Samen anders kijken. April Investeren in sociale innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen anders kijken. April 2015. Investeren in sociale innovatie"

Transcriptie

1 Investeren in sociale innovatie Samen anders kijken April 2015 Investeren in sociale innovatie 1

2 Hoe Social Impact Bonds maatschappelijke uitdagingen oplossen Samen anders kijken De afgelopen jaren is een kleine revolutie begonnen, die steeds grotere vormen aanneemt. De solution revolution. Daarin staat de verandering centraal van een overheid-gedomineerd model naar een model waarin de overheid slechts één van de betrokken partijen is. Burgers, bedrijven, ondernemers en investeerders zoeken steeds vaker elkaar op wanneer het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen, in plaats van te kijken naar de overheid. Dit leidt tot nieuwe business modellen die de bestaande maatschappelijke problemen efficiënter en effectiever oplossen, en waarbij de oude scheidslijnen tussen publiek en privaat meer en meer vervagen. In het licht van deze solution revolution is ook de Social Impact Bond (SIB) in opkomst. Een SIB is een innovatief financieel model waarbij private investeringen worden aangetrokken voor de financiering van (innovatieve) interventies op complexe beleidsvelden, en waarbij het rendement aan investeerders wordt terugbetaald zodra afgesproken resultaten zijn bereikt. Een SIB biedt daarmee voor overheden de kans om meetbare maatschappelijke effecten te realiseren tegen een (zeer) beperkt risico en in veel gevallen ook nog eens tegen lagere kosten. Publiek- private samenwerking als vertrekpunt voor een SIB Door verschillende partijen, zowel publiek als privaat, op een slimme manier samen te brengen is het in veel gevallen mogelijk om maatschappelijke vraagstukken efficiënter en effectiever op te lossen. Dit biedt mogelijkheden om interventies privaat te financieren, om vervolgens, zodra de beoogde maatschappelijke effecten daadwerkelijk zijn gerealiseerd, een vergoeding uit te keren vanuit de besparing die de interventie heeft opgeleverd. Hiermee wordt het financiële risico van de overheid (en daarmee de belastingbetaler) verlegd naar de private investeerders. Dit vraagt om een samenwerkingsverband tussen verschillende publieke en private partijen: de overheid, een of meerdere ondernemers, impact investeerder(s), een intermediair en een onafhankelijke beoordelaar. Een initiatief start met een idee voor een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk probleem en het opstellen van een rendabele business case. De intermediair stelt het contract op tussen de betrokken partijen, werft het kapitaal van de investeerders en fungeert als bemiddelaar door het gehele proces. Een onafhankelijke beoordelaar evalueert na afloop of de beoogde resultaten zijn behaald, en welke vergoeding wordt uitgekeerd aan de investeerders. Bij resultaat lopen de investeringen inclusief rendement via de intermediair terug naar de investeerders. Deze combinatie van partijen maakt het voor een onderneming mogelijk een innovatieve maatschappelijke interventie uit te voeren. De samenwerking is er één van gelijkwaardigheid. 2

3 1. Een contract is gesloten met de overheid waarin zij toezeggen een bepaald rendement te bieden voor een behaald resultaat met sociale impact Ministerie of overheidsinstelling 3. De sociaal ondernemer(s) ontvang(t)(en) het benodigde werkkapitaal om het gespecificeerd resultaat te kunnen bewerkstelligen $ Intermediair (Sociaal) ondernemer(s) Investeerders $ Onafhankelijk beoordelaar 2. Op basis van het contract wordt er vooraf geld op gehaald bij de investeerders 4. Gebaseerd op de mate waarin het resultaat is bereikt, zoals bepaald door de onafhankelijk beoordelaar, betaalt de overheid investeerders via de intermediair Investeren in sociale innovatie 3

4 4 Daarin staat de verandering centraal van een overheid-gedomineerd model naar een model waarin de overheid slechts één van de betrokken partijen is. Burgers, bedrijven, ondernemers en investeerders zoeken steeds vaker elkaar op wanneer het gaat om het oplossen van maatschappelijke problemen, in plaats van te kijken naar de overheid. Dit leidt tot nieuwe business modellen die de bestaande maatschappelijke problemen efficiënter en effectiever oplossen, en waarbij de oude scheidslijnen tussen publiek en privaat meer en meer vervagen. In het licht van deze solution revolution is ook de Social Impact Bond (SIB) in opkomst. Een SIB is een innovatief financieel model waarbij private investeringen worden aangetrokken voor de financiering van (innovatieve) interventies op complexe beleidsvelden, en waarbij het rendement aan investeerders wordt terugbetaald zodra afgesproken resultaten zijn bereikt. Een SIB biedt daarmee voor overheden de kans om meetbare maatschappelijke effecten te realiseren tegen een (zeer) beperkt risico en in veel gevallen ook nog eens tegen lagere kosten.

5 Een Social Impact Bond biedt grote voordelen voor de overheid Een SIB kan belangrijke maatschappelijke effecten realiseren tegen een verlaagd financieel risico en biedt verschillende voordelen voor de overheid. Effectievere besteding van publieke middelen De huidige tijd vraagt van overheden dat zij selectief en strategisch omgaan met de allocatie van publieke gelden. In een impact bond wordt het benodigde kapitaal geleverd door de impact investeerders om het initiatief op gang te brengen, en zij worden enkel terugbetaald indien met de interventie het beoogde effect is bereikt. (Social Finance, 2011; Social Impact Investment Taskforce, 2014; Ha, 2013). Hierdoor worden publieke middelen enkel besteed aan succesvolle interventies. Doordat middelen vooraf beschikbaar worden gesteld kunnen impact bonds tevens een verschuiving op gang brengen van remediërende programma s naar preventieve programma s waardoor veel kosten kunnen worden bespaard in het heden en in de toekomst (Deloitte, 2014). Innovatie Social Impact Bonds werken innovatie in de hand doordat de ondernemers een deel van het financiële risico dragen en hierdoor geprikkeld zijn om de meest effectieve en efficiënte manier te zoeken voor de uitvoering van de interventie. Focus op (duurzaam) resultaat In een SIB wordt het succes bepaald door de daadwerkelijk behaalde resultaten en de langdurige effecten van de interventie: meten is weten. Het ontwerp van de SIB vereist een objectieve benadering voor het beoordelen van het resultaat. De gewenste uitkomsten dienen daarom gemeenschappelijk te worden vastgesteld en meetbaar gemaakt door de betrokken actoren. Door het gebruik van objectieve meetmethoden in een SIB zijn stakeholders in staat om knelpunten kritisch te analyseren en te begrijpen, voortgang te traceren en te focussen op duurzaam resultaat. Multidisciplinaire aanpak Veel maatschappelijke vraagstukken kunnen niet eenzijdig worden aangepakt. In veel gevallen zullen deze kwesties vragen om een multidisciplinaire aanpak. Zo kan voor de succesvolle herintreding van een delinquent het zoeken van werk, hulp bij verslaving en huisvestingsadvies nodig zijn. Bij het tot stand komen van een business case voor een SIB zoeken actoren uit verschillende sectoren en disciplines elkaar op om tot de meest efficiënte oplossing te komen. Deze ketenbrede oplossing met meerdere actoren is door middel van een SIB eenvoudiger te financieren dan via traditionele werkwijzen. Samen anders doen Volksgezondheid: California Health Impact Bond tegen Astma In de stad Fresno in California lijdt 20 procent van de bevolking aan astma, ten opzicht van 8 procent nationaal. Om dit percentage te laten dalen is er met behulp van een SIB een preventief programma ingericht met als doel: betere voorlichting en preventieve veranderingen in het huis en gedrag van de patiënten, waardoor patiënten gezonder worden. Investeerders worden beloond zodra er een significante vermindering van astmapatiënten is gerealiseerd. Verzekeringen en werkgevers kunnen hiermee 30 tot 40 procent besparing per persoon realiseren aan noodbezoeken en andere zorgkosten. Momenteel bedragen deze kosten meer dan $5.000,- per individu (Badawy, 2012). Investeren in sociale innovatie 5

6 Samen anders doen Werkloosheid: Werkplaats Rotterdam Zuid Onlangs hebben Deloitte, gemeente Rotterdam, intermediair Social Impact Finance en Werkplaats Rotterdam Zuid BV, een intentieovereenkomst getekend voor het creëren van een van de eerste SIB van Nederland: Werkplaats Rotterdam Zuid (WRZ). Op de werkplaats worden filialen van deelnemende firma s uit verschillende sectoren fysiek samengebracht op één plek in Rotterdam Zuid. Zij leiden werkzoekenden uit de regio op innovatieve wijze op. Geselecteerde kandidaten krijgen direct een arbeidscontract aangeboden en worden ondergebracht bij een van de Rotterdamse bedrijven die deelnemen in de WRZ. De impact investeerders ontvangen een prestatiebeloningen naar gelang de besparingen in het aantal WWB uitkeringen dat dankzij WRZ wordt gerealiseerd (Deloitte, 2015). Uitdagingen voor het succesvol maken van het instrument SIB De afgelopen tijd hebben Deloitte en Social Impact Finance ervaring opgedaan met het opzetten en afsluiten van Social Impact Bonds. De ervaring die daarbij is opgedaan toont dat er nog een aantal belangrijke uitdagingen zijn om het instrument SIB richting de toekomst grootschalig te kunnen inzetten. Uitgebreid begrip van kwantificeerbare besparingen Indien een interventie het beoogde resultaat heeft behaald en besparingen heeft opgeleverd ontvangen de investeerders een vergoeding uit de gemaakte besparingen. Om een vergoeding vast te stellen is het dan ook van belang dat overheden een uitvoerig begrip hebben van de samenhang tussen gekwantificeerde besparingen en de behaalde uitkomsten (Warner, 2013; Liebman, 2011) Helder geformuleerde metingen en een verschuiving naar resultaatgerichte dienstverlening Objectieve uitkomsten zijn vaak lastig te definiëren. Voor een succesvolle SIB is het van belang dat alle partijen het eens worden over de beoogde doelstellingen en een objectief mechanisme vinden om resultaten door een onafhankelijke partij te laten evalueren (Fox & Albertson, 2013). Hierbij is een lange termijn visie voor alle partijen onmisbaar. Direct toeschrijven van uitkomsten Het is van belang voor het ontwerp van de SIB dat er een direct verband is tussen de interventie en de uitkomsten. Dit kan in de praktijk een uitdaging zijn vanwege macro- en micro-economische, en de socioculturele impact op maatschappelijke vraagstukken. In de beoogde SIB rondom het project Werkplaats Rotterdam Zuid is dan ook tussen de betrokken partijen overeengekomen dat er een controlegroep wordt ingericht waardoor exact kan worden vastgesteld wat de winst is van de interventie ten opzichte van de neutrale situatie. Bestaande kaders als barrière Het toepassen van een SIB is zeker nog geen gemeengoed voor overheden. SIBs passen dan ook niet te allen tijde automatisch binnen de heersende beleids- en / of financiële kaders. Mocht de overheid richting de toekomst SIBs daadwerkelijk als een succesvol instrument willen inzetten dan vraagt dit dus ook van de overheid om innovatie en, het waar nodig, loslaten van de bestaande kaders. Met de inzet van een SIB kunnen gemeenten besparingen realiseren die niet door Het Rijk worden afgeroomd, maar deze besparingen kunnen worden ingezet om andere sociale uitdagingen op te pakken. 6

7 Social Impact Bonds vereisen een mindshift van de betrokken actoren Zoals eerder aangegeven zijn wij van mening dat nieuwe, innovatieve, meer efficiënte en meer effectieve oplossingen kunnen worden gevonden voor grote maatschappelijke en sociale kwesties, wanneer wordt gekozen voor een grensoverschrijdende aanpak met samenwerkende partijen uit verschillende disciplines. Dit vraagt in onze ogen wel om een mindshift van alle betrokken partijen: Impact investeerders: van finance first naar impact first De investeerders zullen een mindshift moeten maken van het vooropstellen van financiële belangen naar het vooropstellen van de te bereiken impact. Het belang van impact investeerders ligt bij op duurzame wijze besteden van hun investeringen. Binnen een SIB wordt de sociale impact van een interventie meetbaar gemaakt, waardoor voor investeerders zichtbaar wordt of hun geld goed en/of op welke wijze besteed is. Aan de andere kant dwingt een SIB-constructie wel zakelijkheid af, dat tot uitdrukking komt in een sociaal rendement op de investering. Door zowel sociale impact als financiële zakelijkheid in een SIB te borgen, maakt het voor impact investeerders aantrekkelijk. Adviseurs: van uurtarieven naar betaling voor succes De grensoverschrijdende kennis, expertise en het netwerk van adviesbureaus zijn van grote toegevoegde waarde bij de ondersteuning van projecten in de publieke sector. Om een SIB succesvol tot stand te brengen is het van belang dat een onafhankelijke derde partij betrokken is voor begeleiding van het proces, opstellen van de business case en achteraf vaststellen van de resultaten. Deze taken zijn op het lijf geschreven van adviseurs, echter vraagt dit wel om een ander verdienmodel. Men moet zich bereid tonen om op lange termijn in projecten mee te werken en pas betaald te worden zodra de resultaten aantoonbaar behaald zijn. De overheid: van opdrachtgever naar solution enabler De overheid zal zich bewust moeten zijn dat zij binnen de solution economy gewoon één van de deelnemende partijen is. Er is dus sprake van gelijkwaardigheid en niet, zoals nu vaak het geval is, opdrachtgeverschap. De overheid kan ter ondersteuning van het innovatieve proces wel haar bindende kracht inzetten om bruggen te slaan tussen sectoren en het delen van kennis aan te moedigen. Samen anders doen Afvalrecycling en Werkgelegenheid: Urban Mining in Limburg Het M3 Recyclepark zal de motor worden van de fysieke herstructurering en van de verbetering van de sociaal economische positie van de bewoners in stadsregio Parkstad Limburg. Deze regio staat voor een grote opgave wat betreft de herstructurering van bijvoorbeeld de woningvoorraad als gevolg van vergrijzing, ontgroening en krimp van de bevolking alsmede het terugleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Het initiatief is gebaseerd op de combinatie van hergebruik van vrijkomende grondstoffen uit de geplande sloop van duizenden woningen in de regio en de participatie van bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het terugbrengen van deze grondstoffen op de markt. Niet alleen worden er besparingen op uitkeringslasten gerealiseerd, ook worden grondstoffen hoogwaardig hergebruikt. Investeren in sociale innovatie 7

8 8 Referenties Badawy, M. (2012). California city seeks to cut asthma rate via bond issue. New York. Deloitte Canada (2014). Paying for outcomes: solving complex societal issues through Social Impact Bonds. Deloitte Nederland (2015). Werkplaats Rotterdam-Zuid: Ondernemers in Rotterdam Rijnmond hervinden kunst van werkgeverschap. Eggers, W.D., & Macmillan, P. (2013). The Solution Revolution: How Business, Government, and Social Enterprises Are Teaming Up to Solve Society s Toughest Problems. Boston: Harvard Business Press Books. Fox, C., & Albertson, K. (2011). Payment by results and Social Impact Bonds in the criminal justice sector: New challenges for the concept of evidence-based policy?. Criminology and Criminal Justice, Ha, A. (2013). Social Impact Bonds: opportunities and next steps. Barefoot Economic Services. Liebman, J.B. (2011). Social Impact Bonds: A promising new financing model to accelerate social innovation and improve government performance. Center for American Progress, Doing What Works, Washington D.C. Social Finance (2011). A Technical Guide to Developing Social Impact Bonds. London, UK. Social Impact Investment Taskforce (2014). Impact Investment: The Invisible Heart of Markets: Harnessing the power of entrepreneurship, innovation and capital for public good. Warner, M.E. (2013). Private finance for public goods: Social Impact Bonds. Journal of Economic Policy Reform, 16(4),

9 Over de auteurs Daniël Charité Daniël Charité is manager bij GovLab NL en maakt grote technologische en sociale innovaties, zoals robotics, artificial intelligence, 3D-printing en augmented reality, tastbaar en praktisch toepasbaar voor overheden. Zijn voornaamste drijfveer in zijn werk voor de publieke sector is de sector meer vernieuwend, innovatiever, beter, efficiënter en effectiever te maken èn als het even kan met minder regels. Social Impact Bonds ziet hij als een manier om de sector te verbeteren en maatschappelijke problemen op te lossen. Samuel Oudkerk Samuel Oudkerk is Founding Partner bij Social Impact Finance B.V. met als doel maatschappelijk uitdagingen in de zorg-, onderwijs- en sociale domein op innovatieve wijze te financieren. Impact Bonds, oftewel een pay-for-success bond, zijn een mooi innovatief financieringsmiddel om impact investing vorm te geven. Zijn opvatting is dat door een klein percentage van de mondiale investeringsmarkten voor impact investeringen te ontsluiten, grote sociale en ecologische uitdagingen aangepakt kunnen worden. Sabine Plantinga Sabine Plantinga is consultant bij Deloitte en zij ziet mogelijkheden in co-creatie en crowdsourcing in combinatie met technologische ontwikkelingen voor zowel de overheid en kennisinstellingen als het bedrijfsleven. De uitdaging om deze mogelijkheden om te zetten in praktische toepassingen en goed functionerende samenwerkingsverbanden voor deze partijen is wat haar drijft in haar werk. Social Impact Bonds zijn een manier om efficiënte oplossingen die ontstaan uit deze samenwerkingen te financieren. Alex Kager Alex Kager is masterstudent bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is bij Deloitte betrokken in projecten op het gebied van innovatie in de publieke sector. Hij ziet grote mogelijkheden in technologische en sociale innovaties om een nieuwe, betere overheid en samenleving tot stand te brengen. Creatieve oplossingen bedenken voor nieuwe soort maatschappelijke uitdagingen en daarmee experimenteren heeft volgens hem de toekomst in een snel veranderende wereld. Investeren in sociale innovatie 9

10 Contactgegevens Daniël Charité Deloitte +31 (0) Samuel Oudkerk Social Impact Finance +31 (0) nance.nl nance.nl 10

11 Investeren in sociale innovatie 11

12 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings worldclass capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte The Netherlands

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

Process Intelligence: In zes stappen topfit worden en blijven

Process Intelligence: In zes stappen topfit worden en blijven Process Intelligence: In zes stappen topfit worden en blijven Warming-up In 1983 werd de Westfield ultramarathon van Sydney naar Melbourne voor het eerst gelopen. Over een afstand van 875 kilometer zou

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten Mid Market Monitor 205 Kansen ontdekken, creëren en benutten Voorwoord / Inleiding In deze 5e editie van de Deloitte Mid Market Monitor zien we een duidelijke voortzetting van het beeld van de 204 editie:

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten

Nummer 1, oktober 2014. Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Nummer 1, oktober 2014 Update Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten Re-Exposure Draft IFRS 4 fase II Verzekeringscontracten 20 juni 2013 publiceerde de International Accounting Standards

Nadere informatie

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Utrecht, 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Analyse verbonden partijen... 4 3 Beheer grondexploitaties... 10 4 Conclusies... 13

Nadere informatie

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?!

Mei 2014. Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Mei 2014 Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! Buitenlandse beleggers als financier van nieuwbouwprojecten... the perfect match?! De Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing

GREXpert. Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie. naar rioolheffing Nummer 31, juni 2013 GREXpert Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing In dit nummer Overheveling kosten eerste aanleg riolering van grondexploitatie naar rioolheffing

Nadere informatie

Ecommere re-platforming 2014 Deloitte Digital & PostNL

Ecommere re-platforming 2014 Deloitte Digital & PostNL Ecommere replatforming 2014 Deloitte Digital & PostNL Inhoudsopgave Introductie Deloitte Digital en PostNL 4 Samenvatting 5 Onderzoeksresultaten 7 Appendix 17 Introductie Deloitte Digital en PostNL Deloitte

Nadere informatie

State of the State Woningmarkt Kantorentransformatiepotentie. Amsterdam, 2 juli 2015

State of the State Woningmarkt Kantorentransformatiepotentie. Amsterdam, 2 juli 2015 State of the State Woningmarkt Kantorentransformatiepotentie Amsterdam, 2 juli 2015 Agenda Introductie Methodiek Onderzoeksresultaten Conclusie 1 Introductie State of the State Woningmarkt State of the

Nadere informatie

Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers

Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers Gaat 4G de Nederlandse telecommarkt verder ontwrichten? Kansen en bedreigingen voor de gevestigde spelers 2 Ontwikkelingen in de Nederlandse telecommunicatiemarkt Tijdens de veiling van mobiele frequenties

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

GREXpert. Verliezen op grondexploitaties

GREXpert. Verliezen op grondexploitaties nummer 25, oktober 2011 GREXpert Verliezen op grondexploitaties Begin oktober heeft minister Schultz van Haegen het rapport Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven Update 2011 aan de

Nadere informatie

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer

Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Audit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid drs. A. Mikulic mr. drs. E. de Boer Rotterdam, 2 juni 2014 Inhoud Inleiding 1 Aanpak 3 Verplichtingen 5 Exploitatiebegroting 13 Organisatie-inrichting 21

Nadere informatie

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance

Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Digital Accountant Efficiënt. Pro-actief. Op maat. Real time. Accountancy Tax & Legal Business Control & IT M&A & Finance Samenwerken met de meest efficiënte accountant ooit 2 Inhoud 3 U zoekt meer dan

Nadere informatie

Risicoparagraaf mist aansluiting met strategie Ontwikkeling risicoparagrafen 2012

Risicoparagraaf mist aansluiting met strategie Ontwikkeling risicoparagrafen 2012 2013 Risicoparagraaf mist aansluiting met strategie Ontwikkeling risicoparagrafen 2012 2 Managementsamenvatting Risicoparagrafen zijn sinds vorig jaar actueler geworden en daarmee transparanter. Ook is

Nadere informatie

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen

Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Neem een voorsprong! Omkoping en corruptie: Risico-analyse door het bestuur en de Raad van Commissarissen Graag wisselen wij met u van gedachte over uitdagende thema s, zoals corporate compliance, waaronder

Nadere informatie

MAART 2015 CONNECTING INSIGHTS ON NEW BUSINESS MODELS

MAART 2015 CONNECTING INSIGHTS ON NEW BUSINESS MODELS MAART 2015 CONNECTING INSIGHTS ON NEW BUSINESS MODELS VOORWOORD Around the Boardroom Sandra Heuts Deze editie van Around the Boardroom besteedt speciaal aandacht aan de nieuwe businessmodellen die opkomen

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

MA Art 2014 c o n n e c t i n g i n s i g h t s o n D i g i t i s A t i o n

MA Art 2014 c o n n e c t i n g i n s i g h t s o n D i g i t i s A t i o n Maart 2014 connecting insights on DIGITISATION De nieuwe naam voor het Executive Programma van Deloitte. Around the Boardroom gaat in op relevante thema s op uw agenda, verbindt inzichten, en voegt waarde

Nadere informatie

Agile organiseren vanuit een capability perspectief

Agile organiseren vanuit een capability perspectief Agile organiseren vanuit een capability perspectief Omdat de snelheid en de impact van veranderingen exponentieel toenemen, zijn veel organisaties op zoek naar een flexibele, wendbare structuur om hun

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

ieuwe inancierings ormen VOOR UBLIEKE Een publicatie van: Impact AARDE Centrum voor Sociaal Ondernemerschap JUNI 2014 Impact Bonds in Nederland

ieuwe inancierings ormen VOOR UBLIEKE Een publicatie van: Impact AARDE Centrum voor Sociaal Ondernemerschap JUNI 2014 Impact Bonds in Nederland ieuwe inancierings ormen VOOR UBLIEKE AARDE Een publicatie van: Society Impact NSOB Centrum voor Sociaal Ondernemerschap JUNI 2014 Impact Bonds in Nederland nieuwe Financierings vormen VOOR PUBLIEKE WAARDE

Nadere informatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie September 2011 2 Het huidige businessmodel is eindig Stilstand is achteruitgang. Dit zullen veel schadeverzekeraars gedacht hebben toen zij nadachten

Nadere informatie

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Deloitte Analytics Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Bij prestatiemanagement reken je elkaar niet af maar bouw je juist samen aan een beter proces Als onderwijsinstelling,

Nadere informatie

De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics. Amstelveen, 30 september 2014

De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics. Amstelveen, 30 september 2014 De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics Amstelveen, 30 september 2014 Voorwoord Technologie als kans voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt

Nadere informatie