De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kortste weg naar Fiscaal Adviseur. Opleiding mondeling of schriftelijk"

Transcriptie

1 De kortste weg naar Fiscaal Adviseur Opleiding mondeling of schriftelijk

2 Breng uw fiscale expertise op niveau Belastingzaken kennen een geheel eigen problematiek. Je moet alert zijn op wijzigingen, en feilloos de link weten te leggen naar de specifieke situatie van de onderneming van uw cliënt. Soms kan het zijn dat uw kennis tekortschiet. Of dat u net dat stukje extra zekerheid wenst. De opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA) biedt u die kennis en zekerheid. De opleiding is modulair van opzet en zeer praktisch. De docenten zijn allen werkzaam in de belastingpraktijk. FA: opleiding tot belastingadviseur voor het MKB erkend HBO-niveau te volgen op vijf HBO-scholen verspreid over het land in de opleidingsmarkt concurrerend geprijsd binnen tien maanden afgerond praktijkgericht deskundige docenten uit de belastingpraktijk beschermde titel (FA)

3 Over de opleiding Ik voel me zekerder tegenover mijn cliënt om te adviseren C.J. van Vliet, Administrateur, Rijswijk Na de opleiding bent u een belastingexpert en erkend belastingadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. U bent gekwalificeerd om alle belastingzaken te verzorgen. Zoals de jaarlijkse belastingaangifte inkomsten-, en vennootschapsbelasting alsook de aangifte voor de loonbelasting en de omzetbelasting. Voor wie is deze opleiding bedoeld? mondeling schriftelijk De opleiding tot Fiscaal Adviseur is opgezet voor mensen die in hun beroep veel met belastingen te maken hebben, zoals: medewerkers van belastingadviesbureaus, accountantsmaatschappen en administratiekantoren; beginnende zelfstandige belastingconsulenten; ondernemers en financieel deskundigen van bedrijven. Duur van de opleiding 10 maanden* 10 maanden* Kosten van de opleiding e e Aantal lessen Tijd lessen uur thuisstudie Studiebelasting per week 15 uur 15 uur Locatie zes locaties in Nederland thuis/werk Startdatum september** september** * het is ook mogelijk twee jaar over de opleiding te doen. ** tussentijdse instap mogelijk

4 De praktijkcasussen kan ik voor 70% direct in de praktijk toepassen Welke onderdelen behandelt de opleiding? I.P. de Haan, Belastingadviseur, Breda De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleiding. In totaal 26 lessen. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Samen geven zij recht op het einddiploma Fiscaal Adviseur en de beschermde titel FA. mondeling schriftelijk 0. Inleiding 1 les 1 les 1. Inkomstenbelasting (niet-winst) en winst uit aanmerkelijk belang 5 lessen 7 lessen 2. Loonbelasting 3 lessen 5 lessen 3. Inkomstenbelasting (winst uit onderneming) 4 lessen 8 lessen 4. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht 5 lessen 8 lessen 5. Omzetbelasting 3 lessen 5 lessen 6. Formeel belastingrecht 3 lessen 3 lessen 7. Successie- en schenkingsrecht en belastingen van rechtsverkeer 2 lessen 3 lessen TOTAAL 26 lessen 40 lessen Hoe werkt de schriftelijke opleiding? U zendt de uitwerkingen in per . U kunt daarbij ook vragen stellen over de studiestof. De docenten van het FSDC, allen werkzaam in de belastingpraktijk, voorzien uw uitwerking van commentaar en beantwoorden uw vragen. Dit wordt u toegezonden per . Meer inhoudelijke informatie over de opleiding vind je onder De opleiding in detail verderop in deze brochure.

5 Wat kost de opleiding? De opleiding is kort en toch van een hoog niveau G.P.C. Bogers FA, Financieel adviseur, Schinfeld De opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA) is zeer concurrerend geprijsd. Mondeling Schriftelijk Gehele opleiding e e Losse les e 210 e 80 Prijzen zijn exclusief examentrainingen, examens en literatuur. Over de les- en examengelden is geen btw verschuldigd. Het boekenpakket Voor de opleiding Fiscaal Adviseur (FA) maken we gebruik van het meest recent beschikbare boekenpakket op fiscaal gebied. Dit omvat de Handleiding Belastingrecht, Belastingrecht voor HBO, Belastingrechtspraak voor MKB, Belastingenwetten, Examenbundel Fiscaal Adviseur (FA) en Privaatrecht. De kosten voor het boekenpakket bedragen e 680 excl. 6% btw en verzendkosten, inclusief aanvullingen op de losbladige Handleiding Belastingrecht en een unieke toegangscode tot gedurende twaalf maanden na inschrijving.

6 Examens Kosten examen(training) De opleiding bestaat uit zeven modules. Iedere module wordt apart geëxamineerd. Slaagt u voor het examen, dan ontvangt u een certificaat. Wanneer u voor alle zeven module-examens bent geslaagd, ontvangt u het diploma Fiscaal Adviseur (FA). De examens worden georganiseerd in samenwerking met de deelnemende hogescholen (zie inlegkaart). Zij worden afgenomen in de Jaarbeurs te Utrecht. Voor de locaties te Leeuwarden en Sittard, ter plaatse. Alle examens duren 2,5 uur. Examentraining Het bijwonen van een examentraining: E 100 per training Examengeld Examengeld voor een module-examen: E 140 Instellen beroep Instellen van beroep tegen de uitslag: E 80 Over de les- en examengelden is geen btw verschuldigd. Hoog slagingspercentage % van de deelnemers slaagt in een keer. Indien u onverhoopt niet slaagt voor een module-examen, dan kunt u het examen het volgende jaar opnieuw doen. De certificaten blijven drie jaar geldig. Indien u opnieuw les wilt, dan is dit mogelijk tegen de halve moduleprijs. Examentraining Voor ieder module-examen is er een examentraining in Utrecht. Deelname is facultatief. De trainingen worden gehouden op zaterdagmorgen van uur. Voor actuele data:

7 0. Inleiding De opleiding in detail Welke onderwerpen worden er tijdens de opleiding behandeld? De opleiding bestaat uit zeven modules en een inleidende les. Per module wordt kort weergegeven wat we behandelen. Tijdens de inleiding wordt een globaal overzicht gegeven van de te behandelen belastingen. Tevens leert u: het wettekstbundel te hanteren, het onderscheiden van wetten in formele zin en uitvoeringsmaatregelen, pseudo wetgeving, opbouw van een wet en van een uitvoeringsmaatregel, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inrichting van de Belastingdienst en over de ombudsman. 2. Loonbelasting De module Loonbelasting bestaat uit: structuur Wet op loonbelasting en samenhang met de inkomstenbelasting, werknemersbegrip, (fictieve) dienstbetrekking, inhoudingsplichtige, loonbegrip, aanspraken, loon in natura (waaronder de auto van de zaak), fictief salaris voor de AB-houder, vrije vergoedingen en verstrekkingen, werkkostenregeling*, tariefstructuur, inhoudingen via loonbelastingtabellen, (pseudo) eindheffing bij de werkgever op aangifte (waaronder de zogenoemde crisisheffing), naheffing n.a.v. controle, administratieve verplichtingen en afdrachtvermindering. *Tot op heden is de deelneming van de werkgevers aan de werkkostenregeling ver onder de verwachtingen gebleven. Dit heeft er toe geleid dat de verplichte uitvoering van de werkkostenregeling met een jaar tot 1 januari 2015 is uitgesteld. In het cursusmateriaal is wel een hoofdstuk over de werkkostenregeling opgenomen maar dit behoort nog niet tot de verplichte examenstof. Dat wil zeggen dat voor wat de loonheffing betreft de examenstof uit overgangsrecht zal bestaan dat geldt tot 1 januari Inkomstenbelasting niet-winst De module Inkomstenbelasting niet-winst bestaat uit: structuur van de wet/boxensysteem, toerekening inkomensbestanddelen aan echtgenoten, partners en kinderen, binnenlandse/buitenlandse belastingplichtige. Box 1: loon uit dienstbetrekking, resultaat van overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen, eigen woning en verliesverrekening. Box 2: winst uit aanmerkelijk belang, meesleep en meetrekregeling en DGA-problematiek. Box 3: vermogensrendementsheffing, vrijgestelde beleggingen, waardeproblematiek, persoonsgebonden aftrekken, buitengewone uitgaven, aftrekbare giften, heffingskortingen, voorlopige teruggaaf, wel of geen aanslag en middeling. 3. Inkomstenbelasting winst Box 1: ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden zoals firma s en commanditaire vennootschappen, verhuur van de onderneming, huur en/of verkoop van de onderneming, onderscheid totale winst- jaarwinst, vermogensetikettering, autokostenfictie, goedkoopmansgebruik, bestendige gedragslijn, waardering van activa en passiva, pensioenverplichtingen, afschrijvingen, investeringsaftrek, reserves, staking van de onderneming, overdracht overlijden, echtscheiding, emigratie van de onderneming, doorschuifmogelijkheden, oprichting bv, inbreng in de bv, terugkeer uit de bv, aandelenfusie en juridische fusie en splitsing, opvolgingsproblematiek en firmaproblematiek.

8 4. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal belastingrecht Tijdens de deelmodule Vennootschapsbelasting wordt behandeld: doel en nut van het oprichten van een BV, belastingplicht, (informele) kapitaalstorting en verkapte winstuitdeling, winstberekening, behandeling van eigen en vreemd vermogen, renteaftrekbeperkingen, moeder-dochterverhouding, deelnemingsvrijstelling, bedrijfsfusie, geruisloze terugkeer, fiscale eenheid, buitenlandse belastingplicht en verrekening verliezen. De deelmodule Dividendbelasting bestaat uit: belastingplicht, heffingsmaatstaf, inhoudings- vrijstelling bij deelnemingsvrijstelling en inhoudingsvrijstelling in specifieke EU-situaties. En de deelmodule Internationaal belastingrecht bestaat uit: verdragssluiting, OESO-modelverdrag, eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting, woonplaats-, nationaliteits- en situsbeginsel, objectvrijstelling, verrekeningsmethode, kostenaftrek, intercompanypricing en vaste inrichting. 5. Omzetbelasting Tijdens de module Omzetbelasting leert u over: leveringen van goederen, diensten, plaats van levering, plaats van dienst, intracommunautaire verwervingen, invoer van goederen, het ondernemerschap, vergoeding, aftrek voorbelasting, herzieningsregeling, tarieven, vrijstellingen, onroerende zaakproblematiek (levering en verhuur), wijze van heffen, verleggingsregelingen, factuurstelsel, kasstelsel, kleine ondernemersregeling en administratieve verplichtingen. 6. Formeel belastingrecht De module Formeel belastingrecht behandelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht en de hoofdlijnen van de Invorderingswet. Bij de behandeling van het formele recht komt aan de orde: aangiften, heffingstechniek, bestuurlijke boetes, bezwaar en beroep, belastingrente, vertegenwoordiging, administratieplicht, inlichtingenplicht, fiscaal strafrecht en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De behandeling van de Invorderingswet bestaat uit: betalingstermijnen, dwanginvordering, bodemrecht, uitstel en kwijtschelding, invorderingsrente, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. 7. Erf- en schenkbelasting & Wet op belastingen van rechtsverkeer U leert over: beginselen van erfrecht, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap, woonplaatsbeginsel, erfrechtelijke verkrijgingen, legaten, levensverzekeringen en pensioenproblematiek, verblijvings- en overnemings- en toedelingsbedingen, lasten, tarieven, vrijstellingen, imputatie van pensioenen en lijfrentes, bedrijfsopvolging, beginselen van estate planning, de meest gebruikelijke testamentvormen en schenkbelasting. Bij het onderdeel Wet op belastingen van rechtsverkeer staat de overdrachtsbelasting en assurantiebelasting centraal, met een nadruk op de overdrachtsbelasting. Binnen de overdrachtsbelasting gaan we onder andere in op: verkrijging van juridische en economische eigendom, waardebepalingsregelingen, opvolgende verkrijgingen en de wijze van heffing.

9 Opleiding Fiscaal Adviseur (FA) Hoofdweg GG Loenen T (055) E I Wilt u meer weten over de opleiding, of van gedachten wisselen of deze opleiding iets voor u is? Neem dan contact op met onze studieadviseur Reinier Willemse. Telefoonnummer Wilt u spreken met één van onze oud-cursisten? Ga dan naar de website Vul uw postcode in en vindt een afgestudeerde Fiscaal Adviseur bij u in de buurt. Fiscaal Adviseur (FA) is een beschermde titel, ingeschreven bij het Beneluxmerkenbureau Ontwerp & realisatie: eerst.nl

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt.

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt. Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wetwrijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Zelfstandig fiscale adviezen uitbrengen Mogelijk om zich als zelfstandig belastingconsulent te vestigen

Zelfstandig fiscale adviezen uitbrengen Mogelijk om zich als zelfstandig belastingconsulent te vestigen FISCAAL In het vakgebied komen we in hoofdlijnen een tweetal functies tegen, de aangiftemedewerker en de fiscaal adviseur. Bij kleinere organisaties is dit anders, hier treft men vaak de fiscale duizendpoot

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Ondernemen op Curaçao

Ondernemen op Curaçao Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Loonadministratie Personeel Basiskennis Loonadministratie BKL Praktijkdiploma Loonadministratie PDL Medewerker Personeelszaken MPZ Personeelsconsulent

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Highlights Prinsjesdag 2010 2011

Highlights Prinsjesdag 2010 2011 Highlights Prinsjesdag 2010 2011 0p Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een

Nadere informatie