VLIF maatregelen in PDPO III. Agriflanders 15 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLIF maatregelen in PDPO III. Agriflanders 15 januari 2015"

Transcriptie

1 VLIF maatregelen in PDPO III Agriflanders 15 januari 2015

2 VLIF in PDPO III: algemeen VLIF in PDPO III = Inhoudelijk: gekozen voor continuïteit Belangrijkste maatregelen blijven behouden Weinig verandering in VLIF voorwaarden Procedureel: grote hervorming van aanvraagprocedure Alleen nog via e-loket LV open-einde systeem => indienperiodes waarna selectie Waarborgprocedure herbekeken

3 OVERZICHT: VLIF maatregelen in PDPO III Behouden maatregelen uit PDPO II: Professionele land- en tuinbouwers 1. Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf 2. Overnamesteun voor jonge landbouwers (=vestigingssteun) Land- en tuinbouwsector 3. Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten Maatregelen nog in uitrol: NIEUW! voor VLIF: 4. Steun aan de niet-productieve investeringen voorheen een bevoegdheid van VLM NIEUW! : 4. Kleine landbouwbedrijven in ontwikkeling 5. Projectsteun voor innovaties in de landbouw

4 Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf

5 VLIF investeringssteun: land- en tuinbouwbedrijven Investeringen op die bijdragen tot 1. Het verhogen van de weerbaarheid 2. Efficiënter energiegebruik 3. Reduceren van uitstoot broeikasgassen en ammoniak, verbeteren van luchtkwaliteit Doelgroep Professionele land- en tuinbouwer Voorwaarden 1. Begunstigde is landbouwer in hoofdberoep 2. Het Vlaamse landbouwbedrijf heeft voldoende bedrijfsomvang 3. Bijhouden boekhouding 4. Naleven van alle wettelijke normen 5. Voorleggen nodige documenten om de investeringen uit te voeren 6. Pas na kennisgeving van selectie mag de investering aangevat worden 7. Aantonen geselecteerde investeringskosten (minimaal ) 8. Europese communicatieverplichting naleven

6 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep De aanvrager landbouwer = natuurlijk persoon of rechtspersoon Geïdentificeerd in de databank van Landbouw en Visserij (beheerd door afdeling Markt- en Inkomensbeheer) die een bedrijf exploiteert met alleen activiteiten inzake land- of tuinbouw en land- of tuinbouwverbreding Geen andere zelfstandige activiteiten

7 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Voorwaarden inzake inkomen: Op jaarbasis een netto-beroepsinkomen van minimum halen uit zijn landbouwbedrijf Minder dan beroepsinkomen uit andere beroepsactiviteiten halen Niet genieten van een ouderdomspensioen Andere voorwaarden: Sociale kas voor zelfstandigen Sociaal verzekerd op basis van landbouwactiviteiten Bekend bij de Belastingen met hun landbouwactiviteiten

8 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Voorwaarden m.b.t. : vakbekwaamheid en ervaring worden gedefinieerd in het BVR (art. 3)

9 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Doel v/d vennootschap = de exploitatie van een lb- of tb bedrijf en het verhandelen van de voortgebrachte producten Voorwaarden gesteld aan alle zaakvoerders of bestuurders Zijn natuurlijke personen Voldoen aan de VLIF-voorwaarden Worden onder de vennoten aangewezen Specifiek voor handelsvennootschappen: bezitten minstens 25 % van de aandelen Alle aandelen staan op naam en zijn ingeschreven in een aandelenregister Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur of voor tenminste 20 jaar

10 VLIF-investeringssteun: voorwaarden voldoende Brutobedrijfsresultaat Brutobedrijfsresultaat (BBR) = Bedrijfsopbrengsten Operationele (directe) kosten BBR per bedrijfsleider > minimaal BBR / bedrijfsleider - Quickscan - Berekening BBR: zie MB van 01/10/2007: Minimumstandaard bedrijfseconomische boekhouding

11 VLIF-investeringssteun: voorwaarden Boekhouden & wettelijke normen De begunstigde houdt een boekhouding bij in één van volgende vormen: een bedrijfseconomische boekhouding; een bewijskrachtige fiscale boekhouding aangevuld met een balans. een vennootschapsboekhouding; Alle wettelijke normen worden op het landbouwbedrijf nageleefd op vlak van : Leefmilieu; Hygiëne; Dierenwelzijn; Ruimtelijke ordening.

12 VLIF investeringssteun: land- en tuinbouwbedrijven Subsidiabele investeringen Subsidiabele investeringslijst Steunomvang Op subsidiabele kosten: 30% OF 15% Afhankelijk van bijdrage tot verbeteren van duurzaamheid van land- en tuinbouwproductie. Toegelaten financieringsbron Subsidiabel investeringsplafond Eigen middelen Investeringskrediet bij erkende kredietinstelling Win-winlening Maximaal subsidiabele kosten per bedrijf Maximum 2 steunaanvragen per jaar

13 VLIF investeringssteun: land- en tuinbouwbedrijven Mogelijke steunvormen Steunaanvraag - Premie < 5.000: éénmalig uitbetaald 5.000: uitbetaald in 2 schijven - Rentesubsidie, maximum 3% gedurende 7 jaar - Waarborg via e-loket Indien rentesubsidie en/of waarborg: erkende kredietinstellingen aanvraag via Selectie bijdrage aan verduurzaming, verjonging en doelmatigheid

14 VLIF investeringssteun: 30% steun de verbetering van bodemkwaliteit / waterkwaliteit of kwantiteit / biodiversiteit dierenwelzijn die verder gaan dan de wettelijke normen / voedselveiligheid / arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid de vermindering van emissies van ammoniak, fijn stof en stikstofoxiden / hoeveelheid afval en de voedselverliezen Specifieke investeringen in de biologische landbouw de realisatie van een primaire energiebesparing productie windenergie materieel en installaties die functioneren op hernieuwbare energie mits die duurzaam geproduceerd werd extra uitrusting van tractors en landbouwwerktuigen met het oog op precisielandbouw

15 VLIF investeringssteun: 30% steun automatisatie die resulteert in een verhoging van de arbeidsproductiviteit het uitoefenen van activiteiten inzake landbouwverbreding de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bijzondere dierlijke productie aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten VLIF investeringssteun: 15% steun het voldoen aan nieuw wettelijke normen inzake dierenwelzijn onroerend goed om te voldoen aan wettelijke normen inzake mestopslag onroerend goed met oog op de realisatie van een structuurverbetering roerend goederen met een minimale bijdrage aan de verduurzaming Aankoop meerjarig plantgoed

16 VLIF investeringssteun: niet subsidiabel Investeringscodes pdpo2 ~ pdpo3 1. aankoop van grond 2. niet AEA-varkens- en pluimveestallen 3. de verbouwing en uitrusting van bestaande veestallen, behalve als de investeringen gericht zijn op de verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren, op arbeidsrationalisatie of op de verhoging van de arbeidsveiligheid, of als ze passen in een plan om de instandhoudingsdoelstellingen te halen; 4. immateriële activa, zoals productie-, emissie- en betalingsrechten; 5. aankoop van bedrijfsgebouwen; 6. investeringen in mestverwerking; 7. investeringen in bijkomende mestopslagcapaciteit, tenzij voor de realisatie van een bovenwettelijke mestopslag op het veebedrijf van mest van de veestapel van het bedrijf, tot een opslagcapaciteit voor maximaal één jaar of tenzij in het kader van een emissiebeperkende opslag;

17 VLIF investeringssteun: niet subsidiabel Investeringscodes pdpo2 ~ pdpo3 8. gewone vervangingsinvesteringen; 9. aanleggen van een boorput voor diep grondwater en investeringen die gericht zijn op het gebruik van dat water; 10. investeringen in zonnecellen, warmte-krachtinstallaties en vergisting van biomassa op basis van energiegewassen; 11. aankoop van dieren; 12. tweedehandse bedrijfsuitrusting en tweedehands- en demonstratiematerieel; 13. investeringen die economisch onverantwoord zijn in het licht van de structuur en de financieel-economische toestand van het bedrijf; 14. investeringen die gesubsidieerd worden in het kader van een gemeenschappelijke marktordening (GMO); 15. de aankoop van eenjarig plantgoed en de plantkosten. 16. investeringen die de milieudruk aantoonbaar laten stijgen.

18 Overnamesteun voor jonge landbouwers

19 VLIF overnamesteun: land- en tuinbouwbedrijven Steun voor de eerste overname en aankoop van een bestaand landbouwbedrijf Doelgroep Professionele land- en tuinbouwer tot 40 jaar Voorwaarden 1. Begunstigde vestigt zich voor het eerst als landbouwer in hoofdberoep 2. Het Vlaamse landbouwbedrijf heeft voldoende bedrijfsomvang 3. Bijhouden boekhouding 4. Naleven van alle wettelijke normen 5. Voorleggen nodige documenten om de overname uit te voeren 6. Pas na kennisgeving van selectie mag de overname aangevat worden 7. Aantonen opstartverrichtingen

20 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Zie VLIF investeringssteun, behalve Vakbekwaamheid: Land- of tuinbouw hoger secundair of meer Installatieattest + 2 jaar beroepservaring Diploma basisopleiding + ervaring, gelijkwaardig beschouwd met een van bovenvermelde niveaus (beslissing minister) Ervaring wordt gedefinieerd in BVR

21 VLIF overnamesteun: land- en tuinbouwbedrijven Subsidiabele Opstartverrichtingen Steunomvang Mogelijke steunvormen Steunaanvraag 1. De overname van de bedrijfsbekleding 2. De aankoop van dieren, nieuwe machines, nieuw materieel en voorraden 3. De aankoop van landbouwbedrijfsgebouwen (< 15 jaar) 4. De overname van aandelen van een landbouwbedrijf Afhankelijk van brutobedrijfsresultaat: BBR = => Premie= BBR = => premie= BBR = => premie= Premie, uitbetaald in 5 gelijke schijven over max. 5 jaar Waarborg via e-loket Indien waarborg: aanvraag via erkende kredietinstellingen Selectie bijdrage aan generatiewissel in de sector

22 VLIF waarborg

23 investeringssteun & overnamesteun in PDPO III: VLIF waarborgregeling Wat kan gewaarborgd worden? Alle subsidiabele investeringen die een selectieprocedure hebben doorlopen, ongeacht of ze geselecteerd zijn Kredieten aangegaan bij erkende kredietinstelling Waarborg kan op maximaal euro subsidiabele investeringen per bedrijf Maximaal voor 10 jaar NIEUW: het gewaarborgd krediet moet niet gesubsidieerd zijn met rentesubsidie

24 VLIF maatregelen in uitrol

25 VLIF maatregelen in uitrol: Steun voor innovatieve projecten Doel Steun voor investeringen gericht op de realisatie van een innovatie op productieniveau, verwerking en/of afzet van land- en tuinbouwproducten Steun voor niet-productieve investeringen Doel Steun aan investeringen die bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit, landschap-, bodem- en waterkwaliteit en geen economisch voordeel opleveren Steun voor kleine landbouwbedrijven in ontwikkeling Doel Steun voor ontwikkeling van kleine bedrijven met oog op het in stand houden van bepaalde bedrijfstypes en -sectoren Volg de website voor meer informatie:

26 VLIF steunaanvraag indienen

27 VLIF steunaanvraag indienen: e-loket verschillende indienperiodes per jaar Overnamesteun van land- en tuinbouwbedrijf: maandelijkse indienperiodes investeringssteun op landbouwbedrijven: maximaal 3 maand 05/01 31/03 01/04 30/06 01/07 30/09 01/10 21/12 indienperiode 1 indienperiode 2 indienperiode 3 indienperiode 4 Toepassen selectiecriteria (expliciet verplicht door Europa) Meer informatie:

28 Aanvraagprocedure: indienperiode VLIF steunaanvraag Maximum 2 aanvragen voor investeringssteun per jaar, in 2 verschillende indienperiodes Mogelijkheid om 1 investeringsdossier in te trekken en te herkansen in de volgende indienperiode kort na het afsluiten van een indienperiode: Alle aangevraagde investeringen opgelijst en gerangschikt volgens doelmatigheidsscore selectie en versturen van kennisgeving selectie binnen beschikbaar budget

29 Aanvraagprocedure: indienperiode zolang de selectieprocedure niet heeft gelopen EN de landbouwer niet in kennis is gesteld hiervan, mag er GEEN engagement worden aangegaan (= tekenen van offertes, verkoopovereenkomst, ) een investering NIET worden uitgevoerd

30 Aanvraagprocedure K >K+0d <K+2j B >B+2j Landbouwer Investering, overname, voorbereiden - informeren over kostprijs - informeren over kredietaanbod - bouw- en milieuvergunning aanvragen/aanpassen GEEN ENGAGEMENTEN AANGAAN e-loket: steunaanvraag indienen uitvoeren investering e-loket: opladen facturen ontbrekende documenten voorwaarden voldoen VLIF selectie en kennisgeving bezoek ter plaatse afhandeling dossier beslissing betaling

31 Aanvraagprocedure: e-loket Voordelen: lagere foutmarge 24/24 en 7/7 ondersteuning bij invullen van steunaanvraag Opvangen van toegenomen complexiteit bij investeringssteun: omwille van selectie moeten stallen en serres uitgesplitst worden over verschillende investeringscodes. via e-loket kan de aanvrager een gerichte set van investeringscodes krijgen, maakt accurate en snelle procedure mogelijk selectie = snel na indiening inhoudelijke logica in e-loket

32 VLIF selectiecriteria

33 Waarom selectiecriteria? ELFPO verordening Artikel 49 : Selectie van concrete acties ->Verplichting om selectiecriteria te gebruiken Bevoegde beheersautoriteit stelt, na overleg met toezichtcomité, selectiecriteria vast. De selectiecriteria staan borg voor: gelijke behandeling van de aanvragers; beter gebruik van de financiële middelen; uitvoeren van de EU-prioriteiten voor plattelandsontwikkeling. De bevoegde autoriteit selecteert: overeenkomstig de in lid bedoelde selectiecriteria; overeenkomstig een transparante procedure. Indien dat passend is, mogen de begunstigden worden geselecteerd door middel van een inschrijving waarbij criteria van economische doelmatigheid en milieuefficiëntie worden gehanteerd.

34 Selectiecriteria: investeringssteun Selectiecriteria voor investeringssteun op landbouwbedrijven per investeringscode een score op deze criteria duurzaamheid good governance (o.a. terugverdientijd) leeftijd Score op de selectiecriteria Planet/Profit/People is bepalend voor het steunpercentage van een investering

35 Selectiecriteria: overnamesteun Selectiecriteria voor overnamesteun voor jonge landbouwers per aanvraag een score op deze criteria invloed van de vestigende landbouwer in het landbouwbedrijf aantoonbare generatiewissel

36 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek voorbeeld: uitleg mechanisme selectie! Fictieve cijfers en situatie Bepaald voor indienperiode 1: Budget = Ingediende aanvragen: Aanvrager A: 35 jaar, investeringsbedrag sleufsilo > 1 investeringslijn > tractor > 1 investeringslijn > rundveestal > 7 investeringslijnen > Aanvrager B: 44 jaar, investeringsbedrag oogstprotectie > 1 investeringslijn > Aanvrager C: 52 jaar, investeringsbedrag rundveestal > 10 investeringslijnen > Totaal:

37 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Ingediende investeringslijnen

38 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Ingediende investeringslijnen => gesorteerd volgens: - score investering - leeftijd aanvrager

39 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Ingediende investeringslijnen => budgetlijn trekken

40 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Selectie

41 Meer informatie? Bezoek de stand Neem contact op met uw provinciale buitendienst

VLIF in PDPO III. 02 maart 2015 Roeselare. Danny Persyn Departement Landbouw & Visserij Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

VLIF in PDPO III. 02 maart 2015 Roeselare. Danny Persyn Departement Landbouw & Visserij Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen VLIF in PDPO III 02 maart 2015 Roeselare Danny Persyn Departement Landbouw & Visserij Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen Inhoud: VLIF in PDPO III VLIF maatregelen in PDPO III Overzicht VLIF maatregelen

Nadere informatie

VLIF steunaanvraag via e-loket LV

VLIF steunaanvraag via e-loket LV VLIF steunaanvraag via e-loket LV Aanvraagprocedure: e-loket Sinds 5 januari 2015: alle VLIF steunaanvragen via e-loket LV Voordelen e-loket: lagere foutmarge 24/24 en 7/7 ondersteuning bij invullen van

Nadere informatie

VLIF maatregel: steun aan investeringen op het landbouwbedrijf

VLIF maatregel: steun aan investeringen op het landbouwbedrijf VLIF maatregel: steun aan investeringen op het landbouwbedrijf INHOUD Inleiding VLIF selectieprocedure Voorbeeld selectie Statistisch overzicht blok 1 (VLIF-voorwaarden) VLIF in PDPO III-periode: algemeen

Nadere informatie

PDPO III - maatregelen. Samenwerken i.f.v. VLIF-maatregelen

PDPO III - maatregelen. Samenwerken i.f.v. VLIF-maatregelen PDPO III - maatregelen Samenwerken i.f.v. VLIF-maatregelen Diverse VLIF maatregelen Investeringssteun Overnamesteun Steun aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven Steun aan niet-productieve investeringen

Nadere informatie

VLIF steunaanvraag via e-loket LV

VLIF steunaanvraag via e-loket LV VLIF steunaanvraag via e-loket LV E-loket Aanvraagprocedure: kort samengevat voorbeeld: investeringssteun in onroerend goed VLIF steunaanvraag indienen: e-loket verschillende indien-/blokperiodes per jaar

Nadere informatie

Inhoud: VLIF IN PDPO III. Tot stand komen PDPO III. VLIF maatregelen in PDPO III. VLIF steunaanvraagprocedure. Europees kader Vlaams kader

Inhoud: VLIF IN PDPO III. Tot stand komen PDPO III. VLIF maatregelen in PDPO III. VLIF steunaanvraagprocedure. Europees kader Vlaams kader VLIF IN PDPO III Inhoud: VLIF IN PDPO III Tot stand komen PDPO III Europees kader Vlaams kader VLIF maatregelen in PDPO III Overzicht VLIF maatregelen Toelichting VLIF maatregelen VLIF steunaanvraagprocedure

Nadere informatie

c) volgens soort investering (dierenwelzijn, biologische landbouw,

c) volgens soort investering (dierenwelzijn, biologische landbouw, SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 525 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 3 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VLIF-steun - Aanvragen eerste kwartaal 2017 Sinds de hervorming

Nadere informatie

c) volgens soort investering (dierenwelzijn, biologische landbouw,

c) volgens soort investering (dierenwelzijn, biologische landbouw, SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 878 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 6 juli 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VLIF-steun - Aanvragen tweede kwartaal 2017 Sinds de hervorming

Nadere informatie

nr. 780 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 29 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLIF-steun tweede kwartaal 2016

nr. 780 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 29 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLIF-steun tweede kwartaal 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 780 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 29 juni 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VLIF-steun tweede kwartaal 2016 Sinds de hervorming van de

Nadere informatie

Vrouwen en verbreding

Vrouwen en verbreding Vrouwen en verbreding Website: www.e-liv.be Email:liv@ons.be 016/24 20 15 Volg Liv op facebook Liv? Liv is het landelijk infopunt voor alle land- en tuinbouwsters in Vlaanderen. Liv geeft informatie over

Nadere informatie

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011

Documentatie. Varkenshouderij Actueel 2011 Documentatie De Vlaamse overheid - Dep. Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en het Praktijkcentrum Varkens organiseren de studienamiddagen: Varkenshouderij Actueel 2011 dinsdag

Nadere informatie

VLIF investeringssteun. (focus verbreding)

VLIF investeringssteun. (focus verbreding) VLIF investeringssteun (focus verbreding) Inhoud VLIF algemeen dossierverloop Selectieprocedure VLIF voorwaarden met focus op verbreding (link met vernieuwde afzetvormen) VLIF Algemeen - dossierverloop

Nadere informatie

VLIF : kers op de taart!? Feed the Future jongeren congres

VLIF : kers op de taart!? Feed the Future jongeren congres VLIF : kers op de taart!? Feed the Future jongeren congres Wat is het VLIF? Welke steunmogelijkheden zijn er bij het VLIF? Tips and tricks Steunmogelijkheden Vestigingssteun = overname-steun voor jonge

Nadere informatie

1 E-loket... 3. 2 Het starten van een VLIF aanvraag... 7 3 Verschillende maatregelen... 8

1 E-loket... 3. 2 Het starten van een VLIF aanvraag... 7 3 Verschillende maatregelen... 8 INHOUD 1 E-loket... 3 1.1 Help functie 3 1.2 Wie kan een aanvraag indienen 3 1.2.1 Overnamesteun 3 1.2.2 Investeringssteun 4 1.3 Inloggen 4 1.3.1 Wat heb ik nodig? 4 1.3.2 Aanmelden 4 1.3.3 Verschil inloggen

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Agenda. VLIF Algemeen VLIF maatregelen Cijfers: VLIF in 2015 Steunaanvragen via e-loket

Agenda. VLIF Algemeen VLIF maatregelen Cijfers: VLIF in 2015 Steunaanvragen via e-loket VLIF Infosessie Agenda VLIF Algemeen VLIF maatregelen Cijfers: VLIF in 2015 Steunaanvragen via e-loket VLIF Algemeen - dossierverloop Steunaanvraag Selectie Uitsluitend via e-loket Goed ingevulde steunaanvraag

Nadere informatie

1 E-loket Het starten van een VLIF aanvraag Verschillende maatregelen... 6

1 E-loket Het starten van een VLIF aanvraag Verschillende maatregelen... 6 INHOUD 1 E-loket... 2 1.1 Help functie 2 1.2 wie kan een aanvraag indienen 2 1.2.1 Overnamesteun 2 1.2.2 Investeringssteun 3 1.3 inloggen 3 1.3.1 Wat heb ik nodig? 3 1.3.2 Aanmelden 3 1.3.3 Verschil inloggen

Nadere informatie

Binnen M02 'bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten' zijn twee maatregelen voorzien:

Binnen M02 'bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten' zijn twee maatregelen voorzien: M02: BEDRIJFSADVIESDIENSTEN, BEDRIJFSBEHEERSDIENSTEN EN BEDRIJFSVERZORGINGSDIENSTEN (ART. 15) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M02 'bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten'

Nadere informatie

Binnen M06 'ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen' worden twee maatregelen voorzien:

Binnen M06 'ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen' worden twee maatregelen voorzien: 8.2.4. M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) 8.2.4.1. Rechtsgrondslag Binnen M06 'ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen' worden twee maatregelen voorzien: Overnamesteun voor

Nadere informatie

AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG

AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG AANVRAAG EFMZV- EN FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN OF AAN BOORD VAN EEN VISSERSVAARTUIG afdelingscode-01-20160115 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. SAR Minaraad. Minaraad 28/10/2010 SALV 29/10/2010

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. SAR Minaraad. Minaraad 28/10/2010 SALV 29/10/2010 SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SAR Minaraad Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24

Nadere informatie

VLIF. Indienen van een steunaanvraag via het e-loket.

VLIF. Indienen van een steunaanvraag via het e-loket. VLIF Indienen van een steunaanvraag via het e-loket www.vlaanderen.be INHOUD 1 E-loket... 4 1.1 Help functie 4 1.2 Wie kan een aanvraag indienen 4 1.2.1 Overnamesteun 4 1.2.2 Investeringssteun 5 1.3 Inloggen

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor investeringen in de aquacultuur

Aanvraag van een tegemoetkoming voor investeringen in de aquacultuur Aanvraag van een tegemoetkoming voor investeringen in de aquacultuur Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Vrijhavenstraat 5, 8400 OOSTENDE Tel. 059 43

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Herstructureringsprogramma voor de landbouwbedrijven met een impactscore die hoger of gelijk is aan 50% ten opzichte van een habitat

VLAAMSE OVERHEID. Herstructureringsprogramma voor de landbouwbedrijven met een impactscore die hoger of gelijk is aan 50% ten opzichte van een habitat PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF Herstructureringsprogramma voor de landbouwbedrijven met een impactscore die hoger of gelijk is aan 50% ten opzichte van een habitat VLAAMSE OVERHEID VLM.be Colofon Redactie:

Nadere informatie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds KBC-Product Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds we hebben het voor u Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds De technologische ontwikkelingen in de landen tuinbouw gaan snel. Bijblijven is dan ook een noodzaak,

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor reders voor investeringen aan boord van vissersvaartuigen en selectiviteit

Aanvraag van een tegemoetkoming voor reders voor investeringen aan boord van vissersvaartuigen en selectiviteit Aanvraag van een tegemoetkoming voor reders voor investeringen aan boord van vissersvaartuigen en selectiviteit Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij

Nadere informatie

8.2.7. M09: Oprichten van een producentengroeperingen en organisaties (art. 27)

8.2.7. M09: Oprichten van een producentengroeperingen en organisaties (art. 27) 8.2.7. M09: Oprichten van een producentengroeperingen en organisaties (art. 27) 8.2.7.1. Rechtsgrondslag Binnen M09 'oprichting van producentengroeperingen en -organisaties' wordt één maatregel voorzien:

Nadere informatie

1 E-loket Het starten van een VLIF aanvraag Verschillende maatregelen... 8

1 E-loket Het starten van een VLIF aanvraag Verschillende maatregelen... 8 INHOUD 1 E-loket... 3 1.1 Help functie 3 1.2 Wie kan een aanvraag indienen 3 1.2.1 Overnamesteun 3 1.2.2 Investeringssteun 4 1.3 Inloggen 4 1.3.1 Wat heb ik nodig? 4 1.3.2 Aanmelden 4 1.3.3 Verschil inloggen

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW Agentschap voor Landbouw en Visserij ALV Agentschap voor Landbouw en Visserij Missie Tijdig correct en efficiënt steunmaatregelen uitvoeren om duurzame landbouw te stimuleren

Nadere informatie

Binnen M04 'investeringen in materiële activa' worden vier maatregelen voorzien:

Binnen M04 'investeringen in materiële activa' worden vier maatregelen voorzien: M04: INVESTERINGEN IN MATERIËLE ACTIVA (ART. 17) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M04 'investeringen in materiële activa' worden vier maatregelen voorzien: Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf: artikel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 3271 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID Landbouw en Visserij 12 DECEMBER

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013 PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN Jules Van Liefferinge 07/11/2013 Agenda PDPO II - het origineel Opmaak en goedkeuring Originele maatregelen Originele budgettoewijzing PDPO II doorheen de tijd Allerlei

Nadere informatie

Binnen M09 'oprichting van producentengroeperingen en -organisaties' wordt één maatregel voorzien:

Binnen M09 'oprichting van producentengroeperingen en -organisaties' wordt één maatregel voorzien: M09: OPRICHTEN VAN PRODUCENTENGROEPERINGEN EN -ORGANISATIES (ART. 27) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M09 'oprichting van producentengroeperingen en -organisaties' wordt één maatregel voorzien: Steun voor oprichting

Nadere informatie

Stappenplan bij een bedrijfsovername en investering. Hoe overtuig ik de bank?

Stappenplan bij een bedrijfsovername en investering. Hoe overtuig ik de bank? Stappenplan bij een bedrijfsovername en investering. Hoe overtuig ik de bank? Stef Mertens, 10/11/2016 1 Hoe begin je eraan? 2 Het verhaal begint bij de ouders of de overlaters. Is m n bedrijf overnamerijp?

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor de eerste installatie van jonge reders

Aanvraag van een tegemoetkoming voor de eerste installatie van jonge reders Aanvraag van een tegemoetkoming voor de eerste installatie van jonge reders Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Dienst Zeevisserij Vrijhavenstraat 5, 8400 OOSTENDE Tel.

Nadere informatie

C86 SLAN6. Zitting december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

C86 SLAN6. Zitting december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID C86 SLAN6 Zitting 2005-2006 13 december 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING SUBCOMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Commissievergadering C86 SLAN6 13 december 2005 INHOUD Vraag om

Nadere informatie

1 E-loket... 3. 2 Het starten van een VLIF aanvraag... 7 3 Verschillende maatregelen... 8

1 E-loket... 3. 2 Het starten van een VLIF aanvraag... 7 3 Verschillende maatregelen... 8 INHOUD 1 E-loket... 3 1.1 Help functie 3 1.2 Wie kan een aanvraag indienen 3 1.2.1 Overnamesteun 3 1.2.2 Investeringssteun 4 1.3 Inloggen 4 1.3.1 Wat heb ik nodig? 4 1.3.2 Aanmelden 4 1.3.3 Verschil inloggen

Nadere informatie

Mei 2007. Deuninck Joeri, Carels Koen, Van Gijseghem Dirk

Mei 2007. Deuninck Joeri, Carels Koen, Van Gijseghem Dirk V e s t i g i n g s s t e u n i n l a n d - e n t u i n b o uw : o n d e r z o e k n a a r m o g e l i j k e t o e k e n n i n g v i a o p b r e n g s t p o t e n t i e e l Mei 2007 Deuninck Joeri, Carels

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 januari 2016 onder nummer het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 januari 2016 onder nummer het volgende besluit hebben genomen: CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR601461_2 17 mei 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende Openstelling POP3 maatregel 2 Fysieke investeringen voor innovatie

Nadere informatie

Aanvraag van EFMZV- en FIVA-steun voor investeringen in aquacultuur

Aanvraag van EFMZV- en FIVA-steun voor investeringen in aquacultuur Aanvraag van EFMZV- en FIVA-steun voor investeringen in aquacultuur LV-01-20160115 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1 E-loket Het starten van een VLIF aanvraag Verschillende maatregelen... 8

1 E-loket Het starten van een VLIF aanvraag Verschillende maatregelen... 8 INHOUD 1 E-loket... 3 1.1 Help functie 3 1.2 Wie kan een aanvraag indienen 3 1.2.1 Overnamesteun 3 1.2.2 Investeringssteun 4 1.3 Inloggen 4 1.3.1 Wat heb ik nodig? 4 1.3.2 Aanmelden 4 1.3.3 Verschil inloggen

Nadere informatie

Toelichting herstructureringsbeleid

Toelichting herstructureringsbeleid Toelichting herstructureringsbeleid ir. Els Goethals Opdracht Vlaamse regering Programmatorische aanpak stikstof VR 23 april 2014 - taken VLM: de VLM de opdracht te geven het herstructureringsprogramma

Nadere informatie

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders

1 van 7. Externe FAQ voor de waarborghouders Externe FAQ voor de waarborghouders 1 van 7 Wat is een onderneming in het kader van de Waarborgregeling?... 2 Zijn vzw s toegelaten?... 2 Wat is een onderneming in moeilijkheden in het kader van de generieke

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Studiedag Vlaams Ruraal Netwerk 24 maart 2015

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Studiedag Vlaams Ruraal Netwerk 24 maart 2015 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Studiedag Vlaams Ruraal Netwerk 24 maart 2015 GLB = Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Beleid gestuurd vanuit Europa sinds 1962 1962 1970 1980 1990 2000 2010 Oprichting GLB:

Nadere informatie

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB)

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) Herent 8 december 2014 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) Afdeling Markt- en Inkomensbeheer

Nadere informatie

Vlaanderen is open ruimte

Vlaanderen is open ruimte Vlaanderen is open ruimte PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF Herstructureringsprogramma voor de landbouwbedrijven met een impactscore van 5% of meer en minder dan 50% VLAAMSE OVERHEID VLM.be Colofon Redactie:

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

nr. 905 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 15 september 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Hoeveproducten - Ondersteuning

nr. 905 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 15 september 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Hoeveproducten - Ondersteuning SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 905 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 15 september 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Hoeveproducten - Ondersteuning Bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

(vlif) Aanvtaag om tussenkomst van het Vlaams Landb ouwinve steringsfonds

(vlif) Aanvtaag om tussenkomst van het Vlaams Landb ouwinve steringsfonds Aanvtaag om tussenkomst van het Vlaams Landb ouwinve steringsfonds (vlif) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4d" verdieping) KoningAlbert Il-laan 35

Nadere informatie

VLAAMS RURAAL NETWERK

VLAAMS RURAAL NETWERK VLAAMS RURAAL NETWERK 03 16 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Beste lezer, Dit is de eerste nieuwsbrief van het Vlaams Ruraal Netwerk van 2016. We

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

KBC-info. Subsidie voor uw investeringsprojecten

KBC-info. Subsidie voor uw investeringsprojecten KBC-info Subsidie voor uw investeringsprojecten in land- en tuinbouw Inleiding In deze brochure stellen we u de drie vormen van investeringssubsidie voor, die land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen krijgen:

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

nr. 688 van HERMES SANCTORUM-VANDEVOORDE datum: 24 mei 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Landbouwsubsidies - Verdeling over sectoren

nr. 688 van HERMES SANCTORUM-VANDEVOORDE datum: 24 mei 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Landbouwsubsidies - Verdeling over sectoren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 688 van HERMES SANCTORUM-VANDEVOORDE datum: 24 mei 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Landbouwsubsidies - Verdeling over sectoren De subsidies

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF Activiteitenverslag Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 2008 Inhoud Inleiding.................................................................................. 6 1. Wettelijke basis......................................................................

Nadere informatie

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum Productiemiddelen: grond, kapitaal, arbeid en kennis Dromen Denken Durven Doen Ik denk/hoop dat Ik weet dat Ѵ 2 1. Overname 2. Bedrijfsvormen 3. Ken je bedrijf

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 10.03.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 10.03.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.03.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6749 JOBPUNT VLAANDEREN [C 2003/05008] Selectie voor de functie adjunct van de directeur personeel en juridische zaken voor het IWT (Instituut voor de

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

BIJLAGE VI STROOMSCHEMA BEREKENING GEVRAAGDE SUBSIDIE

BIJLAGE VI STROOMSCHEMA BEREKENING GEVRAAGDE SUBSIDIE BIJLAGE VI STROOMSCHEMA BEREKENING GEVRAAGDE SUBSIDIE Inleiding Met de regelgeving Waddenfonds kunt u voor uiteenlopende activiteiten subsidie aanvragen. Voor verschillende activiteiten kunnen verschillende

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Mijn bedrijf en mijn energie

Mijn bedrijf en mijn energie Mijn bedrijf en mijn energie Staden, zondag 30 november 2014 arch. Luc Dedeyne energieconsulent Bouwunie Subsidies voor bedrijven Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

INNOVATIE IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW

INNOVATIE IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW FOCUS 2014 INNOVATIE IN DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUW RESULTATEN 2014 VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1. Blik op innovatie 2. Innovatie bij Vlaamse land-

Nadere informatie

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase)

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat: Waarom? In het klimaatbeleidsplan is ingeschreven dat we ook eigen uitstoot van broeikasgassen willen compenseren.

Nadere informatie

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst

producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst producentenorganisaties (PO's) wettelijk kader Lea Elst Producentenorganisaties (wettelijk kader) Inleiding Doelstellingen en voorwaarden Uniek lidmaatschap / contractuele onderhandelingen Praktisch Andere

Nadere informatie

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 10 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C154 LAN8 (2009-2010) 10

Nadere informatie

VLIF-steun in de Vlaamse paardenhouderij

VLIF-steun in de Vlaamse paardenhouderij 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voorwaarden voor het bekomen van VLIF-steun als paardenhouder... 5 2.1. U BENT OFFICIEEL LANDBOUWER... 5 2.2. U KAN BEWIJZEN DAT U VAKBEKWAAM BENT OM UW BEROEP UIT

Nadere informatie

Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007

Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007 Werkgroep Landbouw (2 e deel: glastuinbouw) 20 september 2007 Doelstelling: 75 % van het energiegebruik in de glastuinbouw op basis van aardgas en andere duurzame energiebronnen in 2012 Energie enquête

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma , hierna te noemen de Verordening;

Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma , hierna te noemen de Verordening; Openstellingsbesluit Gedeputeerde Staten van Drenthe Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, hierna te noemen de Verordening; BESLUITEN het volgende

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 7 3 Overname referentiegegevens... 12 4 Vlaamse Reserve... 8 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Factsheet POP 3 Gelderland Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens

Factsheet POP 3 Gelderland Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens Factsheet POP 3 Gelderland Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens Openstelling: Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte voorzieningsketens (subsidieplafonds

Nadere informatie

AANVRAAG EFMZV- en FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN VERWERKING VAN VISSERIJ- EN AQUACULTUURPRODUKTEN

AANVRAAG EFMZV- en FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN VERWERKING VAN VISSERIJ- EN AQUACULTUURPRODUKTEN AANVRAAG EFMZV- en FIVA-TEGEMOETKOMING VOOR INVESTERINGEN IN VERWERKING VAN VISSERIJ- EN AQUACULTUURPRODUKTEN afdelingscode-01-20160115 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 P. De Clercq Landbouw en Visserij 1 Europese context Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 1 ste Pijler : Markt- en inkomensbeleid 2 de Pijler : Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

17-6-2015. Bbz. Carlos Hoegen 16 juni 2015. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

17-6-2015. Bbz. Carlos Hoegen 16 juni 2015. Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Bbz Carlos Hoegen 16 juni 2015 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 1 Ontstaan Bbz en juridische basis > Geschiedenis >Juridische basis ---------------------------------- Doelgroep Zelfstandigen met

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

DERDE PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA

DERDE PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA Europees Landbouwfonds DERDE PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA www.flevoland.nl/pop3 voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland POP3 in het kort: POP3 is het derde Europese subsidieprogramma

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Gedeputeerde Staten van Gelderland Gelet op artikel 4.3 van de Verordening POP3 subsidies

Nadere informatie

Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen 2007 2013

Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen 2007 2013 Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen 2007 2013 Versie 27 april 2012 Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen (2007 2013) goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27 oktober 2006. Contact:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

VERBREDING IN LAND- EN TUINBOUW

VERBREDING IN LAND- EN TUINBOUW AMS FOCUS 2012 VERBREDING IN LAND- EN TUINBOUW STAND VAN ZAKEN IN 2011 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1.Blik op verbreding in de landbouw 2.Sociale en toeristische activiteiten 3. Milieu,

Nadere informatie