Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman."

Transcriptie

1 Dossiernummer Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Betreft Het verzoek betreft het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Zwolle, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Schuldhulpverlening (verder te noemen: de gemeente). Aard van de klacht Verzoekster klaagt erover dat 1. de gemeente het budgetbeheer heeft gestopt. Verzoekster vindt dat niet terecht, omdat zij alles heeft gedaan waarom de gemeente vroeg; 2. haar huurschuld niet is opgelost, terwijl de gemeente haar had gezegd dat zij zich daarover geen zorgen hoefde te maken. Nu wordt zij uit haar huis gezet; 3. de gemeente zich onvoldoende inspande voor een minnelijke schuldregeling. Procedure Op 24 november 2009 diende verzoekster een klacht in bij de Overijsselse Ombudsman. Omdat na bestudering van het dossier bleek dat de klacht nog niet in eerste aanleg door de gemeente Zwolle was behandeld, werd deze op 30 november 2009 naar de gemeente Zwolle gestuurd met het verzoek de behandeling van de klacht over te nemen. Verzoekster is hiervan bij brief van 30 november 2009 op de hoogte gesteld. Op 18 januari 2010 hoorde de gemeente verzoekster telefonisch over haar klacht. Bij brief van 18 januari 2010 deelde de gemeente haar bevindingen en conclusie over de klacht aan verzoekster mee. Omdat verzoekster niet tevreden was met het resultaat van de klachtbehandeling, diende zij op 20

2 januari 2010 een verzoek tot onderzoek in bij de Overijsselse Ombudsman. Bij brief van 27 januari 2010 vroeg de Overijsselse Ombudsman stukken op bij de gemeente om een goed beeld te kunnen vormen van de klacht. Na bestudering van de ontvangen stukken besloot de Ombudscommissie de klacht in onderzoek te nemen en een hoorzitting te houden. Bij de hoorzitting op 22 maart waren aanwezig: verzoekster, haar ouders en de klachtencoördinator van de gemeente Zwolle. Bemiddeling dreigende huisuitzetting Voorafgaand aan de hoorzitting was sprake van dreigende uithuiszetting van verzoekster door de woningstichting. De Ombudscommissie nam daarom op 15 maart 2010 telefonisch contact op met de gemeente om te vragen of de gemeente zou kunnen bemiddelen om de uithuiszetting op te schorten. De gemeente nam daarop contact op met de deurwaarder. Uit informatie van het deurwaarderskantoor bleek dat een gedeelte van de huurschuld was voldaan, maar dat de gehele schuld dient te worden voldaan om een uithuiszetting te voorkomen. Ontvankelijkheid De te onderzoeken gedragingen zijn kenbaar gemaakt aan de gemeente en de gemeente heeft de klachten in eerste instantie behandeld, zodat het verzoek ontvankelijk is. Vereisten van behoorlijkheid Het onderzoek betreft de normen (vereisten van behoorlijkheid): - informatieverstrekking - rechtszekerheid (opgewekt vertrouwen) Feiten Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang is uit de overgelegde stukken en wat op de hoorzitting is besproken het volgende komen vast te staan. 1. Verzoekster maakte gebruik van budgetbeheer bij de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente en had een aanvraag schuldregeling ingediend. Ten aanzien van het budgetbeheer: 2. Bij brief van 22 juli 2009 laat de gemeente verzoekster weten dat het weekgeld wordt verlaagd naar 30,--. De gemeente schrijft dat de reden hiervan is dat er, gelet op de onvoldoende inkomsten, anders geen betalingsregeling met één van de schuldeisers kon worden getroffen. Verder schreef de consulent dat er nog steeds geen huurtoeslag binnenkomt bij de gemeente of bij de woningbouwvereniging en verzoekster ook nog steeds geen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor 2009 heeft aangevraagd en dat in januari 2009 voor het laatst 2

3 zorgtoeslag is binnengekomen. 3. De gemeente verzoekt in haar brief van 22 juli 2009 verzoekster dringend om voor 31 juli 2009 de aanvragen huurtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke jaarheffingen te regelen en uit te zoeken waarom er voor het laatst in januari 2009 zorgtoeslag is binnen gekomen. De gemeente schrijft Dat wil zeggen dat u voor die datum een kopie van de aanvragen kwijtschelding gemeentelijke jaarheffingen en huurtoeslag en zorgtoeslag dient in te leveren bij de Afdeling Schuldhulpverlening. Indien u geen gehoor geeft aan dit verzoek dan kunnen wij het schuldregelingsdossier niet langer behandelen en zal ook budgetbeheer beëindigd moeten worden. 4. In haar brief van 15 oktober 2009 laat de gemeente aan verzoekster weten dat zij het budgetbeheer beëindigt. In deze brief verwijst de gemeente naar het verzoek in haar brief van 22 juli 2009 en naar een herhaald verzoek eind september De gemeente schrijft dat het budgetbeheer niet langer kan worden voortgezet, omdat er alleen een aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen is ontvangen waarop slechts de naam en adresgegevens staan ingevuld en er geen aanvragen huur- en de zorgtoeslag zijn ontvangen. 5. Verder informeert de gemeente verzoekster in deze brief dat zij weer volledig verantwoordelijk is voor haar eigen financiën: de vaste lasten van 1 oktober 2009 zijn betaald, de uitkering van de UWV die nog bij de gemeente zal binnen komen, zal de gemeente volledig overmaken naar verzoekster, zodat zij de vaste lasten van 1 november 2009 weer zelf kan betalen. De gemeente adviseert verzoekster dringend om alsnog huur- en zorgtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst en het kwijtscheldingsformulier gemeentelijke belastingen volledig in te vullen en naar de juiste afdeling te sturen. 6. In haar brief aan de Overijsselse Ombudsman (OO) van 20 november 2009 (binnengekomen 24 november 2009) vraagt verzoekster om te willen bemiddelen om de schuldhulpverlening weer op gang te brengen. De OO was (nog) niet bevoegd en stuurde de brief van verzoekster door naar de gemeente. 7. De gemeente hoorde verzoekster telefonisch op 18 januari Volgens de klachtafhandelingsbrief van de gemeente van eveneens 18 januari 2010 deelde de klachtbehandelaar verzoekster toen mee dat zij opnieuw een aanvraag voor budgetbeheer kan indienen bij de afdeling Schuldhulpverlening, maar dat zij dan wel aan de voorwaarden die worden gesteld moet voldoen. Volgens de klachtafhandelingsbrief gaf verzoekster toen aan dat zij snel een aanvraag zal gaan indienen en dat daarmee de klacht naar tevredenheid was afgehandeld. Ten aanzien van een minnelijke schuldregeling 8. In augustus 2008 dient verzoekster bij de gemeente een aanvraag om schuldhulpverlening in. Bij deze aanvraag ontbraken een aantal bewijsstukken. Daarom vroeg de gemeente die op bij de gespreksbevestiging van 25 september Op 3 december 2008 meldde de gemeente verzoekster aan voor schuldhulpverlening. 9. Bij brief van 23 april 2009 stuurt de gemeente verzoekster een overzicht van de schuldeisers en de schulden, waaronder een bedrag aan huurschuld. 10. Bij brief van 19 oktober 2009 laat de gemeente verzoekster weten dat de minnelijke schuldregeling is mislukt, omdat meerdere schuldeisers niet akkoord zijn gegaan met het voorstel. De gemeente schrijft voorwaarde voor het slagen van een schuldregeling is, dat dit 3

4 leidt tot een oplossing van de totale schuldenlast. Alle schuldeisers dienen akkoord te gaan met het voorstel. Omdat dit nu niet het geval is lijkt een schuldregeling niet mogelijk. 11. In dezelfde brief informeert de gemeente verzoekster over de mogelijkheid van een schuldenvrije toekomst via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). De gemeente schrijft Als u een beroep wilt doen op de WSNP dan moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Hiervoor hebt u een speciale verklaring van de afdeling Schuldhulpverlening nodig. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijgevoegde folder. Indien u een beroep wilt doen op de WSNP of wilt reageren op het voornemen de aanvraag schuldregeling af te wijzen, dan verzoeken wij u binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief telefonisch contact op te nemen met uw consulent. Als u binnen deze termijn niet reageert, dan ontvangt u de definitieve afwijzing. Gelijktijdig worden dan de schuldeisers geïnformeerd over het resultaat van de schuldregeling. 12. Op 5 november 2009 laat de advocaat van verzoekster aan haar weten een groot deel van de schulden bestaat uit vorderingen van de deurwaarder. Daarnaast heeft (red. OO: de gemeente) een overeenkomst van budgetbeheer en een overeenkomst van schuldregeling. Beide regelingen zijn opzegbaar indien de schuldenaar zich niet aan de overeengekomen verplichtingen houdt of weigert mee te werken om datgene te doen wat in zijn of haar vermogen ligt om de schulden zoveel mogelijk te beperken. Ik zie geen mogelijkheid de beëindiging van het budgetbeheer ongedaan te maken, tenzij u kunt aantonen dat u op alle adviezen en aanwijzingen van (de gemeente) adequaat hebt gereageerd, waaronder het aanvragen van bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag. 13. Bij brief van 10 november 2009 laat de gemeente verzoekster weten geen reactie te hebben gekregen op haar brief van 19 oktober 2009 en de mogelijkheid van begeleiding naar de WSNP. De gemeente geeft verzoekster in deze brief opnieuw de gelegenheid om binnen 7 dagen te reageren. De gemeente schrijft Als u niet binnen deze termijn reageert ben ik helaas genoodzaakt de schuldregeling definitief af te wijzen, uw dossier te sluiten en de schuldeisers hierover te informeren. 14. Op 20 november 2009 (binnengekomen 24 november 2009) vraagt verzoekster de Overijsselse Ombudsman (OO) om te willen bemiddelen om de schuldhulpverlening weer op gang te brengen. De OO was (nog) niet bevoegd en stuurde de brief van verzoekster door naar de gemeente. 15. De gemeente hoort verzoekster telefonisch op 18 januari Volgens de klachtafhandelingsbrief van de gemeente van eveneens 18 januari 2010 gaat de gemeente ervan uit dat verzoekster geen belangstelling heeft voor de WSNP, omdat zij niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd. Volgens de klachtafhandelingsbrief deelde verzoekster toen mee dat zij geen interesse had voor de WSNP. Standpunten van partijen Voor de standpunten van partijen wordt hier verwezen naar wat is vermeld onder het kopje Feiten. Verder geven partijen nog het volgende aan. Verzoekster 4

5 Verzoekster geeft aan dat ze nog het meest verbaasd is over het telefoontje in het verleden dat ze zich over de huurschuld geen zorgen hoefde te maken, terwijl ze nu uit huis gezet dreigt te worden. De vader van verzoekster geeft aan dat hij die morgen de huurschuld heeft voldaan. Met de nodige inspanningen zijn ze aan het geld gekomen. Met betrekking tot de bewijsstukken die werden gevraagd van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen geeft de vader aan dat hij deze bewijsstukken heeft ingeleverd bij de gemeente. Hij heeft dit meerdere keren gedaan, maar hij heeft er geen ontvangstbevestiging van. De vader geeft ook aan dat hij het raar vindt dat zijn dochter niet bijvoorbeeld een cursus budgetbeheer aangeboden heeft gekregen. Desgevraagd geven verzoekster en haar vader aan dat ze geen gebruik willen maken van het WSNP traject en dat ze in alleen budgetbeheer zonder schuldbemiddeling geen voordelen zien. Verzoekster heeft het idee dat de afwijzing van de schuldhulpverlening en de stopzetting van het budgetbeheer op oneigenlijke gronden is gebeurd. De ene keer wordt gezegd dat de reden van beëindiging is dat de schuldeisers niet meewerken terwijl een andere keer wordt gezegd dat de reden is gelegen in het feit dat ze bepaalde formulieren niet zou hebben ingeleverd. Gemeente De klachtencoördinator verklaart dat verzoekster niet heeft gereageerd op de verzoeken in het kader van het budgetbeheer. De gevraagde formulieren zijn niet ingeleverd. Verzoekster kan een nieuwe aanvraag budgetbeheer indienen als ze dat wil. Ook kan de gemeente verzoekster begeleiden naar een WSNP traject. Het telefoontje over de huur is de klachtencoördinator niet duidelijk. Gelet op het bedrag aan huurschuld kan hij zich niet voorstellen dat het zo gezegd zou zijn. Tot zover de bevindingen. Reactie op de bevindingen Verzoeker en de gemeente werden in de gelegenheid gesteld te reageren op het rapport van bevindingen. Geen van beide partijen maakte van die gelegenheid gebruik. Overwegingen van de Ombudscommissie Kern van de klacht De kern van de klacht komt erop neer dat verzoekster het gevoel heeft dat de gemeente haar over de gang van zaken rondom het budgetbeheer en mogelijke schuldhulpverlening onvoldoende informeerde: de ene keer zegt de gemeente dat de schuldeisers niet meewerken en de andere keer zou verzoekster bepaalde formulieren niet hebben ingeleverd. Daarnaast kreeg verzoekster door een telefoontje van de gemeente de indruk dat het wel goed zat met de huurschuld, terwijl nu blijkt dat de huurschuld is opgelopen en zij uit huis gezet dreigt te worden. Kennelijk is het verzoekster niet duidelijk wat nu het onderscheid is tussen budgetbeheer en de aangevraagde schuldregeling. Ook is het verzoekster kennelijk niet duidelijk waarom het budgetbeheer werd gestopt en de minnelijke schuldregeling niet doorging. 5

6 Daarom moet de vraag worden beantwoord of de gemeente verzoekster voldoende informeerde. Informatieverstrekking Dit vereiste houdt in dat bestuursorganen burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie dienen te voorzien. De verstrekking van informatie aan de burgers over voornemens en handelingen van de overheid die de belangen van die burgers raken is een noodzakelijke voorwaarde voor geloofwaardigheid en vertrouwen van de burgers in de overheid. Budgetbeheer Op 22 juli 2009 deelt de gemeente verzoekster mee dat het weekgeld wordt verlaagd naar 30,--. In deze brief wordt ook de reden van de verlaging aangegeven, namelijk dat er te weinig inkomsten binnenkomen doordat er nog geen aanvraag huurtoeslag en geen aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen is gedaan. Ook is er geen nieuwe zorgtoeslag aangevraagd, zodat dit in januari 2009 voor het laatst is binnengekomen. De gemeente verzoekt om voor 31 juli 2009 kopieën in te dienen van genoemde aanvragen en wijst erop dat als verzoekster dat niet voor die datum doet de gemeente het schuldregelingsdossier niet langer kan behandelen. De gemeente rappelleert eind september 2009 en schrijft in haar brief van 15 oktober 2009 dat zij het budgetbeheer beëindigd. en verzoekster weer volledig verantwoordelijk is voor haar eigen financiën. Daarmee heeft de gemeente in voldoende mate voldaan aan haar informatieplicht over wat nodig was om het budgetbeheer te laten voortgaan en ook dat het budgetbeheer bij niet voldoen aan die voorwaarden zou stoppen. De gemeente treft daarom geen verwijt. Voor zover verzoekster betoogt dat zij de gevraagde formulieren wel zou hebben ingeleverd is al op de hoorzitting gebleken dat verzoekster dat niet kan bewijzen, wat ook de advocaat van verzoekster haar al eerder aangaf. Overigens wordt hier opgemerkt dat de gemeente verzoekster aanbiedt dat zij wederom gebruik kan maken van het budgetbeheer als ze de benodigde formulieren invult. Minnelijke schuldregeling In augustus 2008 dient verzoekster een aanvraag in voor een minnelijke schuldregeling. De gemeente gaat daarmee aan de slag en vraagt aan verzoekster bewijsstukken. Op 23 april 2009 stuurt de gemeente aan verzoekster een overzicht van de schulden, waaronder een bedrag aan huurschuld. Op 19 oktober 2009 deelt de gemeente aan verzoekster mee dat de aanvraag om schuldregeling is mislukt en legt uit waarom: niet alle schuldeisers zijn akkoord gegaan met het voorstel. In dezelfde brief informeert de gemeente verzoekster over de mogelijkheid om via de WSNP de schulden op te lossen en herhaalt dat in haar brief van 10 november Ook stuurt de gemeente een folder over de WSNP mee. Op 18 januari 2010 laat verzoekster weten dat ze geen gebruik wil maken van het WSNP-traject. Uit het bovenstaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de gemeente verzoekster voldoende informeerde waarom de minnelijke schuldregeling is mislukt. Ook kweet de gemeente zich van haar taak om verzoekster zo goed mogelijk te helpen en te informeren over eventuele andere mogelijkheden door te wijzen op de WSNP. Dat verzoekster daarvan geen gebruik wenst te maken is haar eigen keuze. De gemeente treft hier geen verwijt. Huurschuld Verzoekster geeft aan dat ze op basis van een telefonische mededeling van een medewerker van de gemeente erop vertrouwde dat het wel goed zat met de huurschuld. Zij zegt zeer verbaasd en 6

7 onaangenaam verrast te zijn toen bleek dat de huurschuld zodanig was opgelopen dat er een uithuiszetting volgde. De vraag of verzoekster erop kon vertrouwen dat zij zich geen zorgen hoefde te maken over de huurschuld moet worden beantwoord aan de hand van de norm van rechtszekerheid. Rechtszekerheid Het vereiste van rechtszekerheid houdt onder meer in dat gerechtvaardigde verwachtingen van burgers jegens een overheid door die overheid behoren te worden gehonoreerd. Verzoekster kan niet aangeven wie deze mededeling heeft gedaan of wanneer. De klachtencoördinator van de gemeente verklaart dat hij niets heeft kunnen achterhalen over een soortgelijk telefoontje. Hiermee kan niet worden vastgesteld of er ooit sprake is geweest van een toezegging dat de huurschuld zou worden betaald. Bovendien wordt de huurschuld genoemd in het overzicht van schulden voor de minnelijke schuldregeling. Die schuldregeling is nooit tot stand gekomen. Mogelijk is er ooit telefonisch gesproken over het betalen van de maandelijkse huur in het kader van het budgetbeheer. Maar hieraan kan nooit de gerechtvaardigde verwachting worden ontleend dat ook de achterstallige huurschuld zou worden betaald. Door toedoen van verzoekster werd echter het budgetbeheer beëindigd, zodat verzoekster vanaf 1 november 2009 de vaste lasten, waaronder de huur, weer zelf moest betalen. Kennelijk lukte het verzoekster niet om na beëindiging van het budgetbeheer aan haar financiële verplichtingen te voldoen en liep de huurschuld nog meer op. Oordeel De gedragingen van de gemeente zijn ten aanzien van de behoorlijkheidsnormen - informatieverstrekking: behoorlijk - rechtszekerheid: behoorlijk Daarmee is de klacht van verzoekster ongegrond. Aldus vastgesteld door de Overijsselse Ombudscommissie op 20 juli Mr. A. Lunenborg M. Snijder mpm mw. mr. P. Weggemans 7

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Dossiernummer 2012 031. RAPPORT met oordeel. Verzoeker De heer H. P. te Zwolle, hierna genoemd: verzoeker.

Dossiernummer 2012 031. RAPPORT met oordeel. Verzoeker De heer H. P. te Zwolle, hierna genoemd: verzoeker. Dossiernummer 2012 031 RAPPORT met oordeel Verzoeker De heer H. P. te Zwolle, hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoekschrift De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 13 augustus 2012. Klacht

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 16-2008 OORDEEL Verzoek s-s i I ' ' Mevrouw\ a en de heer van; 3 Zwolle. Datum varzoek Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle

Rapport met oordeel. Dossiernummer 2013 002. Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Dossiernummer 2013 002 Rapport met oordeel Verzoeker De heer F. H. te Zwolle Datum verzoekschrift De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 3 januari 2013. Betreft Gemeente Zwolle, Publiekszaken,

Nadere informatie

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT

BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT BLOEMEN EN EXCUSES ANONIEM RAPPORT van de GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN op basis van artikel 9:36 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gemeente Amersfoort/ 18 september 2009 Inleiding Op 14 juni 2009 wendde

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Dienst Wegverkeer te Z oetermeer deels ongegrond,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Een werkgever vroeg verzoekster, een arbeidsdeskundige, om advies over re-integratie-mogelijkheden voor een van zijn zieke werknemers. Een aantal maanden later vroeg de werkgever een

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205 Rapport Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV Datum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014/205 2 Klacht Verzoeker, werkgever, klaagt erover dat het UWV hem, bij twee achtereenvolgende deskundigenoordelen,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van mishandeling, klaagt erover dat de juridisch medewerker van het regionale politiekorps Twente verzoeker bij

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Int12.1410 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de kaderstellling

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /180. 20 14/18 0 d e Natio nale o mb ud sman 1/13

Rapport. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /180. 20 14/18 0 d e Natio nale o mb ud sman 1/13 Rapport Publicatiedatum: 26 november 2014 Rapportnummer: 2014 /180 20 14/18 0 d e Natio nale o mb ud sman 1/13 Rapport Het slachtoffer buiten beeld Een onderzoek naar de wijze waarop het arrondissementsparket

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

2. de door het UWV gecontracteerde bank een wisselkoers heeft gehanteerd die aanzienlijk ongunstiger is dan de koers die de Bank of Thailand aangaf.

2. de door het UWV gecontracteerde bank een wisselkoers heeft gehanteerd die aanzienlijk ongunstiger is dan de koers die de Bank of Thailand aangaf. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) zijn uitkering met ingang van november 2007 in Thaise Baht heeft overgemaakt op zijn Thaise bankrekening,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie