CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord"

Transcriptie

1 Reacties regeerakkoord: CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG- Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg. Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking. We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt. Hieronder een eerste reactie op het conceptregeerakkoord op enkele belangrijke punten voor mensen met een handicap en chronische ziekte. Inkomenspositie chronisch zieken Inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico vinden wij positief. Wij pleiten hier al jaren voor. Op deze manier wordt er meer rekening gehouden met draagkracht van mensen en wordt een eind gemaakt aan het rondpompen van geld via de zorgtoeslag. Of dit ook leidt tot inkomensverbetering voor chronisch zieken is echter nog maar zeer de vraag. Want het kabinet wil ook de Wtcg, de CER en de belastingaftrek van zorgkosten afschaffen. Daarvoor komt een gemeentelijke compensatieregeling terug. Maar het bedrag dat daarin gestoken gaat worden, is aanzienlijk minder dat het bedrag dat in de huidig compensatieregelingen omgaat. Om de rechtszekerheid voor chronische zieken en mensen met een handicap veilig te stellen zal deze inkomensondersteuning landelijk geregeld moeten worden. Wij maken ons met name zorgen over de inkomenseffecten die deze voorstellen gaan hebben voor mensen met een middeninkomen. Ratificatie VN-verdrag In het regeerakkoord staat dat Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen gaat ratificeren. Wij zijn hier blij mee. Ratificatie van het VN-verdrag versterkt de rechtspositie van mensen met een beperking en Nederland verplicht zich hiermee toe te werken naar een samenleving waaraan iedereen mee kan doen.

2 Taken gemeenten Het kabinet gaat het takenpakket van gemeenten enorm uitbreiden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast moeten ze ook mensen met een beperking ondersteunen bij het vinden van werk. Dit zijn veel omvattende taken en het is de vraag of elke gemeente die taken aankan. Bovendien krijgen gemeenten grote beleidsvrijheid. Dat kan ertoe leiden dat er grote verschillen tussen gemeenten ontstaan. CG-Raad en Platform VG vinden het daarom belangrijk dat de rechtspositie van de cliënt goed wordt geregeld, zowel als het gaat om eigen regie als om medezeggenschap en ondersteuning. AWBZ Wij willen dat de zorg, meer dan nu het geval is, bijdraagt aan betere kwaliteit van leven. Tegen deze achtergrond maken wij ons ernstig zorgen over de voorstellen voor de langdurige zorg. Het kabinet Rutte II gaat de AWBZ sterk versoberen en wil dat mensen meer zelf gaan betalen. Dit terwijl mensen die in een instelling wonen, nu al vaak onvoldoende geld overhouden om te participeren. De AWBZ wordt beperkt tot mensen met een zware indicatie. Er blijft 12 miljard in de AWBZ. Mensen die nu met een licht of matige beperking in de AWBZ zitten zullen hun zorg en ondersteuning in de toekomst vanuit de Wmo ontvangen. Op het budget wordt stevig gekort. Een onafhankelijke indicatiestelling, recht op eigen regie en verankering van compensatiebeginsel zijn dan belangrijke voorwaarden. Eigen regie en pgb Voor mensen die in de AWBZ blijven, blijft een pgb bestaan. Maar de tarieven worden 30 procent lager dan in In de Wmo geldt een kan-bepaling voor pgb. Gemeenten mogen dus zelf kiezen of ze de mogelijkheid voor een pgb opnemen in hun verordening. Wij willen het recht op pgb in de volle breedte borgen binnen de Wmo, participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen), AWBZ en Zorgverzekeringswet. Onderwijs Samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs krijgen straks ook de verantwoordelijkheid voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Op het budget voor deze extra taken voor de samenwerkingsverbanden wordt een korting toegepast. Mogelijk gaat dit ten koste van onderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Werk Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die zeker kansen biedt. Positief is de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. CG-Raad en Platform VG gaan er uiteraard vanuit dat de rijksoverheid en ook gemeenten hierin zelf het goede voorbeeld geven. De Participatiewet bevat een aantal wijzigingen. Huidige Wajongers en SW- ers worden niet

3 herkeurd en krijgen niet te maken met een lagere uitkering. Werk moet gaan lonen: tot aan 100% van wettelijk minimumloon wordt extra verdiend inkomen niet gekort op de uitkering. Verder komt in de plaats van de huishoudinkomenstoets er een huishouduitkeringstoets. Dit houdt in dat meerdere gezinsleden een uitkering kunnen hebben, maar dat deze uitkeringen opgeteld niet mogen leiden tot een gezinsinkomen dat hoger ligt dan een gezin waarin de mensen wel (kunnen) werken. Hoe al deze nieuwe maatregelen gaan uitpakken, is sterk afhankelijk van de manier waarop ze worden uitgewerkt. CG-Raad en Platform VG willen over de Participatiewet stevig in gesprek met de regering. Beluister eventueel ook: Reactie CG-Raad gevolgen regeerakkoord DeGids.fm Radio 1 Reactie CG-Raad instellen quota Lunch! NCRV Radio 1 item Arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Mezzo: Regeerakkoord Rutte II en de gevolgen voor de informele zorg De twee partijen VVD en PvdA presenteerden maandag 29 oktober het nieuwe regeerakkoord. In dit akkoord met het motto 'bruggen slaan', staat onder meer dat er de komende jaren 5 miljard euro bezuinigd wordt op de zorg en dat er ingrijpende veranderingen plaats zullen vinden. Vaker beroep op informele zorg Het is de bedoeling dat mensen eerder en vaker een beroep gaan doen op familie, vrienden en buren voor zorg en ondersteuning, omdat de 'zorg met een medisch karakter boven zorg met een nietmedisch karakter wordt gesteld'. Hierdoor zal de druk op informele zorg toenemen. Deze tendens zien we al langer, maar het verontrust Mezzo dat er in het regeerakkoord geen aandacht is voor de (h)erkenning, ondersteuning en grenzen van mantelzorg en zorgvrijwilligers. Meer verantwoordelijkheid naar gemeenten De AWBZ in de huidige vorm houdt op te bestaan en wordt vervangen door een kern-awbz voor enkel en alleen de instellingszorg. Dit kan zowel via zorg in natura als met een persoonsgebonden budget. Gemeenten worden via de Wmo geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van begeleiding en verzorging. De aanspraken op begeleiding en verzorging worden hierbij beperkt, de dienstverlening wordt versoberd en er wordt scherper gekeken naar wie de zorg het hardste nodig heeft.

4 Opvallende punten Enkele opvallende punten voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn: Regelingen voor tegemoetkomingen in zorgkosten worden afgeschaft (bijvoorbeeld de Wtcg). Daarvoor in de plaats komt een regeling voor de mensen met lage inkomens. De zorgtoeslag gaat verdwijnen, maar daarvoor in de plaats komt zowel een inkomensafhankelijk eigen risico als een inkomensafhankelijke premie. Huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk. In 2015 worden begeleiding en persoonlijke verzorging overgeheveld naar gemeenten. Al vanaf 2014 vervalt de persoonlijke verzorging bij een indicatie korter dan 6 maanden. En in 2015 gaat ook de totale jeugdzorg naar de gemeenten. Dit gaat gepaard met een bezuinigingsopdracht voor gemeenten. Vanaf 2015 wordt geïnvesteerd in extra wijkverpleegkundigen. Vanaf 2015 wordt de wettelijk verplichte maatschappelijke stage afgeschaft. Patiëntenfederatie NPCF over het regeerakkoord van Rutte en Samson 30 oktober 2012 De zorgparagraaf in het regeerakkoord van Rutte (VVD) en Samsom (PvdA), geeft volgens Patiëntenfederatie NPCF zowel aanleiding voor begrip als voor bezorgdheid. "We lezen in het akkoord over meer transparantie van kwaliteit van zorg, en over plannen om de zorg vooral bij mensen in de buurt te organiseren. We zien plannen om overhandeling tegen te gaan, kwaliteit te verhogen en verspilling te bestrijden. Dat zijn zaken die ons uit het hart gegrepen zijn,' reageert Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. 'Het sterke accent op kosten kunnen we wel begrijpen. Er moet ingegrepen worden wil ons stelsel houdbaar en solidair blijven. Er zitten wel grenzen aan de ingrepen die je kunt doen. De toegankelijkheid mag nooit onder druk komen te staan. Zo maken we ons grote zorgen om de inkomenseffecten voor chronisch zieken. Wat betekent het voor een chronisch zieke patiënt die straks geen toeslagen meer krijgt maar die wel meer premie betaalt omdat die inkomensafhankelijk wordt. Dat zullen we scherp in de gaten houden?' Ouderenzorg Patiëntenfederatie NPCF vindt dat de ingrepen in de ouderenzorg vragen om goed overleg en duidelijke randvoorwaarden. De keuze van de regeringspartijen wijkt af van het voorstel dat de zorgpartijen onlangs hebben gedaan in de Agenda voor de Zorg. Daarin werd een duidelijke keuze gemaakt om de ouderenzorg onder te brengen in de zorgverzekeringswet, zodat mensen het recht op zorg behouden. 'In het regeerakkoord zie je de keuze om de ouderenzorg op te knippen met een sterk geloof in de gemeenten,' zegt Wilna Wind. 'Die gemeenten krijgen een grote beleidsvrijheid. Er moet heel wat gebeuren wil je voorkomen dat er straks grote verschillen te zien zijn voor mensen in rijke gemeenten en mensen die wonen in een gemeente met een gat in de begroting. Je moet er niet aan denken dat je als oudere in Utrecht-Noord straks geen beroep kunt doen op goede zorg, en dat in Wassenaar alles wel goed geregeld is. Straks heeft een gemeente de keuze om geld te steken in de ouderenzorg of in lantaarnpalen. En wat als een gemeente voor de keuze staat: investeren in een oudere die met de juiste zorg nog thuis kan blijven wonen, of erop sturen om de oudere in een verpleeginstelling te laten wonen waarvan de kosten niet voor de rekening van de gemeente komen, maar uit de collectieve middelen betaald wordt, de AWBZ. Dat is bijna een perverse prikkel. Dat zijn allemaal punten die in de uitwerking goed

5 in de gaten moeten worden gehouden.' Werk aan de winkel De patiëntenfederatie wil ook graag meedenken hoe voorkomen kan worden dat er geen neerwaartse kwaliteitsspiraal ontstaat. 'Dat gevaar dreigt op het moment dat er straks vooral op geld geconcurreerd gaat worden, in plaats van op kwaliteit. Daar moeten we voor waken. Er is in de ouderenzorg nog veel winst te behalen op het gebied van goed afgestemde en goed gecoördineerde zorg. Hoe kunnen we dat verder verbeteren als de zorg rond een oudere uit verschillende potjes wordt betaald?' Kortom werk aan de winkel! Spoedzorg Patiëntenfederatie NPCF is er voorstander van om mensen te stimuleren om met een acute spoedvraag eerst naar de huisarts of huisartsenpost te gaan. De patiëntenfederatie vindt dat hier dan wel aan belangrijke voorwaarden moet zijn voldaan. Zo moet bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de huisarts helemaal in orde zijn. Daarnaast is goede voorlichting blijft van groot belang. 'Mensen moeten goed weten waar ze aan toe zijn, waar ze terecht kunnen en wie ze moeten bellen,' zegt Wilna Wind. Tot slot vindt de patiëntenfederatie het van belang dat er verder wordt gegaan met het integreren van Huisartsenposten en Spoedeisende Hulpposten. In het regeerakkoord staat dat deze ingezette beweging verder wordt voortgezet. 'Als aan die voorwaarden is voldaan, de voorlichting is in orde en de huisarts is uitstekend bereikbaar, dan kan dit plan gaan werken. Hopelijk is die boete dan niet meer nodig,' zegt Wilna Wind. Patiëntenfederatie NPCF was over het regeerakkoord o.a. te horen en te lezen op: > NOS.nl > RTL.nl > Trouw.nl > WekkerWakker.nl Platform VG: Gemengde gevoelens over regeerakkoord 30 oktober 2012 Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG-Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico. Ook het voornemen het VN-verdrag te ratificeren is verheugend. Maar ronduit bezorgd zijn we over het verdwijnen van compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten en de ingrijpende voorstellen voor langdurige zorg. Rutte en Samson gaan opnieuw zwaar bezuinigen, 16 miljard in totaal, waarvan 5 miljard op zorg en 3 miljard op sociale zekerheid. Op dit moment is nog onduidelijk welk effect deze nieuwe bezuinigingsronde zal hebben op de participatiemogelijkheden, eigen regie, arbeidskansen en inkomenspositie voor mensen met een beperking. We zien ambitieuze hervormingen op een aantal terreinen, maar vragen ons af of de positie van mensen met een beperking goed geregeld wordt. Hieronder een eerste reactie op het conceptregeerakkoord op enkele belangrijke punten voor mensen met een handicap en chronische ziekte. Inkomenspositie chronisch zieken Inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie en het eigen risico vinden wij positief. Wij pleiten hier

6 al jaren voor. Op deze manier wordt er meer rekening gehouden met draagkracht van mensen en wordt een eind gemaakt aan het rondpompen van geld via de zorgtoeslag. Of dit ook leidt tot inkomensverbetering voor chronisch zieken is echter nog maar zeer de vraag. Want het kabinet wil ook de Wtcg, de CER en de belastingaftrek van zorgkosten afschaffen. Daarvoor komt een gemeentelijke compensatieregeling terug. Maar het bedrag dat daarin gestoken gaat worden, is aanzienlijk minder dat het bedrag dat in de huidig compensatieregelingen omgaat. Om de rechtszekerheid voor chronische zieken en mensen met een handicap veilig te stellen zal deze inkomensondersteuning landelijk geregeld moeten worden. Wij maken ons met name zorgen over de inkomenseffecten die deze voorstellen gaan hebben mensen met een middeninkomen. Ratificatie VN-verdrag In het regeerakkoord staat dat Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen gaat ratificeren. Wij zijn hier blij mee. Ratificatie van het VN-verdrag versterkt de rechtspositie van mensen met een beperking en Nederland verplicht zich hiermee toe te werken naar een samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Taken gemeenten Het kabinet gaat het takenpakket van gemeenten enorm uitbreiden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast moeten ze ook mensen met een beperking ondersteunen bij het vinden van werk. Dit zijn veel omvattende taken en het is de vraag of elke gemeente die taken aankan. Bovendien krijgen gemeenten grote beleidsvrijheid. Dat kan ertoe leiden dat er grote verschillen tussen gemeenten ontstaan. Platform VG en CG-Raad vinden het daarom belangrijk dat de rechtspositie van de cliënt goed wordt geregeld, zowel als het gaat om eigen regie als om medezeggenschap en ondersteuning. AWBZ Wij willen dat de zorg, meer dan nu het geval is, bijdraagt aan betere kwaliteit van leven. Tegen deze achtergrond maken wij ons ernstig zorgen over de voorstellen voor de langdurige zorg. Het kabinet Rutte II gaat de AWBZ sterk versoberen en wil dat mensen meer zelf gaan betalen. Dit terwijl mensen die in een instelling wonen, nu al vaak onvoldoende geld overhouden om te participeren. De AWBZ wordt beperkt tot mensen met een zware indicatie. Er blijft 12 miljard in de AWBZ. Mensen die nu met een licht of matige beperking in de AWBZ zitten zullen hun zorg en ondersteuning in de toekomst vanuit de Wmo ontvangen. Op het budget wordt stevig gekort. Een onafhankelijke indicatiestelling, recht op eigen regie en verankering van compensatiebeginsel zijn dan belangrijke voorwaarden. Eigen regie en pgb Voor mensen die in de AWBZ blijven, een pgb bestaan. Maar de tarieven worden 30 procent lager dan in In de Wmo geldt een kan-bepaling voor pgb. Gemeenten mogen dus zelf kiezen of ze de mogelijkheid voor een pgb opnemen in hun verordening. Wij willen het recht op pgb in de volle breedte borgen binnen de Wmo, participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen), AWBZ en Zorgverzekeringswet. Onderwijs Samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs krijgen straks ook de verantwoordelijkheid voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Op het budget voor deze extra taken voor de samenwerkingsverbanden wordt een korting toegepast. Mogelijk gaat dit ten koste van onderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.

7 Werk Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die zeker kansen biedt. Positief is de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. Platform VG en CG-Raad gaan er uiteraard vanuit dat de rijksoverheid en ook gemeenten hierin zelf het goede voorbeeld geven. De Participatiewet bevat een aantal wijzigingen. Huidige Wajongers en SW- ers worden niet herkeurd en krijgen niet te maken met een lagere uitkering. Werk moet gaan lonen: tot aan 100% van wettelijk minimumloon wordt extra verdiend inkomen niet gekort op de uitkering. Verder komt in de plaats van de huishoudinkomenstoets er een huishouduitkeringstoets. Dit houdt in dat meerdere gezinsleden een uitkering kunnen hebben, maar dat deze uitkeringen opgeteld niet mogen leiden tot een gezinsinkomen dat hoger ligt dan een gezin waarin de mensen wel (kunnen) werken. Hoe al deze nieuwe maatregelen gaan uitpakken, is sterk afhankelijk van de manier waarop ze worden uitgewerkt. Platform VG en CG-Raad willen over de Participatiewet stevig in gesprek met de regering.

8 ANBO: afschaffing zorgtoeslag positief ANBO is positief over de afschaffing van de zorgtoeslag, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat meldt de grootste belangenorganisatie voor senioren in een eerste reactie op het akkoord van VVD en PvdA. Een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie moet ervoor zorgen dat zorgverzekeraars op kwaliteit gaan concurreren, in plaats van op prijs. ANBO heeft steeds gepleit voor deze stap. Over de verdere bezuinigingen op zorg is ANBO minder positief. Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO: Mensen moeten meer zelf gaan betalen. Dat kan in bepaalde gevallen ook niet anders. Het akkoord spreekt van versoberde dienstverlening en beperkte aanspraken. Maar de gemeenten krijgen ook verregaande beleidsvrijheid en worden verantwoordelijk voor een flink deel van de ouderenzorg. In voorgaande jaren is gebleken dat gemeenten, die ook nog eens gekort worden in hun budget, die taken niet zomaar over kunnen nemen. Bovendien verdwijnt hiermee het vanzelfsprekende recht op zorg. Mensen zijn dan afhankelijk van de voorzieningen die de gemeenten treffen. Dat is onacceptabel voor een rijk land als Nederland. Maatwerkoplossingen ANBO is ook niet te spreken over de maatwerkoplossing voor huishoudelijke hulp. We kunnen alles wel maatwerk noemen, maar de voorziening wordt behoorlijk uitgekleed. Slechts weinigen kunnen er dan nog gebruik van maken. Belastingschijven De verlaging van de hoogste belastingschijven kan de goedkeuring van ANBO wegdragen. Wij hadden vragen over de inkomenspositie van AOW ers als er opeens slechts twee belastingschijven zouden komen, zodat de Commissie Van Dijkhuizen adviseerde. Dat lijkt nu niet het geval te zijn, aldus Den Haan. ANBO vindt daarnaast dat de belastinghervorming nog iets verder zou kunnen gaan, door ook de AWBZ en de AOW te fiscaliseren. ANBO is bijzonder positief over het afschaffen van de voorschotregeling om de verhoging van de AOW-leeftijd financieel te compenseren. Pijnlijk Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering wordt ingekort naar 24 maanden. Dat is pijnlijk voor alle werknemers, ook al wordt er voor oudere werknemers een minimaal vangnet opgetuigd. ANBO vindt het teleurstellend dat niet wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarktpositie van 55-plussers. Den Haan: Wij vrezen voor een kennisvacuüm, nu jong en oud niet van elkaar kunnen leren. De continuïteit van de bedrijven is gebaat bij de kennis en ervaring van oudere werknemers. Daar geen werk van maken is een gemiste kans. Ten slotte is ANBO blij met de voorgenomen pro-europese houding van het Kabinet. PCOB: In de gezondheidszorg worden ingrijpende maatregelen aangekondigd. Grote delen van de AWBZzorg (begeleiding en persoonlijke verzorging) worden de komende jaren overgeheveld naar de gemeenten, die daarvoor minder budget krijgen. Het verzekerd pakket van de zorgverzekering zal

9 meer en meer bepaald worden door financiële afwegingen. Er komt een criterium 'kosteneffectiviteit van behandelingen'. Dus: een mensenleven wordt in geld uitgedrukt. De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Voor mensen die per deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging wordt een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mocht invoering per 1 januari 2013 op praktische bezwaren stuiten, dan krijgt de regeling terugwerkende kracht tot die datum. Met de pensioenfondsen bespreken we de mogelijkheid ter overbrugging pensioen naar voren te halen. Overige punten: De duur van de WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar Er komt geen kilometerheffing De Hedwigepolder in Zeeland wordt onder water gezet De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, ook voor bestaande gevallen. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek elk jaar met half procent verminderd Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 49 procent In 2014 gaat de derde schijf van de inkomstenbelasting van 42 naar 38 procent De zorgtoeslag wordt afgeschaft Er komt een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie Er wordt 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking - De basisbeurs wordt afgeschaft, in plaats daarvan komt er een leenstelsel De langstudeerboete wordt voor 2013 afgeschaft De assurantiebelasting wordt verhoogd De forensentaks is van de baan Er komt geen liggeld voor het ziekenhuis en geen eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg Nieuwe ambtenaren mogen niet weigeren om homoseksuelen te trouwen Gemeenten mogen zelf bepalen hoeveel koopzondagen er komen Vanaf 2017 een structurele bezuiniging van 100 miljoen euro op de Publieke Omroep Reactie LOC op regeerakkoord: Perspectief op duurzame langdurende zorg ontbreekt 30 oktober 2012 In het regeerakkoord gaat het vooral over systeemwijzigingen in de langdurende zorg. Overhevelingen van de ene wet naar de andere. Meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten. LOC Zeggenschap in zorg mist daarin een perspectief op een gezonde samenleving. Hoe kunnen mensen een waardevol leven leiden, ook als ze meer beperkingen krijgen? Welke ondersteuning is daarbij nodig? LOC wil de komende periode samen met de aangesloten cliëntenraden daar een bijdrage aan leveren.

10 Mensen Ieder systeem heeft voor- en nadelen. Daarom is het belangrijk te starten vanuit de vraag: hoe kijken we tegen mensen aan? Niemand is alleen maar zwak of beperkt. Ieder mens heeft een gezonde kant. Dat geldt ook voor mensen die langdurend zorg nodig hebben. Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen gelukkiger zijn als zij aangesproken worden op hun gezonde kant. Tot nu toe richt de zorg zich vooral op het niet gezonde in de mens. We beginnen nu vaak bij het systeem, terwijl we zouden moeten starten bij de vraag: wat hebben mensen nodig om zin te geven aan hun leven? En hoe organiseren we dat dan? Wensen In het regeerakkoord is afgesproken dat het recht op zorg plaats maakt voor een voorziening. Veel cliënten(raden) hebben bij LOC aangegeven daar moeite mee te hebben. Vooral omdat deze verandering door financiële redenen ingegeven lijkt. De andere kant is dat met een voorziening meer maatwerk mogelijk is. Twee personen met hetzelfde probleem kunnen een andere oplossing nodig hebben, omdat ze verschillend zijn. Er liggen kansen om meer bij de wensen en behoeften van mensen aan te sluiten. LOC zal met de aangesloten cliëntenraden scherp in de gaten houden of dat ook gebeurt. En waar nodig samen blijven aangeven hoe het anders kan. Ondersteuning De nieuwe regering heeft aangegeven hoe zij de systemen wil veranderen. LOC en de aangesloten cliëntenraden willen meedenken aan hoe we dat organiseren. Zoals: hoe zorgen we dat bij indicatiestelling mensen op maat krijgen waar ze behoefte aan hebben? Hoe regelen we dat mensen die dat nodig hebben maximaal ondersteund worden? Hoe zorgen we dat mensen hun potentie kunnen benutten? Wat is er nodig om mensen hun eigen regie te laten behouden? Kloof In de langdurende zorg gaat het in toenemende mate over economische waarden. Zoals: beheersing, productieafspraken, zorgproducten en profielen. Bij mensen die iets nodig hebben gaat het over warmte, aandacht, hobby s, welbevinden. De grote opdracht voor de komende jaren is de kloof tussen systeem en mens te dichten. LOC vindt het belangrijk met landelijke en lokale partijen, maar vooral met mensen zelf, te werken aan deze verandering. Daarbij gaat het niet om een systeemwijziging, maar een cultuurverandering Reactie GGZ Nederland op regeerakkoord Bestuurlijk akkoord GGZ Nederland is verheugd dat het nieuwe kabinet de bestuurlijke akkoorden, ook voor de ggz, wil voortzetten na Dit betekent rust in de sector en ruimte om zorg te verplaatsen van de kliniek naar de nabije omgeving van mensen en naar de eerste lijn. De kwaliteit kan verbeteren en de kostenstijging beheerst. Aangekondigd is dat de groeiruimte na 2014 verlaagd wordt ten opzichte van de huidige bestuurlijke akkoorden van 2,5% naar 2%. GGZ Nederland is van mening dat dit niet zomaar kan en wil hierover graag in overleg met de minister.

11 Overheveling langdurende ggz Ook positief is het voornemen van het kabinet om ook de langdurende ggz over te hevelen van de awbz naar de zorgverzekeringwet. Dit betekent een flinke besparing op administratieve lasten en doet recht aan het feit dat ook langdurende zorg medisch specialistische zorg is. Er is nog geen besluit genomen over de maatschappelijke opvang. GGZ Nederland is van mening dat die ook naar de zorgverzekeringswet kan. Eigen bijdrage De nieuwe coalitie heeft tot onze verbazing opnieuw de eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz geïntroduceerd. De eigen bijdrage voor de eerste lijn wordt weliswaar verlaagd maar vervolgens voor hetzelfde bedrag voor de gehele ggz procentueel ingevoerd. Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de eerdere uitspraken in de campagnes van zowel VVD als PvdA waarin zij beiden aangaven een eigen bijdrage voor de ggz onacceptabel te vinden. Veel beter zou zijn om de gehele eigen bijdrage af te schaffen en te compenseren via een (beperkte) verhoging van het eigen risico dat voor iedereen geldt, en waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen. Jeugd-ggz GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten. Recent zijn door onder andere de kinderombudsman - na presentatie van het rapport van de commissie Samson - en in een advies in opdracht van het ministerie van VWS dat vorige week naar de kamer is gestuurd, de risico s hiervan helder benoemd. Beiden hebben geadviseerd de overheveling niet te doen dan wel onder strikte voorwaarden en landelijke aansturing. Het regeerakkoord rept met geen woord over de mogelijke risico's zoals het verlies van het recht op zorg voor kinderen met een psychische stoornis, het creëren van nieuwe schotten in de financiering, gebrek aan kwaliteitstoezicht, instandhouding van de landelijke infrastructuur van gespecialiseerde voorzieningen en van opleidingen en onderzoek en het gebrek aan kennis bij ambtenaren over psychische stoornissen. Forensische zorg GGZ Nederland is blij dat de nieuwe regering haast maakt met de invoering van de Wet op de Forensische zorg maar heeft tegelijkertijd zorgen over het effect van levenslang toezicht op de toegang tot de zorg. GGZ Nederland wil graag snel met de staatssecretaris in gesprek om ook met hem te komen tot meerjarenafspraken. Het recente rapport van de RVZ stoornis en delict moet daarbij vertaald worden in beleid. Arbeidsmarkt In het regeerakkoord wordt aangekondigd dat de overheid een nullijn wil voor de zorg en op termijn het ova-convenant wil beëindigen. GGZ Nederland staat voor goed werkgeverschap en vindt het belangrijk dat de zorg in staat is concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden om zo aantrekkelijk te blijven voor personeel, dat de komende jaren hard nodig is om de toenemende vraag naar zorg op te vangen. Gemeenten onevenredig gekort Den Haag, 29 oktober 2012

12 Uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord wordt duidelijk dat op gemeenten extra wordt bezuinigd. Dit heeft gevolgen voor dienstverlening dichtbij burgers door de gemeenten. Gemeenten zijn positief over het feit dat de decentralisaties verder worden doorgezet in combinatie met beleidsvrijheid voor gemeenten. Het uitgangspunt van gedwongen schaalvergroting uit het regeerakkoord biedt echter geen oplossing voor de organisatie hiervan. Dit laat de VNG weten in een eerste reactie. Gemeenten dringen aan op spoedig overleg met het nieuwe kabinet om de consequenties van de gepresenteerde plannen te bespreken. Decentralisaties en sociale domein Bemoedigend is het uitgangspunt éen gezin, één plan, één regisseur bij de decentralisaties in het sociale domein. Hierbij hebben de gemeenten een duidelijke rol als eerste overheid. Nog onduidelijk is hoe dit wordt uitgewerkt. Gemeenten vinden het van belang taken op elkaar af te stemmen en juichen grotere beleidsvrijheid toe. Gemeenten zijn positief over het voornemen de wwb, wsw en deel van de wajong naar een participatiewet te integreren. Dit is een lang gekoesterde wens van gemeenten zodat zij in samenhang met andere terreinen jeugd en zorg oplossingen kunnen zoeken en maatwerk kunnen bieden voor burgers. Financiën De VNG constateert dat de bestuurlijke verhoudingen op gebied van financiën met voeten worden getreden. Weliswaar wordt gesteld dat de trap op, trap af -systematiek wordt gevolgd, maar tegelijkertijd wordt het Btw compensatiefonds afgeschaft, moeten gemeenten gedwongen bankieren via de schatkist, wordt het gemeentefonds aangeslagen voor zaken als onderwijshuisvesting en peuterspeelzaalwerk en wordt er een financieel voorschot genomen op een eventuele schaalvergroting. Deze maatregelen werken contraproductief uit op de dienstverlening aan de burgers en beperken de investeringskracht van gemeenten. Schaalvergroting Gemeenten moeten taken kunnen oppakken, maar hebben als uitgangspunt dat zij zelf kiezen voor de wijze waarop zij samenwerking vormgeven: via meer en intensievere samenwerking en/of samenvoeging. Schaalvergroting is niet leidend bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en moet dus als doel op zichzelf

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: /mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Utrecht 2 november 2012 Kenmerk: 12-0258/mh/ph Betreft: Reactie op regeerakkoord Geachte Kamerleden, Deze week werd het regeerakkoord

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad.

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad. Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 3 oktober 2013 Betreft: Ref.: Inlichtingen bij: Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien

Nadere informatie

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011 Het doel van dit overzicht is alle (bezuinigings-)maatregelen landelijk en lokaal (gemeente Tilburg) op een rij te zetten. De lijst bevat alle mij bekende voorstellen van de rijksoverheid en de gemeente

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Aan: Contractgroep MO II. Kopie aan: Programmagroep MO II. Van: Christl van Gerven Programmaleider MO II

Aan: Contractgroep MO II. Kopie aan: Programmagroep MO II. Van: Christl van Gerven Programmaleider MO II Behorend bij Agendapost 11 AB 13 december 2012 Memo Cluster Zorgregie Afdeling Kwetsbare Personen E-mail: cle.vangerven@rotterdam.nl Telefoon: 06-13.02.11.09 Aan: Contractgroep MO II Kopie aan: Programmagroep

Nadere informatie

Aan De leden van de programmacommissie

Aan De leden van de programmacommissie Aan De leden van de programmacommissie Utrecht 16 mei 2012 Kenmerk: 12-0114/RS Betreft: Advies verkiezingsprogramma Inlichtingen bij: CG-Raad, Rolf Smid (06) 207 447 67 en Platform VG, Xandra van der Swan

Nadere informatie

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ieder(in) Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG

VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG 1 brochure 01051113 Langdurige zorg Sien 2 brochure 01051113 Langdurige zorg Sien Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Langdurige zorg en AWBZ... 5 2. PGB... 7 3. Hulpmiddelen...

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Zorgprogramma GroenLinks. VVDzorgprogramma. Meer mogelijkheden om werkdruk van mantelzorgers te verlichten.

Zorgprogramma GroenLinks. VVDzorgprogramma. Meer mogelijkheden om werkdruk van mantelzorgers te verlichten. Algemeen Nog geen programma aanwezig Mantelzorg Actievere steun van lokale overheid voor mantelzorg. VN-verdrag Uiterlijk in 2011 Zo spoedig mogelijke ratificatie van het VN ratificatie van het VNgedrag

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 22 april 2014 Behandeling Wmo 2015 BL1404024 Liesbeth Boerwinkel

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Wat moet er volgens u met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? provincie. Algemene uitslag. Noord-Brabant. Die moet volledig gehandhaafd blijven

Wat moet er volgens u met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? provincie. Algemene uitslag. Noord-Brabant. Die moet volledig gehandhaafd blijven Wat moet er volgens u met de hypotheekrenteaftrek gebeuren? Die moet volledig gehandhaafd blijven 12,0% 15,0% Die moet op termijn worden beperkt 45,0% 50,0% Die moet op termijn volledig worden afgeschaft

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Notitie VGN 30 oktober 2012

Notitie VGN 30 oktober 2012 Wat zijn de nieuwe kabinetsplannen voor de gehandicaptenzorg? De VGN heeft voor de sector relevante plannen uit het regeerakkoord Bruggen slaan van het nieuwe kabinet VVD en PvdA voor u op een rijtje gezet.

Nadere informatie

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Op 29 oktober jl. presenteerden de VVD en de PvdA het nieuwe regeerakkoord. Verschillende organisaties, zoals Divosa en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie op de Rijksbegroting na Begrotingsakkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201301355

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 205 206 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2849 Vragen van de leden

Nadere informatie

Vaste Kamercommissie SZW Postbus EA Den Haag

Vaste Kamercommissie SZW Postbus EA Den Haag Vaste Kamercommissie SZW Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht 1 juli 2008 Kenmerk: S08-0720 Betreft: AO Wajong 2 juli 2008 Inlichtingen bij: Janny Lagendijk Geacht Kamerlid, Hierbij ontvangt u een korte

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 3 oktober 2011 Betreft: Aanscherping Wet Werk en Bijstand (32 815) Ref.: LCR TK 11-0075/ER/GvdM

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Verhoging AOW-leeftijd

Verhoging AOW-leeftijd Verhoging AOW-leeftijd Naam Citeertitel Verhoging AOW-leeftijd Verhoging AOW-leeftijd Kamerstuk 32163 Datum indiening 02-10-2009 November 2016 Pagina 1 van 10 November 2016 Wetsvoorstel met relevante ontwikkelingen

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 01 013 Nr. 300 MOTIE VAN DE LEDEN VAN T WOUT EN BERGKAMP Voorgesteld 13 juni 013 overwegende dat gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van de besteding van middelen cruciaal is voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie