Jaarverslag Utrecht, februari Stichting Steun Remigranten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006. Utrecht, februari 2007. Stichting Steun Remigranten"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Utrecht, februari 2007 Stichting Steun Remigranten

2 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Algemene gegevens 4 Voorgeschiedenis 4 Missie en activiteiten 4 Bestuur en medewerkers 5 Taakvelden van SSR 6 2. Werkzaamheden van SSR in Sociaaljuridisch 9 NGO 10 Brugfunctie 11 Bijlage 1: Aard van de hulpvragen 13 Bestuur Stichting Steun Remigranten (SSR) Postbus 13073, 3507 LB Utrecht Telefoon: Web-site:

3 Inleiding In 2006 werd op het steunpunt in Berkane een recordaantal cliënten geholpen. De invoering van de nieuwe Zorgverzekering in Nederland had ondoordachte en onredelijke gevolgen voor remigranten. Terwijl in Nederland de lobby in volle gang was om deze regelgeving aan te passen, ontvingen de medewerkers van SSR in de eerste maanden van 2006 wekelijks 200 bezoekers op het open spreekuur. Het team had de ondankbare taak om aan cliënten uit te leggen dat de verplichte bijdrage voor de Zorgverzekering in sommige gevallen hoger was dan de AOW die men ontving. Onder druk van de Tweede Kamer en van vele maatschappelijke organisaties voerde minister Hoogervorst in het voorjaar van 2006 de woonlandfactor in waardoor de bijdrage die remigranten moeten betalen nu beter in verhouding is met het verzekeringspakket ter plaatse. 3 Het project achtergelaten Marokkaanse vrouwen wordt in de periode 2005, 2006 en 2007 door SSR uitgevoerd ten behoeve van hulpverlening aan achtergelaten vrouwen en kinderen in Marokko. De problematiek van gedwongen achterlatingen is zeer complex en voor adequate hulp aan slachtoffers is een samenhangend hulpaanbod noodzakelijk. Op grond van haar ervaringen op het steunpunt in Berkane zet SSR haar expertise en netwerk in om in nauwe samenwerking met de werkgroep Mudawwanah en andere betrokken instellingen een samenhangend hulpaanbod te ontwikkelen en te implementeren. Voor dit project wordt een aparte subsidie ontvangen van het ministerie van Justitie. De werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar zijn beschreven in het jaarverslag achtergelaten vrouwen In 2005 is door Cordaid aangegeven dat SSR niet meer binnen haar doelgroep viel en dat de financiering van SSR door Cordaid zou stoppen. Cordaid deed daarop het aanbod om een onderzoek naar toekomstige financieringsmogelijkheden voor SSR te financieren. Dit onderzoek is in februari 2006 van start gegaan en eind juni 2006 afgerond. Op basis van deze strategienota zijn de gesprekken met Cordaid voortgezet en door een thematische heroriëntatie binnen Cordaid heeft dit geleid tot een voorzichtige opening om SSR weer voor 3 jaar gedeeltelijk te gaan financieren. Evenals in 2005 heeft SSR ook in 2006 veel steun ondervonden in de Tweede Kamer. De contacten met verschillende Kamerleden hebben er toe geleid dat wederom een amendement is ingediend (en aangenomen) op de begroting van Justitie, waarin voor SSR in 2007 een bedrag van wordt vrijgemaakt. De maatschappelijke waardering voor het werk van SSR is groot en het belang van dat werk staat niet ter discussie. Desondanks blijkt het steeds erg moeilijk om financiering voor dat werk te vinden. Het bestuur van SSR staat voor de forse uitdaging om voor de komende jaren de basisfinanciering van SSR te verzekeren en daarmee de voortgang van de hulp aan remigranten te garanderen. Henk Blaaubeen voorzitter SSR

4 1. Algemene gegevens SSR heeft een steunpunt in Berkane in noordoost Marokko. Door de jarenlange aanwezigheid in de regio geniet SSR het vertrouwen van hulpvragers en plaatselijke organisaties. Het steunpunt vormt voor remigranten vaak de enige contactmogelijkheid met Nederland. Voor veel Nederlandse organisaties vormt het steunpunt in Berkane de toegang tot een nog vaak onbekend deel van Marokko. De drie functies van SSR (sociaal juridische hulpverlening, ondersteunen van NGO's en brugfunctie) vullen elkaar aan en versterken elkaar. SSR is de enige organisatie die ter plaatse werkzaam is en die de positie van remigranten onder de aandacht brengt. 4 Voorgeschiedenis Het steunpunt in Berkane is in 1989 opgericht door de Stichting Steun Remigranten. Deze stichting is het initiatief van de Raad van Kerken in Nederland in nauwe samenwerking met het Aartsbisdom Rabat van de Rooms-katholieke Kerk in Marokko. Het Aartsbisdom fungeert als counterpart en formele werkgever in Marokko, maar de inhoudelijke verantwoordelijkheid is door het Aartsbisdom gedelegeerd aan het bestuur van SSR. Het remigratiesteunpunt in Berkane is indertijd gestart om (re)migranten van dienst te zijn bij het effectueren van de sociale rechten die zij in Nederland hebben opgebouwd en bij hun herintegratie in de regio van herkomst. Door de ervaringen en de netwerken opgebouwd in zeventien jaar, speelt het steunpunt daarnaast een steeds groter wordende rol in de ondersteuning van lokale NGO's die werken aan de opbouw van een civil society. Deze organisaties zoeken contact met het steunpunt voor advies en samenwerking. Missie en activiteiten van SSR De missie van de Stichting Steun Remigranten is de zorg in de breedste zin van het woord voor remigranten die na een verblijf in Nederland zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Uit de missie is voor wat betreft het steunpunt in Berkane een aantal activiteiten af te leiden: het geven van advies, voorlichting en sociale en juridische hulpverlening aan remigranten en hun familieleden op individueel en groepsniveau; het ondersteunen van initiatieven vanuit en in belang van remigranten en organisaties welke gericht zijn op de sociale en economische ontwikkelingen in de regio; het meewerken aan de inbedding van de werkzaamheden van het steunpunt in een organisa torisch verband met een lokale counterpart; het bieden van ondersteuning aan aanwezige NGO s; het vervullen van een brugfunctie door op te treden als intermediair tussen Nederlandse en Marokkaanse organisaties; het vestigen van aandacht van overheid en samenleving op de positie van (re)migranten in relatie tot de sociale en economische ontwikkeling van de herkomstlanden; het ondersteunen van contacten en uitwisselingsrelaties tussen Nederlandse en Marokkaanse overheden en NGO's.

5 Bestuur en medewerkers Het bestuur van SSR bestaat uit zeven personen die aangezocht zijn op hun specifieke deskundigheden en netwerken. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. De stichting staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel in Utrecht. Het secretariaat is eveneens gevestigd in Utrecht. Het bestuur van SSR heeft de volgende taken: het creëren van de randvoorwaarden van het werk van de stichting; het dragen van de verantwoordelijkheid over het werk van de functionarissen op het steun punt in Berkane, Marokko; het onderhouden van contacten met en het begeleiden van deze functionarissen; het werven van fondsen, het onderhouden van contacten met subsidiegevers en het dragen van de financiële verantwoordelijkheid; het leggen en onderhouden van contacten met politici, overheden en verwante maatschappe lijke organisaties. 5 Per 31 december 2006 was het bestuur van SSR als volgt samengesteld: dhr. Henk Blaaubeen, voorzitter dhr. Aart Verheij, penningmeester mevr. Gonnie Kaptein, secretaris mevr. Tifa Achour, lid mevr. Latifa Lazaar, lid mevr. Joke Verkuijlen, lid dhr. Herman Obdeijn, lid Op het steunpunt in Berkane zijn vier personen werkzaam: dhr. Mohamed Sayem, coördinator, fulltime mevr. Cynthia Plette, consulent, fulltime mevr. Fatima Zahra Ben Omar, administratief medewerkster, parttime mevr. Khadija Boujnane, administratief medewerkster, parttime Waar mogelijk wordt aan Nederlandse studenten van Marokkaanse afkomst een stageplaats geboden. In 2006 werd het team in Berkane ondersteund door twee stagiaires. Shehrazade Essedik, studente aan de Hogeschool Amsterdam voor sociaaljuridische dienstverlening, liep stage van januari tot en met augustus Begin september begon Soumia Azizi haar stage voor de MBO opleiding management assistente aan het Willem II College te Den Bosch. Zij rondde haar stage af op 19 januari 2007.

6 Taakvelden van SSR a. sociaaljuridisch werk Het overgrote deel van de remigranten ontvangt een uitkering uit Nederland, zoals een remigratie-uitkering, WAO, AOW, Anw of een bedrijfspensioen. In de praktijk loopt de communicatie tussen Nederlandse uitkeringsinstanties en hun cliënten die in het buitenland wonen, erg moeizaam. Correspondentie is moeilijk te begrijpen, komt te laat of niet op het juiste adres. Deze problemen zijn het grootst bij wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de remigrant, zoals overlijden van de partner of als men 65 jaar wordt. Daarnaast heeft de Nederlandse wetgever weinig oog voor het feit dat wijzigingen in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel vaak grote gevolgen hebben voor uitkeringsgerechtigden die buiten Nederland wonen. Een belangrijke taak van SSR is dan ook het ondersteunen van remigranten en hun familieleden bij het verkrijgen en behouden van rechten die ze in Nederland hebben opgebouwd. Daarnaast krijgen de consulenten veel hulpvragen over onder andere schuldregelingen, nationaliteit, toeristenvisa en vrijwillige volksverzekeringen. Onvrijwillig achtergelaten vrouwen en kinderen doen regelmatig een beroep op de bemiddeling van de consulenten. De consulenten van het steunpunt houden sociaaljuridische spreekuren voor het oplossen van individuele problemen. Elke week is er een open spreekuur in Berkane. Daarnaast wordt er regelmatig spreekuur gehouden in Al Hoceima. Waar nodig wordt samengewerkt met advocaten in Nederland. 6 b. opbouw civil society Voor de verdere ontwikkeling van noordoost Marokko is de opbouw en het tot stand komen van de civil society van essentieel belang. Recente veranderingen in Marokko, na de troonsbestijging van Mohammed VI in 1999, hebben zeker een beter klimaat geschapen voor NGO s. De staatsbemoeienis en controle zijn sterk afgenomen en op alle mogelijke terreinen hebben maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven ruimte gekregen om zich te ontplooien en de structuren van de civil society te versterken. Vanaf 1999 werkt de SSR actief vanuit haar steunpunt in Berkane aan het ondersteunen van NGO s. SSR biedt momenteel ondersteuning aan NGO s die actief zijn op het gebied van: milieu gehandicaptenzorg ontwikkeling en armoedebestrijding woon- en leefomgeving vrouwenopvang en emancipatie jongereneducatie Binnen de opbouw van de civil society in noordoost Marokko richt SSR zich vooral op het stimuleren van actief burgerschap. Enerzijds omdat het huidige politieke klimaat nog niet zodanig is SSR hier een wezenlijke invloed kan uitoefenen. Anderzijds is het juist wenselijk dat vanuit actief burgerschap de publieke opinie wordt beïnvloed, en van daaruit de politiek. Essentieel in deze gedachte is dat er altijd eerst een sociaal burgerschap nodig om een evenwichtig politiek samenspel te verwezenlijken. Tot slot kan de vraag gesteld worden waarom SSR een meerwaarde heeft

7 in het leveren van een bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie in noordoost Marokko. Deze meerwaarde bestaat er onder andere uit dat: SSR helpt een belangrijke bron van economische hulpmiddelen voor de regio binnen te halen of te behouden (toegevoegde waarde voor de lokale society); SSR dat doet op een wijze die past binnen een civil society (voorbeeldfunctie); SSR wortels heeft in zowel noordoost Marokko als in Europa (i.c. Nederland) en zelf dus met meerdere brillen (van binnenuit en van buitenaf) naar ontwikkelingen kan kijken; SSR geen direct eigenbelang heeft in het welslagen van haar ondersteuning. 7 c. brugfunctie Al vanaf de oprichting van het steunpunt in Berkane worden contacten vanuit Nederland met Marokko onderhouden. Vanuit de brugfunctie beoogt het steunpunt de uitwisseling tussen Nederlandse en Marokkaanse gemeentes, organisaties en andere geïnteresseerden te stimuleren. In Nederland bestaat onder Marokkaanse organisaties, maar ook onder allerlei organisaties die in hun werk met Marokkanen te maken hebben (onderwijs, welzijn, politie, ondernemers en dergelijke) een grote behoefte om met Marokko in contact te komen. Deze behoefte kan ontstaan vanuit de wens een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van Marokko. Ook kan er sprake zijn van de behoefte vanuit een bepaalde beroepsgroep om ervaringen uit te wisselen. Zo wordt Marokko jaarlijks bezocht door groepen hulpverleners, medewerkers van de politie en beleidsmedewerkers die door middel van een studiereis meer informatie willen verkrijgen over de situatie in Marokko op hun specifieke interessegebied. Tenslotte kan een beroep op het steunpunt worden gedaan door studenten of onderzoekers die behoefte hebben aan contacten of informatie. Het steunpunt bevordert deze vormen van uitwisseling, stimuleert de toename van bekendheid met Marokko en indien gewenst speelt het steunpunt in rol in voorlichting en netwerken. De volgende thema s vormden de afgelopen jaren een rode draad in de brugfunctie: uitwisseling tussen lokale overheden in Nederland en noordoost Marokko; onderwijs; gezondheidszorg; cultuur; recht (handhaving); zorg (ouderen, gehandicapten); individuele en collectieve bestaanszekerheid van remigranten en vrouwen. SSR kan, door haar uitgebreide netwerk een rol van betekenis spelen als brug tussen Nederlandse en Marokkaanse organisaties in noordoost Marokko. Hierbij hanteert de SSR het uitgangspunt dat deze uitwisselingen voor beide partijen aantoonbare winst op moeten leveren. Voor organisaties die zich willen oriënteren op noordoost Marokko zonder hieraan een vervolg te willen geven, of zonder dat duidelijk is wat dit de organisaties in noordoost Marokko oplevert, berekent de SSR een tarief voor bemiddelingskosten

8 2. Werkzaamheden van SSR in 2006 De sociaaljuridische hulp die SSR biedt wordt weliswaar in het buitenland verleend, maar is een rechtstreeks gevolg van het verblijf in Nederland; het gaat om alles wat samenhangt met Nederlandse wet- en regelgeving en de wijzigingen daarin. De gang van zaken rond de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet is hiervan een extreem voorbeeld. Het gaat om het soort vragen waarvoor in Nederland allerlei laagdrempelige hulpverlening bestaat, zoals sociaal raadslieden, wijkwinkels, ouderenadviseurs of het Juridisch Loket (de opvolger van de Buro's van Rechtshulp). SSR is van mening dat de Nederlandse overheid een direct belang heeft bij het voortbestaan van SSR, al is het maar door het grote aantal bezwaar- en beroepszaken tegen Nederlandse uitvoeringsinstanties wat door de inzet van onze medewerkers wordt voorkomen. 8 In juni 2006 is onder de titel Recht gedaan een Strategisch Plan van SSR uitgebracht. Met financiële steun van Cordaid hebben de onderzoekers Paul Meijs en Jasja van der Zijde de levensvatbaarheid van SSR in kaart gebracht. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat onder andere de Nederlandse politiek, de Nederlandse ambassade, de SVB en last but not least de doelgroep zelf, SSR zien als een betrouwbare professionele organisatie. Voor het bestuur van SSR vormt dit oordeel een extra stimulans om zich met kracht in te blijven zetten om het voortbestaan van SSR zeker te stellen. Op grond van het uitgebrachte rapport heeft het bestuur van SSR een aantal keuzes voor de toekomst gemaakt. Het instandhouden van het steunpunt in Berkane heeft daarbij prioriteit terwijl op middellange termijn onderzocht zal worden of het mogelijk is om het aantal steunpunten in Marokko uit te breiden. De inzet van de werkzaamheden van de consulenten op het steunpunt in Berkane zal meer dan voorheen gericht zijn op capaciteitsversterking van NGO s. Doel van deze capaciteitsversterking is dat plaatselijke organisaties op termijn in staat zijn (een deel van) de sociaaljuridische hulpverlening uit te voeren. Het bestuur ziet geen redenen de andere taakvelden, zoals de brugfunctie en civil society af te stoten. De kerntaak van SSR zal echter blijven bestaan uit het bieden van sociaaljuridische hulpverlening. Werkzaamheden die worden uitgevoerd in de andere taakvelden staan in dienst van het versterken van de positie van SSR als organisatie in het algemeen en het versterken van de sociaaljuridische hulpverlening in het bijzonder. De brede maatschappelijke waardering die in het Strategisch Plan naar voren kwam, heeft ondanks alle inspanningen nog niet geleid tot een structurele financiering van SSR. Door Cordaid is inmiddels een voorzichtige opening geboden voor een hernieuwde gedeeltelijke financiering. Evenals in 2005 heeft een brede meerderheid in de Tweede Kamer een amendement op de begroting van Justitie gesteund waardoor SSR haar werk ook in 2007 kan voortzetten. Het bestuur van SSR staat voor de forse uitdaging om voor de komende jaren de basisfinanciering van SSR te verzekeren en daarmee de voortgang van de hulp aan remigranten te garanderen.

9 Sociaaljuridische hulp in 2006 In 2006 namen 6145 mensen contact op met het steunpunt, waarvan het overgrote deel middels een bezoek. Zij stelden in totaal 8278 hulpvragen. 38 % van de bezoekers is vrouw 9 Aantallen contacten, zaken en nieuw aangemaakte dossiers Aantal contacten Aantal zaken Nieuwe dossiers NB: vanaf 2005 worden alle contacten geteld dus ook die waarin de hulpvraag per telefoon of per post het steunpunt bereikt. Goed voor in totaal ruim 20% van de vragen. Deze aantallen stijgen door de toegenomen bekendheid van SSR in de zuidelijke, westelijk en noordwestelijke regio s van Marokko. De grote toename van het aantal contacten en hulpvragen wordt vooral veroorzaakt door de invoering van de nieuwe Zorgverzekering per 1 januari Ongeveer 2800 hulpvragen hadden betrekking op de Zorgverzekering en de zorgtoeslag. Er zijn ongeveer 500 aanvragen zorgtoeslag ingevuld. In de eerste 5 maanden van 2006 meldden zich rond de 3500 bezoekers op het steunpunt, bijna evenveel als in 2004 en 2005 in het hele jaar. Het record werd gebroken op 20 februari toen 224 mensen het steunpunt bezochten. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren werden de meeste spreekuren begonnen met het collectief toespreken van de bezoekers over de recente ontwikkelingen op het gebied van de Zorgverzekering en de Toeslagenwet. Het aantal vragen dat betrekking had op de AOW is in tegenstelling tot de verwachting licht gedaald ten opzicht van het vorige jaar. Volgens de prognoses stijgt het aantal AOW-ers immers jaarlijks. De vermindering van het aantal vragen kan te maken hebben met kortere en soepelere aanvraagprocedures bij de SVB. De complexiteit van de hulpvragen varieert van het invullen of lezen van een formuliertje tot het voeren van langdurige juridische procedures. In het laatste geval treedt het steunpunt op als intermediair naar een advocaat in Nederland. Het grootste deel van de zaken die via het steunpunt worden verwezen voor een bezwaar-beroepsprocedure zijn in behandeling bij het advocatenkantoor De Roy en van den Brom Advocaten in Amsterdam. Dergelijke tweedelijnszaken maken 11 procent uit van het totale aantal zaken. Eén op de vier vragen is een simpele vraag waar geen specifieke juridische kennis voor nodig is. 64 % van de zaken behoeft wel sociaajuridische kennis, echter zonder dat hiervoor een advocaat ingeschakeld wordt.

10 Op 18 september is door SSR in samenwerking met de remigrantenvereniging in Berkane El Fath een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Het doel was om de doelgroep nader te informeren over de Zorgverzekering, de zorgtoeslag en de wetswijzigingen die in de zomer hadden plaatsgevonden. De sprekers op deze dag waren de sociale attachee van de Nederlandse Ambassade, vertegenwoordiging van het Marokkaanse ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en de CNSS, het orgaan dat is belast met de uitvoering van de zorgverzekering in Marokko. Hierbij waren 170 bezoekers aanwezig. 10 Door alle ontwikkelingen in de Zorgverzekering is er druk en intensief overleg geweest met Bureau Sociale Zaken in Rabat en de samenwerking verliep voorspoedig. Andere aandachtspunten in 2006 was de uitspraak Toeslagenwet door de Centrale Raad van Beroep. In de voorlichting op 18/9 is deze uitspraak toegelicht. Een terugkerende, tijdrovende actie is het invullen van vele inkomstenformulieren voor de vrijwillige verzekering. Van 14 juni tot en met 13 juli zijn drie dagdelen in de week vrij geroosterd voor het invullen van tientallen formulieren. Achtergelaten vrouwen In 2006 is bijzondere aandacht besteed aan de problematiek van achtergelaten vrouwen. Naast individuele hulpverlening zijn 15 voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd, voor het grootste deel bij taalscholen. Op deze manier worden aanstaande immigranten voorgelicht over juridische zaken als verblijfstatus, nationaliteit etc. Tevens wordt aandacht besteed aan problemen als achterlating, verlies van papieren en wordt een wegwijzer uitgedeeld voor het geval er problemen ontstaan in Nederland. Zo wordt ingegaan op de rol van huisarts, maatschappelijk werk, IND en politie. Daarnaast is actief gewerkt aan uitbreiding en versterken van het netwerk van NGO s, met name vrouwenorganisaties in noordoost Marokko. Op 25 mei is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij de Stichting Abase waarbij aan alle cliënten met een lopende zaak bij SSR waarbij sprake is van achterlating, voorlichting is gegeven over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van terugkeer, alimentatie etc. Heel Marokko heeft kennis kunnen nemen van de problemen die zich voor kunnen doen en de rol die SSR kan spelen bij begeleiding en ondersteuning van achtergelaten vrouwen door de uitzending van 2M, een landelijke Marokkaanse televisiezender. In deze uitzending van circa één uur is uitgebreid ingegaan op dit thema. SSR is benaderd voor informatie over het onderwerp, het leveren van respondenten en deelname aan het panel. De uitzending is regelmatig herhaald en ook uitgezonden door andere omroepen. De impact van de uitzending was enorm, zowel binnen Marokko als in Europa. NGO-werk In 2006 is zeer intensief samengewerkt met de vereniging voor remigranten te Berkane, El Fath. Er hebben vele overleggen plaatsgevonden en er zijn concrete acties ondernomen richting de Marokkaanse overheid, de Nederlandse overheid, de Nederlandse en Marokkaanse pers, mensenrechtenorganisaties, bureau sociale zaken en de politiek. Er waren talrijke contacten met de landelijke pers. De gezamenlijke aanpak rond de nieuwe Zorgverzekering is uiterst vruchtbaar

11 geweest. In april heeft NOVA een uitzending gewijd aan de problematiek rond de Zorgverzekering en de negatieve uitwerking ervan op remigranten met een Nederlands pensioen. Deze uitzending heeft tot veel reacties geleid en het onmogelijke karakter van de nieuwe wet duidelijk gemaakt. De vele acties, ook van gepensioneerden in andere landen zoals Spanje hebben geleid tot een wetswijziging en de invoering van een woonlandfactor. De voorzitter van El Fath was in dit kader als deskundige aanwezig bij het overleg van het Landelijk Overleg Minderheden met minister Hoogervorst. 11 In 2006 zijn de bestaande contacten met NGO s in de regio onderhouden, zoals met de gehandicapten organisatie ATEIM in Berkane, de milieuvereniging l Homme et l environnement en de organisatie les Amis de Taforalt. Daarnaast is actief gewerkt aan het intensiveren en uitbreiden van het netwerk van organisaties die de rechten van vrouwen behartigen. Voorbeelden hiervan zijn de vrouwenorganisatie Al Hadaf in Berkane en Ain Ghazal in Oujda. Aanzetten zijn gedaan voor een gezamenlijke actie waarbij de vertegenwoordigers van opvanghuizen en organisaties die doen aan maatschappelijke begeleiding in de regio (centres d écoutes) voorgelicht zullen worden over de problematiek van achtergelaten vrouwen en waarin gewerkt zal worden aan het versterken van het onderlinge netwerk. Deze bijeenkomst zal in februari 2007 in Berkane plaatsvinden. Brugfunctie Op 18 januari werd het steunpunt bezocht door een groep studenten van de Hogeschool Utrecht. Naast een introductie op de werkzaamheden van SSR is voorlichting gegeven over de problematiek van achtergelaten vrouwen. Op 23 maart bezocht een omvangrijke delegatie uit Noord-Brabant bestaande uit meerdere burgemeesters, ambtenaren en de commissaris van de koningin Noord-Brabant mevrouw Maij- Wegge Marokko. Ook een bezoek aan Berkane stond op het programma. De delegatie bezocht de milieuvereniging, waar de vereniging van remigranten een toespraak hield evenals de medewerkers van SSR. De problemen rond de Zorgverzekering hadden de bijzondere aandacht van mevrouw Maij-Wegge en zij heeft deze schriftelijk onder de aandacht van het kabinet gebracht. Eind april heeft in opdracht van het bestuur een onderzoek plaatsgevonden naar de continuïteit en de kansen van SSR. De twee onderzoekers bezochten het steunpunt en hebben gedurende drie dagen uitvoerig gesproken met het team. Zij hebben tevens gesprekken gevoerd met de partners van SSR in Marokko. De coördinator van het steunpunt legde een bezoek af aan Nederland in mei om met het bestuur en de onderzoekers de conclusies van het onderzoeksrapport te bespreken. Medewerkers van het Nederlands Migratie Instituut bezochten Marokko voor een oriëntatie op mogelijke toekomstige werkzaamheden ten behoeve van remigranten in Marokko. Naast een presentatie van SSR is uitgebreid ingegaan op de problemen waar remigranten tegenaan lopen.

12 In juni deden drie studenten van de School voor Journalistiek in Nederland beroep op het netwerk van het steunpunt. Hun project, dat plaats zou gaan vinden in drie landen, had tot doel om uit te burgeren door actief deel te nemen aan verschillende aspecten van de Marokkaanse samenleving. 12 Op 21 juli bezocht een groep rechtenstudenten van de Universiteit Oujda samen met een groep studenten van de Universiteit te Antwerpen het steunpunt. Zij hebben een voorlichting gekregen over het sociaaljuridische werk en in het bijzonder familierecht. Zoals gezegd waren de contacten met de pers talloos en teveel en te divers voor een volledige opsomming. Een aantal journalisten heeft echter dermate goed de problematiek van remigranten en het werk van SSR in beeld gebracht dat we die toch willen vermelden. Margalith Kleijwegt bezocht in juli het steunpunt en reisde mee naar Al Hoceima. Zij schreef daarover een uitgebreid artikel in Vrij Nederland. Het programma Premtime besteedde aandacht aan de relatie van Marokkanen met Nederland en maakte opnames op het steunpunt in augustus. Op 9 en 10 november is door de Universiteit te Oujda, vakgroep Law and Family een tweedaags colloquium georganiseerd rond internationale migratie. Edien Bartels, antropologe aan de Vrije Universiteit te Amsterdam hield een presentatie over achtergelaten vrouwen. Verder bood het seminar gelegenheid voor het onderhouden van contacten in de wetenschappelijke wereld zowel in Marokko als in Europa. De samenwerking tussen de gemeente Berkane en Zeist leidde in 2006 tot plannen voor het organiseren van een milieuseminar in januari 2007 in Berkane. SSR heeft een rol gespeeld bij de voorbereidingen door de contacten tussen beide gemeentes te stroomlijnen en overleggen te voeren met de medewerkers van het gemeentebestuur Berkane. In februari heeft het team een bezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade in Rabat. Een gesprek met de ambassadeur, de consul en het hoofd visumzaken stonden op het programma. Tenslotte is eind oktober een werkbezoek afgelegd aan Nederland. Centraal stond overleg met het bestuur en het onderhouden van contacten met partners in Nederland, zoals advocatenkantoor De Roy en van den Brom, NIZW, SMN, UWV, SVB, IND en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

13 Bijlage 1: Aard van de hulpvragen 13 Aard hulpvraag 1e helft e helft % *Sociale Zekerheid AOW aanvraag AOW overig Bedrijfspensioen BP weduwe ANW aanvraag ANW overig AKW aanvraag AKW overig Remigratie-uitkering WAO afschatting WAO aanvraag WAO overig Toeslagenwet WAO Vrijwillige verz. ANW/AOW Zorgverzekering Belasting Zorgtoeslag Schuldregeling Schadevergoeding Bankzaken Erfrecht Levensbewijs Jaaropgave/Maandspecificatie Sociale zekerheid overig Totaal sociale zekerheid ,2% *Vreemdelingenrecht Terugkeerwens Terugkeerbeleid jongeren Terugkeerbeleid ouderen Terugkeer REM Visum REM kort verblijf Visum lang verblijf MVV Visum kort verblijf Achtergelaten vrouw (en kind) Achtergelaten kind (z.ouders) Nederlanderschap Vergunning kwijt/verlopen Uitgezette illegaal Vreemdelingenrecht overig Totaal vreemdelingenrecht ,7% *Familierecht Alimentatie Echtscheiding Familierecht overig Totaal familierecht ,5% *Humanitaire dienstverlening Lilianefonds Humanitair overig Totaal humanitair ,6% TOTAAL hulpvragen %

14 Stichting Steun Remigranten 2007

Ja a r ve rs l a g

Ja a r ve rs l a g Ja a r ve rs l a g 2 0 0 7 Utrecht, februari 2008 S t i c h t i n g S t e u n R e m i g r a n t e n Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Algemene gegevens 4 Voorgeschiedenis Missie en activiteiten Bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Utrecht - Berkane, maart 2011

Jaarverslag 2010 Utrecht - Berkane, maart 2011 Jaarverslag 2010 Utrecht - Berkane, maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie over SSR 4 1.1 Voorgeschiedenis 4 1.2 Missie en activiteiten 4 1.3 Bestuur en medewerkers 5 1.4 Taakvelden

Nadere informatie

ACHTERGEBLEVEN OF ACHTERGELATEN?

ACHTERGEBLEVEN OF ACHTERGELATEN? ACHTERGEBLEVEN OF ACHTERGELATEN? Een wegwijzer voor Marokkaanse vrouwen over gedwongen achterlating in Marokko ACHTERGEBLEVEN OF ACHTERGELATEN? INFORMATIE OVER WAT TE DOEN BIJ ACHTERLATING EN HET VOORKOMEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Utrecht april 2009

Jaarverslag 2008 Utrecht april 2009 Jaarverslag 2008 Utrecht april 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie over SSR 1.1 Voorgeschiedenis 4 1.2 Missie en activiteiten 4 1.3 Bestuur en medewerkers 4 1.4 Taakvelden en werkwijze

Nadere informatie

Project Achtergelaten Marokkaanse vrouwen De rechtspositie van migrantenvrouwen en kinderen. Jaarverslag 2009

Project Achtergelaten Marokkaanse vrouwen De rechtspositie van migrantenvrouwen en kinderen. Jaarverslag 2009 Project Achtergelaten Marokkaanse vrouwen De rechtspositie van migrantenvrouwen en kinderen Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vier taakvelden 8 Meldpunt 8 Directe hulpverlening 12 Preventie en

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Utrecht, juni 2010

Jaarverslag 2009 Utrecht, juni 2010 Jaarverslag 2009 Utrecht, juni 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene informatie over SSR 1.1 Voorgeschiedenis 4 1.2 Missie en activiteiten 4 1.3 Bestuur en medewerkers 5 1.4 Taakvelden en werkwijze

Nadere informatie

Project Achtergelaten Marokkaanse vrouwen. Jaarverslag 2008

Project Achtergelaten Marokkaanse vrouwen. Jaarverslag 2008 Project Achtergelaten Marokkaanse vrouwen Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vier taakvelden 5 Meldpunt 5 Directe hulpverlening 8 Netwerkversterking en netwerkopbouw 12 Preventie en voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Voorlichtingscampagne achterlating Marokkaanse vrouwen Maart 2006 Werkgroep Mudawannah

Tussentijdse evaluatie Voorlichtingscampagne achterlating Marokkaanse vrouwen Maart 2006 Werkgroep Mudawannah Tussentijdse evaluatie Voorlichtingscampagne achterlating Marokkaanse vrouwen Maart 2006 Werkgroep Mudawannah Introductie Het project Voorlichtingscampagne achterlating Marokkaanse vrouwen is op dit moment

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Hulpvragen en voortgang

Hulpvragen en voortgang Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Achtergebleven of achtergelaten?

Achtergebleven of achtergelaten? Achtergebleven of achtergelaten? Eindevaluatie project Voorlichtingscampagne achterlating Marokkaanse vrouwen Maart 2007 Werkgroep Mudawwanah 1 Eindevaluatie Voorlichtingscampagne achterlating Marokkaanse

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag Jaarverslag 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De dienstverlening van het NMI... 4 De taak van het NMI... 4 Doelgroep en dienstverlening NMI... 4 Aanvragen remigratie-uitkering... 5 Groepsvoorlichting...

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Drechtsteden

Jaarverslag 2014 Drechtsteden Jaarverslag 2014 Drechtsteden Dit verslag geeft in het eerste deel een overzicht van de activiteiten en de organisatie van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en in het tweede deel een overzicht

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086

ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 ECLI:NL:CRVB:2006:AY4086 Instantie Datum uitspraak 07-07-2006 Datum publicatie 18-07-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 03/1299 AOW en 04/1342

Nadere informatie

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Inleiding Voor U ligt het jaarverslag 2016 van het bestuur van de stichting Studiefonds ROC van Twente. In oktober 2016 zijn er door de Minister

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Groei aantal contacten profiel gebruikers Remigratiewet voorlichting ná remigratie en meer 2/2011. Remigratie Nieuws

Groei aantal contacten profiel gebruikers Remigratiewet voorlichting ná remigratie en meer 2/2011. Remigratie Nieuws Groei aantal contacten profiel gebruikers Remigratiewet voorlichting ná remigratie en meer 2/2011 Remigratie Nieuws Terugblik 2009 2010 Beste lezer, Er zijn migranten die vele jaren dromen over terugkeer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 Rapport Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam (UWV) tot het moment dat hij zich tot de Nationale

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Inleiding In de Adviesraad Wmo is een vraag gesteld over bevindingen betreffende de uitbesteding

Nadere informatie

Oss. Datum Ons kenmerk Behandeld door. verplichting of is deze vastgelegd in een verordening of andere regelgeving?

Oss. Datum Ons kenmerk Behandeld door. verplichting of is deze vastgelegd in een verordening of andere regelgeving? G rrne E NTE Oss Beter Oss T.a.v. Dhr. Liedenbaum, Dhr. van de Wal Litherweg 64 5346 JE Oss E-ma l gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss W lt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie

Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie Mary van den Wijngaart Harrie van den Tillaart SAMENVATTING Achtergronden evaluatie Sinds 1 april 2000 is de Remigratiewet van kracht en daarmee

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda Doelstelling Leergeld is een burgerinitiatief ontstaan uit de behoefte meer te doen aan de bestrijding van achterstand bij jongeren ter voorkoming van het

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege kantoorvestiging buiten Nederland (Beleidsregel

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Geachte leden van de Participatieraad, Uw advies lopen wij in deze brief puntsgewijs langs.

Geachte leden van de Participatieraad, Uw advies lopen wij in deze brief puntsgewijs langs. P5T Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem Participatieraad t.a.v. ambtelijk secretaris S.K. Augustin Datum Contactpersoon Registratienummer E-mail Onderwerp Bijlage 26 april

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2009

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2009 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2009 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Tel.06-1272 59 33 Email: rwmaarssen@gmail.com Inloopspreekuur

Nadere informatie