VLIF maatregelen in PDPO III. Agriflanders 15 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLIF maatregelen in PDPO III. Agriflanders 15 januari 2015"

Transcriptie

1 VLIF maatregelen in PDPO III Agriflanders 15 januari 2015

2 VLIF in PDPO III: algemeen VLIF in PDPO III = Inhoudelijk: gekozen voor continuïteit Belangrijkste maatregelen blijven behouden Weinig verandering in VLIF voorwaarden Procedureel: grote hervorming van aanvraagprocedure Alleen nog via e-loket LV open-einde systeem => indienperiodes waarna selectie Waarborgprocedure herbekeken

3 OVERZICHT: VLIF maatregelen in PDPO III Behouden maatregelen uit PDPO II: Professionele land- en tuinbouwers 1. Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf 2. Overnamesteun voor jonge landbouwers (=vestigingssteun) Land- en tuinbouwsector 3. Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten Maatregelen nog in uitrol: NIEUW! voor VLIF: 4. Steun aan de niet-productieve investeringen voorheen een bevoegdheid van VLM NIEUW! : 4. Kleine landbouwbedrijven in ontwikkeling 5. Projectsteun voor innovaties in de landbouw

4 Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf

5 VLIF investeringssteun: land- en tuinbouwbedrijven Investeringen op die bijdragen tot 1. Het verhogen van de weerbaarheid 2. Efficiënter energiegebruik 3. Reduceren van uitstoot broeikasgassen en ammoniak, verbeteren van luchtkwaliteit Doelgroep Professionele land- en tuinbouwer Voorwaarden 1. Begunstigde is landbouwer in hoofdberoep 2. Het Vlaamse landbouwbedrijf heeft voldoende bedrijfsomvang 3. Bijhouden boekhouding 4. Naleven van alle wettelijke normen 5. Voorleggen nodige documenten om de investeringen uit te voeren 6. Pas na kennisgeving van selectie mag de investering aangevat worden 7. Aantonen geselecteerde investeringskosten (minimaal ) 8. Europese communicatieverplichting naleven

6 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep De aanvrager landbouwer = natuurlijk persoon of rechtspersoon Geïdentificeerd in de databank van Landbouw en Visserij (beheerd door afdeling Markt- en Inkomensbeheer) die een bedrijf exploiteert met alleen activiteiten inzake land- of tuinbouw en land- of tuinbouwverbreding Geen andere zelfstandige activiteiten

7 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Voorwaarden inzake inkomen: Op jaarbasis een netto-beroepsinkomen van minimum halen uit zijn landbouwbedrijf Minder dan beroepsinkomen uit andere beroepsactiviteiten halen Niet genieten van een ouderdomspensioen Andere voorwaarden: Sociale kas voor zelfstandigen Sociaal verzekerd op basis van landbouwactiviteiten Bekend bij de Belastingen met hun landbouwactiviteiten

8 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Voorwaarden m.b.t. : vakbekwaamheid en ervaring worden gedefinieerd in het BVR (art. 3)

9 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Doel v/d vennootschap = de exploitatie van een lb- of tb bedrijf en het verhandelen van de voortgebrachte producten Voorwaarden gesteld aan alle zaakvoerders of bestuurders Zijn natuurlijke personen Voldoen aan de VLIF-voorwaarden Worden onder de vennoten aangewezen Specifiek voor handelsvennootschappen: bezitten minstens 25 % van de aandelen Alle aandelen staan op naam en zijn ingeschreven in een aandelenregister Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur of voor tenminste 20 jaar

10 VLIF-investeringssteun: voorwaarden voldoende Brutobedrijfsresultaat Brutobedrijfsresultaat (BBR) = Bedrijfsopbrengsten Operationele (directe) kosten BBR per bedrijfsleider > minimaal BBR / bedrijfsleider - Quickscan - Berekening BBR: zie MB van 01/10/2007: Minimumstandaard bedrijfseconomische boekhouding

11 VLIF-investeringssteun: voorwaarden Boekhouden & wettelijke normen De begunstigde houdt een boekhouding bij in één van volgende vormen: een bedrijfseconomische boekhouding; een bewijskrachtige fiscale boekhouding aangevuld met een balans. een vennootschapsboekhouding; Alle wettelijke normen worden op het landbouwbedrijf nageleefd op vlak van : Leefmilieu; Hygiëne; Dierenwelzijn; Ruimtelijke ordening.

12 VLIF investeringssteun: land- en tuinbouwbedrijven Subsidiabele investeringen Subsidiabele investeringslijst Steunomvang Op subsidiabele kosten: 30% OF 15% Afhankelijk van bijdrage tot verbeteren van duurzaamheid van land- en tuinbouwproductie. Toegelaten financieringsbron Subsidiabel investeringsplafond Eigen middelen Investeringskrediet bij erkende kredietinstelling Win-winlening Maximaal subsidiabele kosten per bedrijf Maximum 2 steunaanvragen per jaar

13 VLIF investeringssteun: land- en tuinbouwbedrijven Mogelijke steunvormen Steunaanvraag - Premie < 5.000: éénmalig uitbetaald 5.000: uitbetaald in 2 schijven - Rentesubsidie, maximum 3% gedurende 7 jaar - Waarborg via e-loket Indien rentesubsidie en/of waarborg: erkende kredietinstellingen aanvraag via Selectie bijdrage aan verduurzaming, verjonging en doelmatigheid

14 VLIF investeringssteun: 30% steun de verbetering van bodemkwaliteit / waterkwaliteit of kwantiteit / biodiversiteit dierenwelzijn die verder gaan dan de wettelijke normen / voedselveiligheid / arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid de vermindering van emissies van ammoniak, fijn stof en stikstofoxiden / hoeveelheid afval en de voedselverliezen Specifieke investeringen in de biologische landbouw de realisatie van een primaire energiebesparing productie windenergie materieel en installaties die functioneren op hernieuwbare energie mits die duurzaam geproduceerd werd extra uitrusting van tractors en landbouwwerktuigen met het oog op precisielandbouw

15 VLIF investeringssteun: 30% steun automatisatie die resulteert in een verhoging van de arbeidsproductiviteit het uitoefenen van activiteiten inzake landbouwverbreding de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bijzondere dierlijke productie aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten VLIF investeringssteun: 15% steun het voldoen aan nieuw wettelijke normen inzake dierenwelzijn onroerend goed om te voldoen aan wettelijke normen inzake mestopslag onroerend goed met oog op de realisatie van een structuurverbetering roerend goederen met een minimale bijdrage aan de verduurzaming Aankoop meerjarig plantgoed

16 VLIF investeringssteun: niet subsidiabel Investeringscodes pdpo2 ~ pdpo3 1. aankoop van grond 2. niet AEA-varkens- en pluimveestallen 3. de verbouwing en uitrusting van bestaande veestallen, behalve als de investeringen gericht zijn op de verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren, op arbeidsrationalisatie of op de verhoging van de arbeidsveiligheid, of als ze passen in een plan om de instandhoudingsdoelstellingen te halen; 4. immateriële activa, zoals productie-, emissie- en betalingsrechten; 5. aankoop van bedrijfsgebouwen; 6. investeringen in mestverwerking; 7. investeringen in bijkomende mestopslagcapaciteit, tenzij voor de realisatie van een bovenwettelijke mestopslag op het veebedrijf van mest van de veestapel van het bedrijf, tot een opslagcapaciteit voor maximaal één jaar of tenzij in het kader van een emissiebeperkende opslag;

17 VLIF investeringssteun: niet subsidiabel Investeringscodes pdpo2 ~ pdpo3 8. gewone vervangingsinvesteringen; 9. aanleggen van een boorput voor diep grondwater en investeringen die gericht zijn op het gebruik van dat water; 10. investeringen in zonnecellen, warmte-krachtinstallaties en vergisting van biomassa op basis van energiegewassen; 11. aankoop van dieren; 12. tweedehandse bedrijfsuitrusting en tweedehands- en demonstratiematerieel; 13. investeringen die economisch onverantwoord zijn in het licht van de structuur en de financieel-economische toestand van het bedrijf; 14. investeringen die gesubsidieerd worden in het kader van een gemeenschappelijke marktordening (GMO); 15. de aankoop van eenjarig plantgoed en de plantkosten. 16. investeringen die de milieudruk aantoonbaar laten stijgen.

18 Overnamesteun voor jonge landbouwers

19 VLIF overnamesteun: land- en tuinbouwbedrijven Steun voor de eerste overname en aankoop van een bestaand landbouwbedrijf Doelgroep Professionele land- en tuinbouwer tot 40 jaar Voorwaarden 1. Begunstigde vestigt zich voor het eerst als landbouwer in hoofdberoep 2. Het Vlaamse landbouwbedrijf heeft voldoende bedrijfsomvang 3. Bijhouden boekhouding 4. Naleven van alle wettelijke normen 5. Voorleggen nodige documenten om de overname uit te voeren 6. Pas na kennisgeving van selectie mag de overname aangevat worden 7. Aantonen opstartverrichtingen

20 VLIF-investeringssteun: voorwaarden landbouwer in hoofdberoep Zie VLIF investeringssteun, behalve Vakbekwaamheid: Land- of tuinbouw hoger secundair of meer Installatieattest + 2 jaar beroepservaring Diploma basisopleiding + ervaring, gelijkwaardig beschouwd met een van bovenvermelde niveaus (beslissing minister) Ervaring wordt gedefinieerd in BVR

21 VLIF overnamesteun: land- en tuinbouwbedrijven Subsidiabele Opstartverrichtingen Steunomvang Mogelijke steunvormen Steunaanvraag 1. De overname van de bedrijfsbekleding 2. De aankoop van dieren, nieuwe machines, nieuw materieel en voorraden 3. De aankoop van landbouwbedrijfsgebouwen (< 15 jaar) 4. De overname van aandelen van een landbouwbedrijf Afhankelijk van brutobedrijfsresultaat: BBR = => Premie= BBR = => premie= BBR = => premie= Premie, uitbetaald in 5 gelijke schijven over max. 5 jaar Waarborg via e-loket Indien waarborg: aanvraag via erkende kredietinstellingen Selectie bijdrage aan generatiewissel in de sector

22 VLIF waarborg

23 investeringssteun & overnamesteun in PDPO III: VLIF waarborgregeling Wat kan gewaarborgd worden? Alle subsidiabele investeringen die een selectieprocedure hebben doorlopen, ongeacht of ze geselecteerd zijn Kredieten aangegaan bij erkende kredietinstelling Waarborg kan op maximaal euro subsidiabele investeringen per bedrijf Maximaal voor 10 jaar NIEUW: het gewaarborgd krediet moet niet gesubsidieerd zijn met rentesubsidie

24 VLIF maatregelen in uitrol

25 VLIF maatregelen in uitrol: Steun voor innovatieve projecten Doel Steun voor investeringen gericht op de realisatie van een innovatie op productieniveau, verwerking en/of afzet van land- en tuinbouwproducten Steun voor niet-productieve investeringen Doel Steun aan investeringen die bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit, landschap-, bodem- en waterkwaliteit en geen economisch voordeel opleveren Steun voor kleine landbouwbedrijven in ontwikkeling Doel Steun voor ontwikkeling van kleine bedrijven met oog op het in stand houden van bepaalde bedrijfstypes en -sectoren Volg de website voor meer informatie:

26 VLIF steunaanvraag indienen

27 VLIF steunaanvraag indienen: e-loket verschillende indienperiodes per jaar Overnamesteun van land- en tuinbouwbedrijf: maandelijkse indienperiodes investeringssteun op landbouwbedrijven: maximaal 3 maand 05/01 31/03 01/04 30/06 01/07 30/09 01/10 21/12 indienperiode 1 indienperiode 2 indienperiode 3 indienperiode 4 Toepassen selectiecriteria (expliciet verplicht door Europa) Meer informatie:

28 Aanvraagprocedure: indienperiode VLIF steunaanvraag Maximum 2 aanvragen voor investeringssteun per jaar, in 2 verschillende indienperiodes Mogelijkheid om 1 investeringsdossier in te trekken en te herkansen in de volgende indienperiode kort na het afsluiten van een indienperiode: Alle aangevraagde investeringen opgelijst en gerangschikt volgens doelmatigheidsscore selectie en versturen van kennisgeving selectie binnen beschikbaar budget

29 Aanvraagprocedure: indienperiode zolang de selectieprocedure niet heeft gelopen EN de landbouwer niet in kennis is gesteld hiervan, mag er GEEN engagement worden aangegaan (= tekenen van offertes, verkoopovereenkomst, ) een investering NIET worden uitgevoerd

30 Aanvraagprocedure K >K+0d <K+2j B >B+2j Landbouwer Investering, overname, voorbereiden - informeren over kostprijs - informeren over kredietaanbod - bouw- en milieuvergunning aanvragen/aanpassen GEEN ENGAGEMENTEN AANGAAN e-loket: steunaanvraag indienen uitvoeren investering e-loket: opladen facturen ontbrekende documenten voorwaarden voldoen VLIF selectie en kennisgeving bezoek ter plaatse afhandeling dossier beslissing betaling

31 Aanvraagprocedure: e-loket Voordelen: lagere foutmarge 24/24 en 7/7 ondersteuning bij invullen van steunaanvraag Opvangen van toegenomen complexiteit bij investeringssteun: omwille van selectie moeten stallen en serres uitgesplitst worden over verschillende investeringscodes. via e-loket kan de aanvrager een gerichte set van investeringscodes krijgen, maakt accurate en snelle procedure mogelijk selectie = snel na indiening inhoudelijke logica in e-loket

32 VLIF selectiecriteria

33 Waarom selectiecriteria? ELFPO verordening Artikel 49 : Selectie van concrete acties ->Verplichting om selectiecriteria te gebruiken Bevoegde beheersautoriteit stelt, na overleg met toezichtcomité, selectiecriteria vast. De selectiecriteria staan borg voor: gelijke behandeling van de aanvragers; beter gebruik van de financiële middelen; uitvoeren van de EU-prioriteiten voor plattelandsontwikkeling. De bevoegde autoriteit selecteert: overeenkomstig de in lid bedoelde selectiecriteria; overeenkomstig een transparante procedure. Indien dat passend is, mogen de begunstigden worden geselecteerd door middel van een inschrijving waarbij criteria van economische doelmatigheid en milieuefficiëntie worden gehanteerd.

34 Selectiecriteria: investeringssteun Selectiecriteria voor investeringssteun op landbouwbedrijven per investeringscode een score op deze criteria duurzaamheid good governance (o.a. terugverdientijd) leeftijd Score op de selectiecriteria Planet/Profit/People is bepalend voor het steunpercentage van een investering

35 Selectiecriteria: overnamesteun Selectiecriteria voor overnamesteun voor jonge landbouwers per aanvraag een score op deze criteria invloed van de vestigende landbouwer in het landbouwbedrijf aantoonbare generatiewissel

36 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek voorbeeld: uitleg mechanisme selectie! Fictieve cijfers en situatie Bepaald voor indienperiode 1: Budget = Ingediende aanvragen: Aanvrager A: 35 jaar, investeringsbedrag sleufsilo > 1 investeringslijn > tractor > 1 investeringslijn > rundveestal > 7 investeringslijnen > Aanvrager B: 44 jaar, investeringsbedrag oogstprotectie > 1 investeringslijn > Aanvrager C: 52 jaar, investeringsbedrag rundveestal > 10 investeringslijnen > Totaal:

37 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Ingediende investeringslijnen

38 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Ingediende investeringslijnen => gesorteerd volgens: - score investering - leeftijd aanvrager

39 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Ingediende investeringslijnen => budgetlijn trekken

40 Aanvraagprocedure: selectiemethodiek Selectie

41 Meer informatie? Bezoek de stand Neem contact op met uw provinciale buitendienst

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIF Activiteitenverslag. Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF Activiteitenverslag Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 2008 Inhoud Inleiding.................................................................................. 6 1. Wettelijke basis......................................................................

Nadere informatie

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan?

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Steunmogelijkheden 7 2.1 Europese inkomenssteun voor de teelt van gewassen, bestemd voor biobrandstoffen 7 2.1.1

Nadere informatie

INVESTERINGEN (MAATREGEL 04, ARTIKEL 17)

INVESTERINGEN (MAATREGEL 04, ARTIKEL 17) INVESTERINGEN (MAATREGEL 04, ARTIKEL 17) 8.2.0 Code en titel van de maatregel 04. Investeringen, namelijk: - 04.01 investeringen in innovatie en modernisering gericht op verduurzaming van de land - en

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder KBC-Product Starten als landbouwer of tuinder we hebben het voor u Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, is half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo.

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t M i d t e r m e v a l u a t i e v a n h e t V l a a m s P r o g r a m m a d o c u m e n t v o o r P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g 2 0 0 7-2 0 1 3 A c h t e r g r o n d d o c u m e n t Onderzoek

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Ondernemen. in land- en tuinbouw

Ondernemen. in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Ondernemen in land- en tuinbouw

Ondernemen in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging)

Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging) Leidraad voor administratieve afhandeling van een bedrijfsovername najaar 2008, gewijzigde herdruk Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Bedrijfsovername

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)

Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) Rapport Ex ante evaluatie van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (DO III) 2013 IDEA, ANTEA & UGent In opdracht van: Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

U werkt energie- en milieubewust

U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven Agentschap Ondernemen U werkt energie- en milieubewust informeert - adviseert - stimuleert Versie april 2010 informeert - adviseert

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 07.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD 56601 Vlaamse minister van Werkgelegenheid bij besluit van 10 mei 2007 ingestemd met de overdracht van de erkenning om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Jaarverslag. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij Jaarverslag Vlaamse overheid 2 0 0 6 Beleidsdomein Landbouw en Visserij Jaarverslag Beleidsdomein Landbouw en Visserij 2 0 0 6 Beste lezer, Naar goede gewoonte presenteren we u het jaarverslag van het

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

Nationale strategie voor duurzame operationele programma s Vlaanderen deel 3

Nationale strategie voor duurzame operationele programma s Vlaanderen deel 3 NATIONALE STRATEGIE VOOR DUURZAME OPERATIONELE PROGRAMMA S België VLAANDEREN Gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit Raadsverordening (EG) nr. 1234/2007 Commissieverordening (EU) nr. 543/2011

Nadere informatie

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1

Ecologiepremie. Algemene informatie. Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Ecologiepremie Algemene informatie Algemene informatie Ecologiepremie 12 december 2005 1 Wat is een ecologiepremie en hoe wordt deze toegekend?... 3 Het wettelijk kader?... 3 Europees kader... 3 Vlaams

Nadere informatie

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit Oogst Opbrengst November 2011 NR. 39 INFORMATIE VOOR LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN Lees Oogst&Opbrengst nu ook digitaal op www.oogst-en-opbrengst.be Themanummer duurzame energie Creatief met energie Koen

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Open Vld- standpunt. Duurzame Landbouw

Open Vld- standpunt. Duurzame Landbouw Open Vld- standpunt Duurzame Landbouw Opmerking vooraf: Deze tekst is de aangepaste versie van een werkdocument dat de basis vormde voor een bespreking tijdens een Open Vld- studiedag Duurzame Landbouw

Nadere informatie

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen

Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen Risicobeheersing in de land- en tuinbouw met focus op verzekeringen December 2007 Deuninck Joeri, Carels Koen, Bas Leen, Van Gijseghem Dirk Vlaamse Overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement

Nadere informatie

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen

EFRO 2007 2013. Doelstelling 2 Vlaanderen 1 EFRO 2007 2013 Doelstelling 2 Vlaanderen Praktische gids subsidiabiliteit van uitgaven VERSIE JUNI 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 Promotor/copromotor 3 Termijnen 3 Algemene termijnen ontvankelijkheid

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie