2.6 Ontbinding niet-huwelijks samenlevingsverband jaar worden 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.6 Ontbinding niet-huwelijks samenlevingsverband 53 2.7 65 jaar worden 53"

Transcriptie

1 Inhoud Introductie Wat is nieuw in de aangifte 2011? 7 Hulp bij uw aangifte Omlaag met die WOZ-waarde! 13 Onze online-aangiftehulp 15 1 De aangifte 17 Uw persoonlijke gegevens 18 Box 1: Werk en woning 19 Box 1: Andere inkomsten 27 Box 1: Uitgaven lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen 32 Box 2: Aanmerkelijk belang 33 Box 3: Sparen en beleggen 35 Aftrekposten 39 Vrijstellingen en verminderingen 45 Bijzondere situaties 47 Te verrekenen bedragen 48 Heffingskortingen 49 Verdeling 49 Zorgverzekeringswet Ontbinding niet-huwelijks samenlevingsverband jaar worden Reiskosten woning-werk a De forfaitaire aftrek voor werknemers a Het hele jaar ouder dan b In jaar geworden Overlijden a Wie doet aangifte over welke inkomsten? b Fiscaal partnerschap in jaar van overlijden b De forfaitaire vergoeding c Wat valt onder de vergoeding van 0,19 per kilometer? d Carpool e Parkeren Fietsaftrek De auto a Auto van de zaak b Bestelauto c Zakelijk gebruik privé-auto d Privégebruik motorfiets Uitkeringen en pensioenen a Uitkeringen onder inhouding van loonheffing b Pensioenen 75 3 Loon en pensioen 56 2 Uw persoonlijke situatie Inleiding Wie zijn fiscale partners? a Gehuwden en geregistreerde partners b Ongehuwd samenwonenden c Meer partners d Het einde van het partnerschap Gevolgen partnerschap a Verdelen van inkomsten en vermogen b Slechts één eigen woning c Invloed op drempels d Vrijstelling in box 3 voor oude kapitaalverzekeringen e Teruggave heffingskortingen bij onvoldoende inkomen f Alleenstaande-ouderkorting Minderjarige (stief-/pleeg)kinderen a Inkomenstoerekening b Overige fiscale gevolgen minderjarige kinderen Echtscheiding Inleiding Loon uit dienstbetrekking a Wat behoort tot uw loon? b Bijzonder loon Fiscaal voordelige belonings vormen a Werkkostenregeling b Vergoedingen en verstrekkingen c Aandelenopties d Renteloze of laagrentende leningen e Spaarloonregeling g Levensloopregeling Afvloeiing en ontslag a Schadeloosstellingen b Smartegeld c Beëindigingsverhogingen en boetes Complicaties bij loon uit dienst betrekking a Uw arbeid blijkt achteraf in dienstbetrekking te zijn verricht b Fictieve dienstbetrekkingen c Loonheffing wel ingehouden, maar niet afgedragen 68 4 De eigen woning De eigenwoningregeling a De eigen woning in box b De bijtelling van de huurwaarde c Andere voordelen uit eigen woning d Kostenaftrek voor de eigen woning e Renteaftrek niet alleen bij hypothecaire geldlening f Renteaftrek alleen voor leningen voor de eigen woning g Beperkingen kostenaftrek h De bijleenregeling i Depotrente (nieuwbouwdepot) j Aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld 88 Belastinggids2012.indb 3 3

2 inhoudsopgave 4.2 Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) a Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning 89 Koppelen ja of nee? b Vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning c Vrijstelling en schuld eigen woning d Gehuwden en andere fiscale partners e Vrijstellingen oudregimekapitaalverzekering f Vrijstelling eenmaal per leven g Uitkeringen bij overlijden h Samenloop vrijstellingen met spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning i Fictieve uitkeringen j Verkoop eigen woning k Koppelen na Banksparen a Spaarrekening eigen woning (SEW) b Beleggingsrecht eigen woning (BEW) c Omzetten SEW, BEW en KEW Verhuur van de eigen woning a Tijdelijke verhuur b Duurzame verhuur c Verhuur van een deel van de eigen woning d Verhuur aan ex-echtgenoot tijdens eerste twee jaar na scheiding Gratis ter beschikking stellen Meer eigenaren/ongehuwd samen wonenden Eén eigenaar, meer gebruikers De tweede woning a Woning in aanbouw b Twee woningen bij verhuizing c Leegstaande woning na echtscheiding d Woning voor uw ouders of kinderen e Tweede woning in het buitenland Kamerverhuur Overheidsbijdragen eigen woning Werkruimte in de eigen woning a Woning behoort tot privévermogen b Woning staat op de resultaatbalans c Woning is gesplitst 99 4 Belastinggids2012.indb 4 5 Andere inkomsten Inleiding Ontvangen alimentatie en afkoop sommen a Algemeen b Alimentatie in de vorm van woongenot woning c Aftrekbare kosten Periodieke uitkeringen en afkoop sommen a Lijfrente-uitkeringen en afkoopsommen b Aftrekbare kosten c Overheidsbijdragen eigen woning Resultaat uit overige werkzaam heden a Soorten inkomsten b Bijzondere soorten resultaat uit overige werkzaamheden c Resultaatbepaling Ter beschikking stellen vermogens bestanddelen a Bepaling van het resultaat Overige inkomsten a Rente en huur van vóór 1 januari b Belast deel van uitkering uit kapitaalverzekering Terugontvangen bedrag of vergoeding voor een bedrag dat u eerder heeft afgetrokken Aftrek premies lijfrente Lijfrentes Toegestane lijfrentevormen a Algemeen b Toegestane lijfrentes c Combinaties van lijfrentes d Omzetten lijfrente Aftrek van premies a Jaarruimte b Reserveringsruimte c Retourprovisie U heeft te veel premies betaald Tijdstip van aftrek a Verzuimde premieaftrek Oude lijfrentepolissen Lijfrentesparen/beleggen Toegestane uitkeringen lijfrente sparen/beleggen a Oudedagsuitkering b Nabestaandenuitkering c Tijdelijke oudedagsuitkering Aftrek van de inleg Omzetting van lijfrentevormen Sparen en beleggen Inleiding Wat behoort tot uw vermogen? a Bezittingen b Schulden c Verkrijgingen krachtens erfrecht d Fiscale partners Heffingvrij vermogen a Hoogte heffingvrij vermogen b Kindertoeslag c Ouderentoeslag Vrijstellingen a Bos- en natuurterreinen en landgoederen b Voorwerpen van kunst en wetenschap c Rechten op roerende zaken krachtens erfrecht d Bepaalde rechten e Contant geld enzovoort f Spaarloonregeling/ levensloopregeling g Kortlopende termijnen van inkomsten en verplichtingen h Maatschappelijke beleggingen i Beleggingen in durfkapitaal Waardering bezittingen en schulden a Woningen anders dan de eigen woning/hoofdverblijf b Overige onroerende zaken c Huurrechten d Effecten e Vorderingen f Spaarbewijzen g Periodieke uitkeringen h Genotsrechten 126

3 inhoudsopgave 7.6 Boxhoppen Overgangsmaatregelen a Lopende en gerijpte termijnen van huren, pachten en rente b Participatiemaatschappijen Kapitaalverzekeringen a Hoofdlijnen b Kapitaalverzekering in box c Overgangsregelingen d Samenloopbepalingen e Kapitaalverzekering wel of niet koppelen? Aftrekposten Inleiding a Hoe wordt er afgetrokken Betaalde alimentatie a Partneralimentatie b De eigen woning Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen a Voorwaarden b Aftrekbedrag c Mate van onderhouden d Aftrek levensonderhoud en fiscaal partnerschap Uitgaven voor specifieke zorg kosten a Toerekening en samenvoeging specifieke zorgkosten b Niet-aftrekbare drempel c Kring van verwanten d Welke kosten mogen worden afgetrokken? e Bevalling f Verhoging bepaalde ziektekosten g Verzilveringsregeling (TSZ) Weekenduitgaven gehandi capten Scholingsuitgaven a Wat zijn scholingsuitgaven b Toerekening partners c Vergoedingen voor studiekosten d Vooruitbetaalde studiekosten e Welke studiekosten zijn aftrekbaar? f Welke studiekosten zijn niet aftrekbaar? g Niet-aftrekbare drempel en maximum h Studiefinanciering i Lening voor studiekosten Aftrekbare giften a Giften en partnerschap b Losse giften c Giften in de vorm van lijfrentes d Giften in de vorm van renteloze leningen Monumentenwoning a Eigen woning b Woning in box Kwijtgescholden durfkapitaal van u en uw fiscale partner Restant persoonsgebonden aftrek posten voorafgaande jaren Negatieve persoonsgebonden aftrekposten Verdelen Inleiding Wie kunnen verdelen? a Hele jaar fiscaal partner b Gedeelte van het jaar fiscaal partner Wat valt er te verdelen? De gevolgen van verdelen a Tariefvoordeel b Ouderenkorting c Ouderentoeslag box d Aanslaggrens e Schuiven met persoonsgebonden aftrekposten Na het einde van het partnerschap Tarieven en heffingskortingen Inleiding Tarieven a Tarief in box b Tarief in box c Tarief in box Heffingskortingen a Algemene heffingskorting b Arbeidskorting c Doorwerkbonus d Inkomensafhankelijke combinatiekorting e Ouderschapsverlofkorting f Alleenstaande-ouderkorting g Aanvullende alleenstaandeouderkorting h Jonggehandicaptenkorting i Ouderenkorting j Alleenstaande-ouderenkorting k Levensloopverlofkorting l Extra heffingskorting maatschappelijke beleggingen m Extra heffingskorting beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen n Wijze van uitbetaling Middeling Hardheidsclausule Rekenvoorbeeld Na de aangifte Inleiding Correctie op de aangifte a U corrigeert uw aangifte zelf b Fiscus corrigeert uw aangifte Teruggaaf vóór 1 juli Voorlopige teruggaaf a Aftrekposten b Heffingskortingen c Aanvraag De verplichte aanslag Soorten aanslagen a Voorlopige aanslag b Definitieve aanslag c Navorderingsaanslag d Conserverende aanslag Bezwaar, beroep en cassatie a Bezwaar b Vergoeding kosten bezwaarfase c Beroep bij de rechtbank d Hoger beroep bij gerechtshof e Cassatie f Vergoeding proceskosten Betaling van aanslagen, heffings- en invorderingsrente a Betaling van aanslagen b Heffingsrente c Invorderingsrente d Coulancerente TBU/TSZ 166 Belastinggids2012.indb 5 5

4 inhoudsopgave 12 Fiscale varia Echtscheiding a Geen inkomenstoerekening meer b Heffingskortingen c Partneralimentatie d Onderhoudsverplichting jegens kinderen e De echtelijke woning f Verdeling van het huwelijksvermogen g Pensioenen h Aftrekbare kosten Ontbinding niet-huwelijks samen levingsverband Eenoudergezinnen a Co-ouders Schenkingen in de familiesfeer a Vrijstellingen en tarieven b Schuldigerkenning uit vrijgevigheid (schenken op papier) Ouderlijke woning overdragen aan kinderen Kruiselings verzekeren Hypotheekvormen a Lineaire hypotheek b Annuïteitenhypotheek c Levenhypotheek d Spaarhypotheek e Banksparen eigen woning f Beleggingshypotheek eigen woning g Generatiehypotheek h Lenen van ouders Cijfers en wijzigingen voor Inleiding Fiscaal partnerschap Box 1: Werk en woning a Tarief inkomsten uit werk en woning b Loon c Eigen woning d Lijfrentepremies e Uitgaven voor specifieke zorgkosten f Negatieve giftenaftrek g Scholingsuitgaven h Aftrek levensonderhoud voor kinderen i Weekenduitgaven gehandi capten j Aftrek uitgaven monumenten panden Box a Tarief in box Box 3: Sparen en beleggen a Heffingvrij vermogen b Ouderentoeslag c Kindertoeslag d Schuldendrempel e Vrijstelling maatschappelijke beleggingen/beleggingen in durfkapitaal f Kleine overlijdensverzekering g Vrijstelling contant geld h Bezittingen belast met vruchtgebruik krachtens erfrecht 179 Colofon 13.5i Aftrek persoonsgebonden aftrekpost in box j Waarde verhuurde woningen in box Heffingskortingen a Wijzigingen in de heffingskortingen Aanslaggrens Schenkingsrecht Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet a Maximale bijdrage-inkomen b Percentage inkomensafhankelijke bijdrage 180 Register 181 Let op Geldgids is een publicatie van de Consumenten- Illustraties Robert Vulkers Deze belastinggids behandelt algemene informatie, bond, Enthovenplein 1, Postbus 1000, 2500 BA Den Vormgeving en prepress Het Vlakke Land, voortvloeiend uit vragen in de aangifte inkomsten- Haag, telefoon (070) , fax (070) , Rotterdam belasting. Het is helaas niet mogelijk u via onze le- Marketing Rina Sanders denservice met persoonlijke adviezen van dienst te Druk Senefelder Misset, Doetinchem zijn. Wel kunt u voor een antwoord op overige vragen ISBN rondom de aangifte te rade gaan op Belastinggids 2012 is een speciale uitgave van de Geldgids van de Consumentenbond, nr. 1 januari 2012 mentenbond.nl/belastingaangifte, zie ook pagina Auteur Mr. Marjan Langbroek Copyright 2012 Consumentenbond, Den Haag 15 en verder. Uitgever Dieneke Hengeveld Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uit- De Belastinggids 2012 is met de grootste zorg tot Redactie Reinout van der Heijden (hoofdredacteur), gave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in stand gekomen. De Consumentenbond kan echter Georgie Dom (eindredacteur) een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en/ Onderzoek Consumentenbond Anne Grooters gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektro- of onvolledigheden met betrekking tot de inhoud Verder werkten mee Mr. Peter Constandse, Hen- nisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of van deze gids. drien de Vries op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 6 Belastinggids2012.indb 6

5 introduc tie Wat is nieuw in de aangifte 2011? Aardverschuivingen? Ja, zo kan je ze wel noemen, de wijzigingen voor het belastingjaar Niet allemaal natuurlijk, maar wel het nieuwe partnerbegrip en de heffing in box 3 op nog maar één peildatum. Maar we beginnen met wat kleine weetjes. Door Marjan Langbroek Loonheffing over particuliere arbeidsongeschiktheids verzekeringen Sinds 1 januari moet er op deze uitkerin gen loonheffing worden ingehouden. U moet ze in het aangifteprogramma dan ook invullen bij Box 1: werk en woning in de rubriek AOW, pensioenen etc. onder het hoofdje Uitkeringen en afkoopsommen. Betalingstijdstip lijfrentepremies U mag in 2011 geen premies meer aftrek ken die in 2012 zijn betaald. Dat mocht vorig jaar nog wel. De premies moeten echt voor 1 januari 2012 zijn betaald voor aftrek over Dat geldt ook voor uw inleg op een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Er is een uitzon dering voor bepaalde ondernemerslijf rentes. Verliezen op beleggingen in durfkapitaal Deze verliezen op geldleningen aan star tende ondernemers waren tot 1 januari 2011 een persoonsgebonden aftrekpost. Die aftrekpost is verdwenen. Er geldt een overgangsregeling voor leningen die zijn afgesloten vóór 1 januari Kunnen die geldleningen niet worden terugbetaald, dan kunt u ze aftrekken als u een verkla ring van de Belastingdienst heeft. Dividendbelasting Dividendbelasting die is ingehouden op dividenden die toekomen aan een minder jarig kind, mag verrekend worden door de ouder die het vermogen van dit kind aangeeft. Had u het hele jaar een fiscale partner, of koos u voor uitbreiding van een deeljaar Belastinggids2012.indb 7 7

6 introduc tie partnerschap naar een heel jaar, dan kunt u de dividendbelasting onderling verde len. Dat kan in het scherm Verdeling. Deze heffingskortingen worden in de ko mende jaren afgebouwd van de oorspron kelijke 1,3% van deze vrijgestelde bezit tingen naar 0%. In 2011 bedragen deze heffingskortingen 1%. Zie paragraaf 10.3l en m. 1 januari van het belastingjaar. Het ver mogen bezittingen min schulden wordt op die datum gemeten en daarover moet dan na aftrek van het heffingvrije ver mogen 4% rendement worden aangege ven, waarover 30% belasting verschul digd is. In totaal betaalt u dus 1,2% vermogensrendementsheffing over uw belastbare vermogen per 1 januari. Alles wat er gedurende het jaar gebeurt, heeft geen invloed op deze heffing in box 3. Wordt uw vermogen hoger (leuke prijs in een loterij!), dan is dat voordelig voor u. Wordt het lager, dan heeft u pech, u be taalt dan toch belasting over het (hogere) vermogen per 1 januari. Vooral bij overlijden heeft het nieuwe sys teem voordelen. U kunt als achterblij vende partner in het jaar van overlijden kiezen voor het hele jaar partnerschap. Dan geeft u uw gezamenlijke vermogen per 1 januari aan. U mag dit vermogen verdelen over uzelf en wijlen uw partner en betaalt over het geheel de vermogens rendementsheffing van 1,2%. Als u niet voor uitbreiding van het partnerschap naar het hele jaar kiest, moet u beider vermogens per 1 januari apart aangeven. U betaalt beiden de volle 30% belasting over het volle rendement van 4%. Er is geen vermindering van het rendement omdat wijlen uw partner maar een deel van het jaar belastingplichtig was. Hoe wel dat oneerlijk lijkt, is dat toch niet zo. Weliswaar betaalt wijlen uw partner de volle belasting over zijn vermogen per 1 januari, maar u betaalt daar als erfge naam helemaal niets over. Úw belasting heffing in box 3 over dit vermogen begint pas volgend jaar. Eén peildatum in box 3 Nieuwe partnerregeling Tot en met het belastingjaar 2010 werd het vermogen in box 3 berekend als het ge middelde tussen het vermogen op 1 janua ri en 31 december. Dat gaf behoorlijk wat problemen (denk aan overlijden van een van de partners gedurende het jaar), die weliswaar min of meer opgelost werden, maar echt eenvoudig was het niet. Daarin is nu verandering gekomen door het in voeren van één enkele peildatum voor de belastingheffing in box 3. De peildatum is Het lijkt simpel: een nieuw partnerbegrip, om het makkelijker te maken. Voor de Belastingdienst, zeggen ze. Dat het voor de burgers zoveel moeilijker wordt, lijkt minder belangrijk te zijn. Wij helpen u met een duidelijke uitleg en een stroom schema. Het is wel zaak om de aandacht erbij te houden. Opvallend is, dat u niet meer kunt kiezen voor het fiscale partnerschap. U bent al leen fiscaal partner als u aan een van de Specifieke zorgkosten Voor de verhoging van bepaalde speci fieke zorgkosten is als allereerste vereist dat uw drempelinkomen niet hoger is dan (voor fiscale partners wordt dit bedrag niet verdubbeld, hun geza menlijke drempelinkomen mag niet ho ger zijn dan ). Wie op 1 januari 2011 jonger was dan 65 jaar, mag bepaal de specifieke zorgkosten verhogen met 40%. Dat was bij de aangifte over 2010 nog 70%. Wie op die datum 65 jaar of ouder is mag deze kosten met 113% verhogen; dat percentage is hetzelfde gebleven. Zie pa ragraaf 8.4f. Aanvullende alleenstaande ouderkorting Deze heffingskorting voor alleenstaande ouders die geld buiten het huishouden verdienen, is opgegaan in de alleenstaan de ouderkorting. Inhoudelijk verandert er niets. Heffingskorting maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal 8 Belastinggids2012.indb 8 voorwaarden voldoet. Bent u slechts een deel van het jaar elkaars fiscale partner, dan kunt u nog wel kiezen voor uitbrei ding daarvan naar een heel jaar. Over de gevolgen van het fiscale partnerschap kunt u lezen in paragraaf 2.3. Voor gehuwden die duurzaam gescheiden leven, verandert er heel wat. Tot 1 janua ri 2011 waren zij geen fiscale partners en deed ieder aangifte van eigen inkomen en vermogen. Vanaf 1 januari 2011 is het duurzaam gescheiden leven niet meer van belang voor het partnerschap. Gehuwden zijn elkaars fiscale partners, punt uit. Wilt u een einde maken aan het fiscale partnerschap, dan moet u een echtschei ding (of een scheiding van tafel en bed) aanvragen én niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan. U kunt dit, mét voor beelden, allemaal nalezen in paragraaf 2.2d. Dit betekent heel veel praktische proble men voor mensen die misschien al sinds jaar en dag gescheiden leven zonder offi cieel te zijn gescheiden. Zij leiden vaak een leven los van elkaar, ook fiscaal. Maar nu zijn zij ineens weer fiscale partners en moeten zij van een aantal posten geza menlijk aangifte doen, zoals het vermo gen in box 3. Bovendien worden drempels en dergelijke ineens weer berekend over het gezamenlijke inkomen. Hoe zij dat op moeten lossen, is ons een raadsel. Nog een laatste aandachtspunt voor ge huwde fiscale partners. Partners kun nen samen maar één eigen woning in fiscale zin hebben. Voor duurzaam ge scheiden levende echtgenoten geldt daar op een uitzondering: zij kunnen ieder een eigen woning hebben. Dat geldt in ieder geval in de periode van 24 maanden in de echtscheidingsregeling (paragraaf 4.1a), maar hoogstwaarschijnlijk ook na die periode. Het ministerie van Finan ciën heeft hierover nog geen uitsluitsel gegeven, de wettekst met toelichting is onduidelijk.

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ +++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ Belastinggids 2013 GELDGIDS 1 JANUARI 2013 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 1 9, 7 5 Met gratis belastinghulp

Nadere informatie

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers De nieuwe werkkostenregeling +++

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers De nieuwe werkkostenregeling +++ +++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2012 +++ De nieuwe werkkostenregeling +++ Belastinggids 2012 GELDGIDS 1 JA NUA RI 2012 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 18,50 Met gratis belastinghulp online

Nadere informatie

+++ Wat is n ieuw i n de a a n g i f te +++ Cijfer s Bezwa a r maken tegen de WOZ +++

+++ Wat is n ieuw i n de a a n g i f te +++ Cijfer s Bezwa a r maken tegen de WOZ +++ +++ Wat is n ieuw i n de a a n g i f te +++ Cijfer s 2 011 +++ Bezwa a r maken tegen de WOZ +++ Service Neem nú een abonnement op de Geldgids Geldgids + internet + mobiel voor 61* per jaar Voorwaarden

Nadere informatie

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ +++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ Belastinggids 2013 GELDGIDS 1 JANUARI 2013 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 1 9, 7 5 Met gratis belastinghulp

Nadere informatie

BelastinggidsGELDGIDS 2014 NR 1 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ

BelastinggidsGELDGIDS 2014 NR 1 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ BelastinggidsGELDGIDS 2014 NR 1 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 2014 Praktisch naslagwerk voor het hele jaar Aangifte Inkomstenbelasting 2013 Met gratis online-aangiftehulp Wat is nieuw in de aangifte?

Nadere informatie

BelastinggidsGELDGIDS 2015 NR 1

BelastinggidsGELDGIDS 2015 NR 1 BelastinggidsGELDGIDS 2015 NR 1 21 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 2015 Praktisch naslagwerk voor het hele jaar Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Met gratis online-aangiftehulp Wat is nieuw in de aangifte?

Nadere informatie

BelastinggidsGELDGIDS 2014 NR 1

BelastinggidsGELDGIDS 2014 NR 1 BelastinggidsGELDGIDS 2014 NR 1 20 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 2014 Praktisch naslagwerk voor het hele jaar Aangifte Inkomstenbelasting 2013 Met gratis online-aangiftehulp Wat is nieuw in de aangifte?

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

BelastinggidsGELDGIDS 2015 NR 1

BelastinggidsGELDGIDS 2015 NR 1 BelastinggidsGELDGIDS 2015 NR 1 21 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 2015 Praktisch naslagwerk voor het hele jaar Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Met gratis online-aangiftehulp Wat is nieuw in de aangifte?

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2014

Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Checklist belastingaangifte particulieren 2014 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2014. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij u onderstaande

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat to stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2011 zijn veel gegevens nodig. Aan de hand van deze checklist stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting

Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Vragenformulier/checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting Wij verzoeken u dan ook de vragenlijst door te nemen en de op u van toepassing zijnde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent...

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... 3 Tarief in het jaar van 65 worden... 4 Tarief in box 2... 4 Verliesverrekening

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz

Accountantskantoor Schoonbrood Sint Antoniusplein 2-6129 EW Urmond 046 433 43 30 - email: info@schoonbrood.biz GEGEVENS AANGIFTE 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen de gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Voordeel behalen met je belastingaangifte

Voordeel behalen met je belastingaangifte Online Seminar Voordeel behalen met je belastingaangifte IB2016 Wat zie je? Video Slides Chat Wat zie je? Video Slides Chat Onderwerpen Wijzigingen in aangifte 2016 t.o.v. 2015 Tips bij je aangifte Tips

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008 Kerncijfers 2008...2 Wijzigingen in de belastingheffing...3 1 Inkomstenbelasting...3 1.1 Tarieven...3 1.2 Heffingskortingen...4 1.3 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting...6 1.4 Teruggaafgrens loonbelasting

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING BIJ OVERLIJDEN 2012 PERSOONLIJKE GEGEVENS

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING BIJ OVERLIJDEN 2012 PERSOONLIJKE GEGEVENS CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING BIJ OVERLIJDEN 2012 PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens erflater Deze gegevens vindt u als erfgenaam grotendeels op het voorblad van het aangifteformulier of op de uitnodiging

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Checklist: 1 van 5 pagina's. CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2012 Voor een aangifte inkomstenbelasting is het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte het startpunt.

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Belastingspecial 2013

Belastingspecial 2013 Belastingspecial 2013 Voor uw aangifte Inkomstenbelasting over 2012 Samengesteld door Leo van Heesch op basis van de door het Ministerie van Financiën verstrekte gegevens d.d. 19 december 2012. Inleiding

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

CHECKLIST 2007. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 CHECKLIST 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben

Nadere informatie