Factsheet Inkomensondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Inkomensondersteuning"

Transcriptie

1 Factsheet Inkomensondersteuning In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een nieuwe maatwerkregeling komt voor de inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze nieuwe voorziening vervangt de verschillende regelingen die er nu zijn: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg); de Regeling specifieke zorgkosten (inclusief de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ)); de Compensatie Eigen Risico (CER). Naast de nieuwe voorziening voor inkomensondersteuning zijn er andere wijzigingen die financiële gevolgen hebben voor mensen die gebruikmaken van zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van eigen bijdragen, eigen risico en toeslagen. In deze factsheet schetsen we de huidige situatie en het toekomstbeeld van de nieuwe regeling. Aan het eind gaan we in op overige ontwikkelingen met financiële effecten. 1. Huidige regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is geregeld dat chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd worden voor de extra kosten die zij maken door gezondheidsproblemen. De Wtcg kent verschillende compensatiemogelijkheden: 1. Een algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Als iemand aan de voorwaarden voldoet, wordt de algemene tegemoetkoming automatisch toegekend door het CAK over het voorgaande jaar. Er gelden verschillende bedragen voor verschillende groepen zorggebruikers, over tegemoetkomingsjaar 2012 variërend van tot 494,- per jaar. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid zorg die iemand ontvangt, de leeftijd en (met ingang van 2012) het inkomen. In de bijlage ziet u de voorwaarden om in aanmerking te komen en een verdeling van de doelgroep over vier uitkeringsbedragen en twee leeftijdscategorieën. Over het jaar 2009 hadden ruim 2 miljoen mensen recht op een tegemoetkoming uit de Wtcg, goed voor een totaalbedrag van circa 508,3 miljoen (jaarverslag CAK 2010) 1. Door de invoering van inkomensafhankelijkheid neemt dit vanaf 2012 af tot 1,3 miljoen mensen en een budget van ongeveer 400 miljoen. Voor het afschaffen van de Wtcg rekent het kabinet met een besparing van 649 miljoen vanaf Korting op de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo. Sinds 2009 zijn de eigen bijdragen voor zorg, hulp, begeleiding en verblijf vanuit de AWBZ en de Wmo niet meer aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Als compensatie zijn de eigen bijdragen verlaagd met vaste percentages voor verschillende groepen zorggebruikers. Het CAK verrekent de korting automatisch op de maandelijkse factuur van de eigen bijdrage. Voor mensen met Zorg met verblijf geldt een korting van 16% (jonger dan 65 jaar) of van 8% (65 jaar of ouder). In 2012 ging het in totaal om ongeveer personen met Zorg met verblijf(jaarverslag CAK 2012). 2 Voor mensen die gebruikmaken van zorg zonder verblijf en/of ondersteuning uit de Wmo geldt een korting van 33% op de eigen bijdrage. Het totaal aantal unieke klanten van het CAK met Zorg zonder Verblijf en/of Wmo was in (jaarverslag CAK 2012) Inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn of arbeidsondersteuning ontvangen op grond van de Wajong ontvangen. Sinds 2009 gelden bij de aangifte inkomstenbelasting geen vaste aftrekposten meer voor ouderen en arbeidsongeschikten. Als compensatie voor ouderen is de AOW verhoogd en zijn de belastingtarieven voor ouderen verlaagd. Arbeidsongeschikten die een uitkering ontvangen LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 1 van 9

2 vanuit de WAO, WIA (WGA en IVA), Wajong of WAZ krijgen in het najaar een vaste tegemoetkoming van de uitkeringsinstantie UWV. In 2012 bedraagt deze tegemoetkoming 350,-. Het totale aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving bedroeg naar schatting in Fiscale regeling specifieke zorgkosten en tegemoetkoming specifieke zorgkosten Naast de Wtcg-maatregelen is er een fiscale aftrek van specifieke zorgkosten. Het is mogelijk om zorgkosten die boven een bepaald (inkomensafhankelijk) drempelbedrag uitkomen, als persoonsgebonden aftrek op te voeren bij de belastingaangifte. Het gaat om bepaalde kosten voor: genees- en heelkundige hulp; medicijnen op doktersvoorschrift; bepaalde hulpmiddelen; vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis; een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist; extra gezinshulp; extra kleding en beddengoed; reiskosten voor ziekenbezoek. Een toelichting op de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten staat in een brochure van de belastingdienst. 5 Mensen die uitgaven voor specifieke zorgkosten hebben afgetrokken in de aangifte, lopen daardoor mogelijk bepaalde heffingskortingen mis. De belastingdienst maakt daarom een berekening van de verschuldigde belasting zonder aftrek van de specifieke zorgkosten, om te bepalen of er sprake is van een hoger bedrag aan heffingskortingen. Als iemand op basis van die nieuwe berekening ook recht heeft op een teruggaaf, krijgt hij dat bedrag alsnog uitbetaald. Dit is de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). In totaal maken ongeveer 1,3 miljoen mensen gebruik van de fiscale regeling (inclusief de TSZ) en het huidige budgettaire beslag bedraagt in totaal 492 miljoen. 6 Compensatie Eigen Risico (CER) Iedere verzekerde vanaf achttien jaar betaalt een verplicht eigen risico voor zijn/haar zorgverzekering. Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, biedt de overheid sinds 2008 de Compensatie Eigen Risico (CER). De hoogte van de uitkering wordt ieder jaar door het Ministerie van VWS vastgesteld en door het CAK uitgekeerd. In 2012 was het uitkeringsbedrag vastgesteld op 85,-. Het totale bedrag dat voor de Compensatie eigen risico is uitbetaald was in ,5 miljoen (jaarverslag CAK 2012) (bron: CAK). Dit betekent dat bijna 2,1 miljoen mensen de CER in 2012 hebben ontvangen. Daarnaast wordt de verhoging van het eigen risico in 2013 voor mensen met een laag inkomen gecompenseerd via extra zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen tot en met het wettelijk minimumloon krijgen de verhoging van het verplicht eigen risico helemaal terug via de zorgtoeslag. Het gaat om een bedrag van 115,- op jaarbasis. Huishoudens met een inkomen boven het wettelijk minimumloon ontvangen minder of geen compensatie. Het kabinet is van plan om vanaf 2015 het eigen risico inkomensafhankelijk te maken. Mensen met een laag inkomen hebben dan een lager eigen risico dan mensen die meer verdienen. Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 2 van 9

3 Voor ouders met thuiswonende gehandicapte of ernstig zieke kinderen tussen 3 en 18 jaar is er momenteel de TOG, een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. De TOG is zo n 215,- per kwartaal. In 2012 hebben naar verwachting circa kinderen recht op een TOG, wat resulteert in een totaalbedrag van 30 miljoen aan TOG-uitkeringen. Daarnaast is er voor lage inkomens een extra tegemoetkoming TOG mogelijk (het TOG-kopje), een vast bedrag van 1.460,- per jaar. Ongeveer huishoudens maken hier in 2012 gebruik van (totaalbudget 5 miljoen). De SVB keert de TOG en de extra tegemoetkoming uit. Dubbele kinderbijslag De dubbele kinderbijslag voorziet in een extra inkomensonafhankelijke tegemoetkoming voor hogere kosten voor ouders wanneer hun kind (tot 18 jaar) niet thuis woont. In totaal ontvangen circa kinderen die uitwonend zijn dubbele kinderbijslag, waarvan circa een derde betrekking heeft op kinderen die uitwonend zijn in verband met ziekte of handicap. Ouders van deze kinderen ontvangen naast de reguliere kinderbijslag een bedrag tussen de 754,- en 1.078,- per kind per jaar, afhankelijk van leeftijd. Het budget voor de totale regeling is ongeveer 6 miljoen. 2. Hoofdlijnen nieuwe voorziening inkomensondersteuning Volgens het regeerakkoord is vereenvoudiging en decentralisatie mogelijk van de regelingen die gericht zijn op inkomensondersteuning (de eerder genoemde Wtcg, de fiscale regeling specifieke zorgkosten en de CER). Door decentralisatie van de financiële ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten ontstaat uit een complex van ongerichte regelingen een eenduidig vangnet, waarmee de doelgroep op transparante wijze en met scherpe focus bereikt wordt, aldus het regeerakkoord. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan een bestaand wettelijk kader zijn (Wmo of de Wet Bijzondere Bijstand) of een nieuw op te stellen wettelijk kader. Concreet komt het erop neer dat de Wtcg, de regeling specifieke zorgkosten en de CER per 1 januari 2014 worden afgeschaft. Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe voorziening in werking. Hoe dit geregeld gaat worden, is op dit moment nog onbekend. Voor deze gemeentelijke voorziening komt een budget van ruim 750 miljoen ter beschikking: een optelsom van ongeveer twee derde van het budget voor de Wtcg ( 649 miljoen), de helft van het budget voor de regeling specifieke zorgkosten ( 492 miljoen) en de helft van het budget voor de CER ( 200 miljoen). Volgens het regeerakkoord worden ook de kindregelingen hervormd en versoberd. Dit heeft tot gevolg dat de TOG wordt afgeschaft en budgettair neutraal geïntegreerd in de kinderbijslagwet. Wij begrijpen hieruit dat het budget opgaat in de kinderbijslag en dus niet meer specifiek ten goede komt aan ouders met een gehandicapt of ziek kind. Over de dubbele kinderbijslag doet het regeerakkoord geen uitspraak; daarom laten we deze verder buiten beschouwing. Inkomenseffecten Het is moeilijk om de gevolgen van deze maatregel door te rekenen, omdat het vanaf 2014 een maatwerkregeling is, waarvan de bepalingen nog niet zijn vastgesteld. Het is aan de gemeenten om hier vervolgens invulling aan te geven, waardoor nu niet bekend is wat iemand in de toekomst kan krijgen. Ook zijn er verschillende (combinaties van) voorwaarden en variabelen die nu een rol spelen bij de bepaling van de tegemoetkomingen (zoals combinatie van leeftijd, zorggebruik en inkomen). Alleen de inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten (onderdeel LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 3 van 9

4 van de Wtcg) en de CER zijn een vast bedrag dat voor iedereen die ervoor in aanmerking komt gelijk is. Huidige inkomensondersteuning gemeenten Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe maatwerkvoorziening zich verhoudt tot de bijzondere bijstand die gemeenten verlenen. 7 Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 is het alleen nog maar toegestaan om categoriale bijzondere bijstand te verlenen aan 65 plussers, chronisch zieken en gehandicapten, schoolgaande kinderen (voor maatschappelijke participatie) en voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 8 Voor de categoriale bijzondere bijstand wordt een vaste inkomensgrens voor huishoudens gehanteerd van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Een gemeente is niet verplicht categoriale bijstand te geven en kan zelf de voorwaarden bepalen waar mensen aan moeten voldoen. Naast de op grond van de WWB toegestane categoriale bijzondere bijstand, bieden gemeenten verschillende vormen van (hulp bij verkrijgen van) inkomensondersteuning, zoals: schuldhulpverlening; hulp bij het verkrijgen van belastingtoeslagen; kwijtschelding gemeentelijke belastingen en vrijstelling of verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen; individuele bijzondere bijstand (maatwerkoplossing) en langdurigheidstoeslag (gemeente bepaalt toegang en hoogte van uitkering). Volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is inkomensondersteuning in driekwart van de Wmo-loketten een onderdeel van het aanbod. 9 Uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen in 2006 blijkt dat 46% van de gemeenten in beleidsregels had vastgelegd voor welke kosten en tot welk bedrag individuele bijzondere bijstand wordt verleend. 10 De inspectie concludeerde op basis van onderzoek in 2010 dat het beleid in 389 gemeenten (93%) in overeenstemming met de WWB is. 11 Dit betekent echter niet dat al deze gemeenten categoriale bijzondere bijstand verleenden (de rapportage richt zich op onrechtmatige verstrekkingen en niet op categoriale bijzondere bijstand in het algemeen). Het budget voor de bijzondere bijstand maakt geen onderdeel uit van het macrobudget van de WWB, maar van het gemeentefonds. Dit is een vrij besteedbare algemene uitkering, waardoor er geen sprake is van een werkelijk budget voor bijzondere bijstand. Volgens de VNG was het fictief budget voor bijzondere bijstand in miljoen en is dit in volgende jaren verlaagd. 12 Wat het fictief budget momenteel is, hebben we niet kunnen vinden. Wel is de bijzondere bijstand in 2012 geïntensiveerd met 90 miljoen structureel, om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronische zieken, gehandicapten en ouderen. 13 Volgens het regeerakkoord wil het kabinet de categoriale bijstand beperken, maar de bijzondere bijstand verruimen (met name voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen). Verder wordt de langdurigheidstoeslag in de WWB vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. Voor het totaalpakket intensivering armoedebeleid wordt structureel 100 miljoen uitgetrokken. 14 LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 4 van 9

5 3. Overige ontwikkelingen met financiële effecten Verhoging eigen bijdragen AWBZ en Wmo Mensen met een aanzienlijk vermogen betaalden tot en met zorgjaar 2012 dezelfde eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen en AWBZ-zorg als anderen. Vanaf 2013 telt bij de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo ook een deel van het vermogen mee (vermogensinkomensbijtelling). Bij het inkomen wordt 8% van de grondslag sparen en beleggen opgeteld 15. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. De maatregel heeft bij het genoemde percentage van 8% de volgende inkomensgevolgen volgens het CBS 16 : Cliënten die de hoge eigen bijdrage voor zorg met verblijf betalen, gaan er per maand gemiddeld ongeveer 235,- (was bij 4% ongeveer 130,- per maand) op achteruit. Voor cliënten die de lage eigen bijdrage voor zorg met verblijf betalen, is de inkomensdaling gemiddeld ongeveer 12,- per maand (was bij 4% ongeveer 3,- per maand). Voor cliënten die de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf betalen, is de inkomensdaling gemiddeld ongeveer 22,- per jaar (was bij 4% ongeveer 15,- per maand). Voor cliënten die de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning betalen, is de inkomensdaling gemiddeld ongeveer 37,- per maand (was bij 4% ongeveer 15,- per maand). NB. Deze inkomenseffecten hebben alleen betrekking op de eigen bijdragen van verzekerden die een vermogen hebben boven het heffingsvrij vermogen. Het overgrote deel van de bijdrageplichtigen heeft geen vermogen boven het heffingsvrij vermogen. Door het afschaffen van de Wtcg vervalt de korting die cliënten ontvangen op de eigen bijdrage naar verwachting voor Zorg met Verblijf op grond van de AWBZ per 2014 en voor Zorg zonder Verblijf op grond van deawbz en Wmo per 2015 (zie verder onder Wtcg. De besparing die hiermee bereikt wordt, maakt onderdeel uit van de totale besparing op de Wtcg.). Daarmee wordt de eigen bijdrage vanaf 2014 of 2015 nog hoger. De staatssecretaris heeft per brief aan de Tweede Kamer van 25 april 2013 aangegeven dat de eigen bijdragen voor zorg met verblijf zal worden verzacht. De verwachting is dat na Prinsjesdag bekend is hoe de verzachting wordt ingevuld. Van alle Wmo-aanvragers met een eigen bijdrage gaf 13% in 2010 aan dat de eigen bijdrage te hoog is en dat men daardoor moeite heeft om rond te komen. Vooral jonge mensen (tot 54 jaar) en mensen met een laag inkomen vonden het bedrag hoog. 17 Voor Zorg met Verblijf geldt (meestal) de eerste 6 maanden een lage eigen bijdrage. Deze is in 2013 minimaal 152,- en maximaal 797,80 per maand. Daarna hangt de eigen bijdrage af van de persoonlijke situatie. De hoge eigen bijdrage is in 2013 maximaal 2.189,20 per maand. 18 Het regeerakkoord spreekt van een verhoging van de eigen bijdrage voor intramurale AWBZ per 2014 tot de zak- en kleedgeldnorm. We gaan ervan uit dat hiermee de zak- en kleedgeldgrens wordt bedoeld die het CAK nu hanteert als minimaal bedrag wat iemand over moet houden na betaling van de eigen bijdrage (er zijn ook normbedragen voor de aftrekpost zak- en kleedgeld voor de berekening van de eigen bijdrage). In 2013 is dit een bedrag per maand van 292,94 voor alleenstaanden en 455,63voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. Zoals eerder geschetst, wordt de huidige korting die cliënten vanuit de Wtcg ontvangen op de eigen bijdrage afgeschaft. De besparing op de kosten van de intramurale AWBZ is structureel 50 miljoen. Ontwikkelingen Wmo eigen bijdrage en hulp bij huishouden Gemeenten kunnen voor een individuele voorziening een eigen bijdrage heffen, maar ze hoeven dit niet te doen. De eigen bijdrage mag op dit moment voor alle individuele voorzieningen worden toegepast, met uitzondering van de rolstoel. Een kwart van de gemeenten LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 5 van 9

6 vraagt sinds de invoering van de Wmo eigen bijdragen voor individuele voorzieningen terwijl ze dat voor die tijd niet deden (bron: SCP, Op weg met de Wmo, Wmo-evaluatie maart 2010). De wet stelt uiterste grenzen aan het heffen van eigen bijdragen. Bijna alle gemeenten hanteren deze grenzen in hun beleid, zodat ze maximaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de eigenbijdrageregeling. Van de gemeenten die in de Benchmark Wmo betrokken zijn, heffen vrijwel alle gemeenten een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. Benchmarkgemeenten vragen nu ook steeds vaker een eigen bijdrage voor de andere voorzieningen: roerende zaken (een los hulpmiddel dat ook meegenomen kan worden naar een andere woning, zoals een douchestoel of een tillift): toename van het aantal gemeenten van 40% in 2010 naar 58% in 2011; onroerende woonvoorziening (verbouwingen of aanpassingen in een woning): toename van 52% naar 71%; individuele vervoersvoorziening (bijvoorbeeld de scootmobiel, driewielfiets of een wandelwagen voor oudere kinderen): toename van 39% naar 59%. 19 Wat betreft de hoogte van de eigen bijdragen kiest slechts een minderheid van de gemeenten (16%) ervoor om een lagere eigen bijdrage te vragen dan de in de algemene maatregel van bestuur gestelde bovengrenzen. 20 Behalve keuzes van de gemeenten zelf zijn er ook ontwikkelingen op landelijk niveau. Het kabinet wil volgens de VNG 1,2 miljard bezuinigen op de Wmo-huishoudelijke hulp. Met het resterende budget kunnen gemeenten straks alleen nog inwoners met een laag inkomen ondersteunen. Uit de eerder genoemde benchmark komt ook naar voren dat het aantal nieuwe toekenningen voor hulp bij het huishouden daalt. Verder neemt het aantal cliënten met eenvoudige hulp (HH1, exclusief alfahulp) toe ten opzichte van het aantal cliënten met een zwaardere vorm van hulp (HH2 of HH3). Dit is mogelijk een aanwijzing dat gemeenten nu al strikter indiceren. Zvw: verhoging eigen risico Het eigen risico voor de zorgverzekering gaat in 2013 omhoog van 220,- naar 350,-. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen tot en met het wettelijk minimumloon krijgen de verhoging van het verplicht eigen risico helemaal terug via de zorgtoeslag. Huishoudens met een inkomen boven het wettelijk minimumloon ontvangen minder zorgtoeslag en dus minder compensatie. Het eigen risico wordt in 2015 budgettair neutraal omgezet in een inkomensafhankelijk eigen risico. De additionele uitvoeringskosten worden gedekt binnen het eigen risico. Er worden drie tredes ingevoerd voor drie even grote inkomensgroepen. De middengroep houdt een eigen risico van 350,-, voor de lagere inkomens wordt het 180,- en voor de hogere inkomensgroep 595,-. Wijzigingen zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is nu al inkomensafhankelijk. Vanaf 1 januari 2013 wordt de inkomensgrens voor zorgtoeslag verlaagd van ,- naar ,-. Mensen met een toeslagpartner mochten samen ,- verdienen, dat wordt ,-. Vanaf 1 januari 2013 wordt de zorgtoeslag bovendien uitgebreid met een vermogenstoets. Mensen met een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus ,-, hebben vanaf 1 LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 6 van 9

7 januari 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Het gaat om ,- voor een alleenstaande en ,- voor partners. Circa 6% van de huishoudens met zorgtoeslag wordt hierdoor geraakt. 21 Hier staat tegenover dat de maximum zorgtoeslag stijgt, hoofdzakelijk ter compensatie voor het gestegen eigen risico. Het maximumbedrag voor alleenstaanden gaat omhoog van 838,- (2012) naar 1.060,- (2013). Voor huishoudens met 2 personen stijgt de maximum zorgtoeslag van 1.742,- (2012) naar 2.062,- (2013). Wijzigingen huurtoeslag 2013 In 2013 gaat de eigen bijdrage in de huurtoeslag extra omhoog met 4,87 per maand. Dit bedrag komt bovenop een al eerder geregelde verhoging per 2013 van 3,93 per maand. Hiermee worden nieuwe tekorten in de huurtoeslag tegengegaan die veroorzaakt worden door de economische crisis. De ministerraad heeft op 8 juni 2012 ingestemd met het voorstel om de eigen bijdrage in de huurtoeslag extra te verhogen. 4. Samenvattend overzicht In onderstaande tabel geven we een overzicht van de hiervoor genoemde maatregelen die effect kunnen hebben op de kosten van en inkomensondersteuning aan mensen die gebruik maken van zorg. Maatregelen inkomensondersteuning Eigen bijdrage AWBZ en Wmo Invoering vermogensinkomensbijtelling. Eigen bijdrage zorg met verblijf (AWBZ) Verhoging tot zak- en kleedgeldgrens. Eigen risico Zvw Verhoging naar 350,- Inkomensafhankelijk met 3 treden ( ) Zorgtoeslag Verlaging inkomensgrens. Invoering vermogenstoets. Verhoging max. zorgtoeslag. Huurtoeslag Verhoging eigen bijdrage. Wtcg, fiscale regeling, TSZ en CER TOG Intensivering armoedebeleid Afgeschaft, deel van budget gaat naar nieuwe gemeentelijke voorziening. Afgeschaft, budgettair neutraal over in AKW. O.a. verruimen individuele bijzondere bijstand Tabel 1. Overzicht maatregelen inkomensondersteuning LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 7 van 9

8 Bijlage 1. Gebruik algemene tegemoetkoming Wtcg Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming 2012moet een cliënt voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden (bron: website CAK). Indicatie voor langdurige AWBZ-zorg U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens vier etmaal per week verblijf in een AWBZ-instelling. U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één dagdeel per week dagopvang in een AWBZ-instelling. U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één uur per week AWBZ-zorg thuis. Langdurige hulp bij het huishouden via de Wmo U heeft in 2012 minimaal 26 weken minstens één uur per week hulp bij het huishouden via de Wmo ontvangen. U had in 2012 een indicatie voor minimaal 26 weken minstens één uur per week hulp bij het huishouden vanuit een pgb Wmo. Bepaalde zorg vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar U heeft in 2012 langdurig geneesmiddelen afgenomen voor bepaalde chronische aandoeningen. Er is in 2011 bij u een behandeling gestart voor bepaalde chronische aandoeningen in een ziekenhuis. U heeft in 2011 een behandeling gehad in een revalidatiecentrum. U heeft in, 2010, 2011 of 2012 hulpmiddelen gekocht of laten repareren. U heeft in 2012 fysiotherapie of oefentherapie gehad voor bepaalde chronische aandoeningen. Bent u jonger dan 18 jaar of militair? Dan gaat het om 2011 en U heeft na 31 december 2011 hulpmiddelen voor een blijvende aandoening vergoed gekregen van uw zorgverzekeraar. Indicatie voor gebruik van een rolstoel U had op 31 december 2012 een indicatie vanuit de Wmo voor het gebruik van een rolstoel in Met ingang van de Wtcg 2012 (uit te keren in 2013) is de Wtcg inkomensafhankelijk geworden. Voor de Wtcg 2012 kijkt het CAK naar de inkomensgegevens (het toetsingsinkomen) van 2010.De volgende drempelinkomens zijn voor de Wtcg 2012 van toepassing: ,- voor een eenpersoonshuishoudsamenstelling ,- voor een tweepersoonshuishoudsamenstelling Indien het inkomen boven de drempel ligt, vindt geen uitkering van de Wtcg plaats. Uitzondering hierop zijn situaties waarin meerdere Wtcg-gerechtigden binnen een huishouden aanwezig zijn. Dan vervalt slechts één Wtcg-uitkering. LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 8 van 9

9 Onderstaande tabel geeft aan welke huishoudens de Wtcg niet meer ontvangen in alleenstaande 65- eenoudergezin 65- echtpaar zonder kinderen 65- echtpaar met kinderen 65-/65+ echtpaar 65+ alleenstaande Aantal huidige situatie Aantal mutatie % Aantal nieuwe situatie % % % % % % echtpaar % Totaal % Bron: Nota van toelichting 1 VWS, kamerbrief met analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (kenmerk Z ), juni CAK, Jaarverslag CAK, Jaarverslag UWV, Cijfers en trends UWV, november VWS, kamerbrief met analyse van regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (kenmerk Z ), juni VNG-reactie op het regeerakkoord, Bijzondere ledenbrief 8 november Verzamelbrief minister Sociale zaken werkgelegenheid d.d. 9 november 2006, kenmerk intercom /2006/ SCP, Op weg met de Wmo, maart IWI, Categoriale bijzondere inkomensaanvulling - Verkennende studie, IWI, Onderzoek categoriale aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten, juli Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging uit van een bijtelling van 4%. In een brief (verzoek om spoedbehandeling van het wetsvoorstel, kenmerk DWJZ ) heeft de staatssecretaris het over een extra bijtelling van 8%, dus een totale bijtelling van 12%. Dit komt overeen met de rijksbegroting 2013, 16 Brief staatssecretaris VWS met kenmerk Z SCP, Op weg met de Wmo, maart Zie 19 SGBO, Benchmark Wmo, resultaten over het jaar SCP, Op weg met de Wmo, maart Begrotingsvoorbereiding VWS, zie LP/13/0155/fscg juli 2013 bureau HHM Pagina 9 van 9

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingjaar 2008 Inhoud Belastingjaar 2008 1 Aftrekposten ziektekosten 2009 2 Belastingaftrek 2008 2 Aftrekposten i.v.m.

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wtcg wat hebt u daar mee? De Wtcg wat hebt u daar mee? 1 Inleiding Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Rondkomen en Meedoen

Rondkomen en Meedoen Rondkomen en Meedoen gemeente Ede Gemeente Ede 1 1. Bestuurlijke samenvatting...4 2. Beleidsaanbevelingen...7 2.1. Maatschappelijke effecten beleid...7 2.1.1. Rondkomen met het budget...7 2.1.2. Meedoen

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ 31 283 Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 De RekenHulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5 Tegemoetkoming

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie