Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Doelstelling Paars 1 getoetst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998 Doelstelling Paars 1 getoetst"

Transcriptie

1 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Doelstelling Paars 1 getoetst J.J. Boog mevr. dr. B.I. van der Burg mevr. S.H. van Croonenburg drs. A.F.M. Nijsen G. Regter mevr. drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, juni 1999

2 ISBN: Prijs: ƒ 50,- Bestelnummer: A9901 EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals. EIM verschaft beleidsgerichte en praktijkgerichte informatie van sociaal-economische aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleidsinstanties. EIM is gevestigd in Zoetermeer. Behalve op Nederland richt EIM zich ook op de Europese economie en op andere continenten. Voor meer informatie over EIM en wat EIM voor u kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Adres: Italiëlaan 33 Postadres: Postbus AA Zoetermeer telefoon: telefax: Website: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoud Samenvatting en evaluatie Inleiding Aanleiding Doelstelling Probleemstelling Opbouw van het rapport Methodiek van MISTRAL Inleiding Werkwijze Werkwijze bij het bepalen van de omvang van administratieve lasten Werkwijze bij het bepalen van de ontwikkeling van administratieve lasten De omvang en samenstelling van administratieve lasten in Inleiding De omvang van administratieve lasten in Inleiding Totale omvang administratieve lasten De samenstelling van de administratieve lasten in Inleiding Administratieve lasten naar wetgevingsdomeinen Administratieve lasten naar grootteklasse werknemers Administratieve lasten naar sectoren Administratieve lasten en het nut voor de eigen bedrijfsvoering De ontwikkeling van administratieve lasten in de periode Inleiding Welke acties heeft Paars 1 in gang gezet? Wetgevingsdomeinen in MISTRAL Inleiding Totaal MISTRAL-wetgevingsdomeinen Ontwikkeling administratieve lasten MISTRAL uitoefenen onderneming Ontwikkeling administratieve lasten MISTRAL werknemers in dienst Wetgevingsdomeinen buiten MISTRAL Inleiding Ontwikkeling administratieve lasten buiten MISTRAL uitoefenen onderneming Ontwikkeling administratieve lasten buiten MISTRAL werknemers in dienst Totaaloverzicht wetgevingsdomeinen

4 Inhoud Inleiding Totaal wetgevingsdomeinen Ontwikkeling administratieve lasten uitoefenen onderneming Ontwikkeling administratieve lasten werknemers in dienst Bijlagen I Overzicht wetswijzigingen II Werkgelegenheidseffecten van een verlaging van de administratieve lasten

5 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Samenvatting en evaluatie Aanleiding van het onderzoek De kosten die het bedrijfsleven moet maken om aan administratieve of procedurele verplichtingen te voldoen worden administratieve lasten genoemd. Het gaat daarbij om wettelijk verplichte informatie die het bedrijfsleven levert aan overheden en uitvoeringsinstanties. Het streven naar vermindering van administratieve lasten is op dit moment één van de belangrijke politieke onderwerpen. Zo heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat de doelstelling om, in de kabinetsperiode , de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 10% te verminderen, is gehaald 1. De staatssecretaris af daarbij tegelijkertijd aan dat een verdere vermindering nodig is. Ook de Kamer wil een verdere vermindering. Er is een motie aangenomen om te streven naar een reductie met 25% 2. De staatssecretaris heeft overigens aangegeven dat de nagestreefde reductie met 25% al inclusief de eerder beoogde 10% is 3. Door EIM is op verschillende wetgevingsdomeinen onderzoek gedaan naar de hoogte van administratieve lasten. Informatie over administratieve lasten veroudert snel in een tijd waar marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit centraal staan. Daarom is het noodzakelijk de relevante ontwikkelingen gestructureerd en actueel te volgen. Via een systeem van monitoring wil EIM, met ingang van 1999, elk jaar berichten over de ontwikkeling van de administratieve lasten. Het voorliggende rapport is het eerste van deze serie. Deze eerste rapportage bestrijkt de periode Probleemstelling De probleemstelling van het onderzoek is tweeledig: Welke zijn het niveau en de samenstelling van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 1993? Welke zijn de ontwikkeling van de totale administratieve lasten en de samenstellende delen voor het bedrijfsleven in de periode ? 1 Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 13, april Motie van Remkes c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 17, november Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 14, augustus

6 Samenvatting en evaluatie Resultaten MISTRAL 1 bevat data voor zeven wetgevingsdomeinen: Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Jaarrekening, Loonheffing en Werknemersverzekeringen. Deze domeinen dekken 50% (8,2 miljard gulden in 1998 voor de in MISTRAL opgenomen domeinen) van de relevante wetgeving. Voor de MISTRAL-domeinen is de ontwikkeling van de administratieve lasten voor de periode in kaart gebracht en uitgedrukt in de administratieve lasten index (ALADIN). De ontwikkelingen voor de overige domeinen de belangrijkste zijn Ziekteverzuim, Arbeidsomstandigheden en Milieu zijn door EIM zo goed mogelijk geschat 2. tabel 1 niveau en mutatie structurele administratieve lasten bedrijven; domeinen mutatie in miljarden in miljarden in in miljarden guldens guldens procenten guldens Met beleid 12,91 16,516, ,63,64 Zonder beleid 12,91 17, ,57 Verschil met en zonder beleid - 5,35* - 00,939 Doelstelling Paars 1-10,0-1,75 * 5,3% van 17,48 miljard gulden. Bron: EIM. In 1993 bedroegen de totale structurele administratieve lasten 12,9 miljard gulden (2,2% van het BNP) ofwel gulden gemiddeld per onderneming. 3 De structurele administratieve lasten (jaarlijks terugkerend) voor het bedrijfsleven bedragen in 1998 circa 16,55 miljard gulden (zie tabel 1). Dat is 2,2% van het BNP. Sedert 1993 zijn deze lasten met 28% gestegen (+3,64 miljard gulden), voornamelijk als gevolg van het 1 Zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van MISTRAL. 2 Zie paragraaf voor een beschrijving van het schattingsproces voor niet-mistral gebieden. 3 Eerdere ramingen van EIM voor 1993 gaven 13,1 miljard gulden aan. Voor het verkrijgen van een betrouwbare startwaarde voor de indexering was herberekening met MISTRAL nodig. Deze herberekening resulteerde in 12,9 miljard gulden voor Het verschil met de eerdere raming is niet relevant, zeker niet voor de ontwikkeling. 6

7 Samenvatting en evaluatie fors toegenomen aantal bedrijven, de gegroeide werkgelegenheid en de gestegen lonen. Zonder beleid zou de stijging zelfs 35% hebben bedragen. Paars 1 heeft de administratieve lasten derhalve verminderd met 0,93 miljard (-5,3% van 17,48 miljard gulden). De doelstelling van 10% vermindering van administratieve lasten is echter niet gehaald. Daarvoor was een vermindering met 1,75 miljard gulden (10% van 17,48 miljard) nodig geweest. De daling van de administratieve lasten met 930 miljoen gulden leidt in de periode naar verwachting tot een geringe daling van de werkgelegenheid met 0,1% (in 2000 gaan arbeidsplaatsen verloren en in 2008 loopt dat af naar een verlies van arbeidsplaatsen). Met name in de zakelijke dienstverlening is sprake van een verlies aan arbeidsplaatsen (- 0,4%) als gevolg van het minder uitbesteden van administratieve werkzaamheden. Tegenover de licht dalende werkgelegenheid staat een lichte groei van de export en de brutoproductie (beide + 0,1%). De groei van de export is het gevolg van efficiencywinst (dezelfde productie met minder mensen) welke leidt tot een lichte daling van de prijzen. Dit versterkt de concurrentiepositie van de bedrijven, waardoor export en productie stijgen. MISTRAL-domeinen De grootste vermindering van administratieve lasten als gevolg van beleid is gerealiseerd binnen de MISTRAL-domeinen in het algemeen (-7%) en voor het terrein werknemers in dienst nemen in het bijzonder (-14,3%). Met name de Commissie Van Lunteren heeft substantiële reducties gerealiseerd. Binnen de MISTRAL-domeinen is door beleidsinspanning een totale lastenvermindering van 0,61 miljard gulden gerealiseerd (-7%). Het vervallen van de verplichting om kolom 18 van de loonstaat (onbelaste kostenvergoedingen en verstrekkingen) in te vullen, is goed voor 0,42 miljard gulden aan lastenverlichting. Het gaat hier om een verplichting van zowel het Ministerie van Financiën (Loonheffing) als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Werknemersverzekeringen). De Commissie Van Lunteren heeft dit initiatief genomen. Een andere belangrijke oorzaak van de lastenvermindering (-0,14 miljard gulden) betreft de verhoging van de criteriagrenzen bij de Wet op de Jaarrekening (verplichting van het Ministerie van Justitie), waardoor veel bedrijven een minder zware informatieverplichting (verschuiving van de grote verplichting naar de middelgrote en kleine verplichting) hebben gekregen. 7

8 Samenvatting en evaluatie Niet-MISTRAL-domeinen Buiten de MISTRAL-domeinen zijn de administratieve lasten als gevolg van beleidsinspanningen gedaald met 3,7% (0,32 miljard gulden in prijzen 1998). Een grotere reductie als gevolg van beleid is gerealiseerd binnen het domein het voeren van een onderneming, te weten -6,7% ofwel 0,41 miljard gulden jaarlijks. VROM heeft een lastenvermindering bewerkstelligd van 0,1 miljard als gevolg van de wijziging van het inrichtingen- en vergunningenbeleid binnen de Milieuwetgeving. Een andere belangrijke daling van de administratieve lasten is het gevolg van verkorting van de bewaarplicht van 10 naar 7 jaar. Het gaat hier om het bewaren van documenten rekeningen en dergelijke voor controledoeleinden. Dit levert 0,14 miljard aan lastenvermindering op. Het gaat om een initiatief van de Ministeries van Financiën en Justitie. Andere belangrijke reducties van de administratieve lasten betreffende het voeren van een onderneming zijn: minder vergunningen en diplomakosten in het kader van de wijziging van de Vestigingswet (-0,1 miljard), initiatief van EZ; verlichting enquêtedruk (-81 miljoen); een initiatief van het CBS. Door invoering van regels door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij omtrent het bijhouden van een administratie en verstrekking van gegevens in het kader van het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) zijn de administratieve lasten toegenomen (minimaal 0,1 miljard gulden). Binnen het domein in dienst hebben van werknemers is sprake van een stijging van de administratieve lasten als gevolg van beleid, en wel met +3,7% (0,09 miljard gulden). De belangrijkste oorzaken liggen op het beleidsveld Ziekteverzuim/arbo (toename minimaal 0,2 miljard gulden). In 1994 zijn op dit terrein vier nieuwe verplichtingen ingevoerd, te weten de risico-inventarisatie en evaluatie, de verzuimregistratie, het inschakelen van een Arbodienst en het opstellen van reïntegratieplannen. Het gaat hier in alle gevallen om wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vervanging van de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) door de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (Wet Samen) waardoor werkgevers jaarlijks nog maar één schriftelijk stuk behoeven aan te leveren, reduceert de administratieve lasten met 0,1 miljard gulden. Dit is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 8

9 Samenvatting en evaluatie Evaluatie beleid tot nu toe Het beleid om administratieve lasten terug te dringen wordt gekenmerkt door veel maatregelen (69 veranderingen in de rapportageverplichtingen van bedrijven middels informatieoverdracht via berichten aan de overheid). Slechts een beperkt aantal maatregelen heeft een substantieel verlagend effect. Er is kennelijk gekozen voor het verwijderen van kiezelstenen, terwijl de rotsblokken onaangeroerd blijven. Ook komt het nog te vaak voor dat het aantal berichten toeneemt (in 40% van de gevallen) of dat het bericht complexer wordt (4%). Naar verhouding hebben veel wijzigingen betrekking op het verminderen van het aantal berichten (vooral via het verkleinen van het aantal rapportageplichtige bedrijven). De inhoud van de berichten (verschillende definities, te veel veranderingen) en zeker de administratieve infrastructuur (dubbele gegevensuitvraag) hebben minder aandacht gekregen. En daar valt nu juist een grote besparing te halen. Kortom, het huidige beleid opereert te veel binnen de bestaande structuren. De huidige besparingen zouden bij dit beleid wel eens het maximaal haalbare kunnen zijn. Continuering van de kaasschaaf -aanpak roept twijfels op over de volgende slag in de strijd tegen de Heerendiensten die met nog eens 20% omlaag moeten in de periode Dat is een geweldige opgave, die een meer fundamentele aanpak vergt. 1 15% volgens Regeringsverklaring 1998 van 25 augustus 1998 en nog eens 5% vanwege het achterblijven bij de doelstelling van Paars 1. 9

10

11 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Inleiding 1.1 Aanleiding De kosten die het bedrijfsleven moet maken om aan administratieve of procedurele verplichtingen te voldoen worden administratieve lasten genoemd. Het gaat daarbij om wettelijk verplichte informatie die het bedrijfsleven levert aan overheden en uitvoeringsinstanties. Het streven naar vermindering van administratieve lasten is op dit moment één van de belangrijke politieke onderwerpen. Zo heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat de doelstelling om, in de kabinetsperiode , de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 10% te verminderen, is gehaald 1. De staatssecretaris gaf daarbij tegelijkertijd aan dat een verdere vermindering nodig is. Ook de Kamer wil een verdere vermindering. Er is een motie aangenomen om te streven naar een reductie met 25% 2. De staatssecretaris heeft overigens aangegeven dat de beoogde reductie met 25% inclusief de eerder beoogde 10% is 3. Is de doelstelling van 10% administratieve lastenverlichting in de kabinetsperiode daadwerkelijk bereikt? De staatssecretaris van Economische Zaken, ten tijde van Paars 1, heeft gesteld dat de doelstelling van het eerste Paarse kabinet is gehaald. Een fijnmazige cijfermatige onderbouwing van deze constatering is daarbij niet gegeven. EIM laat in dit rapport zien dat deze doelstelling cijfermatig kan worden getoetst. Door EIM is op verschillende wetgevingsdomeinen onderzoek gedaan naar de hoogte van administratieve lasten. Informatie over administratieve lasten veroudert snel in een tijd waar marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit centraal staan. Daarom is het noodzakelijk de relevante ontwikkelingen gestructureerd en actueel te volgen. Via een systeem van monitoring wil EIM, met ingang van 1999, elk jaar berichten over de ontwikkeling van de administratieve lasten. Het voorliggende rapport is het eerste van deze serie. Deze eerste rapportage bestrijkt de periode Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 13, april Motie van Remkes c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 17, november Verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 14, augustus

12 Inleiding Niet alleen ondernemers hebben te maken met administratieve lasten. Ook burgers en de overheid hebben daarmee te maken. Bij de overheid of de uitvoerende instanties is niet zozeer sprake van administratieve lasten, maar van beheers- of uitvoeringskosten. In dit rapport gaat het om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 1.2 Doelstelling EIM heeft de afgelopen jaren tientallen onderzoeken naar de hoogte van administratieve lasten gedaan op uiteenlopende terreinen. Bij deze onderzoeken is gebruikgemaakt van MISTRAL, MeetInSTRument Administratieve Lasten. De gegevens van die onderzoeken zijn systematisch vastgelegd en opgenomen in een database. Door deze gestandaardiseerde aanpak van het onderzoek naar administratieve lasten is een overzichtelijk, systematisch, betrouwbaar en actueel model annex database ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om: 1. het overzicht te behouden over de wetgevingsdomeinen binnen MISTRAL; 2. wijzigingen binnen wetgevingsdomeinen te volgen; 3. gestructureerd de data te actualiseren; 4. informatie paraat te hebben, zodat snel en efficiënt eventuele beleidsvragen kunnen worden beantwoord en/of onderzoek kan worden uitgevoerd; 5. voor beleidsmakers bij overheid en bedrijfsleven regelmatig een actueel cijfer over administratieve lasten te presenteren. Om de administratieve lasten van de wetgevingsdomeinen die niet in MISTRAL zijn opgenomen in kaart te brengen heeft EIM, behalve van eigen expertise, gebruikgemaakt van de verslaglegging van het Ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Het gaat om de Kamernotities: Naar minder administratieve lasten (27 juni 1995), Voortgang vermindering administratieve lasten (14 juli 1997), Stand van zaken project vermindering van de administratieve lastendruk (14 april 1998) en het Verslag van algemeen overleg verlichting administratieve verplichtingen bedrijfsleven (26 augustus 1998). Om de juiste data van inwerkingtreding te vinden is gebruikgemaakt van de opmaat gegevens van SDU op Internet 1. Aan de hand van bovenstaande rapportages heeft EIM een inschatting gemaakt van de administratieve lasten voor de niet-mistral-domeinen. Dit door gebruik te maken van de MISTRAL-methode (zie paragraaf 4.4.1). 1 Het juiste Internetadres is opmaat.sdu.nl. Hier bevinden zich alle Kamerstukken, Staatsbladen enz. vanaf

13 Inleiding 1.3 Probleemstelling De probleemstelling van het onderzoek is tweeledig: Welke zijn het niveau en de samenstelling van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 1993? Welke zijn de ontwikkeling van de totale administratieve lasten en van de samenstellende delen voor het bedrijfsleven in de periode ? 1.4 Opbouw van het rapport Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de methode die is gehanteerd voor het volgen van de ontwikkelingen. Daarna komen in hoofdstuk 3 de omvang en samenstelling van de administratieve lasten in het jaar 1993 aan de orde. In hoofdstuk 4 komt de ontwikkeling van de administratieve lasten in de periode aan bod. 13

14

15 Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: Methodiek van MISTRAL 2.1 Inleiding EIM heeft brede ervaring opgedaan met onderzoeken naar administratieve lasten. Deze onderzoeken zijn van elementaire waarde geweest bij de ontwikkeling van het model, waarmee de administratieve lasten kunnen worden gemeten. Vanuit deze expertise is, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, het MeetInSTRument Administratieve Lasten (MISTRAL) ontwikkeld. MISTRAL is via een aantal fasen ontwikkeld. In fase 1 is een methodiek ontwikkeld om administratieve lasten te schatten. Tevens heeft een eerste toetsing van de praktische bruikbaarheid van het model op het terrein van de loonheffing en werknemersverzekeringen plaatsgevonden. In fase 2 zijn de behoeften in het beleidsveld gepeild ten aanzien van MISTRAL in het algemeen en het Classificatiesysteem Administratieve Handelingen (CASH) 1 in het bijzonder. Meetmethoden zijn geïnventariseerd en uitgetest. In fase 3 is MISTRAL verder uitgebreid en ingevuld. Het bericht vormt het basisconcept in MISTRAL. In termen van MISTRAL is een bericht een min of meer unieke combinatie van administratieve handelingen. Binnen MISTRAL worden de administratieve lasten van het bedrijfsleven gedefinieerd als de kosten ven het berichtenverkeer. In formule: kosten berichtenverkeer = aantal berichten x kosten per bericht kosten per bericht = aantal handelingen x kosten per handeling kosten per handeling = tijd x tarief Uiteindelijk is MISTRAL ontwikkeld en toegepast op een aantal nietfiscale wetsdomeinen. Bijvoorbeeld op de wetgevingsdomeinen van de Werknemersverzekeringen en de Jaarrekening. Daarnaast is MISTRAL toegepast om beheers- c.q. uitvoeringskosten bij uitvoeringsinstanties te meten. Met het model kunnen eenvoudig diverse uitvoeringsvarianten van bepaalde wetgeving in kaart gebracht worden en bezien worden op hun kosten. Ook kan op deze wijze bepaald worden welke variant best practice is (meest efficiënte, doelmatige variant) en welke variant de actual practice (gemiddelde variant) is. 1 In CASH zijn alle voorkomende administratieve handelingen geordend. Per handeling is een standaardtijd bepaald. Dit om te kunnen abstraheren van het unieke op elk wetgevingsterrein. 15

16 Methodiek van MISTRAL Het equivalent op fiscaal gebied is het Standaardkostenmodel Fiscale Administratieve Verplichtingen, dat EIM in opdracht van het Ministerie van Financiën heeft ontwikkeld 1. Met dit model zijn de administratieve lasten gemeten van de wetgevingsdomeinen Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Loonbelasting/Premies Volksverzekeringen (Loonheffing) en het fiscale deel van de Jaarrekening. Voor deze wetgevingsdomeinen zijn vrijwel alle administratieve verplichtingen, berichten en handelingen in kaart gebracht. In het rapport wordt voor het gemak voor zowel het fiscale als het niet-fiscale model de term MISTRAL gebruikt. 2.2 Werkwijze In de eerste plaats wordt de werkwijze toegelicht die is gehanteerd bij het vaststellen van de omvang van de administratieve lasten. In de tweede plaats wordt de werkwijze uiteengezet die is gevolgd voor de bepaling van de ontwikkeling van de administratieve lasten Werkwijze bij het bepalen van de omvang van administratieve lasten Een meting van de administratieve lasten via MISTRAL vindt plaats volgens de zogenoemde bottom-up-methode. Er wordt dan gemeten op het niveau van werkprocessen (berichten of handelingen). Tegenover de bottom-up-methode staat de topdown-methode. Bij de topdown-methode worden de administratieve lasten gemeten op een hoog aggregatieniveau. De bottom-up-methode is het meest zuiver. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel: men wil graag weten wat de omvang is van de jaarlijks terugkerende (structurele) administratieve lasten voor het bedrijfsleven voor de Loonheffing. Dan kan de vraag in het veldonderzoek op twee uiteenlopende manieren worden voorgelegd: a. via bottom-up-methode: wij hebben voor u de 100 regelingen binnen de Loonheffing in kaart gebracht. Per regeling zijn we nagegaan welke administratieve handelingen voorkomen. Wilt u bij elke regeling per handeling aangeven: hoe vaak, in welke tijd en tegen welk tarief ze worden uitgevoerd? Indien uitbesteed, wat zijn daarvan de kosten? b. via topdown-methode: wat zijn voor uw onderneming de administratieve lasten op het wetgevingsterrein van de Loonheffing? 1 Voor een toelichting op dit model wordt verwezen naar Standaardkostenmodel Fiscale Administratieve Verplichtingen: modules Loonheffing en Omzetbelasting, EIM,

17 Methodiek van MISTRAL De bottom-up-methode is dusdanig gedetailleerd en daardoor onderbouwd, dat een optelling van de kosten per regeling een zuiver beeld geeft van de totale administratieve lasten voor de Loonheffing. Via deze methode kan ook onderscheid worden gemaakt tussen eenmalige aanpassingskosten en jaarlijks terugkerende (structurele) administratieve lasten. Ook kan het onderscheid tussen bedrijfsadministratie en wettelijke verplichtingen worden gemaakt. Een groot voordeel van de bottom-up-methode is dat beleidsvoornemens relatief eenvoudig ex ante doorgerekend kunnen worden. Onderzoek via de bottom-up-methode is, zoals gezegd, het meest zuiver. Wel is onderzoek volgens de bottom-up-methode arbeidsintensief en daarom kostbaar. Opzet, dataverzameling en uitwerking kosten veel tijd. Ook is de administratieve belasting voor respondenten initieel groter. Dat is ook de reden waarom nog niet alle wetgevingsdomeinen in MISTRAL zijn opgenomen. De topdown-methode geeft enkel een globale indicatie, waarbij een nadere onderbouwing mankeert. Vaak worden de eenmalige aanpassingskosten bij de topdown-methode vermengd met de jaarlijks terugkerende administratieve lasten. Ook de perceptie van ondernemers speelt een rol. Deze topdown-methode werkt alleen als voor het gehele bedrijfsleven in een betrekkelijk kort tijdsbestek een globale indruk van de administratieve lasten moet worden verkregen 1. Een dergelijk topdown -onderzoek heeft EIM in 1994 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd (verder het topdown-onderzoek te noemen, in de wandeling ook wel het onderzoek van de 13 miljard genoemd). Het betrof een ruw, tentatief onderzoek, uitgevoerd over vrijwel alle wetgevingsdomeinen. Dat onderzoek geeft een overzicht van de totale geschatte omvang van administratieve lasten voor het bedrijfsleven in Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is dezelfde methodiek en samenstelling gehanteerd als bij een eerder onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 3. Vandaar dat een aantal wetgevingsdomeinen ook niet was opgenomen. Met name de wetgevingsdomeinen behorend tot de departementen van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) ontbreken. 1 B.I. van der Burg en A.F.M. Nijsen, How can administratieve burdens of enterprises be assessed?, Different methods: advantages and disadvantages. Ook opgenomen in rapport van het T.M.C. Asser Instituut Improving the quality of legislation in Europe, Kluwer Law International, J.J. Boog e.a. Administratieve Lasten Bedrijven 1993, mei 1994, EIM, Zoetermeer. 3 M.A. Allers, Kosten van overdrachten voor ondernemingen, Onderzoeksmemorandum nr. 389, Instituut voor Economisch Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen,

18 Methodiek van MISTRAL In tabel 2 is een overzicht gegeven van alle wetgevingsdomeinen zoals opgenomen in het topdown-onderzoek. Tevens is aangegeven welke wetgevingsdomeinen ook met MISTRAL zijn gemeten. tabel 2 overzicht wetgevingsdomeinen van het topdown-onderzoek 1993* gemeten niet gemeten wetgevingsdomeinen topdown-onderzoek via MISTRAL via MISTRAL In dienst hebben werknemers heffing loonbelasting en premies sociale verzekeringen x ziekteverzuim/inzet bijzondere groepen x arbeidsovereenkomsten en medezeggenschap x arbeidsomstandigheden x overheidstoezicht en -controle x loonbelasting/ x overig premies sociale verzekeringen Uitoefenen van een onderneming vennootschaps-, dividend- en x inkomstenbelasting BTW en accijnzen x BTW x accijns jaarrekeningen x milieu x gemeentelijke heffingen x PBO/KvK-verordeningen en -heffingen x informatieverstrekking CBS x import-/exportbepalingen, vervoersvergunningen x overheidstoezicht en -controle x vennootschaps-, x overig dividend- en inkomstenbelasting, BTW, jaarrekening * Administratieve Lasten Bedrijven Hét probleem dat moest worden opgelost vormde de integratie van het topdown-onderzoek over het jaar 1993 en de bottom-up toepassingen met MISTRAL uit latere jaren. Kortom, hoe is met behulp van MISTRAL een nieuwe startwaarde voor het niveau van de administratieve lasten in het jaar 1993 bepaald? Het MISTRAL-niveau van de administratieve lasten voor het jaar 1993 is opgebouwd vanuit de volgende drie uitgangspunten/categorieën: I. de wetgevingsdomeinen waarvoor EIM de administratieve lasten heeft gemeten via MISTRAL genieten de voorkeur boven (en komen in de plaats van) de uitkomsten van het topdown-onderzoek; II. de resterende wetgevingsdomeinen blijven de omvang van de administratieve lasten van het topdown-onderzoek behouden. Dit bij gebrek aan MISTRAL-gegevens. Er zijn twee uitzonderingen: 18

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Het belang van importen voor het MKB

Het belang van importen voor het MKB Het belang van importen voor het MKB ir. C.C. van de Graaff drs. M.J. Overweel Zoetermeer, september 2002 ISBN: 90-371-0864-4 Bestelnummer: A200203 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Financiering van startende vrouwelijke ondernemers

Financiering van startende vrouwelijke ondernemers Financiering van startende vrouwelijke ondernemers Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de financiering van bedrijven van startende vrouwelijke ondernemers mevrouw drs. H.W. Stigter mevrouw

Nadere informatie

Informatieketens en Administratieve Lasten

Informatieketens en Administratieve Lasten Informatieketens en Administratieve Lasten Een doorkijk naar reductiemogelijkheden voor administratieve lasten drs. P.A. van der Hauw M.M.M. Linssen dr. A.F.M. Nijsen drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, 14 december

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Nulmeting ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- G o vernment (B2G) drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Zoetermeer, juni 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers Resultaten zzp-panel meting II 2013 ISBN : 978-90-371-1119-4 Rapportnummer : A201413 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Monitor Inkomens Ondernemers

Monitor Inkomens Ondernemers Monitor Inkomens Ondernemers Editie 2014 ISBN : 978-90-371-1138-5 Rapportnummer : A201433 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong ISBN: 90-371-0798-2 Prijs: ƒ 35,- Bestelnummer: A0011 Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

De markt en kwaliteit van arbodienstverlening

De markt en kwaliteit van arbodienstverlening De markt en kwaliteit van arbodienstverlening Ir. S.A. van der Kemp en drs. P.Th. van der Zeijden C10394 Zoetermeer, 17 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Nulmeting van de kosten van het toonbankbetaling sverkeer in het kader van de

Nadere informatie

Hoe werken bedrijven samen in. projecten?

Hoe werken bedrijven samen in. projecten? Hoe werken bedrijven samen in projecten? Verschillende facetten van projectmatige samenwerking tussen bedrijven in de bouw en kennisintensieve zakelijke dienstverlening drs. M.J.F. Tom dr. J.M.P. de Kok

Nadere informatie

Huishoudens in de rode cijfers 2012

Huishoudens in de rode cijfers 2012 Huishoudens in de rode cijfers 2012 Omvang en achtergronden van schuldenproblematiek bij huishoudens Eindrapport A.C. Kerckhaert, L.S. de Ruig Projectnummer: BA3939 Zoetermeer, 9 januari 2013 Dit onderzoek

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Toekomst concurrentiepositie MKB

Toekomst concurrentiepositie MKB Toekomst concurrentiepositie MKB Gevolgen leeftijdsontwikkeling voor de concurrentiepositie van het MKB drs. M.E. Winnubst drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, januari 2009 ISBN: 978-90-371-0992-4 Bestelnummer:

Nadere informatie