijn we beleid voor aan het ontwikkelen. Ook voltrekt zich in de komende jaren een grote golf aan energiebesparende en verduurzamende maatregelen in vooral ook het particuliere segment van de bestaande woningvoorraad. Bovendien komt een nieuwe boeggolf revitalisering en particuliere woningverbetering op ons af in de vorm van de bloemkoolwijken, waar we er hier ook een aantal van hebben. Ik bedoel maar, dan heb je het over een veelvoud van die 96 miniprojectjes binnen die complexen aan de Huibert Pootlaan. Eigenaren in die bloemkoolwijken zouden zich nu al per straat of buurt moeten verenigen. Dat maakt ze tot interessante gesprekspartner op het moment dat we met die wijken aan de gang gaan. Met revolverende zachte stimuleringsleningen, wat mij betreft april 2009

5 Drs. Hein Bos, directeur Vastgoed Belang Zachte leningen graag óók voor onvermogende particuliere verhuurders! Er is een grote maatschappelijke druk om én de bestaande particuliere woningvoorraad te verbeteren én liefst in één moeite door energiezuiniger te maken. Prima! Ook particuliere woningverhuurders dragen daarin een verantwoordelijkheid. Het grote gros wil investeren in duurzame verbetering van hun woningbezit, maar loopt tegen hoge financiële barrières op. Anders gezegd: ze wíllen wel maar ze kúnnen niet altijd, want ze zijn niet of onvoldoende vermogend. Zachte leningen uit de gemeentelijke fondsen bij SVn kunnen hier soelaas bieden, vooral in de vorm van onderhandse leningen Hartenkreet van drs. Hein Bos. Hij is directeur van de vereniging Vastgoed Belang (VGB) in Amsterdam. Vastgoed Belang behartigt de belangen van particuliere beleggers in vastgoed, meestal particuliere verhuurders genoemd. In ons land vallen rond woningen onder de noemer particuliere verhuur : 14% van de woningvoorraad. Amsterdam en Rotterdam herbergen respectievelijk 25% en 17% van dergelijke woningen. Vastgoed Belang vertegenwoordigt particuliere verhuurders, goed voor woningen (en volumes aan winkels, kantoorpanden en bedrijfsruimten). Het leeuwendeel van de leden (70%) zijn particulieren met minder dan 5 woningen in eigendom. Daarnaast zijn grootbezitters lid met wel tot woningen in portefeuille. Een vrij algemeen kenmerk van deze woningcategorie is het grote aandeel vooroorlogse woningen. Die komen we dan ook veelvuldig tegen in de oudere, meer kwetsbare wijken van de steden. Extra meters maken VGB-directeur Bos betoogt: Als je bouw- en woontechnisch wil gaan verbeteren en verduurzamen, moet je geld op de bank hebben. Dat hebben onze mensen niet altijd. Er is een categorie particuliere verhuurders waar niemand meelij mee hoeft te hebben, maar er is beslist ook een aanzienlijk grote groep die een financieel steuntje in de rug kan gebruiken. Dat zijn meestal de kleine verhuurders, mensen met enkele panden in eigendom. Dat is ook de groep die graag mee zou willen doen met woningverbetering en energiebesparing, maar daar dus domweg de middelen niet voor heeft. SVn heeft daar via haar gemeentelijke fondsen een prachtige faciliteit voor: laagrentende leningen voor het stimuleren van particuliere investeringen in duurzame woningverbetering. Wij hebben in de afgelopen jaren interessante veldervaring met SVn opgedaan in een reeks nogal complexe woningverbeteringsexercities. Ik denk aan de Wenslauerstraat in Amsterdam, maar ook aan Schiedam waar een intensief via SVn gefinancierd traject particuliere woningverbetering loopt. Als Vastgoed Belang zien wij graag dat ook de mindervermogende particuliere verhuurders een beroep op deze faciliteit kunnen doen. Dan kunnen we die broodnodige extra meters maken in de fysieke wijkaanpak én in energiebesparing en verduurzaming. Onderhandse leningen VGB-directeur Hein Bos rondt af: Wij zijn er diep van overtuigd dat zachte leningen ons legioen van kleine particuliere verhuurders veel sterker tot investeringsdaden zal aanzetten dan bijvoorbeeld een Klimaathypotheek of aanverwant product. Zeker als die laagrentende leningen straks mogelijk worden verstrekt uit één machtig - wat ons betreft bij SVn ondergebracht - Energiebesparingsfonds voor bestaande woningen, waarin rijksoverheid, provincies en gemeenten hun financiële inbreng hebben gebundeld. Zachte leningen hebben beduidend méér effect op kleine verhuurders dan commerciële financieringen. Het gaat meestal om relatief kleine bedragen waarvoor niet per se hypotheek gevestigd hoeft te worden met een hoog rentepercentage, dito afsluitprovisie en notariskosten. Samen zijn die vaak al goed voor aan extra uitgaven, en dan heb je nog geen huis verbeterd of geïsoleerd! Juist bij onze schare kleine leden bestaat een grote behoefte aan goedkope onderhandse leningen. De beheerkosten van SVn zinken in het niet bij de hoge rente die commerciële banken vragen voor onderhandse leningen. Die zijn namelijk bewerkelijk voor hen. In niet naar de bank hoeven schuilt al een eerste substantiële stimulans. Zie hier in een notendop de strekking van de dialoog die wij als belangenbehartiger van particuliere verhuurders in Nederland graag met SVn en haar deelnemende gemeenten willen aangaan april

6 SVn Postbus DA Hoevelaken T (033) F (033) E Aalsmeer...Aalten...Abcoude...Albrandswaard...Alkemade...Alkmaar...Almelo...Almere...Alphen aan den Rijn...Amersfoort...Amstelveen...Amsterdam...Anna Paulowna...Apeldoorn...Arnhem...Assen...Baarle-Nassau...Baarn...Barendrecht...Barneveld...Beek (Lb)...Beemster...Bergen...Bergen (Lb)...Bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk... Binnenmaas...Blaricum...Bloemendaal...Bodegraven...Bolsward...Borger-Odoorn...Borne...Boxmeer...Boxtel...Bronckhorst...Brummen...Brunssum...Bunschoten...Buren...Bussum...Castricum...Coevorden...Dalfsen...Dantumadeel...Delft...Deventer...De Marne...De Wolden...Diemen...Dinkelland...Dirksland...Doetinchem...Dordrecht...Drechterland...Duiven...Echt-Susteren...Ede... Eemnes...Eemsmond...Eindhoven...Elburg...Emmen...Enkhuizen...Enschede...Ferwerderadiel...Gaasterlân-Sleat...Geertruidenberg...Geldermalsen...Geldrop-Mierlo...Gemert-Bakel...Gennep...Giessenlanden...Gilze en Rijen...Goes...Goirle...Gorinchem...Gouda...Grave...Graafstroom...Groningen...Haaksbergen...Haarlem...Haarlemmerliede en Spaarnwoude...Haarlemmermeer... Halderberge...Hardenberg...Haren...Harenkarspel...Harlingen...Hattem...Heemskerk...Heemstede...Heerlen...Epe...Helden...Hellendoorn...Hellevoetsluis...Helmond...Hengelo (Ov)...Heumen...Hillegom...Hilvarenbeek...Hilversum...Hof van Twente...Hoogeveen...Hoogezand-Sappemeer...Hoorn...Horst aan de Maas...Houten...Huizen...Jacobswoude...Kampen...Kapelle...Katwijk... Kerkrade...Koggenland...Kollumerland...Krimpen aan den IJssel...Laarbeek...Landerd...Landgraaf...Landsmeer...Leeuwarderadeel...Leiden...Leidschendam-Voorburg...Lelystad...Lemsterland...Leusden...Lingewaard...Lisse...Littenseradiel...Lochem...Lopik...Loppersum...Losser...Maasbree...Maasdonk...Maassluis...Maastricht...Margraten...Medemblik...Meerlo-Wanssum... Menterwolde...Middelburg...Midden-Drenthe...Mill en Sint Hubert...Moerdijk...Montferland...Naarden...Nederlek...Nieuwkoop...Nijkerk (Gld)...Nijmegen...Noord-Beveland...Nunspeet...Oegstgeest...Oirschot...Oisterwijk...Oldenzaal...Olst-Wijhe...Ommen...Loenen...Oostflakkee...Oost Gelre...Oosterhout...Ooststellingwerf...Oostzaan...Opmeer...Opsterland...Oss...Oudewater... Overbetuwe...Papendrecht...Pekela...Purmerend...Putten...Raalte...Reiderland...Reimerswaal...Renkum...Renswoude...Rheden...Rhenen...Ridderkerk...Rijnwoude...Rijssen-Holten...Rijswijk...Roermond...Ronde Venen...Roosendaal...Rotterdam...Rozenburg... s-gravenhage... s-hertogenbosch...scherpenzeel...schiedam...schinnen...schouwen-duiveland...sint Anthonis...Sint- Michielsgestel...Sint-Oedenrode...Sliedrecht...Slochteren...Sluis...Smallingerland...Sneek...Stadsdeel A dam Oud-West...Stadskanaal...Staphorst...Stede Broec...Steenbergen...Steenwijkerland...Stein...Strijen...Terneuzen...Terschelling...Teylingen...Tholen...Tiel...Tilburg...Simpelveld...Tubbergen...Tynaarlo...Uden...Uitgeest...Urk...Schoonhoven...Utrecht...Utrechtse Heuvelrug... Vaals...Valkenburg (Lb)...Veenendaal...Veere...Veghel...Veldhoven...Venlo...Venray...Vianen...Vlaardingen...Vlissingen...Vlist...Voerendaal...Voorst...Waalwijk...Wageningen...Wassenaar...Weert...Weesp...Westland...Westvoorne...Wijchen...Winschoten...Winsum...Woensdrecht...Wormerland...Woudenberg...Woudrichem...Wymbritseradiel...Zaanstad...Zandvoort...Zeist... Zevenaar...Zevenhuizen-Moerkapelle...Zoetermeer...Zoeterwoude...Zundert...Zutphen...Zwijndrecht...Zwolle...Zijpe i067 Flyer Duurzaamheidslening_DTP3.indd :20:58 Provinciaal Startersfonds Utrecht De provincie Utrecht stort 2 5 miljoen in een provinciaal startersfonds. Hiermee worden gemeenten die de Startersleningen verstrekken de komende drie jaar financieel ondersteund. Gedeputeerde Wouter de Jong van de provincie Utrecht en directeur Elly van Sluis van SVn tekenden op 23 januari een deelnemingsovereenkomst voor de start van het provinciaal Startersfonds Utrecht. Gemeenten in Utrecht die een eigen Startersfonds hebben, krijgen extra geld van de provincie Utrecht om meer SVn heeft een productbrochure voor gemeenten over de Duurzaamheidslening. Hierin Gemeenten die de Duurzaamheidslening willen aanbieden, Enkele voorbeelden: sluiten met SVn een deelnemingsovereenkomst en openen Dakisolatie bij SVn een toereikend fonds waaruit de leningen worden Zonnepanelen leest u hoe de verstrekt. lening Dit fonds is een revolverend fonds. werkt. Revolverend Zonneboiler wil zeggen dat rente en aflossing op de uitstaande leningen Thermische beglazing in dit fonds terugkeren, zodat de gemeente telkens weer nieuwe Duurzaamheidsleningen in omloop kan brengen. Duurzame financiering van een duurzame gebouwde Voor het bestellen omgeving. van de brochure kunt u 1 contact in een fonds bij SVn (totaal ). opnemen Voorbeeld SVn van toepassing is; Gemeente X stort gedurende vijf jaar jaarlijks De gemeente verstrekt jaarlijks voor aan Duurzaamheidsleningen van gemiddeld aan particuliere woningeigenaren die energiebesparende de definitie van de doelgroep(en) maatregelen hun woning willen treffen. de hoofdsom met SVn via het jaarbudget SVn Door de jaarlijkse terugstorting van aflossing en rente heeft de gemeente continu, zonder verder bij te storten, jaarlijks een budget van ongeveer beschik baar. Dit betekent dat gemeente X bij een storting van (over een periode van 5 jaar) voor aan leningen uit kan zetten over een periode van 20 jaar. Het fonds bij SVn is en blijft eigendom van de gemeente. De gemeente bepaalt de doelgroep(en) van de regeling. De gemeente selecteert zelf de maatregelen die de woningeigenaar met de Duurzaamheidslening kan financieren. Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken t (033) e Vertrekpunt voor invoering van de Duurzaamheidslening in uw gemeente is het opstellen van een duurzaamheidsveror dening. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden van de regeling vermeld, waaronder in elk geval dat: de deelnemingsovereenkomst tussen uw gemeente en uw gemeente de door SVn vastgestelde productspecificaties Duurzaamheidslening gebruikt. Daarnaast vermeldt de duurzaamheidsverordening specifiek: welke maatregelen in aanmerking komen Zodra de duurzaamheidsverordening operationeel is kan uw gemeente Duurzaamheidsleningen toekennen. Wilt u eens met ons verder praten over de inzet van de Duurzaamheidslening dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag nadere mondelinge toelichting of maken met u een afspraak. Kijk voor meer informatie ook op onze website ww.svn.nl i Gevelisolatie Vloerisolatie Verwarmingsinstallatie Specifieke duurzaamheidsmaatregelen leningen te verstrekken. Daarnaast verruimen de voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening. Voorheen kon een koopstarters alleen een Starterslening aanvragen wanneer deze al woonachtig was in dezelfde gemeente. Het Startersfonds heeft een provinciaal karakter gekregen. Dat betekent dat koopstarters uit de gehele provincie Utrecht een Starters lening kunnen aanvragen in Utrechtse gemeenten die de Starterslening voeren. Nieuwe deelnemende gemeenten SVn SVn verwelkomde in de afgelopen periode zeven nieuwe deelnemende gemeenten. Dit zijn Bloemendaal, Goedereede, Rucphen, Tytsjerksteradiel, Westervoort, Duurzaamheidslening Wierden en Zeewolde. Met deze nieuwe gemeenten heeft SVn in totaal 280 deelnemende gemeen - ten en 4 deelnemende provincies. De Duurzaamheidslening voor gemeenten Stimulans voor energiezuinige particuliere woningen Nieuwe medewerkers SVn Stefan van der Hek Sinds begin dit jaar werkt Stefan van der Hek als medewerker beheer bij SVn. Hiervoor was hij werkzaam bij een tussenpersoon voor consumptieve kredieten als kredietadviseur. Stefan is 23 jaar en woont in Ede. Gert-Jan Holsappel Vanaf 8 december 2008 is Gert-Jan Holsappel werkzaam bij SVn als kredietadviseur. Hij studeerde HBO marketing in Utrecht en HBO makelaardij en vastgoed in Rotterdam. Na zijn studie was hij werkzaam als hypotheekacceptant. Gert-Jan is 26 jaar en woont in Huizen. Ilona Vellekoop Sinds januari is Ilona Vellekoop werkzaam bij SVn als directiesecretaresse. Ilona is 48 jaar en heeft hiervoor gewerkt als directiesecretaresse bij verschillende organisaties waaronder Mercuri Urval, een groot advocatenkantoor en het toenmalige Bouwfonds in Hoevelaken. Nieuwe deelnemers Startersregeling In de afgelopen periode voerden de volgende gemeenten de Startersregeling in: Bloemendaal, Goedereede, Rucphen, Tytsjerksteradiel, Westervoort, Wormerland en Zeewolde. In totaal voeren er nu 214 gemeenten de Startersregeling waarvan 204 de VROM Startersregeling. Colofon Uitgave SVn april 2009 Tekst Peter Roosekrans Amersfoort Fotografie Ton Poortvliet, Marsel Loermans Vormgeving Volta_ontwerpers, Utrecht Druk Pronk Promotions, Amersfoort Alle rechten voorbehouden. U mag citeren uit SVn Nieuws, mits u de bron vermeldt. Deelnemers Duurzaamheidslening De Duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning. Op dit moment voeren de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Delft, Eindhoven, Enschede, Hardenberg en Koggenland de Duurzaamheidslening april 2009

voeten te geven. Per 1 oktober zijn twee elders in deze bestuurder van de Rotterdamse woningcorpo-

voeten te geven. Per 1 oktober zijn twee elders in deze bestuurder van de Rotterdamse woningcorpo- 04 2009 SVnNieuws Perspectieven Het inspireren en stimuleren van woningeigenaren tot energiebesparende maatregelen kan flink wat peper gebruiken. Deze conclusie uit de OTB-rapportage Perspectieven voor

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

SVn Jaarverslag 2008

SVn Jaarverslag 2008 Jaarverslag...Beemster...Bergen...Bergen (Lb)...Bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...Bloemendaal...Bodegraven...Bolsward...Borger-Odoorn...Borne...Boxmeer...Boxtel...Bronckhorst...Brummen...Brunssum

Nadere informatie

GARANTIES TOT AAN DE VOORDEUR Evaluatie van het experiment Gebundelde Individuele Leningen. Auteur Gijs Hoofs

GARANTIES TOT AAN DE VOORDEUR Evaluatie van het experiment Gebundelde Individuele Leningen. Auteur Gijs Hoofs GARANTIES TOT AAN DE VOORDEUR Evaluatie van het experiment Gebundelde Individuele Leningen Auteur Gijs Hoofs U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij: SEV Postbus 1878 3000 BW Rotterdam

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Inventarisatie financieringsconstructies

Inventarisatie financieringsconstructies Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, december 2010 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina De inhoud Klik

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring Particuliere woningverbetering Anouk Schuitemaker Frank Wassenberg Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring

Nadere informatie

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Jaarverslag 2013 Foto omslag: Wethouder Arie Wijten ( rechts) feliciteert eigenares Ria Oomen met de start van het funderingsherstel aan de PKO-laan

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven.

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven. BLIK OP Themanummer #1 / 2015 Met veel praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee! DUURZAAMHEID 2 Olaf Prinsen, wethouder Apeldoorn Energieneutraal moet ambitie zijn van de samenleving. Gemeente 6 14

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Dit land wordt zoveel beter

Dit land wordt zoveel beter Dit land wordt zoveel beter Meer betaalbare woningen voor starters Een brief aan wethouders en raadsleden Den Haag, 7 november 2006 Beste wethouders en raadsleden, In vroeger dagen richtte de mens zelf

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek Oktober 2010 Woningcorporaties en stedelijke ontwikkeling In de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie