Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen, 1945-1987"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Fin / Directe Belastingen I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...7 Aanwijzingen voor de gebruiker...8 Openbaarheidsbeperkingen...8 Beperkingen aan het gebruik...8 Andere toegang... 8 Aanvraaginstructie... 8 Citeerinstructie... 8 Archiefvorming...9 Geschiedenis van de archiefvormer...9 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Selectie en vernietiging...10 Verantwoording van de bewerking...11 Ordening van het archief Verwant materiaal...14 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Belastingheffing, zorgdrager minister van Financiën Het overleggen met andere ministeries en andere organen met betrekking tot beleidsvoornemens en de afstemming van het te voeren fiscale toepassingsbeleid van de bestaande fiscale wetgeving aan het algemene overheidsbeleid dan wel het beleid op andere specifieke terreinen van de overheidsbemoeiïng of aanpassingen aan algemeen maatschappelijke stromingen en wijzigingen Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het formulier van de aangiftebiljetten Het wel/niet tegemoetkomen aan gevallen/groepen van gevallen in verband met onbillijkheden van overwegende aard bij de toepassing van de belastingwet Het voorbereiden van antwoorden op vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de toepassing en uitleg van de fiscale wetgeving en het belastingstelsel, niet direct leidende tot wetswijzigingen of opzegging, of wijziging van internationale overeenkomsten en verdragen Algemeen Algemene Wet inzake Rijksbelastingen Dividendbelasting Inkomstenbelasting Invorderingswet Loonbelasting Premieheffing Volksverzekeringen Vennootschapsbelasting Vermogensbelasting Wet Selectieve Investeringsregeling (SIR) en Wet Investeringsrekening (WIR) Het benoemen/aanstellen en opheffen van (interdepartementale/interne) commissies, werkgroepen en adviseurs en in ontvangst nemen en verwerken van rapportages en adviezen Het opstellen, wijzigen en intrekken van ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie Boekwerk Belastingen Algemeen Boekwerk Comptabiliteit Boekwerk Directe Belastingen Diversen Boekwerk Dividendbelasting Boekwerk Geautomatiseerde Betalingsadministratie Boekwerk Inkomstenbelasting Boekwerk Inkomstenbelasting

4 4 Fin / Directe Belastingen Boekwerk Instructie Inkomstenbelasting, Premieheffing en Vermogensbelasting Boekwerk Internationale Fiscale Zaken Boekwerk Invordering Boekwerk Kadaster Algemeen Boekwerken Kansspelbelasting en Omzetbelasting - BTW Boekwerk Loonbelasting Boekwerk Loonbelasting Boekwerk Omzetbelasting Boekwerk Organisatie Algemeen Boekwerk Personele Belasting Boekwerk Premieheffing Boekwerk Registratie en Successie Diversen Boekwerk Schoolgeld Boekwerk Selectieve Investeringsregeling Boekwerk Successierecht Boekwerk Vennootschapsbelasting Boekwerk Vennootschapsbelasting Boekwerk Vennootschapsbelasting Leidraden, instructies en regelingen Niet in boekwerken opgenomen voorschriften en instructies Het mede opstellen, wijzigen en intrekken van belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingen met andere mogendheden en internationale organisaties alsmede van bijbehorende protocollen Het onderzoeken en rapporteren inzake omvang en vormen van fiscale fraude Het verrichten van (justitieel/fiscaal) onderzoek naar het American Land Program Stukken met betrekking tot "The American Land Program", fraudezaak van Rienk H. Kamer Informatie en toelichting Fondsen Beleid en administratie Juridische procedures Archiefbescheiden van adjunct-inspecteurs Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein van de heffing en invordering van belastingen Invoerrechten en accijnzen Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen, instructies, aanschrijvingen, overeenkomsten, maatregelen, circulaires, boekwerken, leidraden, etc. betreffende het te volgen beleid inzake de invoerrechten en accijnzen Heffing van Rijksbelastingen Het opstellen van nota's, verrichten van studies in verband met het formuleren van het algemene beleid met betrekking tot het heffen van belastingen van Rijkswege De ontvangst van (tussentijdse) rapporten en adviezen van ingestelde (interdepartementale) commissies en werkgroepen Het in Belastingdienstverband op landelijk niveau in verschillende overlegvormen maken van afspraken, evalueren en instrueren met betrekking tot het te voeren beleid met betrekking tot de uitvoering van de belastingwetten en het functioneren van de Belastingdienst Het, voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen, tegemoetkomen aan onbillijkheden van overwegende aard welke zich bij de toepassing van dit besluit voordoen Het afwijzen of toewijzen van verzoeken, onder het stellen van voorwaarden, inzake het als niet als gestaakt bedrijf beschouwen ingeval een niet in de vorm van een NV en vanaf 1971 een NV/BV met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming wordt omgezet in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming mits de oprichters in het aandelenkapitaal geheel/nagenoeg in dezelfde verhouding gerechtigd zijn, in verband met het bepalen van de winst ter heffing en invordering van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en (vanaf 1990) het vaststellen van de investeringsaftrek (geruisloze overgang) Het in overeenstemming met de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken (vanaf 1989, bij ministeriële regeling) verhogen of verlagen of (vanaf 1980) op nihil stellen of (vanaf 1989 afwijken van de percentages, op grond van conjuncturele overwegingen ( ), van het aangewezen

5 Fin / Directe Belastingen (vanaf 1985) gedeelte van het investeringsbedrag dat wordt aangemerkt als investeringsbijdrage voor de verwerving of verbetering van in de Wet genoemde bedrijfsmiddelen en voortbrengingskosten, vanaf 1980, in het algemeen of voor bepaalde groepen van bedrijfsmiddelen Het opstellen van voorwaarden waaraan vennootschappen welke uitsluitend ten doel hebben de verkrijging, het beheer, het bezit en de vervreemding hetzij van effecten hetzij van effecten en andere zaken welke naar hun aard bron van inkomen kunnen zijn, om voor vrijstelling van dividendbelasting in aanmerking te komen Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het aangifteformulier van de vennootschapsbelasting Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen van bestuur:- Houdende regels met betrekking tot bij verzekeringsondernemingen toelaatbaar te achten reserves.- Houdende regels, onder daarbij te stellen voorwaarden, betreffende de egalisatiereserve in de zin van de Zesde aanvullingsbeschikking vennootschapsbelasting Het afwijzen of toewijzen, onder voorwaarden, van verzoeken om uitstel of kwijting van bedragen voor belastingschuldigen van de vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing ineens in verband met het niet binnen de termijn of anders dan met buitengewoon bezwaar kunnen voldoen van de schuld Het, samen met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, afwijzen of toewijzen van verzoeken om voorwerpen niet tot het vermogen te rekenen voor de vermogensheffing ineens na het beoordelen of voorwerpen van kunstwaarde of wetenschappelijke waarde zijn en geschikt zijn om in bruikleen geven aan musea, onder daarbij te stellen regels, en indien belastingplichtige aannemelijk heeft kunnen maken dat hij de voorwerpen reeds op 9 mei 1940 in bezit had Het geven, wijzigen en intrekken van (nadere/bindende) regels/ministeriële regelingen:- Betreffende het aanwijzen als inhoudingsplichtige van hen die niet binnen het Rijk wonen of gevestigd zijn doch binnen het Rijk een of meer personen in dienst hebben; vanaf wijziging Wet , Stb. 122: 'bij ministeriële regeling'.- Betreffende het aanwijzen van internationale organisaties en vertegenwoordigers en functionarissen daarvan die niet als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting worden beschouwd (vanaf wijziging Wet , Stb. 122 'bij ministeriële regeling').- Betreffende het bepalen dat werknemers wier lonen uitbetaald door een door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ten behoeve van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten erkend administratiekantoor, voor de toepassing van deze Wet geacht worden in dienstbetrekking te staan tot dat kantoor (vanaf wijziging Wet , Stb. 122 'bij ministeriële regeling').- Houdende het aanwijzen als inhoudingsplichtige van andere personen dan de aangewezene of onthevene van de verplichting als inhoudingsplichtigen genoemd in art. 6 en 7 te fungeren, in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met betrekking tot degene, die een thuiswerker als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat (8.2a), degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt,zie voor rest handeling het Rapport Institutionele Onderzoek

6

7 Fin / Directe Belastingen Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen [periode ] Periode: Archiefbloknummer: 5226 Omvang: 18,50 meter; 944 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Financiën / Directie Directe Belastingen Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bestaat uit stukken betreffende onder meer de beantwoording van vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot fiscale wetgeving, de eindrapportage van de Commissie Hofstra, ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie, de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik van Overheidsgelden (ISMO), onderzoek naar het American Land Program van Rienk Kamer, en uitkeringen aan Nederlandse slachtoffers van de Nationaalsocialistische vervolging.

8 8 Fin / Directe Belastingen Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegangen: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Directe Belastingen m.b.t. het beleidsterrein Belastingheffing over de periode vanaf Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Directe Belastingen m.b.t. het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Directe Belastingen m.b.t. het beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen over de periode vanaf 1945 Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen [periode ], nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Fin / Directe Belastingen , , inv.nr....

9 Fin / Directe Belastingen Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Directie Directe Belastingen zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicaties: 19. Belastingver(h)effend. Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein van het heffen en invorderen van belastingen, (samenstelling: P.C.A. Lamboo; ISBN ), 's-gravenhage De grens verlegd. Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en het overheidshandelen op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen, (samenstelling: drs. G. Beks; ISBN ), 's-gravenhage Belastingen: de geheiligde schuld. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van actoren op het beleidsterrein van de heffing van rijksbelastingen op grond van de wet- en regelgeving betreffende de zogenoemde heffingswetten per belastingsoort, met uitzondering van de invoerrechten en accijnzen, (samenstelling: P.C.A. Lamboo; ISBN ), 's-gravenhage Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

10 10 Fin / Directe Belastingen Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de selectie werd gebruik gemaakt van: Selectielijst neerslag handelingen minister van Financiën op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1940(1945) (2000) (vastgesteld bij Beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën, nr RWS/EIB d.d. 3 mei 1996) (gepubliceerd in de Staatscourant 1996, d.d. 22 mei 1996, nr. 96), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. C/S/05/140 d.d. 25 januari 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant 2005, nr. 62 d.d. 31 maart 2005). Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Belastingheffing over de periode , 19 januari 1995/nr MB/EIB, gepubliceerd in de Staatscourant 1995, d.d. 19 augustus 1995, nr. 199, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van 8 maart 2005/Nr. C/S/05/518, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 31 mei 2005, nr. 102, rekening houdende met rectificatie, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 19 september 2005, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode ; 7 december 2000/R&B/OSTA/2000/2081, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 2 februari 2001, nr. 24. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode ; 10 september 2001/R&B/OSA/2001/3158, gepubliceerd in de Staatscourant 2002, d.d. 21 januari 2002, nr. 14. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen over de periode ; 10 juli 2001/R&B/OSA/2001/2596, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 29 augustus 2001, nr. 166, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën van 3 mei 2005/Nr.C/S&A/05/945, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, 30 augustus 2005, nr. 167, rekening houdende met rectificatie, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 19 september 2005, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel over de periode ; 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/866, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 16 oktober 2001, nr. 200 en d.d. 17 oktober 2001, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode (vastgesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën, nr. C/S&A/05/1198 d.d. 5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant 2005, nr. 245 d.d. 16 december 2005)). Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Financiën ressorterende Directie Organisatie van de Belastingdienst (NMA/Ar 2063 I d.d , nr Vanaf 2004 t/m 2007 heeft geregeld vernietiging plaatsgevonden. Dit uiteraard na verleende toestemming van de zorgdrager.

11 Fin / Directe Belastingen De archiefbestanden van de beide directoraten-generaal omvatten in totaal circa 1580 meter. Hiervan is na verkregen toestemming ca meter afgevoerd naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke manier vernietigd. De bestanden, met een omvang van ca. 160 meter, waarvan de termijn van vernietiging nog niet bekend was of waar de vernietigingsdatum nog niet was verstreken, zijn geretourneerd naar het Ministerie van Financiën. Na bewerking zijn de te bewaren bestanden, met een totale omvang van ca. 155 meter in 2007 overgedragen aan het Nationaal Archief. De omvang van het blok Directie Directe Belastingen bedraagt 18,75 meter. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Als uitvloeisel van artikel 1.2 van het hoofdstuk Algemeen van het raamconvenant, afgesloten op 13 januari 2003 tussen het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zijn in opdracht van het Ministerie van Financiën door de CAS in de periode de directie-archieven bewerkt van het Directoraat-Generaal der Belastingen en het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken. Bij aanvang van de werkzaamheden in 2003 werd afgesproken dat onderstaande archiefblokken bewerkt zouden worden: 1. Reeds door de CAS bewerkt archief, Dossierstelselarchief, O.A., A, en 80-blok van de directies, allen van ca tot 1990, als volgt gespecificeerd: DG der Rijksbelastingen: a. Afdeling/Directie Directe Belastingen; b. Afdeling/Directie Organisatie van de Belastingdienst; c. Afdeling/Directie Personeel van de Belastingdienst; d. Afdeling/Directie Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst; e. Afdeling Verbruiksbelastingen; f. Directie Verbruiksbelastingen; g. Afdeling/Directie Douane; h. Directie Douane en Verbruiksbelasting; i. Afdeling Invoerrechten; j. Afdeling/Directie Indirecte Belastingen; k. Directie Algemene Fiscale Zaken. DG Fiscale Zaken: a. Directie Algemene Fiscale Politiek; b. Directie Algemene Fiscale Zaken; c. Directie Wetgeving Directe Belastingen; d. Directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelasting; e. Directie Internationale Fiscale Zaken; f. Directie Wetgeving Douane. 3. Archieven van commissies/werkgroepen, zelfstandige onderdelen en functionarissen van directies van het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken: a. Centrale kamer van het Scheidsgerecht voor de Vermogensaanwasbelasting, ;

12 12 Fin / Directe Belastingen b. Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (van belastingen) (ISMO), jaren '70; c. Het Fiscaal Bureau Bijzondere Betalingsregelingen, ; d. Commissie Hofstra, ; e. Commissie Oort, ; f. Commissie Stevens, eind jaren '80; g. Commissie ("Boltjes") van Advies inzake wettelijke regeling betreffende de positie van belastingadviseurs/-consulenten, ; h. Commissie Bijsterveld, ; i. Commissie van Advies voor een aantal belastingvraagstukken, Werkgroep aftrek voor gehuwde werkende vrouw loon- en inkomstenbelasting, ; j. Werkgroep inkomensprijzen, (staat in relatie tot/ is onderdeel van de Interdepartementale Commissie Inkomensprijzen); k. Directie Algemene Fiscale Politiek Werkgroep Tax-expenditures; Ministerraadstukken; l. Directie Internationale Fiscale Zaken: Stukken betreffende lucht- en scheepvaartverdragen, ; Stukken betreffende bilaterale verdragen (dubbele belasting) ca ; Stukken betreffende belastingvoorrechten internationale organisaties, ca ; m. Directie Wetgeving Directe Belastingen: Stukken betreffende Vermogensaanwasdeling, ; Stukken betreffende Vennootschapsbelasting, ; Stukken betreffende project Kansspelbelasting, ; Stukken betreffende Werkgroep Brede Herwaardering, ; Stukken betreffende totstandkoming en wijziging Wet Internationale Bijstand, ; Stukken betreffende wijzigingen in AWR aangaand administratiefrechtelijke verplichtingen en boeten, n. Directie Directe Belastingen, stukken betreffende de fraudezaak "the American Land Program", midden jaren '80; o. Directoraat Generaal der Belastingen: Projectgroepen belastingdienst (o.a. bestuurlijke structuur belastingdienst); Projectgroep strategie en structuur van de belastingdienst, eind jaren '80 - begin jaren '90; p. Eventueel aangevuld met archiefbestanden (werkarchieven, werkgroepen / commissies, e.d.) die later van de directies afkomen, bijvoorbeeld in het kader van cleandesk, e.d. Alle bovengenoemde archiefblokken zijn volgens het herkomstbeginsel teruggebracht naar de oorspronkelijke archiefvormers (i.c. de afzonderlijke directies ressorterende onder het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken) Hierdoor zijn 14 nieuwe archiefblokken ontstaan. Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de Kwaliteit van het Behoud, Normen 'Goede en Geordende Staat', uitgave Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot. Van de archiefbescheiden zijn alle metalen hechtmechanismen verwijderd. De oude mappen (omslagen) zijn vervangen door nieuwe zuurvrije omslagen. Op deze omslagen zijn etiketten geplakt waarop het nummer staat dat correspondeert met de nummers van de beschrijvingen in deze toegang. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus "heffen en invorderen van belastingen", "invoerrechten en accijnzen" en "heffing van rijksbelastingen".

13 Fin / Directe Belastingen Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op. Bij deze toegang is een concordantie toegevoegd met een verwijzing van de zogenaamde boekwerknummers naar de betreffende inventarisnummers. De beschrijvingen binnen deze boekwerken zijn binnen het betreffende boekwerk op alfabetische volgorde en vervolgens op chronologie gesorteerd. Ook is als bijlage bij deze toegang een afkortingenlijst opgenomen. Archiefbescheiden onder een aantal handelingen zijn vanwege hun omvang onderverdeeld aan de hand van een activiteit- of objectgerelateerde rubrieksindeling. Binnen de toegang zijn de beschrijvingen in het algemeen chronologisch onder de handelingen geordend mits er ten behoeve van de zoekoptimalisatie voor het betreffende onderdeel, voor een alfabetische of geografische ordening is gekozen. Er zijn een aantal archiefbescheiden opgenomen die buiten de handelingsperiode vallen. Het gaat hier, bij gebrek aan andere handelingen, om uitzonderlijke gevallen waarbij de activiteiten behorende bij de desbetreffende handeling ook buiten de periode heeft plaatsgevonden. Bovendien treft u een aantal archiefbescheiden met einddatum (tot) Het gaat hier om einddatering van een aantal dossiers, dat een geheel proces vertegenwoordigt, waarbij de begindatum binnen valt. In de toegang treft u meerdere beschrijvingen aan met hetzelfde inventarisnummer echter met een andere beschrijving. Bij de dossiervorming zijn object- en of activiteitendossiers gevormd. Voor een betere ontsluiting is gekozen voor een één op één beschrijving.

14 14 Fin / Directe Belastingen Verwant materiaal Verwant materiaal

15 Fin / Directe Belastingen Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 019 Belastingheffing, zorgdrager minister van Financiën BELASTINGHEFFING, ZORGDRAGER MINISTER VAN FINANCIËN Het overleggen met andere ministeries en andere organen met betrekking tot beleidsvoornemens en de afstemming van het te voeren fiscale toepassingsbeleid van de bestaande fiscale wetgeving aan het algemene overheidsbeleid dan wel het beleid op andere specifieke terreinen van de overheidsbemoeiïng of aanpassingen aan algemeen maatschappelijke stromingen en wijzigingen HET OVERLEGGEN MET ANDERE MINISTERIES EN ANDERE ORGANEN MET BETREKKING TOT BELEIDSVOORNEMENS EN DE AFSTEMMING VAN HET TE VOEREN FISCALE TOEPASSINGSBELEID VAN DE BESTAANDE FISCALE WETGEVING AAN HET ALGEMENE OVERHEIDSBELEID DAN WEL HET BELEID OP ANDERE SPECIFIEKE TERREINEN VAN DE OVERHEIDSBEMOEIÏNG OF AANPASSINGEN AAN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE STROMINGEN EN WIJZIGINGEN Actor: Minister van Financiën Grondslag: Grondwet, art. 104 ("Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld") vanaf 1983/1987, art. 188 vanaf 1972, art. 181 vanaf 1948, art. 175 vanaf Datum: Wetsvoorstel tot aftrek van adoptiekosten ten aanzien van buitenlandse pleegkinderen opgenomen in Nederland (20 046) Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het formulier van de aangiftebiljetten HET VASTSTELLEN, WIJZIGEN EN INTREKKEN VAN HET FORMULIER VAN DE AANGIFTEBILJETTEN Actor: Minister van Financiën Grondslag: Algemene wet inzake rijksbelastingen van 2 juli 1959 (Stb. 1959, 301), art Datum: Vaststelling aangiftebiljetten inkomstenbelasting en premie Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet voor hier en niet hier te lande wonende personen Wijziging formulier inzake het proces-verbaal van beslag op roerende goederen Het wel/niet tegemoetkomen aan gevallen/groepen van gevallen in verband met onbillijkheden van overwegende aard bij de toepassing van de belastingwet HET WEL/NIET TEGEMOETKOMEN AAN GEVALLEN/GROEPEN VAN GEVALLEN IN VERBAND MET ONBILLIJKHEDEN VAN OVERWEGENDE AARD BIJ DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGWET Actor: Minister van Financiën Grondslag: Algemene wet inzake rijksbelastingen van (Stb. 1959, 301), art. 63. Datum: Uitkeringen aan Nederlandse slachtoffers van de Nationaalsocialistische vervolging Deze stukken zijn voor blijvende bewaring aangewezen op grond van artikel 5e van het Archiefbesluit

16 16 Fin / Directe Belastingen Het voorbereiden van antwoorden op vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de toepassing en uitleg van de fiscale wetgeving en het belastingstelsel, niet direct leidende tot wetswijzigingen of opzegging, of wijziging van internationale overeenkomsten en verdragen Algemeen 152 HET VOORBEREIDEN VAN ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING EN UITLEG VAN DE FISCALE WETGEVING EN HET BELASTINGSTELSEL, NIET DIRECT LEIDENDE TOT WETSWIJZIGINGEN OF OPZEGGING, OF WIJZIGING VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN VERDRAGEN Actor: Minister van Financiën Grondslag: Besluit van 17 oktober 1888, houdende vaststelling van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, art. 115 en 116. Besluit van , houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, art. 120 en 121. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 juni 1993 (Kamerstukken 22590), art. 134 en 135, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 27 juni 2002 (Kamerstukken 28452). Besluit van 3 augustus 1888, houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, art. 75. Besluit van , houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, art. 151en 159, gewijzigd bij Regeling van 6 juni 1995 (Kamerstukken 50c en 50e), art Datum: ALGEMEEN 1354 Vragen van het Tweede-Kamerlid Kieft inzake het toekennen van belastingfaciliteiten voor veehouders in de door droogte getroffen gebieden Vragen van het Tweede-Kamerlid Kombrink inzake het gebruik van de zogenaamde 80%-regeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 02 ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN div. nrs Vragen van het Tweede-Kamerlid Verlaan inzake de mogelijke opheffing van het circus Toni Boltini als gevolg van de hoge belastingdruk Niet nader onder te verdelen , pak , pak Vragen van de Tweede-Kamerleden Notenboom en Hermsen inzake malafide koppelbaaspraktijken Kamervragen, , pak 914 Bijlagen, , pak 61 Vragen van het Tweede-Kamerlid Kieft inzake steekpenningen, die als aftrekposten worden opgevoerd Vragen van de Tweede-Kamerleden Kok, Maenen en Notenboom inzake pendel naar Duitsland.

17 Fin / Directe Belastingen Vragen van het Tweede-Kamerlid Lems inzake de fiscale rechtsregels voor de binnenvaart Vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Werff inzake intrekking van ingediende beroepschriften in belastingzaken Vragen van het Tweede-Kamerlid Ter Woorst inzake toepassing van de School- en Cursusgeldwet 1972 op leerlingen van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake richtige heffing en fraus legis Vragen van het Tweede-Kamerlid Beekmans inzake de declaraties van universitaire medici aan particuliere patiënten Vragen van het Tweede-Kamerlid De Leeuw inzake belasting- en premieheffing van studiebeurzen Vragen van het Tweede-Kamerlid Epema-Brugman inzake tegenstrijdige adviezen, met betrekking tot identieke problemen, gegeven door belastingambtenaren Vragen van de Tweede-Kamerleden De Graaf en Castricum inzake de fusiegedragsregels bij ondernemingen Vragen van het Tweede-Kamerlid De Graaf inzake de overname van een bedrijf Vragen van het Tweede-Kamerlid Engwirda inzake gedwongen overboeken van ondernemingsvermogen naar privévermogen Vragen van het Tweede-Kamerlid Van Zeil inzake de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het beroepsgoederenvervoer Vragen van de Tweede-Kamerleden Kosto, Beckers-De Bruijn, Blaauw, Couprie, Mertens en Van der Spek inzake het al dan niet van toepassing zijn van de Nederlandse Belastingwetgeving op de bedoelde booreilanden Vragen van de Tweede-Kamerleden Krajenbrink en Van der Burg inzake illegale casinospelen. 1986

18 18 Fin / Directe Belastingen Dividendbelasting 03 DIVIDENDBELASTING 1009 Vragen van het Tweede-Kamerlid Kombrink inzake holding- en kasgeldconstructies in buitenlandse verhoudingen Vragen van het Tweede-Kamerlid Kombrink inzake de behandeling van uitkeringen in contanten met betrekking tot beleggingsfondsen Inkomstenbelasting 04 INKOMSTENBELASTING --- Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake belastingheffing van religieuzen 1353 Vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Peijl inzake de inkomstenbelasting bij vergoeding van zoutschade Vragen van het Tweede-Kamerlid Janssen inzake de spaarbankvrijstelling Vragen van het Tweede-Kamerlid Kieft inzake loondienst van bij ouders werkzame kinderen met betrekking tot de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden Vragen van de Tweede-Kamerleden Kieft, Portheine, Scholten, Van den Heuvel en Notenboom inzake de toepassing van artikel 71 van de Wet op de Inkomstenbelasting Vragen van het Tweede-Kamerlid Corver inzake vertraging in de vaststelling en uitkering van pensioenen door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Vragen van het Tweede-Kamerlid Van Dis inzake de trage gang van zaken bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor wat betreft het vaststellen en de uitkering van de pensioenbedragen Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake giften aan de Stichting Collectieve Israël Actie Vragen van het Tweede-Kamerlid De Goede inzake uitstel van betaling van belasting- en premieschulden bij te verwachten teruggaven of bij bezwaarschriften Vragen van het Tweede-Kamerlid Oele inzake extra kosten in verband met voorgeschreven dieet. 1968

19 Fin / Directe Belastingen Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake het zogenaamde aandelenzekerheidsplan Vragen van de Tweede-Kamerleden Goudzwaard en Kieft inzake het nietaftrekbare deel van de omzetbelasting op investeringen Vragen van het Tweede-Kamerlid Westerterp inzake invordering van achterstallige belasting- en premieschulden Vragen van het Tweede-Kamerlid Wiebenga inzake renteloze aflossingen van studievoorschotten Vragen van het Tweede-Kamerlid Notenboom inzake de winstberekening van architecten Vragen van de Tweede-Kamerleden Jansen en Waltmans inzake de aftrekregelingen voor zeevarenden 299 Vragen van het Tweede-Kamerlid Notenboom inzake buitengewone lasten van verzetsstrijders, zeelieden, oorlogs- en militaire slachtoffers Vragen van het Tweede-Kamerlid Vermaat inzake de keuze tussen de oude en nieuwe huurwaarderegeling voor aangifte Vragen van het Kamerlid Peijnenburg inzake aftrek verzorgingskosten in bejaardenoorden 335 Vragen van het Tweede-Kamerlid Eisma inzake honorering van gemeenteraadsleden Vragen van het Tweede-Kamerlid Notenboom inzake inkomstenbelasting over de opbrengst van benefietwedstrijden Vragen van de Tweede-Kamerleden Dolman en Vellenga inzake de belastingheffing van bijstandsuitkeringen, in het bijzonder van bejaarden Vragen van het Tweede-Kamerlid Goudsmit inzake de tekst van aangiftebiljetten met betrekking tot het geslacht van de belastingplichtige Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake het te voeren beleid naar

20 20 Fin / Directe Belastingen aanleiding van een drietal arresten van de Hoge Raad Vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Spek inzake de fiscale verzelfstandiging van de werkende gehuwde vrouw Vragen van het Tweede-Kamerlid Zoutendijk inzake fiscaal aftrekbare kosten van een tot de eigen woning behorende studeerkamer Vragen van het Tweede-Kamerlid Salomons inzake de winsthoudende handel van onroerend goed van een notaris Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake fiscale maatregelen in verband met liquiditeitsproblemen van agrarische ondernemers Vragen van het Tweede-Kamerlid Waltmans inzake de teruggave van inkomstenbelasting aan bejaarden, welke in tehuizen verblijven en bijstandsuitkeringen genieten Vragen van het Tweede-Kamerlid Waltmans inzake de zogenaamde dubbele WAOpremieheffing van Nederlanders, die in België arbeid verrichten 806 Vragen van de Tweede-Kamerleden Van Muiden, De Graaf en Kombrink inzake het fictief rendement van beleggingsmaatschappij Rorento NV pak 992 Vragen van het Tweede-Kamerlid Drees inzake aftrek buitengewone lasten voor traplift Vragen van het Tweede-Kamerlid Waltmans inzake overdracht aan de gemeente door bijstandgenietenden terugontvangen loonbelasting 626 Vragen van de Tweede-Kamerleden Weijers en Notenboom inzake het belasten van de factor arbeid bij de bouw van een eigen woning Vragen van het Tweede-Kamerlid Dolman inzake cumulatie van aanslagen in de inkomstenbelasting Vragen van het Tweede-Kamerlid Drees inzake kwijtschelding van belasting- en premieaanslagen Vragen van de Tweede-Kamerleden Poppe en Van der Hek inzake kredietverlening en belastingschulden.

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Indirecte Belastingen, 1945-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Indirecte Belastingen, 1945-1989 Nummer archiefinventaris: 2.08.5235 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Indirecte Belastingen, 1945-1989 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het makelaarskantoor P.A. Visser: Vorderingen van Binnenschippers op Duitse Regeringsinstellingen,

Inventaris van het archief van het makelaarskantoor P.A. Visser: Vorderingen van Binnenschippers op Duitse Regeringsinstellingen, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.29 Inventaris van het archief van het makelaarskantoor P.A. Visser: Vorderingen van Binnenschippers op Duitse Regeringsinstellingen, 1945-1997 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie