Nota van B&W. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van B&W. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode."

Transcriptie

1 Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. R. Kooijman Telefoon PD/SZW Reg.nr. 2007/ Bijlagen A,B kopiëren Onderwerp Evaluatie Minimabeleid B & W-vergadering van 2 oktober 2007 Bestuurlijke context In de nota Maximale voor de minima in Haarlem 1 is grotendeels het kader aangegeven voor het Haarlemse minimabeleid over de periode 2004 tot en met Zoals wij in de Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid hebben aangegeven is het minimabeleid in 2007 onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Het doel van deze voortzetting was onder meer het beleid van de afgelopen jaren te evalueren. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode. Wij hebben de raad toegezegd om nog voor de begrotingsbehandeling 2008 nieuwe voorstellen aan de raad voor te leggen met betrekking tot het minimabeleid Op basis van deze beknopte evaluatie hopen wij te komen tot een nieuw beleid dat recht doet aan de wens van onze Raad om een ruimhartig en adequaat minimabeleid te voeren. Daarnaast zullen wij bij het nieuwe minimabeleid zo mogelijk aandacht schenken aan meer preventieve en activerende maatregelen en voorstellen. Het besluit heeft geen financiële consequenties. Het financiële kader van het minimabeleid voor de komende jaren is al vast gelegd in de nota Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid SZW/2004/460 2 PD/SZW/2006/148 B&W-besluit: 1. Het college neemt kennis van de nota Evaluatie minimabeleid Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.

2 NOTA Evaluatie minimabeleid

3 1. Inleiding In de nota Maximale voor de minima in Haarlem 1 is grotendeels het kader aangegeven voor het Haarlemse minimabeleid over de periode 2004 tot en met Zoals wij in de Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid hebben aangegeven is het minimabeleid in 2007 onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Het doel van deze voortzetting was onder meer het beleid van de afgelopen jaren te evalueren. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode. Wij hebben de raad toegezegd om nog voor de begrotingsbehandeling 2008 nieuwe voorstellen aan de raad voor te leggen met betrekking tot het minimabeleid Op basis van deze beknopte evaluatie hopen wij te komen tot een nieuw beleid dat recht doet aan de wens van onze Raad om een ruimhartig en adequaat minimabeleid te voeren. Daarnaast zullen wij bij het nieuwe minimabeleid zo mogelijk aandacht schenken aan meer preventieve en activerende maatregelen en voorstellen. 2. Uitgangspunten minimabeleid Maximale voor de minima in Haarlem De kern van het huidige minimabeleid bestaat uit de volgende vier uitgangspunten,zoals genoemd in de nota maximale voor de minima : Waarborgen van de participatie van kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen; Versterken van de categoriale bijzondere bijstand (voor zover dat is toegestaan); Bevorderen van de toegankelijkheid van bijzondere bijstand. Keren van de toenemende schuldenproblematiek; Doelgroep De doelgroep van het minimabeleid in Haarlem wordt gevormd door huishoudens met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm. Met de grens van 115% wordt enige ruimte boven de bijstandsnorm gecreëerd voor personen met onder meer kleine pensioenen of inkomsten uit arbeid net boven het minimuminkomen (de zogenaamde working poor ). Momenteel hebben zo n 9500 Haarlemse huishoudens een inkomen op minimumniveau. Specifieke doelgroepen Bijzondere aandacht gaat uit naar de huishoudens met kinderen. Wij achten het sociaal niet verantwoord als er onvoldoende inkomen is om kinderen volwaardig mee te laten doen met schoolactiviteiten. Evenzo vinden wij het van belang open te staan voor de problemen als gevolg van de cumulatie van kosten binnen één huishouden. Een cumulatie van (ziekte)kosten treffen we bijvoorbeeld aan bij chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Voor andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, is bij de vorming van bovenstaand beleid geen speciale aandacht besteed. Wel bestaat sinds een aantal jaar het Team Bijzondere doelgroepen binnen Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit team kent de specifieke problematiek van deze doelgroep en weet ze op een juiste manier te ondersteunen. Budgetten Het budget voor het minimabeleid over de jaren 2004 tot en met 2006 was in de nota maximale voor de minima in Haarlem bedroeg jaarlijks gemiddeld circa SZW/2004/460 2 PD/SZW/2006/148 2

4 3. Waarborgen participatie kinderen Eén van de uitgangspunten van het huidige minimabeleid is dat ieder kind in principe gelijke kansen en toegang moet hebben tot bepaalde essentiële voorzieningen voor zijn of haar ontwikkeling, zoals het volgen van onderwijs en sport. In 2004 zijn hiertoe de volgende regelingen voor kinderen geïntroduceerd: Regeling tegemoetkoming onvermijdbare schoolkosten Uitbreiding aanbod voorzieningen van de Haarlempas ten behoeve van kinderen a. Regeling tegemoetkoming onvermijdbare schoolkosten Het betreft hier een tegemoetkoming voor ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor indirecte schoolkosten zoals de ouderbijdrage, kosten voor schoolactiviteiten en bijkomende kosten voor materialen en gereedschappen. Voor ouders met kinderen op de basisschool wordt per kind maximaal 150,- verstrekt. Ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen per kind maximaal 300,- ontvangen. Schoolkostenregeling Toekenningen 3 Uitgaven , ,- Bron:Bureau Beleid Bedrijfsvoering SoZaWe Deze regeling is in 2004 geïntroduceerd. Gebleken is dat een groot beroep op de schoolkostenregeling is gedaan. Enige aantekening is dat vanwege landelijke regelgeving met betrekking tot deze kosten geen categoriale bijstand verstrekt kan worden. Hierdoor kan de tegemoetkoming enkel op declaratiebasis verstrekt worden door middel van het inleveren van betalingsbewijzen. Lang niet alle ouders hebben zodoende de maximale bijdrage kunnen aanvragen. In 2006 hebben wij de aanvraagformulieren voor het schooljaar sterk vereenvoudigd. Geconcludeerd mag worden dat de regeling onvermijdbare schoolkosten voor minima een aantrekkelijke en veelgebruikte regeling is. Hij sluit bovendien aan op de voornemens van het nieuwe kabinet om minima met schoolgaande kinderen tegemoet te komen, het kabinet wil overgaan tot het gratis verstrekken van schoolboeken. b. Haarlempas; uitbreiding voorzieningen Alle inwoners van Haarlem met een inkomen op minimumniveau kunnen kosteloos een Haarlempas aanvragen. Met deze pas kan men gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan circa 150 maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. De overige inwoners van Haarlem kunnen de pas kopen. Binnen het huidige minimabeleid zijn ter vergroting van de participatie van kinderen de volgende aanvullingen gedaan op het aanbod via de Haarlempas: - De maximale vergoeding van de sportcheque voor kinderen is verhoogd van 113,45 naar 125,- 3 door middel van één aanvraag kan de regeling voor meerdere kinderen per huishouden tegelijk zijn toegekend; hierdoor is moeilijk in te schatten voor hoeveel kinderen in totaal de tegemoetkoming is aangevraagd. 3

5 - Naast de sportcheque kunnen ouders een sportkledingcheque voor hun kinderen ter waarde van 50,- ontvangen. Jaar Aantal ingeleverde % van doelgroep Kosten vergoeding sportcheques ,5% , % , ,6% ,50 Totaal gebruik sportcheques (bron:bureau Haarlempas) Jaar Aantal ingeleverde % van doelgroep Kosten vergoeding sportkledingcheques ,3% 9.697, ,2 % ,04 Totaal gebruik sportkledingcheque (bron:bureau Haarlempas) De sportkledingcheque is in 2005 geïntroduceerd. Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat het gebruik van zowel de sportcheque als de sportkledingcheque in de loop van de tijd is toegenomen. Het kan voorkomen dat bepaalde cheques pas in het daarop volgende jaar in de rekening zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een wat vertekend beeld. Zo zijn in 2006 een fors aantal cheques over 2005 verwerkt, waardoor het bedrag in 2006 te hoog is opgenomen (gefactureerd over 2006: circa ,-; waarde verzilverde cheques werkelijk betrekking op het 2006: circa ,-). Gezien de cijfers van ingeleverde cheques vertoont de afname en het verzilveren van de cheque een stijgende lijn. Echter is, gezien het percentage van de doelgroep dat gebruik maakt van de cheque, nog een groot gedeelte van de doelgroep te bereiken. Wij onderzoeken op welke wijze het uitgeven van de cheques efficiënter en tegen minder kosten kan worden uitgevoerd. c. Haarlempas: algemeen In 2005 en 2006 is het aantal minima pashouders sterk toegenomen. Uit gegevens van Bureau Haarlempas blijkt dat de pashouders tevreden zijn over het aanbod van de pas. Doelgroep: Minima Minima 65+ n.v.t Totaal pashouders 65-plussers n.v.t. n.v.t. Kooppas Zandvoort n.v.t. n.v.t. 650 Bron: Bureau Haarlempas Het Bureau Haarlempas voert ook de gratis peuteropvang voor minima uit. Hiermee is jaarlijks zo n gemoeid. Dit budget is overigens niet opgenomen in de begroting van Bureau Haarlempas maar direct afkomstig uit het budget Bijzondere bijstand. 4

6 Jaar Budget Kortingen Overheadkosten Budget Haarlempas ( bron:bureau Haarlempas) De Haarlempas is een relatief duur instrument. Het budget van de pas bedroeg in 2006 zo n , waarvan meer dan 75% vanuit de bijzondere bijstand werd gefinancierd. Van dit budget ging ongeveer op aan uitvoeringskosten. Het bedrag dat daadwerkelijk aan kortingen aan minima werd verleend bedroeg Oorzaak van de stijging van de uitvoeringskosten ligt in het feit dat bij Bureau Haarlempas de laatste jaren de formatie medewerkers is uitgebreid om eventuele uitval te kunnen opvangen en het bureau minder kwetsbaar te maken. Dit resulteerde in een extra formatie van 1,3 fte. 4. Versterken van de categoriale bijzondere bijstand Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand is het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand sterk ingeperkt. Hierdoor zijn enkele categoriale regelingen komen te vervallen. Daar waar het nog mogelijk was categoriale regelingen uit te voeren werden deze versterkt of ingevoerd. Het betrof de zorgtoeslag voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en de collectieve zorgverzekering. a. Categoriale regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen: de zorgtoeslag Over de jaren 2004 en 2005 is categoriale bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een zorgtoeslag an de doelgroep chronisch zieken, gehandicapten en ouderen voor de verborgen kosten in verband met ziekte, handicap of ouderdom. De hoogte van de zorgtoeslag bedroeg jaarlijks 200,-. Zorgtoeslag Aanvragen Uitgaven totaal 2004 en 2005 ca ,- Bron: Bureau Beleid en Bedrijfsvoering SoZaWe Toekenning van de zorgtoeslag is voor 2004 en 2005 in veel gevallen via één aanvraag toegekend. De totale kosten waren geraamd op ,-. Conform de nota maximale voor de minima, maar in tegenstelling tot de omringende gemeenten, is deze regeling in Haarlem twee jaar van kracht geweest tot 1 januari De verwachting was dat vanaf 1 januari 2006 geen categoriale bijzondere bijstand meer verstrekt kon worden. Daarnaast zou de door de Belastingdienst ingevoerde zorgtoeslag deze categoriale regeling overbodig maken. Vanaf 2006 kent de Belastingdienst een permanente regeling Buitengewone uitgavenaftrek en een regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven, waarop personen met hoge kosten in verband met ziekte, handicap of ouderdom een beroep kunnen doen. Echter chronisch, zieken en gehandicapten hebben de laatste jaren te maken gehad met een forse stijging van zorgkosten, terwijl tegemoetkoming voor deze kosten hiermee slechts gedeeltelijk in de pas liep. 4 Betreft hier een schatting. De exacte uitgaven zijn nog niet bekend 5

7 b. Collectieve zorgverzekering Via het Basiszorgplan 5 kunnen minima zich verzekeren voor ziektekosten tegen een scherpe premie en wordt voorkomen dat ziektekosten moeten declareren bij én de zorgverzekeraar én bij SoZaWe. Voor een aantal medische kosten hoeft men geen aparte bijzondere bijstandsaanvraag in te dienen maar worden de kosten geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Het aantal klanten dat deelneemt aan de collectieve verzekering is de afgelopen jaren gestegen. Collectieve zorgverzekering 2004 ca ca ca Bron:afdeling SoZaWe Haarlem Aantal verzekerden Het hoge aantal verzekerden in 2004 heeft onder meer te maken met een andere wijze van registreren op dat moment. Momenteel maken ongeveer 1900 klanten met een bijstandsuitkering en daarnaast circa 300 mensen met een ander inkomen op minimumniveau gebruik van de collectieve zorgverzekering. Afgezet tegen een totale bijstandspopulatie van ongeveer 2900 klanten kan gesteld worden dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de collectieve verzekering. 5. Individuele aanvragen bijzondere bijstand De uitgaven individuele bijzondere bijstand over het jaar 2006 vallen lager uit dan de uitgaven in Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met het feit dat de kosten voor pensionbewoners in 2005 hoger uitvielen. In 2005 bedroegen deze kosten en in Daarnaast zijn met name medische kosten (via de colectieve zorgverzekering vergoed) en kosten in verband met het verlenen van de woonkostentoeslag (afschaffen vangnetregeling, ,- minder) in 2006 lager uitgevallen. Jaar Totaal uitgegeven individuele bijzonder bijstand , ,- Bron: Bureau Beleid en Bedrijfsvoering SoZaWe Momenteel wordt een onevenredig groot gedeelte van het budget bijzondere bijstand aangewend voor de kosten voor pensionbewoners. In het kader van het Stedelijk Kompas hebben wij inmiddels al nieuwe voorstellen gedaan om het aantal plekken in commerciële pensions terug te dringen 7. Wij zullen verder kritisch kijken naar de verschillende verstrekkingen van de producten bijzondere bijstand. Het is echter niet mogelijk om van tevoren bepaalde producten bijzondere bijstand niet meer toe te kennen. Een bijzondere bijstandsaanvraag blijft maatwerk, afhankelijk van het individu. 5 Vanaf 2006 is het Basiszorgplan overgegaan in het Gemeente Extra Pakket 6 Deze uitgaven zijn exclusief de schoolkostenregeling 7 Nota Uitvoering Stedelijk Kompas: realisatie brede opvangvoorziening (PD/SZW/2007/255) 6

8 6. Overig minimabeleid a. Bijzondere Bijstand als gift Eén van de maatregelen om schuldenproblematiek tegen te gaan is het verstrekken van bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen als gift in plaats van in de vorm van een lening. Bij duurzame gebruiksgoederen moet gedacht worden aan een koelkast, een bed of een wasmachine. Wij hebben de laatste jaren met name in situaties waarin de aanvrager een schuldsanering heeft lopen én een duurzaam gebruiksgoed heeft moeten aanschaffen, de bijzondere bijstand als gift verstrekt. Voorwaarde is daarbij wel dat de aanvrager met goed gevolg het schuldsaneringstraject heeft afgerond. b. Schuldhulpverlening De groei van de schuldenproblematiek en het daarmee samenhangend groeiend beroep op de diensten van Bureau Schuldhulpverlening heeft ertoe geleid dat extra middelen zijn ingezet ten behoeve van schuldhulpverlening. Onder meer een strenger incassobeleid van schuldeisers, de grotere bekendheid van de wettelijke regeling schuldsanering en de teruggang van de economie waren hier debet aan. Daarnaast neemt de complexiteit van de schulden en de hoogte van schuldbedragen toe. In onderstaand overzicht is te zien dat het aantal meldingen bij de crisisopvang weliswaar is gedaald, maar tegelijkertijd is een duidelijke stijging te zien van het aantal cliënten dat gebruik maakt van budgetbeheer. Dienstverlening Crisisopvang Aanvragen Schuldhulpverlening Budgetbeheer Bron: Bureau Schuldhulpverlening In het kader van de nota het maximale voor de minima is het project preventie huisuitzettingen gerealiseerd. Het betreft hier dienstverlening aan huishoudens met urgente en problematische schulden die in een crisissituatie zijn beland. Inmiddels hebben wij deze aanpak in de staande organisatie geïmplementeerd. Daarnaast verwachten wij op korte termijn een nieuw convenant te tekenen met de woningcorporaties. Aantal huisuitzettingen Bron: Bureau Schuldhulpverlening Met de nutsbedrijven zijn reeds afzonderlijke afspraken gemaakt over hoe te handelen in crisissituaties. c. Langdurigheidstoeslag Vanaf 1 januari 2004 voert SoZaWe de wettelijke langdurigheidstoeslag uit. De toeslag is bestemd voor mensen tussen de 23 en 65 jaar die gedurende vijf jaar op bijstandsniveau hebben moeten leven, nagenoeg niet gewerkt hebben en geen vermogen hebben. 7

9 De doelgroep bestaat niet alleen uit bijstandsgerechtigden. Ook mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag geldt niet voor 65 plussers met een minimuminkomen omdat voor deze doelgroep een inkomensverbetering in de AOW is doorgevoerd. Langdurigheidstoeslag Toekenningen Uitgaven , ,- Bron: Bureau Beleid en Bedrijfsvoering SoZaWe In de praktijk is de afdeling in de loop van 2004 begonnen met het feitelijk uitvoeren van de langdurigheidstoeslag, waardoor er geen gegevens over 2004 beschikbaar zijn. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De gemiddelde toe te kennen bedragen over de jaren 2005 en 2006 per huishoudtype zijn: Alleenstaande 329 Alleenstaande ouder 421,50 Gehuwden 469,50 In 2006 heeft Haarlem gebruik gemaakt van de gemeentelijke beleidsvrijheid met betrekking tot het toekennen van de langdurigheidstoeslag. Zo zijn de voorwaarden voor toekenning verruimd en is het mogelijk dat personen, ondanks inkomsten uit arbeid te hebben ontvangen, toch in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag. Voorheen was dit niet mogelijk. De criteria voor de langdurigheidstoeslag zijn voor het grootste gedeelte wettelijk geregeld. De beleidsvrijheid van de gemeente is hierdoor beperkt. Op dit moment komt slechts een kleine groep van de minima in aanmerking voor de toeslag. Het kabinet heeft aangekondigd de wettelijke regeling langdurigheidstoeslag over te dragen aan gemeenten door middel van een gemeentelijke verordening. Nog niet bekend is of gemeenten dan ook meer beleidsvrijheid krijgen in de keuze van de in aanmerking komende doelgroep. d. Post Armoedebestrijding Eén onderdeel van het minimabeleid is de post Armoedebestrijding. Vanuit de post Armoedebestrijding wordt een aantal instellingen rechtstreeks gesubsidieerd. Deze instellingen voeren activiteiten uit ten behoeve van de minima. Enkele voorbeelden hiervan zijn een structurele subsidies aan minimaorganisaties (ca per jaar), de Unie van Vrijwilligers voor het verstrekken van maaltijden (ca per jaar), Stem in de Stad (in 2005 en 2006 meer dan ,-) en aan hulpverlenende instellingen zoals Stichting Kontext voor het project Thuisadministratie (ca ). 7. Bevorderen van de toegankelijkheid van bijzondere bijstand De afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen getroffen om de toegankelijkheid van de bijzondere bijstand te vergroten. Zo is in 2005 is een nieuwe minimagids geïntroduceerd: 8 Een groot aantal personen heeft de langdurigheidstoeslag over het jaar 2004 pas in 2005 aangevraagd, aangezien de uitvoering van de LDT door de gemeente pas in de tweede helft van 2004 op gang kwam. 8

10 Laag inkomen, hoge kosten? De gemeente springt bij. Deze gids heeft er aan bijgedragen dat het beroep op bijzondere bijstand is toegenomen. Daarnaast geeft SoZaWe sinds oktober 2005 een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal en houdt klanten van SoZaWe en belangenorganisaties onder meer op de hoogte van de minimaregelingen. Sinds 2006 ontbreekt een nieuwe, geactualiseerde minimagids. Dit past niet in ons streven de toegankelijkheid en bekendheid van bijzondere bijstand en andere voorzieningen. Wij zijn voornemens in ons nieuwe beleid hier meer aandacht aan te besteden. 8. Uitvoeringskosten De nota het maximale voor de minima betekende een extra impuls aan het destijds geldende minimabeleid en het einde van de verschillende categoriale regelingen waarover de gemeente Haarlem beschikte. Gevolg hiervan was dat er extra uitvoeringskosten zijn geraamd voor de uitvoering van het nieuwe minimabeleid. Door het verbod op de categoriale regelingen verwachtten wij destijds een toename van het aantal individuele aanvragen bijzondere bijstand. Ook voor de nieuwe regelingen gold dat zij per aanvraag individueel moeten worden behandeld. De raad heeft destijds ingestemd met de volgende extra formatie benodigd voor de uitvoering van het minimabeleid: - uitvoeringskosten collectieve zorgverzekering: uitvoeringskosten regeling onvermijdbare schoolkosten: ,- - uitvoeringskosten HaarlemPas: ,- - uitvoeringskosten individuele bijzondere bijstand: ,- - uitvoeringskosten schuldhulpverlening: ,- Van het totale extra budget voor de uitvoeringskosten ad ,- is circa 7fte aangesteld. De uitvoeringskosten voor de HaarlemPas en voor het huidige bureau Schuldhulpverlening van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn inmiddels structureel verwerkt in de begroting. Als onderdeel van de totale toegestane formatie van de afdeling SoZaWe maken zij deel uit van de ambitie van ons college om tot een gemeentebrede formatiereductie te komen. 9. Financiële paragraaf Het besluit heeft geen financiële consequenties. Het financiële kader van het minimabeleid voor de komende jaren is al vast gelegd in de nota Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid In de bijlage A treft u een kostenoverzicht 2006 aan. 10. BAC De BAC heeft tijdens de BAC vergadering d.d. 29 augustus alsmede tijdens een extra overleg waarbij een afvaardiging van de BAC aanwezig was d.d. 4 september mondeling hun advies op de nota uitgebracht. De betreffende adviezen en aanbevelingen zijn, waar dat mogelijk is geweest, verwerkt in deze nota. Wij willen op een aantal opmerkingen van de BAC hier nog kort reageren. De BAC wenst een meer uitgebreide cijfermatige onderbouwing van de uitgevoerde regelingen. Wij hebben de regelingen zoveel mogelijk onderbouwd, binnen een aantal beperkingen die samenhangen met het moment van registreren en de mogelijkheden in ons uitkeringssysteem. 9

11 Daarnaast wil de BAC graag weten welke verbeterpunten er zijn. Voorliggende nota betreft echter een evaluatie, wij willen niet vooruit lopen op voorstellen voor nieuw beleid. Deze hebben wij verwerkt in de nota Minimabeleid Besluit 1. Het college neemt kennis van de nota Evaluatie minimabeleid Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie. 10

12 A Bijlage: uitgaven via budget bijzondere bijstand 2006 Individuele verstrekkingen Inrichtingskosten Woonkostentoeslag Pensionkosten Overige individuele kosten Subtotaal Minimaregelingen Tegemoetkoming schoolkosten Collectieve zorgverzekering Eigen bijdrage budgetbeheer Subtotaal HaarlemPas Stem in de Stad Post Armoedebestrijding Kontext Thuisadministratie Clientenparticipatie (BAC) Basishuis Platform Minima Organisaties UVV (Tafeltje Dekje) Radius (Vakantiekampen) Bijdrage ouderenloketten Peuterspeelzalen Communicatie SoZaWe Preventie huisuitzettingen Overig Subtotaal Totaal uitgaven bijzondere bijstand Overig Langdurigheidstoeslag (I-deel Wwb)

13 B Bijlage: uitgaven individuele bijzondere bijstand : gegevens niet bekend Gemeente budget uitgaven budget uitv.kosten uitgaven uitv.kosten Alkmaar Almelo Amersfoort Arnhem Breda Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem Heerlen Helmond Hengelo Leeuwarden Leiden Lelystad Maastricht Nijmegen Schiedam Sittard-Geleen Tilburg Venlo Zaanstad Zwolle bron: rapport SGBO Armoedebeleid G27 juni

Rondkomen en Meedoen

Rondkomen en Meedoen Rondkomen en Meedoen gemeente Ede Gemeente Ede 1 1. Bestuurlijke samenvatting...4 2. Beleidsaanbevelingen...7 2.1. Maatschappelijke effecten beleid...7 2.1.1. Rondkomen met het budget...7 2.1.2. Meedoen

Nadere informatie

Ondersteund in de basis Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening 2015 2018 INHOUD

Ondersteund in de basis Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening 2015 2018 INHOUD INHOUD Ondersteund in de basis... INHOUD... 2 1. INLEIDING... 3 a. Geen Transitie, wel Transformatie... 4 b. Doelgroep en Kengetallen... 4 c. Verruiming van de Doelgroep... 4 2. PREVENTIE... 5 a. Informatie

Nadere informatie

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden De kunst van het rondkomen Voorwoord Armoede is een onrecht. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie van dit college. Een ambitie die vele domeinen en

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DRECHTERLAND

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DRECHTERLAND REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DRECHTERLAND Hoe effectief is het minimabeleid? Een onderzoek naar instrumenten, bereik en effecten van het minimabeleid in Andijk, Drechterland, Enkhuizen en Wervershoof Hoe

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Betreft voorstellen voor verandering van onderdelen van het beleid inzake bijstand en schuldhulpverlening

Betreft voorstellen voor verandering van onderdelen van het beleid inzake bijstand en schuldhulpverlening 1 Betreft voorstellen voor verandering van onderdelen van het beleid inzake bijstand en schuldhulpverlening Renkum, 31 augustus 2014 / verzonden 4 september 2014 Aan het College van B&W van Renkum, Vooruitlopend

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie