Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4

2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu 2. Strategie 2.1. Missie en visie: toegankelijk, onafhankelijk en transparant Toegankelijk Onafhankelijk Transparant 2.2 Statutaire doelstelling 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling 3.2 Werving en beheer van de gelden 3.3 Vermogen van de stichting 3.4 Bestedingsbeleid 3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting 4. Overige 4.1 Beloningsbeleid 4.2 Beschrijving administratieve organisatie 4.3 Publicatieplicht Bijlage 1 - Fees Bijlage 2 - Activiteitenagenda Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

3 1. Inleiding In het onderstaande beleidsplan legt het bestuur van Stichting GeefGezondheid het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld op de bestuursvergadering van 23 oktober Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid De stichting GeefGezondheid helpt mensen met te weinig financiële middelen om zelf in hun (dringende) zorgbehoefte te voorzien. Dit kunnen zaken zijn die buiten de dekking van de zorgverzekering vallen, of die betrekking hebben op kostbare behandelingen of langdurige zorg. De hulp wordt geboden via een online crowdfundingsplatform voor de zorg, de website GeefGezondheid.nu. GeefGezondheid speelt in op een steeds vaker voorkomende behoefte: een toenemend aantal mensen heeft moeite met het betalen voor passende zorg. Zorgfinanciering is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. Zij zijn echter genoodzaakt de (aanvullende) pakketten te beperken, vrije zorgkeus te minimaliseren, het eigen risico te verhogen en bepaalde zorg zelfs helemaal niet meer te vergoeden. GeefGezondheid.nu biedt mensen de mogelijkheid om op eigen initiatief financiering te organiseren voor hun specifieke zorgbehoefte. In een land en tijd waarin de overheid de participatiesamenleving stimuleert en de zelfredzaamheid van de burger bevordert, wordt crowdfunding steeds populairder. Een kwalitatief en betrouwbaar platform voor crowdfunding voor de zorg is er nu met GeefGezondheid.nu. Deze vorm van zorgfinanciering is in het buitenland enorm succesvol, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten met giveforward.com. 1.2 Over crowdfunding Het begrip crowdfunding wordt steeds bekender in Nederland. Crowdfunding is een nieuwe manier van financieren, waarbij mensen op eigen initiatief financiële middelen verwerven via internet. Het idee erachter is dat veel mensen een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Sociale media zijn een krachtig instrument om in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid potentiële donateurs te bereiken, daadwerkelijk geld op te halen en doelen te bereiken. Het succes van crowdfunding Steeds meer projecten, in vele verschillende branches, worden gefinancierd met crowdfunding. Een van de bekendste crowdfundingwebsite van Nederland is Voordekunst.nl. Deze site is in 2009 opgezet met steun van de Innovatieregeling Cultuuruitingen van OCW. Ter illustratie de cijfers van Voordekunst van 2013: Totaal aan donaties 1,8 miljoen Totaal aan donateurs De grootste en bekendste crowdfunding website, het Amerikaanse Kickstarter, haalde in miljoen dollar op. In februari 2014 maakte Kickstarter bekend ook naar Nederland te komen. Dit laat zien dat er in Nederland een markt is voor crowdfunding. Maar daar waar Kickstarter zich richt op Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 2 van 5

4 de makers van o.a. films, computergames, design en technologie richt Geefgezondheid.nu zich op de zorg. De crowdfunding markt in Nederland groeit sterk. Het afgelopen jaar laat een verdubbeling zien ten opzichte van In Amerika is crowdfunding binnen de zorg al langer succesvol. De met GeefGezondheid.nu vergelijkbare website giveforward.com heeft al meer dan 80 miljoen dollar opgehaald voor een grote diversiteit aan doelen. GeefGezondheid.nu is de eerste crowdfunding website in Nederland die zich specifiek richt op de zorg, gezondheid en welbevinden. Crowdfunding via GeefGezondheid.nu Crowdfunding in de zorg gaat in principe als volgt: iemand heeft een bepaalde zorgbehoefte, maar de verzekeraar vergoedt niet of te weinig en de persoon heeft onvoldoende eigen middelen. Om deze middelen te verwerven biedt hij of zij de vraag aan als project op het platform GeefGezondheid.nu. Hierop legt men uit waar de behoefte uit bestaat, waarom de behoefte bestaat, hoeveel geld nodig is en op welke termijn. De aanvrager ( projecthouder ) deelt de projectpagina via sociale media, en andere (conventionelere) manieren. Na het aanmaken van de projectpagina gaat de crowdfundingperiode van start. Deze duurt meestal 3 maanden; binnen deze periode dient het doelbedrag behaald te worden. Iedereen die wil, kan via het online platform doneren aan het project. Wordt het doelbedrag niet gehaald, dan krijgen de donateurs hun inleg automatisch terug. 2. Strategie 2.1. Missie en visie: toegankelijk, onafhankelijk en transparant De stichting GeefGezondheid wil zorg betaalbaar, bereikbaar en toegankelijker maken. Onze missie is om dat zo onafhankelijk en transparant mogelijk te doen. GeefGezondheid maakt zorgproblemen zichtbaar en verbindt mensen. Toegankelijk Onze visie is dat (passende) zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Iedereen heeft recht op de beste en meest passende zorg en vrije keus hierin. Deze zorg moet betaalbaar en laagdrempelig zijn en blijven. GeefGezondheid draagt hieraan bij door mensen de mogelijkheid te bieden om hun eigen zorg te financieren. Door bezuinigingen, de crisis en vergrijzing nemen de kosten toe en de financiële ruimte af. Zorgverzekeraars dekken steeds minder kosten en stellen steeds meer eisen, en de premies zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Daarbij komt dat de vrije zorgkeus onder druk staat. Mensen kunnen zorg gaan mijden omdat ze het niet kunnen betalen. Ook kunnen mensen in toenemende mate niet meer volledig in hun zorgbehoefte voorzien. Of helemaal niet voorzien in hun specifieke zorgbehoefte, die af kan wijken van gestelde eisen van verzekeraars. Hierdoor ontstaan nieuwe problemen, zoals uitval op het werk, psychische problemen, criminaliteit, gezondheidsrisico s en hogere zorgkosten door ziekenhuisopnames. De druk op het zorgsysteem wordt hiermee alleen maar vergroot. Onafhankelijk Onafhankelijkheid houdt enerzijds in dat de stichting niet gelieerd is aan sponsoren, partners of andere partijen met agenda s anders dan de missie en visie van de stichting. Onafhankelijkheid betekent anderzijds dat projecthouders op het online platform zelf en op eigen initiatief in staat worden gesteld om financiële middelen te verwerven. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 3 van 5

5 Transparant Gezondheid is het derde belangrijkste doel waar Nederlanders geld aan doneren. Transparantie over de gedane giften is geboden. Donateurs hechten steeds meer waarde aan het weten wat er met hun gift gebeurt. Vaak zijn donaties gebonden aan contributie, lidmaatschappen of periodieke afschrijvingen, via GeefGezondheid.nu kan eenmalig gedoneerd worden zonder ergens aan vast te zitten. De effecten van de donatie kunnen online gevolgd worden. Wordt het doelbedrag niet gehaald, dan krijgen donateurs hun inleg terug. Afwezigheid winstoogmerk De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 2.2 Statutaire doelstelling De doelstelling van Stichting GeefGezondheid is opgenomen in artikel 2.1. van de statuten en luidt als volgt: het genereren van gelden voor projecten ten behoeve van mensen met te weinig financiële middelen om in hun (dringende) zorgbehoefte te voorzien. Zoals zorg die niet wordt vergoed door de zorgverzekering, kostbare behandelingen of langdurige zorg, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uit maken van organen van de stichting. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van crowdfunding. De stichting beoogt het algemeen nut. Bestemming liquidatiesaldo Zoals blijkt uit artikel 12.2 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling De stichting verricht de volgende werkzaamheden: Het laten bouwen, beheren en ontwikkelen van een crowdfunding website waarmee zorgprojecten gefinancierd kunnen worden. De promotie van de website en de projecten bij belanghebbenden en het aangaan van constructieve partnerships met externe partijen. Door zowel online als offline veel tijd te steken in de promotie van de website en de site verder te ontwikkelen, draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten. 3.2 Werving en beheer van de gelden De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van crowdfunding. Het beheer van de verkregen fondsen vindt als volgt plaats: Alle donaties aan de verschillende projecten worden op de bankrekening van de stichting gestort. Als de looptijd van het project afgelopen is, wordt het opgehaalde bedrag minus 7% fee overgemaakt naar de projecthouder. De stichting streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 7% van de omzet. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 4 van 5

6 3.3 Vermogen van de stichting De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 3.4 Bestedingsbeleid De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de projecten die projecthouders op de website van de stichting plaatsen. Van een groot deel van de 7% fee die de projecthouders betalen, zullen op de korte termijn facturen voor het ontwikkelen van de website worden vergoed, zal op de middellange termijn een aanstelling van 1FTE plaatsvinden en op de lange termijn de verdere ontwikkeling van de website bekostigd worden. Van een klein deel van de fee zullen andere kosten zoals die van de accountant betaald worden. 3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 4. Overige 4.1 Beloningsbeleid De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel van de stichting te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status van algemeen nut beogende instellingen. 4.2 Administratieve organisatie De administratie van de stichting wordt gevoerd door de directeur van de stichting in samenwerking met de penningmeester. De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door Finance View Accounting te Amsterdam. 4.3 Publicatieplicht In verband met de ANBI-status van de stichting zijn wettelijk verplichte publicaties van toepassing (zie De stichting voldoet aan haar publicatieplicht via de website Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 5 van 5

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan 2014-2016, 31 December 2012. Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2017. www.kennisbankfilantropie.nl

BELEIDSPLAN 2014-2017. www.kennisbankfilantropie.nl BELEIDSPLAN 2014-2017 www.kennisbankfilantropie.nl Inhoud Inleiding...3 1. Missie...4 1.1. Doelstelling...4 2. De huidige situatie...5 2.1 Vermogensfondsen en het Fondsenboek...5 2.2 ANBI-status...5 3.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie