Nota van B&W. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van B&W. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode."

Transcriptie

1 Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. R. Kooijman Telefoon PD/SZW Reg.nr. 2007/ Bijlagen A,B kopiëren Onderwerp Evaluatie Minimabeleid B & W-vergadering van 2 oktober 2007 Bestuurlijke context In de nota Maximale voor de minima in Haarlem 1 is grotendeels het kader aangegeven voor het Haarlemse minimabeleid over de periode 2004 tot en met Zoals wij in de Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid hebben aangegeven is het minimabeleid in 2007 onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Het doel van deze voortzetting was onder meer het beleid van de afgelopen jaren te evalueren. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode. Wij hebben de raad toegezegd om nog voor de begrotingsbehandeling 2008 nieuwe voorstellen aan de raad voor te leggen met betrekking tot het minimabeleid Op basis van deze beknopte evaluatie hopen wij te komen tot een nieuw beleid dat recht doet aan de wens van onze Raad om een ruimhartig en adequaat minimabeleid te voeren. Daarnaast zullen wij bij het nieuwe minimabeleid zo mogelijk aandacht schenken aan meer preventieve en activerende maatregelen en voorstellen. Het besluit heeft geen financiële consequenties. Het financiële kader van het minimabeleid voor de komende jaren is al vast gelegd in de nota Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid SZW/2004/460 2 PD/SZW/2006/148 B&W-besluit: 1. Het college neemt kennis van de nota Evaluatie minimabeleid Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.

2 NOTA Evaluatie minimabeleid

3 1. Inleiding In de nota Maximale voor de minima in Haarlem 1 is grotendeels het kader aangegeven voor het Haarlemse minimabeleid over de periode 2004 tot en met Zoals wij in de Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid hebben aangegeven is het minimabeleid in 2007 onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Het doel van deze voortzetting was onder meer het beleid van de afgelopen jaren te evalueren. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode. Wij hebben de raad toegezegd om nog voor de begrotingsbehandeling 2008 nieuwe voorstellen aan de raad voor te leggen met betrekking tot het minimabeleid Op basis van deze beknopte evaluatie hopen wij te komen tot een nieuw beleid dat recht doet aan de wens van onze Raad om een ruimhartig en adequaat minimabeleid te voeren. Daarnaast zullen wij bij het nieuwe minimabeleid zo mogelijk aandacht schenken aan meer preventieve en activerende maatregelen en voorstellen. 2. Uitgangspunten minimabeleid Maximale voor de minima in Haarlem De kern van het huidige minimabeleid bestaat uit de volgende vier uitgangspunten,zoals genoemd in de nota maximale voor de minima : Waarborgen van de participatie van kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen; Versterken van de categoriale bijzondere bijstand (voor zover dat is toegestaan); Bevorderen van de toegankelijkheid van bijzondere bijstand. Keren van de toenemende schuldenproblematiek; Doelgroep De doelgroep van het minimabeleid in Haarlem wordt gevormd door huishoudens met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm. Met de grens van 115% wordt enige ruimte boven de bijstandsnorm gecreëerd voor personen met onder meer kleine pensioenen of inkomsten uit arbeid net boven het minimuminkomen (de zogenaamde working poor ). Momenteel hebben zo n 9500 Haarlemse huishoudens een inkomen op minimumniveau. Specifieke doelgroepen Bijzondere aandacht gaat uit naar de huishoudens met kinderen. Wij achten het sociaal niet verantwoord als er onvoldoende inkomen is om kinderen volwaardig mee te laten doen met schoolactiviteiten. Evenzo vinden wij het van belang open te staan voor de problemen als gevolg van de cumulatie van kosten binnen één huishouden. Een cumulatie van (ziekte)kosten treffen we bijvoorbeeld aan bij chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Voor andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, is bij de vorming van bovenstaand beleid geen speciale aandacht besteed. Wel bestaat sinds een aantal jaar het Team Bijzondere doelgroepen binnen Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit team kent de specifieke problematiek van deze doelgroep en weet ze op een juiste manier te ondersteunen. Budgetten Het budget voor het minimabeleid over de jaren 2004 tot en met 2006 was in de nota maximale voor de minima in Haarlem bedroeg jaarlijks gemiddeld circa SZW/2004/460 2 PD/SZW/2006/148 2

4 3. Waarborgen participatie kinderen Eén van de uitgangspunten van het huidige minimabeleid is dat ieder kind in principe gelijke kansen en toegang moet hebben tot bepaalde essentiële voorzieningen voor zijn of haar ontwikkeling, zoals het volgen van onderwijs en sport. In 2004 zijn hiertoe de volgende regelingen voor kinderen geïntroduceerd: Regeling tegemoetkoming onvermijdbare schoolkosten Uitbreiding aanbod voorzieningen van de Haarlempas ten behoeve van kinderen a. Regeling tegemoetkoming onvermijdbare schoolkosten Het betreft hier een tegemoetkoming voor ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor indirecte schoolkosten zoals de ouderbijdrage, kosten voor schoolactiviteiten en bijkomende kosten voor materialen en gereedschappen. Voor ouders met kinderen op de basisschool wordt per kind maximaal 150,- verstrekt. Ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen per kind maximaal 300,- ontvangen. Schoolkostenregeling Toekenningen 3 Uitgaven , ,- Bron:Bureau Beleid Bedrijfsvoering SoZaWe Deze regeling is in 2004 geïntroduceerd. Gebleken is dat een groot beroep op de schoolkostenregeling is gedaan. Enige aantekening is dat vanwege landelijke regelgeving met betrekking tot deze kosten geen categoriale bijstand verstrekt kan worden. Hierdoor kan de tegemoetkoming enkel op declaratiebasis verstrekt worden door middel van het inleveren van betalingsbewijzen. Lang niet alle ouders hebben zodoende de maximale bijdrage kunnen aanvragen. In 2006 hebben wij de aanvraagformulieren voor het schooljaar sterk vereenvoudigd. Geconcludeerd mag worden dat de regeling onvermijdbare schoolkosten voor minima een aantrekkelijke en veelgebruikte regeling is. Hij sluit bovendien aan op de voornemens van het nieuwe kabinet om minima met schoolgaande kinderen tegemoet te komen, het kabinet wil overgaan tot het gratis verstrekken van schoolboeken. b. Haarlempas; uitbreiding voorzieningen Alle inwoners van Haarlem met een inkomen op minimumniveau kunnen kosteloos een Haarlempas aanvragen. Met deze pas kan men gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan circa 150 maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. De overige inwoners van Haarlem kunnen de pas kopen. Binnen het huidige minimabeleid zijn ter vergroting van de participatie van kinderen de volgende aanvullingen gedaan op het aanbod via de Haarlempas: - De maximale vergoeding van de sportcheque voor kinderen is verhoogd van 113,45 naar 125,- 3 door middel van één aanvraag kan de regeling voor meerdere kinderen per huishouden tegelijk zijn toegekend; hierdoor is moeilijk in te schatten voor hoeveel kinderen in totaal de tegemoetkoming is aangevraagd. 3

5 - Naast de sportcheque kunnen ouders een sportkledingcheque voor hun kinderen ter waarde van 50,- ontvangen. Jaar Aantal ingeleverde % van doelgroep Kosten vergoeding sportcheques ,5% , % , ,6% ,50 Totaal gebruik sportcheques (bron:bureau Haarlempas) Jaar Aantal ingeleverde % van doelgroep Kosten vergoeding sportkledingcheques ,3% 9.697, ,2 % ,04 Totaal gebruik sportkledingcheque (bron:bureau Haarlempas) De sportkledingcheque is in 2005 geïntroduceerd. Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat het gebruik van zowel de sportcheque als de sportkledingcheque in de loop van de tijd is toegenomen. Het kan voorkomen dat bepaalde cheques pas in het daarop volgende jaar in de rekening zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een wat vertekend beeld. Zo zijn in 2006 een fors aantal cheques over 2005 verwerkt, waardoor het bedrag in 2006 te hoog is opgenomen (gefactureerd over 2006: circa ,-; waarde verzilverde cheques werkelijk betrekking op het 2006: circa ,-). Gezien de cijfers van ingeleverde cheques vertoont de afname en het verzilveren van de cheque een stijgende lijn. Echter is, gezien het percentage van de doelgroep dat gebruik maakt van de cheque, nog een groot gedeelte van de doelgroep te bereiken. Wij onderzoeken op welke wijze het uitgeven van de cheques efficiënter en tegen minder kosten kan worden uitgevoerd. c. Haarlempas: algemeen In 2005 en 2006 is het aantal minima pashouders sterk toegenomen. Uit gegevens van Bureau Haarlempas blijkt dat de pashouders tevreden zijn over het aanbod van de pas. Doelgroep: Minima Minima 65+ n.v.t Totaal pashouders 65-plussers n.v.t. n.v.t. Kooppas Zandvoort n.v.t. n.v.t. 650 Bron: Bureau Haarlempas Het Bureau Haarlempas voert ook de gratis peuteropvang voor minima uit. Hiermee is jaarlijks zo n gemoeid. Dit budget is overigens niet opgenomen in de begroting van Bureau Haarlempas maar direct afkomstig uit het budget Bijzondere bijstand. 4

6 Jaar Budget Kortingen Overheadkosten Budget Haarlempas ( bron:bureau Haarlempas) De Haarlempas is een relatief duur instrument. Het budget van de pas bedroeg in 2006 zo n , waarvan meer dan 75% vanuit de bijzondere bijstand werd gefinancierd. Van dit budget ging ongeveer op aan uitvoeringskosten. Het bedrag dat daadwerkelijk aan kortingen aan minima werd verleend bedroeg Oorzaak van de stijging van de uitvoeringskosten ligt in het feit dat bij Bureau Haarlempas de laatste jaren de formatie medewerkers is uitgebreid om eventuele uitval te kunnen opvangen en het bureau minder kwetsbaar te maken. Dit resulteerde in een extra formatie van 1,3 fte. 4. Versterken van de categoriale bijzondere bijstand Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand is het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand sterk ingeperkt. Hierdoor zijn enkele categoriale regelingen komen te vervallen. Daar waar het nog mogelijk was categoriale regelingen uit te voeren werden deze versterkt of ingevoerd. Het betrof de zorgtoeslag voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en de collectieve zorgverzekering. a. Categoriale regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen: de zorgtoeslag Over de jaren 2004 en 2005 is categoriale bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een zorgtoeslag an de doelgroep chronisch zieken, gehandicapten en ouderen voor de verborgen kosten in verband met ziekte, handicap of ouderdom. De hoogte van de zorgtoeslag bedroeg jaarlijks 200,-. Zorgtoeslag Aanvragen Uitgaven totaal 2004 en 2005 ca ,- Bron: Bureau Beleid en Bedrijfsvoering SoZaWe Toekenning van de zorgtoeslag is voor 2004 en 2005 in veel gevallen via één aanvraag toegekend. De totale kosten waren geraamd op ,-. Conform de nota maximale voor de minima, maar in tegenstelling tot de omringende gemeenten, is deze regeling in Haarlem twee jaar van kracht geweest tot 1 januari De verwachting was dat vanaf 1 januari 2006 geen categoriale bijzondere bijstand meer verstrekt kon worden. Daarnaast zou de door de Belastingdienst ingevoerde zorgtoeslag deze categoriale regeling overbodig maken. Vanaf 2006 kent de Belastingdienst een permanente regeling Buitengewone uitgavenaftrek en een regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven, waarop personen met hoge kosten in verband met ziekte, handicap of ouderdom een beroep kunnen doen. Echter chronisch, zieken en gehandicapten hebben de laatste jaren te maken gehad met een forse stijging van zorgkosten, terwijl tegemoetkoming voor deze kosten hiermee slechts gedeeltelijk in de pas liep. 4 Betreft hier een schatting. De exacte uitgaven zijn nog niet bekend 5

7 b. Collectieve zorgverzekering Via het Basiszorgplan 5 kunnen minima zich verzekeren voor ziektekosten tegen een scherpe premie en wordt voorkomen dat ziektekosten moeten declareren bij én de zorgverzekeraar én bij SoZaWe. Voor een aantal medische kosten hoeft men geen aparte bijzondere bijstandsaanvraag in te dienen maar worden de kosten geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Het aantal klanten dat deelneemt aan de collectieve verzekering is de afgelopen jaren gestegen. Collectieve zorgverzekering 2004 ca ca ca Bron:afdeling SoZaWe Haarlem Aantal verzekerden Het hoge aantal verzekerden in 2004 heeft onder meer te maken met een andere wijze van registreren op dat moment. Momenteel maken ongeveer 1900 klanten met een bijstandsuitkering en daarnaast circa 300 mensen met een ander inkomen op minimumniveau gebruik van de collectieve zorgverzekering. Afgezet tegen een totale bijstandspopulatie van ongeveer 2900 klanten kan gesteld worden dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de collectieve verzekering. 5. Individuele aanvragen bijzondere bijstand De uitgaven individuele bijzondere bijstand over het jaar 2006 vallen lager uit dan de uitgaven in Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met het feit dat de kosten voor pensionbewoners in 2005 hoger uitvielen. In 2005 bedroegen deze kosten en in Daarnaast zijn met name medische kosten (via de colectieve zorgverzekering vergoed) en kosten in verband met het verlenen van de woonkostentoeslag (afschaffen vangnetregeling, ,- minder) in 2006 lager uitgevallen. Jaar Totaal uitgegeven individuele bijzonder bijstand , ,- Bron: Bureau Beleid en Bedrijfsvoering SoZaWe Momenteel wordt een onevenredig groot gedeelte van het budget bijzondere bijstand aangewend voor de kosten voor pensionbewoners. In het kader van het Stedelijk Kompas hebben wij inmiddels al nieuwe voorstellen gedaan om het aantal plekken in commerciële pensions terug te dringen 7. Wij zullen verder kritisch kijken naar de verschillende verstrekkingen van de producten bijzondere bijstand. Het is echter niet mogelijk om van tevoren bepaalde producten bijzondere bijstand niet meer toe te kennen. Een bijzondere bijstandsaanvraag blijft maatwerk, afhankelijk van het individu. 5 Vanaf 2006 is het Basiszorgplan overgegaan in het Gemeente Extra Pakket 6 Deze uitgaven zijn exclusief de schoolkostenregeling 7 Nota Uitvoering Stedelijk Kompas: realisatie brede opvangvoorziening (PD/SZW/2007/255) 6

8 6. Overig minimabeleid a. Bijzondere Bijstand als gift Eén van de maatregelen om schuldenproblematiek tegen te gaan is het verstrekken van bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen als gift in plaats van in de vorm van een lening. Bij duurzame gebruiksgoederen moet gedacht worden aan een koelkast, een bed of een wasmachine. Wij hebben de laatste jaren met name in situaties waarin de aanvrager een schuldsanering heeft lopen én een duurzaam gebruiksgoed heeft moeten aanschaffen, de bijzondere bijstand als gift verstrekt. Voorwaarde is daarbij wel dat de aanvrager met goed gevolg het schuldsaneringstraject heeft afgerond. b. Schuldhulpverlening De groei van de schuldenproblematiek en het daarmee samenhangend groeiend beroep op de diensten van Bureau Schuldhulpverlening heeft ertoe geleid dat extra middelen zijn ingezet ten behoeve van schuldhulpverlening. Onder meer een strenger incassobeleid van schuldeisers, de grotere bekendheid van de wettelijke regeling schuldsanering en de teruggang van de economie waren hier debet aan. Daarnaast neemt de complexiteit van de schulden en de hoogte van schuldbedragen toe. In onderstaand overzicht is te zien dat het aantal meldingen bij de crisisopvang weliswaar is gedaald, maar tegelijkertijd is een duidelijke stijging te zien van het aantal cliënten dat gebruik maakt van budgetbeheer. Dienstverlening Crisisopvang Aanvragen Schuldhulpverlening Budgetbeheer Bron: Bureau Schuldhulpverlening In het kader van de nota het maximale voor de minima is het project preventie huisuitzettingen gerealiseerd. Het betreft hier dienstverlening aan huishoudens met urgente en problematische schulden die in een crisissituatie zijn beland. Inmiddels hebben wij deze aanpak in de staande organisatie geïmplementeerd. Daarnaast verwachten wij op korte termijn een nieuw convenant te tekenen met de woningcorporaties. Aantal huisuitzettingen Bron: Bureau Schuldhulpverlening Met de nutsbedrijven zijn reeds afzonderlijke afspraken gemaakt over hoe te handelen in crisissituaties. c. Langdurigheidstoeslag Vanaf 1 januari 2004 voert SoZaWe de wettelijke langdurigheidstoeslag uit. De toeslag is bestemd voor mensen tussen de 23 en 65 jaar die gedurende vijf jaar op bijstandsniveau hebben moeten leven, nagenoeg niet gewerkt hebben en geen vermogen hebben. 7

9 De doelgroep bestaat niet alleen uit bijstandsgerechtigden. Ook mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag geldt niet voor 65 plussers met een minimuminkomen omdat voor deze doelgroep een inkomensverbetering in de AOW is doorgevoerd. Langdurigheidstoeslag Toekenningen Uitgaven , ,- Bron: Bureau Beleid en Bedrijfsvoering SoZaWe In de praktijk is de afdeling in de loop van 2004 begonnen met het feitelijk uitvoeren van de langdurigheidstoeslag, waardoor er geen gegevens over 2004 beschikbaar zijn. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De gemiddelde toe te kennen bedragen over de jaren 2005 en 2006 per huishoudtype zijn: Alleenstaande 329 Alleenstaande ouder 421,50 Gehuwden 469,50 In 2006 heeft Haarlem gebruik gemaakt van de gemeentelijke beleidsvrijheid met betrekking tot het toekennen van de langdurigheidstoeslag. Zo zijn de voorwaarden voor toekenning verruimd en is het mogelijk dat personen, ondanks inkomsten uit arbeid te hebben ontvangen, toch in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag. Voorheen was dit niet mogelijk. De criteria voor de langdurigheidstoeslag zijn voor het grootste gedeelte wettelijk geregeld. De beleidsvrijheid van de gemeente is hierdoor beperkt. Op dit moment komt slechts een kleine groep van de minima in aanmerking voor de toeslag. Het kabinet heeft aangekondigd de wettelijke regeling langdurigheidstoeslag over te dragen aan gemeenten door middel van een gemeentelijke verordening. Nog niet bekend is of gemeenten dan ook meer beleidsvrijheid krijgen in de keuze van de in aanmerking komende doelgroep. d. Post Armoedebestrijding Eén onderdeel van het minimabeleid is de post Armoedebestrijding. Vanuit de post Armoedebestrijding wordt een aantal instellingen rechtstreeks gesubsidieerd. Deze instellingen voeren activiteiten uit ten behoeve van de minima. Enkele voorbeelden hiervan zijn een structurele subsidies aan minimaorganisaties (ca per jaar), de Unie van Vrijwilligers voor het verstrekken van maaltijden (ca per jaar), Stem in de Stad (in 2005 en 2006 meer dan ,-) en aan hulpverlenende instellingen zoals Stichting Kontext voor het project Thuisadministratie (ca ). 7. Bevorderen van de toegankelijkheid van bijzondere bijstand De afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen getroffen om de toegankelijkheid van de bijzondere bijstand te vergroten. Zo is in 2005 is een nieuwe minimagids geïntroduceerd: 8 Een groot aantal personen heeft de langdurigheidstoeslag over het jaar 2004 pas in 2005 aangevraagd, aangezien de uitvoering van de LDT door de gemeente pas in de tweede helft van 2004 op gang kwam. 8

10 Laag inkomen, hoge kosten? De gemeente springt bij. Deze gids heeft er aan bijgedragen dat het beroep op bijzondere bijstand is toegenomen. Daarnaast geeft SoZaWe sinds oktober 2005 een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief verschijnt éénmaal per kwartaal en houdt klanten van SoZaWe en belangenorganisaties onder meer op de hoogte van de minimaregelingen. Sinds 2006 ontbreekt een nieuwe, geactualiseerde minimagids. Dit past niet in ons streven de toegankelijkheid en bekendheid van bijzondere bijstand en andere voorzieningen. Wij zijn voornemens in ons nieuwe beleid hier meer aandacht aan te besteden. 8. Uitvoeringskosten De nota het maximale voor de minima betekende een extra impuls aan het destijds geldende minimabeleid en het einde van de verschillende categoriale regelingen waarover de gemeente Haarlem beschikte. Gevolg hiervan was dat er extra uitvoeringskosten zijn geraamd voor de uitvoering van het nieuwe minimabeleid. Door het verbod op de categoriale regelingen verwachtten wij destijds een toename van het aantal individuele aanvragen bijzondere bijstand. Ook voor de nieuwe regelingen gold dat zij per aanvraag individueel moeten worden behandeld. De raad heeft destijds ingestemd met de volgende extra formatie benodigd voor de uitvoering van het minimabeleid: - uitvoeringskosten collectieve zorgverzekering: uitvoeringskosten regeling onvermijdbare schoolkosten: ,- - uitvoeringskosten HaarlemPas: ,- - uitvoeringskosten individuele bijzondere bijstand: ,- - uitvoeringskosten schuldhulpverlening: ,- Van het totale extra budget voor de uitvoeringskosten ad ,- is circa 7fte aangesteld. De uitvoeringskosten voor de HaarlemPas en voor het huidige bureau Schuldhulpverlening van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn inmiddels structureel verwerkt in de begroting. Als onderdeel van de totale toegestane formatie van de afdeling SoZaWe maken zij deel uit van de ambitie van ons college om tot een gemeentebrede formatiereductie te komen. 9. Financiële paragraaf Het besluit heeft geen financiële consequenties. Het financiële kader van het minimabeleid voor de komende jaren is al vast gelegd in de nota Startnotitie aanpak actualisering minimabeleid In de bijlage A treft u een kostenoverzicht 2006 aan. 10. BAC De BAC heeft tijdens de BAC vergadering d.d. 29 augustus alsmede tijdens een extra overleg waarbij een afvaardiging van de BAC aanwezig was d.d. 4 september mondeling hun advies op de nota uitgebracht. De betreffende adviezen en aanbevelingen zijn, waar dat mogelijk is geweest, verwerkt in deze nota. Wij willen op een aantal opmerkingen van de BAC hier nog kort reageren. De BAC wenst een meer uitgebreide cijfermatige onderbouwing van de uitgevoerde regelingen. Wij hebben de regelingen zoveel mogelijk onderbouwd, binnen een aantal beperkingen die samenhangen met het moment van registreren en de mogelijkheden in ons uitkeringssysteem. 9

11 Daarnaast wil de BAC graag weten welke verbeterpunten er zijn. Voorliggende nota betreft echter een evaluatie, wij willen niet vooruit lopen op voorstellen voor nieuw beleid. Deze hebben wij verwerkt in de nota Minimabeleid Besluit 1. Het college neemt kennis van de nota Evaluatie minimabeleid Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie. 10

12 A Bijlage: uitgaven via budget bijzondere bijstand 2006 Individuele verstrekkingen Inrichtingskosten Woonkostentoeslag Pensionkosten Overige individuele kosten Subtotaal Minimaregelingen Tegemoetkoming schoolkosten Collectieve zorgverzekering Eigen bijdrage budgetbeheer Subtotaal HaarlemPas Stem in de Stad Post Armoedebestrijding Kontext Thuisadministratie Clientenparticipatie (BAC) Basishuis Platform Minima Organisaties UVV (Tafeltje Dekje) Radius (Vakantiekampen) Bijdrage ouderenloketten Peuterspeelzalen Communicatie SoZaWe Preventie huisuitzettingen Overig Subtotaal Totaal uitgaven bijzondere bijstand Overig Langdurigheidstoeslag (I-deel Wwb)

13 B Bijlage: uitgaven individuele bijzondere bijstand : gegevens niet bekend Gemeente budget uitgaven budget uitv.kosten uitgaven uitv.kosten Alkmaar Almelo Amersfoort Arnhem Breda Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem Heerlen Helmond Hengelo Leeuwarden Leiden Lelystad Maastricht Nijmegen Schiedam Sittard-Geleen Tilburg Venlo Zaanstad Zwolle bron: rapport SGBO Armoedebeleid G27 juni

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Eenmalige uitkering sociale minima 2008 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. R. Kooijman Telefoon 5114042 E-mail: rkooijman@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2008/180630

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk)

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Minimaregelingen nader bekeken Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Presentatie gemeenteraad 27 november 2008 Aanleiding Relatief veel niet-gebruik Maar: hoeveel gebruik dan? Veel verschillende

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleidsregels Haarlempas Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F. Hermans Telefoon 5114046 E-mail: fhermans@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2009/23366 Te kopiëren: A B &

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl SZW/WB

Nadere informatie

Armoede in Schildersbuurt

Armoede in Schildersbuurt Armoede in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Financiële positie huishoudens Financiële positie huishoudens In de Stadsenquête

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Raadsstuk GEWIJZIGD EXEMPLAAR. 081/ april 2009 SZW/BB 09/ Verordening Langdurigheidstoeslag Aan de Raad der gemeente Haarlem

Raadsstuk GEWIJZIGD EXEMPLAAR. 081/ april 2009 SZW/BB 09/ Verordening Langdurigheidstoeslag Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) 081/2009 28 april 2009 SZW/BB 09/24160 GEWIJZIGD EXEMPLAAR Onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Raadsvergadering: 17 okt 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen. Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB Onderwerp: Inkomenstoeslag Programma: programma 4

Raadsvergadering: 17 okt 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen. Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB Onderwerp: Inkomenstoeslag Programma: programma 4 Raadsvergadering: 17 okt 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2017083 Onderwerp: Inkomenstoeslag Programma: programma 4 Reden van agendering: ter besluitvorming Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel

Bijlage bij raadsvoorstel Bijlage bij raadsvoorstel Inleiding De PvdA De Marne heeft via een initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 22 november 2005 het college gevraagd aanvullend minimabeleid te formuleren. Dit voorstel

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

NOTA MINIMABELEID 2005

NOTA MINIMABELEID 2005 NOTA MINIMABELEID 2005 INLEIDING De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft al jarenlang een eigen minimabeleid. Door de komst van de Wet Werk en Bijstand werden diverse mogelijkheden voor gemeentelijk

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

EVALUATIE MINIMAREGELINGEN

EVALUATIE MINIMAREGELINGEN EVALUATIE MINIMAREGELINGEN september 2011 SBP/jaapg 1 1. INLEIDING In het najaar van 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal voorstellen ten aanzien van de minimaregelingen van de gemeente

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 Raadsstuk Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 In het coalitieprogramma is afgesproken dat gedurende deze collegeperiode extra wordt geïnvesteerd in het minimabeleid, waarbij speciale

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND

INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND INVENTARISATIE DOELGROEP ARMOEDEBELEID AMELAND Inventarisatie doelgroep armoedebeleid gemeente Ameland Colofon Opdrachtgever Gemeente Ameland Datum december 2014 Auteurs Harry Piepers Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012

Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb019 d.d. 25 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug EFFICIËNTE UITVOERING BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Waarom? - Uitvoeringskosten laag houden. - Beperking

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie