WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België:"

Transcriptie

1 WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. Nederland - België Desk 2015 In dit nummer 1. HLB Nederland-België Desk: het beste van beide landen 2. Fiscale motieven emigratie naar België 3. De kwalificerende buitenlandse belastingplicht 4-5. Liquidatiereserve: vermogen vennootschap tegen 10% uitkeren 6. Newsflash: Ontwerp van programmawet betreffende de bijzondere liquidatiereserve 7. Doel Nederland-België Desk 8. Contactgegevens HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN Hoewel er de laatste decennia veel veranderd is op het gebied van België is in vergelijking met Nederland niet in elk opzicht een de belastingwetgeving, is België voor Nederlanders nog steeds belastingparadijs. Beide landen kennen echter hun eigen fi scale een aantrekkelijk emigratieland. Traditiegetrouw zijn de fiscale stimuleringsregelingen die al naar gelang de situatie een groot motieven voor emigratie naar België: fi scaal voordeel op kunnen leveren. 1. Goedkoper wonen; 2. Geen aanmerkelijk belangheffing; 3. Goedkoper autorijden; 4. Lagere belasting op vermogen en rendement; 5. Belastingvrij schenken. De financiële crisis en de staat van de overheidsfinanciën hebben er onder meer toe geleid, dat België er niet aan ontkwam om de meeste inkomenscategorieën zwaarder te belasten. Toch zijn er voor wie de weg kent nog steeds aantrekkelijke voordelen te realiseren. In deze Whitepaper zal allereerst op de hierboven genoemde motieven nader worden ingegaan. De actuele ontwikkelingen omtrent aftrek van hypotheekrente voor kwalificerende belastingplichtigen in Nederland en het nieuwe tarief voor liquidatieuitkeringen in België behandelen wij daarna wat uitgebreider. Zo is het normaal gangbare tarief vennootschapsbelasting in België met 33,99% een stuk hoger dan het Nederlandse tarief (20/25%). Echter door toepassing van de notionele renteaftrek (fi ctieve aftrek op het eigen vermogen) kan het toch zijn, dat u in België over de winst van uw vennootschap uiteindelijk minder vennootschapsbelasting betaalt. Verder kennen beide landen een patent- c.q. innovatiebox, echter de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn niet geheel gelijk. Door zorgvuldige planning en structurering kunt u daadwerkelijk profi teren van het beste van beide landen op het gebied van de fi scale mogelijkheden. De HLB Nederland-België Desk helpt en ondersteunt ondernemers en particulieren bij hun grensoverschrijdende activiteiten en het maken van de juiste keuzes.

2 FISCALE MOTIEVEN EMIGRATIE NAAR BELGIË Goedkoper wonen Als gevolg van de beperkte hypotheekrenteaftrek in België waren de woningen aan de overzijde van de grens lange tijd een stuk aantrekkelijker geprijsd dan hier in Nederland. Na de belastingherziening in 2001 werd het voor werknemers en ondernemers met inkomen uit Nederland zelfs nóg aantrekkelijker om in België te gaan wonen. Vanaf dat moment was het mogelijk om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland, waardoor de hypotheekrente voor de Belgische woning effectief in Nederland in aftrek kon worden gebracht. Doordat de wettelijke anti-misbruik bepaling (terugneemregeling) en de inhaalregeling uiteindelijk Europeesrechtelijk niet haalbaar waren, is de Nederlandse Wet op de inkomstenbelasting aangepast en per 1 januari gewijzigd in de regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Deze regeling heeft grote gevolgen voor inwoners van België met onvoldoende inkomen uit Nederland. Op de nieuwe regeling zal op bladzijde 3 nader worden ingegaan. Geen aanmerkelijk belangheffing Tot op heden kent België geen aanmerkelijk belangheffing. Dit betekent niet, dat de inkomsten uit een pakket aandelen in de eigen vennootschap voor een inwoner van België altijd belastingvrij zijn. In theorie zijn er de volgende mogelijkheden om vermogenswinst c.q. dividend tóch in de belastingheffing te betrekken: Bij emigratie is door Nederland een conserverende aanslag opgelegd. De aanslag (25%) over de waardestijging tot aan de datum van emigratie wordt door Nederland alsnog ingevorderd als de aandelen binnen 10 jaar na emigratie worden verkocht of er anderszins een verboden handeling wordt uitgevoerd. De verkoop kadert niet binnen het normaal beheer van een privé-vermogen, bijvoorbeeld in de situatie dat de onderneming of dochtermaatschappij is verkocht en een kasgeldvennootschap resteert die vervolgens wordt vervreemd. De Belgische fiscus kan een behaald voordeel belasten met 33% personenbelasting. Bij verkoop van een deelneming aan een onderneming buiten de EER bedraagt de vermogenswinstbelasting onder omstandigheden 16,5%. Bij uitkering van dividend bedraagt de verschuldigde roerende voorheffing in België 25%. Onder omstandigheden kan een tarief van 15% van toepassing zijn. Als het dividend uit een Nederlandse vennootschap betreft is ook nog 15% Nederlandse dividendbelasting verschuldigd. Uitkering uit een na 2014 te vormen liquidatiereserve is onder omstandigheden niet 2 belast. Bij het vormen van de liquidatiereserve is wel 10% vennootschapsbelasting verschuldigd. Op deze nieuwe regeling wordt door onze Belgische HLB partner HLB Antwerpse Fiducia nader ingegaan (bladzijde 4). Goedkoper autorijden België kent geen BPM zoals in Nederland. Hierdoor zijn de auto s voor de consument in de regel beduidend goedkoper dan in Nederland. In plaats van een jaarlijks correctie voor het privé-gebruik van de auto is de BTW terzake de aanschaf en de overige autokosten in België echter niet volledig terug te vragen. Dit is weer een aanzienlijk financieringsnadeel ten opzichte van Nederland. De hogere Belgische verzekeringspremies en de BIV (de belasting op de inverkeerstelling) zijn substantiële posten waarmee rekening moet worden gehouden. De laatste jaren is door de beperking van de aftrek van autokosten door middel van de verworpen uitgaven en de fiscale bijtelling ook het voordeel voor het privé-gebruik flink aangepakt. Uit onze cijferexercities blijkt evenwel dat bij de wat duurdere auto s er nog steeds een aanmerkelijk voordeel te behalen is met het rijden op roodwitte plaat. Lagere belasting op vermogen en rendement In België wordt, anders dan in Nederland, nog steeds het daadwerkelijk behaalde rendement op een spaarrekening of effectenportefeuille belast. Ontvangen rente en dividend zijn normaal gesproken belast tegen 25%. Eigen vermogen in een vennootschap, eventueel gecorrigeerd voor bepaalde vermogensbestanddelen, kwalificeert voor toepassing van een fictieve renteaftrek, notionele renteaftrek genaamd, van 2,13% (aanslagjaar 2016, voor KMO s, zie blz. 4). In Nederland is voor een vennootschap mogelijk het VBI regime (Vrijgestelde Beleggingsinstelling, zie Whitepaper 2014 #2) van toepassing, waardoor in het geheel geen vennootschapsbelasting over de beleggingsopbrengst verschuldigd is (wel jaarlijks 25% inkomstenbelasting over een fictief inkomen van 4%). Het grote verschil met de VBI is evenwel dat voor toepassing van de notionele renteaftrek onderhandse leningen aan de aandeelhouder niet zijn uitgesloten. In Nederland zou de vennootschap hiermee niet kunnen kwalificeren voor de VBI. Belastingvrij schenken Net als in Nederland zijn schenkingen door ouders gedaan aan kinderen belast met schenkingsrecht. De tarieven verschillen per gewest. Voor Vlaanderen loopt het tarief op tot 27%. Echter, handgiften gedaan in de periode van meer dan 3 jaar voorafgaande aan het overlijden van de schenker zijn belastingvrij. Dit opent interessante mogelijkheden voor de overheveling van privé-vermogen.

3 DE KWALIFICERENDE BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor niet-inwoners van Nederland een nieuwe fiscale regeling. Het keuzerecht voor buitenlandse belastingplicht is vervangen door de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De zogenaamde terugneemregeling is hierbij vervallen. Op grond van de regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplicht is het voor niet-inwoners van Nederland onder omstandigheden mogelijk om dezelfde aftrekposten te benutten als inwoners. Om als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt moet er wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. Men moet inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de EER, Zwitserland of de BES eilanden en tevens in de belastingheffing worden betrokken; 2. Het i(gezamenlijk) inkomen moet voor meer dan 90% in Nederland aan belastingheffing zijn onderworpen; 3. Men moet een inkomensverklaring van de belastingautoriteit van de woonstaat aan de Nederlandse belastingdienst kunnen verstrekken. Bij kwalificering is het mogelijk om ook bepaalde aftrekposten van de partner op het Nederlandse inkomen in mindering te brengen. Om inkomensbestanddelen aan elkaar toe te delen is het weer van belang om elkaars fiscale partner te zijn. Teneinde de aftrekposten van de partner op te kunnen voeren, moet wel het gezamenlijke inkomen voor meer dan 90% in Nederland worden verworven. Voorbeeld Frank, inwoner van België, vervult zijn dienstbetrekking in Nederland en geniet een jaarsalaris van Hij is in gemeenschap van goederen gehuwd met Sandra. Sandra werkt in België en geniet een salaris van Ze bezitten een eigen woning in België en de negatieve inkomsten uit eigen woning bedragen per saldo In 2014 kan Frank gebruik maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen en kiezen voor fiscaal partnerschap. Frank kan dan ook het aandeel van Sandra in de negatieve inkomsten uit eigen woning op zijn inkomen in aftrek brengen. Het belastingvoordeel bedraagt (stel) 42% over ofwel Vanaf 2015 voldoet Frank aan de 90% norm maar Sandra niet. De nieuwe regeling heeft nadelige gevolgen voor Frank en Sandra. Frank geeft als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige in Nederland aan in box 1 (inkomen uit werk minus zijn aandeel in de negatieve inkomsten eigen woning van ). Dat levert hem een fiscaal voordeel op van (stel) 42% over ofwel Het aandeel van Sandra in de negatieve inkomsten uit eigen woning kan niet in Nederland in aftrek worden gebracht. Ten opzichte van 2014 gaan ze er dus op achteruit. Om toch de volledige hypotheekrenteaftrek bij Frank te krijgen zou Sandra haar baan in België op moeten geven, minder moeten gaan werken of in Nederland moeten gaan werken. Een andere mogelijkheid is om de woning aan Frank over te dragen, maar dit leidt in de regel tot verschuldigdheid van registratierecht en notariskosten. 3

4 LIQUIDATIERESERVE: VERMOGEN VENNOOTSCHAP TEGEN 10% UITKEREN ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN BELGIE De Belgische programmawet van 19 december 2014 heeft het stelsel van de liquidatiereserve ingevoerd vanaf aanslagjaar Het stelsel maakt het mogelijk voor KMO s om aan de liquidatieheffing van 25%, die met ingang van 1 oktober 2014 was ingevoerd, te ontkomen. De kostprijs voor de aanleg van een liquidatiereserve wordt op 10% vastgelegd. Verder wordt het mogelijk voor KMO s een verlaagd tarief te verkrijgen op gewone dividenduitkeringen. Een uitkering uit de reserves die niet onder de vorm van een liquidatiebonus gebeurt, resulteert in een belasting van 15% of 5% in functie van de termijn verstreken sinds aanleg van de reserves. Winst gerealiseerd tijdens het boekjaar 2014, voor zover dat verbonden is met het aanslagjaar 2015, komt reeds in aanmerking voor aanleg van een liquidatiereserve. De winst na belasting kan geheel of gedeeltelijk opgenomen worden in de liquidatiereserves met toepassing van een afzonderlijke aanslag van 10%, verschuldigd voor het belastbaar tijdperk waarin de liquidatiereserve is aangelegd. Een latere uitkering van de liquidatiereserves als liquidatiebonus (t.g.v. de liquidatie) kan dan belastingvrij gebeuren. Enkel KMO-vennootschappen komen in aanmerking voor deze maatregel en voor dit criterium wordt verwezen naar artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. De KMO-voorwaarde dient vervuld te zijn op het moment van aanleg (en op het moment van verdere opbouw) van de liquidatiereserve. Wat zijn KMO s? Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn klein als ze in het laatst en het voorlaatst afgelopen boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria hebben overschreden: - jaargemiddelde personeelsbestand: 50; - jaaromzet exclusief btw: ; - balanstotaal: Een vennootschap is automatisch niet langer klein wanneer het jaargemiddelde personeelsaantal meer dan 100 bedraagt. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen worden voormelde criteria op geconsolideerde basis berekend. De boekhoudkundige verwerking vereist de overboeking van de aangelegde liquidatiereserve naar een afzonderlijke passiefrekening, waarop ze behouden dient te blijven omwille van de vereiste onaantastbaarheidsvoorwaarde. In de fiscale aangifte zal een aparte opgave bijgevoegd dienen te worden. De 10% vennootschapsbelasting op moment van aanleg/verhoging van de liquidatiereserve is een anticipatieve heffing, die door de vennootschap gefinancierd dient te worden en die niet verrekend kan worden, noch als beroepskost aftrekbaar is. Voor een gewone dividenduitkering tijdens de levensduur van de vennootschap dient een onderscheid gemaakt te worden of de periode tussen het einde van het boekjaar waarin de liquidatiereserve werd aangelegd en het moment van uitkering van het dividend al dan niet minder dan vijf jaar is. Indien minder dan vijf jaar is een roerende voorheffing van 15% van toepassing, wat gecumuleerd met de anticipatieve heffing van 10% resulteert in het tarief van 22,73%. Indien de termijn van vijf jaar wel is overschreden, dan is het toepasselijk tarief 5%, wat gecumuleerd met de anticipatieve heffing van 10% leidt tot een fiscaal gunsttarief van 13,64%. Omwille van dit voordeeltarief wordt de nieuwe regeling de VVPRter -regeling genoemd, in navolging van de vorige twee gunstregimes die een verlaagd tarief van 15% invoerden voor de roerende voorheffing op dividenduitkeringen indien aan specifieke voorwaarden werd voldaan. Hoewel de nieuwe regeling in het leven geroepen werd voor uitkering van liquidatieboni, laat ze echter ook toe om de belastingdruk te verlagen bij dividenduitkeringen mits het respecteren telkens van een sperperiode van vijf jaar. De vraag is echter gerezen of een dergelijke dividendpolitiek al dan niet als een misbruik kan aan worden gezien worden dat onder het toepassingsgebied valt van art. 344 WIB Op basis van o.m. de parlementaire werken en een uitspraak van de Raad van State heeft de rechtsleer echter geconcludeerd dat een dergelijke gefaseerde uitkering wel degelijk een legitieme dividendpolitiek is. 4 Anders is het gesteld met de compatibiliteit (steeds min. 10 % belasting verschuldigd) met de moeder-dochter Richtlijn en de dubbelbelastingverdragen die in vrijstelling/vermindering van de bronheffing voorzien bij (groeps) dividenduitkeringen (E. HvJ). Marc Dierckx accountant-belastingconsulent HLB Antwerpen Katrien van Goethem belastingconsulent HLB Antwerpen

5 Voorbeeld liquidatieheffing België Een KMO-vennootschap heeft voor het boekjaar 2014 met afsluitdatum 31/12/2014 een winst voor belasting van en opteert om deze volledig toe te wijzen aan de liquidatiereserves. Voor boekjaar 2014 is door de vennootschap 10% vennootschapsbelasting verschuldigd. Een dividenduitkering voor 01/01/2020 zal bij de aandeelhouders aanleiding geven tot de heffing van een roerende voorheffing van 15%, terwijl een dividenduitkering vanaf 01/01/2020 een roerende voorheffing van slechts 5% impliceert. Ingeval de uitkering van de liquidatiereserves gebeurt als liquidatiebonus, is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Totale belastingdruk : 1. dividenduitkering in jaar X voor 01/01/2020: 2. dividenduitkering in jaar X vanaf 01/01/2020: 3. liquidatiebonus in jaar X : winst voor belastingen vennootschapsbelasting - boeking naar liquidatiereserve 10 % Vpb dividenduitkering 25 % Roerende Voorheffing Liquidatiebonus Netto 15% Roerende Voorheffing jaar X + 10% Vpb 5% Roerende Voorheffing jaar X + 10% Vpb 0% Roerende Voorheffing jaar X + 10% Vpb MET liquidatiereserve ZONDER liquidatiereserve 100,00 33,99 % 100,00-33,99 % 66,01 66,01-6,00-16,50 60,01 ==== 60,01 ==== dividend voor 5 jaar 15 % Roerende voorheffing dividend na 5 jaar 5 % Roerende voorheffing - 9,00-3,00 51,01 ==== 57,01 ==== 49,51 ===== 5

6 NEWSFLASH: ONTWERP VAN PROGRAMMAWET BETREFFENDE DE BIJZONDERE LIQUIDATIERESERVE In een ontwerp van programmawet is een voorstel opgenomen voor de invoering van een bijzondere liquidatiereserve voor de aanslagjaren 2013 en 2014 voor KMO-vennootschappen. Met deze regeling wil men een oplossing bieden voor het probleem dat voor de meeste vennootschappen die per kalenderjaar boekhouden, de boekjaren 2012 en 2013 respectievelijk verbonden aan de aanslagjaren 2013 en 2014, niet in aanmerking kwamen voor een gunstregeling. De zogenaamde vastklikregeling ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 had meestal betrekking op de belaste reserves voor aanslagjaar De gewone liquidatiereserve ingevoerd door de programmawet van 19 december 2014 geldt voor winst gerealiseerd ten vroegste tijdens het boekjaar 2014, verbonden aan aanslagjaar 2015 voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren. Bijgevolge vielen de boekjaren 2012 en 2013 buiten het toepassingsgebied van voormelde wetten. Voor de bijzondere liquidatiereserve zouden grotendeels dezelfde regels en voorwaarden gelden als voor de gewone liquidatiereserve (o.a. anticipatieve heffing van 10%, KMO-karakter, toepasselijk gunsttarief van 0% bij liquidatie, 5% of 15% bij dividenduitkering, onaantastbaarheidsvoorwaarde, niet-aftrekbare beroepskost). Vereist is dat op moment van aanleg van de bijzondere liquidatiereserve nog een bedrag aan reserves beschikbaar is in de boekhouding dat overeenstemt met het bedrag van de winst na belastingen van aanslagjaar 2013 en Opgemerkt dient nog dat de vijfjarige wachtperiode voor de uitkering van de liquidatiereserve tegen de verlaagde roerende voorheffing begint te lopen vanaf het boekjaar waarin de bijzondere liquidatiereserve wordt aangelegd. In het wetsontwerp van de bijzondere liquidatiereserve wordt voorzien in een apart betalingssysteem voor de anticipatieve heffing van 10% en verloopt de inning niet via de aanslagregeling van de vennootschapsbelasting. Voor de bijzondere liquidatiereserve verbonden aan aanslagjaar 2013 dient de betaling uiterlijk op 30 november 2015 te gebeuren. Voor de bijzondere liquidatiereserve verbonden aan aanslagjaar 2014 dient de betaling uiterlijk op 30 november 2016 te gebeuren. Er zou niet voorzien worden in een terugbetalingsprocedure, wat normaliter wel wenselijk zou zijn indien de algemene vergadering op latere datum geen goedkeuring zou verlenen voor de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve. Voor eenzelfde boekjaar zal tegelijkertijd toepassing kunnen worden gemaakt van de gewone en de bijzondere liquidatiereserve, evenwel rekening houdend met het feit dat de bijzondere liquidatiereserve de boekhoudkundige winst van het boekjaar vermindert dat in aanmerking komt voor de aanleg van de gewone liquidatiereserve. Zodra het wetgevend kader voor de bijzondere liquidatiereserve vastligt, zullen we u in een volgende editie hierover verder informeren. 6

7 DOEL HLB NEDERLAND-BELGIË DESK HLB VAN DAAL & PARTNERS HLB ANTWERPEN De HLB Nederland-België Desk wil antwoord geven op vragen als: Wat maakt emigratie van Nederland naar België voor mij de moeite waard? Kan ik inmiddels weer remigreren naar Nederland en waar moet ik daarbij op letten? Wat zijn de mogelijkheden om geen aanmerkelijk belangheffing te betalen en toch geen 10 jaar te hoeven wachten? Op welke wijze kan door middel van een Belgische vennootschap de belastingdruk op mijn beleggingen worden gereduceerd? In hoeverre is het mogelijk om nu reeds vermogen belastingvrij naar de kinderen over te hevelen? Hoe kan ik zo voordelig mogelijk een luxe auto rijden? Hoe voorkom ik problemen met de Belgische fiscus bij de bouw van mijn Belgische woning? Waar ben ik sociaal verzekerd en wat betekent dit voor de verschuldigde premies en het niveau van de voorzieningen? Hoe kan ik voorkomen dat ik nog jaren na mijn emigratie sociale premies in Nederland moet betalen? Hoe voorkom ik dat ik én in Nederland én in België dividendbelasting moet betalen? Hoe start ik een vestiging van mijn bedrijf in Nederland of België? Kan een Nederlandse B.V. ook van het liquidatietarief in België gebruik maken? Etc. Marc Dierckx Accountant-belastingconsulent Katrien van Goethem Belastingconsulent Tel HLB Antwerpen Fiducia NV Roderveldlaan Berchem (Antwerpen) Tel HLB Antwerpen Fiducia NV Roderveldlaan Berchem (Antwerpen) Mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg Belastingadviseur medewerker Toegevoegde waarde leveren, dat is mijn drijfveer. Of het nu gaat om internationale zaken (m.n. Nederland-België), expats, transfer pricing, herstructurering, innovatiesubsidies, vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi), ik wil samen met mijn HLB(I)-collega s het beste resultaat bereiken, in binnen- en buitenland. Vanuit een oprechte betrokkenheid iets moois tot stand brengen en de kansen die zich voordoen zien en grijpen: dát is waar ik voor sta. T Prof. Asserweg NC Waalwijk 7

8 Vestigingen: Breda: St. Ignatiusstraat KK Breda T Dongen: Lage Ham AC Dongen T Heerlen: Nieuw Eyckholt DJ Heerlen T s-hertogenbosch: Pettelaarpark PR s-hertogenbosch T Schijndel: Nieuwe Eerdsebaan VS Schijndel T Tilburg - Waalwijk: Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk T Amsterdam WTC Amsterdam H Tower Level 5 Zuidplein XV Amsterdam T Geleen: Rijksweg Noord AB Geleen T Maastricht: Raadhuisplein CW Cadier en Keer T Uden: Losplaats NJ Uden T Gemert: Dommel VH Gemert T Oss: Obrechtstraat 43f 5344 AT Oss T Veghel : Eisenhowerweg 14a 5466 AC Veghel T Disclaimer Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een deskundige. HLB Van Daal & Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave. HLB Van Daal & Partners heeft vestigingen in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, Heerlen, s-hertogenbosch, Maastricht, Oss, Schijndel, Tilburg-Waalwijk, Uden, Veghel en Amsterdam. Er werken 300 medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn bij lokale bedrijven. HLB Van Daal & Partners maakt deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met collega s in meer dan honderd landen. De klantenkring bestaat uit ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, die zowel lokaal als internationaal opereren. 8

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #08 BTW en Logistiek Augustus 2014 Deze whitepaper is verrijkt

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving.

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving. Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder 1. Inleiding 1.1 Positie dga De positie van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is belangrijk. Er zijn ruim 200 000 dga s in Nederland 1.

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #6 INNOVATIE Juni 014 Deze whitepaper is verrijkt met Layar.

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie