BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BS&F Nieuwsbrief December 2013-11 e jaargang - nummer 3"

Transcriptie

1 BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 3 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Als afsluiting van ieder jaar versturen wij half december traditiegetrouw onze eindejaarsnieuwsbrief met daarin de relevante ontwikkelingen rond de zorgverzekering. Zo ook dit jaar. Hierbij hebben wij uiteraard bijzondere aandacht voor de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM). In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over pakket en eigen risico, maar ook zorgtoeslag en de regelingen voor wanbetalers en onverzekerden. Het team van BS&F wenst u alvast prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2014 toe! 1. Marktontwikkelingen basisverzekering Nominale premie daalt fors Op Prinsjesdag was de verwachting van de regering dat de nominale premie voor de basisverzekering zou dalen met 2 per maand. Inmiddels zijn alle premies bekend en is duidelijk geworden dat de gemiddelde premiedaling 10 per maand bedraagt. Nominale premie (per maand) Laagste nominale premie 80,00 88,88 89,90 91,90 80,25 Gemiddelde nominale premie 95,17 103,54 104,70 103,87 93,85 Hoogste nominale premie 100,95 109,95 112,50 109,75 103,90 Tabel 1. Laagste, gemiddelde en hoogste nominale premie vanaf 2010, goedkoopste polis per maatschappij, excl. korting en vrijwillig eigen risico. Bijlage 1 bevat een uitgebreid overzicht van de nominale premies voor de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. 1.2 Pakket basisverzekering 2014 Voor 2014 verandert het volgende in het pakket van de basisverzekering: - Invoering generalistische basis GGZ - Toelating twee nieuwe behandelingen tot pakket - Verschuiving bepaalde hulpmiddelen Voor meer details over deze pakketaanpassingen verwijzen wij naar ons nieuwsitem hierover. Binnen de markt voor basisverzekeringen valt met name de groei in het aantal budget-polissen op. Het gaat hierbij om polissen die op punten zijn uitgekleed, zodat deze tegen een lagere premie in de markt gezet kunnen worden. Hier staat bijvoorbeeld tegenover dat per provincie maar een ziekenhuis is gecontracteerd, dat sommige ingrepen alleen bij bepaalde zorgaanbieders volledig vergoed worden of dat medicijnen alleen via een internetapotheek verkrijgbaar zijn. Verder valt op dat op de vergelijkingssites voor zorgverzekeringen steeds meer op prijs wordt geconcurreerd. Niet alleen de internetlabels, maar ook de gevestigde namen doen hier inmiddels volop aan mee met eigen budgetpolissen. Pagina 1 van 7 BS&F 2013

2 1.3 Verplicht eigen risico 10 omhoog in 2014 Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt binnen de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2013 is het verplicht eigen risico met 130 verhoogd naar 350. Voor komend jaar is sprake van een indexatie van 10, zodat het verplicht eigen risico in bedraagt. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat verzekerden in 2014 gemiddeld 228 aan verplicht eigen risico betalen. Minima worden in 2014 deels gecompenseerd voor het verplicht eigen risico binnen de maximale zorgtoeslag. Hierin is naast de gemiddelde consumptie van het verplicht eigen risico een bedrag van 115 opgenomen ter compensatie voor de stijging van het verplicht eigen risico in Het verplicht eigen risico geldt niet voor: - Verloskundige zorg en kraamzorg - Huisartsenzorg - Multidisciplinaire zorgverlening chronisch zieken (ketenzorg) - Nacontrole orgaandonoren - Nationale bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker) - De griepprik - Verzekerden jonger dan 18 jaar - Zorg uit de aanvullende verzekering 1.4 Compensatie chronisch zieken in 2014 Chronisch zieken krijgen in 2014 voor het laatst een compensatie overgemaakt op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hoewel die wet met ingang van 2014 wordt afgeschaft, ontvangt men eind 2014 nog de compensatie over het jaar Hierbij geldt dat de Wtcg inkomensafhankelijk is: paren ontvangen bij een inkomen boven geen tegemoetkoming meer, voor alleenstaanden ligt deze grens op De tegemoetkoming die eind dit jaar is uitbetaald bedroeg tussen de 148 en 494, de bedragen voor volgend jaar zijn nog niet bekend. Met ingang van 2014 vervalt de compensatie van het verplicht eigen risico (CER) voor chronisch zieken via het CAK. In 2013 was dit een bedrag van 99. Zie voor meer informatie over de afschaffing van de regelingen voor chronisch zieken onze nieuwsbrief daarover. 1.5 Zorgtoeslag 2014 Met de zorgtoeslag wordt beoogd te bereiken dat niemand meer dan een bepaald percentage van zijn inkomen kwijt is aan de premie voor de basisverzekering. Voor de zorgtoeslag geldt een vermogenstoets: wanneer iemand meer vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting heeft dan het heffingvrij vermogen vermeerderd met , heeft deze geen recht op zorgtoeslag (een eigen woning valt niet in box 3). In vergelijking met 2013 geldt dat in 2014 de zorgtoeslag wordt verlaagd. Dit is enerzijds inherent aan de systematiek: de premie voor de basisverzekering daalt, dus daalt de zorgtoeslag. Anderzijds is sprake van een steilere afbouw van de zorgtoeslag, waardoor hogere inkomens hun recht op zorgtoeslag verliezen. Bij de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag wordt gerekend met de Pagina 2 van 7 BS&F 2013

3 zogenaamde standaardpremie. 1 De daling van de zorgtoeslag wordt versterkt doordat bij de vaststelling van de standaardpremie met ingang van 2014 voor het eerst de collectiviteitskortingen worden meegerekend. Ongeveer 6 miljoen huishoudens ontvangen zorgtoeslag. Per volwassene raamt VWS dat gemiddeld 305 zorgtoeslag wordt ontvangen. Vanaf 2015 wordt de zorgtoeslag opgenomen in de nieuwe huishoudentoeslag. Uitleg bij tabel 2: tussen het drempelinkomen en het maximale inkomen loopt het bedrag dat aan zorgtoeslag wordt ontvangen af van het maximale bedrag tot nihil. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens met of zonder toeslagpartner. Kernbegrippen zorgtoeslag Drempelinkomen Max. inkomen alleenstaande Max. inkomen met partner Max. zorgtoeslag alleenstaande Max. zorgtoeslag met partner Max. vermogen alleenstaande n.v.t. n.v.t. n.v.t Max. vermogen met partner n.v.t. n.v.t. n.v.t Tabel 2. Kernbegrippen zorgtoeslag en de daaruit voortvloeiende maximale zorgtoeslag vanaf 2010 (jaarbedragen). 1.6 Wanbetaling groeiend probleem Personen die wel een basisverzekering hebben, maar daarvoor een premieschuld hebben van zes maandpremies of meer, zijn wanbetaler. Zij vallen onder het bestuursrechtelijk premieregime dat door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) wordt uitgevoerd. In 2014 bedraagt de maandelijkse inhouding door werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds 143,98. Dit is 130% van de zogenaamde standaardpremie. Let wel: voor dit bedrag krijgt diegene alleen de dekking van de basisverzekering! Een eventueel gesloten aanvullende verzekering is op dat moment vrijwel altijd geroyeerd. Op 1 augustus 2013 waren bijna wanbetalers aangemeld bij het CVZ. Ter vergelijking: eind 2010 waren dit er ongeveer Eind 2012 hadden wanbetalers een bijstandsuitkering (van de toen in totaal , oftewel 17,7%). Momenteel ligt een wetsvoorstel voor aan de Tweede Kamer dat als doel heeft de wanbetalersmaatregelen te verbeteren. Dit beoogt men te bereiken door het verbeteren van de preventiefase, verbetering van het bestuursrechtelijk premieregime en bevordering van de uitstroom. Het is niet bekend wanneer het voorstel in werking treedt. Onlangs hebben betrokken partijen overlegd hoe preventie wanbetaling zorgkosten naar een hoger niveau te tillen. Uitkomsten van deze overleggen zijn beschreven in een productenboek voorkomen wanbetaling zorgkosten. Klik hier om het te downloaden. BS&F heeft op verzoek cijfers voorhanden over het aantal wanbetalers op gemeenteniveau. 1 De standaardpremie is de gemiddelde nominale premie in 2014 (inclusief collectiviteitskorting), verhoogd met de geraamde gemiddelde betaling in verband met het verplicht eigen risico. Pagina 3 van 7 BS&F 2013

4 1.7 Aantal onverzekerden sterk teruggebracht Personen die geen basisverzekering hebben gesloten, maar daartoe wel verplicht zijn, zijn onverzekerd. Om dit fenomeen te bestrijden is in 2011 wetgeving in werking getreden. Onverzekerden worden door het CVZ aangeschreven wanneer uit een bestandsvergelijking blijkt dat zij ten onrechte niet zijn ingeschreven bij een zorgverzekeraar. Als zij zich niet verzekeren, krijgen zij na drie en zes maanden een boete van het CVZ (in ,25). Verzekeren zij zich dan nóg niet, dan worden zij door het CVZ aangemeld bij een zorgverzekeraar, waarbij het eerste jaar bronheffing van toepassing is tegen 100% van de standaardpremie (in ,75 per maand). Op het moment van inwerkingtreding van de regeling (maart 2011) waren er ongeveer onverzekerden. Op 30 juni 2013 waren dit er In totaal zijn op dat moment door de regeling personen opgespoord en verzekerd. De regeling blijft actueel, doordat er nog steeds aanwas is van nieuwe onverzekerden van ongeveer per maand. BS&F heeft op verzoek cijfers voorhanden over het aantal onverzekerden op gemeenteniveau. 1.8 Resultaten verzekeraars basisverzekering Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2 blijkt dat zorgverzekeraars in 2012 gemiddeld een positief resultaat van 70 per volwassene behaalden op de basisverzekering (2011: 21). Wanneer ook het resultaat van gemiddeld 14 op de aanvullende verzekering wordt meegerekend komt dit neer op een rendement van 3% van de totale schadelast. Daarnaast werd op beleggingen in 2012 een rendement van 62 per volwassen verzekerde behaald (2011: 30). 2. Marktontwikkelingen aanvullende verzekeringen Algemene marktontwikkelingen aanvullende verzekeringen Het aantal vergelijkingssites voor zorgverzekeringen is momenteel groter dan ooit, wat ook geldt voor de onderlinge concurrentie: er wordt stevig gevochten om de gunsten van de klant. Verder hebben verschillende verzekeraars hun meest uitgebreide pakketten van de markt gehaald, wat waarschijnlijk te maken heeft met de schadecijfers van deze verzekeringen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld steeds lastiger om een aanvullende verzekering te vinden met een onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie. Deze ontwikkeling hangt samen met de dalende trend in het aantal aanvullende verzekeringen dat wordt afgesloten. Gezonde, vaak jonge, verzekerden besluiten geen aanvullende verzekering meer te nemen, waardoor een steeds kleinere groep overblijft en de kosten per verzekerde (lees: premies) stijgen. Tot slot is dit seizoen een nieuw initiatief op het gebied van tandzorg actief, waarbij naast een verplichte ongevallenverzekering maandelijks gespaard kan worden voor tandheelkundige zorg (ixorg). 2.2 Premie aanvullende verzekeringen In het algemeen kan over de aanvullende verzekeringen worden gezegd dat de premie voor 2014 stijgt ten opzichte van die in In een aantal gevallen staat hier zelfs een beperking van het verzekerde pakket tegenover. Sommige verzekeraars kiezen er daarnaast voor om voor jongeren en ouderen verschillende premies te hanteren. 2 Nederlandse Zorgautoriteit, Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2013, september Pagina 4 van 7 BS&F 2013

5 2.3 Dekking aanvullende verzekeringen In het algemeen is de dekking van de aanvullende verzekeringen voor 2014 gelijk gebleven. De aanpassingen die plaatsvinden zijn met name in reactie op pakketwijzigingen binnen de basisverzekering, denk voor 2014 bijvoorbeeld aan de invoering van de generalistische basis GGZ. Daarnaast zijn zoals ieder jaar wijzigingen doorgevoerd door zorgverzekeraars, het betreft hier zowel verbeteringen als versoberingen. 2.4 Resultaten verzekeraars aanvullende verzekeringen Uit het NZa-onderzoek dat ook in paragraaf 1.8 aan de orde kwam 2 blijkt dat zorgverzekeraars op de aanvullende verzekeringen in 2012 een resultaat hebben behaald van gemiddeld 14 per volwassene (2011: 8). 2.5 Aanvullende verzekering steeds belangrijker Aanvullende verzekeringen worden voor mensen met een laag inkomen alleen maar belangrijker. Dit omdat steeds meer verstrekkingen vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar basisverzekering en Wmo en van basisverzekering naar aanvullende verzekering. Daarnaast ontsluiten gemeenten een steeds groter deel van de vergoedingen medische kosten en eigen bijdragen Wmo via de CZM. Toch sluiten steeds minder mensen een aanvullende verzekering of beperken hun huidige aanvullende verzekering. Wel heeft nog steeds een overgrote meerderheid van de Nederlanders (85%) een aanvullende verzekering. 3. Marktontwikkelingen Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) 3.1 Korting basisverzekering sociale diensten stabiel De collectieve korting op de basisverzekering binnen de CZM is in vergelijking met vorig jaar stabiel gebleven. De netto premies (inclusief korting) voor de basisverzekeringen in het kader van de CZM zijn van 2013 op 2014 met gemiddeld 9,4% gedaald, dit is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. 3.2 Korting aanvullende verzekering ongewijzigd In tegenstelling tot de basisverzekering, waar de dekking overal (vrijwel) gelijk is, loopt de dekking van aanvullende verzekeringen sterk uiteen. Daarmee verschillen ook de premies sterk. De hoogte van de premie zegt dus weinig over de prijs-prestatie verhouding. Ook in 2014 varieert de korting op de aanvullende verzekeringen binnen de CZM van 0% tot meer dan 12%, met een gemiddelde van rond de 10%. De premies voor de meest gekozen aanvullende verzekeringen binnen de CZM zijn van 2013 op 2014 met gemiddeld 2,3% gestegen. Dit hoeft niet in alle gevallen een pure prijsstijging te zijn, omdat soms ook de dekking wordt uitgebreid. 3.3 Marktanalyse BS&F Ook komend jaar zullen wij een analyse maken van de marktpositie van CZM-verzekeraars, waarin we de verschillende aanbiedingen voor een CZM op diverse aspecten vergelijken en beoordelen. De verwachting is dat deze analyse in het voorjaar van 2014 voor onze klanten beschikbaar zal zijn. 3.4 Gezondverzekerd.nl Op staat zoals u gewend bent per gemeente alle relevante informatie over de CZM. Eind 2013 is het voor een aantal gemeenten mogelijk om via de website online aan te melden voor de CZM. Hierbij wordt de aanvraag in de meeste gevallen direct naar de verzekeraar gestuurd, waarbij gemeenten achteraf kunnen toetsen op het inkomen. Pagina 5 van 7 BS&F 2013

6 3.5 Overzicht kortingen De in de onderstaande tabel opgenomen kortingspercentages zijn gebaseerd op een CZM bestaande uit een basisverzekering (meestal een naturapolis) en een aanvullende verzekering, waarbij de gemeente de te betalen premie inhoudt op de uitkering. Verzekeraar Bruto premie Basisverzekering Korting Basisverzekering Netto premie Basisverzekering Korting Aanvullende verzekering Achmea 99,95 7,5% 92,45 10% 3 Agis 98,75 7,5% 4 91, % Azivo 96,50 7% 89,75 n.v.t. 5 CZ 95,90 7% 89,19 7% 6 De Friesland 97,95 6% 92,07 7% DSW 95,00 n.v.t. 95,00 n.v.t. 7 Menzis 95,50 6% 8 89,77 9% Salland 96,75 6,5% 90,46 n.v.t. 9 Univé 95,95 6% 90,19 n.v.t. 10 VGZ 11 95,95 6% 90,19 n.v.t. 12 Zorg en Zekerheid 96,95 9% 88,22 10% 13 Tabel 3. Hoogte van de kortingen op de premies van de CZM in Achmea geeft 2,5% extra korting wanneer de gemeente een bijdrage in de premie voor de aanvullende verzekering levert. 4 Agis geeft 2,5% minder korting wanneer de gemeente de premies inhoudt en doorbetaalt. 5 Azivo werkt niet met korting op de aanvullende verzekering, maar rekent met een netto premie. 6 CZ geeft bij minder dan deelnemers een 1% lagere korting op basis- en aanvullende verzekering. 7 DSW geeft een nader af te spreken administratievergoeding voor het inhouden van premies of een bijdrage in het budget voor het minimabeleid. 8 Menzis geeft 1% administratievergoeding voor ingehouden premies, daarnaast stelt Menzis per gemeente een projectbudget beschikbaar voor (zorg)projecten. 9 Salland werkt niet met korting op de aanvullende verzekering, maar rekent met een netto premie. 10 Univé werkt niet met korting op de aanvullende verzekering, maar rekent met een netto premie. 11 IZA Cura is ook een label van Coöperatie VGZ en wordt alleen gebruikt bij aanbestedingen. IZA Cura is niet in de tabel opgenomen, omdat de hoogte van premie en korting en het type basisverzekering per aanbesteding verschillen. 12 VGZ werkt niet met korting op de aanvullende verzekering, maar rekent met een netto premie. 13 Zorg en Zekerheid geeft een hogere korting bij het sluiten van een meerjarige overeenkomst. Pagina 6 van 7 BS&F 2013

7 Bijlage 1. Overzicht nominale premies basisverzekering Maatschappij Polis type Verschil Agis natura 108,25 98,75-8,8% AnderZorg restitutie 96,25 86,25-10,4% Avéro Achmea natura 107,25 99,75-7,0% Azivo natura 108,00 96,50-10,6% AZVZ natura 106,66 96,95-9,1% Besured natura 107,95 89,29-17,3% BeterDichtbij natura - 93,50 - Blue/Bewuzt combinatie 95,00 83,50-12,1% CZ natura 105,60 95,90-9,2% CZdirect natura 96,70 86,95-10,1% CZ Zorgbewustpolis natura - 92,55 - De Amersfoortse natura ,65 - De Friesland natura 106,90 97,95-8,4% De Goudse natura 109,50 97,50-11,0% Delta Lloyd restitutie 108,45 98,45-9,2% Ditzo restitutie 98,50 86,75-11,9% DSW restitutie 102,50 95,00-7,3% Energiek restitutie 105,00 96,75-7,9% FBTO restitutie 96,75 88,50-8,5% Hema natura - 89,00 - Ik-Zorg voor mijzelf natura 107,24 99,75-7,0% Interpolis combinatie 109,75 102,25-6,8% IZA combinatie 108,25 96,25-11,1% IZA Cura combinatie 107,95 95,95-11,1% IZZ natura 107,50 92,77-13,7% Kiemer natura 103,00 93,95-8,8% Menzis natura 106,00 95,50-9,9% Menzis BudgetBewust natura - 86,50 - National Academic natura 107,95 95,95-11,1% Nedasco natura 99,85 95,95-3,9% OHRA restitutie 106,69 96,70-9,4% ONVZ restitutie 109,50 99,50-9,1% OZF Achmea combinatie 109,00 100,75-7,6% PNO Ziektekosten restitutie 107,31 99,50-7,3% Pro Life natura 108,25 99,95-7,7% Promovendum natura 107,95 95,95-11,1% Salland restitutie 105,00 96,75-7,9% Stad Holland restitutie 104,00 96,00-7,7% TakeCareNow! natura 99,67 85,70-14,0% Univé natura 107,95 95,95-11,1% Univé Zekur combinatie 92,25 80,25-13,0% VGZ natura 107,95 95,95-11,1% VGZ Selectief natura - 91,95 - VVAA restitutie 109,50 99,50-9,1% Youcare natura 107,25 99,75-7,0% Zilveren Kruis Achmea combinatie 108,25 99,95-7,7% Zilveren Kruis Achmea (selectief polis) combinatie 104,25 87,50-16,1% Zorg en Zekerheid combinatie 106,75 96,95-9,2% Zorgverzekeraar UMC restitutie 107,25 85,25-20,5% Gemiddeld 105,24 94,53-10,2% Tabel 4. Overzicht nominale premie per verzekeraar (maandpremies, geen vrijwillig eigen risico, geen collectiviteitskorting, naturapolis waar mogelijk, anders meest gelijkend). 14 In 2013 bood De Amersfoortse geen naturapolis aan, maar wel een restitutiepolis ( 109,50). Pagina 7 van 7 BS&F 2013

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015 Zorgthermometer Jaargang 20, april 2015 Verzekerden in beeld 2015 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011 Zorgthermometer Jaargang 16, april 2011 Verzekerden in beweging 2011 2 Over Vektis gesproken Vektis, hét informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015: overstappen?

Zorgverzekering 2015: overstappen? Zorgverzekering 2015: overstappen? Samenvatting Aandachtspunten bij kiezen zorgverzekering 1. Uw zorgverzekeringspolis kan ieder jaar veranderen. Kijk elk jaar uw zorgverzekering goed na en vraag u af

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012 Zorgthermometer Jaargang 17, april 2012 Verzekerden in beweging 2012 2 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt

Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt Weergave van de markt 2009-2013 september 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans

Nadere informatie

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering

Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering Compensatie van meerkosten via de gemeentelijke zorgverzekering 17 december 2014 Dokter Klinkertweg 10c 8025 BS Zwolle T. 038-455 29 20 I. www.bsenf.nl E. info@bsenf.nl Pagina 1 van 13 BS&F 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie risicoverevening Zorgverzekeringswet. Commissie Evaluatie Risicoverevening Zvw

Evaluatie risicoverevening Zorgverzekeringswet. Commissie Evaluatie Risicoverevening Zvw Evaluatie risicoverevening Zorgverzekeringswet Commissie Evaluatie Risicoverevening Zvw Juni 2012 EVALUATIE RISICOVEREVENING ZORGVERZEKERINGSWET i Woord vooraf Met dit rapport geeft de Commissie Evaluatie

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Nederiandse Zorgautoriteit

Nederiandse Zorgautoriteit Nederiandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 E3 DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht t 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs BS Health Consultancy Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt 2014 0 Inhoudsopgave Samenvatting & conclusie 2 Context 4 Mobiliteit redelijk

Nadere informatie

LIJST ZORGVERZEKERAARS 2014

LIJST ZORGVERZEKERAARS 2014 Stapsteen Boxtel 15 december 2013 LIJST S 2014 Onderstaand vindt u informatie over de premies en de vergoedingen van onze consulten door de diverse zorgverzekeraars. * De vermelde premies zijn de 'kale'

Nadere informatie

Monitor Zorgverzekeringsmarkt

Monitor Zorgverzekeringsmarkt Monitor Zorgverzekeringsmarkt De balans 2007 Mei 2007 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding 15 1.2 Doelstelling van de monitor 15 1.3 Focus monitor 15 1.4 Informatiebronnen

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

min Wie wordt er beter van uw zorgverzekering? Voorheen Astma Fonds

min Wie wordt er beter van uw zorgverzekering? Voorheen Astma Fonds min Wie wordt er beter van uw zorgverzekering? i Voorheen Astma Fonds 1 Inhoud Wie wordt er beter van uw zorgverzekering? Net als vorig jaar komt het Longfonds met een mini LONGWIJZER, die dit keer helemaal

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering

Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar een andere zorgverzekering D.M.I.D. Duijmelinck MSc Dr. T. Laske-Aldershof Dr. I. Mosca Prof.dr. W.P.M.M. van de Ven instituut Beleid

Nadere informatie