KBC-info. Subsidie voor uw investeringsprojecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-info. Subsidie voor uw investeringsprojecten"

Transcriptie

1 KBC-info Subsidie voor uw investeringsprojecten in land- en tuinbouw

2 Inleiding In deze brochure stellen we u de drie vormen van investeringssubsidie voor, die land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen krijgen: 1. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 2. Het KBC-Milieukrediet 3. De Vlaamse expansiesteun voor loonwerkbedrijven. Aan deze maatregelen zijn natuurlijk allerlei voorwaarden verbonden. Die worden in elk hoofdstuk uitvoerig besproken. De redactie van de brochure werd afgesloten op en houdt rekening met de wetgeving en reglementeringen die op dat moment van kracht waren. Hebt u concrete investeringsplannen, dan raden we u hoe dan ook aan contact op te nemen met uw KBC-bankkantoor. 1

3 Inhoud Inleiding Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 11 Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Voorwaarden om investeringssubsidie te krijgen Subsidie aan jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigen 13 op een bestaand bedrijf Subsidie voor investeringen binnen een bedrijfsplan Subsidie als compensatie van geleden schade Subsidie aan bedrijven in financiële moeilijkheden Startpremie aan samenwerkingsverbanden Subsidie voor de landbouwcoöperaties inzake afzet, verwerking en 18 dienstverlening Hoe VLIF-steun aanvragen? Bijlage: lijst met investeringen die in aanmerking komen voor subsidie in een bedrijfsplan Nuttige adressen

4 Het KBC-Milieukrediet: ook voor landbouwers en tuinders 1 Het project Groei en milieu van de Europese Commissie Voorwaarden om een KBC-Milieukrediet te krijgen Vormen van steun Investeringen die in aanmerking komen voor steun Vlaamse expansiesteun voor loonwerkbedrijven 1 De Vlaamse expansiesteun voor kleine ondernemingen: VL Voorwaarden om expansiesteun te krijgen Vormen van steun Investeringen die in aanmerking komen voor expansiesteun Uitbetaling van de steun De aanvraag indienen

5

6 Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 1 HET VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) verleent aan de land- en tuinbouw premie, rentesubsidie en waarborg bij investeringen. Als gevolg van de fundamentele wijzigingen van het Europese Landbouwbeleid werd ook de VLIF-reglementering onlangs grondig aangepast. De nieuwe VLIF-reglementering geldt voor alle dossiers vanaf 1 januari De meeste bedragen in de brochure worden vermeld in euro s. 5

7 VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN VLIF = Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VAK = volwaardige arbeidskracht Een VAK stemt overeen met een arbeidsprestatie van uur per jaar. Om het aantal arbeidsuren te bepalen, neemt men de werkelijk gepresteerde uren van het gezin (de bedrijfsleider inbegrepen) en van de betaalde arbeidskrachten. Gelegenheidsarbeiders worden niet meegerekend. AI = arbeidsinkomen De rendabiliteit van het bedrijf wordt uitgedrukt in een arbeidsinkomen per VAK. Dit arbeidsinkomen is gelijk aan het totaal van de opbrengsten verminderd met de betaalde en aangerekende kosten. RI = referentie-inkomen Het AI per VAK wordt vergeleken met een jaarlijks vast te stellen referentie-inkomen, een na te streven inkomen dat maximaal gelijk is aan het gemiddelde brutoloon van alle loontrekkenden. Voor 2000 bedraagt dit referentie-inkomen BEF. 6

8 2 VOORWAARDEN OM INVESTERINGSSUBSIDIE TE 2 KRIJGEN 2.1 LAND- OF TUINBOUW Het VLIF verstrekt subsidie aan natuurlijke personen of vennootschappen die de land- of tuinbouw beoefenen. Ook landbouwcoöperaties komen hiervoor in aanmerking. Het VLIF beschouwt een natuurlijk persoon of de zaakvoerder van een rechtspersoon als landbouwer of tuinder als hij/zij: minstens 35 % van het netto belastbaar inkomen verwerft uit deze activiteit; meer dan 50 % van de arbeidsduur aan land- of tuinbouwbedrijf besteedt; aangesloten is bij een sociale kas voor zelfstandigen; bekend is bij het Bestuur der Directe Belastingen als landbouwer. Een vennootschap komt in aanmerking als: het doel volgens de statuten de uitbating van een land- of tuinbouwbedrijf is; ze is opgericht als een landbouwvennootschap, een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een eenvoudige commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen, een vennootschap onder firma of een coöperatieve vennootschap; ze is opgericht voor een duur van ten minste 20 jaar of voor onbepaalde duur; de aandelen of deelbewijzen van de vennootschap op naam zijn en voor ten minste 51 % toebehoren aan de gedelegeerd bestuurders, bestuurders of zaakvoerders; de bestuurders of zaakvoerders tot de vennoten behoren en vakbekwaam zijn. 7

9 Opgelet: een vennootschap komt niet in aanmerking voor steun bij eerste installatie op een bestaand bedrijf. Omvorming van een bestaand bedrijf tot een vennootschap De subsidie van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds blijft behouden op voorwaarde dat de vennootschap de gesubsidieerde kredieten overneemt en eigenaar wordt van de goederen waarvoor deze tussenkomst werd verkregen. Als niet aan deze voorwaarden voldaan is schort het VLIF de subsidie op of vordert ze terug. Houd rekening met twee aspecten: de inbreng is niet zonder kosten. Inbreng van onroerende goederen die met een schuld belast zijn, brengt o.a. 12,5 % registratiekosten mee. het krediet aangegaan voor de eerste installatie op een bestaand bedrijf en betoelaagd volgens de reglementering vanaf 1/1/2000, mag niet ingebracht worden, wil men de subsidie behouden. 2.2 EEN VAKBEKWAME EXPLOITANT Een bekwame exploitant is goed geschoold, heeft voldoende ervaring en is professioneel met zijn vak bezig. 8 Daarom gelden, voor alle vormen van subsidie, de volgende voorwaarden: het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding; voldoende scholing en/of ervaring; - algemeen - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding inzake land-

10 bouw, tuinbouw of aanverwante bedrijfstak op het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs; - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding anders dan landbouw, tuinbouw of aanverwante bedrijfstak op het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs, aangevuld met minstens 2 jaar ervaring in land- of tuinbouwproductie; - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding, eventueel aangevuld met ervaring, die door de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid worden erkend als minstens gelijkwaardig met één van bovenvermelde niveaus van opleiding; - ten minste drie jaar ervaring in de land- of tuinbouwproductie en het met vrucht beëindigd hebben van minimaal 100 uren naschoolse landbouwleergangen; - ten minste 10 jaar ervaring in de land- of tuinbouwproductie. - bij eerste installatie - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding inzake landbouw, tuinbouw of aanverwante bedrijfstak op het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs; - een installatie-attest en bovendien minstens 2 jaar ervaring in landof tuinbouwproductie; - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding, eventueel aangevuld met ervaring, die door de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid erkend worden als minstens gelijkwaardig met één van bovenvermelde niveaus van opleiding. Vereisten voor een installatie-attest Diploma of getuigschrift Bijscholing Stages 1 Land- of tuinbouwgericht onderwijs lager secundair of 4 jaar secundair B-cursus + specialisatiecursus C 4 jaar secundair + kwalificatiejaar B-cursus 2 Niet land- of tuinbouwgericht onderwijs B-cursus + specialisatiecursus C 2 x 14 dagen 3 Geen B-cursus + specialisatiecursus C 2 x 14 dagen 9

11 2.3 EEN ECONOMISCH LEVENSVATBAAR LAND- OF TUIN- BOUWBEDRIJF Op een land- of tuinbouwbedrijf ligt de nadruk op de kweek- en teeltactiviteiten en het commercialiseren van de producten. Indien het bedrijf inkomsten haalt uit andere activiteiten, dan moet minstens 50 % van het totale inkomen komen van de landbouwactiviteit. Het bedrijf voldoet bovendien aan volgende voorwaarden: het AI per VAK is groter dan het RI; de arbeidsbehoefte vereist minstens 900 uren per jaar (een halve VAK); de arbeidsbehoefte mag maximaal 10 VAK bedragen per landbouwer of per zaakvoerder-landbouwer van de vennootschap. 2.4 LEEFMILIEU, HYGIËNE EN DIERENWELZIJN Het bedrijf voldoet aan alle normen inzake leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn, d.w.z.: beschikt over alle wettelijke vergunningen; voert werken uit overeenkomstig de bouwvergunning; respecteert in alle omstandigheden de milieuvergunning. Afwijking tussen werkelijke en de vergunde toestand leidt tot weigering of tot verlies van de subsidie. Vanaf het ogenblik dat de vergunning eindigt, eindigt de subsidie. 2.5 MINIMUM INVESTERING 10 Het VLIF verleent zowel subsidie voor verrichtingen, gefinancierd met een krediet bij een erkende kredietinstelling zoals KBC Bank, als voor verrichtingen gefinancierd met eigen middelen. Afhankelijk van de financieringswijze geldt een minimum investerings-

12 bedrag. De subsidiabele investering (inclusief BTW) mag niet kleiner zijn dan ,00 euro indien ze gefinancierd wordt met een krediet. Indien de investering gefinancierd wordt met eigen middelen dient het subsidiabele investeringsbedrag minimum 6 250,00 euro te bedragen. Een minimum kredietbedrag bestaat niet. Enkel het netto-investeringsbedrag komt in aanmerking voor subsidie. Bovendien bestaan maxima per m 2 (serre, loods), per dier (stallen), enzovoort. Het VLIF houdt ook rekening met eventuele andere tussenkomsten die bekomen werden. 2.6 BEDRIJF De subsidie is beperkt tot een maximum investeringsbedrag per VAK en per bedrijf. Een bedrijf moet juridisch administratief en structureel een afzonderlijke en zelfstandige entiteit zijn. Het bedrijf is in België gelegen en de landbouwer of de zaakvoerder-landbouwer van een vennootschap is in België gedomicilieerd. De ligging van het investeringsobject bepaalt het gewest voor het inleiden van de aanvraag. Alleen de overname van de roerende bedrijfsbekleding (incl. boomgaarden) behoort tot het gewest waar de hoofdzetel van de exploitatie gelegen is. 11

13 3 SUBSIDIE AAN JONGE LANDBOUWERS DIE ZICH 3 VOOR HET EERST VESTIGEN OP EEN BESTAAND 3 BEDRIJF 3.1 DOEL De overname van de roerende bedrijfsbekleding die aanwezig is op een bestaand bedrijf. De overname van de aandelen van een vennootschap door de toekomstige bedrijfsleider. OVERNAME ROERENDE BEDRIJFSBEKLEDING Subsidiabele goederen zijn: vee uitrusting materieel voorraden vruchten te velde navetten de eerste aankoop van vee, uitrusting, materieel en voorraden. 12 Bepaalde goederen komen niet in aanmerking. Dit zijn o.m.: voeder-, drink- en verwarmingsinstallaties veeboxen, bindstallen melkinstallaties koelcellen beregeningsinstallaties hydrocultuur- en substraatteeltinstallaties productie- en andere rechten...

14 OVERNAME VAN AANDELEN het betreft een vennootschap met een positief eigen vermogen; een verslag van een bedrijfsrevisor of erkend accountant is noodzakelijk. De waardebepaling gebeurt op basis van de bedrijfsboekhouding en jaarrekening van het jaar voorafgaand aan de overname; is beperkt tot de waarde van de bedrijfsgebouwen en de inventaris conform de bedrijfsovername door een natuurlijk persoon. 3.2 VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIE De overnemer is een natuurlijk persoon.vennootschappen komen niet in aanmerking voor subsidie bij eerste installatie op een bestaand bedrijf. De overnemer is op het ogenblik van de aanvraag jonger dan 40 jaar en de overname vindt plaats binnen de 6 maanden na de vestiging als zelfstandig land- of tuinbouwer. De aanvraag bij het VLIF wordt dan uiterlijk 6 maanden na de overname ingediend. De overnemer maakt een startplan. Dit startplan bevat: de beschrijving van de toestand en de structuur van het bedrijf; een overzicht van de documenten met betrekking tot de bedrijfszekerheid; een financieel plan voor de volgende 2 jaar; een begroting van het inkomen. 13

15 De documenten m.b.t. bedrijfszekerheid zijn: geregistreerd overnamecontract begininventaris samenuitbatingscontract pachtcontract en pachtoverdracht quotaoverdracht sanitair attest overdracht milieuvergunning en beheerscontracten nutriëntenbalans Er wordt binnen dit stelsel enkel subsidie verleend voor een volledige overname of voor een eerste fase van een gedeeltelijke overname. 3.3 VORMEN VAN SUBSIDIE Vestigingspremie Op de eerste ,00 euro vestigingskosten bekomt de landbouwer een éénmalige vestigingspremie. De vestigingspremie bedraagt 50 % van de subsidiabele vestigingskosten met een maximum van ,00 euro. De uitbetaling van de vestigingspremie gebeurt in 5 gelijke jaarlijkse schijven. Deze premie wordt verkregen ongeacht de vestiging met eigen middelen of met een krediet wordt uitgevoerd Rentesubsidie Voor de overname van de roerende bedrijfsbekleding gefinancieerd met een krediet is de rentesubsidie maximaal 4 % op een bedrag van ,00 euro. Deze rentesubsidie kan verkregen worden gedurende 10 jaar, eventueel met het eerste jaar vrijstelling van kapitaalsaflossing. 14

16 3.3.3 Waarborg Voor het gedeelte met vestigingspremie (eerste ,00 euro vestigingskosten) geeft het VLIF geen waarborg. Voor het overige gesubsidieerde gedeelte van de overname, gefinancierd met een krediet geeft het VLIF 90 % (wordt later 80 %) waarborg gedurende maximaal 15 jaar. Voorbeeld Een varkenshouder van 27 jaar neemt het ouderlijk bedrijf over voor ,00 euro. Hij financiert de overname volledig met een KBC-investeringskrediet. Hij krijgt maximaal de volgende steun: Op de eerste schijf van ,00 euro een vestigingspremie van ,00 euro. Op de resterende ,00 euro bekomt hij 4 % rentesubsidie gedurende 10 jaar. Voor het investeringskrediet is de waarborg van het VLIF mogelijk. Deze waarborg bedraagt 90 % op ,00 euro. Op de eerste schijf van ,00 euro waarop de vestigingspremie van toepassing is, wordt geen waarborg toegekend. 3.4 SUBSIDIE VAN DE OVERLATER Bij een volledige overname verliest de overlater alle bestaande subsidie vanaf de overnamedatum. In het geval van een gedeeltelijke overname, waarbij de exploitatie voortgaat in een samenuitbating, stopt alle bestaande subsidie op de bedrijfsbekleding. Subsidie met betrekking tot de bedrijfsgebouwen blijft bestaan op voorwaarde dat ze in gebruik zijn in de samenuitbating. Zonder samenuitbating dient met de overnamesom de kredieten met VLIF-tussenkomst terugbetaald te worden. 15

17 3.5 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN De subsidie voor de overname van voorraden is beperkt tot ,00 euro per bedrijf, voor vruchten te velde tot 750,00 euro per hectare en voor navetten tot 187,50 euro per hectare. Er gelden geen sectorale beperkingen. 16

18 4 SUBSIDIE VOOR INVESTERINGEN BINNEN EEN 4 BEDRIJFSPLAN 4.1 BEDRIJFSPLAN Een bedrijfsplan toont aan dat de investeringen bijdragen tot een duurzame verbetering van de bedrijfsstructuur. De investeringen hebben één of meer van de volgende doelstellingen: de verlaging van de productiekost de verbetering en omschakeling van de productie de verhoging van de kwaliteit de verbetering van het leefmilieu, de hygiënische omstandigheden, het dierenwelzijn de bevordering van de diversificatie van de activiteit op het landbouwbedrijf 4.2 VOORWAARDEN De aanvraag dient ingediend te worden bij het VLIF binnen 6 maanden na de aanvang van de investering. 4.3 INVESTERINGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR SUB- SIDIE De investeringen die in aanmerking komen zijn verdeeld in vier groepen, naar gelang van de aard van de investering. Groep 1: investeringen gericht op de realisatie van een landbouw met verbrede doelstellingen, duurzame landbouw en/of biologische landbouw Groep 2: investeringen gericht op de omschakeling van het landbouwbedrijf 17

19 Groep 3: investeringen in onroerend goed, gericht op de realisatie van een structuurverbetering Groep 4: overige investeringen gericht op de realisatie van een structuurverbetering Aandachtspunten: Het is de investering en niet de sector die bepaalt in welke groep men subsidie verkrijgt. Zo krijgt een teler van biologische groenten die een conventionele serre bouwt, subsidie in groep 3. De serre is immers niet uitgerust om aan de normen inzake biologische teelt te voldoen. Wie meer informatie wil omtrent andere mogelijke subsidies voor projecten in de biologische land- of tuinbouw, kan via het KBC-bankkantoor de Sectorstudie Biologische Landbouw aanvragen. 4.4 VORMEN VAN SUBSIDIE Periodeplafond In de periode 01/01/2000 t.e.m. 31/12/2005 wordt de investeringssubsidie maximaal verkregen op een investeringsbedrag van ,00 euro per VAK en ,00 euro per bedrijf Groep Het maximum aan subsidie (som van rentesubsidie en investeringspremie) is afhankelijk van de groep waarin de investering valt en wordt uitgedrukt als een percentage van de investering: groep 1: 40 % groep 2: 30 % groep 3: 20 % groep 4: 10 % 18

20 4.4.3 Rentesubsidie Investeringen gefinancieerd met een krediet worden betoelaagd onder de vorm van een rentesubsidie. De rentesubsidie bedraagt: maximaal 4 % voor de investeringen in groep 1 en 2 maximaal 3 % voor de investeringen in groep 3 en 4. De termijn van de rentesubsidie is afhankelijk van de groep waarin de investering valt en de levensduur van de investering: Groep economische levensduur 10 jaar > 10 jaar Indien het een eerste vestiging betreft, kan het eerste jaar vrijstelling van kapitaalsaflossing worden bekomen. De termijn van de rentesubsidie is beperkt tot de krediettermijn. Het totaal aan rentesubsidie bekomen gedurende de volledige termijn wordt geactualiseerd. Dit is het subsidie-equivalent. De tabel geeft ter illustratie de subsidie-equivalenten weer voor enkele kredietbedragen (in BEF!), percentages en termijnen van de rentesubsidie. Voor de berekening bij andere kredietbedragen of termijnen kan u steeds terecht bij uw KBC-Bankkantoor. 19

21 Kredietbedrag 3 % Kredietbedrag 4 % Investeringspremie Het gedeelte van de subsidie dat niet is uitgeput onder de vorm van rentesubsidie wordt uitbetaald als een investeringspremie, met andere woorden: totale steun - subsidie-equivalent = investeringspremie. De steun voor investeringen gefinancieerd met eigen middelen wordt uitsluitend verleend onder de vorm van een investeringspremie. 20 De investeringspremie wordt in 5 opeenvolgende jaarlijkse schijven uitgekeerd. De uitkeringen gebeuren pas zodra de investering volledig voltooid is en na controle van de investeringsbewijzen.

22 4.4.5 Waarborg Op het gedeelte van de investeringen gefinancierd met een krediet is de waarborg van het VLIF mogelijk. De waarborg bedraagt 90 % (wordt later 80 %) van het subsidiabele kredietbedrag gedurende 10 jaar. Bij eerste vestiging is de duurtijd 15 jaar. 4.5 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN Per sector zijn er een aantal bijkomende voorwaarden en beperkingen. 1 Melkveesector De investering mag niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit. Indien wel, is een evenredige verhoging van het melkquotum vereist. 2 Varkenssector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het dierenwelzijn; biologische landbouw. Na uitvoering van de investering moet het bedrijf beschikken over een oppervlakte van 1 ha voor 30 vleesvarkensplaatsen en 1 ha voor 25 plaatsen voor productieve zeugen. Deze voorwaarde van grondgebondenheid geldt niet voor investeringen gericht op hoevetoerisme en landschapsbeheer. De aankoop van bestaande en het bouwen van nieuwe varkensstallen is steeds uitgesloten. 21

23 Voorbeeld Een biologisch varkenshouder verbouwt een zeugenstal. De productiecapaciteit neemt niet toe en het bedrijf is volledig grondgebonden. Het bedrijf heeft 2 VAK in dienst. De subsidiable netto investering bedraagt ,00 euro, waarvan de landbouwer ,00 euro met eigen middelen zal betalen en ,00 euro met een KBC-investeringskrediet op 15 jaar. Hij kan maximaal de volgende subsidie verkrijgen. De investering valt in groep I van het bedrijfsplan en de aanvrager voldoet aan de sectorale en andere beperkingen (biologische landbouw + grondgebondenheid). De investering kan opgedeeld worden in twee gedeelten. Hij ontvangt 40 % steun op ,00 euro of in totaal ,00 euro. Voor het gedeelte van ,00 euro, gefinancierd met een KBCinvesteringskrediet, ontvangt hij 4 % rentesubsidie gedurende 15 jaar. Dit geeft een subsidie-equivalent van ,00 euro. Voor het gedeelte van ,00 euro, gefinancierd met eigen middelen, krijgt hij 40 % investeringspremie, dus ,00 euro. Totale subsidie: ,00 euro Rentesubsidie op KBC-investeringskrediet: ,00 euro Investeringspremie op eigen middelen: ,00 euro Blijft: ,00 euro Deze ,00 euro wordt als bijkomende investeringspremie uitgekeerd. Voor het krediet van euro kan er maximaal 90 % waarborg van het VLIF verkregen worden, dus euro, gedurende 10 jaar Pluimveesector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren; biologische landbouw.

24 Omschakeling binnen de pluimveesector is niet subsidiabel tenzij bij omschakeling naar biologische pluimveehouderij. De mestproductie mag niet toenemen. De aankoop van bestaande en het bouwen van nieuwe pluimveestallen is steeds uitgesloten. 4 Rundvleessector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren; biologische landbouw. Andere investeringen, ook deze die leiden tot een productieverhoging, alsook de aankoop van bestaande vleesveestallen zijn subsidiabel op voorwaarde dat na de investering de grondgebondenheid in orde is. Dit betekent dat er per 2 grootvee-eenheden 1 ha voedergewassen, bestemd voor het voederen van die runderen, moet aanwezig zijn. 5 Vleeskalversector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren; biologische landbouw. De aankoop van bestaande en het bouwen van nieuwe vleeskalverstallen is steeds uitgesloten. 23

25 4.6 GOED OM TE WETEN Aankoop van dieren Er is geen subsidie voor de aankoop van varkens, pluimvee en vleeskalveren. De eerste aankoop van ander vee komt wel in aanmerking. Aankoop van grond Er is geen steun voor de aankoop van grond, ook niet voor de grond onder de bedrijfsgebouwen. Aankoop van bedrijfsgebouwen De pachter mag niet benadeeld zijn. Bij verwerving van alleen de blote eigendom dient de vruchtgebruiker akkoord te gaan met het oprichten van bijkomende bedrijfsgebouwen. Aankoop van 2de hands materieel Er is geen subsidie. Overname van het 2de gedeelte van de roerende bedrijfsbekleding van het in gebruik zijnde bedrijf De subsidie behoort tot groep 3 en bedraagt: - maximaal 3 % rentesubsidie gedurende 10 jaar op een totaal investeringsbedrag (alle gedeelten samen) van ,00 euro. - eventueel aanvullend een investeringspremie tot 20 % van de investering. Er is geen leeftijdsgrens voor deze 2de fase. Er zijn geen sectorale beperkingen. 24 Overname van de roerende bedrijfsbekleding van een 2de niet in gebruik zijnde bedrijf De subsidie behoort tot groep 4 en bedraagt: - maximaal 3 % rentesubsidie gedurende 5 jaar op een investeringsbedrag van ,00 euro per VAK en ,00 euro per bedrijf. - eventueel aanvullend een investeringspremie tot 10 % van de investering.

26 Er is geen leeftijdsgrens voor deze 2de overname. De sectorale beperkingen zijn van toepassing. 25

27 5 SUBSIDIE ALS COMPENSATIE VAN GELEDEN SCHADE 5.1 DOEL Het verlenen van subsidie aan landbouwers die schade aan hun landbouwproductie of aan de landbouwproductiemiddelen kunnen aantonen ten gevolge van onder andere: natuurrampen; ongunstige weersomstandigheden; dier- of plantenziekten. 5.2 SUBSIDIE Rentesubsidie De rentesubsidie bedraagt maximaal 3 % gedurende 3 jaar op een overbruggingskrediet (maximaal gelijk aan de geleden schade) Kapitaalpremie Er kan, al dan niet als aanvulling op de rentesubsidie, een kapitaalpremie worden uitgekeerd Waarborg Een verlenging van de bestaande waarborg op kredieten die in het verleden met waarborg werden toegestaan. Er kan mogelijk ook een waarborg voor het overbruggingskrediet worden verleend. 5.3 VOORWAARDEN 26 De schade aan de landbouwproductie dient minimaal 30 % van de normale productie te bedragen.

28 De veeziekten die in aanmerking komen voor subsidie voor herbevolking zijn: runderbrucellose, -tuberculose en -leucose; gekkekoeienziekte; varkenspest; pseudovogelpest; dikkebuikenziekte bij konijnen. In geval van een aantasting door rundertuberculose of runderleucose moet minimaal 30 % van de veestapel worden opgeruimd. In de andere gevallen is volledige opruiming van de veestapel noodzakelijk. 5.4 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN Er is geen subsidie op kredieten voor de prefinanciering van afslachtingsvergoedingen. Subsidies in het kader van natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden zijn algemeen van toepassing. De uitdrukkelijke goedkeuring van de overheid is nodig. 27

29 6 SUBSIDIE AAN BEDRIJVEN IN FINANCIËLE MOEI- 6 LIJKHEDEN 6.1 DOEL Deze subsidie is bedoeld voor bedrijfsleiders die aantonen dat hun bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen andere dan deze vermeld onder punt 5. Subsidies zijn algemeen van toepassing. De modaliteiten worden bepaald na uitdrukkelijke goedkeuring van de overheid. 28

30 7 STARTPREMIE AAN SAMENWERKINGSVERBANDEN 7.1 DOEL Er is een startpremie voorzien voor samenwerkingsverbanden die opgericht zijn na 1 januari 2000 en die een van de volgende doelen hebben: de bedrijfsverzorging; de toepassing van nieuwe technologieën en van methoden voor de bescherming en de verbetering van het leefmilieu en voor de instandhouding van het landschap; de invoering van alternatieve landbouwproductiemethoden; een rationeler gemeenschappelijk gebruik van landbouwproductiemiddelen; de gezamenlijke exploitatie; de gemeenschappelijke afzet van land- en tuinbouwproducten. 7.2 SUBSIDIE De startpremie is bedoeld om bij te dragen in de beheerskosten. De startpremie bedraagt maximaal euro. De startpremie mag niet hoger zijn dan 25 % van de totale uitgaven van de groepering en wordt als volgt uitgekeerd: 50 % op het einde van het eerste jaar; 25 % op het einde van het tweede jaar; 25 % op het einde van het derde jaar. De jaarlijkse ledenbijdragen bedragen tenminste 50 % van de startpremie voor het eerste jaar. 29

31 7.3 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN De groepering moet opgericht zijn in de vorm van: een coöperatieve vennootschap; een vereniging zonder winstoogmerk; een feitelijke vereniging met tenminste drie werkende leden; een landbouwvennootschap met de gezamenlijke exploitatie van meerdere bedrijven. Het samenwerkingsverband moet het bewijs leveren dat de samenwerking sociaal of economisch verantwoord is. De groepering mag niet ontbonden worden vóór het zesde jaar van haar activiteit. 30

32 8 SUBSIDIE VOOR DE LANDBOUWCOÖPERATIES INZAKE 8 VERWERKING, AFZET EN DIENSTVERLENING 8.1 SUBSIDIEBEDRAG De totale subsidie bedraagt afhankelijk van de aard van de investering 40 %, 30 %, 20 % of 10 % van de subsidiabele investering. 8.2 BEGUNSTIGDE De coöperatieve vennootschappen voor verwerking, afzet en dienstverlening die voldoen aan de voorwaarden onder punt 2.1 voor vennootschappen. 8.3 VOORWAARDEN De meerderheid van de vennoten is landbouwer of minstens 50 % van de stemgerechtigde aandelen zijn in handen van landbouwers of/en van één of meerdere landbouwcoöperaties die zelf in aanmerking komen voor deze subsidie. Nieuwe leden kunnen zonder overdreven eisen toetreden. Iedere vennoot heeft minstens 1 stem, maar niet meer dan 10 % van de stemmen. Het jaarlijks dividend is maximum 7 %. Het bedrijf toont aan dat het na de investering, rendabel is. 31

33 8.4 VORMEN VAN SUBSIDIE Rentesubsidie De rentesubsidie bedraagt maximaal 4 % op het subsidiabel kredietbedrag Investeringspremie Het gedeelte van de subsidie dat niet is uitgeput onder de vorm van rentesubsidie wordt uitbetaald als een investeringspremie. Het gedeelte financieerd met eigen middelen wordt uitsluitend verleend onder de vorm van een investeringspremie Waarborg Op het gedeelte van de investeringen gefinancierd met een krediet is de waarborg van het VLIF mogelijk. 32

34 9 HOE VLIF-STEUN AANVRAGEN? 9.1 WIE DOET DE AANVRAAG? de land- of tuinbouwer zelf; een erkende kredietinstelling op verzoek van de land- of tuinbouwer. 9.2 WAARUIT BESTAAT DE AANVRAAG? een aanvraagformulier; een door de land- of tuinbouwer ondertekende verklaring; andere nodige documenten. 9.3 WANNEER AANVRAGEN? De aanvraag moet ten laatste binnen de 6 maanden na de aanvang van de investering of de verrichting ingediend zijn. 9.4 REGISTRATIE VAN DE AANVRAAG DOOR HET VLIF? Voor volledige aanvragen deelt het VLIF een registratienummer mee aan de land- of tuinbouwer en eventueel aan de kredietinstelling. 33

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011 Documentatie De Vlaamse overheid - Dep. Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en het Praktijkcentrum Varkens organiseren de studienamiddagen: Varkenshouderij Actueel 2011 dinsdag

Nadere informatie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds KBC-Product Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds we hebben het voor u Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds De technologische ontwikkelingen in de landen tuinbouw gaan snel. Bijblijven is dan ook een noodzaak,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 20812 BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2004 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2004/09283] Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 7 april 2004 is aan Mevr. Douchy, A., gerechtelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 10.03.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 10.03.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.03.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6749 JOBPUNT VLAANDEREN [C 2003/05008] Selectie voor de functie adjunct van de directeur personeel en juridische zaken voor het IWT (Instituut voor de

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

PDPO III - maatregelen. Samenwerken i.f.v. VLIF-maatregelen

PDPO III - maatregelen. Samenwerken i.f.v. VLIF-maatregelen PDPO III - maatregelen Samenwerken i.f.v. VLIF-maatregelen Diverse VLIF maatregelen Investeringssteun Overnamesteun Steun aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven Steun aan niet-productieve investeringen

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

ALLES WETEN. www.landbouwkrediet.be

ALLES WETEN. www.landbouwkrediet.be VLIF-REGLEMENTERING IN VLAANDEREN ALLES WETEN. www.landbouwkrediet.be VLIF-REGLEMENTERING IN VLAANDEREN ALLES WETEN. VOORWOORD De land- en tuinbouwsector staat voor grote uitdagingen. Onzekere marktsituaties,

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF Activiteitenverslag Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 2008 Inhoud Inleiding.................................................................................. 6 1. Wettelijke basis......................................................................

Nadere informatie

Omzendbrief nr. 42 a Over het verkrijgen van VLIF-steun door de land- en tuinbouwproducenten

Omzendbrief nr. 42 a Over het verkrijgen van VLIF-steun door de land- en tuinbouwproducenten Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Leuvenseplein 4, 1000 Brussel Tel. 02 553 63 10 - Fax 02 553 63 05 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Omzendbrief nr. 42 a

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Vrouwen en verbreding

Vrouwen en verbreding Vrouwen en verbreding Website: www.e-liv.be Email:liv@ons.be 016/24 20 15 Volg Liv op facebook Liv? Liv is het landelijk infopunt voor alle land- en tuinbouwsters in Vlaanderen. Liv geeft informatie over

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

VLIF maatregelen in PDPO III. Agriflanders 15 januari 2015

VLIF maatregelen in PDPO III. Agriflanders 15 januari 2015 VLIF maatregelen in PDPO III Agriflanders 15 januari 2015 VLIF in PDPO III: algemeen VLIF in PDPO III = Inhoudelijk: gekozen voor continuïteit Belangrijkste maatregelen blijven behouden Weinig verandering

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

Hoge energieprijzen! Wat nu? Lier 26 september 2006 Luc Van den Bergh Adviseur land- en tuinbouw KBC Bank

Hoge energieprijzen! Wat nu? Lier 26 september 2006 Luc Van den Bergh Adviseur land- en tuinbouw KBC Bank Hoge energieprijzen! Wat nu? Lier 26 september 2006 Luc Van den Bergh Adviseur land- en tuinbouw KBC Bank Energiekosten op een melkveebedrijf : elektriciteit Energiekost per 100 l melk 0,86 euro/100 l

Nadere informatie

Mei 2007. Deuninck Joeri, Carels Koen, Van Gijseghem Dirk

Mei 2007. Deuninck Joeri, Carels Koen, Van Gijseghem Dirk V e s t i g i n g s s t e u n i n l a n d - e n t u i n b o uw : o n d e r z o e k n a a r m o g e l i j k e t o e k e n n i n g v i a o p b r e n g s t p o t e n t i e e l Mei 2007 Deuninck Joeri, Carels

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

VLIF-steun in de Vlaamse paardenhouderij

VLIF-steun in de Vlaamse paardenhouderij 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voorwaarden voor het bekomen van VLIF-steun als paardenhouder... 5 2.1. U BENT OFFICIEEL LANDBOUWER... 5 2.2. U KAN BEWIJZEN DAT U VAKBEKWAAM BENT OM UW BEROEP UIT

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Financiering van de bedrijfscyclus

Financiering van de bedrijfscyclus Financiering van de bedrijfscyclus Het juist inschatten van de financiële behoeften van een land- of tuinbouwbedrijf op korte termijn is voor de bedrijfsleider een hele uitdaging. Om tijdelijke liquiditeitsproblemen

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJKE BASIS 4-7

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJKE BASIS 4-7 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 WETTELIJKE BASIS 4-7 3 REGELGEVING 8-20 3.1 VLIF- steun aan land- en tuinbouwers 8 3.1.1 Algemene voorwaarden 8 3.1.2 Steunmaatregelen 9 3.1.2.1 Steun aan de vestiging in land- en

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Hoe kijkt KBC naar de financiering van een project?

Hoe kijkt KBC naar de financiering van een project? Hoe kijkt KBC naar de financiering van een project? Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw Innovatiedag Kemzeke, 15 juni 2010 Linda De Smet Adviseur Land- en Tuinbouw KBC Land- en Tuinbouwcenter ltc@kbc.be

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

C86 SLAN6. Zitting december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

C86 SLAN6. Zitting december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID C86 SLAN6 Zitting 2005-2006 13 december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Commissievergadering C86 SLAN6 13 december 2005 INHOUD Vraag om

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus)

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) OPLEIDINGSAANBOD Starterscursussen (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) De starterscursussen verlopen i.s.m. en Starterscursus Denk je eraan om een land- of tuinbouwbedrijf op te

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Brussel, 29 november 2006

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Brussel, 29 november 2006 Agentschap voor Landbouw en Visserij Structuur en Investeringen Leuvenseplein 4, 1000 BRUSSEL Tel. 02553 63 10 - Fax 02553 63 05 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Brussel, 29 november 2006 Omzendbrief

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods

VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods DEEL 1. TOELICHTING AGSO Knokke-Heist heeft zich door het afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

STEUNMAATREGELEN bij hinder ingevolge openbare werken. Brigitte Dehaen Deskundige Lokale Economie

STEUNMAATREGELEN bij hinder ingevolge openbare werken. Brigitte Dehaen Deskundige Lokale Economie STEUNMAATREGELEN bij hinder ingevolge openbare werken Brigitte Dehaen Deskundige Lokale Economie op Vlaams niveau: Agentschap Ondernemen: RENTETOELAGE WAARBORGREGELING Participatiefonds Vlaanderen: INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING

Nadere informatie

(vlif) Aanvtaag om tussenkomst van het Vlaams Landb ouwinve steringsfonds

(vlif) Aanvtaag om tussenkomst van het Vlaams Landb ouwinve steringsfonds Aanvtaag om tussenkomst van het Vlaams Landb ouwinve steringsfonds (vlif) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4d" verdieping) KoningAlbert Il-laan 35

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor investeringen in de aquacultuur

Aanvraag van een tegemoetkoming voor investeringen in de aquacultuur Aanvraag van een tegemoetkoming voor investeringen in de aquacultuur Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Vrijhavenstraat 5, 8400 OOSTENDE Tel. 059 43

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

nr. 780 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 29 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLIF-steun tweede kwartaal 2016

nr. 780 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 29 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLIF-steun tweede kwartaal 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 780 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 29 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VLIF-steun tweede kwartaal 2016 Sinds de hervorming van de

Nadere informatie

AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG

AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG afdelingscode-01-20160115 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

VLIF investeringssteun. (focus verbreding)

VLIF investeringssteun. (focus verbreding) VLIF investeringssteun (focus verbreding) Inhoud VLIF algemeen dossierverloop Selectieprocedure VLIF voorwaarden met focus op verbreding (link met vernieuwde afzetvormen) VLIF Algemeen - dossierverloop

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders Externe FAQ voor de waarborghouders 1 van 7 Wat is een onderneming in het kader van de Waarborgregeling?... 2 Zijn vzw s toegelaten?... 2 Wat is een onderneming in moeilijkheden in het kader van de generieke

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 3271 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Landbouw en Visserij 12 DECEMBER

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF C R I S I S U I T K E R I N G) W A T I S D E C R I S I P R E M I E? Sedert het uitbarsten van de crisis in 2008 staat veel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode

Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014. Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum Productiemiddelen: grond, kapitaal, arbeid en kennis Dromen Denken Durven Doen Ik denk/hoop dat Ik weet dat Ѵ 2 1. Overname 2. Bedrijfsvormen 3. Ken je bedrijf

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Omzendbrief nr. 43 Over aanpassingen van de VLIF-steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwproducenten

Omzendbrief nr. 43 Over aanpassingen van de VLIF-steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwproducenten Agentschap voor Landbouw en Visserij Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Structuur en Investeringen Ellipsgebouw, 4 de verdieping Koning Albert II-laan 35, bus 41 1030 Brussel Tel. 02 552 74 70 - Fax

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

c) volgens soort investering (dierenwelzijn, biologische landbouw,

c) volgens soort investering (dierenwelzijn, biologische landbouw, SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 878 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 6 juli 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VLIF-steun - Aanvragen tweede kwartaal 2017 Sinds de hervorming

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 ART. 1: Het College van Burgemeester en Schepenen kan binnen de perken van de beschikbare

Nadere informatie