WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België:"

Transcriptie

1 WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. Nederland - België Desk 2015 In dit nummer 1. HLB Nederland-België Desk: het beste van beide landen 2. Fiscale motieven emigratie naar België 3. De kwalificerende buitenlandse belastingplicht 4-5. Liquidatiereserve: vermogen vennootschap tegen 10% uitkeren 6. Newsflash: Ontwerp van programmawet betreffende de bijzondere liquidatiereserve 7. Doel Nederland-België Desk 8. Contactgegevens HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN Hoewel er de laatste decennia veel veranderd is op het gebied van België is in vergelijking met Nederland niet in elk opzicht een de belastingwetgeving, is België voor Nederlanders nog steeds belastingparadijs. Beide landen kennen echter hun eigen fi scale een aantrekkelijk emigratieland. Traditiegetrouw zijn de fiscale stimuleringsregelingen die al naar gelang de situatie een groot motieven voor emigratie naar België: fi scaal voordeel op kunnen leveren. 1. Goedkoper wonen; 2. Geen aanmerkelijk belangheffing; 3. Goedkoper autorijden; 4. Lagere belasting op vermogen en rendement; 5. Belastingvrij schenken. De financiële crisis en de staat van de overheidsfinanciën hebben er onder meer toe geleid, dat België er niet aan ontkwam om de meeste inkomenscategorieën zwaarder te belasten. Toch zijn er voor wie de weg kent nog steeds aantrekkelijke voordelen te realiseren. In deze Whitepaper zal allereerst op de hierboven genoemde motieven nader worden ingegaan. De actuele ontwikkelingen omtrent aftrek van hypotheekrente voor kwalificerende belastingplichtigen in Nederland en het nieuwe tarief voor liquidatieuitkeringen in België behandelen wij daarna wat uitgebreider. Zo is het normaal gangbare tarief vennootschapsbelasting in België met 33,99% een stuk hoger dan het Nederlandse tarief (20/25%). Echter door toepassing van de notionele renteaftrek (fi ctieve aftrek op het eigen vermogen) kan het toch zijn, dat u in België over de winst van uw vennootschap uiteindelijk minder vennootschapsbelasting betaalt. Verder kennen beide landen een patent- c.q. innovatiebox, echter de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn niet geheel gelijk. Door zorgvuldige planning en structurering kunt u daadwerkelijk profi teren van het beste van beide landen op het gebied van de fi scale mogelijkheden. De HLB Nederland-België Desk helpt en ondersteunt ondernemers en particulieren bij hun grensoverschrijdende activiteiten en het maken van de juiste keuzes.

2 FISCALE MOTIEVEN EMIGRATIE NAAR BELGIË Goedkoper wonen Als gevolg van de beperkte hypotheekrenteaftrek in België waren de woningen aan de overzijde van de grens lange tijd een stuk aantrekkelijker geprijsd dan hier in Nederland. Na de belastingherziening in 2001 werd het voor werknemers en ondernemers met inkomen uit Nederland zelfs nóg aantrekkelijker om in België te gaan wonen. Vanaf dat moment was het mogelijk om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland, waardoor de hypotheekrente voor de Belgische woning effectief in Nederland in aftrek kon worden gebracht. Doordat de wettelijke anti-misbruik bepaling (terugneemregeling) en de inhaalregeling uiteindelijk Europeesrechtelijk niet haalbaar waren, is de Nederlandse Wet op de inkomstenbelasting aangepast en per 1 januari gewijzigd in de regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Deze regeling heeft grote gevolgen voor inwoners van België met onvoldoende inkomen uit Nederland. Op de nieuwe regeling zal op bladzijde 3 nader worden ingegaan. Geen aanmerkelijk belangheffing Tot op heden kent België geen aanmerkelijk belangheffing. Dit betekent niet, dat de inkomsten uit een pakket aandelen in de eigen vennootschap voor een inwoner van België altijd belastingvrij zijn. In theorie zijn er de volgende mogelijkheden om vermogenswinst c.q. dividend tóch in de belastingheffing te betrekken: Bij emigratie is door Nederland een conserverende aanslag opgelegd. De aanslag (25%) over de waardestijging tot aan de datum van emigratie wordt door Nederland alsnog ingevorderd als de aandelen binnen 10 jaar na emigratie worden verkocht of er anderszins een verboden handeling wordt uitgevoerd. De verkoop kadert niet binnen het normaal beheer van een privé-vermogen, bijvoorbeeld in de situatie dat de onderneming of dochtermaatschappij is verkocht en een kasgeldvennootschap resteert die vervolgens wordt vervreemd. De Belgische fiscus kan een behaald voordeel belasten met 33% personenbelasting. Bij verkoop van een deelneming aan een onderneming buiten de EER bedraagt de vermogenswinstbelasting onder omstandigheden 16,5%. Bij uitkering van dividend bedraagt de verschuldigde roerende voorheffing in België 25%. Onder omstandigheden kan een tarief van 15% van toepassing zijn. Als het dividend uit een Nederlandse vennootschap betreft is ook nog 15% Nederlandse dividendbelasting verschuldigd. Uitkering uit een na 2014 te vormen liquidatiereserve is onder omstandigheden niet 2 belast. Bij het vormen van de liquidatiereserve is wel 10% vennootschapsbelasting verschuldigd. Op deze nieuwe regeling wordt door onze Belgische HLB partner HLB Antwerpse Fiducia nader ingegaan (bladzijde 4). Goedkoper autorijden België kent geen BPM zoals in Nederland. Hierdoor zijn de auto s voor de consument in de regel beduidend goedkoper dan in Nederland. In plaats van een jaarlijks correctie voor het privé-gebruik van de auto is de BTW terzake de aanschaf en de overige autokosten in België echter niet volledig terug te vragen. Dit is weer een aanzienlijk financieringsnadeel ten opzichte van Nederland. De hogere Belgische verzekeringspremies en de BIV (de belasting op de inverkeerstelling) zijn substantiële posten waarmee rekening moet worden gehouden. De laatste jaren is door de beperking van de aftrek van autokosten door middel van de verworpen uitgaven en de fiscale bijtelling ook het voordeel voor het privé-gebruik flink aangepakt. Uit onze cijferexercities blijkt evenwel dat bij de wat duurdere auto s er nog steeds een aanmerkelijk voordeel te behalen is met het rijden op roodwitte plaat. Lagere belasting op vermogen en rendement In België wordt, anders dan in Nederland, nog steeds het daadwerkelijk behaalde rendement op een spaarrekening of effectenportefeuille belast. Ontvangen rente en dividend zijn normaal gesproken belast tegen 25%. Eigen vermogen in een vennootschap, eventueel gecorrigeerd voor bepaalde vermogensbestanddelen, kwalificeert voor toepassing van een fictieve renteaftrek, notionele renteaftrek genaamd, van 2,13% (aanslagjaar 2016, voor KMO s, zie blz. 4). In Nederland is voor een vennootschap mogelijk het VBI regime (Vrijgestelde Beleggingsinstelling, zie Whitepaper 2014 #2) van toepassing, waardoor in het geheel geen vennootschapsbelasting over de beleggingsopbrengst verschuldigd is (wel jaarlijks 25% inkomstenbelasting over een fictief inkomen van 4%). Het grote verschil met de VBI is evenwel dat voor toepassing van de notionele renteaftrek onderhandse leningen aan de aandeelhouder niet zijn uitgesloten. In Nederland zou de vennootschap hiermee niet kunnen kwalificeren voor de VBI. Belastingvrij schenken Net als in Nederland zijn schenkingen door ouders gedaan aan kinderen belast met schenkingsrecht. De tarieven verschillen per gewest. Voor Vlaanderen loopt het tarief op tot 27%. Echter, handgiften gedaan in de periode van meer dan 3 jaar voorafgaande aan het overlijden van de schenker zijn belastingvrij. Dit opent interessante mogelijkheden voor de overheveling van privé-vermogen.

3 DE KWALIFICERENDE BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor niet-inwoners van Nederland een nieuwe fiscale regeling. Het keuzerecht voor buitenlandse belastingplicht is vervangen door de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De zogenaamde terugneemregeling is hierbij vervallen. Op grond van de regeling van kwalificerende buitenlandse belastingplicht is het voor niet-inwoners van Nederland onder omstandigheden mogelijk om dezelfde aftrekposten te benutten als inwoners. Om als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt moet er wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. Men moet inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de EER, Zwitserland of de BES eilanden en tevens in de belastingheffing worden betrokken; 2. Het i(gezamenlijk) inkomen moet voor meer dan 90% in Nederland aan belastingheffing zijn onderworpen; 3. Men moet een inkomensverklaring van de belastingautoriteit van de woonstaat aan de Nederlandse belastingdienst kunnen verstrekken. Bij kwalificering is het mogelijk om ook bepaalde aftrekposten van de partner op het Nederlandse inkomen in mindering te brengen. Om inkomensbestanddelen aan elkaar toe te delen is het weer van belang om elkaars fiscale partner te zijn. Teneinde de aftrekposten van de partner op te kunnen voeren, moet wel het gezamenlijke inkomen voor meer dan 90% in Nederland worden verworven. Voorbeeld Frank, inwoner van België, vervult zijn dienstbetrekking in Nederland en geniet een jaarsalaris van Hij is in gemeenschap van goederen gehuwd met Sandra. Sandra werkt in België en geniet een salaris van Ze bezitten een eigen woning in België en de negatieve inkomsten uit eigen woning bedragen per saldo In 2014 kan Frank gebruik maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen en kiezen voor fiscaal partnerschap. Frank kan dan ook het aandeel van Sandra in de negatieve inkomsten uit eigen woning op zijn inkomen in aftrek brengen. Het belastingvoordeel bedraagt (stel) 42% over ofwel Vanaf 2015 voldoet Frank aan de 90% norm maar Sandra niet. De nieuwe regeling heeft nadelige gevolgen voor Frank en Sandra. Frank geeft als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige in Nederland aan in box 1 (inkomen uit werk minus zijn aandeel in de negatieve inkomsten eigen woning van ). Dat levert hem een fiscaal voordeel op van (stel) 42% over ofwel Het aandeel van Sandra in de negatieve inkomsten uit eigen woning kan niet in Nederland in aftrek worden gebracht. Ten opzichte van 2014 gaan ze er dus op achteruit. Om toch de volledige hypotheekrenteaftrek bij Frank te krijgen zou Sandra haar baan in België op moeten geven, minder moeten gaan werken of in Nederland moeten gaan werken. Een andere mogelijkheid is om de woning aan Frank over te dragen, maar dit leidt in de regel tot verschuldigdheid van registratierecht en notariskosten. 3

4 LIQUIDATIERESERVE: VERMOGEN VENNOOTSCHAP TEGEN 10% UITKEREN ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN BELGIE De Belgische programmawet van 19 december 2014 heeft het stelsel van de liquidatiereserve ingevoerd vanaf aanslagjaar Het stelsel maakt het mogelijk voor KMO s om aan de liquidatieheffing van 25%, die met ingang van 1 oktober 2014 was ingevoerd, te ontkomen. De kostprijs voor de aanleg van een liquidatiereserve wordt op 10% vastgelegd. Verder wordt het mogelijk voor KMO s een verlaagd tarief te verkrijgen op gewone dividenduitkeringen. Een uitkering uit de reserves die niet onder de vorm van een liquidatiebonus gebeurt, resulteert in een belasting van 15% of 5% in functie van de termijn verstreken sinds aanleg van de reserves. Winst gerealiseerd tijdens het boekjaar 2014, voor zover dat verbonden is met het aanslagjaar 2015, komt reeds in aanmerking voor aanleg van een liquidatiereserve. De winst na belasting kan geheel of gedeeltelijk opgenomen worden in de liquidatiereserves met toepassing van een afzonderlijke aanslag van 10%, verschuldigd voor het belastbaar tijdperk waarin de liquidatiereserve is aangelegd. Een latere uitkering van de liquidatiereserves als liquidatiebonus (t.g.v. de liquidatie) kan dan belastingvrij gebeuren. Enkel KMO-vennootschappen komen in aanmerking voor deze maatregel en voor dit criterium wordt verwezen naar artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. De KMO-voorwaarde dient vervuld te zijn op het moment van aanleg (en op het moment van verdere opbouw) van de liquidatiereserve. Wat zijn KMO s? Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zijn klein als ze in het laatst en het voorlaatst afgelopen boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria hebben overschreden: - jaargemiddelde personeelsbestand: 50; - jaaromzet exclusief btw: ; - balanstotaal: Een vennootschap is automatisch niet langer klein wanneer het jaargemiddelde personeelsaantal meer dan 100 bedraagt. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen worden voormelde criteria op geconsolideerde basis berekend. De boekhoudkundige verwerking vereist de overboeking van de aangelegde liquidatiereserve naar een afzonderlijke passiefrekening, waarop ze behouden dient te blijven omwille van de vereiste onaantastbaarheidsvoorwaarde. In de fiscale aangifte zal een aparte opgave bijgevoegd dienen te worden. De 10% vennootschapsbelasting op moment van aanleg/verhoging van de liquidatiereserve is een anticipatieve heffing, die door de vennootschap gefinancierd dient te worden en die niet verrekend kan worden, noch als beroepskost aftrekbaar is. Voor een gewone dividenduitkering tijdens de levensduur van de vennootschap dient een onderscheid gemaakt te worden of de periode tussen het einde van het boekjaar waarin de liquidatiereserve werd aangelegd en het moment van uitkering van het dividend al dan niet minder dan vijf jaar is. Indien minder dan vijf jaar is een roerende voorheffing van 15% van toepassing, wat gecumuleerd met de anticipatieve heffing van 10% resulteert in het tarief van 22,73%. Indien de termijn van vijf jaar wel is overschreden, dan is het toepasselijk tarief 5%, wat gecumuleerd met de anticipatieve heffing van 10% leidt tot een fiscaal gunsttarief van 13,64%. Omwille van dit voordeeltarief wordt de nieuwe regeling de VVPRter -regeling genoemd, in navolging van de vorige twee gunstregimes die een verlaagd tarief van 15% invoerden voor de roerende voorheffing op dividenduitkeringen indien aan specifieke voorwaarden werd voldaan. Hoewel de nieuwe regeling in het leven geroepen werd voor uitkering van liquidatieboni, laat ze echter ook toe om de belastingdruk te verlagen bij dividenduitkeringen mits het respecteren telkens van een sperperiode van vijf jaar. De vraag is echter gerezen of een dergelijke dividendpolitiek al dan niet als een misbruik kan aan worden gezien worden dat onder het toepassingsgebied valt van art. 344 WIB Op basis van o.m. de parlementaire werken en een uitspraak van de Raad van State heeft de rechtsleer echter geconcludeerd dat een dergelijke gefaseerde uitkering wel degelijk een legitieme dividendpolitiek is. 4 Anders is het gesteld met de compatibiliteit (steeds min. 10 % belasting verschuldigd) met de moeder-dochter Richtlijn en de dubbelbelastingverdragen die in vrijstelling/vermindering van de bronheffing voorzien bij (groeps) dividenduitkeringen (E. HvJ). Marc Dierckx accountant-belastingconsulent HLB Antwerpen Katrien van Goethem belastingconsulent HLB Antwerpen

5 Voorbeeld liquidatieheffing België Een KMO-vennootschap heeft voor het boekjaar 2014 met afsluitdatum 31/12/2014 een winst voor belasting van en opteert om deze volledig toe te wijzen aan de liquidatiereserves. Voor boekjaar 2014 is door de vennootschap 10% vennootschapsbelasting verschuldigd. Een dividenduitkering voor 01/01/2020 zal bij de aandeelhouders aanleiding geven tot de heffing van een roerende voorheffing van 15%, terwijl een dividenduitkering vanaf 01/01/2020 een roerende voorheffing van slechts 5% impliceert. Ingeval de uitkering van de liquidatiereserves gebeurt als liquidatiebonus, is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Totale belastingdruk : 1. dividenduitkering in jaar X voor 01/01/2020: 2. dividenduitkering in jaar X vanaf 01/01/2020: 3. liquidatiebonus in jaar X : winst voor belastingen vennootschapsbelasting - boeking naar liquidatiereserve 10 % Vpb dividenduitkering 25 % Roerende Voorheffing Liquidatiebonus Netto 15% Roerende Voorheffing jaar X + 10% Vpb 5% Roerende Voorheffing jaar X + 10% Vpb 0% Roerende Voorheffing jaar X + 10% Vpb MET liquidatiereserve ZONDER liquidatiereserve 100,00 33,99 % 100,00-33,99 % 66,01 66,01-6,00-16,50 60,01 ==== 60,01 ==== dividend voor 5 jaar 15 % Roerende voorheffing dividend na 5 jaar 5 % Roerende voorheffing - 9,00-3,00 51,01 ==== 57,01 ==== 49,51 ===== 5

6 NEWSFLASH: ONTWERP VAN PROGRAMMAWET BETREFFENDE DE BIJZONDERE LIQUIDATIERESERVE In een ontwerp van programmawet is een voorstel opgenomen voor de invoering van een bijzondere liquidatiereserve voor de aanslagjaren 2013 en 2014 voor KMO-vennootschappen. Met deze regeling wil men een oplossing bieden voor het probleem dat voor de meeste vennootschappen die per kalenderjaar boekhouden, de boekjaren 2012 en 2013 respectievelijk verbonden aan de aanslagjaren 2013 en 2014, niet in aanmerking kwamen voor een gunstregeling. De zogenaamde vastklikregeling ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 had meestal betrekking op de belaste reserves voor aanslagjaar De gewone liquidatiereserve ingevoerd door de programmawet van 19 december 2014 geldt voor winst gerealiseerd ten vroegste tijdens het boekjaar 2014, verbonden aan aanslagjaar 2015 voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren. Bijgevolge vielen de boekjaren 2012 en 2013 buiten het toepassingsgebied van voormelde wetten. Voor de bijzondere liquidatiereserve zouden grotendeels dezelfde regels en voorwaarden gelden als voor de gewone liquidatiereserve (o.a. anticipatieve heffing van 10%, KMO-karakter, toepasselijk gunsttarief van 0% bij liquidatie, 5% of 15% bij dividenduitkering, onaantastbaarheidsvoorwaarde, niet-aftrekbare beroepskost). Vereist is dat op moment van aanleg van de bijzondere liquidatiereserve nog een bedrag aan reserves beschikbaar is in de boekhouding dat overeenstemt met het bedrag van de winst na belastingen van aanslagjaar 2013 en Opgemerkt dient nog dat de vijfjarige wachtperiode voor de uitkering van de liquidatiereserve tegen de verlaagde roerende voorheffing begint te lopen vanaf het boekjaar waarin de bijzondere liquidatiereserve wordt aangelegd. In het wetsontwerp van de bijzondere liquidatiereserve wordt voorzien in een apart betalingssysteem voor de anticipatieve heffing van 10% en verloopt de inning niet via de aanslagregeling van de vennootschapsbelasting. Voor de bijzondere liquidatiereserve verbonden aan aanslagjaar 2013 dient de betaling uiterlijk op 30 november 2015 te gebeuren. Voor de bijzondere liquidatiereserve verbonden aan aanslagjaar 2014 dient de betaling uiterlijk op 30 november 2016 te gebeuren. Er zou niet voorzien worden in een terugbetalingsprocedure, wat normaliter wel wenselijk zou zijn indien de algemene vergadering op latere datum geen goedkeuring zou verlenen voor de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve. Voor eenzelfde boekjaar zal tegelijkertijd toepassing kunnen worden gemaakt van de gewone en de bijzondere liquidatiereserve, evenwel rekening houdend met het feit dat de bijzondere liquidatiereserve de boekhoudkundige winst van het boekjaar vermindert dat in aanmerking komt voor de aanleg van de gewone liquidatiereserve. Zodra het wetgevend kader voor de bijzondere liquidatiereserve vastligt, zullen we u in een volgende editie hierover verder informeren. 6

7 DOEL HLB NEDERLAND-BELGIË DESK HLB VAN DAAL & PARTNERS HLB ANTWERPEN De HLB Nederland-België Desk wil antwoord geven op vragen als: Wat maakt emigratie van Nederland naar België voor mij de moeite waard? Kan ik inmiddels weer remigreren naar Nederland en waar moet ik daarbij op letten? Wat zijn de mogelijkheden om geen aanmerkelijk belangheffing te betalen en toch geen 10 jaar te hoeven wachten? Op welke wijze kan door middel van een Belgische vennootschap de belastingdruk op mijn beleggingen worden gereduceerd? In hoeverre is het mogelijk om nu reeds vermogen belastingvrij naar de kinderen over te hevelen? Hoe kan ik zo voordelig mogelijk een luxe auto rijden? Hoe voorkom ik problemen met de Belgische fiscus bij de bouw van mijn Belgische woning? Waar ben ik sociaal verzekerd en wat betekent dit voor de verschuldigde premies en het niveau van de voorzieningen? Hoe kan ik voorkomen dat ik nog jaren na mijn emigratie sociale premies in Nederland moet betalen? Hoe voorkom ik dat ik én in Nederland én in België dividendbelasting moet betalen? Hoe start ik een vestiging van mijn bedrijf in Nederland of België? Kan een Nederlandse B.V. ook van het liquidatietarief in België gebruik maken? Etc. Marc Dierckx Accountant-belastingconsulent Katrien van Goethem Belastingconsulent Tel HLB Antwerpen Fiducia NV Roderveldlaan Berchem (Antwerpen) Tel HLB Antwerpen Fiducia NV Roderveldlaan Berchem (Antwerpen) Mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg Belastingadviseur medewerker Toegevoegde waarde leveren, dat is mijn drijfveer. Of het nu gaat om internationale zaken (m.n. Nederland-België), expats, transfer pricing, herstructurering, innovatiesubsidies, vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi), ik wil samen met mijn HLB(I)-collega s het beste resultaat bereiken, in binnen- en buitenland. Vanuit een oprechte betrokkenheid iets moois tot stand brengen en de kansen die zich voordoen zien en grijpen: dát is waar ik voor sta. T Prof. Asserweg NC Waalwijk 7

8 Vestigingen: Breda: St. Ignatiusstraat KK Breda T Dongen: Lage Ham AC Dongen T Heerlen: Nieuw Eyckholt DJ Heerlen T s-hertogenbosch: Pettelaarpark PR s-hertogenbosch T Schijndel: Nieuwe Eerdsebaan VS Schijndel T Tilburg - Waalwijk: Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk T Amsterdam WTC Amsterdam H Tower Level 5 Zuidplein XV Amsterdam T Geleen: Rijksweg Noord AB Geleen T Maastricht: Raadhuisplein CW Cadier en Keer T Uden: Losplaats NJ Uden T Gemert: Dommel VH Gemert T Oss: Obrechtstraat 43f 5344 AT Oss T Veghel : Eisenhowerweg 14a 5466 AC Veghel T Disclaimer Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een deskundige. HLB Van Daal & Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave. HLB Van Daal & Partners heeft vestigingen in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, Heerlen, s-hertogenbosch, Maastricht, Oss, Schijndel, Tilburg-Waalwijk, Uden, Veghel en Amsterdam. Er werken 300 medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn bij lokale bedrijven. HLB Van Daal & Partners maakt deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met collega s in meer dan honderd landen. De klantenkring bestaat uit ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, die zowel lokaal als internationaal opereren. 8

HLB Nederland-België Desk: Het beste van beide landen

HLB Nederland-België Desk: Het beste van beide landen 2015 WHITEPAPER Nederland - België Desk HLB Nederland-België Desk: Het beste van beide landen Inhoud HLB Nederland-België Desk: het beste van beide landen p 1 Fiscale motieven emigratie naar België p 2

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #10 Beleggingsvastgoed Oktober 2014 Deze whitepaper is verrijkt

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #05 COÖPERATIE Mei 2014 Deze whitepaper is verrijkt met

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Internationale Estate Planning

Inhoud WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Internationale Estate Planning 2016 WHITEPAPER Internationale Estate Planning Internationale Estate Planning Inhoud Internationale Estate Planning p. 1 De Europese Erfrechtverordening p. 2 Schenkingen en nalatenschap p. 3 Klantcase:

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #08 BTW en Logistiek Augustus 2014 Deze whitepaper is verrijkt

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2015 BELGIUM-HOLLAND COUNTRY DESK

NIEUWSBRIEF MAART 2015 BELGIUM-HOLLAND COUNTRY DESK NIEUWSBRIEF MAART 2015 BELGIUM-HOLLAND COUNTRY DESK EDITORIAAL WORDT 2015 HET JAAR VAN DE TAX SHIFT IN BELGIË? INHOUD EDITORIAAL 2 ONDERNEMINGSFISCALITEIT 3 Waar worden managementvergoedingen tussen België

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Inhoud WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. HLB Nederland-Duitsland Desk

Inhoud WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. HLB Nederland-Duitsland Desk 2017 WHITEPAPER HLB Nederland-Duitsland Desk Inhoud Clientcase p. 2 Over de grens... Start activiteiten in Duitsland Registratie BTW Van vaste inrichting naar vennootschap Bestuurdersbeloning Tijdige transfer

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Inhoud. Belastingplan 2016 WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Belastingplan 2016

Inhoud. Belastingplan 2016 WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. Belastingplan 2016 2015 WHITEPAPER Belastingplan 2016 Belastingplan 2016 Inhoud Innovatief trio wordt duo p. 2 Schenken in 2017 p. 3 Auto p. 3 Box III wijzigingen p. Renteloze lening p. Emigratie aanmerkelijkbelanghouder

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Vorm en vormgeving van vermogen voor (Neder)belgen anno 2012 Maurice de Clercq Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De emigratie 3. De bevrijding van de vorm na emigratie

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap?

De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? De incorporatie van reserves Waar naartoe met het vermogen van uw vennootschap? Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C NV Inleiding : Waarom

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Brondatum:

Brondatum: Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Brondatum: 26-04-2013 De keuzeregeling

Nadere informatie

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012

Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2013 - Inkomsten 2012 www.invest.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Tax Alert Maart 2013. In deze editie:

Tax Alert Maart 2013. In deze editie: Tax Alert Maart 2013 RSM Nederland Lucas Janssen Kantoor Maastricht +31 (0)43 363 90 50 ljanssen@rsm-wmv.nl Koen Dekker Kantoor Eindhoven +31 (0)40 295 00 15 kdekker@rsm-wmv.nl RSM België Gert van den

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie