CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord"

Transcriptie

1 Reacties regeerakkoord: CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG- Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg. Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking. We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt. Hieronder een eerste reactie op het conceptregeerakkoord op enkele belangrijke punten voor mensen met een handicap en chronische ziekte. Inkomenspositie chronisch zieken Inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico vinden wij positief. Wij pleiten hier al jaren voor. Op deze manier wordt er meer rekening gehouden met draagkracht van mensen en wordt een eind gemaakt aan het rondpompen van geld via de zorgtoeslag. Of dit ook leidt tot inkomensverbetering voor chronisch zieken is echter nog maar zeer de vraag. Want het kabinet wil ook de Wtcg, de CER en de belastingaftrek van zorgkosten afschaffen. Daarvoor komt een gemeentelijke compensatieregeling terug. Maar het bedrag dat daarin gestoken gaat worden, is aanzienlijk minder dat het bedrag dat in de huidig compensatieregelingen omgaat. Om de rechtszekerheid voor chronische zieken en mensen met een handicap veilig te stellen zal deze inkomensondersteuning landelijk geregeld moeten worden. Wij maken ons met name zorgen over de inkomenseffecten die deze voorstellen gaan hebben voor mensen met een middeninkomen. Ratificatie VN-verdrag In het regeerakkoord staat dat Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen gaat ratificeren. Wij zijn hier blij mee. Ratificatie van het VN-verdrag versterkt de rechtspositie van mensen met een beperking en Nederland verplicht zich hiermee toe te werken naar een samenleving waaraan iedereen mee kan doen.

2 Taken gemeenten Het kabinet gaat het takenpakket van gemeenten enorm uitbreiden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast moeten ze ook mensen met een beperking ondersteunen bij het vinden van werk. Dit zijn veel omvattende taken en het is de vraag of elke gemeente die taken aankan. Bovendien krijgen gemeenten grote beleidsvrijheid. Dat kan ertoe leiden dat er grote verschillen tussen gemeenten ontstaan. CG-Raad en Platform VG vinden het daarom belangrijk dat de rechtspositie van de cliënt goed wordt geregeld, zowel als het gaat om eigen regie als om medezeggenschap en ondersteuning. AWBZ Wij willen dat de zorg, meer dan nu het geval is, bijdraagt aan betere kwaliteit van leven. Tegen deze achtergrond maken wij ons ernstig zorgen over de voorstellen voor de langdurige zorg. Het kabinet Rutte II gaat de AWBZ sterk versoberen en wil dat mensen meer zelf gaan betalen. Dit terwijl mensen die in een instelling wonen, nu al vaak onvoldoende geld overhouden om te participeren. De AWBZ wordt beperkt tot mensen met een zware indicatie. Er blijft 12 miljard in de AWBZ. Mensen die nu met een licht of matige beperking in de AWBZ zitten zullen hun zorg en ondersteuning in de toekomst vanuit de Wmo ontvangen. Op het budget wordt stevig gekort. Een onafhankelijke indicatiestelling, recht op eigen regie en verankering van compensatiebeginsel zijn dan belangrijke voorwaarden. Eigen regie en pgb Voor mensen die in de AWBZ blijven, blijft een pgb bestaan. Maar de tarieven worden 30 procent lager dan in In de Wmo geldt een kan-bepaling voor pgb. Gemeenten mogen dus zelf kiezen of ze de mogelijkheid voor een pgb opnemen in hun verordening. Wij willen het recht op pgb in de volle breedte borgen binnen de Wmo, participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen), AWBZ en Zorgverzekeringswet. Onderwijs Samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs krijgen straks ook de verantwoordelijkheid voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Op het budget voor deze extra taken voor de samenwerkingsverbanden wordt een korting toegepast. Mogelijk gaat dit ten koste van onderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Werk Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die zeker kansen biedt. Positief is de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. CG-Raad en Platform VG gaan er uiteraard vanuit dat de rijksoverheid en ook gemeenten hierin zelf het goede voorbeeld geven. De Participatiewet bevat een aantal wijzigingen. Huidige Wajongers en SW- ers worden niet

3 herkeurd en krijgen niet te maken met een lagere uitkering. Werk moet gaan lonen: tot aan 100% van wettelijk minimumloon wordt extra verdiend inkomen niet gekort op de uitkering. Verder komt in de plaats van de huishoudinkomenstoets er een huishouduitkeringstoets. Dit houdt in dat meerdere gezinsleden een uitkering kunnen hebben, maar dat deze uitkeringen opgeteld niet mogen leiden tot een gezinsinkomen dat hoger ligt dan een gezin waarin de mensen wel (kunnen) werken. Hoe al deze nieuwe maatregelen gaan uitpakken, is sterk afhankelijk van de manier waarop ze worden uitgewerkt. CG-Raad en Platform VG willen over de Participatiewet stevig in gesprek met de regering. Beluister eventueel ook: Reactie CG-Raad gevolgen regeerakkoord DeGids.fm Radio 1 Reactie CG-Raad instellen quota Lunch! NCRV Radio 1 item Arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Mezzo: Regeerakkoord Rutte II en de gevolgen voor de informele zorg De twee partijen VVD en PvdA presenteerden maandag 29 oktober het nieuwe regeerakkoord. In dit akkoord met het motto 'bruggen slaan', staat onder meer dat er de komende jaren 5 miljard euro bezuinigd wordt op de zorg en dat er ingrijpende veranderingen plaats zullen vinden. Vaker beroep op informele zorg Het is de bedoeling dat mensen eerder en vaker een beroep gaan doen op familie, vrienden en buren voor zorg en ondersteuning, omdat de 'zorg met een medisch karakter boven zorg met een nietmedisch karakter wordt gesteld'. Hierdoor zal de druk op informele zorg toenemen. Deze tendens zien we al langer, maar het verontrust Mezzo dat er in het regeerakkoord geen aandacht is voor de (h)erkenning, ondersteuning en grenzen van mantelzorg en zorgvrijwilligers. Meer verantwoordelijkheid naar gemeenten De AWBZ in de huidige vorm houdt op te bestaan en wordt vervangen door een kern-awbz voor enkel en alleen de instellingszorg. Dit kan zowel via zorg in natura als met een persoonsgebonden budget. Gemeenten worden via de Wmo geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van begeleiding en verzorging. De aanspraken op begeleiding en verzorging worden hierbij beperkt, de dienstverlening wordt versoberd en er wordt scherper gekeken naar wie de zorg het hardste nodig heeft.

4 Opvallende punten Enkele opvallende punten voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn: Regelingen voor tegemoetkomingen in zorgkosten worden afgeschaft (bijvoorbeeld de Wtcg). Daarvoor in de plaats komt een regeling voor de mensen met lage inkomens. De zorgtoeslag gaat verdwijnen, maar daarvoor in de plaats komt zowel een inkomensafhankelijk eigen risico als een inkomensafhankelijke premie. Huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk. In 2015 worden begeleiding en persoonlijke verzorging overgeheveld naar gemeenten. Al vanaf 2014 vervalt de persoonlijke verzorging bij een indicatie korter dan 6 maanden. En in 2015 gaat ook de totale jeugdzorg naar de gemeenten. Dit gaat gepaard met een bezuinigingsopdracht voor gemeenten. Vanaf 2015 wordt geïnvesteerd in extra wijkverpleegkundigen. Vanaf 2015 wordt de wettelijk verplichte maatschappelijke stage afgeschaft. Patiëntenfederatie NPCF over het regeerakkoord van Rutte en Samson 30 oktober 2012 De zorgparagraaf in het regeerakkoord van Rutte (VVD) en Samsom (PvdA), geeft volgens Patiëntenfederatie NPCF zowel aanleiding voor begrip als voor bezorgdheid. "We lezen in het akkoord over meer transparantie van kwaliteit van zorg, en over plannen om de zorg vooral bij mensen in de buurt te organiseren. We zien plannen om overhandeling tegen te gaan, kwaliteit te verhogen en verspilling te bestrijden. Dat zijn zaken die ons uit het hart gegrepen zijn,' reageert Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. 'Het sterke accent op kosten kunnen we wel begrijpen. Er moet ingegrepen worden wil ons stelsel houdbaar en solidair blijven. Er zitten wel grenzen aan de ingrepen die je kunt doen. De toegankelijkheid mag nooit onder druk komen te staan. Zo maken we ons grote zorgen om de inkomenseffecten voor chronisch zieken. Wat betekent het voor een chronisch zieke patiënt die straks geen toeslagen meer krijgt maar die wel meer premie betaalt omdat die inkomensafhankelijk wordt. Dat zullen we scherp in de gaten houden?' Ouderenzorg Patiëntenfederatie NPCF vindt dat de ingrepen in de ouderenzorg vragen om goed overleg en duidelijke randvoorwaarden. De keuze van de regeringspartijen wijkt af van het voorstel dat de zorgpartijen onlangs hebben gedaan in de Agenda voor de Zorg. Daarin werd een duidelijke keuze gemaakt om de ouderenzorg onder te brengen in de zorgverzekeringswet, zodat mensen het recht op zorg behouden. 'In het regeerakkoord zie je de keuze om de ouderenzorg op te knippen met een sterk geloof in de gemeenten,' zegt Wilna Wind. 'Die gemeenten krijgen een grote beleidsvrijheid. Er moet heel wat gebeuren wil je voorkomen dat er straks grote verschillen te zien zijn voor mensen in rijke gemeenten en mensen die wonen in een gemeente met een gat in de begroting. Je moet er niet aan denken dat je als oudere in Utrecht-Noord straks geen beroep kunt doen op goede zorg, en dat in Wassenaar alles wel goed geregeld is. Straks heeft een gemeente de keuze om geld te steken in de ouderenzorg of in lantaarnpalen. En wat als een gemeente voor de keuze staat: investeren in een oudere die met de juiste zorg nog thuis kan blijven wonen, of erop sturen om de oudere in een verpleeginstelling te laten wonen waarvan de kosten niet voor de rekening van de gemeente komen, maar uit de collectieve middelen betaald wordt, de AWBZ. Dat is bijna een perverse prikkel. Dat zijn allemaal punten die in de uitwerking goed

5 in de gaten moeten worden gehouden.' Werk aan de winkel De patiëntenfederatie wil ook graag meedenken hoe voorkomen kan worden dat er geen neerwaartse kwaliteitsspiraal ontstaat. 'Dat gevaar dreigt op het moment dat er straks vooral op geld geconcurreerd gaat worden, in plaats van op kwaliteit. Daar moeten we voor waken. Er is in de ouderenzorg nog veel winst te behalen op het gebied van goed afgestemde en goed gecoördineerde zorg. Hoe kunnen we dat verder verbeteren als de zorg rond een oudere uit verschillende potjes wordt betaald?' Kortom werk aan de winkel! Spoedzorg Patiëntenfederatie NPCF is er voorstander van om mensen te stimuleren om met een acute spoedvraag eerst naar de huisarts of huisartsenpost te gaan. De patiëntenfederatie vindt dat hier dan wel aan belangrijke voorwaarden moet zijn voldaan. Zo moet bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de huisarts helemaal in orde zijn. Daarnaast is goede voorlichting blijft van groot belang. 'Mensen moeten goed weten waar ze aan toe zijn, waar ze terecht kunnen en wie ze moeten bellen,' zegt Wilna Wind. Tot slot vindt de patiëntenfederatie het van belang dat er verder wordt gegaan met het integreren van Huisartsenposten en Spoedeisende Hulpposten. In het regeerakkoord staat dat deze ingezette beweging verder wordt voortgezet. 'Als aan die voorwaarden is voldaan, de voorlichting is in orde en de huisarts is uitstekend bereikbaar, dan kan dit plan gaan werken. Hopelijk is die boete dan niet meer nodig,' zegt Wilna Wind. Patiëntenfederatie NPCF was over het regeerakkoord o.a. te horen en te lezen op: > NOS.nl > RTL.nl > Trouw.nl > WekkerWakker.nl Platform VG: Gemengde gevoelens over regeerakkoord 30 oktober 2012 Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg. Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking. We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt. Hieronder een eerste reactie op het conceptregeerakkoord op enkele belangrijke punten voor mensen met een handicap en chronische ziekte. Inkomenspositie chronisch zieken Inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico vinden wij positief. Wij pleiten hier

6 al jaren voor. Op deze manier wordt er meer rekening gehouden met draagkracht van mensen en wordt een eind gemaakt aan het rondpompen van geld via de zorgtoeslag. Of dit ook leidt tot inkomensverbetering voor chronisch zieken is echter nog maar zeer de vraag. Want het kabinet wil ook de Wtcg, de CER en de belastingaftrek van zorgkosten afschaffen. Daarvoor komt een gemeentelijke compensatieregeling terug. Maar het bedrag dat daarin gestoken gaat worden, is aanzienlijk minder dat het bedrag dat in de huidig compensatieregelingen omgaat. Om de rechtszekerheid voor chronische zieken en mensen met een handicap veilig te stellen zal deze inkomensondersteuning landelijk geregeld moeten worden. Wij maken ons met name zorgen over de inkomenseffecten die deze voorstellen gaan hebben mensen met een middeninkomen. Ratificatie VN-verdrag In het regeerakkoord staat dat Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen gaat ratificeren. Wij zijn hier blij mee. Ratificatie van het VN-verdrag versterkt de rechtspositie van mensen met een beperking en Nederland verplicht zich hiermee toe te werken naar een samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Taken gemeenten Het kabinet gaat het takenpakket van gemeenten enorm uitbreiden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast moeten ze ook mensen met een beperking ondersteunen bij het vinden van werk. Dit zijn veel omvattende taken en het is de vraag of elke gemeente die taken aankan. Bovendien krijgen gemeenten grote beleidsvrijheid. Dat kan ertoe leiden dat er grote verschillen tussen gemeenten ontstaan. Platform VG en CG-Raad vinden het daarom belangrijk dat de rechtspositie van de cliënt goed wordt geregeld, zowel als het gaat om eigen regie als om medezeggenschap en ondersteuning. AWBZ Wij willen dat de zorg, meer dan nu het geval is, bijdraagt aan betere kwaliteit van leven. Tegen deze achtergrond maken wij ons ernstig zorgen over de voorstellen voor de langdurige zorg. Het kabinet Rutte II gaat de AWBZ sterk versoberen en wil dat mensen meer zelf gaan betalen. Dit terwijl mensen die in een instelling wonen, nu al vaak onvoldoende geld overhouden om te participeren. De AWBZ wordt beperkt tot mensen met een zware indicatie. Er blijft 12 miljard in de AWBZ. Mensen die nu met een licht of matige beperking in de AWBZ zitten zullen hun zorg en ondersteuning in de toekomst vanuit de Wmo ontvangen. Op het budget wordt stevig gekort. Een onafhankelijke indicatiestelling, recht op eigen regie en verankering van compensatiebeginsel zijn dan belangrijke voorwaarden. Eigen regie en pgb Voor mensen die in de AWBZ blijven, een pgb bestaan. Maar de tarieven worden 30 procent lager dan in In de Wmo geldt een kan-bepaling voor pgb. Gemeenten mogen dus zelf kiezen of ze de mogelijkheid voor een pgb opnemen in hun verordening. Wij willen het recht op pgb in de volle breedte borgen binnen de Wmo, participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen), AWBZ en Zorgverzekeringswet. Onderwijs Samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs krijgen straks ook de verantwoordelijkheid voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Op het budget voor deze extra taken voor de samenwerkingsverbanden wordt een korting toegepast. Mogelijk gaat dit ten koste van onderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.

7 Werk Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die zeker kansen biedt. Positief is de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. Platform VG en CG-Raad gaan er uiteraard vanuit dat de rijksoverheid en ook gemeenten hierin zelf het goede voorbeeld geven. De Participatiewet bevat een aantal wijzigingen. Huidige Wajongers en SW- ers worden niet herkeurd en krijgen niet te maken met een lagere uitkering. Werk moet gaan lonen: tot aan 100% van wettelijk minimumloon wordt extra verdiend inkomen niet gekort op de uitkering. Verder komt in de plaats van de huishoudinkomenstoets er een huishouduitkeringstoets. Dit houdt in dat meerdere gezinsleden een uitkering kunnen hebben, maar dat deze uitkeringen opgeteld niet mogen leiden tot een gezinsinkomen dat hoger ligt dan een gezin waarin de mensen wel (kunnen) werken. Hoe al deze nieuwe maatregelen gaan uitpakken, is sterk afhankelijk van de manier waarop ze worden uitgewerkt. Platform VG en CG-Raad willen over de Participatiewet stevig in gesprek met de regering.

8 ANBO: afschaffing zorgtoeslag positief ANBO is positief over de afschaffing van de zorgtoeslag, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat meldt de grootste belangenorganisatie voor senioren in een eerste reactie op het akkoord van VVD en PvdA. Een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie moet ervoor zorgen dat zorgverzekeraars op kwaliteit gaan concurreren, in plaats van op prijs. ANBO heeft steeds gepleit voor deze stap. Over de verdere bezuinigingen op zorg is ANBO minder positief. Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO: Mensen moeten meer zelf gaan betalen. Dat kan in bepaalde gevallen ook niet anders. Het akkoord spreekt van versoberde dienstverlening en beperkte aanspraken. Maar de gemeenten krijgen ook verregaande beleidsvrijheid en worden verantwoordelijk voor een flink deel van de ouderenzorg. In voorgaande jaren is gebleken dat gemeenten, die ook nog eens gekort worden in hun budget, die taken niet zomaar over kunnen nemen. Bovendien verdwijnt hiermee het vanzelfsprekende recht op zorg. Mensen zijn dan afhankelijk van de voorzieningen die de gemeenten treffen. Dat is onacceptabel voor een rijk land als Nederland. Maatwerkoplossingen ANBO is ook niet te spreken over de maatwerkoplossing voor huishoudelijke hulp. We kunnen alles wel maatwerk noemen, maar de voorziening wordt behoorlijk uitgekleed. Slechts weinigen kunnen er dan nog gebruik van maken. Belastingschijven De verlaging van de hoogste belastingschijven kan de goedkeuring van ANBO wegdragen. Wij hadden vragen over de inkomenspositie van AOW ers als er opeens slechts twee belastingschijven zouden komen, zodat de Commissie Van Dijkhuizen adviseerde. Dat lijkt nu niet het geval te zijn, aldus Den Haan. ANBO vindt daarnaast dat de belastinghervorming nog iets verder zou kunnen gaan, door ook de AWBZ en de AOW te fiscaliseren. ANBO is bijzonder positief over het afschaffen van de voorschotregeling om de verhoging van de AOW-leeftijd financieel te compenseren. Pijnlijk Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering wordt ingekort naar 24 maanden. Dat is pijnlijk voor alle werknemers, ook al wordt er voor oudere werknemers een minimaal vangnet opgetuigd. ANBO vindt het teleurstellend dat niet wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarktpositie van 55-plussers. Den Haan: Wij vrezen voor een kennisvacuüm, nu jong en oud niet van elkaar kunnen leren. De continuïteit van de bedrijven is gebaat bij de kennis en ervaring van oudere werknemers. Daar geen werk van maken is een gemiste kans. Ten slotte is ANBO blij met de voorgenomen pro-europese houding van het Kabinet. PCOB: In de gezondheidszorg worden ingrijpende maatregelen aangekondigd. Grote delen van de AWBZzorg (begeleiding en persoonlijke verzorging) worden de komende jaren overgeheveld naar de gemeenten, die daarvoor minder budget krijgen. Het verzekerd pakket van de zorgverzekering zal

9 meer en meer bepaald worden door financiële afwegingen. Er komt een criterium 'kosteneffectiviteit van behandelingen'. Dus: een mensenleven wordt in geld uitgedrukt. De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Voor mensen die per deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging wordt een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mocht invoering per 1 januari 2013 op praktische bezwaren stuiten, dan krijgt de regeling terugwerkende kracht tot die datum. Met de pensioenfondsen bespreken we de mogelijkheid ter overbrugging pensioen naar voren te halen. Overige punten: De duur van de WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar Er komt geen kilometerheffing De Hedwigepolder in Zeeland wordt onder water gezet De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, ook voor bestaande gevallen. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek elk jaar met half procent verminderd Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent In 2014 gaat de derde schijf van de inkomstenbelasting van 42 naar 38 procent De zorgtoeslag wordt afgeschaft Er komt een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie Er wordt 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking - De basisbeurs wordt afgeschaft, in plaats daarvan komt er een leenstelsel De langstudeerboete wordt voor 2013 afgeschaft De assurantiebelasting wordt verhoogd De forensentaks is van de baan Er komt geen liggeld voor het ziekenhuis en geen eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg Nieuwe ambtenaren mogen niet weigeren om homoseksuelen te trouwen Gemeenten mogen zelf bepalen hoeveel koopzondagen er komen Vanaf 2017 een structurele bezuiniging van 100 miljoen euro op de Publieke Omroep Reactie LOC op regeerakkoord: Perspectief op duurzame langdurende zorg ontbreekt 30 oktober 2012 In het regeerakkoord gaat het vooral over systeemwijzigingen in de langdurende zorg. Overhevelingen van de ene wet naar de andere. Meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten. LOC Zeggenschap in zorg mist daarin een perspectief op een gezonde samenleving. Hoe kunnen mensen een waardevol leven leiden, ook als ze meer beperkingen krijgen? Welke ondersteuning is daarbij nodig? LOC wil de komende periode samen met de aangesloten cliëntenraden daar een bijdrage aan leveren.

10 Mensen Ieder systeem heeft voor- en nadelen. Daarom is het belangrijk te starten vanuit de vraag: hoe kijken we tegen mensen aan? Niemand is alleen maar zwak of beperkt. Ieder mens heeft een gezonde kant. Dat geldt ook voor mensen die langdurend zorg nodig hebben. Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen gelukkiger zijn als zij aangesproken worden op hun gezonde kant. Tot nu toe richt de zorg zich vooral op het niet gezonde in de mens. We beginnen nu vaak bij het systeem, terwijl we zouden moeten starten bij de vraag: wat hebben mensen nodig om zin te geven aan hun leven? En hoe organiseren we dat dan? Wensen In het regeerakkoord is afgesproken dat het recht op zorg plaats maakt voor een voorziening. Veel cliënten(raden) hebben bij LOC aangegeven daar moeite mee te hebben. Vooral omdat deze verandering door financiële redenen ingegeven lijkt. De andere kant is dat met een voorziening meer maatwerk mogelijk is. Twee personen met hetzelfde probleem kunnen een andere oplossing nodig hebben, omdat ze verschillend zijn. Er liggen kansen om meer bij de wensen en behoeften van mensen aan te sluiten. LOC zal met de aangesloten cliëntenraden scherp in de gaten houden of dat ook gebeurt. En waar nodig samen blijven aangeven hoe het anders kan. Ondersteuning De nieuwe regering heeft aangegeven hoe zij de systemen wil veranderen. LOC en de aangesloten cliëntenraden willen meedenken aan hoe we dat organiseren. Zoals: hoe zorgen we dat bij indicatiestelling mensen op maat krijgen waar ze behoefte aan hebben? Hoe regelen we dat mensen die dat nodig hebben maximaal ondersteund worden? Hoe zorgen we dat mensen hun potentie kunnen benutten? Wat is er nodig om mensen hun eigen regie te laten behouden? Kloof In de langdurende zorg gaat het in toenemende mate over economische waarden. Zoals: beheersing, productieafspraken, zorgproducten en profielen. Bij mensen die iets nodig hebben gaat het over warmte, aandacht, hobby s, welbevinden. De grote opdracht voor de komende jaren is de kloof tussen systeem en mens te dichten. LOC vindt het belangrijk met landelijke en lokale partijen, maar vooral met mensen zelf, te werken aan deze verandering. Daarbij gaat het niet om een systeemwijziging, maar een cultuurverandering Reactie GGZ Nederland op regeerakkoord Bestuurlijk akkoord GGZ Nederland is verheugd dat het nieuwe kabinet de bestuurlijke akkoorden, ook voor de ggz, wil voortzetten na Dit betekent rust in de sector en ruimte om zorg te verplaatsen van de kliniek naar de nabije omgeving van mensen en naar de eerste lijn. De kwaliteit kan verbeteren en de kostenstijging beheerst. Aangekondigd is dat de groeiruimte na 2014 verlaagd wordt ten opzichte van de huidige bestuurlijke akkoorden van 2,5% naar 2%. GGZ Nederland is van mening dat dit niet zomaar kan en wil hierover graag in overleg met de minister.

11 Overheveling langdurende ggz Ook positief is het voornemen van het kabinet om ook de langdurende ggz over te hevelen van de awbz naar de zorgverzekeringwet. Dit betekent een flinke besparing op administratieve lasten en doet recht aan het feit dat ook langdurende zorg medisch specialistische zorg is. Er is nog geen besluit genomen over de maatschappelijke opvang. GGZ Nederland is van mening dat die ook naar de zorgverzekeringswet kan. Eigen bijdrage De nieuwe coalitie heeft tot onze verbazing opnieuw de eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz geïntroduceerd. De eigen bijdrage voor de eerste lijn wordt weliswaar verlaagd maar vervolgens voor hetzelfde bedrag voor de gehele ggz procentueel ingevoerd. Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de eerdere uitspraken in de campagnes van zowel VVD als PvdA waarin zij beiden aangaven een eigen bijdrage voor de ggz onacceptabel te vinden. Veel beter zou zijn om de gehele eigen bijdrage af te schaffen en te compenseren via een (beperkte) verhoging van het eigen risico dat voor iedereen geldt, en waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen. Jeugd-ggz GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten. Recent zijn door onder andere de kinderombudsman - na presentatie van het rapport van de commissie Samson - en in een advies in opdracht van het ministerie van VWS dat vorige week naar de kamer is gestuurd, de risico s hiervan helder benoemd. Beiden hebben geadviseerd de overheveling niet te doen dan wel onder strikte voorwaarden en landelijke aansturing. Het regeerakkoord rept met geen woord over de mogelijke risico's zoals het verlies van het recht op zorg voor kinderen met een psychische stoornis, het creëren van nieuwe schotten in de financiering, gebrek aan kwaliteitstoezicht, instandhouding van de landelijke infrastructuur van gespecialiseerde voorzieningen en van opleidingen en onderzoek en het gebrek aan kennis bij ambtenaren over psychische stoornissen. Forensische zorg GGZ Nederland is blij dat de nieuwe regering haast maakt met de invoering van de Wet op de Forensische zorg maar heeft tegelijkertijd zorgen over het effect van levenslang toezicht op de toegang tot de zorg. GGZ Nederland wil graag snel met de staatssecretaris in gesprek om ook met hem te komen tot meerjarenafspraken. Het recente rapport van de RVZ stoornis en delict moet daarbij vertaald worden in beleid. Arbeidsmarkt In het regeerakkoord wordt aangekondigd dat de overheid een nullijn wil voor de zorg en op termijn het ova-convenant wil beëindigen. GGZ Nederland staat voor goed werkgeverschap en vindt het belangrijk dat de zorg in staat is concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden om zo aantrekkelijk te blijven voor personeel, dat de komende jaren hard nodig is om de toenemende vraag naar zorg op te vangen. Gemeenten onevenredig gekort Den Haag, 29 oktober 2012

12 Uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord wordt duidelijk dat op gemeenten extra wordt bezuinigd. Dit heeft gevolgen voor dienstverlening dichtbij burgers door de gemeenten. Gemeenten zijn positief over het feit dat de decentralisaties verder worden doorgezet in combinatie met beleidsvrijheid voor gemeenten. Het uitgangspunt van gedwongen schaalvergroting uit het regeerakkoord biedt echter geen oplossing voor de organisatie hiervan. Dit laat de VNG weten in een eerste reactie. Gemeenten dringen aan op spoedig overleg met het nieuwe kabinet om de consequenties van de gepresenteerde plannen te bespreken. Decentralisaties en sociale domein Bemoedigend is het uitgangspunt éen gezin, één plan, één regisseur bij de decentralisaties in het sociale domein. Hierbij hebben de gemeenten een duidelijke rol als eerste overheid. Nog onduidelijk is hoe dit wordt uitgewerkt. Gemeenten vinden het van belang taken op elkaar af te stemmen en juichen grotere beleidsvrijheid toe. Gemeenten zijn positief over het voornemen de wwb, wsw en deel van de wajong naar een participatiewet te integreren. Dit is een lang gekoesterde wens van gemeenten zodat zij in samenhang met andere terreinen jeugd en zorg oplossingen kunnen zoeken en maatwerk kunnen bieden voor burgers. Financiën De VNG constateert dat de bestuurlijke verhoudingen op gebied van financiën met voeten worden getreden. Weliswaar wordt gesteld dat de trap op, trap af -systematiek wordt gevolgd, maar tegelijkertijd wordt het Btw compensatiefonds afgeschaft, moeten gemeenten gedwongen bankieren via de schatkist, wordt het gemeentefonds aangeslagen voor zaken als onderwijshuisvesting en peuterspeelzaalwerk en wordt er een financieel voorschot genomen op een eventuele schaalvergroting. Deze maatregelen werken contraproductief uit op de dienstverlening aan de burgers en beperken de investeringskracht van gemeenten. Schaalvergroting Gemeenten moeten taken kunnen oppakken, maar hebben als uitgangspunt dat zij zelf kiezen voor de wijze waarop zij samenwerking vormgeven: via meer en intensievere samenwerking en/of samenvoeging. Schaalvergroting is niet leidend bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en moet dus als doel op zichzelf

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt

De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt De zorg komt naar de gemeente, maar wie wordt daar beter van? Door: Ton Sonneveldt Deze notitie is geschreven als achtergrondnotitie voor een discussie binnen de Rotterdamse PvdA over de op handen zijnde

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Inlichten instantie via e-mail Page 1 of3 Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 16 Januari 2013 16:38 Onderwerp: Uitvoerbaarheid

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

4 Drie decentralisaties in het sociale domein

4 Drie decentralisaties in het sociale domein 4 Drie decentralisaties in het sociale domein G.A. van Nijendaal 4.1 Inleiding De economische crisis laat vanzelfsprekend ook de gemeentelijke financiën niet onberoerd. De algemene uitkering, de belangrijkste

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN HANDBOEK FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN VOETBALCLUBS STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het doel van dit handboek is om clubs te helpen bij het vinden van financiering

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie