Factsheet Inkomensondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Inkomensondersteuning"

Transcriptie

1 Factsheet Inkomensondersteuning In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een nieuwe maatwerkregeling komt voor de inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze nieuwe voorziening vervangt de verschillende regelingen die er nu zijn: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg); de Regeling specifieke zorgkosten (inclusief de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ)); de Compensatie Eigen Risico (CER). Naast de nieuwe voorziening voor inkomensondersteuning zijn er andere wijzigingen die financiële gevolgen hebben voor mensen die gebruikmaken van zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van eigen bijdragen, eigen risico en toeslagen. In deze factsheet schetsen we de huidige situatie en het toekomstbeeld van de nieuwe regeling. Aan het eind gaan we in op overige ontwikkelingen met financiële effecten. 1. Huidige regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is geregeld dat chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd worden voor de extra kosten die zij maken door gezondheidsproblemen. De Wtcg kent verschillende compensatiemogelijkheden: 1. Een algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Als iemand aan de voorwaarden voldoet, wordt de algemene tegemoetkoming automatisch toegekend door het CAK over het voorgaande jaar. Er gelden verschillende bedragen voor verschillende groepen zorggebruikers, over tegemoetkomingsjaar 2012 variërend van tot 494,- per jaar. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid zorg die iemand ontvangt, de leeftijd en (met ingang van 2012) het inkomen. In de bijlage ziet u de voorwaarden om in aanmerking te komen en een verdeling van de doelgroep over vier uitkeringsbedragen en twee leeftijdscategorieën. Over het jaar 2009 hadden ruim 2 miljoen mensen recht op een tegemoetkoming uit de Wtcg, goed voor een totaalbedrag van circa 508,3 miljoen (jaarverslag CAK 2010) 1. Door de invoering van inkomensafhankelijkheid neemt dit vanaf 2012 af tot 1,3 miljoen mensen en een budget van ongeveer 400 miljoen. Voor het afschaffen van de Wtcg rekent het kabinet met een besparing van 649 miljoen vanaf Korting op de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo. Sinds 2009 zijn de eigen bijdragen voor zorg, hulp, begeleiding en verblijf vanuit de AWBZ en de Wmo niet meer aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Als compensatie zijn de eigen bijdragen verlaagd met vaste percentages voor verschillende groepen zorggebruikers. Het CAK verrekent de korting automatisch op de maandelijkse factuur van de eigen bijdrage. Voor mensen met Zorg met verblijf geldt een korting van 16% (jonger dan 65 jaar) of van 8% (65 jaar of ouder). In 2012 ging het in totaal om ongeveer personen met Zorg met verblijf(jaarverslag CAK 2012). 2 Voor mensen die gebruikmaken van zorg zonder verblijf en/of ondersteuning uit de Wmo geldt een korting van 33% op de eigen bijdrage. Het totaal aantal unieke klanten van het CAK met Zorg zonder Verblijf en/of Wmo was in (jaarverslag CAK 2012) Inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn of arbeidsondersteuning ontvangen op grond van de Wajong ontvangen. Sinds 2009 gelden bij de aangifte inkomstenbelasting geen vaste aftrekposten meer voor ouderen en arbeidsongeschikten. Als compensatie voor ouderen is de AOW verhoogd en zijn de belastingtarieven voor ouderen verlaagd. Arbeidsongeschikten die een uitkering ontvangen LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 1 van 9

2 vanuit de WAO, WIA (WGA en IVA), Wajong of WAZ krijgen in het najaar een vaste tegemoetkoming van de uitkeringsinstantie UWV. In 2012 bedraagt deze tegemoetkoming 350,-. Het totale aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving bedroeg naar schatting in Fiscale regeling specifieke zorgkosten en tegemoetkoming specifieke zorgkosten Naast de Wtcg-maatregelen is er een fiscale aftrek van specifieke zorgkosten. Het is mogelijk om zorgkosten die boven een bepaald (inkomensafhankelijk) drempelbedrag uitkomen, als persoonsgebonden aftrek op te voeren bij de belastingaangifte. Het gaat om bepaalde kosten voor: genees- en heelkundige hulp; medicijnen op doktersvoorschrift; bepaalde hulpmiddelen; vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis; een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist; extra gezinshulp; extra kleding en beddengoed; reiskosten voor ziekenbezoek. Een toelichting op de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten staat in een brochure van de belastingdienst. 5 Mensen die uitgaven voor specifieke zorgkosten hebben afgetrokken in de aangifte, lopen daardoor mogelijk bepaalde heffingskortingen mis. De belastingdienst maakt daarom een berekening van de verschuldigde belasting zonder aftrek van de specifieke zorgkosten, om te bepalen of er sprake is van een hoger bedrag aan heffingskortingen. Als iemand op basis van die nieuwe berekening ook recht heeft op een teruggaaf, krijgt hij dat bedrag alsnog uitbetaald. Dit is de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). In totaal maken ongeveer 1,3 miljoen mensen gebruik van de fiscale regeling (inclusief de TSZ) en het huidige budgettaire beslag bedraagt in totaal 492 miljoen. 6 Compensatie Eigen Risico (CER) Iedere verzekerde vanaf achttien jaar betaalt een verplicht eigen risico voor zijn/haar zorgverzekering. Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, biedt de overheid sinds 2008 de Compensatie Eigen Risico (CER). De hoogte van de uitkering wordt ieder jaar door het Ministerie van VWS vastgesteld en door het CAK uitgekeerd. In 2012 was het uitkeringsbedrag vastgesteld op 85,-. Het totale bedrag dat voor de Compensatie eigen risico is uitbetaald was in ,5 miljoen (jaarverslag CAK 2012) (bron: CAK). Dit betekent dat bijna 2,1 miljoen mensen de CER in 2012 hebben ontvangen. Daarnaast wordt de verhoging van het eigen risico in 2013 voor mensen met een laag inkomen gecompenseerd via extra zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen tot en met het wettelijk minimumloon krijgen de verhoging van het verplicht eigen risico helemaal terug via de zorgtoeslag. Het gaat om een bedrag van 115,- op jaarbasis. Huishoudens met een inkomen boven het wettelijk minimumloon ontvangen minder of geen compensatie. Het kabinet is van plan om vanaf 2015 het eigen risico inkomensafhankelijk te maken. Mensen met een laag inkomen hebben dan een lager eigen risico dan mensen die meer verdienen. Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 2 van 9

3 Voor ouders met thuiswonende gehandicapte of ernstig zieke kinderen tussen 3 en 18 jaar is er momenteel de TOG, een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. De TOG is zo n 215,- per kwartaal. In 2012 hebben naar verwachting circa kinderen recht op een TOG, wat resulteert in een totaalbedrag van 30 miljoen aan TOG-uitkeringen. Daarnaast is er voor lage inkomens een extra tegemoetkoming TOG mogelijk (het TOG-kopje), een vast bedrag van 1.460,- per jaar. Ongeveer huishoudens maken hier in 2012 gebruik van (totaalbudget 5 miljoen). De SVB keert de TOG en de extra tegemoetkoming uit. Dubbele kinderbijslag De dubbele kinderbijslag voorziet in een extra inkomensonafhankelijke tegemoetkoming voor hogere kosten voor ouders wanneer hun kind (tot 18 jaar) niet thuis woont. In totaal ontvangen circa kinderen die uitwonend zijn dubbele kinderbijslag, waarvan circa een derde betrekking heeft op kinderen die uitwonend zijn in verband met ziekte of handicap. Ouders van deze kinderen ontvangen naast de reguliere kinderbijslag een bedrag tussen de 754,- en 1.078,- per kind per jaar, afhankelijk van leeftijd. Het budget voor de totale regeling is ongeveer 6 miljoen. 2. Hoofdlijnen nieuwe voorziening inkomensondersteuning Volgens het regeerakkoord is vereenvoudiging en decentralisatie mogelijk van de regelingen die gericht zijn op inkomensondersteuning (de eerder genoemde Wtcg, de fiscale regeling specifieke zorgkosten en de CER). Door decentralisatie van de financiële ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten ontstaat uit een complex van ongerichte regelingen een eenduidig vangnet, waarmee de doelgroep op transparante wijze en met scherpe focus bereikt wordt, aldus het regeerakkoord. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan een bestaand wettelijk kader zijn (Wmo of de Wet Bijzondere Bijstand) of een nieuw op te stellen wettelijk kader. Concreet komt het erop neer dat de Wtcg, de regeling specifieke zorgkosten en de CER per 1 januari 2014 worden afgeschaft. Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe voorziening in werking. Hoe dit geregeld gaat worden, is op dit moment nog onbekend. Voor deze gemeentelijke voorziening komt een budget van ruim 750 miljoen ter beschikking: een optelsom van ongeveer twee derde van het budget voor de Wtcg ( 649 miljoen), de helft van het budget voor de regeling specifieke zorgkosten ( 492 miljoen) en de helft van het budget voor de CER ( 200 miljoen). Volgens het regeerakkoord worden ook de kindregelingen hervormd en versoberd. Dit heeft tot gevolg dat de TOG wordt afgeschaft en budgettair neutraal geïntegreerd in de kinderbijslagwet. Wij begrijpen hieruit dat het budget opgaat in de kinderbijslag en dus niet meer specifiek ten goede komt aan ouders met een gehandicapt of ziek kind. Over de dubbele kinderbijslag doet het regeerakkoord geen uitspraak; daarom laten we deze verder buiten beschouwing. Inkomenseffecten Het is moeilijk om de gevolgen van deze maatregel door te rekenen, omdat het vanaf 2014 een maatwerkregeling is, waarvan de bepalingen nog niet zijn vastgesteld. Het is aan de gemeenten om hier vervolgens invulling aan te geven, waardoor nu niet bekend is wat iemand in de toekomst kan krijgen. Ook zijn er verschillende (combinaties van) voorwaarden en variabelen die nu een rol spelen bij de bepaling van de tegemoetkomingen (zoals combinatie van leeftijd, zorggebruik en inkomen). Alleen de inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten (onderdeel LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 3 van 9

4 van de Wtcg) en de CER zijn een vast bedrag dat voor iedereen die ervoor in aanmerking komt gelijk is. Huidige inkomensondersteuning gemeenten Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe maatwerkvoorziening zich verhoudt tot de bijzondere bijstand die gemeenten verlenen. 7 Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 is het alleen nog maar toegestaan om categoriale bijzondere bijstand te verlenen aan 65 plussers, chronisch zieken en gehandicapten, schoolgaande kinderen (voor maatschappelijke participatie) en voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 8 Voor de categoriale bijzondere bijstand wordt een vaste inkomensgrens voor huishoudens gehanteerd van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Een gemeente is niet verplicht categoriale bijstand te geven en kan zelf de voorwaarden bepalen waar mensen aan moeten voldoen. Naast de op grond van de WWB toegestane categoriale bijzondere bijstand, bieden gemeenten verschillende vormen van (hulp bij verkrijgen van) inkomensondersteuning, zoals: schuldhulpverlening; hulp bij het verkrijgen van belastingtoeslagen; kwijtschelding gemeentelijke belastingen en vrijstelling of verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen; individuele bijzondere bijstand (maatwerkoplossing) en langdurigheidstoeslag (gemeente bepaalt toegang en hoogte van uitkering). Volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is inkomensondersteuning in driekwart van de Wmo-loketten een onderdeel van het aanbod. 9 Uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen in 2006 blijkt dat 46% van de gemeenten in beleidsregels had vastgelegd voor welke kosten en tot welk bedrag individuele bijzondere bijstand wordt verleend. 10 De inspectie concludeerde op basis van onderzoek in 2010 dat het beleid in 389 gemeenten (93%) in overeenstemming met de WWB is. 11 Dit betekent echter niet dat al deze gemeenten categoriale bijzondere bijstand verleenden (de rapportage richt zich op onrechtmatige verstrekkingen en niet op categoriale bijzondere bijstand in het algemeen). Het budget voor de bijzondere bijstand maakt geen onderdeel uit van het macrobudget van de WWB, maar van het gemeentefonds. Dit is een vrij besteedbare algemene uitkering, waardoor er geen sprake is van een werkelijk budget voor bijzondere bijstand. Volgens de VNG was het fictief budget voor bijzondere bijstand in miljoen en is dit in volgende jaren verlaagd. 12 Wat het fictief budget momenteel is, hebben we niet kunnen vinden. Wel is de bijzondere bijstand in 2012 geïntensiveerd met 90 miljoen structureel, om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronische zieken, gehandicapten en ouderen. 13 Volgens het regeerakkoord wil het kabinet de categoriale bijstand beperken, maar de bijzondere bijstand verruimen (met name voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen). Verder wordt de langdurigheidstoeslag in de WWB vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. Voor het totaalpakket intensivering armoedebeleid wordt structureel 100 miljoen uitgetrokken. 14 LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 4 van 9

5 3. Overige ontwikkelingen met financiële effecten Verhoging eigen bijdragen AWBZ en Wmo Mensen met een aanzienlijk vermogen betaalden tot en met zorgjaar 2012 dezelfde eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen en AWBZ-zorg als anderen. Vanaf 2013 telt bij de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo ook een deel van het vermogen mee (vermogensinkomensbijtelling). Bij het inkomen wordt 8% van de grondslag sparen en beleggen opgeteld 15. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. De maatregel heeft bij het genoemde percentage van 8% de volgende inkomensgevolgen volgens het CBS 16 : Cliënten die de hoge eigen bijdrage voor zorg met verblijf betalen, gaan er per maand gemiddeld ongeveer 235,- (was bij 4% ongeveer 130,- per maand) op achteruit. Voor cliënten die de lage eigen bijdrage voor zorg met verblijf betalen, is de inkomensdaling gemiddeld ongeveer 12,- per maand (was bij 4% ongeveer 3,- per maand). Voor cliënten die de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf betalen, is de inkomensdaling gemiddeld ongeveer 22,- per jaar (was bij 4% ongeveer 15,- per maand). Voor cliënten die de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning betalen, is de inkomensdaling gemiddeld ongeveer 37,- per maand (was bij 4% ongeveer 15,- per maand). NB. Deze inkomenseffecten hebben alleen betrekking op de eigen bijdragen van verzekerden die een vermogen hebben boven het heffingsvrij vermogen. Het overgrote deel van de bijdrageplichtigen heeft geen vermogen boven het heffingsvrij vermogen. Door het afschaffen van de Wtcg vervalt de korting die cliënten ontvangen op de eigen bijdrage naar verwachting voor Zorg met Verblijf op grond van de AWBZ per 2014 en voor Zorg zonder Verblijf op grond van deawbz en Wmo per 2015 (zie verder onder Wtcg. De besparing die hiermee bereikt wordt, maakt onderdeel uit van de totale besparing op de Wtcg.). Daarmee wordt de eigen bijdrage vanaf 2014 of 2015 nog hoger. De staatssecretaris heeft per brief aan de Tweede Kamer van 25 april 2013 aangegeven dat de eigen bijdragen voor zorg met verblijf zal worden verzacht. De verwachting is dat na Prinsjesdag bekend is hoe de verzachting wordt ingevuld. Van alle Wmo-aanvragers met een eigen bijdrage gaf 13% in 2010 aan dat de eigen bijdrage te hoog is en dat men daardoor moeite heeft om rond te komen. Vooral jonge mensen (tot 54 jaar) en mensen met een laag inkomen vonden het bedrag hoog. 17 Voor Zorg met Verblijf geldt (meestal) de eerste 6 maanden een lage eigen bijdrage. Deze is in 2013 minimaal 152,- en maximaal 797,80 per maand. Daarna hangt de eigen bijdrage af van de persoonlijke situatie. De hoge eigen bijdrage is in 2013 maximaal 2.189,20 per maand. 18 Het regeerakkoord spreekt van een verhoging van de eigen bijdrage voor intramurale AWBZ per 2014 tot de zak- en kleedgeldnorm. We gaan ervan uit dat hiermee de zak- en kleedgeldgrens wordt bedoeld die het CAK nu hanteert als minimaal bedrag wat iemand over moet houden na betaling van de eigen bijdrage (er zijn ook normbedragen voor de aftrekpost zak- en kleedgeld voor de berekening van de eigen bijdrage). In 2013 is dit een bedrag per maand van 292,94 voor alleenstaanden en 455,63voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. Zoals eerder geschetst, wordt de huidige korting die cliënten vanuit de Wtcg ontvangen op de eigen bijdrage afgeschaft. De besparing op de kosten van de intramurale AWBZ is structureel 50 miljoen. Ontwikkelingen Wmo eigen bijdrage en hulp bij huishouden Gemeenten kunnen voor een individuele voorziening een eigen bijdrage heffen, maar ze hoeven dit niet te doen. De eigen bijdrage mag op dit moment voor alle individuele voorzieningen worden toegepast, met uitzondering van de rolstoel. Een kwart van de gemeenten LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 5 van 9

6 vraagt sinds de invoering van de Wmo eigen bijdragen voor individuele voorzieningen terwijl ze dat voor die tijd niet deden (bron: SCP, Op weg met de Wmo, Wmo-evaluatie maart 2010). De wet stelt uiterste grenzen aan het heffen van eigen bijdragen. Bijna alle gemeenten hanteren deze grenzen in hun beleid, zodat ze maximaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de eigenbijdrageregeling. Van de gemeenten die in de Benchmark Wmo betrokken zijn, heffen vrijwel alle gemeenten een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. Benchmarkgemeenten vragen nu ook steeds vaker een eigen bijdrage voor de andere voorzieningen: roerende zaken (een los hulpmiddel dat ook meegenomen kan worden naar een andere woning, zoals een douchestoel of een tillift): toename van het aantal gemeenten van 40% in 2010 naar 58% in 2011; onroerende woonvoorziening (verbouwingen of aanpassingen in een woning): toename van 52% naar 71%; individuele vervoersvoorziening (bijvoorbeeld de scootmobiel, driewielfiets of een wandelwagen voor oudere kinderen): toename van 39% naar 59%. 19 Wat betreft de hoogte van de eigen bijdragen kiest slechts een minderheid van de gemeenten (16%) ervoor om een lagere eigen bijdrage te vragen dan de in de algemene maatregel van bestuur gestelde bovengrenzen. 20 Behalve keuzes van de gemeenten zelf zijn er ook ontwikkelingen op landelijk niveau. Het kabinet wil volgens de VNG 1,2 miljard bezuinigen op de Wmo-huishoudelijke hulp. Met het resterende budget kunnen gemeenten straks alleen nog inwoners met een laag inkomen ondersteunen. Uit de eerder genoemde benchmark komt ook naar voren dat het aantal nieuwe toekenningen voor hulp bij het huishouden daalt. Verder neemt het aantal cliënten met eenvoudige hulp (HH1, exclusief alfahulp) toe ten opzichte van het aantal cliënten met een zwaardere vorm van hulp (HH2 of HH3). Dit is mogelijk een aanwijzing dat gemeenten nu al strikter indiceren. Zvw: verhoging eigen risico Het eigen risico voor de zorgverzekering gaat in 2013 omhoog van 220,- naar 350,-. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen tot en met het wettelijk minimumloon krijgen de verhoging van het verplicht eigen risico helemaal terug via de zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen boven het wettelijk minimumloon ontvangen minder zorgtoeslag en dus minder compensatie. Het eigen risico wordt in 2015 budgettair neutraal omgezet in een inkomensafhankelijk eigen risico. De additionele uitvoeringskosten worden gedekt binnen het eigen risico. Er worden drie tredes ingevoerd voor drie even grote inkomensgroepen. De middengroep houdt een eigen risico van 350,-, voor de lagere inkomens wordt het 180,- en voor de hogere inkomensgroep 595,-. Wijzigingen zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is nu al inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2013 wordt de inkomensgrens voor zorgtoeslag verlaagd van ,- naar ,-. Mensen met een toeslagpartner mochten samen ,- verdienen, dat wordt ,-. Vanaf 1 januari 2013 wordt de zorgtoeslag bovendien uitgebreid met een vermogenstoets. Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus ,-, hebben vanaf 1 LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 6 van 9

7 januari 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Het gaat om ,- voor een alleenstaande en ,- voor partners. Circa 6% van de huishoudens met zorgtoeslag wordt hierdoor geraakt. 21 Hier staat tegenover dat de maximum zorgtoeslag stijgt, hoofdzakelijk ter compensatie voor het gestegen eigen risico. Het maximumbedrag voor alleenstaanden gaat omhoog van 838,- (2012) naar 1.060,- (2013). Voor huishoudens met 2 personen stijgt de maximum zorgtoeslag van 1.742,- (2012) naar 2.062,- (2013). Wijzigingen huurtoeslag 2013 In 2013 gaat de eigen bijdrage in de huurtoeslag extra omhoog met 4,87 per maand. Dit bedrag komt bovenop een al eerder geregelde verhoging per 2013 van 3,93 per maand. Hiermee worden nieuwe tekorten in de huurtoeslag tegengegaan die veroorzaakt worden door de economische crisis. De ministerraad heeft op 8 juni 2012 ingestemd met het voorstel om de eigen bijdrage in de huurtoeslag extra te verhogen. 4. Samenvattend overzicht In onderstaande tabel geven we een overzicht van de hiervoor genoemde maatregelen die effect kunnen hebben op de kosten van en inkomensondersteuning aan mensen die gebruik maken van zorg. Maatregelen inkomensondersteuning Eigen bijdrage AWBZ en Wmo Invoering vermogensinkomensbijtelling. Eigen bijdrage zorg met verblijf (AWBZ) Verhoging tot zak- en kleedgeldgrens. Eigen risico Zvw Verhoging naar 350,- Inkomensafhankelijk met 3 treden ( ) Zorgtoeslag Verlaging inkomensgrens. Invoering vermogenstoets. Verhoging max. zorgtoeslag. Huurtoeslag Verhoging eigen bijdrage. Wtcg, fiscale regeling, TSZ en CER TOG Intensivering armoedebeleid Afgeschaft, deel van budget gaat naar nieuwe gemeentelijke voorziening. Afgeschaft, budgettair neutraal over in AKW. O.a. verruimen individuele bijzondere bijstand Tabel 1. Overzicht maatregelen inkomensondersteuning LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 7 van 9

8 Bijlage 1. Gebruik algemene tegemoetkoming Wtcg Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming 2012moet een cliënt voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden (bron: website CAK). Indicatie voor langdurige AWBZ-zorg U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens vier etmaal per week verblijf in een AWBZ-instelling. U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één dagdeel per week dagopvang in een AWBZ-instelling. U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één uur per week AWBZ-zorg thuis. Langdurige hulp bij het huishouden via de Wmo U heeft in 2012 minimaal 26 weken minstens één uur per week hulp bij het huishouden via de Wmo ontvangen. U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één uur per week hulp bij het huishouden vanuit een pgb Wmo. Bepaalde zorg vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar U heeft in 2012 langdurig geneesmiddelen afgenomen voor bepaalde chronische aandoeningen. Er is in 2011 bij u een behandeling gestart voor bepaalde chronische aandoeningen in een ziekenhuis. U heeft in 2011 een behandeling gehad in een revalidatiecentrum. U heeft in, 2010, 2011 of 2012 hulpmiddelen gekocht of laten repareren. U heeft in 2012 fysiotherapie of oefentherapie gehad voor bepaalde chronische aandoeningen. Bent u jonger dan 18 jaar of militair? Dan gaat het om 2011 en U heeft na 31 december 2011 hulpmiddelen voor een blijvende aandoening vergoed gekregen van uw zorgverzekeraar. Indicatie voor gebruik van een rolstoel U had op 31 december 2012 een indicatie vanuit de Wmo voor het gebruik van een rolstoel in Met ingang van de Wtcg 2012 (uit te keren in 2013) is de Wtcg inkomensafhankelijk geworden. Voor de Wtcg 2012 kijkt het CAK naar de inkomensgegevens (het toetsingsinkomen) van 2010.De volgende drempelinkomens zijn voor de Wtcg 2012 van toepassing: ,- voor een eenpersoonshuishoudsamenstelling ,- voor een tweepersoonshuishoudsamenstelling Indien het inkomen boven de drempel ligt, vindt geen uitkering van de Wtcg plaats. Uitzondering hierop zijn situaties waarin meerdere Wtcg-gerechtigden binnen een huishouden aanwezig zijn. Dan vervalt slechts één Wtcg-uitkering. LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 8 van 9

9 Onderstaande tabel geeft aan welke huishoudens de Wtcg niet meer ontvangen in alleenstaande 65- eenoudergezin 65- echtpaar zonder kinderen 65- echtpaar met kinderen 65-/65+ echtpaar 65+ alleenstaande Aantal huidige situatie Aantal mutatie % Aantal nieuwe situatie % % % % % % echtpaar % Totaal % Bron: Nota van toelichting 1 VWS, kamerbrief met analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (kenmerk Z ), juni CAK, Jaarverslag CAK, Jaarverslag UWV, Cijfers en trends UWV, november VWS, kamerbrief met analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (kenmerk Z ), juni VNG-reactie op het regeerakkoord, Bijzondere ledenbrief 8 november Verzamelbrief minister Sociale zaken werkgelegenheid d.d. 9 november 2006, kenmerk intercom /2006/ SCP, Op weg met de Wmo, maart IWI, Categoriale bijzondere inkomensaanvulling - Verkennende studie, IWI, Onderzoek categoriale aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten, juli Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging uit van een bijtelling van 4%. In een brief (verzoek om spoedbehandeling van het wetsvoorstel, kenmerk DWJZ ) heeft de staatssecretaris het over een extra bijtelling van 8%, dus een totale bijtelling van 12%. Dit komt overeen met de rijksbegroting 2013, 16 Brief staatssecretaris VWS met kenmerk Z SCP, Op weg met de Wmo, maart Zie 19 SGBO, Benchmark Wmo, resultaten over het jaar SCP, Op weg met de Wmo, maart Begrotingsvoorbereiding VWS, zie LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 9 van 9

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 04 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Bijlage 4a van de bij resultaten onderzoek regeling CAZ - wat meer over achtergrond en gebruik

Bijlage 4a van de bij resultaten onderzoek regeling CAZ - wat meer over achtergrond en gebruik Bijlage 4a van de bij resultaten onderzoek regeling CAZ - wat meer over achtergrond en gebruik 1. Hoe ziet de huidige regeling eruit? Mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum kunnen kiezen

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011 Het doel van dit overzicht is alle (bezuinigings-)maatregelen landelijk en lokaal (gemeente Tilburg) op een rij te zetten. De lijst bevat alle mij bekende voorstellen van de rijksoverheid en de gemeente

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen CIZ-AWBZ = indicaties AWBZ CAK-AWBZ: Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf RIO = Regionaal inkomensonderzoek WTCG = Wet tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene

Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene Overzichtstabel 1: Basisinkomensvoorzieningen Regeling Inhoud regeling en doelgroep Uitvoering Hoogte bedrag** Omvang gebruik** Uitgaven** Algemene 28,2 miljard ouderdomswet (AOW) Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Wat is de regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten? De gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen

De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen De eigen bijdrage bij AWBZ-zorg en Wmo-verstrekkingen en voorzieningen Han Willems Wmo-raad en Algemene Senioren Vereniging Zeist, versie 28 juni 2013 Langdurige zorg die niet is verzekerd op basis van

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) Nr. 60 BRIEF

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten Raad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 2014-02/300581 Afdeling Doorkiesnummer 14 0418 Kerkdriel Verzenddatum 24 februari 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

1. Inleiding Met deze brief kom ik tegemoet aan de toezeggingen die ik uw Kamer in een eerder stadium heb gedaan:

1. Inleiding Met deze brief kom ik tegemoet aan de toezeggingen die ik uw Kamer in een eerder stadium heb gedaan: De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 31 oktober 2008 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Cumulatieve inkomenseffecten

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU

Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU Bijlage 1: Illustratie ongelijke vergoeding van kosten in de BU In onderstaand voorbeeld worden de inkomenseffecten voor drie huishoudens gepresenteerd met gelijke kosten die gebruik maken van de BU. Het

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van.., kenmerk -;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van.., kenmerk -; Ontwerpbesluit houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten.

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Deze tekst is een beknopte samenvatting van de nu geldende zorgwetten en derhalve per definitie niet compleet. Voor nadere informatie hierover kunnen nierpatiënten

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie