In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen."

Transcriptie

1 1 van 9 14/06/ :33 Ondersteuning van startende ondernemingen In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 Fiscaal voordeel voor inbreng in kapitaal ( tax shelter voor startende ondernemingen ) 1.1 Principe Er wordt een belastingvermindering verleend voor de betalingen in geld, al dan niet via een crowdfundingplatform of via een startersfonds, voor nieuwe aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap en waarop de belastingplichtige heeft ingeschreven naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan en die hij volledig heeft volstort (artikel , 1, eerste lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze maatregel wordt door de regering de tax shelter voor startende ondernemingen genoemd, naar analogie met de tax shelter voor de filmindustrie. De Koning bepaalt, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, de voorwaarden waaraan een startersfonds moet voldoen, alsmede de formaliteiten die een startersfonds moet vervullen. Combinatie met vvpr-bis-regeling Vermits het gaat om kapitaalinbrengen na , kunnen de dividenden die voortkomen uit de aandelen waarvoor de belastingvermindering wordt verleend in aanmerking komen voor de toepassing van het tarief van 20% en 15% indien aan de voorwaarden van artikel 269, 2, WIB 92 is voldaan (Vvpr-bisaandelen (inbrengen vanaf 1 juli 2013)) (MvT bij het ontwerp van Inwerkingtreding De hier bedoelde belastingvermindering is van toepassing op de uitgaven voor het verwerven van aandelen die worden uitgegeven vanaf (artikel 94 van het ontwerp van 1.2 Bedrag van de belastingvermindering Voor een kleine onderneming De belastingvermindering is gelijk aan 30% van het in aanmerking te nemen bedrag (artikel , 1, achtste lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Voor een micro-onderneming Voormeld percentage wordt verhoogd tot 45% voor de betalingen voor het verwerven van

2 2 van 9 14/06/ :33 aandelen van een vennootschap die voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, een vennootschap is die tevens aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria voldoet (artikel , 1, negende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): het balanstotaal bedraagt niet meer dan EUR; de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedraagt niet meer dan EUR; het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10. Voormelde criteria zijn deze van een micro-onderneming van de Boekhoudrichtlijn (Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad). De bedragen in euro vermeld in deze paragraaf worden niet geïndexeerd overeenkomstig artikel 178 (artikel , 1, tiende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Per belastingplichtige In geval van een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot aanspraak maken op de belastingvermindering voor de uitgaven die hij heeft gedaan (MvT bij het ontwerp van 1.3 Maximale investering In hoofde van de belastingplichtige - investeerder De betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van EUR per belastbaar tijdperk (artikel , 1, zesde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Dit bedrag wordt niet geïndexeerd overeenkomstig artikel 178 (artikel , 1, tiende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van In hoofde van de vennootschap (Zie hierna, voorwaarden.) 1.4 Voorwaarden waaraan de vennootschap moet voldoen Startende vennootschap Principe De maatregel betreft de uitgifte van nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven naar

3 3 van 9 14/06/ :33 aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap (artikel , 1, eerste lid, WIB 92). Het is dus de datum van de inschrijving op de kapitaalverhoging door de belastingplichtige en niet de datum van de effectieve storting van de inbreng die bepaalt of de kapitaalinbreng al dan niet een kapitaalinbreng is in een startende onderneming. Volstorting in geld bij oprichting of kapitaalverhoging Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, zo blijkt uit artikel WIB 92, is vereist dat de betaling voor de aandelen gebeurt naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van de kapitaalverhoging en dat de aandelen volstort zijn. Wanneer de nieuwe aandelen niet onmiddellijk worden volstort en de vennootschap het niet-gestorte kapitaal later opvraagt, kunnen die latere betalingen niet meer in aanmerking komen voor de belastingvermindering, ook niet wanneer ze binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvinden (MvT bij het ontwerp van Inbrengen in natura komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering, enkel inbrengen in geld (MvT bij het ontwerp van Aanvang termijn van vier jaar - verderzetting werkzaamheid Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat uit de verderzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon (eenmanszaak) of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van vier jaar vermeld in het eerste lid aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke persoon of rechtspersoon (artikel , 1, vierde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Andere voorwaarden Artikel , WIB 92 is van toepassing op de aandelen van een vennootschap die terzelfdertijd aan alle onderstaande voorwaarden voldoet (artikel , 1, derde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): 1. de vennootschap is een binnenlandse vennootschap; 2. de vennootschap is niet opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen; 3. de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het W.Venn. als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan ( kleine onderneming ; voor meer omtrent het begrip kleine onderneming, zie 'Het begrip kleine vennootschap '); 4. de vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap; 5. de vennootschap is geen vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke

4 4 van 9 14/06/ :33 rechten met betrekking tot dergelijke goederen zijn ondergebracht, waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap een opdracht of functies als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1, WIB 92 uitoefenen, hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben; 6. de vennootschap is geen vennootschap die is opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten; 7. de vennootschap is een niet-beursgenoteerde vennootschap; 8. de vennootschap heeft nog geen kapitaalvermindering doorgevoerd of dividenden uitgekeerd; 9. de vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure; 10. de vennootschap gebruikt de ontvangen sommen niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen; 11. de vennootschap heeft op het ogenblik van de betaling van de in het eerste en tweede lid bedoelde sommen door de belastingplichtige niet meer dan euro ontvangen via de toepassing van dit artikel, met inbegrip van de betalingen van de belastingplichtige. Participatie van 30% of meer De belastingvermindering is niet van toepassing op de betalingen voor het verwerven van aandelen met betrekking tot het gedeelte van die aandelen waardoor de belastingplichtige een vertegenwoordiging van meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal bekomt (artikel , 1, zevende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze uitsluiting geldt dus enkel voor het gedeelte dat het percentage van 30% overschrijdt (MvT bij het ontwerp van In aanmerking voor andere belastingvermindering De belastingvermindering is niet van toepassing op bedragen die in aanmerking zijn genomen voor de toepassing van artikel 145-1, 4 (werkgeversaandelen) of (aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds) (artikel , 1, vijfde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Inbreng van bedrijfsleider, vast vertegenwoordiger of aannemings- of lastgevingsovereenkomst De belastingvermindering is niet van toepassing op betalingen voor de verwerving van aandelen in een vennootschap (artikel , 1, vijfde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): waarin de belastingplichtige, rechtstreeks of onrechtstreeks, een in artikel 32, eerste lid WIB 92, bedoelde bedrijfsleider is; waarin de belastingplichtige als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap

5 5 van 9 14/06/ :33 een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent; die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan de belastingplichtige aandeelhouder is en waarbij die andere vennootschap zich ertoe heeft verbonden om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in de eerste vennootschap. De notie bedrijfsleider is in deze context dus breed ingevuld: het gaat zowel om degenen die als natuurlijk persoon een mandaat of een functie als zelfstandige directeur opnemen (artikel 32, eerste lid WIB 92) als om diegenen die via een managementvennootschap een mandaat of een functie als bedrijfsleider uitoefenen (MvT bij het ontwerp van 1.5 Formaliteiten voorleggen van stukken De betalingen voor aandelen komen voor de belastingvermindering in aanmerking op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting van het belastbare tijdperk waarin de betaling is gedaan de stukken overlegt waaruit blijkt dat (artikel , 2, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): voldaan is aan de in 1 gestelde voorwaarden; hij de aandelen in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft en deze op het einde van dat belastbaar tijdperk nog in zijn bezit heeft. 1.6 Terugname van de vermindering onder vorm van federale belastingvermeerdering Bewijs van behoud De in 1 vermelde vermindering wordt slechts behouden op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangiften in de personenbelasting van de volgende vier belastbare tijdperken het bewijs levert dat hij de betrokken aandelen nog in zijn bezit heeft. Aan deze voorwaarde moet niet worden voldaan met ingang van het belastbare tijdperk waarin de belastingplichtige aandeelhouder is overleden (artikel , 3, eerste lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Wanneer een belastingplichtige voor een van de vier belastbare tijdperken die volgen op het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering is verleend niet kan aantonen dat hij de aandelen nog in zijn bezit heeft, zal er worden van uitgegaan dat hij ze op 1 januari van dat belastbaar tijdperk heeft vervreemd (MvT bij het ontwerp van Terugname bij vervreemding Wanneer de betrokken aandelen anders dan bij overlijden worden overgedragen binnen de 48 maanden na de aanschaffing ervan, wordt de totale belasting met betrekking tot de inkomsten van het jaar van de vervreemding vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan het aantal volle maanden die overblijven tot het einde van de periode van 48 maanden x 1/48ste van de

6 6 van 9 14/06/ :33 overeenkomstig paragraaf 1 voor die aandelen werkelijk verkregen belastingvermindering (artikel , 3, tweede lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze terugname gebeurt onder de vorm van een federale belastingvermeerdering (aanpassing van de artikelen 175 en 290, WIB 92). De Koning bepaalt de wijze waarop het in de 2 en 3, eerste lid, beoogde bewijs wordt geleverd (artikel , 4, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van 2 Vrijstelling voor intresten uit leningen aan startende ondernemingen 2.1 Principe Deze vrijstelling heeft tot doel crowdfunding voor startende kmo s aan te moedigen. Daartoe wordt de opbrengst van leningen uitgegeven in het kader van crowdfunding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. Crowdfunding (vrij vertaald: 'financiering door de menigte' of 'financiering door het brede publiek') verwijst naar initiatieven waarbij - vaak via internet - geld bij het publiek wordt opgehaald voor een specifiek doel. Om dat geld bij elkaar te krijgen, stelt de initiatiefnemer het project voor en vermeldt hij het benodigde bedrag voor de verwezenlijking van het project. Het basisidee van crowdfunding is dat vele consumenten een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen samen een project financieren (MvT bij het ontwerp van De inkomsten van roerende goederen en kapitalen omvatten niet de intresten van nieuwe, buiten de beroepswerkzaamheid van de kredietgever afgesloten leningen met betrekking tot de eerste schijf van EUR (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2016: EUR) per jaar en per belastingplichtige die gedurende vier jaar werd uitgeleend door een natuurlijk persoon aan een onderneming met tussenkomst van een crowdfundingplatform teneinde die onderneming in staat te stellen nieuwe economische initiatieven te financieren (artikel 21, 13, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze vrijstelling laat de toepassing van artikel 18, eerste lid, 4, en tweede lid, (te weten, herkwalificatie van intresten in dividenden) onverlet (cf. voormelde wetsbepaling). Inwerkingtreding De hier bedoelde vrijstelling is van toepassing op de vanaf afgesloten leningen (artikel 101 van het ontwerp van 2.2 Maximale investering De vrijstelling geldt voor intresten die betrekking hebben op de eerste schijf van EUR (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2016). Om deze te berekenen, moet bij elke intrestbetaling rekening worden gehouden met het totaal van de beoogde leningen die nog niet afgelopen zijn en die in de loop van de vier vorige jaren werden afgesloten. Vermits er geen maximumduur van de leningen is vastgelegd, moet deze

7 7 van 9 14/06/ :33 berekening in de loop van de tijd verschuiven telkens op basis van een periode van vier jaar (MvT bij het ontwerp van 2.3 Voorwaarden De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd (artikel 21, 13, WIB 92): 1. de kredietnemer is een kleine of middelgrote onderneming op grond van artikel 15 van het W.Venn. of is een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van het voormelde artikel 15; 2. de kredietnemer is sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO); Deze ondernemingen moeten 'startende' ondernemingen zijn die nog geen vier jaar bestaan. Het moet wel degelijk gaan om leningen die nieuwe initiatieven financieren en niet het louter onderbrengen in een vennootschap van activiteiten die voorheen reeds als natuurlijke persoon werden uitgeoefend of het overbrengen van bestaande activiteiten van de ene naar de andere vennootschap door inbreng, fusie, splitsing of een daarmee gelijkgestelde verrichting (MvT bij het ontwerp van Om te bepalen wanneer de periode van 4 jaar aanvangt, kan worden uitgegaan van ofwel het moment waarop de onderneming haar economische activiteit begint, ofwel het moment waarop ze belastingplichtig is voor de economische werkzaamheid die ze uitoefent. De onderneming wordt geacht haar economische activiteit aan te vangen vanaf de eerste niet-promotionele commerciële verkoop (MvT bij het ontwerp van 3. de leningen zijn afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen intrestvoet voor een minimale looptijd van 4 jaar; Om de minimale looptijd van 4 jaar te bepalen, moet men vertrekken van de datum die wordt verstrekt door het crowdfundingplatform (MvT bij het ontwerp van 4. de herfinancieringsleningen worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van deze maatregel. Niet-beursgenoteerde ondernemingen Deze kmo s mogen niet beursgenoteerd zijn. Dit betekent dat zij niet genoteerd mogen zijn op een officiële effectenbeurs, met uitzondering van alternatieve handelsplatformen. Onder alternatieve handelsplatformen wordt verstaan een multilateraal onderhandelingssysteem in de zin van artikel 4, paragraaf 1, punt 15 van de Richtlijn 2001/39/EU, waar de meerderheid van de financiële instrumenten toegelaten tot de handel worden uitgegeven door kmo s (MvT bij het ontwerp van 2.4 Personeel toepassingsgebied De natuurlijke personen die de vrijstelling kunnen verkrijgen van de intresten zijn diegenen die kunnen worden beschouwd als onafhankelijke privé-investeerders, waaronder ook de ondernemers en bedrijfsleiders die handelen als privépersoon (MvT bij het ontwerp van

8 8 van 9 14/06/ :33 Alleen door privéspaarders geïnvesteerde bedragen genieten van de voorgestelde maatregel. Net als de eerste schijven van EUR (niet-geïndexeerd bedrag) van de inkomsten uit spaardeposito's en de 125 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) van dividenden van de erkende coöperatieve vennootschappen, geldt de belastingvrijstelling van die inkomsten niet voor de aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen (MvT bij het ontwerp van 3 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen 3.1 Principe Er wordt voorzien in een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende kmo s die minder dan 4 jaar oud zijn (artikel , WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Inwerkingtreding Deze vrijstelling is van toepassing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf (artikel 96 van het ontwerp van De maatregel is van toepassing op alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, ook al dateert hun inschrijving in de KBO van vóór De maatregel kan worden gecumuleerd met alle andere maatregelen inzake niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing (MvT bij het ontwerp van 3.2 Tarief van de vrijstelling 10% De in het tweede lid omschreven werkgevers die bezoldigingen van werknemers betalen of toekennen en die krachtens artikel 270, 1, WIB 92 schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op deze bezoldigingen, worden ervan vrijgesteld 10% van die bedrijfsvoorheffing in de schatkist te storten, op voorwaarde dat de genoemde voorheffing volledig op die bezoldigingen wordt ingehouden (artikel , eerste lid, WIB 92). 20% voor een micro-vennootschap in de zin van de Boekhoudrichtlijn Het in het eerste lid vermelde percentage wordt verhoogd tot 20% wanneer de werkgever op het einde van het belastbaar tijdperk tevens aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria, waarvan de bedragen in euro niet worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, voldoet (artikel , vierde lid, WIB 92): 1. het balanstotaal bedraagt niet meer dan EUR; 2. de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedraagt niet meer dan EUR;

9 9 van 9 14/06/ :33 3. het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan Personeel toepassingsgebied De vrijstelling is van toepassing op startende kmo-vennootschappen. Dit wordt wettelijk als volgt vertaald. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op werkgevers die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen (artikel , tweede lid, WIB 92): 1. de werkgever valt onder het toepassingsgebied van de Wet van betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; 2. de werkgever wordt aangemerkt als kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het W.Venn. of is een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van het voormelde artikel 15; 3. de werkgever is sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wanneer de werkgever een werkzaamheid verderzet die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden vermeld in het tweede lid, 3, aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke of rechtspersoon (artikel , derde lid, WIB 92). Dat laatste zal bv. het geval zijn bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap of wanneer een nieuwe onderneming wordt opgericht om een bestaande onderneming over te nemen. Uitgesloten vennootschappen: ondernemingen in moeilijkheden De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast door een werkgever (artikel , vijfde lid, WIB 92): waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer van het actief geheel of ten dele is ontnomen zoals bepaald in de artikelen 7 en 8 van de Faillissementswet; waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend zoals bedoeld in artikel 23 van de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen; die een ontbonden vennootschap is en zich in staat van vereffening bevindt. 3.4 Combineerbaar met andere vrijstellingen van doorstorting De maatregel kan worden gecumuleerd met alle andere maatregelen inzake niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing (MvT bij het ontwerp van INKOMSTENBELASTINGEN Dirk Geerts 19/05/2015 Toevoegen aan bladwijzers

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u...

Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Page 1 of 10 Home > FAQ Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) - Versie van toepassing op aandelen u... Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde startersvennootschappen

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde startersvennootschappen De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde startersvennootschappen Op 18 augustus 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Programmawet van 10 augustus 2015 waarin een aantal

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 24 juli 2015 werd de Programmawet 2015 goedgekeurd. Dit houdt in dat de tax shelterregeling die hierin

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 In de Kamer werd op 1 juni de Programmawet 2015 ingediend. We hebben dus thans een meer concreet beeld

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 18 augustus 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Programmawet van 10 augustus 2015. Hierin

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering?

Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering? p. 4/ De programmawet van 10 augustus 2015 (2) Maatregelen voor

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Incentive (znw. de ~ m, ~s), [ɪn'sɛntɪf] Aanzet, aanhef (lat. in-canere) Stimulans, aansporing, motief, prikkel Aanmoedigingspremie,

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Flash INHOUD. De regering Michel I is al een tijdje uit de startblokken en had in. Steun voor starters

Flash INHOUD. De regering Michel I is al een tijdje uit de startblokken en had in. Steun voor starters BEROEPSVERENIGING VOOR BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN MAKLU Maklu-Uitgevers, Somersstraat 13/15, 2018 Antwerpen, www.maklu.be driemaandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 3 - Juli - Augustus - September afgiftekantoor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN. Georg Szabo - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron

CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN. Georg Szabo - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron INHOUD 1. Definitie : wat is crowdfunding 2. Historiek, omvang en kadering 3. Soorten Crowdfunding 4. Juridische

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU Richtlijn 2013/34/EU Chronologie tot op heden : 26/06/2013 : EUR Richtlijn 19/06/2015 : De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en KB goed 10/11/2015 : wetsontwerp : Bron : parlementaire stukken

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak?

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Bij wet van 18 december 2015 werd de Europese Boekhoudrichtlijn omgezet in Belgisch recht. Hierdoor wijzigde de bestaande definitie

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen? Winwinlening Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening Aan welke moet de kredietnemer voldoen? Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen. Een

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen:

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen: Toelichting 275 U 1/5 TOELICHTING 275 U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

BEBOTAX BV ovv BVBA Jaargang 20 nr 3 Aalbroekstraat 54 15 november 2006 B-9890 GAVERE. Nieuwsbrief

BEBOTAX BV ovv BVBA Jaargang 20 nr 3 Aalbroekstraat 54 15 november 2006 B-9890 GAVERE. Nieuwsbrief A. Voor alle belastingplichtigen 1. BTW bij privé-gebruik van een woning Wanneer een belastingplichtige natuurlijke persoon een gebouw tegelijk voor zijn economische activiteit en voor privé-doeleinden

Nadere informatie