Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Naslagwerk subsidiemogelijkheden detailhandel Inhoudsopgave 1 Inleiding Thema s Subsidiethema s: Zelf zoeken: Stappenplan Subsidies zoeken Investeren in energie en milieu Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Veiligheid Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Scholing en arbeidsmarkt Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Regionale ontwikkeling / leefbaarheid Lokale voorbeelden Overig Landelijke regelingen Lokale voorbeelden Page 1 of 17

2 Inleiding Voor u ligt een naslagwerk voor subsidiemogelijkheden voor kleine tot middelgrote buurtsupermarkten. Dit naslagwerk is bedoeld om u verder te helpen als u denkt in aanmerking te komen voor subsidies. Omdat subsidies veel aan verandering onderhevig zijn en de meeste mogelijkheden voor buurtsupermarkten lokaal liggen, geeft dit naslagwerk geen uitputtende lijst van mogelijkheden, maar is het meer bedoeld om de weg te wijzen naar de subsidies. In het tweede hoofdstuk zijn de belangrijkste subsidiethema s aangegeven. In hoofdstuk 3 is een stappenplan opgenomen om subsidiemogelijkheden te vinden. In de daarop volgende hoofdstukken worden de landelijke subsidiemogelijkheden per thema besproken en een aantal gemeentelijke voorbeelden, om een indruk te geven van wat de overheid belangrijk vindt en waar subsidiemogelijkheden voor bestaan. Page 2 of 17

3 1 Them a s Subsidies worden gegeven om bepaalde doelen van de subsidieverstrekker te bereiken. De subsidiemogelijkheden zijn aan verandering onderhevig, maar zijn wel onder te verdelen in een aantal thema s. Voor de kleine tot middelgrote buurtsupermarkten zijn de onderstaande thema s van belang. Projecten die aansluiten bij deze thema s kunnen mogelijk gesubsidieerd worden. 1.1 Subsidiethem a s: - Investeringen: Investering in bedrijfsmiddelen; ontwikkeling van economische activiteiten - Energie / milieu: Aanschaf schonere / energiezuinigere machines - Veiligheid: Criminaliteit en fraude bestrijden - Scholing en arbeidsmarkt: Re-integratie van werkzoekenden / bijstandsgerechtigden; scholing van laagopgeleiden - Regionale ontwikkeling / leefbaarheid: Verbeteren van onderneming voor een aantrekkelijk woonklimaat; Collectieve doelen voor een wijk - Overig: Startende ondernemers; Borgstellingsregeling voor MKB voor bedrijfsfinanciering Page 3 of 17

4 2 Zelf zoeken: 2.1 Stappenplan Stappenplan voor het verkrijgen van subsidies: Stap 1: Ga na welke extra activiteiten u uitvoert naast uw gewone werkzaamheden die aansluiten op eerder genoemde thema s. Stap 2: Bedenk wat deze activiteiten precies inhouden, hoe dit aansluit bij de doelen van de (lokale) overheid en wat de kosten zijn van deze extra activiteiten. Stap 3: Ga op zoek naar aansluitende subsidieregelingen (zie 3.2) Stap 4: Bespreek de subsidiemogelijkheden van uw project/activiteiten met de subsidieverstrekker. Stap 5: Subsidie aanvragen. De subsidieverstrekker kan u hier vaak bij helpen. 2.2 Subsidies zoeken - Website van de gemeente. Veel gemeenten hebben een ondernemersloket of servicepunt voor bedrijven. Op de website staan vaak subsidiemogelijkheden of een contactpersoon. - Op de website is de mogelijkheid om op branche te zoeken, bijvoorbeeld op: detailhandel (food), daarna op onderwerp en binnen de onderwerpen weer op subsidies. - Op de website vindt u allerhande informatie over subsidieregelingen op de meest uiteenlopende terreinen. Page 4 of 17

5 3 Investeren in energie en milieu 3.1 Landelijke regelingen EIA Deze fiscale regeling is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie. Zij kunnen een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het ministerie van Economische Zaken wil investeringen in energiebesparing en duurzame energie stimuleren. Deze regeling verkort de terugverdientijd van dergelijke investeringen. De energie-investeringsaftrek is een percentage van het totale bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar en bestaat uit een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Het directe financiele voordeel bedraagt ongeveer 11 % van de goedgekeurde investeringskosten. MIA/VAMIL Investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is een stuk voordeliger met de fiscale regeling MIA. Door te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dragen ondernemers bij aan een schoner milieu. Tegelijkertijd kunnen milieubewuste investeringen de marktpositie en het imago van bedrijven versterken. Met MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van het investeringsbedrag aftrekken van hun fiscale winst. De MIA wordt vaak gecombineerd met Vamil (Vrije Afschrijvingsregeling Milieuinvesteringen). De technologie die in aanmerking komt voor MIA en/of Vamil staat op de milieulijst van VROM. Jaarlijks beoordeelt het ministerie welke aangeboden milieutechnologieën op de lijst worden geplaatst. FARBO (tot 1 april 2009) De overheid wil dat ondernemers en non-profitorganisaties in arbovriendelijke arbeidsmiddelen investeren. Om dit te stimuleren, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Farbo-regeling in het leven geroepen. Op basis van die regeling stelt het ministerie jaarlijks een lijst samen van innovatieve en arbovriendelijke arbeidsmiddelen, die de blootstelling aan fysieke belasting, lawaai of gevaarlijke stoffen verminderen. Schaft u een arbeidsmiddel aan dat op deze lijst staat, dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal tien procent van de aanschafkosten. Programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit (subsidie voor roetfilterinbouw en schonere motoren) Het programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit heeft ten doel de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door de uitstoot van fijn stof en NOx door dieselauto s en mobiele werktuigen te verminderen. Het gaat om de volgende regelingen: SRP: subsidie voor roetfilterinbouw op bestaande personendieselauto s; SRV: subsidie voor roetfilterinbouw op Euro 3 vrachtwagens (< 225 kw); STB: subsidie bij de aanschaf van een nieuwe taxi of bestelauto met affabriek roetfilter, indien geen BPM verschuldigd is; Euro 5/EEV: subsidie bij aanschaf vrachtwagen met Euro 5 of EEV motor; SRMW: subsidie voor inbouwen van een roetfilter op een mobiel werktuig. Page 5 of 17

6 3.2 Lokale voorbeelden Energie scan gemeente Groningen Vanaf 1 april kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij de gemeente subsidie aanvragen voor een energiescan. Hiermee wil de gemeente Groningen mensen uitnodigen en stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad. Bij bedrijven is veel winst te boeken op het gebied van energiebesparing en het efficiënter omgaan met energie. Verwarming in de winter en koeling in de zomer van de winkel bij de ingang, zijn enorme energieslurpers. De gemeente wil de Groninger ondernemers nadrukkelijk betrekken bij de inzet om energie te besparen en de leefbaarheid in de stad te vergroten. Daarom heeft het college onlangs gesprekken gevoerd met MKB-Noord, de Kamer van Koophandel en de Groningen City Club. Uit die gesprekken bleek dat een gesubsidieerde scan een belangrijk hulpmiddel is om samen met de ondernemers te bekijken welke energiemaatregelen zowel voor de stad als voor de ondernemer gunstig zijn. Voor MKB-ondernemers was er in 2008 een bedrag van beschikbaar voor energiescans. Uitgaande van een maximale subsidie van per scan konden hiervoor in 2008 ruim 30 scans bij bedrijven worden gemaakt. Subsidieinformatie via bedrijvenloket van de gemeente Groningen Page 6 of 17

7 4 Veiligheid 4.1 Landelijke regelingen Subsidieregeling veiligheid kleine bedrijven Op 1 februari 2009 is de pilot voor de subsidiemogelijkheid Veiligheid Kleine Bedrijven van start gegaan die winkels en ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden helpt criminaliteit en fraude te bestrijden. In de pilot, afkomstig van het Ministerie van EZ, kunnen deelnemen: kleine ondernemingen met een vestiging in Rotterdam, Deventer en Utrecht; winkels die zijn aangesloten bij branchevereniging MITEX (mode, schoenen, sport); kleine ondernemingen op bedrijventerreinen en in winkelgebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het veiligheidsadvies is gratis. Hiervan betaalt de ondernemer eerst de helft zelf. Deze helft krijgt de ondernemer terug als één of meer van de geadviseerde maatregelen wordt genomen, of uit het advies blijkt dat geen maatregelen noodzakelijk zijn. De subsidie voor het veiligheidsadvies is 100% tot een maximum van 250 per ondernemer. Daarnaast bedraagt de subsidie 50% voor de geadviseerde maatregelen, tot een maximum van per ondernemer. Na afloop van de pilot op 31 augustus wordt de regeling opengesteld voor alle kleine ondernemingen in Nederland. Voor de pilot is 3 miljoen beschikbaar. Voor de komende vier jaar bedraagt het totale budget 24 miljoen. De regeling vormt een nieuw hoofdstuk in de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen Lokale voorbeelden Bijzondere Subsidieverordening Veilig Ondernemen Amsterdam Met de subsidieregeling wil de Gemeente Amsterdam de Amsterdamse ondernemers stimuleren om te investeren in het verbeteren van de veiligheid van de onderneming. De subsidieregeling is bedoeld voor in Amsterdam gevestigde ondernemingen en geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor marktondernemers. Als ondernemer kunt u subsidie aanvragen voor veiligheidsinvesteringen die u in de toekomst wilt doen. De volgende veiligheidsinvesteringen komen voor subsidie in aanmerking: Het laten uitvoeren van een veiligheidsscan; Het volgen van een training of cursus in het tegengaan van winkelcriminaliteit; Het laten uitvoeren van surveillance op een bedrijventerrein of in een winkelgebied door een erkend beveiligingsbedrijf. Het aanschaffen van een mobiel pinapparaat; Page 7 of 17

8 De aanschaf en montage van: - een burenbelsysteem; - detectiepoortjes; - videobewaking; - rolluiken/schaarhek; - een BORG gecertificeerd alarminstallatie; - een BORG gecertificeerd afstortkluis; - een BORG gecertificeerd autokluis; - een BORG gecertificeerd veiligheidsslot en veiligheidsbijzetslot; Veiligheidsactiviteiten die geheel of gedeeltelijk vóór de datum van de subsidieaanvraag hebben plaatsgevonden komen niet voor subsidie in aanmerking De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de investeringskosten met een maximum per soort veiligheidsinvestering en per onderneming. Page 8 of 17

9 5 Scholing en arbeidsmarkt 5.1 Landelijke regelingen ESF Werk en meer mogelijk maken voor iedereen. Dat is één van de speerpunten van Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal daarom worden ingezet om mensen te helpen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden. Tevens kunnen door de minister erkende O&O-fondsen voor bedrijven en instanties subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen. Daardoor kunnen zij zich gemakkelijker aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en zo hun arbeidsmarktpositie verbeteren. Tot slot wordt de ESF-subsidie ingezet voor sociale innovatie, gericht op verhoging van de arbeidsproductiviteit. ESF kent de volgende prioriteiten: A: Additionele toerusting van personen met een achterstand op of tot de arbeidsmarkt B: Re-integratie van gedetineerden, TBS-ers en jongeren in jeugdinrichtingen C: Scholing voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs D: Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden E: Sociale innovatie Afdrachtvermindering onderwijs (WVA Scholing / Startkwalificatie / EVC) Deze afdrachtvermindering is onderdeel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Op grond van deze wet kan een bepaald percentage of een bepaald bedrag in mindering worden gebracht op de af te dragen loonbelasting. De regeling richt zich op inhoudingsplichtingen voor de loonbelasting. De afdrachtsvermindering is van toepassing op leerlingen die stage lopen binnen een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op mbo-1 en mbo-2 niveau, werknemers die een procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC) volgen en voormalig werklozen die een startkwalificatieniveau behalen. Opleidingsfonds HBD Het doel van de Stichting Opleidingsfonds Hoofdbedrijfschap Detailhandel (SOHBD) is het bevorderen van de instroom en deskundigheid van de medewerkers en ondernemers in de detailhandel. HBD heeft hier een subsidiewijzer voor met allerlei regelingen op het gebied van arbeid en scholing. AGF CKO Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groente en Fruit In deze bijlage staan de belangrijkste regels en/of veranderingen waar een aanvraag voor subsidie aan moet voldoen. De aanvrager van subsidie moet als ondernemer of werknemer werkzaam zijn in de AGF Detailhandel of Ambulante Handel Is de deelnemer aan een opleiding werknemer/ster, dan moet hij/zij de wettelijke leeftijd hebben om arbeid te mogen verrichten. Is de deelnemer aan een opleiding werknemer/ster, dan moet hij/zij officieel op de loonlijst voorkomen bij de onderneming die een subsidieaanvraag doet. Page 9 of 17

10 De aanvrager van subsidie kan alleen een bedrijf/ondernemer zijn en is verantwoordelijk voor het inleveren van de volgende compleet ingevulde formulieren. Wanneer niet compleet wordt aangeleverd, zal er geen subsidie kunnen worden verstrekt door het opleidingsfonds! Declaratieformulier: met dit formulier geeft u aan dat u in aanmerking wil komen voor 40% fondssubsidie. Kopie nota: Het is belangrijk dat u toeziet dat de nota op naam van de onderneming of persoon staat die de aanvraag doet. Natuurlijk mag de ondernemer wel een nota inleveren op naam van de firma voor een training van zijn personeel. Fondssubsidie: Deze subsidie van 40% ontvangt u van uw scholingsfonds. Deze subsidie zal direct worden uitbetaald zodra de vereiste documenten zijn ontvangen en akkoord zijn bevonden. 5.2 Lokale voorbeelden Gemeente Almelo: Werkgelegenheidssubsidies Werkgelegenheidssubsidies zijn bedoeld als stimulans om werknemers in dienst te nemen die een duwtje in de rug nodig hebben. Zij hebben bijvoorbeeld nog niet alle vaardigheden, vakkennis of werkervaring. De werkgever ontvangt een financiële bijdrage voor begeleiding en scholing van de werknemer. Werkgelegenheidssubsidies zijn bedoeld als stimulans om werknemers in dienst te nemen die een duwtje in de rug nodig hebben. Zij hebben bijvoorbeeld nog niet alle vaardigheden, vakkennis of werkervaring. De werkgever ontvangt een financiële bijdrage voor begeleiding en scholing van de werknemer. Reguliere arbeidsplaatsen Het gemeentelijke bemiddelingsbureau Convince biedt verscheidene arrangementen voor het in dienst nemen of inlenen van werkzoekenden met een uitkering van de Gemeente Almelo. 1. Structurele vacatures: Ontbreekt bij uw toekomstige werknemer nog enige werkervaring of scholing? Dan kunt een eenmalige plaatsingspremie ontvangen. Indien een kandidaat een tijdelijke of vaste aanstelling krijgt aangeboden, kan Convince afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst een plaatsingspremie uitkeren van 3.000,-, 7.500,- of Tijdelijke vacatures: Twijfelt u om een werkzoekende direct zelf in dienst te nemen? Of heeft u behoefte aan flexibele personeelsoplossingen? Convince kan hierin voorzien door middel van uitzenden en detacheren. Op beide varianten kan Convince een premie op het uurtarief aanbieden. Bij de uitzendvariant kunt u een korting van 30% op het minimumloon ontvangen. Kijk voor meer informatie op Werkervaringsplaatsen Heeft u niet direct een openstaande vacature, maar wilt u wel mensen met een uitkering een handje helpen op weg naar het vinden van een reguliere baan? Dan kunt u een opstapbaan aanbieden. Een opstapbaan is een tijdelijke baan voor mensen met een uitkering en bedoeld om werkervaring op te doen. Er moet sprake zijn van additioneel werk, waarbij de baan dus in principe niet bestaat op de reguliere arbeidsmarkt. Het aanbieden van een opstapbaan is voor u als werkgever geheel vrijblijvend. U hoeft geen baangarantie af te geven en de werkervaringsplaats geldt over een periode van een half jaar met mogelijke verlenging tot een jaar. De loonkosten voor deze baan worden volledig betaald door de Gemeente Almelo. Page 10 of 17

11 Het enige wat van u wordt gevraagd is begeleiding van de werknemer, samen met een specialist van de Stichting Impuls en zal de Gemeente Almelo daadkrachtig optreden middels sancties indien de werknemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Loonkostensubsidie gemeente Arnhem De individuele plaatsingsbevorderende subsidie (IP) is een financiële bijdrage voor de werkgever in de arbeidskosten en wordt verstrekt door de gemeente op aanvraag van de werkgever. Uitgangspunt is dat de werkgever de intentie heeft om de kandidaat een vast dienstverband aan te bieden. De IP maakt een flexibele inzet van subsidie mogelijk, zowel in duur (van 1 tot 36 maanden) als in hoogte. De subsidie is uitsluitend bestemd voor kandidaten met een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand van de Dienst Inwonerszaken te Arnhem. Gemeente Eindhoven Indien u als werkgever een kandidaat wilt aannemen die momenteel een uitkering ontvangt vanuit de WWB, zijn er een aantal subsidiemogelijkheden. Er wordt samen met de adviseur Wendy van der Kruijs bekeken welke van toepassing kunnen zijn. Het gaat om de volgende subsidies: Flexvergoeding Als een werkzoekende in uw organisatie werkervaring kan opdoen, komt u in aanmerking voor een eenmalige subsidie van maximaal 4.500,-. Met deze subsidie kunt u de noodzakelijk scholing en begeleiding betalen. Na de werkervaringsperiode wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald. U krijgt de subsidie voor maximaal één jaar. Voorwaarden voor de flexvergoeding Werkstage Tijdens een werkstage doet de bijstandsgerechtigde, met behoud van uitkering, een aantal maanden kennis en ervaring op in uw organisatie. De werkstage is gericht op een reguliere baan in uw bedrijf. De afspraken, over onder meer de begeleiding tijdens de werkstage, worden vastgesteld in een trajectplan. De periode van de werkstage is maximaal 6 maanden. In de praktijd word vaak een periode van 1 tot 3 maanden aangehouden. Opstapbaan De opstapbaan is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering en voor nietuitkeringsgerechtigde werkzoekende tot 23 jaar die geen hebben op een uitkering. Als zij een langere periode nodig hebben voor het opdoen van werkervaring - om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen - kan de opstapbaan worden ingezet. Dze inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot een reguliere werkplek voor de werknemer binnen uw organisatie. Wat betekent een opstapbaan voor u als ondernemer? Werkplein Mercado biedt u een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende de periode van maximaal één jaar. Indien noodzakelijk kan de periode daana met één jaar verlengd. De subsidie bedraagt 100% van het brutoloon (exclusief werkgeverslasten) maar is nooit meer dan het wettelijk minimum(jeugd)loon. Het subsidiebedrag is gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als het gaat om een deeltijd dienstverband wordt het subsidiebedrag naar verhouding verminderd. Loonkosten in verband met overwerk en onregelmatige diensten worden niet vergoed. De kandidaat wordt in dienst genomen door u als werkgever. Page 11 of 17

12 No-riskpolis Wanneer u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt, komt u in aanmerking voor een noriskpolis. Met deze verzekering ontvangt u als werkgever een vergoeding van loonschade (100% van het wettelijke minimumloon) bij ziekte van de werknemer en een eigen risicoperiode van 10 wachtdagen per verzuim. De maximale verzekerings- en dekkingsduur bedraagt één jaar. De inzet van de no-riskpolis wordt opgenomen in het re-integratieplan van de kandidaat. Wat betekent de no-riskpolis voor u als ondernemer? Met deze verzekering kunnen de financiële risico's op het gebied van uitval door ziekte voor u worden weggenomen. Daarnaast wordt u gedurende het verzuim van de werknemer geadviseerd door Achmea. Page 12 of 17

13 6 Regionale ontwikkeling / leefbaarheid 6.1 Lokale voorbeelden Stimulering Herstructurering Detailhandel (Rotterdam): Samen met ondernemers zorgen voor een mooi en verzorgd winkelgebied, dat niet alleen klanten trekt, maar ook een positieve uitstraling heeft naar de rest van de buurt. Dat is wat de gemeente Rotterdam met deze subsidieregeling wil bereiken. In welke situaties gebruikt u het? Subsidie SHD staat voor Stimulering Herstructurering Detailhandel. In verschillende winkelgebieden in Rotterdam kunnen ondernemers en eigenaren van winkelpanden subsidie aanvragen als ze in hun bedrijf of pand willen investeren. De subsidie bedraagt 30% van de kosten voor verbouwing, herinrichting en verplaatsing met een maximum van per bedrijfsruimte. De regeling loopt tot en met 31 december Dit betekent dat uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2009 bij het Ontwikkelingsbedrijf binnen moet zijn. Verbouwing Wanneer u ingrijpende bouwkundige werkzaamheden gaat uitvoeren, kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Herinrichting Ook voor allerlei bedrijfsgebonden zaken die u in uw bedrijfsruimte aanbrengt, kunt u subsidie krijgen. Hierbij gaat het om zaken die u "aard- en nagelvast" aanbrengt. Verplaatsing Soms is een bedrijf in een aangewezen gebied op een ongunstige plek gevestigd. Hetzelfde bedrijf kan elders binnen dit gebied misschien veel beter uit de verf komen. Het komt ook voor dat een beeldbepalend bedrijfspand alleen dient voor passieve bedrijfsfuncties, zoals opslag. Wanneer u voor die opslag een andere ruimte betrekt, komt het beeldbepalende pand vrij voor een actieve bedrijfsfunctie. In zulke gevallen is bedrijfsverplaatsing goed voor het bedrijf én voor de wijk. De kosten hiervoor kunnen voor een deel worden gesubsidieerd. Wat kost het? De subsidie voor verbouwing, herinrichting en verplaatsing bedraagt 30 % van de kosten. De subsidies voor verbouwing, herinrichting en verplaatsing bedragen bij elkaar opgeteld nooit meer dan per bedrijfsruimte. Ook als voor één bedrijfsruimte de eigenaar en de ondernemer/gebruiker ieder een aanvraag doen, is de totale subsidie nooit meer dan dit bedrag. De subsidie wordt dan naar rato van de gemaakte kosten over beiden verdeeld. Het kan zijn dat u ook andere subsidies ontvangt (bijv. loonkostensubsidie). Het bedrag van alle subsidies bij elkaar over de afgelopen drie jaar mag niet meer dan zijn. Project Kansenzones (Rotterdam) Kansenzones zijn door de gemeente Rotterdam aangewezen gebieden waar gunstige regelingen gelden voor ondernemers. Het project Kansenzones wil deze gebieden aantrekkelijker maken voor oude en nieuwe ondernemers en investeringen stimuleren. Eén van de instrumenten van Kansenzones is de Ondernemersregeling Kansenzones, waarbij ondernemers een investeringspremie van de overheid kunnen krijgen. Page 13 of 17

14 Als ondernemer en/of eigenaar van bedrijfsmatig vastgoed in de Kansenzones kunt u onder zeer gunstige voorwaarden verbouwen en/of investeren in bedrijfsmiddelen. U kunt daarbij namelijk aanspraak maken op een investeringspremie van maar liefst 50% tot een maximum van De premie is voor kosten bij het investeren in duurzame bedrijfsmiddelen en voor kosten bij nieuwbouw en/of de verbouwing van een bedrijfspand. Subsidiemogelijkheden gemeente Utrecht Kleinschalige ondernemers en eigenaren van winkel- kantoor- en bedrijfspanden die een bijdrage leveren aan verbetering van het leefklimaat en de wijkeconomie kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De regeling is alleen voor ondernemers in de volgende wijken: Hoograven Kanaleneiland Ondiep Overvecht Zuilen De subsidieregeling kan mogelijk een rol spelen in de volgende situaties: bedrijfsbeëindiging of verplaatsing van een onderneming die overlast oplevert voor de omgeving, of gezien de gewenste ruimtelijk-economische structuur van de wijk niet op de juiste locatie zit, sanering van een milieuhinderlijk bedrijf, tijdelijke huisvesting van een onderneming op een andere locatie om renovatie of sloopwerkzaamheden in het kader van de stedelijke vernieuwing mogelijk te maken, opknappen van een bedrijfs-/kantoor-/winkelpand, als een bedrijf schade oploopt als gevolg van stedelijke vernieuwingsactiviteiten, het realiseren of renoveren van collectieve huisvesting in deze wijken. Deze acties dienen te passen binnen het beleid van de gemeente. Gemeente Amsterdam In sommige stadsdelen kunt u subsidie aanvragen voor het verwijderen van 'dichte afsluiting' van een winkelpand, zoals een dicht rolluiken. Het verwijderen van een dichte afsluiting van winkelpuien is bevorderlijk voor de leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. Sommige stadsdelen geven subsidie als u uw bedrijfspand wilt verbouwen. De voorwaarden en het subsidiebedrag verschillen per stadsdeel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw stadsdeel. Sommige stadsdelen geven subsidie als u uw bedrijf (tijdelijk) wilt verplaatsen. De voorwaarden en het subsidiebedrag verschillen per stadsdeel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw stadsdeel. OndernemersFonds Gouda Gouda krijgt vanaf 2009 een OndernemersFonds dat wordt gefinancierd uit de OZB voor nietwoningen. De onroerendezaakbelasting voor ondernemers in Gouda wordt hiervoor vanaf komend jaar met 5% verhoogd. Deze extra bijdrage wordt door de gemeente volledig gestort in het OndernemersFonds Gouda. Het geld komt in beheer van een gelijknamige stichting. Ondernemersverenigingen kunnen een beroep doen op het fonds voor het realiseren van collectieve doelen, zoals de Sinterklaasintocht en kerstverlichting in de binnenstad of camerabeveiliging of parkmanagement op bedrijventerreinen. De enige voorwaarde bij de besteding is dat het geld aan collectieve doelen wordt besteed. De georganiseerde Goudse ondernemers zijn groot voorstander van het ondernemersfonds. Het Page 14 of 17

15 grote voordeel is dat ondernemers straks geen geld meer hoeven in te zamelen voor een initiatief en dat daadwerkelijk alle ondernemers meebetalen. Bovendien versterkt het de organisatiegraad van en samenwerking tussen ondernemers, omdat alleen via een vereniging of stichting een beroep kan worden gedaan op het fonds. Individuele ondernemers kunnen dus geen aanspraak maken op geld uit het fonds. Het OndernemersFonds heeft een looptijd van drie jaar. Na twee jaar zal er worden geëvalueerd en besloten worden of het fonds wordt voortgezet. Op 19 december 2008 ondertekenden wethouder Siebe Keulen (Economische Zaken) en Jan de Laat, namens de stichting OndernemersFonds Gouda, het convenant voor het Ondernemers Fonds Gouda. De Zilveren Ooievaar, gemeente Den Haag (prijs) De Zilveren Ooievaar is een jaarlijkse onderscheiding van de gemeente Den Haag voor een Haagse ondernemer die zijn bedrijf en product op uitzonderlijke wijze in de markt zet of zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad. De winnaar krijgt de Zilveren Ooievaar trofee en ,-. Daarnaast krijgt de winnaar een jaar lang een VIP-behandeling op diverse zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan de nieuwjaarsreceptie, het ondernemersontbijt enz. Bovendien zijn de eer, de erkenning en de publiciteit waardevolle beloningen, die niet in geld zijn uit te drukken. De prijs is voor ondernemers van het midden- en kleinbedrijf in Den Haag met niet meer dan 500 werknemers in dienst. Tevens dient het bedrijf minimaal 5 jaar te bestaan. U kunt uw eigen onderneming inschrijven, maar ook een andere onderneming. Stelt u een andere ondernemer kandidaat? Meld het bedrijf dat wel vooraf zodat het bedrijf zich bewust is van de publiciteit die volgt na een eventuele nominatie. Page 15 of 17

16 7 Overig 7.1 Landelijke regelingen OP-Zuid Sociale Innovatieregeling In het EFRO programma van OP-Zuid is een aantal bedrijfsgerichte regelingen voor het MKB ontwikkeld. Dit zijn de Adviesregeling, Regeling Innovation Officer, Adviesregeling en nu ook de Sociale Innovatieregeling. Deze nieuwe regeling is sinds 1 januari 2009 opengesteld en richt zich met name op het bevorderen van sociale innovatie binnen het Midden- en Kleinbedrijf in Noord- Brabant. Hieronder vallen onder andere organisatie van werkprocessen, flexibilisering, talentontplooiing, employability en participerende aansturing. Subsidie is mogelijk voor de kosten van extern advies. De subsidie bedraagt 50% met een maximum van De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december Borgstellingsregeling MKB U kunt van de borgstellingsregeling (BBMKB) gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar de bank te weinig zekerheden kunt bieden ( onderpand, zoals gebouwen of machines). In dat geval zal de bank het risico doorgaans te hoog vinden en u geen lening willen verstrekken. Het ministerie van Economische Zaken kan zich dan borgstellen voor dat deel van de lening waarvoor u een tekort aan zekerheden heeft. Zo kan het krediet toch verleend worden. Mocht u gedurende de looptijd niet in staat blijken uw lening af te lossen, dan kan de bank voor het bedrag van de borgstelling terugvallen op de overheid: de overheid staat dus garant. De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de bank; de bank beslist of zij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden. U hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u dient te doen is de bank verzoeken om zonodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling. De borgstellingsregeling dient alleen voor bedrijfsfinanciering, niet voor projectfinanciering. U kunt de lening aanwenden voor de meest uiteenlopende kapitaalbehoeftes, mits deze een zakelijk karakter hebben. Als enige uitzondering geldt dat u de lening niet mag gebruiken voor beleggingsdoeleinden. De hoogte van het borgstellingskrediet is afhankelijk van uw kredietbehoefte. Het bedrag van de lening kan echter nooit hoger uitvallen dan het tekort aan zekerheden dat u heeft. De borgstelling kent een bovengrens: een onderneming of een groep van ondernemingen kan in de meeste gevallen voor maximaal 1,5 miljoen euro borgstellingkrediet krijgen. Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie tussen de 2 en 3,6 procent van de hoofdsom(afhankelijk van de looptijd). De bank berekent deze provisie aan u door. Page 16 of 17

17 7.2 Lokale voorbeelden Bevordering economische ontwikkeling, subsidie provincie Limburg Beschrijving U kunt als bedrijf of instelling bij de provincie Limburg een projectsubsidie aanvragen voor economische projecten: investeringsobjecten of activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van economische activiteiten. Subsidieverleningen in dit kader zijn bedoeld om een bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van de Limburgse economie. Projecten komen voor subsidie in aanmerking als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: - Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van de vastgestelde economische beleidskaders. Dit beleid is onder andere opgenomen in het Coalitieakkoord, de programma- en meerjarenbegroting, de productenraming en specifieke economische beleidsnota s. Uitgangspunt hierbij is dat het beleid dat geldt op het moment van indiening van de subsidieaanvraag van toepassing is, tenzij het latere beleid gunstiger is voor de subsidieaanvrager, - De projecten worden geheel of voor meer dan 50% gerealiseerd binnen Limburg of zijn van specifieke betekenis voor Limburg. Haagse startersbegeleidingsmaatschappij. (Stabij) Stabij begeleidt startende, maar ook bestaande ondernemers in Haaglanden. In een begeleidingstraject verzorgt Stabij voorlichting, helpt bij de voorbereiding en kijkt naar de mogelijkheden van kredieten. Ook na de start kan men een intensieve begeleiding verzorgen door middel van workshops, coaching, bevorderen van deelnemen aan en onderhouden van netwerken. Page 17 of 17

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING STIMULERING BEDRIJVEN (2010)

TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING STIMULERING BEDRIJVEN (2010) TOELICHTING OP DE BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING STIMULERING BEDRIJVEN (2010) De spelregels voor het aanvragen en verstrekken van subsidie zijn verwoord in de beleidsregel Subsidieverstrekking Stimulering

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 2015.

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 2015. Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat het noodzakelijk en gewenst is dat het college nadere

Nadere informatie

De Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen 1 wordt gewijzigd als volgt:

De Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen 1 wordt gewijzigd als volgt: Kenmerk WJZ / 9013801 Opschrift Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 januari 2009, nr. WJZ / 9013801, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting Beleidsdocument Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (SMB) Statutair wordt en blijft de doelstelling van de SMB als volgt omschreven: De bevordering

Nadere informatie

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb Het college van de gemeente Hoogeveen; Beleidsregel Loonkostensubsidie gelet op de Wet werk en bijstand, de artikelen 8 en 13 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en het Beleidsplan Reïntegratie

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Regelingen... 3 2 Heeft u vragen?... 6 /

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6).

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Subsidieregelingen sectorplan In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Maatregel 2: Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet. In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet In opdracht van Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) Vergroot de kans op krediet Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); Regeling subsidie loonkosten 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); - gelet op de ASV artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Nr. 213 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008, nr. 20/19; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

B&W d.d. 11 februari 2014

B&W d.d. 11 februari 2014 B&W 14.0148 d.d. 11 februari 2014 Onderwerp Beleidsregel loonkostensubsidie 2014 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beleidsregel Loonkostensubsidie 2014 vast te stellen. Perssamenvatting:

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 29 6 januari 204 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Kennisdocument Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

BBL opleiding en stages doktersassistent

BBL opleiding en stages doktersassistent BBL opleiding en stages doktersassistent Een opleiding tot doktersassistent kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het kan verkort, in deeltijd, schriftelijk of een combinatie. Het kan via een beroeps

Nadere informatie

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage De leerling is de kwaliteit van morgen Ontgroening en vergrijzing; u hebt er vast al veel over gehoord of gelezen.

Nadere informatie

subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen

subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen subsidiemogelijkheden voor ondernemers in Groningen Bent u van plan uw bedrijf te vestigen dan wel uit te breiden? Ondervindt u nadelen van de economische

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Inhoud In het kort... 1 Verminderingen onderwijs... 1 BBL... 2 BOL... 3 'Zwart-op-wit' overeenkomst... 4 Meer info afdrachtverminderingen onderwijs... 5 Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

het arrangement voor sportinstellingen

het arrangement voor sportinstellingen het arrangement voor sportinstellingen Altijd maatwerk Veel kennis en ervaring Snel en persoonlijk zaken doen Bij een financiering maken we afspraken die naadloos aansluiten bij uw sportinstelling. samenwerking

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie Inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten SZW 19 december 1996/nr. AM/ARV/96/2710 Directie Arbeidsmarkt De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 137a,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015

BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015 BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen als bedoeld in artikel 1 van de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond

Re-integratieverordening 2007. Gemeente Eemsmond Re-integratieverordening 2007 Gemeente Eemsmond Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen Ondersteuning Werk als instrument voor re-integratie

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 83250 18 mei 2017 Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Eenvoudiger van bijstand naar baan

Eenvoudiger van bijstand naar baan Informatieblad Eenvoudiger van bijstand naar baan De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Met Flextensie kunt u bijstandsgerechtigden in uw gemeente tijdelijk of deeltijdwerk bieden. Zo groeien

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie