In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen."

Transcriptie

1 1 van 9 14/06/ :33 Ondersteuning van startende ondernemingen In het ontwerp van programmawet werden een aantal maatregelen opgenomen die het starten van een onderneming moeten aanmoedigen. 1 Fiscaal voordeel voor inbreng in kapitaal ( tax shelter voor startende ondernemingen ) 1.1 Principe Er wordt een belastingvermindering verleend voor de betalingen in geld, al dan niet via een crowdfundingplatform of via een startersfonds, voor nieuwe aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap en waarop de belastingplichtige heeft ingeschreven naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan en die hij volledig heeft volstort (artikel , 1, eerste lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze maatregel wordt door de regering de tax shelter voor startende ondernemingen genoemd, naar analogie met de tax shelter voor de filmindustrie. De Koning bepaalt, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, de voorwaarden waaraan een startersfonds moet voldoen, alsmede de formaliteiten die een startersfonds moet vervullen. Combinatie met vvpr-bis-regeling Vermits het gaat om kapitaalinbrengen na , kunnen de dividenden die voortkomen uit de aandelen waarvoor de belastingvermindering wordt verleend in aanmerking komen voor de toepassing van het tarief van 20% en 15% indien aan de voorwaarden van artikel 269, 2, WIB 92 is voldaan (Vvpr-bisaandelen (inbrengen vanaf 1 juli 2013)) (MvT bij het ontwerp van Inwerkingtreding De hier bedoelde belastingvermindering is van toepassing op de uitgaven voor het verwerven van aandelen die worden uitgegeven vanaf (artikel 94 van het ontwerp van 1.2 Bedrag van de belastingvermindering Voor een kleine onderneming De belastingvermindering is gelijk aan 30% van het in aanmerking te nemen bedrag (artikel , 1, achtste lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Voor een micro-onderneming Voormeld percentage wordt verhoogd tot 45% voor de betalingen voor het verwerven van

2 2 van 9 14/06/ :33 aandelen van een vennootschap die voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, een vennootschap is die tevens aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria voldoet (artikel , 1, negende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): het balanstotaal bedraagt niet meer dan EUR; de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedraagt niet meer dan EUR; het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10. Voormelde criteria zijn deze van een micro-onderneming van de Boekhoudrichtlijn (Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad). De bedragen in euro vermeld in deze paragraaf worden niet geïndexeerd overeenkomstig artikel 178 (artikel , 1, tiende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Per belastingplichtige In geval van een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot aanspraak maken op de belastingvermindering voor de uitgaven die hij heeft gedaan (MvT bij het ontwerp van 1.3 Maximale investering In hoofde van de belastingplichtige - investeerder De betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van EUR per belastbaar tijdperk (artikel , 1, zesde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Dit bedrag wordt niet geïndexeerd overeenkomstig artikel 178 (artikel , 1, tiende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van In hoofde van de vennootschap (Zie hierna, voorwaarden.) 1.4 Voorwaarden waaraan de vennootschap moet voldoen Startende vennootschap Principe De maatregel betreft de uitgifte van nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven naar

3 3 van 9 14/06/ :33 aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap (artikel , 1, eerste lid, WIB 92). Het is dus de datum van de inschrijving op de kapitaalverhoging door de belastingplichtige en niet de datum van de effectieve storting van de inbreng die bepaalt of de kapitaalinbreng al dan niet een kapitaalinbreng is in een startende onderneming. Volstorting in geld bij oprichting of kapitaalverhoging Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, zo blijkt uit artikel WIB 92, is vereist dat de betaling voor de aandelen gebeurt naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van de kapitaalverhoging en dat de aandelen volstort zijn. Wanneer de nieuwe aandelen niet onmiddellijk worden volstort en de vennootschap het niet-gestorte kapitaal later opvraagt, kunnen die latere betalingen niet meer in aanmerking komen voor de belastingvermindering, ook niet wanneer ze binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvinden (MvT bij het ontwerp van Inbrengen in natura komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering, enkel inbrengen in geld (MvT bij het ontwerp van Aanvang termijn van vier jaar - verderzetting werkzaamheid Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat uit de verderzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon (eenmanszaak) of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van vier jaar vermeld in het eerste lid aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke persoon of rechtspersoon (artikel , 1, vierde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Andere voorwaarden Artikel , WIB 92 is van toepassing op de aandelen van een vennootschap die terzelfdertijd aan alle onderstaande voorwaarden voldoet (artikel , 1, derde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): 1. de vennootschap is een binnenlandse vennootschap; 2. de vennootschap is niet opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen; 3. de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het W.Venn. als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan ( kleine onderneming ; voor meer omtrent het begrip kleine onderneming, zie 'Het begrip kleine vennootschap '); 4. de vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap; 5. de vennootschap is geen vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke

4 4 van 9 14/06/ :33 rechten met betrekking tot dergelijke goederen zijn ondergebracht, waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap een opdracht of functies als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1, WIB 92 uitoefenen, hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben; 6. de vennootschap is geen vennootschap die is opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten; 7. de vennootschap is een niet-beursgenoteerde vennootschap; 8. de vennootschap heeft nog geen kapitaalvermindering doorgevoerd of dividenden uitgekeerd; 9. de vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure; 10. de vennootschap gebruikt de ontvangen sommen niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen; 11. de vennootschap heeft op het ogenblik van de betaling van de in het eerste en tweede lid bedoelde sommen door de belastingplichtige niet meer dan euro ontvangen via de toepassing van dit artikel, met inbegrip van de betalingen van de belastingplichtige. Participatie van 30% of meer De belastingvermindering is niet van toepassing op de betalingen voor het verwerven van aandelen met betrekking tot het gedeelte van die aandelen waardoor de belastingplichtige een vertegenwoordiging van meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal bekomt (artikel , 1, zevende lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze uitsluiting geldt dus enkel voor het gedeelte dat het percentage van 30% overschrijdt (MvT bij het ontwerp van In aanmerking voor andere belastingvermindering De belastingvermindering is niet van toepassing op bedragen die in aanmerking zijn genomen voor de toepassing van artikel 145-1, 4 (werkgeversaandelen) of (aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds) (artikel , 1, vijfde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Inbreng van bedrijfsleider, vast vertegenwoordiger of aannemings- of lastgevingsovereenkomst De belastingvermindering is niet van toepassing op betalingen voor de verwerving van aandelen in een vennootschap (artikel , 1, vijfde lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): waarin de belastingplichtige, rechtstreeks of onrechtstreeks, een in artikel 32, eerste lid WIB 92, bedoelde bedrijfsleider is; waarin de belastingplichtige als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap

5 5 van 9 14/06/ :33 een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent; die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan de belastingplichtige aandeelhouder is en waarbij die andere vennootschap zich ertoe heeft verbonden om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in de eerste vennootschap. De notie bedrijfsleider is in deze context dus breed ingevuld: het gaat zowel om degenen die als natuurlijk persoon een mandaat of een functie als zelfstandige directeur opnemen (artikel 32, eerste lid WIB 92) als om diegenen die via een managementvennootschap een mandaat of een functie als bedrijfsleider uitoefenen (MvT bij het ontwerp van 1.5 Formaliteiten voorleggen van stukken De betalingen voor aandelen komen voor de belastingvermindering in aanmerking op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de personenbelasting van het belastbare tijdperk waarin de betaling is gedaan de stukken overlegt waaruit blijkt dat (artikel , 2, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van programmawet): voldaan is aan de in 1 gestelde voorwaarden; hij de aandelen in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft en deze op het einde van dat belastbaar tijdperk nog in zijn bezit heeft. 1.6 Terugname van de vermindering onder vorm van federale belastingvermeerdering Bewijs van behoud De in 1 vermelde vermindering wordt slechts behouden op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangiften in de personenbelasting van de volgende vier belastbare tijdperken het bewijs levert dat hij de betrokken aandelen nog in zijn bezit heeft. Aan deze voorwaarde moet niet worden voldaan met ingang van het belastbare tijdperk waarin de belastingplichtige aandeelhouder is overleden (artikel , 3, eerste lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Wanneer een belastingplichtige voor een van de vier belastbare tijdperken die volgen op het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering is verleend niet kan aantonen dat hij de aandelen nog in zijn bezit heeft, zal er worden van uitgegaan dat hij ze op 1 januari van dat belastbaar tijdperk heeft vervreemd (MvT bij het ontwerp van Terugname bij vervreemding Wanneer de betrokken aandelen anders dan bij overlijden worden overgedragen binnen de 48 maanden na de aanschaffing ervan, wordt de totale belasting met betrekking tot de inkomsten van het jaar van de vervreemding vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan het aantal volle maanden die overblijven tot het einde van de periode van 48 maanden x 1/48ste van de

6 6 van 9 14/06/ :33 overeenkomstig paragraaf 1 voor die aandelen werkelijk verkregen belastingvermindering (artikel , 3, tweede lid, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze terugname gebeurt onder de vorm van een federale belastingvermeerdering (aanpassing van de artikelen 175 en 290, WIB 92). De Koning bepaalt de wijze waarop het in de 2 en 3, eerste lid, beoogde bewijs wordt geleverd (artikel , 4, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van 2 Vrijstelling voor intresten uit leningen aan startende ondernemingen 2.1 Principe Deze vrijstelling heeft tot doel crowdfunding voor startende kmo s aan te moedigen. Daartoe wordt de opbrengst van leningen uitgegeven in het kader van crowdfunding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. Crowdfunding (vrij vertaald: 'financiering door de menigte' of 'financiering door het brede publiek') verwijst naar initiatieven waarbij - vaak via internet - geld bij het publiek wordt opgehaald voor een specifiek doel. Om dat geld bij elkaar te krijgen, stelt de initiatiefnemer het project voor en vermeldt hij het benodigde bedrag voor de verwezenlijking van het project. Het basisidee van crowdfunding is dat vele consumenten een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen samen een project financieren (MvT bij het ontwerp van De inkomsten van roerende goederen en kapitalen omvatten niet de intresten van nieuwe, buiten de beroepswerkzaamheid van de kredietgever afgesloten leningen met betrekking tot de eerste schijf van EUR (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2016: EUR) per jaar en per belastingplichtige die gedurende vier jaar werd uitgeleend door een natuurlijk persoon aan een onderneming met tussenkomst van een crowdfundingplatform teneinde die onderneming in staat te stellen nieuwe economische initiatieven te financieren (artikel 21, 13, WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Deze vrijstelling laat de toepassing van artikel 18, eerste lid, 4, en tweede lid, (te weten, herkwalificatie van intresten in dividenden) onverlet (cf. voormelde wetsbepaling). Inwerkingtreding De hier bedoelde vrijstelling is van toepassing op de vanaf afgesloten leningen (artikel 101 van het ontwerp van 2.2 Maximale investering De vrijstelling geldt voor intresten die betrekking hebben op de eerste schijf van EUR (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2016). Om deze te berekenen, moet bij elke intrestbetaling rekening worden gehouden met het totaal van de beoogde leningen die nog niet afgelopen zijn en die in de loop van de vier vorige jaren werden afgesloten. Vermits er geen maximumduur van de leningen is vastgelegd, moet deze

7 7 van 9 14/06/ :33 berekening in de loop van de tijd verschuiven telkens op basis van een periode van vier jaar (MvT bij het ontwerp van 2.3 Voorwaarden De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd (artikel 21, 13, WIB 92): 1. de kredietnemer is een kleine of middelgrote onderneming op grond van artikel 15 van het W.Venn. of is een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van het voormelde artikel 15; 2. de kredietnemer is sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO); Deze ondernemingen moeten 'startende' ondernemingen zijn die nog geen vier jaar bestaan. Het moet wel degelijk gaan om leningen die nieuwe initiatieven financieren en niet het louter onderbrengen in een vennootschap van activiteiten die voorheen reeds als natuurlijke persoon werden uitgeoefend of het overbrengen van bestaande activiteiten van de ene naar de andere vennootschap door inbreng, fusie, splitsing of een daarmee gelijkgestelde verrichting (MvT bij het ontwerp van Om te bepalen wanneer de periode van 4 jaar aanvangt, kan worden uitgegaan van ofwel het moment waarop de onderneming haar economische activiteit begint, ofwel het moment waarop ze belastingplichtig is voor de economische werkzaamheid die ze uitoefent. De onderneming wordt geacht haar economische activiteit aan te vangen vanaf de eerste niet-promotionele commerciële verkoop (MvT bij het ontwerp van 3. de leningen zijn afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen intrestvoet voor een minimale looptijd van 4 jaar; Om de minimale looptijd van 4 jaar te bepalen, moet men vertrekken van de datum die wordt verstrekt door het crowdfundingplatform (MvT bij het ontwerp van 4. de herfinancieringsleningen worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van deze maatregel. Niet-beursgenoteerde ondernemingen Deze kmo s mogen niet beursgenoteerd zijn. Dit betekent dat zij niet genoteerd mogen zijn op een officiële effectenbeurs, met uitzondering van alternatieve handelsplatformen. Onder alternatieve handelsplatformen wordt verstaan een multilateraal onderhandelingssysteem in de zin van artikel 4, paragraaf 1, punt 15 van de Richtlijn 2001/39/EU, waar de meerderheid van de financiële instrumenten toegelaten tot de handel worden uitgegeven door kmo s (MvT bij het ontwerp van 2.4 Personeel toepassingsgebied De natuurlijke personen die de vrijstelling kunnen verkrijgen van de intresten zijn diegenen die kunnen worden beschouwd als onafhankelijke privé-investeerders, waaronder ook de ondernemers en bedrijfsleiders die handelen als privépersoon (MvT bij het ontwerp van

8 8 van 9 14/06/ :33 Alleen door privéspaarders geïnvesteerde bedragen genieten van de voorgestelde maatregel. Net als de eerste schijven van EUR (niet-geïndexeerd bedrag) van de inkomsten uit spaardeposito's en de 125 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) van dividenden van de erkende coöperatieve vennootschappen, geldt de belastingvrijstelling van die inkomsten niet voor de aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen (MvT bij het ontwerp van 3 Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen 3.1 Principe Er wordt voorzien in een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende kmo s die minder dan 4 jaar oud zijn (artikel , WIB 92, zoals ingevoegd door het ontwerp van Inwerkingtreding Deze vrijstelling is van toepassing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf (artikel 96 van het ontwerp van De maatregel is van toepassing op alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, ook al dateert hun inschrijving in de KBO van vóór De maatregel kan worden gecumuleerd met alle andere maatregelen inzake niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing (MvT bij het ontwerp van 3.2 Tarief van de vrijstelling 10% De in het tweede lid omschreven werkgevers die bezoldigingen van werknemers betalen of toekennen en die krachtens artikel 270, 1, WIB 92 schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op deze bezoldigingen, worden ervan vrijgesteld 10% van die bedrijfsvoorheffing in de schatkist te storten, op voorwaarde dat de genoemde voorheffing volledig op die bezoldigingen wordt ingehouden (artikel , eerste lid, WIB 92). 20% voor een micro-vennootschap in de zin van de Boekhoudrichtlijn Het in het eerste lid vermelde percentage wordt verhoogd tot 20% wanneer de werkgever op het einde van het belastbaar tijdperk tevens aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria, waarvan de bedragen in euro niet worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, voldoet (artikel , vierde lid, WIB 92): 1. het balanstotaal bedraagt niet meer dan EUR; 2. de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedraagt niet meer dan EUR;

9 9 van 9 14/06/ :33 3. het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan Personeel toepassingsgebied De vrijstelling is van toepassing op startende kmo-vennootschappen. Dit wordt wettelijk als volgt vertaald. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op werkgevers die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen (artikel , tweede lid, WIB 92): 1. de werkgever valt onder het toepassingsgebied van de Wet van betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; 2. de werkgever wordt aangemerkt als kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het W.Venn. of is een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria van het voormelde artikel 15; 3. de werkgever is sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wanneer de werkgever een werkzaamheid verderzet die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden vermeld in het tweede lid, 3, aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke of rechtspersoon (artikel , derde lid, WIB 92). Dat laatste zal bv. het geval zijn bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap of wanneer een nieuwe onderneming wordt opgericht om een bestaande onderneming over te nemen. Uitgesloten vennootschappen: ondernemingen in moeilijkheden De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast door een werkgever (artikel , vijfde lid, WIB 92): waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer van het actief geheel of ten dele is ontnomen zoals bepaald in de artikelen 7 en 8 van de Faillissementswet; waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend zoals bedoeld in artikel 23 van de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen; die een ontbonden vennootschap is en zich in staat van vereffening bevindt. 3.4 Combineerbaar met andere vrijstellingen van doorstorting De maatregel kan worden gecumuleerd met alle andere maatregelen inzake niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing (MvT bij het ontwerp van INKOMSTENBELASTINGEN Dirk Geerts 19/05/2015 Toevoegen aan bladwijzers

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 24 juli 2015 werd de Programmawet 2015 goedgekeurd. Dit houdt in dat de tax shelterregeling die hierin

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 In de Kamer werd op 1 juni de Programmawet 2015 ingediend. We hebben dus thans een meer concreet beeld

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen 1 sur 19 15-02-14 10:12 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2013-08-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN CARE PROPERTY INVEST (DE VENNOOTSCHAP OF CP INVEST )

INFORMATIEMEMORANDUM VAN CARE PROPERTY INVEST (DE VENNOOTSCHAP OF CP INVEST ) 1 Gereglementeerde informatie De in dit Informatiedocument vermelde informatie, maakt gereglementeerde informatie uit in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T Rolnummer 3020 Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 198, eerste lid, 7 en 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap p. 5/ Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, kwijting en faillissement

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie