Beleidsplan WWB, Ioaw, Ioaz en Bbz Bloemendaal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan WWB, Ioaw, Ioaz en Bbz Bloemendaal 2007"

Transcriptie

1 Beleidsplan WWB, Ioaw, Ioaz en Bbz Bloemendaal 2007 Algemeen 2006 is het implementatiejaar geworden van de nieuwe intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude (IASZ). Er is heel veel werk verricht. Zo is een nieuwe organisatie opgericht en vanaf 1 april 2006 op elkaar afgestemd, er is in 2006 hard gewerkt aan de implementatie van nieuwe software (zowel voor de WWB als voor de WVG/WMO) en er is hard gewerkt om de afdeling voor te bereiden op de uitvoering van de WMO per 1 januari Hiernaast hebben de medewerkers van de IASZ twee verhuizingen achter de rug. Toch kan worden gesteld dat de klant minimale hinder heeft ondervonden van al de hectiek rond de afdeling. Naar verwachting wordt 2007 wederom een hectisch jaar. Bovengenoemde onderdelen zullen de nodige aandacht blijven vragen en het werkveld van de IASZ zal zich waarschijnlijk uitbreiden met Bennebroek. Inzet voor 2007 is het op een hoger plan brengen van de kwaliteit van de dienstverlening, betere uitstroomresultaten en een stringentere handhavingsaanpak. Hiervoor moet een efficiency-slag gemaakt worden op het gebied van automatisering, beleidsafstemming en nieuw beleid. Dit beleidsplan moet de aanzet vormen tot realisatie van deze inzet. De WWB wijkt qua financiering af van de Ioaw, Ioaz en Bbz. De Ioaw, Ioaz en Bbz betreffen declaratieregelingen, waarbij 90% van de kosten worden gedeclareerd bij het Rijk. Voor de overige 10% ontvangen de gemeenten een budget. Ten aanzien van reïntegratie en overige begeleiding wordt geen onderscheid gemaakt tussen de regelingen. Inkomensdeel WWB Gemeenten krijgen een vast budget voor de uitvoering van het inkomensdeel WWB en zijn volledig verantwoordelijk voor eventuele tekorten. De ontwikkelingen in 2006 zijn voor de gemeenten van het samenwerkingsverband gunstig geweest Inkomensdeel 2006 Verwachte uitgaven 2006 Verwacht overschot 2006 Heemstede Bloemendaal Haarlemmerl. & Sp Voor gemeenten tot inwoners is het budget gebaseerd op het historisch aandeel, gecorrigeerd door marktwerking. Het aantrekken van de economie is voor het Rijk een belangrijke reden geweest om het macro-budget I-deel naar beneden bij te stellen. Het voorlopige budget 2007 is aanzienlijk lager dan het budget voor Overigens was het budget WWB op het moment van het redigeren van de begroting 2007 nog niet bekend. In de begroting is daarom uitgegaan van het budget Het vlp. Budget I-deel 2007 zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden verwerkt. Inkomensdeel 2006 Vlp. Inkomensdeel 2007 Negatief Verschil Heemstede Bloemendaal Haarlemmerl. & Sp Beleid inkomensdeel Ten aanzien van de rechtmatigheid in de uitvoering kan worden volstaan met continuering van het huidige beleid t.a.v. het toeslagenbeleid, het maatregelenbeleid en de fraudebestrijding zoals dit is weergegeven in de verordeningen. In het kader van efficiency en een verbeterde systematiek in de controles op rechtmatigheid is een nieuw heronderzoeksplan ontwikkeld. Dit heronderzoeksplan is bijgevoegd als bijlage 1. In dit heronderzoeksplan is meer rekening gehouden met een electronische vergaring van informatie en een effientere wijze van controle op die aspecten die betrekking hebben op het verzwijgen van informatie. Het heronderzoeksplan is voorgelegd aan de accountant. De accountant is van mening dat controles conform het heronderzoeksplan passen in de

2 rechtmatigheidstoets zoals deze wettelijk moet worden vastgesteld. De IASZ verzoekt u om het bijgevoegde Heronderzoeksplan 2007 vast te stellen. Ten aanzien van de Ioaw, Ioaz en Bbz is de declaratiefinanciering gehandhaafd. Werkdeel WWB Onderstaand is een tabel waarbij de geprognotiseerde uitgaven 2006 van het Inkomensdeel WWB (Ideel) zijn afgezet tegen het vlp. Budget I-deel Het is duidelijk dat een extra inspanning noodzakelijk is om 2007 niet in het rood af te sluiten. Deze inspanning moet voornamelijk gepleegd worden door meer resultaten te behalen op reintegratie. De kosten van de reintegratie worden ten laste gebracht van het Werkdeel WWB (W-deel). Uitgaven I-deel 2006 Vlp. Budget I-deel 2007 Neg. Resultaat Heemstede Bloemendaal Haarlemmerl. & Sp Analyse van het bestand laat zien dat ruim 70% van de klanten van de IASZ behoren tot de zogenaamde fase 3 en 4 groep, het granieten bestand. Feit is dat deze groep een grote afstand heeft tot het arbeidsproces. Bemiddeling naar arbeid is voor deze groep een langdurige en kostbare zaak. Vaak staan ook zaken als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en verslavingen een succesvol reintegratietraject in de weg. Successen met deze groep worden incidenteel behaald; doch het is niet reëel te veronderstellen dat extra inzet zal leiden tot aanzienlijk grotere uitstroom. Ondanks dit gegeven maakt de korting op het I-deel een extra inspanning op het gebied van reintegratie (uitstroomresultaten) noodzakelijk. De IASZ is met Paswerk in overleg om de Haarlemse pilot, waarbij nieuwe klanten direct vanuit het CWI worden doorgestuurd naar Paswerk open te stellen voor de klanten van het samenwerkingsverband. Ook staat deze verdere onwikkeling van work first open voor bepaalde groepen van het zittende bestand waarvan een relatief korte afstand tot het arbeidsproces wordt verondersteld. Voordelen hiervan zijn dat de bijstandskosten van deze groep ten laste van het werkdeel worden gebracht, waardoor het inkomensdeel wordt ontlast, en een extra inspanning wordt verricht om uitstroom naar reguliere arbeid te realiseren. De verwaching is dat over deze werkwijze in het eerste kwartaal 2007 besluitvorming kan worden voorgelegd. Hiernaast zal de IASZ in 2007 een directer aanpak hanteren om zelf (leerwerk-)banen te creeren. Het ligt in ons voornemen om zelf instanties als de Kamer van Koophandel, en het bedrijfsleven te benaderen en hen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van het reintegratiebeleid. Vooral de inzet van tijdelijke loonkostensubsidies zal het voor werkgevers aantrekkelijk moeten maken om personen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt toch een kans te geven een reguliere baan te bemachtigen. Gedacht wordt om ten behoeve van klanten een leerwerkperiode van 3 tot 6 maanden aan te bieden (afhankelijk van de afstand tot het arbeidsproces) waarbij werkgevers in deze periode een loonkostensubsidie kunnen ontvangen. De werkgever dient hierbij een wilsovereenkomst te sluiten om de klant in loondienst te nemen. Ook (bij-)scholing kan in deze periode voor rekening van de gemeente (W-deel) komen. Het Werkdeel 2007 WWB IAOW IAOZ BBZ Heemstede Bloemendaal Haarlemmerliede & Sp De verwachting is dat de budgetten W-deel van Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, inclusief reserves van voorgaande jaren, voldoende groot zijn voor een extra inzet, ter ontlasting van het inkomensdeel. In de reintegratieverordeningen van het samenwerkingsverband zijn middelen en regels vastgelegd ten behoeve van activiteiten die de uitstroommogelijkheden moeten bevorderen voor de doelgroep (uitkeringsgerechtigden, ANW ers en Nuggers). De verordeningen voorzien in de mogelijkheid van: Sociale activering en vrijwilligerswerk; veelal voor het opdoen van werkervaring Detacheringen Loonkostensubsidies

3 Scholing Inkomensvrijlating en premies als beloning voor het accepteren van (deeltijd-)arbeid. Om de financiële risico s op het I-deel te beperken moet het WWB-bestand met zeker 5% dalen. Dit is geen eenvoudige opgave. Diverse onderzoeken laten zien dat de huidige economische groei en de aantrekkende banenmarkt nog geen direct voordeel oplevert voor (langdurig) uitkeringsgerechtigden die in eerste instantie afhankelijk zijn van de lage-lonen-banen. De huidige vraag naar arbeidsplaatsen omvat vooral de bedrijfsbehoefte aan HBO-geschoolde medewerkers. Er zal extra inzet worden gepleegd om toch een hogere uitstroom te realiseren. Hiernaast is de daling van het bestand mede afhankelijk van het aantal instromers. Hoewel de huidige aantrekkende economie geen aanleiding geeft te veronderstellen dat de instroom van uitkeringsgerechtigden ineens zal toenemen, kunnen ook andere factoren leiden tot een hogere instroom. Zo heeft de openstelling van een zusterflat voor kamerbewoning in Heemstede een aantal jaren geleden geleid tot een instroom van ruim 26 personen in de WWB. Dit betekent een belasting voor het I-deel van bijna op jaarbasis. In Bloemendaal zorgde de vestiging van De Rots voor een vergelijkbare situatie met vnl. draaideurklanten. Beleidsdoelstelling Werkdeel: Mede gezien een relatief groot granieten bestand, de korting op het budget I-deel en rekening houdend met een lichte doorgroei van het economisch herstel is de doelstelling om het aantal uitkeringsgerechtigden in 2007 met ten minste 5% te doen afnemen. Hiernaast dient de nieuwe work-first aanpak in het eerste kwartaal 2007 te worden gerealiseerd. Minimabeleid Bij de inwerkingtreding van de WWB is de mogelijkheid tot het verstrekken van categoriale bijstandsverlening en categoriale kwijtschelding, behoudens uitzonderingen, afgeschaft. De uitzonderingen betreffen de doelgroep ouderen en de collectieve ziektekostenverzekering. Door veelvuldige samenwerking in het verleden is het minimabeleid van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar elkaar toegegroeid. Zo geldt voor de drie gemeenten dezelfde collectieve ziektekostenverzekering. Een van de voorwaarden van de samenwerking was het garanderen van coleur locale (= eigen beleidsvrijheid). Sinds de samenwerking zijn de klanten regelmatig geïnformeerd over o.a. het minimabeleid middels een nieuwsbrief. Steeds werden de medewekers van de IASZ geconfronteerd met klanten die zich te kort gedaan voelden omdat een klant van een andere gemeente in het samenwerkingsverband het naar hun mening- beter zou hebben. In de praktijk bleek het ook vaak lastig uitleggen dat de ene gemeente dit doet en de andere gemeente dat en dat dit in de praktijk nauwelijks een financieel verschil oplevert. Uit een inventarisatie van het locale minimabeleid is wel gebleken dat er weliswaar verschillen zijn, maar dat deze verschillen op onderdelen klein zijn. Ten behoeve van de uitvoering en de duidelijkheid voor de klanten is het wenselijk om deze zaken op elkaar af te stemmen. Omdat couleur locale een belangrijke afspraak is in het samenwerkingsverband en de begrotingen voor 2007 geen rekening houden met uitbreiden van het minimabeleid wordt voorgesteld om gaandeweg 2007 in het portefeuillehoudersoverleg overleg te plegen over afstemming van beleid en voor eventuele uitbreiding minimabeleid aan te haken bij begrotingswijzigingen. In bijlage 2 is een overzicht van deze verschillen in minimabeleid tussen Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Per onderdeel is aangegeven wat de verschillen zijn en hoe het beleid eenduidig gemaakt kan worden. 1. Duurzame gebruiksgoederen: De kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Het regulier inkomen (ook een uitkering op het sociaal minimum) wordt voldoende geacht om hiervoor te reserveren, dan wel achteraf gespreid te betalen. In die situaties dat niet voldoende is gereserveerd kan bijzondere bijstand worden verstrekt (artikel 51 WWB). De drie gemeenten hebben gekozen om voor duurzame gebruiksartikelen in de regel bijzondere bijstand in de vorm van een lening te verstrekken. In bijzondere individuele situaties is het mogelijk om een deel- om niet te verstrekken. De gemeenten Heemstede en Bloemendaal hebben voor deze kosten geen contract met een stadsbank. Daarom wordt ook voor het eerste deel bijzondere bijstand verstrekt. In Heemstede en Bloemendaal is het aflossingbedrag afgestemd op 6% van de van

4 toepassing zijnde uikeringsnorm. Na drie jaren aflossen wordt het restant kwijtgescholden. Dit komt overeen met het beleid van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 2. Zorgtoeslag: De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verstrekt aan die burgers die vallen onder de doelgroep ouderen, gehandicapten en chronisch zieken jaarlijks een zorgtoeslag van 200. De doelgroep dient een inkomen te hebben tot maximaal 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De gemeente Heemstede en Bloemendaal hebben de zorgtoeslag verrekend in de toegang tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering (inkomensgrens is vastgesteld op 130% van de norm) en de maandelijkse bijzondere bijstand als tegemoetkoming in de premiekosten van de collectieve ziektekostenverzekering, welke voor de doelgroep is vastgesteld op 20,-- per maand. Dit geschiedt middels een maandelijkse automatische betaling bijzondere bijstand. Dit onderdeel overwegende is een klant uit Haarlemmerliede jaarlijks 80 beter af dan een klant uit Heemstede of Bloemendaal (Haarlemmerliede verstrekt ook een premiekorting ad 10 per maand). Anderzijds staat de toegang tot de collectieve ziektekostenverzekering in Heemstede en Bloemendaal open voor een grotere doelgroep. Dit is belangrijk omdat juist deze groep veel ziektekosten heeft en in de praktijk moeite heeft zich (voordelig) aanvullend te verzekeren. De uitvoering van een jaarlijkse aktie om de zorgtoeslag betaalbaar te stellen werd vooraf gegaan door een publicatie in het plaatselijke weekblad. Op aanvraag werd de zorgtoeslag betaalbaar gesteld. Het aantal aanvragen zorgtoeslag bleef jaarlijks beperkt tot ca. 3. Een aanpassing van het beleid van Haarlemmerliede vergt een publicitaire campagne t.a.v. de beleidswijziging op zich, de verruiming van de doelgroep van de collectieve ziektekostenverzekering en de mogelijkheid tot overstappen naar de collectieve ziektekostenverzekering. Dit kan jaarlijks tussen november en maart. 3. Lidmaatschap sportvereniging, sportkleding, deelname maatschappelijke participatie: Heemstede beschikt sinds dit jaar over een declaratieregeling bevordering maatschappelijke participatie. Middels individuele aanvragen kan men een gemaakte kosten declareren tot een bedrag van 125 per gezinslid per jaar. Het gaat om de volgende kosten: lidmaatschap sportclub, deelname culturele of educatieve activiteiten (cursussen bij CASCA of Volksuniversiteit), lidmaatschap bibliotheek, lidmaatschap en huur volkstuin, abonnement zwembad of zwemles, activiteiten op basis van de jeugdsportpas en deelname aan GALMactiviteiten. Minima behoren tot de doelgroep als zij een inkomen hebben tot maximaal van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Daarnaast is de vermogensbepaling uit de WWB van toepassing. Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent een regeling waarbij kosten voor een lidmaatschap van een sportvereniging kunnen worden gedeclareerd tot maximaal 75 per jaar per gezinslid. Hiernaast kunnen ook de kosten van sportkleding of schoeisel tot een bedrag van 50 per gezinslid per jaar worden gedeclareerd. Bloemendaal kent geen vergelijkbare regeling. 4. Vergoeding studiekosten: Zowel Heemstede als Bloemendaal kennen een regeling voor declaratie studiekosten voor kinderen tot 18 jaar op het basis- en voortgezet onderwijs. De regeling komt voort uit het het onderzoek van het NIBUD dat de werkelijke kosten die direct- of indirect te maken hebben met school voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs resp. 150 en 300 hoger zijn dan via studiefinanciering wordt vergoed. De inkomensgrens is van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent deze regeling niet. 5. Verstrekking gratis identiteitskaart: Bij het van kracht worden van de identificatieplicht is Heemstede overgegaan tot het gratis verstrekken van Nederlandse Identiteitskaarten. Reden hiervoor was dat de kosten die voor deze verplichting noodzakelijk werden (Identiteitskaart voor iedere Nederlander, of Nederlandse ingezetene, ouder dan 18 jaar) op geen enkele wijze werd gecompenseerd. Na een inkomenstoets (ink. tot norm) en vermogenstoets wordt een verklaring afgegeven waarmee de klant bij de afdeling Burgerzaken gratis zijn identiteitskaart kan verkrijgen. De afdeling Burgerzaken declareert deze kosten jaarlijks t.l.v. het budget bijzondere bijstand. De gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude kennen deze regeling niet.

5 In het collegeprogramma van Bloemendaal is opgenomen de wens te komen tot overeenkomsten met leveranciers van nutsvoorzieningen en met woningcorporaties, ter voorkoming van afsluitingen en uitzettingen. Overigens moet worden vermeld dat afsluitingen en uitzettingen als gevolg van wanbetaling voor alle leveranciers en woningcorporaties een laatste middel tegen wanbetaling is. In de praktijk is dan al diverse keren contact gezocht met de schuldenaar om tot een regeling te komen. Dit contact gebeurt schriftelijk en vaak ook mondeling. Pas als een schuldenaar weigert mee te werken aan een betalingsregeling, of de gemaakte betalingsregeling bij herhaling niet na komt, wordt het laatste middel -afsluiting of uitzetting- ingezet. Thans wordt een wet voorbereid waardoor leveranciers van nutsvoorzieningen gedurende de wintermaanden geen huishoudens meer mogen afsluiten van gas, water en elektra. Als gevolg van deze wet zijn de leveranciers van nutsvoorzieningen actiever geworden op het gebied van invordering. Enerzijds wordt nu nog geprobeerd om zo veel mogelijk achterstanden in te vorderen en anderzijds wordt meer samenwerking gezocht met instanties die bij schulden een rol kunnen spelen. De IASZ heeft inmiddels met Nuon afspraken gemaakt over hoe om te gaan met betalingsachterstanden. Bij achterstanden zal Nuon de IASZ informeren. De IASZ zal de schuldenaar in contact brengen met Nuon. Eventuele betalingen kunnen via de IASZ lopen. Onderdeel van de afspraak is dat de totale schuldenpositie van de schuldenaar in kaart wordt gebracht en dat wordt gestreefd naar een schuldregeling (minnelijk traject), dan wel sanering (via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Gedurende het minnelijke traject en WSNP-traject wordt door NUON uitstel van betaling verleend, voor wat betreft de achterstand. Wel moet de schuldenaar de reguliere termijnbetalingen trouw betalen. In deze periode wordt door NUON geen kosten in rekening gebracht. Mocht een schuldenaar zich niet aan de afspraken houden, dan wordt de totale schuld direct opeisbaar en gaat het incassotraject lopen. Afsluiting is dan een reële mogelijkheid. Hoewel de schuldenaar al diverse keren door NUON is verzocht te betalen, dan wel contact op te nemen voor een betalingsregeling, wordt met deze afspraak aan huishoudens met betalingsachterstand nog een laatste kans geboden een regeling te treffen. De IASZ heeft een goede relatie met de woningbouwcorporaties. Problematiek (zoals overlast of betalingsachterstanden) wordt in het sociaal team besproken. Behalve de IASZ en de woningcorporaties nemen ook instanties als politie, maatschappelijk werk ed. deel aan het sociaal team. Bij signalering van problematiek wordt in het sociaal team besproken welke instantie welke actie onderneemt. Door de privatisering van de energiemarkt kunnen huishoudens tegenwoordig kiezen tussen vele grote en kleine leveranciers. Het is ondoenlijk om met alle mogelijke partijen afspraken te maken. De IASZ is voornemens om in 2007 nadere afspraken te maken met de grote leveranciers van nutsvoorzieningen die in de regio actief zijn en woningcorporaties. Uiteraard zal de IASZ in voorkomende gevallen ook die huishoudens van dienst zijn die bij de overige aanbieders een contract hebben. Betreffende de BloemendaalPas is contact gelegd met de gemeente Haarlem om de mogelijkheden te bezien om aan te sluiten bij de HaarlemPas. De gemeente Haarlem heeft laten weten dat op dit moment de capaciteit ontbreekt om dit nader uit te werken. Haarlem stelt voor dit in mei 2007 op te pakken. Cliëntenparticipatie In de Verordening Cliëntenparticipatie worden regels gesteld over de wijze waarop personen, waarvoor het college verantwoordelijk is voor het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het verlenen van algemene bijstand, of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van de WWB. In de verordening is geregeld op welke wijze periodiek overleg wordt gevoerd, op welke wijze onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen worden aangemeld en op welke wijze de personen worden voorzien van benodigde informatie. In 2005 is de cliëntenraad van de gemeente Heemstede ingesteld. De cliëntenraad heeft zich gepresenteerd aan de doelgroep en beschikt over een eigen adres. De cliëntenraad heeft in 2006 acht keer vergaderd. Eenmaal is positief advies uitgebracht t.a.v. het Heemsteedse voorstel om een declaratieregeling in te stellen. In 2007 zal getracht worden om de cliëntenraad uit te breiden met vertegenwoordigers van Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hiervoor is een wijziging in de bestaande verordeningen noodzakelijk.

6 Advies: De raad voorstellen om het beleidsplan 2007 vast te stellen en daarbij: 1. Het beleid dat is vastgesteld in de Toeslagenverordening WWB, de Maatregelenverordening WWB, de Reïntegratieverordening WWB, de verordening Handhaving WWB en de verordening Cliëntenparticipatie WWB, evenals de beleidsnotities beleidsregels terugvordering WWB 2004 en de Beleidsregels bijstandsverlening aan bezitters van een woning, woonschip of woonwagen voor 2007 te continueren; 2. Het Heronderzoeksplan Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2007 vast te stellen; 3. Ten aanzien van het minimabeleid het huidige beleid ten minste continueren en via het portefeuillehoudersoverleg in 2007 te komen tot een zo mogelijke meer eenduidige afstemming; 4. voorleggen aan de commissie Samenleving voor advies aan de raad. Aldus besloten door de gemeenteraad op 22 februari Gepubliceerd in het Bloemendaals Weekblad d.d. 1 maart Het beleidsplan treedt in werking op 9 maart 2007.

7 -Bijlage 2- BELEIDS,- EN UITVOERINGSVERSCHILLEN WWB Regeling Heemstede Bloemendaal Haarlemmerliede en Spaarnwoude Duurzame gebruikersgoederen / bijz. bijstand Lening, of om niet Lening, of om niet Eerst via lening stadsbank voor maximaal 1800,- rest Zorgtoeslag (categoriaal) / bijz. bijstand Collectieve Ziektekosten verz. Ink. grens minima Ink. grens chron/gehan /ouderen Bijz. bijst. chron/gehan/ouderen Minima Lidmaatschap sportvereniging Sportkleding / schoeisel ed Studiekosten Kind basisonderwijs Kind voortgezet onderwijs Verstrekking gratis ID kaart., opgenomen in premiekorting 130% 20,- p/m Via declaratieregeling; maximaal 125 p.p. 150,00 300,00, opgenomen in premiekorting 130% 20,- p/m 150,00 300,00 bijz. bijstand om niet 200,- per jaar tot 130% 75,- p.p. 50,- p.p. Minima

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008

AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008 Nr. 2007020172 AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008 1. Inleiding Op 1 april 2006 is de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) van start gegaan. De IASZ is belast met de uitvoering

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Datum uitwerkingtreding Beleidsregels Participatieverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Sint-Michielsgestel Officiële naam regeling Beleidsregels Participatieverordening

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

NOTA MINIMABELEID 2005

NOTA MINIMABELEID 2005 NOTA MINIMABELEID 2005 INLEIDING De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft al jarenlang een eigen minimabeleid. Door de komst van de Wet Werk en Bijstand werden diverse mogelijkheden voor gemeentelijk

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk)

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Minimaregelingen nader bekeken Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Presentatie gemeenteraad 27 november 2008 Aanleiding Relatief veel niet-gebruik Maar: hoeveel gebruik dan? Veel verschillende

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 15 oktober 2009 Nummer : 10 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder A. Bruggeman Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller : IASZ + M.A.P.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Onderwerp Evaluatie Geld-Terug-Regeling (officiële naam: Beleidsregel bijzondere bijstand voor de kosten van deelname aan maatschappelijke

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. Het college besluit de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief hierover te informeren.

B&W Vergadering. 3. Het college besluit de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief hierover te informeren. 2.2.7 Beleidsregel herziening, terugvordering en verhaal gemeentelijke uitkeringen 2017 1 Dossier 855 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 855 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 11 oktober 2016 Agendapunt

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

De gewijzigde verordeningen vervangen de Tijdelijke regels aanscherping WWB die in december door uw raad zijn vastgesteld.

De gewijzigde verordeningen vervangen de Tijdelijke regels aanscherping WWB die in december door uw raad zijn vastgesteld. Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/05525 Datum : 28 februari 2012 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 9. Onderwerp: WWB Portefeuillehouder: wethouder I.T.J.M. Wolsing

Raadsvoorstel. Agendapunt: 9. Onderwerp: WWB Portefeuillehouder: wethouder I.T.J.M. Wolsing Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp: WWB Portefeuillehouder: wethouder I.T.J.M. Wolsing Samenvatting: Per 1 januari is de WWB aangescherpt en is de Wet investeren in jongeren (WIJ) komen ter vervallen.

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Papendrecht INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DOELSTELLING 1 WERK HOOFDDOELSTELLING... 3 DOELSTELLING 2 WERK GESUBSIDIEERDE ARBEID... 4 DOELSTELLING

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid:

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid: Toelichting algemeen Inleiding Op grond van de WWB hebben B en W de opdracht gekregen voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, nuggers en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017 Nummer Directie Dienst BD2017-007547 directie sb rve participatie Raadscommissie voor Werk, Participatie en Inkomen, Armoede, Coördinatie 3d, Economie, voor de commissievergadering van 14 juni 2017 Portefeuille

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek Kenmerk: 193093 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op de Nota Minimabeleid gemeente Oldebroek 2015-2018

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 17 juli 2006 Behandeling in : Commissie Samenlevingszaken en Middelen van 4 juli 2006

Voorstel aan : Gemeenteraad van 17 juli 2006 Behandeling in : Commissie Samenlevingszaken en Middelen van 4 juli 2006 Voorstel aan : Gemeenteraad van 17 juli 2006 Behandeling in : Commissie Samenlevingszaken en Middelen van 4 juli 2006 Nummer : 16 Onderwerp : Evaluatie verordeningen Wet werk en bijstand Bijlage(n) : Samenvatting

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel OVERZICHT VERORDENINGEN Huidig Toeslagenverordening WWB 2010; 1. Toeslagenverordening WWB 2012; Maatregelenverordening

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Nota voor Dagelijks Bestuur

Nota voor Dagelijks Bestuur Nota voor Dagelijks Bestuur Van : Freke Kerkvliet Datum 13 augustus 2008 : Onderwerp : Verruiming en harmonisering minimaregelingen Advies : Instemmen met voorstel 1 t/m 6 Budget Grootbk. nr.: Par. controller:

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 november 2014, nummer: 14/987; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

Nadere informatie

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 8 en artikel 35 lid 5, van de Wet werk en bijstand (WWB);en de Algemene Subsidie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie