Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Doelstelling Paars 1 getoetst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998 Doelstelling Paars 1 getoetst"

Transcriptie

1 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Doelstelling Paars 1 getoetst J.J. Boog mevr. dr. B.I. van der Burg mevr. S.H. van Croonenburg drs. A.F.M. Nijsen G. Regter mevr. drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, juni 1999

2 ISBN: Prijs: ƒ 50,- Bestelnummer: A9901 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals. EIM verschaft beleidsgerichte en praktijkgerichte informatie van sociaal-economische aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleidsinstanties. EIM is gevestigd in Zoetermeer. Behalve op Nederland richt EIM zich ook op de Europese economie en op andere continenten. Voor meer informatie over EIM en wat EIM voor u kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Adres: Italiëlaan 33 Postadres: Postbus AA Zoetermeer telefoon: telefax: Website: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoud Samenvatting en evaluatie Inleiding Aanleiding Doelstelling Probleemstelling Opbouw van het rapport Methodiek van MISTRAL Inleiding Werkwijze Werkwijze bij het bepalen van de omvang van administratieve lasten Werkwijze bij het bepalen van de ontwikkeling van administratieve lasten De omvang en samenstelling van administratieve lasten in Inleiding De omvang van administratieve lasten in Inleiding Totale omvang administratieve lasten De samenstelling van de administratieve lasten in Inleiding Administratieve lasten naar wetgevingsdomeinen Administratieve lasten naar grootteklasse werknemers Administratieve lasten naar sectoren Administratieve lasten en het nut voor de eigen bedrijfsvoering De ontwikkeling van administratieve lasten in de periode Inleiding Welke acties heeft Paars 1 in gang gezet? Wetgevingsdomeinen in MISTRAL Inleiding Totaal MISTRAL-wetgevingsdomeinen Ontwikkeling administratieve lasten MISTRAL uitoefenen onderneming Ontwikkeling administratieve lasten MISTRAL werknemers in dienst Wetgevingsdomeinen buiten MISTRAL Inleiding Ontwikkeling administratieve lasten buiten MISTRAL uitoefenen onderneming Ontwikkeling administratieve lasten buiten MISTRAL werknemers in dienst Totaaloverzicht wetgevingsdomeinen

4 Inhoud Inleiding Totaal wetgevingsdomeinen Ontwikkeling administratieve lasten uitoefenen onderneming Ontwikkeling administratieve lasten werknemers in dienst Bijlagen I Overzicht wetswijzigingen II Werkgelegenheidseffecten van een verlaging van de administratieve lasten

5 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Samenvatting en evaluatie Aanleiding van het onderzoek De kosten die het bedrijfsleven moet maken om aan administratieve of procedurele verplichtingen te voldoen worden administratieve lasten genoemd. Het gaat daarbij om wettelijk verplichte informatie die het bedrijfsleven levert aan overheden en uitvoeringsinstanties. Het streven naar vermindering van administratieve lasten is op dit moment één van de belangrijke politieke onderwerpen. Zo heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat de doelstelling om, in de kabinetsperiode , de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 10% te verminderen, is gehaald 1. De staatssecretaris af daarbij tegelijkertijd aan dat een verdere vermindering nodig is. Ook de Kamer wil een verdere vermindering. Er is een motie aangenomen om te streven naar een reductie met 25% 2. De staatssecretaris heeft overigens aangegeven dat de nagestreefde reductie met 25% al inclusief de eerder beoogde 10% is 3. Door EIM is op verschillende wetgevingsdomeinen onderzoek gedaan naar de hoogte van administratieve lasten. Informatie over administratieve lasten veroudert snel in een tijd waar marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit centraal staan. Daarom is het noodzakelijk de relevante ontwikkelingen gestructureerd en actueel te volgen. Via een systeem van monitoring wil EIM, met ingang van 1999, elk jaar berichten over de ontwikkeling van de administratieve lasten. Het voorliggende rapport is het eerste van deze serie. Deze eerste rapportage bestrijkt de periode Probleemstelling De probleemstelling van het onderzoek is tweeledig: Welke zijn het niveau en de samenstelling van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 1993? Welke zijn de ontwikkeling van de totale administratieve lasten en de samenstellende delen voor het bedrijfsleven in de periode ? 1 Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 13, april Motie van Remkes c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 17, november Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 14, augustus

6 Samenvatting en evaluatie Resultaten MISTRAL 1 bevat data voor zeven wetgevingsdomeinen: Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Jaarrekening, Loonheffing en Werknemersverzekeringen. Deze domeinen dekken 50% (8,2 miljard gulden in 1998 voor de in MISTRAL opgenomen domeinen) van de relevante wetgeving. Voor de MISTRAL-domeinen is de ontwikkeling van de administratieve lasten voor de periode in kaart gebracht en uitgedrukt in de administratieve lasten index (ALADIN). De ontwikkelingen voor de overige domeinen de belangrijkste zijn Ziekteverzuim, Arbeidsomstandigheden en Milieu zijn door EIM zo goed mogelijk geschat 2. tabel 1 niveau en mutatie structurele administratieve lasten bedrijven; domeinen mutatie in miljarden in miljarden in in miljarden guldens guldens procenten guldens Met beleid 12,91 16,516, ,63,64 Zonder beleid 12,91 17, ,57 Verschil met en zonder beleid - 5,35* - 00,939 Doelstelling Paars 1-10,0-1,75 * 5,3% van 17,48 miljard gulden. Bron: EIM. In 1993 bedroegen de totale structurele administratieve lasten 12,9 miljard gulden (2,2% van het BNP) ofwel gulden gemiddeld per onderneming. 3 De structurele administratieve lasten (jaarlijks terugkerend) voor het bedrijfsleven bedragen in 1998 circa 16,55 miljard gulden (zie tabel 1). Dat is 2,2% van het BNP. Sedert 1993 zijn deze lasten met 28% gestegen (+3,64 miljard gulden), voornamelijk als gevolg van het 1 Zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van MISTRAL. 2 Zie paragraaf voor een beschrijving van het schattingsproces voor niet-mistral gebieden. 3 Eerdere ramingen van EIM voor 1993 gaven 13,1 miljard gulden aan. Voor het verkrijgen van een betrouwbare startwaarde voor de indexering was herberekening met MISTRAL nodig. Deze herberekening resulteerde in 12,9 miljard gulden voor Het verschil met de eerdere raming is niet relevant, zeker niet voor de ontwikkeling. 6

7 Samenvatting en evaluatie fors toegenomen aantal bedrijven, de gegroeide werkgelegenheid en de gestegen lonen. Zonder beleid zou de stijging zelfs 35% hebben bedragen. Paars 1 heeft de administratieve lasten derhalve verminderd met 0,93 miljard (-5,3% van 17,48 miljard gulden). De doelstelling van 10% vermindering van administratieve lasten is echter niet gehaald. Daarvoor was een vermindering met 1,75 miljard gulden (10% van 17,48 miljard) nodig geweest. De daling van de administratieve lasten met 930 miljoen gulden leidt in de periode naar verwachting tot een geringe daling van de werkgelegenheid met 0,1% (in 2000 gaan arbeidsplaatsen verloren en in 2008 loopt dat af naar een verlies van arbeidsplaatsen). Met name in de zakelijke dienstverlening is sprake van een verlies aan arbeidsplaatsen (- 0,4%) als gevolg van het minder uitbesteden van administratieve werkzaamheden. Tegenover de licht dalende werkgelegenheid staat een lichte groei van de export en de brutoproductie (beide + 0,1%). De groei van de export is het gevolg van efficiencywinst (dezelfde productie met minder mensen) welke leidt tot een lichte daling van de prijzen. Dit versterkt de concurrentiepositie van de bedrijven, waardoor export en productie stijgen. MISTRAL-domeinen De grootste vermindering van administratieve lasten als gevolg van beleid is gerealiseerd binnen de MISTRAL-domeinen in het algemeen (-7%) en voor het terrein werknemers in dienst nemen in het bijzonder (-14,3%). Met name de Commissie Van Lunteren heeft substantiële reducties gerealiseerd. Binnen de MISTRAL-domeinen is door beleidsinspanning een totale lastenvermindering van 0,61 miljard gulden gerealiseerd (-7%). Het vervallen van de verplichting om kolom 18 van de loonstaat (onbelaste kostenvergoedingen en verstrekkingen) in te vullen, is goed voor 0,42 miljard gulden aan lastenverlichting. Het gaat hier om een verplichting van zowel het Ministerie van Financiën (Loonheffing) als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Werknemersverzekeringen). De Commissie Van Lunteren heeft dit initiatief genomen. Een andere belangrijke oorzaak van de lastenvermindering (-0,14 miljard gulden) betreft de verhoging van de criteriagrenzen bij de Wet op de Jaarrekening (verplichting van het Ministerie van Justitie), waardoor veel bedrijven een minder zware informatieverplichting (verschuiving van de grote verplichting naar de middelgrote en kleine verplichting) hebben gekregen. 7

8 Samenvatting en evaluatie Niet-MISTRAL-domeinen Buiten de MISTRAL-domeinen zijn de administratieve lasten als gevolg van beleidsinspanningen gedaald met 3,7% (0,32 miljard gulden in prijzen 1998). Een grotere reductie als gevolg van beleid is gerealiseerd binnen het domein het voeren van een onderneming, te weten -6,7% ofwel 0,41 miljard gulden jaarlijks. VROM heeft een lastenvermindering bewerkstelligd van 0,1 miljard als gevolg van de wijziging van het inrichtingen- en vergunningenbeleid binnen de Milieuwetgeving. Een andere belangrijke daling van de administratieve lasten is het gevolg van verkorting van de bewaarplicht van 10 naar 7 jaar. Het gaat hier om het bewaren van documenten rekeningen en dergelijke voor controledoeleinden. Dit levert 0,14 miljard aan lastenvermindering op. Het gaat om een initiatief van de Ministeries van Financiën en Justitie. Andere belangrijke reducties van de administratieve lasten betreffende het voeren van een onderneming zijn: minder vergunningen en diplomakosten in het kader van de wijziging van de Vestigingswet (-0,1 miljard), initiatief van EZ; verlichting enquêtedruk (-81 miljoen); een initiatief van het CBS. Door invoering van regels door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij omtrent het bijhouden van een administratie en verstrekking van gegevens in het kader van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) zijn de administratieve lasten toegenomen (minimaal 0,1 miljard gulden). Binnen het domein in dienst hebben van werknemers is sprake van een stijging van de administratieve lasten als gevolg van beleid, en wel met +3,7% (0,09 miljard gulden). De belangrijkste oorzaken liggen op het beleidsveld Ziekteverzuim/arbo (toename minimaal 0,2 miljard gulden). In 1994 zijn op dit terrein vier nieuwe verplichtingen ingevoerd, te weten de risico-inventarisatie en evaluatie, de verzuimregistratie, het inschakelen van een Arbodienst en het opstellen van reïntegratieplannen. Het gaat hier in alle gevallen om wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vervanging van de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) door de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (Wet Samen) waardoor werkgevers jaarlijks nog maar één schriftelijk stuk behoeven aan te leveren, reduceert de administratieve lasten met 0,1 miljard gulden. Dit is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 8

9 Samenvatting en evaluatie Evaluatie beleid tot nu toe Het beleid om administratieve lasten terug te dringen wordt gekenmerkt door veel maatregelen (69 veranderingen in de rapportageverplichtingen van bedrijven middels informatieoverdracht via berichten aan de overheid). Slechts een beperkt aantal maatregelen heeft een substantieel verlagend effect. Er is kennelijk gekozen voor het verwijderen van kiezelstenen, terwijl de rotsblokken onaangeroerd blijven. Ook komt het nog te vaak voor dat het aantal berichten toeneemt (in 40% van de gevallen) of dat het bericht complexer wordt (4%). Naar verhouding hebben veel wijzigingen betrekking op het verminderen van het aantal berichten (vooral via het verkleinen van het aantal rapportageplichtige bedrijven). De inhoud van de berichten (verschillende definities, te veel veranderingen) en zeker de administratieve infrastructuur (dubbele gegevensuitvraag) hebben minder aandacht gekregen. En daar valt nu juist een grote besparing te halen. Kortom, het huidige beleid opereert te veel binnen de bestaande structuren. De huidige besparingen zouden bij dit beleid wel eens het maximaal haalbare kunnen zijn. Continuering van de kaasschaaf -aanpak roept twijfels op over de volgende slag in de strijd tegen de Heerendiensten die met nog eens 20% omlaag moeten in de periode Dat is een geweldige opgave, die een meer fundamentele aanpak vergt. 1 15% volgens Regeringsverklaring 1998 van 25 augustus 1998 en nog eens 5% vanwege het achterblijven bij de doelstelling van Paars 1. 9

10

11 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Inleiding 1.1 Aanleiding De kosten die het bedrijfsleven moet maken om aan administratieve of procedurele verplichtingen te voldoen worden administratieve lasten genoemd. Het gaat daarbij om wettelijk verplichte informatie die het bedrijfsleven levert aan overheden en uitvoeringsinstanties. Het streven naar vermindering van administratieve lasten is op dit moment één van de belangrijke politieke onderwerpen. Zo heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat de doelstelling om, in de kabinetsperiode , de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 10% te verminderen, is gehaald 1. De staatssecretaris gaf daarbij tegelijkertijd aan dat een verdere vermindering nodig is. Ook de Kamer wil een verdere vermindering. Er is een motie aangenomen om te streven naar een reductie met 25% 2. De staatssecretaris heeft overigens aangegeven dat de beoogde reductie met 25% inclusief de eerder beoogde 10% is 3. Is de doelstelling van 10% administratieve lastenverlichting in de kabinetsperiode daadwerkelijk bereikt? De staatssecretaris van Economische Zaken, ten tijde van Paars 1, heeft gesteld dat de doelstelling van het eerste Paarse kabinet is gehaald. Een fijnmazige cijfermatige onderbouwing van deze constatering is daarbij niet gegeven. EIM laat in dit rapport zien dat deze doelstelling cijfermatig kan worden getoetst. Door EIM is op verschillende wetgevingsdomeinen onderzoek gedaan naar de hoogte van administratieve lasten. Informatie over administratieve lasten veroudert snel in een tijd waar marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit centraal staan. Daarom is het noodzakelijk de relevante ontwikkelingen gestructureerd en actueel te volgen. Via een systeem van monitoring wil EIM, met ingang van 1999, elk jaar berichten over de ontwikkeling van de administratieve lasten. Het voorliggende rapport is het eerste van deze serie. Deze eerste rapportage bestrijkt de periode Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 13, april Motie van Remkes c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 17, november Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 14, augustus

12 Inleiding Niet alleen ondernemers hebben te maken met administratieve lasten. Ook burgers en de overheid hebben daarmee te maken. Bij de overheid of de uitvoerende instanties is niet zozeer sprake van administratieve lasten, maar van beheers- of uitvoeringskosten. In dit rapport gaat het om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 1.2 Doelstelling EIM heeft de afgelopen jaren tientallen onderzoeken naar de hoogte van administratieve lasten gedaan op uiteenlopende terreinen. Bij deze onderzoeken is gebruikgemaakt van MISTRAL, MeetInSTRument Administratieve Lasten. De gegevens van die onderzoeken zijn systematisch vastgelegd en opgenomen in een database. Door deze gestandaardiseerde aanpak van het onderzoek naar administratieve lasten is een overzichtelijk, systematisch, betrouwbaar en actueel model annex database ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om: 1. het overzicht te behouden over de wetgevingsdomeinen binnen MISTRAL; 2. wijzigingen binnen wetgevingsdomeinen te volgen; 3. gestructureerd de data te actualiseren; 4. informatie paraat te hebben, zodat snel en efficiënt eventuele beleidsvragen kunnen worden beantwoord en/of onderzoek kan worden uitgevoerd; 5. voor beleidsmakers bij overheid en bedrijfsleven regelmatig een actueel cijfer over administratieve lasten te presenteren. Om de administratieve lasten van de wetgevingsdomeinen die niet in MISTRAL zijn opgenomen in kaart te brengen heeft EIM, behalve van eigen expertise, gebruikgemaakt van de verslaglegging van het Ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Het gaat om de Kamernotities: Naar minder administratieve lasten (27 juni 1995), Voortgang vermindering administratieve lasten (14 juli 1997), Stand van zaken project vermindering van de administratieve lastendruk (14 april 1998) en het Verslag van algemeen overleg verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven (26 augustus 1998). Om de juiste data van inwerkingtreding te vinden is gebruikgemaakt van de opmaat gegevens van SDU op Internet 1. Aan de hand van bovenstaande rapportages heeft EIM een inschatting gemaakt van de administratieve lasten voor de niet-mistral-domeinen. Dit door gebruik te maken van de MISTRAL-methode (zie paragraaf 4.4.1). 1 Het juiste Internetadres is opmaat.sdu.nl. Hier bevinden zich alle Kamerstukken, Staatsbladen enz. vanaf

13 Inleiding 1.3 Probleemstelling De probleemstelling van het onderzoek is tweeledig: Welke zijn het niveau en de samenstelling van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 1993? Welke zijn de ontwikkeling van de totale administratieve lasten en van de samenstellende delen voor het bedrijfsleven in de periode ? 1.4 Opbouw van het rapport Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de methode die is gehanteerd voor het volgen van de ontwikkelingen. Daarna komen in hoofdstuk 3 de omvang en samenstelling van de administratieve lasten in het jaar 1993 aan de orde. In hoofdstuk 4 komt de ontwikkeling van de administratieve lasten in de periode aan bod. 13

14

15 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Methodiek van MISTRAL 2.1 Inleiding EIM heeft brede ervaring opgedaan met onderzoeken naar administratieve lasten. Deze onderzoeken zijn van elementaire waarde geweest bij de ontwikkeling van het model, waarmee de administratieve lasten kunnen worden gemeten. Vanuit deze expertise is, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, het MeetInSTRument Administratieve Lasten (MISTRAL) ontwikkeld. MISTRAL is via een aantal fasen ontwikkeld. In fase 1 is een methodiek ontwikkeld om administratieve lasten te schatten. Tevens heeft een eerste toetsing van de praktische bruikbaarheid van het model op het terrein van de loonheffing en werknemersverzekeringen plaatsgevonden. In fase 2 zijn de behoeften in het beleidsveld gepeild ten aanzien van MISTRAL in het algemeen en het Classificatiesysteem Administratieve Handelingen (CASH) 1 in het bijzonder. Meetmethoden zijn geïnventariseerd en uitgetest. In fase 3 is MISTRAL verder uitgebreid en ingevuld. Het bericht vormt het basisconcept in MISTRAL. In termen van MISTRAL is een bericht een min of meer unieke combinatie van administratieve handelingen. Binnen MISTRAL worden de administratieve lasten van het bedrijfsleven gedefinieerd als de kosten ven het berichtenverkeer. In formule: kosten berichtenverkeer = aantal berichten x kosten per bericht kosten per bericht = aantal handelingen x kosten per handeling kosten per handeling = tijd x tarief Uiteindelijk is MISTRAL ontwikkeld en toegepast op een aantal nietfiscale wetsdomeinen. Bijvoorbeeld op de wetgevingsdomeinen van de Werknemersverzekeringen en de Jaarrekening. Daarnaast is MISTRAL toegepast om beheers- c.q. uitvoeringskosten bij uitvoeringsinstanties te meten. Met het model kunnen eenvoudig diverse uitvoeringsvarianten van bepaalde wetgeving in kaart gebracht worden en bezien worden op hun kosten. Ook kan op deze wijze bepaald worden welke variant best practice is (meest efficiënte, doelmatige variant) en welke variant de actual practice (gemiddelde variant) is. 1 In CASH zijn alle voorkomende administratieve handelingen geordend. Per handeling is een standaardtijd bepaald. Dit om te kunnen abstraheren van het unieke op elk wetgevingsterrein. 15

16 Methodiek van MISTRAL Het equivalent op fiscaal gebied is het Standaardkostenmodel Fiscale Administratieve Verplichtingen, dat EIM in opdracht van het Ministerie van Financiën heeft ontwikkeld 1. Met dit model zijn de administratieve lasten gemeten van de wetgevingsdomeinen Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Loonbelasting/Premies Volksverzekeringen (Loonheffing) en het fiscale deel van de Jaarrekening. Voor deze wetgevingsdomeinen zijn vrijwel alle administratieve verplichtingen, berichten en handelingen in kaart gebracht. In het rapport wordt voor het gemak voor zowel het fiscale als het niet-fiscale model de term MISTRAL gebruikt. 2.2 Werkwijze In de eerste plaats wordt de werkwijze toegelicht die is gehanteerd bij het vaststellen van de omvang van de administratieve lasten. In de tweede plaats wordt de werkwijze uiteengezet die is gevolgd voor de bepaling van de ontwikkeling van de administratieve lasten Werkwijze bij het bepalen van de omvang van administratieve lasten Een meting van de administratieve lasten via MISTRAL vindt plaats volgens de zogenoemde bottom-up-methode. Er wordt dan gemeten op het niveau van werkprocessen (berichten of handelingen). Tegenover de bottom-up-methode staat de topdown-methode. Bij de topdown-methode worden de administratieve lasten gemeten op een hoog aggregatieniveau. De bottom-up-methode is het meest zuiver. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel: men wil graag weten wat de omvang is van de jaarlijks terugkerende (structurele) administratieve lasten voor het bedrijfsleven voor de Loonheffing. Dan kan de vraag in het veldonderzoek op twee uiteenlopende manieren worden voorgelegd: a. via bottom-up-methode: wij hebben voor u de 100 regelingen binnen de Loonheffing in kaart gebracht. Per regeling zijn we nagegaan welke administratieve handelingen voorkomen. Wilt u bij elke regeling per handeling aangeven: hoe vaak, in welke tijd en tegen welk tarief ze worden uitgevoerd? Indien uitbesteed, wat zijn daarvan de kosten? b. via topdown-methode: wat zijn voor uw onderneming de administratieve lasten op het wetgevingsterrein van de Loonheffing? 1 Voor een toelichting op dit model wordt verwezen naar Standaardkostenmodel Fiscale Administratieve Verplichtingen: modules Loonheffing en Omzetbelasting, EIM,

17 Methodiek van MISTRAL De bottom-up-methode is dusdanig gedetailleerd en daardoor onderbouwd, dat een optelling van de kosten per regeling een zuiver beeld geeft van de totale administratieve lasten voor de Loonheffing. Via deze methode kan ook onderscheid worden gemaakt tussen eenmalige aanpassingskosten en jaarlijks terugkerende (structurele) administratieve lasten. Ook kan het onderscheid tussen bedrijfsadministratie en wettelijke verplichtingen worden gemaakt. Een groot voordeel van de bottom-up-methode is dat beleidsvoornemens relatief eenvoudig ex ante doorgerekend kunnen worden. Onderzoek via de bottom-up-methode is, zoals gezegd, het meest zuiver. Wel is onderzoek volgens de bottom-up-methode arbeidsintensief en daarom kostbaar. Opzet, dataverzameling en uitwerking kosten veel tijd. Ook is de administratieve belasting voor respondenten initieel groter. Dat is ook de reden waarom nog niet alle wetgevingsdomeinen in MISTRAL zijn opgenomen. De topdown-methode geeft enkel een globale indicatie, waarbij een nadere onderbouwing mankeert. Vaak worden de eenmalige aanpassingskosten bij de topdown-methode vermengd met de jaarlijks terugkerende administratieve lasten. Ook de perceptie van ondernemers speelt een rol. Deze topdown-methode werkt alleen als voor het gehele bedrijfsleven in een betrekkelijk kort tijdsbestek een globale indruk van de administratieve lasten moet worden verkregen 1. Een dergelijk topdown -onderzoek heeft EIM in 1994 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd (verder het topdown-onderzoek te noemen, in de wandeling ook wel het onderzoek van de 13 miljard genoemd). Het betrof een ruw, tentatief onderzoek, uitgevoerd over vrijwel alle wetgevingsdomeinen. Dat onderzoek geeft een overzicht van de totale geschatte omvang van administratieve lasten voor het bedrijfsleven in Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is dezelfde methodiek en samenstelling gehanteerd als bij een eerder onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 3. Vandaar dat een aantal wetgevingsdomeinen ook niet was opgenomen. Met name de wetgevingsdomeinen behorend tot de departementen van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) ontbreken. 1 B.I. van der Burg en A.F.M. Nijsen, How can administratieve burdens of enterprises be assessed?, Different methods: advantages and disadvantages. Ook opgenomen in rapport van het T.M.C. Asser Instituut Improving the quality of legislation in Europe, Kluwer Law International, J.J. Boog e.a. Administratieve Lasten Bedrijven 1993, mei 1994, EIM, Zoetermeer. 3 M.A. Allers, Kosten van overdrachten voor ondernemingen, Onderzoeksmemorandum nr. 389, Instituut voor Economisch Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen,

18 Methodiek van MISTRAL In tabel 2 is een overzicht gegeven van alle wetgevingsdomeinen zoals opgenomen in het topdown-onderzoek. Tevens is aangegeven welke wetgevingsdomeinen ook met MISTRAL zijn gemeten. tabel 2 overzicht wetgevingsdomeinen van het topdown-onderzoek 1993* gemeten niet gemeten wetgevingsdomeinen topdown-onderzoek via MISTRAL via MISTRAL In dienst hebben werknemers heffing loonbelasting en premies sociale verzekeringen x ziekteverzuim/inzet bijzondere groepen x arbeidsovereenkomsten en medezeggenschap x arbeidsomstandigheden x overheidstoezicht en -controle x loonbelasting/ x overig premies sociale verzekeringen Uitoefenen van een onderneming vennootschaps-, dividend- en x inkomstenbelasting BTW en accijnzen x BTW x accijns jaarrekeningen x milieu x gemeentelijke heffingen x PBO/KvK-verordeningen en -heffingen x informatieverstrekking CBS x import-/exportbepalingen, vervoersvergunningen x overheidstoezicht en -controle x vennootschaps-, x overig dividend- en inkomstenbelasting, BTW, jaarrekening * Administratieve Lasten Bedrijven Hét probleem dat moest worden opgelost vormde de integratie van het topdown-onderzoek over het jaar 1993 en de bottom-up toepassingen met MISTRAL uit latere jaren. Kortom, hoe is met behulp van MISTRAL een nieuwe startwaarde voor het niveau van de administratieve lasten in het jaar 1993 bepaald? Het MISTRAL-niveau van de administratieve lasten voor het jaar 1993 is opgebouwd vanuit de volgende drie uitgangspunten/categorieën: I. de wetgevingsdomeinen waarvoor EIM de administratieve lasten heeft gemeten via MISTRAL genieten de voorkeur boven (en komen in de plaats van) de uitkomsten van het topdown-onderzoek; II. de resterende wetgevingsdomeinen blijven de omvang van de administratieve lasten van het topdown-onderzoek behouden. Dit bij gebrek aan MISTRAL-gegevens. Er zijn twee uitzonderingen: 18

19 Methodiek van MISTRAL A. het wetgevingsterrein Milieu. Bij de administratieve lasten op het wetgevingsterrein Milieu wordt de voorkeur gegeven aan weergave van de uitkomsten van het onderzoek dat Moret, Ernst & Young 1 heeft verricht. De reden daarvan is dat de wijze van meting globaal de richting van de bottom-upmethode van MISTRAL benadert; B. de statistiekverplichtingen van het CBS. De tijdbesteding aan statistiekverplichtingen door ondernemers of kantoren, en de daaruit af te leiden administratieve lasten, gemeten met de CBS-Enquêtedrukmeter, genieten de voorkeur boven de cijfers van het topdown-onderzoek; III. de wetgevingsdomeinen die niet in het topdown-onderzoek waren opgenomen worden toegevoegd. Het betreft de wetgevingsdomeinen van de Ministeries van V&W en LNV voorzover daar voor het bedrijfsleven administratieve lasten uit voortvloeien 2. Het via deze werkwijze verkregen niveau van de administratieve lasten in 1993 is in hoofdstuk 3 van dit rapport gehanteerd als startwaarde voor de ontwikkelingen in de jaren daarna. Een vergelijking van de resultaten van wetgevingsdomeinen zowel gemeten via MISTRAL (categorie I) als waargenomen via het topdown-onderzoek is weergegeven in figuur 1. figuur 1 administratieve lasten MISTRAL en topdown-onderzoek, 1993 in miljarden guldens 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Loonheffing/werknemersverzekeringen Vennootschaps-, dividenden inkomstenbelasting Wet op de Jaarrekening Bron: EIM. MISTRAL wetgevingsterreinen topdown 1 Administratieve Lastendruk Milieu, Moret, Ernst & Young, Management Consultants, Zoals weergegeven in Naar minder administratieve lasten, Ministerie van Economische Zaken, juni

20 Methodiek van MISTRAL Werkwijze bij het bepalen van de ontwikkeling van administratieve lasten De ontwikkeling van de administratieve lasten komt aan bod in hoofdstuk 4. Nauwkeurige kwantitatieve uitspraken over de ontwikkeling van de administratieve lasten in de periode kunnen alleen worden gedaan voor de in MISTRAL opgenomen wetgevingsdomeinen (categorie I). Voor de wetgevingsdomeinen die niet behoren tot MISTRAL (categorieën II en III) zijn geen gedetailleerde cijfermatige gegevens beschikbaar. EIM heeft aan de hand van de kwantitatieve beschrijvingen van de verschillende ministeries schattingen gemaakt voor de administratieve lasten van deze terreinen. Dit is gebeurd via de principes van de MISTRAL-methode. Daarbij is met name gelet op het aantal bij de maatregel betrokken bedrijven. In beginsel gaat het om een globale plausibiliteitscontrole van de door partijen (meestal het betrokken department) afgegeven schattingen. Bij het bepalen van de kwantitatieve ontwikkeling van de administratieve lasten voor de MISTRAL-domeinen in de periode is de volgende werkwijze gevolgd: 1. uitgangspunt is per wetgevingsterrein het jaar waarvoor de frequenties, tijden en tarieven via MISTRAL zijn gemeten en vastgesteld (het uitgangsjaar) 1 ; 2. voor de periode is per wetgevingsterrein in kaart gebracht welke nieuwe wet- en regelgeving is ontstaan, en welke wet- en regelgeving is gewijzigd of is komen te vervallen ten opzichte van de bij punt 1 genoemde uitgangsjaren; 3. voor nieuwe regelingen en wijziging van bestaande wetgeving is op een gedetailleerd niveau conform MISTRAL een inventarisatie gemaakt. Vervolgens zijn met behulp van CASH en veldonderzoek de verschillende parameters vastgesteld, zoals frequenties, tijden en tarieven; 4. de frequenties zijn vanuit het uitgangsjaar, afhankelijk van het type wetgevingsterrein, geëxtrapoleerd met één of meer relevante ontwikkelingscijfers. Daarbij valt te denken aan het verloop van het aantal zelfstandigen, aantal NV s/bv s, de omvang van de buitenlandse afzet, het totale aantal ondernemingen, het aantal ondernemingen met personeel, het aantal ondernemingen zonder personeel, het aantal jaarrekeningen en het aantal werknemers 2 ; 1 De gemeten parameters voor de Wet op de Jaarrekening, de Loonheffing, de Werknemersverzekeringen en de Omzetbelasting hebben betrekking op het jaar 1994 (onderzoek verricht in 1995/1996). Voor de Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting zijn ze gemeten voor het jaar 1995 (onderzoek verricht in 1997/1998). 2 Voor de Loonheffing en Omzetbelasting waren de werkelijke frequenties ook voor 1995 beschikbaar. Daarmee is gerekend. 20

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Frits Suyver Zoetermeer, 17 februari 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurpeiling voorjaar 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Dammis van 't Zelfde Zoetermeer, 16 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom VBO Woonindex Tweede 2008 drs. P. Rosenboom Zoetermeer, 10 juli 2008 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016

Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Kostenstructuur zand en grindvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2015/0187 Zoetermeer, 29 januari

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Re-integratie Zeeland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Benchmark klanten Qredits

Benchmark klanten Qredits Benchmark klanten Qredits Lia Smit Zoetermeer, maart 2013 Rapportnummer: A201308 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl). Voor alle

Nadere informatie

Ontwikkelingen in belastingopbrengsten en belastingdruk

Ontwikkelingen in belastingopbrengsten en belastingdruk Ontwikkelingen in belastingopbrengsten en belastingdruk 2000-2004 Zoetermeer, 11 januari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door MKB-Nederland. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS)

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Tevredenheidsonderzoek 2014 Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Nuijten & Van Wageningen BV meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Nuijten & Van Wageningen BV meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Nuijten & Van Wageningen BV meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Nuijten & Van Wageningen BV Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal, advies & begeleiding meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Van der Horst Coaching en Advisering meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Van der Horst Coaching en Advisering meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Van der Horst Coaching en Advisering meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Van der Horst Coaching en Advisering Zoetermeer, donderdag

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Double Dutch Haarlem Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Thatcher & Aalderink Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Tevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Stichting Libra Revalidatie & Audiologie De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Werktraject Noord-Holland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Werktraject Noord-Holland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

Nadere informatie