KBC-info. Subsidie voor uw investeringsprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-info. Subsidie voor uw investeringsprojecten"

Transcriptie

1 KBC-info Subsidie voor uw investeringsprojecten in land- en tuinbouw

2 Inleiding In deze brochure stellen we u de drie vormen van investeringssubsidie voor, die land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen krijgen: 1. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 2. Het KBC-Milieukrediet 3. De Vlaamse expansiesteun voor loonwerkbedrijven. Aan deze maatregelen zijn natuurlijk allerlei voorwaarden verbonden. Die worden in elk hoofdstuk uitvoerig besproken. De redactie van de brochure werd afgesloten op en houdt rekening met de wetgeving en reglementeringen die op dat moment van kracht waren. Hebt u concrete investeringsplannen, dan raden we u hoe dan ook aan contact op te nemen met uw KBC-bankkantoor. 1

3 Inhoud Inleiding Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 11 Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Voorwaarden om investeringssubsidie te krijgen Subsidie aan jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigen 13 op een bestaand bedrijf Subsidie voor investeringen binnen een bedrijfsplan Subsidie als compensatie van geleden schade Subsidie aan bedrijven in financiële moeilijkheden Startpremie aan samenwerkingsverbanden Subsidie voor de landbouwcoöperaties inzake afzet, verwerking en 18 dienstverlening Hoe VLIF-steun aanvragen? Bijlage: lijst met investeringen die in aanmerking komen voor subsidie in een bedrijfsplan Nuttige adressen

4 Het KBC-Milieukrediet: ook voor landbouwers en tuinders 1 Het project Groei en milieu van de Europese Commissie Voorwaarden om een KBC-Milieukrediet te krijgen Vormen van steun Investeringen die in aanmerking komen voor steun Vlaamse expansiesteun voor loonwerkbedrijven 1 De Vlaamse expansiesteun voor kleine ondernemingen: VL Voorwaarden om expansiesteun te krijgen Vormen van steun Investeringen die in aanmerking komen voor expansiesteun Uitbetaling van de steun De aanvraag indienen

5

6 Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 1 HET VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) verleent aan de land- en tuinbouw premie, rentesubsidie en waarborg bij investeringen. Als gevolg van de fundamentele wijzigingen van het Europese Landbouwbeleid werd ook de VLIF-reglementering onlangs grondig aangepast. De nieuwe VLIF-reglementering geldt voor alle dossiers vanaf 1 januari De meeste bedragen in de brochure worden vermeld in euro s. 5

7 VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN VLIF = Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VAK = volwaardige arbeidskracht Een VAK stemt overeen met een arbeidsprestatie van uur per jaar. Om het aantal arbeidsuren te bepalen, neemt men de werkelijk gepresteerde uren van het gezin (de bedrijfsleider inbegrepen) en van de betaalde arbeidskrachten. Gelegenheidsarbeiders worden niet meegerekend. AI = arbeidsinkomen De rendabiliteit van het bedrijf wordt uitgedrukt in een arbeidsinkomen per VAK. Dit arbeidsinkomen is gelijk aan het totaal van de opbrengsten verminderd met de betaalde en aangerekende kosten. RI = referentie-inkomen Het AI per VAK wordt vergeleken met een jaarlijks vast te stellen referentie-inkomen, een na te streven inkomen dat maximaal gelijk is aan het gemiddelde brutoloon van alle loontrekkenden. Voor 2000 bedraagt dit referentie-inkomen BEF. 6

8 2 VOORWAARDEN OM INVESTERINGSSUBSIDIE TE 2 KRIJGEN 2.1 LAND- OF TUINBOUW Het VLIF verstrekt subsidie aan natuurlijke personen of vennootschappen die de land- of tuinbouw beoefenen. Ook landbouwcoöperaties komen hiervoor in aanmerking. Het VLIF beschouwt een natuurlijk persoon of de zaakvoerder van een rechtspersoon als landbouwer of tuinder als hij/zij: minstens 35 % van het netto belastbaar inkomen verwerft uit deze activiteit; meer dan 50 % van de arbeidsduur aan land- of tuinbouwbedrijf besteedt; aangesloten is bij een sociale kas voor zelfstandigen; bekend is bij het Bestuur der Directe Belastingen als landbouwer. Een vennootschap komt in aanmerking als: het doel volgens de statuten de uitbating van een land- of tuinbouwbedrijf is; ze is opgericht als een landbouwvennootschap, een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een eenvoudige commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen, een vennootschap onder firma of een coöperatieve vennootschap; ze is opgericht voor een duur van ten minste 20 jaar of voor onbepaalde duur; de aandelen of deelbewijzen van de vennootschap op naam zijn en voor ten minste 51 % toebehoren aan de gedelegeerd bestuurders, bestuurders of zaakvoerders; de bestuurders of zaakvoerders tot de vennoten behoren en vakbekwaam zijn. 7

9 Opgelet: een vennootschap komt niet in aanmerking voor steun bij eerste installatie op een bestaand bedrijf. Omvorming van een bestaand bedrijf tot een vennootschap De subsidie van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds blijft behouden op voorwaarde dat de vennootschap de gesubsidieerde kredieten overneemt en eigenaar wordt van de goederen waarvoor deze tussenkomst werd verkregen. Als niet aan deze voorwaarden voldaan is schort het VLIF de subsidie op of vordert ze terug. Houd rekening met twee aspecten: de inbreng is niet zonder kosten. Inbreng van onroerende goederen die met een schuld belast zijn, brengt o.a. 12,5 % registratiekosten mee. het krediet aangegaan voor de eerste installatie op een bestaand bedrijf en betoelaagd volgens de reglementering vanaf 1/1/2000, mag niet ingebracht worden, wil men de subsidie behouden. 2.2 EEN VAKBEKWAME EXPLOITANT Een bekwame exploitant is goed geschoold, heeft voldoende ervaring en is professioneel met zijn vak bezig. 8 Daarom gelden, voor alle vormen van subsidie, de volgende voorwaarden: het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding; voldoende scholing en/of ervaring; - algemeen - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding inzake land-

10 bouw, tuinbouw of aanverwante bedrijfstak op het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs; - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding anders dan landbouw, tuinbouw of aanverwante bedrijfstak op het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs, aangevuld met minstens 2 jaar ervaring in land- of tuinbouwproductie; - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding, eventueel aangevuld met ervaring, die door de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid worden erkend als minstens gelijkwaardig met één van bovenvermelde niveaus van opleiding; - ten minste drie jaar ervaring in de land- of tuinbouwproductie en het met vrucht beëindigd hebben van minimaal 100 uren naschoolse landbouwleergangen; - ten minste 10 jaar ervaring in de land- of tuinbouwproductie. - bij eerste installatie - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding inzake landbouw, tuinbouw of aanverwante bedrijfstak op het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs; - een installatie-attest en bovendien minstens 2 jaar ervaring in landof tuinbouwproductie; - diploma s of getuigschriften van een basisopleiding, eventueel aangevuld met ervaring, die door de Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid erkend worden als minstens gelijkwaardig met één van bovenvermelde niveaus van opleiding. Vereisten voor een installatie-attest Diploma of getuigschrift Bijscholing Stages 1 Land- of tuinbouwgericht onderwijs lager secundair of 4 jaar secundair B-cursus + specialisatiecursus C 4 jaar secundair + kwalificatiejaar B-cursus 2 Niet land- of tuinbouwgericht onderwijs B-cursus + specialisatiecursus C 2 x 14 dagen 3 Geen B-cursus + specialisatiecursus C 2 x 14 dagen 9

11 2.3 EEN ECONOMISCH LEVENSVATBAAR LAND- OF TUIN- BOUWBEDRIJF Op een land- of tuinbouwbedrijf ligt de nadruk op de kweek- en teeltactiviteiten en het commercialiseren van de producten. Indien het bedrijf inkomsten haalt uit andere activiteiten, dan moet minstens 50 % van het totale inkomen komen van de landbouwactiviteit. Het bedrijf voldoet bovendien aan volgende voorwaarden: het AI per VAK is groter dan het RI; de arbeidsbehoefte vereist minstens 900 uren per jaar (een halve VAK); de arbeidsbehoefte mag maximaal 10 VAK bedragen per landbouwer of per zaakvoerder-landbouwer van de vennootschap. 2.4 LEEFMILIEU, HYGIËNE EN DIERENWELZIJN Het bedrijf voldoet aan alle normen inzake leefmilieu, hygiëne en dierenwelzijn, d.w.z.: beschikt over alle wettelijke vergunningen; voert werken uit overeenkomstig de bouwvergunning; respecteert in alle omstandigheden de milieuvergunning. Afwijking tussen werkelijke en de vergunde toestand leidt tot weigering of tot verlies van de subsidie. Vanaf het ogenblik dat de vergunning eindigt, eindigt de subsidie. 2.5 MINIMUM INVESTERING 10 Het VLIF verleent zowel subsidie voor verrichtingen, gefinancierd met een krediet bij een erkende kredietinstelling zoals KBC Bank, als voor verrichtingen gefinancierd met eigen middelen. Afhankelijk van de financieringswijze geldt een minimum investerings-

12 bedrag. De subsidiabele investering (inclusief BTW) mag niet kleiner zijn dan ,00 euro indien ze gefinancierd wordt met een krediet. Indien de investering gefinancierd wordt met eigen middelen dient het subsidiabele investeringsbedrag minimum 6 250,00 euro te bedragen. Een minimum kredietbedrag bestaat niet. Enkel het netto-investeringsbedrag komt in aanmerking voor subsidie. Bovendien bestaan maxima per m 2 (serre, loods), per dier (stallen), enzovoort. Het VLIF houdt ook rekening met eventuele andere tussenkomsten die bekomen werden. 2.6 BEDRIJF De subsidie is beperkt tot een maximum investeringsbedrag per VAK en per bedrijf. Een bedrijf moet juridisch administratief en structureel een afzonderlijke en zelfstandige entiteit zijn. Het bedrijf is in België gelegen en de landbouwer of de zaakvoerder-landbouwer van een vennootschap is in België gedomicilieerd. De ligging van het investeringsobject bepaalt het gewest voor het inleiden van de aanvraag. Alleen de overname van de roerende bedrijfsbekleding (incl. boomgaarden) behoort tot het gewest waar de hoofdzetel van de exploitatie gelegen is. 11

13 3 SUBSIDIE AAN JONGE LANDBOUWERS DIE ZICH 3 VOOR HET EERST VESTIGEN OP EEN BESTAAND 3 BEDRIJF 3.1 DOEL De overname van de roerende bedrijfsbekleding die aanwezig is op een bestaand bedrijf. De overname van de aandelen van een vennootschap door de toekomstige bedrijfsleider. OVERNAME ROERENDE BEDRIJFSBEKLEDING Subsidiabele goederen zijn: vee uitrusting materieel voorraden vruchten te velde navetten de eerste aankoop van vee, uitrusting, materieel en voorraden. 12 Bepaalde goederen komen niet in aanmerking. Dit zijn o.m.: voeder-, drink- en verwarmingsinstallaties veeboxen, bindstallen melkinstallaties koelcellen beregeningsinstallaties hydrocultuur- en substraatteeltinstallaties productie- en andere rechten...

14 OVERNAME VAN AANDELEN het betreft een vennootschap met een positief eigen vermogen; een verslag van een bedrijfsrevisor of erkend accountant is noodzakelijk. De waardebepaling gebeurt op basis van de bedrijfsboekhouding en jaarrekening van het jaar voorafgaand aan de overname; is beperkt tot de waarde van de bedrijfsgebouwen en de inventaris conform de bedrijfsovername door een natuurlijk persoon. 3.2 VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIE De overnemer is een natuurlijk persoon.vennootschappen komen niet in aanmerking voor subsidie bij eerste installatie op een bestaand bedrijf. De overnemer is op het ogenblik van de aanvraag jonger dan 40 jaar en de overname vindt plaats binnen de 6 maanden na de vestiging als zelfstandig land- of tuinbouwer. De aanvraag bij het VLIF wordt dan uiterlijk 6 maanden na de overname ingediend. De overnemer maakt een startplan. Dit startplan bevat: de beschrijving van de toestand en de structuur van het bedrijf; een overzicht van de documenten met betrekking tot de bedrijfszekerheid; een financieel plan voor de volgende 2 jaar; een begroting van het inkomen. 13

15 De documenten m.b.t. bedrijfszekerheid zijn: geregistreerd overnamecontract begininventaris samenuitbatingscontract pachtcontract en pachtoverdracht quotaoverdracht sanitair attest overdracht milieuvergunning en beheerscontracten nutriëntenbalans Er wordt binnen dit stelsel enkel subsidie verleend voor een volledige overname of voor een eerste fase van een gedeeltelijke overname. 3.3 VORMEN VAN SUBSIDIE Vestigingspremie Op de eerste ,00 euro vestigingskosten bekomt de landbouwer een éénmalige vestigingspremie. De vestigingspremie bedraagt 50 % van de subsidiabele vestigingskosten met een maximum van ,00 euro. De uitbetaling van de vestigingspremie gebeurt in 5 gelijke jaarlijkse schijven. Deze premie wordt verkregen ongeacht de vestiging met eigen middelen of met een krediet wordt uitgevoerd Rentesubsidie Voor de overname van de roerende bedrijfsbekleding gefinancieerd met een krediet is de rentesubsidie maximaal 4 % op een bedrag van ,00 euro. Deze rentesubsidie kan verkregen worden gedurende 10 jaar, eventueel met het eerste jaar vrijstelling van kapitaalsaflossing. 14

16 3.3.3 Waarborg Voor het gedeelte met vestigingspremie (eerste ,00 euro vestigingskosten) geeft het VLIF geen waarborg. Voor het overige gesubsidieerde gedeelte van de overname, gefinancierd met een krediet geeft het VLIF 90 % (wordt later 80 %) waarborg gedurende maximaal 15 jaar. Voorbeeld Een varkenshouder van 27 jaar neemt het ouderlijk bedrijf over voor ,00 euro. Hij financiert de overname volledig met een KBC-investeringskrediet. Hij krijgt maximaal de volgende steun: Op de eerste schijf van ,00 euro een vestigingspremie van ,00 euro. Op de resterende ,00 euro bekomt hij 4 % rentesubsidie gedurende 10 jaar. Voor het investeringskrediet is de waarborg van het VLIF mogelijk. Deze waarborg bedraagt 90 % op ,00 euro. Op de eerste schijf van ,00 euro waarop de vestigingspremie van toepassing is, wordt geen waarborg toegekend. 3.4 SUBSIDIE VAN DE OVERLATER Bij een volledige overname verliest de overlater alle bestaande subsidie vanaf de overnamedatum. In het geval van een gedeeltelijke overname, waarbij de exploitatie voortgaat in een samenuitbating, stopt alle bestaande subsidie op de bedrijfsbekleding. Subsidie met betrekking tot de bedrijfsgebouwen blijft bestaan op voorwaarde dat ze in gebruik zijn in de samenuitbating. Zonder samenuitbating dient met de overnamesom de kredieten met VLIF-tussenkomst terugbetaald te worden. 15

17 3.5 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN De subsidie voor de overname van voorraden is beperkt tot ,00 euro per bedrijf, voor vruchten te velde tot 750,00 euro per hectare en voor navetten tot 187,50 euro per hectare. Er gelden geen sectorale beperkingen. 16

18 4 SUBSIDIE VOOR INVESTERINGEN BINNEN EEN 4 BEDRIJFSPLAN 4.1 BEDRIJFSPLAN Een bedrijfsplan toont aan dat de investeringen bijdragen tot een duurzame verbetering van de bedrijfsstructuur. De investeringen hebben één of meer van de volgende doelstellingen: de verlaging van de productiekost de verbetering en omschakeling van de productie de verhoging van de kwaliteit de verbetering van het leefmilieu, de hygiënische omstandigheden, het dierenwelzijn de bevordering van de diversificatie van de activiteit op het landbouwbedrijf 4.2 VOORWAARDEN De aanvraag dient ingediend te worden bij het VLIF binnen 6 maanden na de aanvang van de investering. 4.3 INVESTERINGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR SUB- SIDIE De investeringen die in aanmerking komen zijn verdeeld in vier groepen, naar gelang van de aard van de investering. Groep 1: investeringen gericht op de realisatie van een landbouw met verbrede doelstellingen, duurzame landbouw en/of biologische landbouw Groep 2: investeringen gericht op de omschakeling van het landbouwbedrijf 17

19 Groep 3: investeringen in onroerend goed, gericht op de realisatie van een structuurverbetering Groep 4: overige investeringen gericht op de realisatie van een structuurverbetering Aandachtspunten: Het is de investering en niet de sector die bepaalt in welke groep men subsidie verkrijgt. Zo krijgt een teler van biologische groenten die een conventionele serre bouwt, subsidie in groep 3. De serre is immers niet uitgerust om aan de normen inzake biologische teelt te voldoen. Wie meer informatie wil omtrent andere mogelijke subsidies voor projecten in de biologische land- of tuinbouw, kan via het KBC-bankkantoor de Sectorstudie Biologische Landbouw aanvragen. 4.4 VORMEN VAN SUBSIDIE Periodeplafond In de periode 01/01/2000 t.e.m. 31/12/2005 wordt de investeringssubsidie maximaal verkregen op een investeringsbedrag van ,00 euro per VAK en ,00 euro per bedrijf Groep Het maximum aan subsidie (som van rentesubsidie en investeringspremie) is afhankelijk van de groep waarin de investering valt en wordt uitgedrukt als een percentage van de investering: groep 1: 40 % groep 2: 30 % groep 3: 20 % groep 4: 10 % 18

20 4.4.3 Rentesubsidie Investeringen gefinancieerd met een krediet worden betoelaagd onder de vorm van een rentesubsidie. De rentesubsidie bedraagt: maximaal 4 % voor de investeringen in groep 1 en 2 maximaal 3 % voor de investeringen in groep 3 en 4. De termijn van de rentesubsidie is afhankelijk van de groep waarin de investering valt en de levensduur van de investering: Groep economische levensduur 10 jaar > 10 jaar Indien het een eerste vestiging betreft, kan het eerste jaar vrijstelling van kapitaalsaflossing worden bekomen. De termijn van de rentesubsidie is beperkt tot de krediettermijn. Het totaal aan rentesubsidie bekomen gedurende de volledige termijn wordt geactualiseerd. Dit is het subsidie-equivalent. De tabel geeft ter illustratie de subsidie-equivalenten weer voor enkele kredietbedragen (in BEF!), percentages en termijnen van de rentesubsidie. Voor de berekening bij andere kredietbedragen of termijnen kan u steeds terecht bij uw KBC-Bankkantoor. 19

21 Kredietbedrag 3 % Kredietbedrag 4 % Investeringspremie Het gedeelte van de subsidie dat niet is uitgeput onder de vorm van rentesubsidie wordt uitbetaald als een investeringspremie, met andere woorden: totale steun - subsidie-equivalent = investeringspremie. De steun voor investeringen gefinancieerd met eigen middelen wordt uitsluitend verleend onder de vorm van een investeringspremie. 20 De investeringspremie wordt in 5 opeenvolgende jaarlijkse schijven uitgekeerd. De uitkeringen gebeuren pas zodra de investering volledig voltooid is en na controle van de investeringsbewijzen.

22 4.4.5 Waarborg Op het gedeelte van de investeringen gefinancierd met een krediet is de waarborg van het VLIF mogelijk. De waarborg bedraagt 90 % (wordt later 80 %) van het subsidiabele kredietbedrag gedurende 10 jaar. Bij eerste vestiging is de duurtijd 15 jaar. 4.5 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN Per sector zijn er een aantal bijkomende voorwaarden en beperkingen. 1 Melkveesector De investering mag niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit. Indien wel, is een evenredige verhoging van het melkquotum vereist. 2 Varkenssector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het dierenwelzijn; biologische landbouw. Na uitvoering van de investering moet het bedrijf beschikken over een oppervlakte van 1 ha voor 30 vleesvarkensplaatsen en 1 ha voor 25 plaatsen voor productieve zeugen. Deze voorwaarde van grondgebondenheid geldt niet voor investeringen gericht op hoevetoerisme en landschapsbeheer. De aankoop van bestaande en het bouwen van nieuwe varkensstallen is steeds uitgesloten. 21

23 Voorbeeld Een biologisch varkenshouder verbouwt een zeugenstal. De productiecapaciteit neemt niet toe en het bedrijf is volledig grondgebonden. Het bedrijf heeft 2 VAK in dienst. De subsidiable netto investering bedraagt ,00 euro, waarvan de landbouwer ,00 euro met eigen middelen zal betalen en ,00 euro met een KBC-investeringskrediet op 15 jaar. Hij kan maximaal de volgende subsidie verkrijgen. De investering valt in groep I van het bedrijfsplan en de aanvrager voldoet aan de sectorale en andere beperkingen (biologische landbouw + grondgebondenheid). De investering kan opgedeeld worden in twee gedeelten. Hij ontvangt 40 % steun op ,00 euro of in totaal ,00 euro. Voor het gedeelte van ,00 euro, gefinancierd met een KBCinvesteringskrediet, ontvangt hij 4 % rentesubsidie gedurende 15 jaar. Dit geeft een subsidie-equivalent van ,00 euro. Voor het gedeelte van ,00 euro, gefinancierd met eigen middelen, krijgt hij 40 % investeringspremie, dus ,00 euro. Totale subsidie: ,00 euro Rentesubsidie op KBC-investeringskrediet: ,00 euro Investeringspremie op eigen middelen: ,00 euro Blijft: ,00 euro Deze ,00 euro wordt als bijkomende investeringspremie uitgekeerd. Voor het krediet van euro kan er maximaal 90 % waarborg van het VLIF verkregen worden, dus euro, gedurende 10 jaar Pluimveesector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren; biologische landbouw.

24 Omschakeling binnen de pluimveesector is niet subsidiabel tenzij bij omschakeling naar biologische pluimveehouderij. De mestproductie mag niet toenemen. De aankoop van bestaande en het bouwen van nieuwe pluimveestallen is steeds uitgesloten. 4 Rundvleessector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren; biologische landbouw. Andere investeringen, ook deze die leiden tot een productieverhoging, alsook de aankoop van bestaande vleesveestallen zijn subsidiabel op voorwaarde dat na de investering de grondgebondenheid in orde is. Dit betekent dat er per 2 grootvee-eenheden 1 ha voedergewassen, bestemd voor het voederen van die runderen, moet aanwezig zijn. 5 Vleeskalversector Op voorwaarde dat de investering niet leidt tot een productieverhoging is er enkel subsidie voor: het zelf verwerken en commercialiseren van de voortgebrachte producten; hoevetoerisme; landschapsbeheer; verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren; biologische landbouw. De aankoop van bestaande en het bouwen van nieuwe vleeskalverstallen is steeds uitgesloten. 23

25 4.6 GOED OM TE WETEN Aankoop van dieren Er is geen subsidie voor de aankoop van varkens, pluimvee en vleeskalveren. De eerste aankoop van ander vee komt wel in aanmerking. Aankoop van grond Er is geen steun voor de aankoop van grond, ook niet voor de grond onder de bedrijfsgebouwen. Aankoop van bedrijfsgebouwen De pachter mag niet benadeeld zijn. Bij verwerving van alleen de blote eigendom dient de vruchtgebruiker akkoord te gaan met het oprichten van bijkomende bedrijfsgebouwen. Aankoop van 2de hands materieel Er is geen subsidie. Overname van het 2de gedeelte van de roerende bedrijfsbekleding van het in gebruik zijnde bedrijf De subsidie behoort tot groep 3 en bedraagt: - maximaal 3 % rentesubsidie gedurende 10 jaar op een totaal investeringsbedrag (alle gedeelten samen) van ,00 euro. - eventueel aanvullend een investeringspremie tot 20 % van de investering. Er is geen leeftijdsgrens voor deze 2de fase. Er zijn geen sectorale beperkingen. 24 Overname van de roerende bedrijfsbekleding van een 2de niet in gebruik zijnde bedrijf De subsidie behoort tot groep 4 en bedraagt: - maximaal 3 % rentesubsidie gedurende 5 jaar op een investeringsbedrag van ,00 euro per VAK en ,00 euro per bedrijf. - eventueel aanvullend een investeringspremie tot 10 % van de investering.

26 Er is geen leeftijdsgrens voor deze 2de overname. De sectorale beperkingen zijn van toepassing. 25

27 5 SUBSIDIE ALS COMPENSATIE VAN GELEDEN SCHADE 5.1 DOEL Het verlenen van subsidie aan landbouwers die schade aan hun landbouwproductie of aan de landbouwproductiemiddelen kunnen aantonen ten gevolge van onder andere: natuurrampen; ongunstige weersomstandigheden; dier- of plantenziekten. 5.2 SUBSIDIE Rentesubsidie De rentesubsidie bedraagt maximaal 3 % gedurende 3 jaar op een overbruggingskrediet (maximaal gelijk aan de geleden schade) Kapitaalpremie Er kan, al dan niet als aanvulling op de rentesubsidie, een kapitaalpremie worden uitgekeerd Waarborg Een verlenging van de bestaande waarborg op kredieten die in het verleden met waarborg werden toegestaan. Er kan mogelijk ook een waarborg voor het overbruggingskrediet worden verleend. 5.3 VOORWAARDEN 26 De schade aan de landbouwproductie dient minimaal 30 % van de normale productie te bedragen.

28 De veeziekten die in aanmerking komen voor subsidie voor herbevolking zijn: runderbrucellose, -tuberculose en -leucose; gekkekoeienziekte; varkenspest; pseudovogelpest; dikkebuikenziekte bij konijnen. In geval van een aantasting door rundertuberculose of runderleucose moet minimaal 30 % van de veestapel worden opgeruimd. In de andere gevallen is volledige opruiming van de veestapel noodzakelijk. 5.4 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN Er is geen subsidie op kredieten voor de prefinanciering van afslachtingsvergoedingen. Subsidies in het kader van natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden zijn algemeen van toepassing. De uitdrukkelijke goedkeuring van de overheid is nodig. 27

29 6 SUBSIDIE AAN BEDRIJVEN IN FINANCIËLE MOEI- 6 LIJKHEDEN 6.1 DOEL Deze subsidie is bedoeld voor bedrijfsleiders die aantonen dat hun bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen andere dan deze vermeld onder punt 5. Subsidies zijn algemeen van toepassing. De modaliteiten worden bepaald na uitdrukkelijke goedkeuring van de overheid. 28

30 7 STARTPREMIE AAN SAMENWERKINGSVERBANDEN 7.1 DOEL Er is een startpremie voorzien voor samenwerkingsverbanden die opgericht zijn na 1 januari 2000 en die een van de volgende doelen hebben: de bedrijfsverzorging; de toepassing van nieuwe technologieën en van methoden voor de bescherming en de verbetering van het leefmilieu en voor de instandhouding van het landschap; de invoering van alternatieve landbouwproductiemethoden; een rationeler gemeenschappelijk gebruik van landbouwproductiemiddelen; de gezamenlijke exploitatie; de gemeenschappelijke afzet van land- en tuinbouwproducten. 7.2 SUBSIDIE De startpremie is bedoeld om bij te dragen in de beheerskosten. De startpremie bedraagt maximaal euro. De startpremie mag niet hoger zijn dan 25 % van de totale uitgaven van de groepering en wordt als volgt uitgekeerd: 50 % op het einde van het eerste jaar; 25 % op het einde van het tweede jaar; 25 % op het einde van het derde jaar. De jaarlijkse ledenbijdragen bedragen tenminste 50 % van de startpremie voor het eerste jaar. 29

31 7.3 BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN De groepering moet opgericht zijn in de vorm van: een coöperatieve vennootschap; een vereniging zonder winstoogmerk; een feitelijke vereniging met tenminste drie werkende leden; een landbouwvennootschap met de gezamenlijke exploitatie van meerdere bedrijven. Het samenwerkingsverband moet het bewijs leveren dat de samenwerking sociaal of economisch verantwoord is. De groepering mag niet ontbonden worden vóór het zesde jaar van haar activiteit. 30

32 8 SUBSIDIE VOOR DE LANDBOUWCOÖPERATIES INZAKE 8 VERWERKING, AFZET EN DIENSTVERLENING 8.1 SUBSIDIEBEDRAG De totale subsidie bedraagt afhankelijk van de aard van de investering 40 %, 30 %, 20 % of 10 % van de subsidiabele investering. 8.2 BEGUNSTIGDE De coöperatieve vennootschappen voor verwerking, afzet en dienstverlening die voldoen aan de voorwaarden onder punt 2.1 voor vennootschappen. 8.3 VOORWAARDEN De meerderheid van de vennoten is landbouwer of minstens 50 % van de stemgerechtigde aandelen zijn in handen van landbouwers of/en van één of meerdere landbouwcoöperaties die zelf in aanmerking komen voor deze subsidie. Nieuwe leden kunnen zonder overdreven eisen toetreden. Iedere vennoot heeft minstens 1 stem, maar niet meer dan 10 % van de stemmen. Het jaarlijks dividend is maximum 7 %. Het bedrijf toont aan dat het na de investering, rendabel is. 31

33 8.4 VORMEN VAN SUBSIDIE Rentesubsidie De rentesubsidie bedraagt maximaal 4 % op het subsidiabel kredietbedrag Investeringspremie Het gedeelte van de subsidie dat niet is uitgeput onder de vorm van rentesubsidie wordt uitbetaald als een investeringspremie. Het gedeelte financieerd met eigen middelen wordt uitsluitend verleend onder de vorm van een investeringspremie Waarborg Op het gedeelte van de investeringen gefinancierd met een krediet is de waarborg van het VLIF mogelijk. 32

34 9 HOE VLIF-STEUN AANVRAGEN? 9.1 WIE DOET DE AANVRAAG? de land- of tuinbouwer zelf; een erkende kredietinstelling op verzoek van de land- of tuinbouwer. 9.2 WAARUIT BESTAAT DE AANVRAAG? een aanvraagformulier; een door de land- of tuinbouwer ondertekende verklaring; andere nodige documenten. 9.3 WANNEER AANVRAGEN? De aanvraag moet ten laatste binnen de 6 maanden na de aanvang van de investering of de verrichting ingediend zijn. 9.4 REGISTRATIE VAN DE AANVRAAG DOOR HET VLIF? Voor volledige aanvragen deelt het VLIF een registratienummer mee aan de land- of tuinbouwer en eventueel aan de kredietinstelling. 33

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF Activiteitenverslag Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 2008 Inhoud Inleiding.................................................................................. 6 1. Wettelijke basis......................................................................

Nadere informatie

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan?

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Steunmogelijkheden 7 2.1 Europese inkomenssteun voor de teelt van gewassen, bestemd voor biobrandstoffen 7 2.1.1

Nadere informatie

Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging)

Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) Leidraad voor administratieve afhandeling van een bedrijfsovername najaar 2008, gewijzigde herdruk Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Bedrijfsovername

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder KBC-Product Starten als landbouwer of tuinder we hebben het voor u Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, is half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo.

Nadere informatie

Ondernemen. in land- en tuinbouw

Ondernemen. in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Ondernemen in land- en tuinbouw

Ondernemen in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN -----------------------------------------------------------------------------------------

VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERNAME- GIDS -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

U werkt energie- en milieubewust

U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven Agentschap Ondernemen U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Versie april 2010 informeert - adviseert

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs...

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs... De Pachtwet De pachtwet Om in deze huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Naast de aankoop van materieel en machines en het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K

T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K T I P S V O O R B E G I N N E N D E B E E L D E N D E K U N S T E N A A R S O M K A D E R I N G VA N D E K U N S T P R A K T I J K BAM, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst I N H O U D

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie