Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen, 1945-1987"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Fin / Directe Belastingen I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...7 Aanwijzingen voor de gebruiker...8 Openbaarheidsbeperkingen...8 Beperkingen aan het gebruik...8 Andere toegang... 8 Aanvraaginstructie... 8 Citeerinstructie... 8 Archiefvorming...9 Geschiedenis van de archiefvormer...9 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Selectie en vernietiging...10 Verantwoording van de bewerking...11 Ordening van het archief Verwant materiaal...14 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Belastingheffing, zorgdrager minister van Financiën Het overleggen met andere ministeries en andere organen met betrekking tot beleidsvoornemens en de afstemming van het te voeren fiscale toepassingsbeleid van de bestaande fiscale wetgeving aan het algemene overheidsbeleid dan wel het beleid op andere specifieke terreinen van de overheidsbemoeiïng of aanpassingen aan algemeen maatschappelijke stromingen en wijzigingen Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het formulier van de aangiftebiljetten Het wel/niet tegemoetkomen aan gevallen/groepen van gevallen in verband met onbillijkheden van overwegende aard bij de toepassing van de belastingwet Het voorbereiden van antwoorden op vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de toepassing en uitleg van de fiscale wetgeving en het belastingstelsel, niet direct leidende tot wetswijzigingen of opzegging, of wijziging van internationale overeenkomsten en verdragen Algemeen Algemene Wet inzake Rijksbelastingen Dividendbelasting Inkomstenbelasting Invorderingswet Loonbelasting Premieheffing Volksverzekeringen Vennootschapsbelasting Vermogensbelasting Wet Selectieve Investeringsregeling (SIR) en Wet Investeringsrekening (WIR) Het benoemen/aanstellen en opheffen van (interdepartementale/interne) commissies, werkgroepen en adviseurs en in ontvangst nemen en verwerken van rapportages en adviezen Het opstellen, wijzigen en intrekken van ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie Boekwerk Belastingen Algemeen Boekwerk Comptabiliteit Boekwerk Directe Belastingen Diversen Boekwerk Dividendbelasting Boekwerk Geautomatiseerde Betalingsadministratie Boekwerk Inkomstenbelasting Boekwerk Inkomstenbelasting

4 4 Fin / Directe Belastingen Boekwerk Instructie Inkomstenbelasting, Premieheffing en Vermogensbelasting Boekwerk Internationale Fiscale Zaken Boekwerk Invordering Boekwerk Kadaster Algemeen Boekwerken Kansspelbelasting en Omzetbelasting - BTW Boekwerk Loonbelasting Boekwerk Loonbelasting Boekwerk Omzetbelasting Boekwerk Organisatie Algemeen Boekwerk Personele Belasting Boekwerk Premieheffing Boekwerk Registratie en Successie Diversen Boekwerk Schoolgeld Boekwerk Selectieve Investeringsregeling Boekwerk Successierecht Boekwerk Vennootschapsbelasting Boekwerk Vennootschapsbelasting Boekwerk Vennootschapsbelasting Leidraden, instructies en regelingen Niet in boekwerken opgenomen voorschriften en instructies Het mede opstellen, wijzigen en intrekken van belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingen met andere mogendheden en internationale organisaties alsmede van bijbehorende protocollen Het onderzoeken en rapporteren inzake omvang en vormen van fiscale fraude Het verrichten van (justitieel/fiscaal) onderzoek naar het American Land Program Stukken met betrekking tot "The American Land Program", fraudezaak van Rienk H. Kamer Informatie en toelichting Fondsen Beleid en administratie Juridische procedures Archiefbescheiden van adjunct-inspecteurs Het opstellen van periodieke verslagen over ontwikkelingen op het beleidsterrein van de heffing en invordering van belastingen Invoerrechten en accijnzen Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschriften, richtlijnen, instructies, aanschrijvingen, overeenkomsten, maatregelen, circulaires, boekwerken, leidraden, etc. betreffende het te volgen beleid inzake de invoerrechten en accijnzen Heffing van Rijksbelastingen Het opstellen van nota's, verrichten van studies in verband met het formuleren van het algemene beleid met betrekking tot het heffen van belastingen van Rijkswege De ontvangst van (tussentijdse) rapporten en adviezen van ingestelde (interdepartementale) commissies en werkgroepen Het in Belastingdienstverband op landelijk niveau in verschillende overlegvormen maken van afspraken, evalueren en instrueren met betrekking tot het te voeren beleid met betrekking tot de uitvoering van de belastingwetten en het functioneren van de Belastingdienst Het, voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen, tegemoetkomen aan onbillijkheden van overwegende aard welke zich bij de toepassing van dit besluit voordoen Het afwijzen of toewijzen van verzoeken, onder het stellen van voorwaarden, inzake het als niet als gestaakt bedrijf beschouwen ingeval een niet in de vorm van een NV en vanaf 1971 een NV/BV met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming wordt omgezet in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming mits de oprichters in het aandelenkapitaal geheel/nagenoeg in dezelfde verhouding gerechtigd zijn, in verband met het bepalen van de winst ter heffing en invordering van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en (vanaf 1990) het vaststellen van de investeringsaftrek (geruisloze overgang) Het in overeenstemming met de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken (vanaf 1989, bij ministeriële regeling) verhogen of verlagen of (vanaf 1980) op nihil stellen of (vanaf 1989 afwijken van de percentages, op grond van conjuncturele overwegingen ( ), van het aangewezen

5 Fin / Directe Belastingen (vanaf 1985) gedeelte van het investeringsbedrag dat wordt aangemerkt als investeringsbijdrage voor de verwerving of verbetering van in de Wet genoemde bedrijfsmiddelen en voortbrengingskosten, vanaf 1980, in het algemeen of voor bepaalde groepen van bedrijfsmiddelen Het opstellen van voorwaarden waaraan vennootschappen welke uitsluitend ten doel hebben de verkrijging, het beheer, het bezit en de vervreemding hetzij van effecten hetzij van effecten en andere zaken welke naar hun aard bron van inkomen kunnen zijn, om voor vrijstelling van dividendbelasting in aanmerking te komen Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het aangifteformulier van de vennootschapsbelasting Het voorbereiden, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen van bestuur:- Houdende regels met betrekking tot bij verzekeringsondernemingen toelaatbaar te achten reserves.- Houdende regels, onder daarbij te stellen voorwaarden, betreffende de egalisatiereserve in de zin van de Zesde aanvullingsbeschikking vennootschapsbelasting Het afwijzen of toewijzen, onder voorwaarden, van verzoeken om uitstel of kwijting van bedragen voor belastingschuldigen van de vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing ineens in verband met het niet binnen de termijn of anders dan met buitengewoon bezwaar kunnen voldoen van de schuld Het, samen met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, afwijzen of toewijzen van verzoeken om voorwerpen niet tot het vermogen te rekenen voor de vermogensheffing ineens na het beoordelen of voorwerpen van kunstwaarde of wetenschappelijke waarde zijn en geschikt zijn om in bruikleen geven aan musea, onder daarbij te stellen regels, en indien belastingplichtige aannemelijk heeft kunnen maken dat hij de voorwerpen reeds op 9 mei 1940 in bezit had Het geven, wijzigen en intrekken van (nadere/bindende) regels/ministeriële regelingen:- Betreffende het aanwijzen als inhoudingsplichtige van hen die niet binnen het Rijk wonen of gevestigd zijn doch binnen het Rijk een of meer personen in dienst hebben; vanaf wijziging Wet , Stb. 122: 'bij ministeriële regeling'.- Betreffende het aanwijzen van internationale organisaties en vertegenwoordigers en functionarissen daarvan die niet als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting worden beschouwd (vanaf wijziging Wet , Stb. 122 'bij ministeriële regeling').- Betreffende het bepalen dat werknemers wier lonen uitbetaald door een door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ten behoeve van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten erkend administratiekantoor, voor de toepassing van deze Wet geacht worden in dienstbetrekking te staan tot dat kantoor (vanaf wijziging Wet , Stb. 122 'bij ministeriële regeling').- Houdende het aanwijzen als inhoudingsplichtige van andere personen dan de aangewezene of onthevene van de verplichting als inhoudingsplichtigen genoemd in art. 6 en 7 te fungeren, in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met betrekking tot degene, die een thuiswerker als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat (8.2a), degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt,zie voor rest handeling het Rapport Institutionele Onderzoek

6

7 Fin / Directe Belastingen Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen [periode ] Periode: Archiefbloknummer: 5226 Omvang: 18,50 meter; 944 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Financiën / Directie Directe Belastingen Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bestaat uit stukken betreffende onder meer de beantwoording van vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer met betrekking tot fiscale wetgeving, de eindrapportage van de Commissie Hofstra, ambtelijke voorschriften en aanwijzingen aan de belastingadministratie, de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik van Overheidsgelden (ISMO), onderzoek naar het American Land Program van Rienk Kamer, en uitkeringen aan Nederlandse slachtoffers van de Nationaalsocialistische vervolging.

8 8 Fin / Directe Belastingen Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegangen: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Directe Belastingen m.b.t. het beleidsterrein Belastingheffing over de periode vanaf Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Directe Belastingen m.b.t. het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden van de Directie Directe Belastingen m.b.t. het beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen over de periode vanaf 1945 Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Directie Directe Belastingen [periode ], nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Fin / Directe Belastingen , , inv.nr....

9 Fin / Directe Belastingen Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Directie Directe Belastingen zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicaties: 19. Belastingver(h)effend. Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein van het heffen en invorderen van belastingen, (samenstelling: P.C.A. Lamboo; ISBN ), 's-gravenhage De grens verlegd. Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en het overheidshandelen op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen, (samenstelling: drs. G. Beks; ISBN ), 's-gravenhage Belastingen: de geheiligde schuld. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van actoren op het beleidsterrein van de heffing van rijksbelastingen op grond van de wet- en regelgeving betreffende de zogenoemde heffingswetten per belastingsoort, met uitzondering van de invoerrechten en accijnzen, (samenstelling: P.C.A. Lamboo; ISBN ), 's-gravenhage Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

10 10 Fin / Directe Belastingen Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de selectie werd gebruik gemaakt van: Selectielijst neerslag handelingen minister van Financiën op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1940(1945) (2000) (vastgesteld bij Beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën, nr RWS/EIB d.d. 3 mei 1996) (gepubliceerd in de Staatscourant 1996, d.d. 22 mei 1996, nr. 96), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. C/S/05/140 d.d. 25 januari 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant 2005, nr. 62 d.d. 31 maart 2005). Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Belastingheffing over de periode , 19 januari 1995/nr MB/EIB, gepubliceerd in de Staatscourant 1995, d.d. 19 augustus 1995, nr. 199, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van 8 maart 2005/Nr. C/S/05/518, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 31 mei 2005, nr. 102, rekening houdende met rectificatie, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 19 september 2005, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode ; 7 december 2000/R&B/OSTA/2000/2081, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 2 februari 2001, nr. 24. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Invoerrechten en Accijnzen over de periode ; 10 september 2001/R&B/OSA/2001/3158, gepubliceerd in de Staatscourant 2002, d.d. 21 januari 2002, nr. 14. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen over de periode ; 10 juli 2001/R&B/OSA/2001/2596, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 29 augustus 2001, nr. 166, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën van 3 mei 2005/Nr.C/S&A/05/945, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, 30 augustus 2005, nr. 167, rekening houdende met rectificatie, gepubliceerd in de Staatscourant 2005, d.d. 19 september 2005, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel over de periode ; 30 juli 2001/R&B/OSA/2001/866, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, d.d. 16 oktober 2001, nr. 200 en d.d. 17 oktober 2001, nr Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode (vastgesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Financiën, nr. C/S&A/05/1198 d.d. 5 juli 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant 2005, nr. 245 d.d. 16 december 2005)). Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Financiën ressorterende Directie Organisatie van de Belastingdienst (NMA/Ar 2063 I d.d , nr Vanaf 2004 t/m 2007 heeft geregeld vernietiging plaatsgevonden. Dit uiteraard na verleende toestemming van de zorgdrager.

11 Fin / Directe Belastingen De archiefbestanden van de beide directoraten-generaal omvatten in totaal circa 1580 meter. Hiervan is na verkregen toestemming ca meter afgevoerd naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke manier vernietigd. De bestanden, met een omvang van ca. 160 meter, waarvan de termijn van vernietiging nog niet bekend was of waar de vernietigingsdatum nog niet was verstreken, zijn geretourneerd naar het Ministerie van Financiën. Na bewerking zijn de te bewaren bestanden, met een totale omvang van ca. 155 meter in 2007 overgedragen aan het Nationaal Archief. De omvang van het blok Directie Directe Belastingen bedraagt 18,75 meter. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Als uitvloeisel van artikel 1.2 van het hoofdstuk Algemeen van het raamconvenant, afgesloten op 13 januari 2003 tussen het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zijn in opdracht van het Ministerie van Financiën door de CAS in de periode de directie-archieven bewerkt van het Directoraat-Generaal der Belastingen en het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken. Bij aanvang van de werkzaamheden in 2003 werd afgesproken dat onderstaande archiefblokken bewerkt zouden worden: 1. Reeds door de CAS bewerkt archief, Dossierstelselarchief, O.A., A, en 80-blok van de directies, allen van ca tot 1990, als volgt gespecificeerd: DG der Rijksbelastingen: a. Afdeling/Directie Directe Belastingen; b. Afdeling/Directie Organisatie van de Belastingdienst; c. Afdeling/Directie Personeel van de Belastingdienst; d. Afdeling/Directie Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst; e. Afdeling Verbruiksbelastingen; f. Directie Verbruiksbelastingen; g. Afdeling/Directie Douane; h. Directie Douane en Verbruiksbelasting; i. Afdeling Invoerrechten; j. Afdeling/Directie Indirecte Belastingen; k. Directie Algemene Fiscale Zaken. DG Fiscale Zaken: a. Directie Algemene Fiscale Politiek; b. Directie Algemene Fiscale Zaken; c. Directie Wetgeving Directe Belastingen; d. Directie Wetgeving Douane en Verbruiksbelasting; e. Directie Internationale Fiscale Zaken; f. Directie Wetgeving Douane. 3. Archieven van commissies/werkgroepen, zelfstandige onderdelen en functionarissen van directies van het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken: a. Centrale kamer van het Scheidsgerecht voor de Vermogensaanwasbelasting, ;

12 12 Fin / Directe Belastingen b. Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (van belastingen) (ISMO), jaren '70; c. Het Fiscaal Bureau Bijzondere Betalingsregelingen, ; d. Commissie Hofstra, ; e. Commissie Oort, ; f. Commissie Stevens, eind jaren '80; g. Commissie ("Boltjes") van Advies inzake wettelijke regeling betreffende de positie van belastingadviseurs/-consulenten, ; h. Commissie Bijsterveld, ; i. Commissie van Advies voor een aantal belastingvraagstukken, Werkgroep aftrek voor gehuwde werkende vrouw loon- en inkomstenbelasting, ; j. Werkgroep inkomensprijzen, (staat in relatie tot/ is onderdeel van de Interdepartementale Commissie Inkomensprijzen); k. Directie Algemene Fiscale Politiek Werkgroep Tax-expenditures; Ministerraadstukken; l. Directie Internationale Fiscale Zaken: Stukken betreffende lucht- en scheepvaartverdragen, ; Stukken betreffende bilaterale verdragen (dubbele belasting) ca ; Stukken betreffende belastingvoorrechten internationale organisaties, ca ; m. Directie Wetgeving Directe Belastingen: Stukken betreffende Vermogensaanwasdeling, ; Stukken betreffende Vennootschapsbelasting, ; Stukken betreffende project Kansspelbelasting, ; Stukken betreffende Werkgroep Brede Herwaardering, ; Stukken betreffende totstandkoming en wijziging Wet Internationale Bijstand, ; Stukken betreffende wijzigingen in AWR aangaand administratiefrechtelijke verplichtingen en boeten, n. Directie Directe Belastingen, stukken betreffende de fraudezaak "the American Land Program", midden jaren '80; o. Directoraat Generaal der Belastingen: Projectgroepen belastingdienst (o.a. bestuurlijke structuur belastingdienst); Projectgroep strategie en structuur van de belastingdienst, eind jaren '80 - begin jaren '90; p. Eventueel aangevuld met archiefbestanden (werkarchieven, werkgroepen / commissies, e.d.) die later van de directies afkomen, bijvoorbeeld in het kader van cleandesk, e.d. Alle bovengenoemde archiefblokken zijn volgens het herkomstbeginsel teruggebracht naar de oorspronkelijke archiefvormers (i.c. de afzonderlijke directies ressorterende onder het DG Belastingen en het DG Fiscale Zaken) Hierdoor zijn 14 nieuwe archiefblokken ontstaan. Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de Kwaliteit van het Behoud, Normen 'Goede en Geordende Staat', uitgave Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot. Van de archiefbescheiden zijn alle metalen hechtmechanismen verwijderd. De oude mappen (omslagen) zijn vervangen door nieuwe zuurvrije omslagen. Op deze omslagen zijn etiketten geplakt waarop het nummer staat dat correspondeert met de nummers van de beschrijvingen in deze toegang. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus "heffen en invorderen van belastingen", "invoerrechten en accijnzen" en "heffing van rijksbelastingen".

13 Fin / Directe Belastingen Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op. Bij deze toegang is een concordantie toegevoegd met een verwijzing van de zogenaamde boekwerknummers naar de betreffende inventarisnummers. De beschrijvingen binnen deze boekwerken zijn binnen het betreffende boekwerk op alfabetische volgorde en vervolgens op chronologie gesorteerd. Ook is als bijlage bij deze toegang een afkortingenlijst opgenomen. Archiefbescheiden onder een aantal handelingen zijn vanwege hun omvang onderverdeeld aan de hand van een activiteit- of objectgerelateerde rubrieksindeling. Binnen de toegang zijn de beschrijvingen in het algemeen chronologisch onder de handelingen geordend mits er ten behoeve van de zoekoptimalisatie voor het betreffende onderdeel, voor een alfabetische of geografische ordening is gekozen. Er zijn een aantal archiefbescheiden opgenomen die buiten de handelingsperiode vallen. Het gaat hier, bij gebrek aan andere handelingen, om uitzonderlijke gevallen waarbij de activiteiten behorende bij de desbetreffende handeling ook buiten de periode heeft plaatsgevonden. Bovendien treft u een aantal archiefbescheiden met einddatum (tot) Het gaat hier om einddatering van een aantal dossiers, dat een geheel proces vertegenwoordigt, waarbij de begindatum binnen valt. In de toegang treft u meerdere beschrijvingen aan met hetzelfde inventarisnummer echter met een andere beschrijving. Bij de dossiervorming zijn object- en of activiteitendossiers gevormd. Voor een betere ontsluiting is gekozen voor een één op één beschrijving.

14 14 Fin / Directe Belastingen Verwant materiaal Verwant materiaal

15 Fin / Directe Belastingen Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 019 Belastingheffing, zorgdrager minister van Financiën BELASTINGHEFFING, ZORGDRAGER MINISTER VAN FINANCIËN Het overleggen met andere ministeries en andere organen met betrekking tot beleidsvoornemens en de afstemming van het te voeren fiscale toepassingsbeleid van de bestaande fiscale wetgeving aan het algemene overheidsbeleid dan wel het beleid op andere specifieke terreinen van de overheidsbemoeiïng of aanpassingen aan algemeen maatschappelijke stromingen en wijzigingen HET OVERLEGGEN MET ANDERE MINISTERIES EN ANDERE ORGANEN MET BETREKKING TOT BELEIDSVOORNEMENS EN DE AFSTEMMING VAN HET TE VOEREN FISCALE TOEPASSINGSBELEID VAN DE BESTAANDE FISCALE WETGEVING AAN HET ALGEMENE OVERHEIDSBELEID DAN WEL HET BELEID OP ANDERE SPECIFIEKE TERREINEN VAN DE OVERHEIDSBEMOEIÏNG OF AANPASSINGEN AAN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJKE STROMINGEN EN WIJZIGINGEN Actor: Minister van Financiën Grondslag: Grondwet, art. 104 ("Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld") vanaf 1983/1987, art. 188 vanaf 1972, art. 181 vanaf 1948, art. 175 vanaf Datum: Wetsvoorstel tot aftrek van adoptiekosten ten aanzien van buitenlandse pleegkinderen opgenomen in Nederland (20 046) Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het formulier van de aangiftebiljetten HET VASTSTELLEN, WIJZIGEN EN INTREKKEN VAN HET FORMULIER VAN DE AANGIFTEBILJETTEN Actor: Minister van Financiën Grondslag: Algemene wet inzake rijksbelastingen van 2 juli 1959 (Stb. 1959, 301), art Datum: Vaststelling aangiftebiljetten inkomstenbelasting en premie Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet voor hier en niet hier te lande wonende personen Wijziging formulier inzake het proces-verbaal van beslag op roerende goederen Het wel/niet tegemoetkomen aan gevallen/groepen van gevallen in verband met onbillijkheden van overwegende aard bij de toepassing van de belastingwet HET WEL/NIET TEGEMOETKOMEN AAN GEVALLEN/GROEPEN VAN GEVALLEN IN VERBAND MET ONBILLIJKHEDEN VAN OVERWEGENDE AARD BIJ DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGWET Actor: Minister van Financiën Grondslag: Algemene wet inzake rijksbelastingen van (Stb. 1959, 301), art. 63. Datum: Uitkeringen aan Nederlandse slachtoffers van de Nationaalsocialistische vervolging Deze stukken zijn voor blijvende bewaring aangewezen op grond van artikel 5e van het Archiefbesluit

16 16 Fin / Directe Belastingen Het voorbereiden van antwoorden op vragen van leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de toepassing en uitleg van de fiscale wetgeving en het belastingstelsel, niet direct leidende tot wetswijzigingen of opzegging, of wijziging van internationale overeenkomsten en verdragen Algemeen 152 HET VOORBEREIDEN VAN ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING EN UITLEG VAN DE FISCALE WETGEVING EN HET BELASTINGSTELSEL, NIET DIRECT LEIDENDE TOT WETSWIJZIGINGEN OF OPZEGGING, OF WIJZIGING VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN VERDRAGEN Actor: Minister van Financiën Grondslag: Besluit van 17 oktober 1888, houdende vaststelling van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, art. 115 en 116. Besluit van , houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, art. 120 en 121. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 juni 1993 (Kamerstukken 22590), art. 134 en 135, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 27 juni 2002 (Kamerstukken 28452). Besluit van 3 augustus 1888, houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, art. 75. Besluit van , houdende vaststelling van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, art. 151en 159, gewijzigd bij Regeling van 6 juni 1995 (Kamerstukken 50c en 50e), art Datum: ALGEMEEN 1354 Vragen van het Tweede-Kamerlid Kieft inzake het toekennen van belastingfaciliteiten voor veehouders in de door droogte getroffen gebieden Vragen van het Tweede-Kamerlid Kombrink inzake het gebruik van de zogenaamde 80%-regeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 02 ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN div. nrs Vragen van het Tweede-Kamerlid Verlaan inzake de mogelijke opheffing van het circus Toni Boltini als gevolg van de hoge belastingdruk Niet nader onder te verdelen , pak , pak Vragen van de Tweede-Kamerleden Notenboom en Hermsen inzake malafide koppelbaaspraktijken Kamervragen, , pak 914 Bijlagen, , pak 61 Vragen van het Tweede-Kamerlid Kieft inzake steekpenningen, die als aftrekposten worden opgevoerd Vragen van de Tweede-Kamerleden Kok, Maenen en Notenboom inzake pendel naar Duitsland.

17 Fin / Directe Belastingen Vragen van het Tweede-Kamerlid Lems inzake de fiscale rechtsregels voor de binnenvaart Vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Werff inzake intrekking van ingediende beroepschriften in belastingzaken Vragen van het Tweede-Kamerlid Ter Woorst inzake toepassing van de School- en Cursusgeldwet 1972 op leerlingen van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake richtige heffing en fraus legis Vragen van het Tweede-Kamerlid Beekmans inzake de declaraties van universitaire medici aan particuliere patiënten Vragen van het Tweede-Kamerlid De Leeuw inzake belasting- en premieheffing van studiebeurzen Vragen van het Tweede-Kamerlid Epema-Brugman inzake tegenstrijdige adviezen, met betrekking tot identieke problemen, gegeven door belastingambtenaren Vragen van de Tweede-Kamerleden De Graaf en Castricum inzake de fusiegedragsregels bij ondernemingen Vragen van het Tweede-Kamerlid De Graaf inzake de overname van een bedrijf Vragen van het Tweede-Kamerlid Engwirda inzake gedwongen overboeken van ondernemingsvermogen naar privévermogen Vragen van het Tweede-Kamerlid Van Zeil inzake de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het beroepsgoederenvervoer Vragen van de Tweede-Kamerleden Kosto, Beckers-De Bruijn, Blaauw, Couprie, Mertens en Van der Spek inzake het al dan niet van toepassing zijn van de Nederlandse Belastingwetgeving op de bedoelde booreilanden Vragen van de Tweede-Kamerleden Krajenbrink en Van der Burg inzake illegale casinospelen. 1986

18 18 Fin / Directe Belastingen Dividendbelasting 03 DIVIDENDBELASTING 1009 Vragen van het Tweede-Kamerlid Kombrink inzake holding- en kasgeldconstructies in buitenlandse verhoudingen Vragen van het Tweede-Kamerlid Kombrink inzake de behandeling van uitkeringen in contanten met betrekking tot beleggingsfondsen Inkomstenbelasting 04 INKOMSTENBELASTING --- Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake belastingheffing van religieuzen 1353 Vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Peijl inzake de inkomstenbelasting bij vergoeding van zoutschade Vragen van het Tweede-Kamerlid Janssen inzake de spaarbankvrijstelling Vragen van het Tweede-Kamerlid Kieft inzake loondienst van bij ouders werkzame kinderen met betrekking tot de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden Vragen van de Tweede-Kamerleden Kieft, Portheine, Scholten, Van den Heuvel en Notenboom inzake de toepassing van artikel 71 van de Wet op de Inkomstenbelasting Vragen van het Tweede-Kamerlid Corver inzake vertraging in de vaststelling en uitkering van pensioenen door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Vragen van het Tweede-Kamerlid Van Dis inzake de trage gang van zaken bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor wat betreft het vaststellen en de uitkering van de pensioenbedragen Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake giften aan de Stichting Collectieve Israël Actie Vragen van het Tweede-Kamerlid De Goede inzake uitstel van betaling van belasting- en premieschulden bij te verwachten teruggaven of bij bezwaarschriften Vragen van het Tweede-Kamerlid Oele inzake extra kosten in verband met voorgeschreven dieet. 1968

19 Fin / Directe Belastingen Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake het zogenaamde aandelenzekerheidsplan Vragen van de Tweede-Kamerleden Goudzwaard en Kieft inzake het nietaftrekbare deel van de omzetbelasting op investeringen Vragen van het Tweede-Kamerlid Westerterp inzake invordering van achterstallige belasting- en premieschulden Vragen van het Tweede-Kamerlid Wiebenga inzake renteloze aflossingen van studievoorschotten Vragen van het Tweede-Kamerlid Notenboom inzake de winstberekening van architecten Vragen van de Tweede-Kamerleden Jansen en Waltmans inzake de aftrekregelingen voor zeevarenden 299 Vragen van het Tweede-Kamerlid Notenboom inzake buitengewone lasten van verzetsstrijders, zeelieden, oorlogs- en militaire slachtoffers Vragen van het Tweede-Kamerlid Vermaat inzake de keuze tussen de oude en nieuwe huurwaarderegeling voor aangifte Vragen van het Kamerlid Peijnenburg inzake aftrek verzorgingskosten in bejaardenoorden 335 Vragen van het Tweede-Kamerlid Eisma inzake honorering van gemeenteraadsleden Vragen van het Tweede-Kamerlid Notenboom inzake inkomstenbelasting over de opbrengst van benefietwedstrijden Vragen van de Tweede-Kamerleden Dolman en Vellenga inzake de belastingheffing van bijstandsuitkeringen, in het bijzonder van bejaarden Vragen van het Tweede-Kamerlid Goudsmit inzake de tekst van aangiftebiljetten met betrekking tot het geslacht van de belastingplichtige Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake het te voeren beleid naar

20 20 Fin / Directe Belastingen aanleiding van een drietal arresten van de Hoge Raad Vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Spek inzake de fiscale verzelfstandiging van de werkende gehuwde vrouw Vragen van het Tweede-Kamerlid Zoutendijk inzake fiscaal aftrekbare kosten van een tot de eigen woning behorende studeerkamer Vragen van het Tweede-Kamerlid Salomons inzake de winsthoudende handel van onroerend goed van een notaris Vragen van het Tweede-Kamerlid Scholten inzake fiscale maatregelen in verband met liquiditeitsproblemen van agrarische ondernemers Vragen van het Tweede-Kamerlid Waltmans inzake de teruggave van inkomstenbelasting aan bejaarden, welke in tehuizen verblijven en bijstandsuitkeringen genieten Vragen van het Tweede-Kamerlid Waltmans inzake de zogenaamde dubbele WAOpremieheffing van Nederlanders, die in België arbeid verrichten 806 Vragen van de Tweede-Kamerleden Van Muiden, De Graaf en Kombrink inzake het fictief rendement van beleggingsmaatschappij Rorento NV pak 992 Vragen van het Tweede-Kamerlid Drees inzake aftrek buitengewone lasten voor traplift Vragen van het Tweede-Kamerlid Waltmans inzake overdracht aan de gemeente door bijstandgenietenden terugontvangen loonbelasting 626 Vragen van de Tweede-Kamerleden Weijers en Notenboom inzake het belasten van de factor arbeid bij de bouw van een eigen woning Vragen van het Tweede-Kamerlid Dolman inzake cumulatie van aanslagen in de inkomstenbelasting Vragen van het Tweede-Kamerlid Drees inzake kwijtschelding van belasting- en premieaanslagen Vragen van de Tweede-Kamerleden Poppe en Van der Hek inzake kredietverlening en belastingschulden.

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975

Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975 Nummer archiefinventaris: 2.08.78 Inventaris van de Algemene Index van het Ministerie van Financiën: kopieën van besluiten en uitgaande brieven, 1936-1975 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Nummer archiefinventaris: 2.27.5034 Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Selectielijst Belastingregio s

Selectielijst Belastingregio s Selectielijst Belastingregio s Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/regio s ( Blauwe processen)

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Wet inkomstenbelasting 2001... 3 2.1.

Nadere informatie

Selectielijst Toeslagen

Selectielijst Toeslagen Selectielijst Toeslagen Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/Toeslagen Over de periode 2004 - Opgesteld

Nadere informatie