Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel Inhoudsopgave 1 Inleiding Thema s Subsidiethema s: Zelf zoeken: Stappenplan Subsidies zoeken Investeren in energie en milieu Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Veiligheid Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Scholing en arbeidsmarkt Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Regionale ontwikkeling / leefbaarheid Lokale voorbeelden Overig Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Page 1 of 17

2 Inleiding Voor u ligt een naslagwerk voor subsidiemogelijkheden voor kleine tot middelgrote buurtsupermarkten. Dit naslagwerk is bedoeld om u verder te helpen als u denkt in aanmerking te komen voor subsidies. Omdat subsidies veel aan verandering onderhevig zijn en de meeste mogelijkheden voor buurtsupermarkten lokaal liggen, geeft dit naslagwerk geen uitputtende lijst van mogelijkheden, maar is het meer bedoeld om de weg te wijzen naar de subsidies. In het tweede hoofdstuk zijn de belangrijkste subsidiethema s aangegeven. In hoofdstuk 3 is een stappenplan opgenomen om subsidiemogelijkheden te vinden. In de daarop volgende hoofdstukken worden de landelijke subsidiemogelijkheden per thema besproken en een aantal gemeentelijke voorbeelden, om een indruk te geven van wat de overheid belangrijk vindt en waar subsidiemogelijkheden voor bestaan. Page 2 of 17

3 1 Them a s Subsidies worden gegeven om bepaalde doelen van de subsidieverstrekker te bereiken. De subsidiemogelijkheden zijn aan verandering onderhevig, maar zijn wel onder te verdelen in een aantal thema s. Voor de kleine tot middelgrote buurtsupermarkten zijn de onderstaande thema s van belang. Projecten die aansluiten bij deze thema s kunnen mogelijk gesubsidieerd worden. 1.1 Subsidiethem a s: - Investeringen: Investering in bedrijfsmiddelen; ontwikkeling van economische activiteiten - Energie / milieu: Aanschaf schonere / energiezuinigere machines - Veiligheid: Criminaliteit en fraude bestrijden - Scholing en arbeidsmarkt: Re-integratie van werkzoekenden / bijstandsgerechtigden; scholing van laagopgeleiden - Regionale ontwikkeling / leefbaarheid: Verbeteren van onderneming voor een aantrekkelijk woonklimaat; Collectieve doelen voor een wijk - Overig: Startende ondernemers; Borgstellingsregeling voor MKB voor bedrijfsfinanciering Page 3 of 17

4 2 Zelf zoeken: 2.1 Stappenplan Stappenplan voor het verkrijgen van subsidies: Stap 1: Ga na welke extra activiteiten u uitvoert naast uw gewone werkzaamheden die aansluiten op eerder genoemde thema s. Stap 2: Bedenk wat deze activiteiten precies inhouden, hoe dit aansluit bij de doelen van de (lokale) overheid en wat de kosten zijn van deze extra activiteiten. Stap 3: Ga op zoek naar aansluitende subsidieregelingen (zie 3.2) Stap 4: Bespreek de subsidiemogelijkheden van uw project/activiteiten met de subsidieverstrekker. Stap 5: Subsidie aanvragen. De subsidieverstrekker kan u hier vaak bij helpen. 2.2 Subsidies zoeken - Website van de gemeente. Veel gemeenten hebben een ondernemersloket of servicepunt voor bedrijven. Op de website staan vaak subsidiemogelijkheden of een contactpersoon. - Op de website is de mogelijkheid om op branche te zoeken, bijvoorbeeld op: detailhandel (food), daarna op onderwerp en binnen de onderwerpen weer op subsidies. - Op de website vindt u allerhande informatie over subsidieregelingen op de meest uiteenlopende terreinen. Page 4 of 17

5 3 Investeren in energie en milieu 3.1 Landelijke regelingen EIA Deze fiscale regeling is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie. Zij kunnen een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het ministerie van Economische Zaken wil investeringen in energiebesparing en duurzame energie stimuleren. Deze regeling verkort de terugverdientijd van dergelijke investeringen. De energie-investeringsaftrek is een percentage van het totale bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar en bestaat uit een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Het directe financiele voordeel bedraagt ongeveer 11 % van de goedgekeurde investeringskosten. MIA/VAMIL Investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is een stuk voordeliger met de fiscale regeling MIA. Door te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dragen ondernemers bij aan een schoner milieu. Tegelijkertijd kunnen milieubewuste investeringen de marktpositie en het imago van bedrijven versterken. Met MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van het investeringsbedrag aftrekken van hun fiscale winst. De MIA wordt vaak gecombineerd met Vamil (Vrije Afschrijvingsregeling Milieuinvesteringen). De technologie die in aanmerking komt voor MIA en/of Vamil staat op de milieulijst van VROM. Jaarlijks beoordeelt het ministerie welke aangeboden milieutechnologieën op de lijst worden geplaatst. FARBO (tot 1 april 2009) De overheid wil dat ondernemers en non-profitorganisaties in arbovriendelijke arbeidsmiddelen investeren. Om dit te stimuleren, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Farbo-regeling in het leven geroepen. Op basis van die regeling stelt het ministerie jaarlijks een lijst samen van innovatieve en arbovriendelijke arbeidsmiddelen, die de blootstelling aan fysieke belasting, lawaai of gevaarlijke stoffen verminderen. Schaft u een arbeidsmiddel aan dat op deze lijst staat, dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal tien procent van de aanschafkosten. Programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit (subsidie voor roetfilterinbouw en schonere motoren) Het programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit heeft ten doel de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door de uitstoot van fijn stof en NOx door dieselauto s en mobiele werktuigen te verminderen. Het gaat om de volgende regelingen: SRP: subsidie voor roetfilterinbouw op bestaande personendieselauto s; SRV: subsidie voor roetfilterinbouw op Euro 3 vrachtwagens (< 225 kw); STB: subsidie bij de aanschaf van een nieuwe taxi of bestelauto met affabriek roetfilter, indien geen BPM verschuldigd is; Euro 5/EEV: subsidie bij aanschaf vrachtwagen met Euro 5 of EEV motor; SRMW: subsidie voor inbouwen van een roetfilter op een mobiel werktuig. Page 5 of 17

6 3.2 Lokale voorbeelden Energie scan gemeente Groningen Vanaf 1 april kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij de gemeente subsidie aanvragen voor een energiescan. Hiermee wil de gemeente Groningen mensen uitnodigen en stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad. Bij bedrijven is veel winst te boeken op het gebied van energiebesparing en het efficiënter omgaan met energie. Verwarming in de winter en koeling in de zomer van de winkel bij de ingang, zijn enorme energieslurpers. De gemeente wil de Groninger ondernemers nadrukkelijk betrekken bij de inzet om energie te besparen en de leefbaarheid in de stad te vergroten. Daarom heeft het college onlangs gesprekken gevoerd met MKB-Noord, de Kamer van Koophandel en de Groningen City Club. Uit die gesprekken bleek dat een gesubsidieerde scan een belangrijk hulpmiddel is om samen met de ondernemers te bekijken welke energiemaatregelen zowel voor de stad als voor de ondernemer gunstig zijn. Voor MKB-ondernemers was er in 2008 een bedrag van beschikbaar voor energiescans. Uitgaande van een maximale subsidie van per scan konden hiervoor in 2008 ruim 30 scans bij bedrijven worden gemaakt. Subsidieinformatie via bedrijvenloket van de gemeente Groningen Page 6 of 17

7 4 Veiligheid 4.1 Landelijke regelingen Subsidieregeling veiligheid kleine bedrijven Op 1 februari 2009 is de pilot voor de subsidiemogelijkheid Veiligheid Kleine Bedrijven van start gegaan die winkels en ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden helpt criminaliteit en fraude te bestrijden. In de pilot, afkomstig van het Ministerie van EZ, kunnen deelnemen: kleine ondernemingen met een vestiging in Rotterdam, Deventer en Utrecht; winkels die zijn aangesloten bij branchevereniging MITEX (mode, schoenen, sport); kleine ondernemingen op bedrijventerreinen en in winkelgebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het veiligheidsadvies is gratis. Hiervan betaalt de ondernemer eerst de helft zelf. Deze helft krijgt de ondernemer terug als één of meer van de geadviseerde maatregelen wordt genomen, of uit het advies blijkt dat geen maatregelen noodzakelijk zijn. De subsidie voor het veiligheidsadvies is 100% tot een maximum van 250 per ondernemer. Daarnaast bedraagt de subsidie 50% voor de geadviseerde maatregelen, tot een maximum van per ondernemer. Na afloop van de pilot op 31 augustus wordt de regeling opengesteld voor alle kleine ondernemingen in Nederland. Voor de pilot is 3 miljoen beschikbaar. Voor de komende vier jaar bedraagt het totale budget 24 miljoen. De regeling vormt een nieuw hoofdstuk in de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen Lokale voorbeelden Bijzondere Subsidieverordening Veilig Ondernemen Amsterdam Met de subsidieregeling wil de Gemeente Amsterdam de Amsterdamse ondernemers stimuleren om te investeren in het verbeteren van de veiligheid van de onderneming. De subsidieregeling is bedoeld voor in Amsterdam gevestigde ondernemingen en geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor marktondernemers. Als ondernemer kunt u subsidie aanvragen voor veiligheidsinvesteringen die u in de toekomst wilt doen. De volgende veiligheidsinvesteringen komen voor subsidie in aanmerking: Het laten uitvoeren van een veiligheidsscan; Het volgen van een training of cursus in het tegengaan van winkelcriminaliteit; Het laten uitvoeren van surveillance op een bedrijventerrein of in een winkelgebied door een erkend beveiligingsbedrijf. Het aanschaffen van een mobiel pinapparaat; Page 7 of 17

8 De aanschaf en montage van: - een burenbelsysteem; - detectiepoortjes; - videobewaking; - rolluiken/schaarhek; - een BORG gecertificeerd alarminstallatie; - een BORG gecertificeerd afstortkluis; - een BORG gecertificeerd autokluis; - een BORG gecertificeerd veiligheidsslot en veiligheidsbijzetslot; Veiligheidsactiviteiten die geheel of gedeeltelijk vóór de datum van de subsidieaanvraag hebben plaatsgevonden komen niet voor subsidie in aanmerking De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de investeringskosten met een maximum per soort veiligheidsinvestering en per onderneming. Page 8 of 17

9 5 Scholing en arbeidsmarkt 5.1 Landelijke regelingen ESF Werk en meer mogelijk maken voor iedereen. Dat is één van de speerpunten van Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal daarom worden ingezet om mensen te helpen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden. Tevens kunnen door de minister erkende O&O-fondsen voor bedrijven en instanties subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen. Daardoor kunnen zij zich gemakkelijker aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en zo hun arbeidsmarktpositie verbeteren. Tot slot wordt de ESF-subsidie ingezet voor sociale innovatie, gericht op verhoging van de arbeidsproductiviteit. ESF kent de volgende prioriteiten: A: Additionele toerusting van personen met een achterstand op of tot de arbeidsmarkt B: Re-integratie van gedetineerden, TBS-ers en jongeren in jeugdinrichtingen C: Scholing voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs D: Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden E: Sociale innovatie Afdrachtvermindering onderwijs (WVA Scholing / Startkwalificatie / EVC) Deze afdrachtvermindering is onderdeel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Op grond van deze wet kan een bepaald percentage of een bepaald bedrag in mindering worden gebracht op de af te dragen loonbelasting. De regeling richt zich op inhoudingsplichtingen voor de loonbelasting. De afdrachtsvermindering is van toepassing op leerlingen die stage lopen binnen een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op mbo-1 en mbo-2 niveau, werknemers die een procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC) volgen en voormalig werklozen die een startkwalificatieniveau behalen. Opleidingsfonds HBD Het doel van de Stichting Opleidingsfonds Hoofdbedrijfschap Detailhandel (SOHBD) is het bevorderen van de instroom en deskundigheid van de medewerkers en ondernemers in de detailhandel. HBD heeft hier een subsidiewijzer voor met allerlei regelingen op het gebied van arbeid en scholing. AGF CKO Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groente en Fruit In deze bijlage staan de belangrijkste regels en/of veranderingen waar een aanvraag voor subsidie aan moet voldoen. De aanvrager van subsidie moet als ondernemer of werknemer werkzaam zijn in de AGF Detailhandel of Ambulante Handel Is de deelnemer aan een opleiding werknemer/ster, dan moet hij/zij de wettelijke leeftijd hebben om arbeid te mogen verrichten. Is de deelnemer aan een opleiding werknemer/ster, dan moet hij/zij officieel op de loonlijst voorkomen bij de onderneming die een subsidieaanvraag doet. Page 9 of 17

10 De aanvrager van subsidie kan alleen een bedrijf/ondernemer zijn en is verantwoordelijk voor het inleveren van de volgende compleet ingevulde formulieren. Wanneer niet compleet wordt aangeleverd, zal er geen subsidie kunnen worden verstrekt door het opleidingsfonds! Declaratieformulier: met dit formulier geeft u aan dat u in aanmerking wil komen voor 40% fondssubsidie. Kopie nota: Het is belangrijk dat u toeziet dat de nota op naam van de onderneming of persoon staat die de aanvraag doet. Natuurlijk mag de ondernemer wel een nota inleveren op naam van de firma voor een training van zijn personeel. Fondssubsidie: Deze subsidie van 40% ontvangt u van uw scholingsfonds. Deze subsidie zal direct worden uitbetaald zodra de vereiste documenten zijn ontvangen en akkoord zijn bevonden. 5.2 Lokale voorbeelden Gemeente Almelo: Werkgelegenheidssubsidies Werkgelegenheidssubsidies zijn bedoeld als stimulans om werknemers in dienst te nemen die een duwtje in de rug nodig hebben. Zij hebben bijvoorbeeld nog niet alle vaardigheden, vakkennis of werkervaring. De werkgever ontvangt een financiële bijdrage voor begeleiding en scholing van de werknemer. Werkgelegenheidssubsidies zijn bedoeld als stimulans om werknemers in dienst te nemen die een duwtje in de rug nodig hebben. Zij hebben bijvoorbeeld nog niet alle vaardigheden, vakkennis of werkervaring. De werkgever ontvangt een financiële bijdrage voor begeleiding en scholing van de werknemer. Reguliere arbeidsplaatsen Het gemeentelijke bemiddelingsbureau Convince biedt verscheidene arrangementen voor het in dienst nemen of inlenen van werkzoekenden met een uitkering van de Gemeente Almelo. 1. Structurele vacatures: Ontbreekt bij uw toekomstige werknemer nog enige werkervaring of scholing? Dan kunt een eenmalige plaatsingspremie ontvangen. Indien een kandidaat een tijdelijke of vaste aanstelling krijgt aangeboden, kan Convince afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst een plaatsingspremie uitkeren van 3.000,-, 7.500,- of Tijdelijke vacatures: Twijfelt u om een werkzoekende direct zelf in dienst te nemen? Of heeft u behoefte aan flexibele personeelsoplossingen? Convince kan hierin voorzien door middel van uitzenden en detacheren. Op beide varianten kan Convince een premie op het uurtarief aanbieden. Bij de uitzendvariant kunt u een korting van 30% op het minimumloon ontvangen. Kijk voor meer informatie op Werkervaringsplaatsen Heeft u niet direct een openstaande vacature, maar wilt u wel mensen met een uitkering een handje helpen op weg naar het vinden van een reguliere baan? Dan kunt u een opstapbaan aanbieden. Een opstapbaan is een tijdelijke baan voor mensen met een uitkering en bedoeld om werkervaring op te doen. Er moet sprake zijn van additioneel werk, waarbij de baan dus in principe niet bestaat op de reguliere arbeidsmarkt. Het aanbieden van een opstapbaan is voor u als werkgever geheel vrijblijvend. U hoeft geen baangarantie af te geven en de werkervaringsplaats geldt over een periode van een half jaar met mogelijke verlenging tot een jaar. De loonkosten voor deze baan worden volledig betaald door de Gemeente Almelo. Page 10 of 17

11 Het enige wat van u wordt gevraagd is begeleiding van de werknemer, samen met een specialist van de Stichting Impuls en zal de Gemeente Almelo daadkrachtig optreden middels sancties indien de werknemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Loonkostensubsidie gemeente Arnhem De individuele plaatsingsbevorderende subsidie (IP) is een financiële bijdrage voor de werkgever in de arbeidskosten en wordt verstrekt door de gemeente op aanvraag van de werkgever. Uitgangspunt is dat de werkgever de intentie heeft om de kandidaat een vast dienstverband aan te bieden. De IP maakt een flexibele inzet van subsidie mogelijk, zowel in duur (van 1 tot 36 maanden) als in hoogte. De subsidie is uitsluitend bestemd voor kandidaten met een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand van de Dienst Inwonerszaken te Arnhem. Gemeente Eindhoven Indien u als werkgever een kandidaat wilt aannemen die momenteel een uitkering ontvangt vanuit de WWB, zijn er een aantal subsidiemogelijkheden. Er wordt samen met de adviseur Wendy van der Kruijs bekeken welke van toepassing kunnen zijn. Het gaat om de volgende subsidies: Flexvergoeding Als een werkzoekende in uw organisatie werkervaring kan opdoen, komt u in aanmerking voor een eenmalige subsidie van maximaal 4.500,-. Met deze subsidie kunt u de noodzakelijk scholing en begeleiding betalen. Na de werkervaringsperiode wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald. U krijgt de subsidie voor maximaal één jaar. Voorwaarden voor de flexvergoeding Werkstage Tijdens een werkstage doet de bijstandsgerechtigde, met behoud van uitkering, een aantal maanden kennis en ervaring op in uw organisatie. De werkstage is gericht op een reguliere baan in uw bedrijf. De afspraken, over onder meer de begeleiding tijdens de werkstage, worden vastgesteld in een trajectplan. De periode van de werkstage is maximaal 6 maanden. In de praktijd word vaak een periode van 1 tot 3 maanden aangehouden. Opstapbaan De opstapbaan is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering en voor nietuitkeringsgerechtigde werkzoekende tot 23 jaar die geen hebben op een uitkering. Als zij een langere periode nodig hebben voor het opdoen van werkervaring - om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen - kan de opstapbaan worden ingezet. Dze inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot een reguliere werkplek voor de werknemer binnen uw organisatie. Wat betekent een opstapbaan voor u als ondernemer? Werkplein Mercado biedt u een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende de periode van maximaal één jaar. Indien noodzakelijk kan de periode daana met één jaar verlengd. De subsidie bedraagt 100% van het brutoloon (exclusief werkgeverslasten) maar is nooit meer dan het wettelijk minimum(jeugd)loon. Het subsidiebedrag is gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als het gaat om een deeltijd dienstverband wordt het subsidiebedrag naar verhouding verminderd. Loonkosten in verband met overwerk en onregelmatige diensten worden niet vergoed. De kandidaat wordt in dienst genomen door u als werkgever. Page 11 of 17

12 No-riskpolis Wanneer u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt, komt u in aanmerking voor een noriskpolis. Met deze verzekering ontvangt u als werkgever een vergoeding van loonschade (100% van het wettelijke minimumloon) bij ziekte van de werknemer en een eigen risicoperiode van 10 wachtdagen per verzuim. De maximale verzekerings- en dekkingsduur bedraagt één jaar. De inzet van de no-riskpolis wordt opgenomen in het re-integratieplan van de kandidaat. Wat betekent de no-riskpolis voor u als ondernemer? Met deze verzekering kunnen de financiële risico's op het gebied van uitval door ziekte voor u worden weggenomen. Daarnaast wordt u gedurende het verzuim van de werknemer geadviseerd door Achmea. Page 12 of 17

13 6 Regionale ontwikkeling / leefbaarheid 6.1 Lokale voorbeelden Stimulering Herstructurering Detailhandel (Rotterdam): Samen met ondernemers zorgen voor een mooi en verzorgd winkelgebied, dat niet alleen klanten trekt, maar ook een positieve uitstraling heeft naar de rest van de buurt. Dat is wat de gemeente Rotterdam met deze subsidieregeling wil bereiken. In welke situaties gebruikt u het? Subsidie SHD staat voor Stimulering Herstructurering Detailhandel. In verschillende winkelgebieden in Rotterdam kunnen ondernemers en eigenaren van winkelpanden subsidie aanvragen als ze in hun bedrijf of pand willen investeren. De subsidie bedraagt 30% van de kosten voor verbouwing, herinrichting en verplaatsing met een maximum van per bedrijfsruimte. De regeling loopt tot en met 31 december Dit betekent dat uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2009 bij het Ontwikkelingsbedrijf binnen moet zijn. Verbouwing Wanneer u ingrijpende bouwkundige werkzaamheden gaat uitvoeren, kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Herinrichting Ook voor allerlei bedrijfsgebonden zaken die u in uw bedrijfsruimte aanbrengt, kunt u subsidie krijgen. Hierbij gaat het om zaken die u "aard- en nagelvast" aanbrengt. Verplaatsing Soms is een bedrijf in een aangewezen gebied op een ongunstige plek gevestigd. Hetzelfde bedrijf kan elders binnen dit gebied misschien veel beter uit de verf komen. Het komt ook voor dat een beeldbepalend bedrijfspand alleen dient voor passieve bedrijfsfuncties, zoals opslag. Wanneer u voor die opslag een andere ruimte betrekt, komt het beeldbepalende pand vrij voor een actieve bedrijfsfunctie. In zulke gevallen is bedrijfsverplaatsing goed voor het bedrijf én voor de wijk. De kosten hiervoor kunnen voor een deel worden gesubsidieerd. Wat kost het? De subsidie voor verbouwing, herinrichting en verplaatsing bedraagt 30 % van de kosten. De subsidies voor verbouwing, herinrichting en verplaatsing bedragen bij elkaar opgeteld nooit meer dan per bedrijfsruimte. Ook als voor één bedrijfsruimte de eigenaar en de ondernemer/gebruiker ieder een aanvraag doen, is de totale subsidie nooit meer dan dit bedrag. De subsidie wordt dan naar rato van de gemaakte kosten over beiden verdeeld. Het kan zijn dat u ook andere subsidies ontvangt (bijv. loonkostensubsidie). Het bedrag van alle subsidies bij elkaar over de afgelopen drie jaar mag niet meer dan zijn. Project Kansenzones (Rotterdam) Kansenzones zijn door de gemeente Rotterdam aangewezen gebieden waar gunstige regelingen gelden voor ondernemers. Het project Kansenzones wil deze gebieden aantrekkelijker maken voor oude en nieuwe ondernemers en investeringen stimuleren. Eén van de instrumenten van Kansenzones is de Ondernemersregeling Kansenzones, waarbij ondernemers een investeringspremie van de overheid kunnen krijgen. Page 13 of 17

14 Als ondernemer en/of eigenaar van bedrijfsmatig vastgoed in de Kansenzones kunt u onder zeer gunstige voorwaarden verbouwen en/of investeren in bedrijfsmiddelen. U kunt daarbij namelijk aanspraak maken op een investeringspremie van maar liefst 50% tot een maximum van De premie is voor kosten bij het investeren in duurzame bedrijfsmiddelen en voor kosten bij nieuwbouw en/of de verbouwing van een bedrijfspand. Subsidiemogelijkheden gemeente Utrecht Kleinschalige ondernemers en eigenaren van winkel- kantoor- en bedrijfspanden die een bijdrage leveren aan verbetering van het leefklimaat en de wijkeconomie kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De regeling is alleen voor ondernemers in de volgende wijken: Hoograven Kanaleneiland Ondiep Overvecht Zuilen De subsidieregeling kan mogelijk een rol spelen in de volgende situaties: bedrijfsbeëindiging of verplaatsing van een onderneming die overlast oplevert voor de omgeving, of gezien de gewenste ruimtelijk-economische structuur van de wijk niet op de juiste locatie zit, sanering van een milieuhinderlijk bedrijf, tijdelijke huisvesting van een onderneming op een andere locatie om renovatie of sloopwerkzaamheden in het kader van de stedelijke vernieuwing mogelijk te maken, opknappen van een bedrijfs-/kantoor-/winkelpand, als een bedrijf schade oploopt als gevolg van stedelijke vernieuwingsactiviteiten, het realiseren of renoveren van collectieve huisvesting in deze wijken. Deze acties dienen te passen binnen het beleid van de gemeente. Gemeente Amsterdam In sommige stadsdelen kunt u subsidie aanvragen voor het verwijderen van 'dichte afsluiting' van een winkelpand, zoals een dicht rolluiken. Het verwijderen van een dichte afsluiting van winkelpuien is bevorderlijk voor de leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. Sommige stadsdelen geven subsidie als u uw bedrijfspand wilt verbouwen. De voorwaarden en het subsidiebedrag verschillen per stadsdeel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw stadsdeel. Sommige stadsdelen geven subsidie als u uw bedrijf (tijdelijk) wilt verplaatsen. De voorwaarden en het subsidiebedrag verschillen per stadsdeel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw stadsdeel. OndernemersFonds Gouda Gouda krijgt vanaf 2009 een OndernemersFonds dat wordt gefinancierd uit de OZB voor nietwoningen. De onroerendezaakbelasting voor ondernemers in Gouda wordt hiervoor vanaf komend jaar met 5% verhoogd. Deze extra bijdrage wordt door de gemeente volledig gestort in het OndernemersFonds Gouda. Het geld komt in beheer van een gelijknamige stichting. Ondernemersverenigingen kunnen een beroep doen op het fonds voor het realiseren van collectieve doelen, zoals de Sinterklaasintocht en kerstverlichting in de binnenstad of camerabeveiliging of parkmanagement op bedrijventerreinen. De enige voorwaarde bij de besteding is dat het geld aan collectieve doelen wordt besteed. De georganiseerde Goudse ondernemers zijn groot voorstander van het ondernemersfonds. Het Page 14 of 17

15 grote voordeel is dat ondernemers straks geen geld meer hoeven in te zamelen voor een initiatief en dat daadwerkelijk alle ondernemers meebetalen. Bovendien versterkt het de organisatiegraad van en samenwerking tussen ondernemers, omdat alleen via een vereniging of stichting een beroep kan worden gedaan op het fonds. Individuele ondernemers kunnen dus geen aanspraak maken op geld uit het fonds. Het OndernemersFonds heeft een looptijd van drie jaar. Na twee jaar zal er worden geëvalueerd en besloten worden of het fonds wordt voortgezet. Op 19 december 2008 ondertekenden wethouder Siebe Keulen (Economische Zaken) en Jan de Laat, namens de stichting OndernemersFonds Gouda, het convenant voor het Ondernemers Fonds Gouda. De Zilveren Ooievaar, gemeente Den Haag (prijs) De Zilveren Ooievaar is een jaarlijkse onderscheiding van de gemeente Den Haag voor een Haagse ondernemer die zijn bedrijf en product op uitzonderlijke wijze in de markt zet of zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad. De winnaar krijgt de Zilveren Ooievaar trofee en ,-. Daarnaast krijgt de winnaar een jaar lang een VIP-behandeling op diverse zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan de nieuwjaarsreceptie, het ondernemersontbijt enz. Bovendien zijn de eer, de erkenning en de publiciteit waardevolle beloningen, die niet in geld zijn uit te drukken. De prijs is voor ondernemers van het midden- en kleinbedrijf in Den Haag met niet meer dan 500 werknemers in dienst. Tevens dient het bedrijf minimaal 5 jaar te bestaan. U kunt uw eigen onderneming inschrijven, maar ook een andere onderneming. Stelt u een andere ondernemer kandidaat? Meld het bedrijf dat wel vooraf zodat het bedrijf zich bewust is van de publiciteit die volgt na een eventuele nominatie. Page 15 of 17

16 7 Overig 7.1 Landelijke regelingen OP-Zuid Sociale Innovatieregeling In het EFRO programma van OP-Zuid is een aantal bedrijfsgerichte regelingen voor het MKB ontwikkeld. Dit zijn de Adviesregeling, Regeling Innovation Officer, Adviesregeling en nu ook de Sociale Innovatieregeling. Deze nieuwe regeling is sinds 1 januari 2009 opengesteld en richt zich met name op het bevorderen van sociale innovatie binnen het Midden- en Kleinbedrijf in Noord- Brabant. Hieronder vallen onder andere organisatie van werkprocessen, flexibilisering, talentontplooiing, employability en participerende aansturing. Subsidie is mogelijk voor de kosten van extern advies. De subsidie bedraagt 50% met een maximum van De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december Borgstellingsregeling MKB U kunt van de borgstellingsregeling (BBMKB) gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar de bank te weinig zekerheden kunt bieden ( onderpand, zoals gebouwen of machines). In dat geval zal de bank het risico doorgaans te hoog vinden en u geen lening willen verstrekken. Het ministerie van Economische Zaken kan zich dan borgstellen voor dat deel van de lening waarvoor u een tekort aan zekerheden heeft. Zo kan het krediet toch verleend worden. Mocht u gedurende de looptijd niet in staat blijken uw lening af te lossen, dan kan de bank voor het bedrag van de borgstelling terugvallen op de overheid: de overheid staat dus garant. De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de bank; de bank beslist of zij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden. U hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u dient te doen is de bank verzoeken om zonodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling. De borgstellingsregeling dient alleen voor bedrijfsfinanciering, niet voor projectfinanciering. U kunt de lening aanwenden voor de meest uiteenlopende kapitaalbehoeftes, mits deze een zakelijk karakter hebben. Als enige uitzondering geldt dat u de lening niet mag gebruiken voor beleggingsdoeleinden. De hoogte van het borgstellingskrediet is afhankelijk van uw kredietbehoefte. Het bedrag van de lening kan echter nooit hoger uitvallen dan het tekort aan zekerheden dat u heeft. De borgstelling kent een bovengrens: een onderneming of een groep van ondernemingen kan in de meeste gevallen voor maximaal 1,5 miljoen euro borgstellingkrediet krijgen. Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie tussen de 2 en 3,6 procent van de hoofdsom(afhankelijk van de looptijd). De bank berekent deze provisie aan u door. Page 16 of 17

17 7.2 Lokale voorbeelden Bevordering economische ontwikkeling, subsidie provincie Limburg Beschrijving U kunt als bedrijf of instelling bij de provincie Limburg een projectsubsidie aanvragen voor economische projecten: investeringsobjecten of activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van economische activiteiten. Subsidieverleningen in dit kader zijn bedoeld om een bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van de Limburgse economie. Projecten komen voor subsidie in aanmerking als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: - Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van de vastgestelde economische beleidskaders. Dit beleid is onder andere opgenomen in het Coalitieakkoord, de programma- en meerjarenbegroting, de productenraming en specifieke economische beleidsnota s. Uitgangspunt hierbij is dat het beleid dat geldt op het moment van indiening van de subsidieaanvraag van toepassing is, tenzij het latere beleid gunstiger is voor de subsidieaanvrager, - De projecten worden geheel of voor meer dan 50% gerealiseerd binnen Limburg of zijn van specifieke betekenis voor Limburg. Haagse startersbegeleidingsmaatschappij. (Stabij) Stabij begeleidt startende, maar ook bestaande ondernemers in Haaglanden. In een begeleidingstraject verzorgt Stabij voorlichting, helpt bij de voorbereiding en kijkt naar de mogelijkheden van kredieten. Ook na de start kan men een intensieve begeleiding verzorgen door middel van workshops, coaching, bevorderen van deelnemen aan en onderhouden van netwerken. Page 17 of 17

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Retail sector SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Retail sector 2014 2014 De overheid ondersteunt de Nederlandse retail sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN. Horeca sector 20142014 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Horeca sector De overheid ondersteunt de Nederlandse Horeca sector op diverse manieren. In deze brochure treft u niet alle regelingen aan, maar wel de meest relevante. Of

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten FNV Lokaal Lobby Diversiteit WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Re-integratie Arbeidsmarktbeleid Decent Work Economisch

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen Gebruik minimaregelingen Bestrijding van armoede onder zelfstandigen mei 2010 Inhoudsopgave 3 6 13 27 35 37 Inleiding Aanleiding Innovatie Programma Werk en Bijstand Kleine zelfstandigen Opbouw handreiking

Nadere informatie

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina I NHOUD pagina Inleiding 3 inhoud deel 1 Scholingsaftrek: Voor wie? 4 1 deel 2 Voor meer informatie 13 deel 3 Bijlage 14 2 Inleiding Geachte ondernemer, inleiding Jaarlijks heeft de Nederlandse overheid

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Handboek Social return

Handboek Social return Handboek Social return Opsteller: Mw. M.G. van Os en Mw. N.E. Evers Datum: september 2013 Versie: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 De Participatiewet... 3 1.2 Doel Social Return... 4 1.3

Nadere informatie