NOTA MINIMABELEID 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA MINIMABELEID 2005"

Transcriptie

1 NOTA MINIMABELEID 2005 INLEIDING De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft al jarenlang een eigen minimabeleid. Door de komst van de Wet Werk en Bijstand werden diverse mogelijkheden voor gemeentelijk beleid afgesneden. Omdat niet direct duidelijk was wat wel en wat niet kon, is eerst afgewacht tot er meer duidelijk zou zijn. Nu dat zo is, is het tijd om alsnog het gemeentelijk minimabeleid te herijken. Met het verschijnen eind 1995 van de beleidsnota van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: De arme kant van Nederland werd armoede in Nederland politiek erkend. Naast de bestaande individuele bijzondere bijstand werd het voor de gemeente mogelijk gemaakt bijzondere bijstand categoriaal te verstrekken en aanvullend minimabeleid te ontwikkelen. Tot dan bestond de inzet van de gemeente uit het verruimen van de kwijtscheldingsnorm voor gemeentelijke belastingen naar 100% van het minimumloon, de gedecentraliseerde bijzondere bijstand en toekenning van een koudetoeslag. Eind 1997 stelde gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude haar minimabeleid vast. Het bestond uit : - kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, inclusief hondenbelasting. Bij de berekening werd de kindertoeslag huursubsidie buiten beschouwing gelaten en verzoeken om kwijtschelding werden via sociale zaken ingediend. - afschaffing drempelbedrag bijzondere bijstand. - categoriale bijstand voor vervanging duurzame gebruiksgoederen: eens per drie jaar maximaal 681,-- (ƒ 1500,-) à fonds perdu - categoriale bijstand voor sociaal culturele activiteiten; jaarlijks 45,- (ƒ 100,- per persoon. Men behoorde tot de doelgroep bij een (gezamenlijk) inkomen van maximaal 115% van het minimumloon. Alleen voor kwijtschelding werd 100% van het minimumloon gehanteerd.. In 1999 werd het beleid, na evaluatie, aangevuld met: - categoriale bijstand in de vorm van een toeslag voor indirecte schoolkosten ad 113,- (ƒ 250,-) per kind, voor kinderen van 12 tot 18 jaar die voortgezet (dag)onderwijs volgden. - categoriale bijstand in de vorm van een eindejaarsuitkering en millenniumtoeslag (later in het jaar toegevoegd). Per 1 januari 2004 wordt de Algemene Bijstandswet ingetrokken en verdween de mogelijkheid van (categoriale) minimaregelingen en de inkomstenvrijlating uit deeltijdarbeid. De dan ingevoerde Wet Werk en Bijstand (WWB) kent slechts een in categorie en duur zéér beperkte vrijlatingsregeling. Het rijksbeleid is enerzijds gebaseerd op het beperken van de armoedeval (de inkomenspositie van de bijstandsontvanger die werk aanvaardt mag per saldo niet ongunstiger worden) en anderzijds op het inzetten van de beschikbare middelen in eerste instantie voor individuele bijstandsvoorzieningen. Hiermee wordt expliciet inhoud gegeven aan de vangnetfunctie van de WWB. Het Rijk is van mening dat de lagere overheden geen inkomenspolitiek mogen voeren. Door juridische en financiële rijksmaatregelen op het terrein van inkomensondersteunend beleid moeten op gemeenteniveau andere accenten worden gelegd.

2 De nieuwe wet kent naast de individuele bijzondere bijstand, nog drie mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand: - een collectieve ziektekostenverzekering - bijzondere bijstand voor 65+ ers en - bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten van 18 tot 65 jaar. Voor de 65+ers en chronisch zieken en gehandicapten is de problematiek van een eventuele armoedeval bij werkaanvaarding niet van toepassing. Ter stimulering van inkomensondersteuning aan deze categorie zijn zelfs extra middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld door een toevoeging aan het gemeentefonds. Overigens is hiervoor geen gemeentelijk bedrag aan te geven aangezien hiervoor geen specifieke beschikkingen door het Rijk zijn afgegeven. Landelijk is extra geld aan het budget bijzondere bijstand toegevoegd; welk aandeel onze gemeente daarin heeft is niet duidelijk. Het is de beleidsvrijheid van de gemeente om al of niet gebruik te maken van de mogelijkheden tot categoriale bijstandsverlening. Het voordeel van categoriale voorzieningen in de uitvoering is vooral dat de noodzaak voor het maken van de kosten niet aangetoond hoeft te worden. Tegelijkertijd met de invoering van de WWB deed de Landurigheidstoeslag zijn intrede. De Langdurigheidstoeslag maakt onderdeel uit van de WWB en is bestemd voor mensen tot 65 jaar die gedurende vijf achtereenvolgende jaren op het minimumniveau hebben moeten leven, niet gewerkt hebben en geen vermogen hebben. HUIDIG BELEID Het huidige gemeentelijk minimabeleid bestaat uit: - kwijtschelding gemeentelijke belastingen- het achterwege laten van het drempelbedrag bij bijzondere bijstand 112,-; - individuele bijzondere bijstand; - de langdurigheidstoeslag en - schuldhulpverlening, zowel curatief als preventief, door de Stadsbank. Het kwijtscheldingenbeleid betekent dat de gemeente op jaarbasis ongeveer minder inkomsten heeft. Bij het toepassen van een drempelbedrag voor de bijzondere bijstand zou ongeveer aan uitgaven bespaard worden. De uitkering van de langdurigheidstoeslag (een recht) kost op jaarbasis ongeveer 4.000,-; de bijzondere bijstand ongeveer ,- en schuldhulpverlening 7.000,- (bedragen 2004). Het huidige beleid kan zondermeer worden voortgezet. De vraag is nu welk inkomensondersteunend beleid de gemeente naast genoemde categoriale mogelijkheden en het huidige beleid nog kan voeren. MOGELIJKE AANVULLINGEN OP HET BELEID Uit een rondgang bij een aantal gemeenten in den lande en directe omgeving is een beeld ontstaan van de nog openstaande mogelijkheden voor het voeren van een eigen gemeentelijk minimabeleid.

3 Categoriale bijzondere bijstand a. Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen in de vorm van een zorgtoeslag voor verborgen kosten in verband met ziekte, handicap of ouderdom. Voor deze doelgroep heeft het Rijk extra middelen aan het landelijke budget voor de bijzondere bijstand toegekend. Criteria om de doelgroep te bepalen kunnen zijn: - 65 jaar of ouder; - langer dan een halfjaar onafgebroken gebruik maken van de thuiszorg; - een uitkering Op grond van de WAO in verband met (volledige) arbeidsongeschiktheid; - een WVG-voorziening hebben; - een invalidenparkeerkaart hebben; - mensen die op andere wijze aantonen tot de doelgroep te behoren bijvoorbeeld op grond van een medisch advies. Daarnaast kan gelden dat men moet voldoen aan een inkomenstoets. Voor Haarlemmerliede geldt in het kader van de bijzondere bijstandverlening al jaar en dag 115%. De zorgtoeslag bedraagt in Haarlem 200,- per huishouden per jaar, terwijl dit in de gemeente Haarlemmermeer 250,- en voor 65 plussers 295,- bedraagt. In beide gemeenten geldt eveneens een inkomenstoets van 115 %. In de gemeenten Heemstede en Bloemendaal is ervoor gekozen genoemde doelgroep géén zorgtoeslag toe te kennen, maar in aanmerking te brengen voor de hieronder genoemde collectieve ziektekostenverzekering. Alleen voor deze doelgroep is de inkomenstoets echter opgerekt naar 130%, terwijl de premiekorting 20,- per maand per hoofdverzekerde is. De ruimere inkomenscategorie is het gevolg van een berekening van het NIBUD waaruit is gebleken dat van de doelgroep met name de inkomenscategorie tot 130% in problemen dreigt te geraken ten gevolge van de bezuinigingen op de ziektekostenverzekering! b. Collectieve ziektekostenverzekering. Van rijkswege worden steeds meer voorzieningen uit het basispakket gehaald. Zilveren Kruis Achmea heeft de kostensoorten die zijn verdwenen zoveel mogelijk opgenomen in aanvullende verzekeringen die deel uitmaken van een collectieve ziektekostenverzekering. De aanvullende verzekeringen, het Zilver Pakket en de Zilver Tand Polis worden met 10% korting aangeboden aan bijstandscliënten van gemeenten waarmee een overeenkomst is gesloten. De gemeente kan aan het pakket tevens nog een Gemeente Extra Pakket toevoegen. In dit pakket zitten met name die voorzieningen waarvoor thans veelal individuele bijzondere bijstand wordt verstrekt (kosten thuiszorg, bril, extra kosten gebitsprothese, dieetkosten enz.) Voor dit pakket wordt bij de verzekerde geen extra premie in rekening gebracht. De cliënt kan deze op gelijke wijze declareren bij het ziekenfonds en het ziekenfonds berekent het verstrekte plus administratiekosten per kwartaal door aan de gemeente. Het systeem van collectieve ziektekostenverzekering bij het Zilveren Kruis is in Heemstede en Bloemendaal opengesteld voor inwoners met een inkomen die voldoen aan hun inkomenstoets 110 % van de bijstandsnorm. In Haarlem is de norm 115% van de bijstand. Ter stimulering wordt bovenop de 10% korting op de twee aanvullende verzekeringen, een premiekorting van 10,- per maand per hoofdverzekerde verstrekt (uit de bijzondere bijstand). Een nadeel voor onze gemeente is dat momenteel in Haarlemmerliede ca. slechts 15 van de 40 cliënten bij Zilveren Kruis Achmea zijn verzekerd. Dit is nog steeds een gevolg van het feit dat de gemeente destijds onder het verzorgingsgebied van Zorg en Zekerheid viel. Gelet op

4 het aantal verzekerden bij Zilveren Kuis Achmea kan een (te) beperkt deel onze uitkeringsgerechtigden hiervan profiteren. Een andere overweging is dat de gevolgen/effecten van de invoering van een nieuw ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 nog onbekend en niet in te schatten zijn. Bovendien zal de gemeente nu nog apart moeten onderhandelen met Zilveren Kruis Achmea, terwijl in geval van samenwerking met andere gemeenten op het gebied van sociale zaken meegelift kan worden met de door hen afgesloten contracten. Voorstel categoriale bijstand: Het heeft onze voorkeur de keuze voor deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering naar later tijdstip te verschuiven. Om toch iets voor de doelgroep van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te doen stellen wij voor vooralsnog voor een zorgtoeslag te kiezen. Dit is ook een doelgroep waarvoor het Rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld. Voor de hoogte van de toeslag adviseren wij aan te sluiten bij het bedrag dat de gemeente Haarlem per jaar per huishouden beschikbaar stelt: 200,- en gezien de berekeningen van het Nibud de inkomensgrens vast te stellen op 130%. Individuele bijstand a. Studiekosten schoolgaande kinderen Veel gemeenten hebben beleid om de participatie van schoolgaande kinderen te waarborgen. Bij de kosten voor kinderen gaat het vaak om een cumulatie van kosten, waardoor de ouder met een minimuminkomen op enig moment kan moeten besluiten dat het kind niet (meer) mee kan doen. Uitgangspunt voor het beleid is dat ieder kind in principe gelijke kansen en toegang moet hebben tot bepaalde essentiële voorzieningen voor zijn of haar ontwikkeling. De gemeente Haarlem heeft een onderzoek van het NIBUD naar onvermijdbare schoolkosten gelegd naast de tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Bij de vergelijking bleek dat de kosten zoals ouderbijdrage, kosten schoolactiviteiten en bijkomende kosten voor materialen en dergelijke, structureel hoger waren dan de vergoedingen. Ten behoeve van de minima is er in Haarlem voor gekozen op declaratiebasis bijzondere bijstand te verstrekken voor maximaal 300,- per kind op het voortgezet onderwijs en 150,- per kind op het basisonderwijs. Dit beleid wordt gevolgd door de gemeente Heemstede terwijl waarschijnlijk ook Bloemendaal hiertoe over zal gaan. De gemeente Haarlem had een PC-project; hiermee is echter gestopt omdat de regeling categoriaal was en gezien de nieuwe regelgeving teveel naar inkomenspolitiek neigde. Individueel, via de bijzondere bijstand, is het verstrekken van een PC nog steeds mogelijk. De gemeente Amsterdam kent een schoolkostenregeling ten behoeve van kinderen op het voortgezet onderwijs. Deze schoolkostenregeling bestaat uit een leermiddelenvergoeding ad 250,- per leerling en een reiskostenvergoeding ad 150,- voor openbaar vervoer of de aanschaf van een fiets. Tevens heeft Amsterdam een PC-regeling. Na beoordeling op individuele basis levert de gemeente een PC. In de gemeente Haarlemmermeer krijgen de minima voor hun schoolgaande kinderen de volgende vergoedingen: - primair onderwijs: voor de ouderbijdrage 35,- en voor sportkleding 50,-; - voortgezet onderwijs: voor de ouderbijdrage 85,- en voor sportkleding 50,- en - voor schoolzwemmen 2,70 per keer met een maximum van 40 keer. Vergoedingen voor computers en computercursussen worden in het kader van de Bijzondere bijstand op individuele aanvraag vastgesteld.

5 De gemeente Castricum vult dit weer anders in. Ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen bijstand aanvragen voor indirecte schoolkosten als er géén recht op de langdurigheidstoeslag bestaat; de te verstrekken bedragen stemmen overeen met de langdurigheidstoeslag. De gemeente Den Haag geeft via de bijzondere bijstand maximaal 90,- voor kinderen op de basisschool. Voor kinderen op het voortgezet onderwijs geldt 250,- per jaar. Daarnaast kent Den Haag nog de mogelijkheid van bijzondere bijstand voor het startpakket in de brugklas of eerste klas van het voortgezet onderwijs. Scholen stellen veelal verplicht dat kinderen sportkleding of ander schoolmateriaal aanschaffen. Ook kan het geld besteed worden aan een bureau, fiets, schooltas of computer. Voor startkosten wordt éénmalig maximaal 500,- verstrekt. b. Vergroten van participatie door minima en hun kinderen In gemeente Haarlem wordt ondersteuning op dit vlak geboden via de Haarlem Pas. De Haarlem Pas wordt in Haarlem voor de minima aangevuld met een sportcheque ad 125,-en een sportkledingcheque ad 50,- ten behoeve van hun kinderen. Haarlem biedt de pas gratis aan gezinnen met een inkomen van maximaal 115% van de bijstand aan. Dit geldt ook voor 65 plussers en hun partners van 60 jaar en ouder. (De is overigens verkrijgbaar voor alle inwoners van Haarlem, maar kost dan 37,50 per kalenderjaar; een gezinspas kost 92,50). De pashouders wordt korting geboden op tal van producten en diensten van ruim 150 restaurants, bioscopen, musea, theaters, attractieparken, winkels en sport- en cursusinstellingen in Haarlem. Met een gezinspas profiteert elk lid van het gezin van de voordelen. Mede naar voorbeeld van de Haarlem Pas is de gemeente Haarlemmermeer momenteel bezig een pilot Stadspas te starten voor sociaal/culturele activiteiten en sport. De Stadspas geldt voor minima en kent de volgende mogelijkheden: - 50 % korting met een maximum van 60,- per jaar op het lidmaatschap van een sportclub; - 1,- korting per keer (geen maximum aan verbonden) voor zwemmen; - 2,- korting bij bezoek schouwburg; - de bibliotheek is gratis. c. Gratis ID-kaarten De gemeente Heemstede verstrekt aan minima, na individuele beoordeling, bijzondere bijstand voor ID-kaarten voor personen vanaf 14 jaar. Door de invoering van de identificatieplicht is dit een onvermijdbare uitgave geworden. In 2004 werden in de gemeente Haarlemmerliede 295 ID kaarten afgegeven. Door de identificatieplicht voor burgers van 14 jaar en ouder is het aantal verstrekte ID-kaarten toegenomen; de schatting is zo n 400 ID-kaarten voor d. NIBUD-curus Omgaan met geld en de NIBUD-krant - cursus: Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) organiseert in opdracht van gemeenten een cursus Omgaan met geld. De cursus is in de eerste plaats bestemd voor mensen met een laag inkomen, doch ook mensen met een wat hoger inkomen kunnen aan de cursus meedoen. Deelname aan de cursus is gratis. Aan het eind van de cursus krijgt de deelnemer een certificaat en een bonus van 75,- als vijf van de zes lessen zijn bijgewoond en het daarbij behorende huiswerk is gemaakt. - krant: Het NIBUD geeft ook periodiek een krant uit waarin aandacht en tips voor het omgaan met geld worden gegeven. De gemeente kan zich hierop voor een aantal exemplaren abonneren

6 en deze verstrekken aan de cliënten. De prijs is 47,50 bij 25 stuks en 147,50 bij 100 stuks. Uiteraard is het NIBUD op haar internet-site voor iedereen bereikbaar voor adviezen en berekeningen. Voorstel individuele bijstand: Uit de hierboven geschetste mogelijkheden voor minimabeleid op individuele basis kiezen wij voor een tegemoetkoming aan minima en hun kinderen bij het lidmaatschap van een sportclub en een tegemoetkoming voor de aanschaf van sportkleding. De Haarlem Pas biedt op zich bredere mogelijkheden voor ondersteuning (sociaal-cultureel; cursussen etc.), maar wij willen aansluiting hierbij overwegen zodra de beoogde samenwerking met andere gemeenten op het beleidsterrein sociale zaken een feit is. Met meerdere afnemers kan een beter contract worden gesloten met Haarlem. De ook genoemde kortingen per activiteit brengen veel administratieve rompslomp met zich mee en de afhandeling kost veel ambtelijke tijd; dit heeft niet onze voorkeur. Wij willen wel de NIBUD-krant beschikbaar stellen voor onze cliënten. KOSTEN Naast de voortzetting van het bestaande beleid kiezen wij voor drie aanvullende maatregelen: 1. Een zorgtoeslag van 200,- voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Iedereen die aan één van de eerder genoemde criteria voldoet komt in aanmerking voor de zorgtoeslag. Het is een categoriale regeling waardoor de uitvoeringskosten laag zijn. Een aanvrager hoeft alleen aan te tonen dat hij of zij voldoet aan de doelgroepcriteria. 2. Een tegemoetkoming voor alle minima en hun kinderen bij het lidmaatschap van een sportclub en bij de aanschaf van sportkleding. Men voldoet aan de doelgroep als het inkomen maximaal 115% van het minimumloon is. Het is een individuele regeling; een aanvrager moet aantonen de kosten te hebben gemaakt. Wij stellen voor 75,- te vergoeden voor de lidmaatschap van een sportclub en 50,- voor sportkleding. 3. De NIBUD-krant beschikbaar stellen voor onze cliënten. De geschatte uitgaven van het huidige beleid en de aanvullende maatregelen zijn de volgende. : Huidig beleid: - Kwijtschelding ,- begrotingspost belastingen ( ,-) - Langdurigheidstoeslag 4.000,- inkomensdeel WWB ( ,-) - Schuldhulpverlening ,- inkomensdeel WWB/ en post bijzondere bijstand ( ,-) - Bijzondere bijstand ,- post bijzondere bijstand ( ,-) Deze kosten zijn in de begroting 2005 opgenomen. Zorgtoeslag voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen: Bij 50 aanvragen en een zorgtoeslag ad 200,- per huishouden bedragen de uitgaven ,-. Het is overigens moeilijk precies in te schatten in welke mate van het aanvragen van de zorgtoeslag gebruik zal worden gemaakt. 1 Het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening is dit jaar (stand juni 2005) aanmerkelijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 2 Bij de bijzondere bijstand is uitgegaan van de gebruikelijke aanvragen en de aanvullende maatregelen, hoewel dit in feite veelal ook aanvragen bijzondere bijstand zijn.

7 Tegemoetkoming lidmaatschap sportclub en sportkleding: Bij 50 aanvragen voor zowel lidmaatschap als kleding komen de uitgaven op 6250,-. NIBUD-krant: De NIBUD-krant kost in een oplage van 100 stuks 147,50. Deze kosten kunnen worden betaald uit de begrotingspost abonnementen. In de begroting voor 2005 is ,-- voor minimabeleid opgenomen. Voor de resterende 6.250,-- wordt krediet gevraagd. De aanvullende maatregelen kunnen vooralsnog binnen de huidige formatie worden uitgevoerd. COMMUNICATIE Voor het bekendmaken van de (nieuwe) onderdelen van het minimabeleid aan de inwoners kunnen we (een aantal maal) gebruik maken van de gemeentelijke bekendmakingen. Na de vaststelling door de gemeenteraad kan de lokale pers er wellicht een artikel aan wijden. De burger zal ook via de gemeentelijke website informatie verstrekt worden. De minima die op enigerlei wijze als zodanig bekend zijn bij de afdeling bewonerszaken, dan wel de afdeling middelen, zullen van het pakket aan mogelijkheden op de hoogte worden gebracht. Sinds kort kunnen minima zoals gekorte AOW-ers via het Inlichtingenbureau getraceerd worden. Wij zullen ook van deze mogelijkheid gebruik maken. INGANGSDATUM Wij stellen voor de aanvullende maatregelen van het minimabeleid onmiddellijk na vaststelling door de gemeenteraad in werking te laten treden zodat de inwoners ook nog voor het jaar 2005 van de nieuwe mogelijkheden gebruik kunnen maken. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Juni 2005.

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel

Bijlage bij raadsvoorstel Bijlage bij raadsvoorstel Inleiding De PvdA De Marne heeft via een initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 22 november 2005 het college gevraagd aanvullend minimabeleid te formuleren. Dit voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdst uk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a) wet: De Participatiewet; b) maatschappelijke participatie: het deelnemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS Het college heeft in zijn vergadering van 30 september de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Deze beleidsregels

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/308

Raadsvoorstel 2004/308 Raadsvoorstel 2004/308 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Datum 14 september 2004/25914 Inleiding Bij de parlementaire behandeling van de Wet werk en bijstand (WWB) is nadrukkelijk

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 27 mei 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008

AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008 Nr. 2007020172 AFSTEMMING MINIMABELEID IASZ ingaande 1 januari 2008 1. Inleiding Op 1 april 2006 is de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) van start gegaan. De IASZ is belast met de uitvoering

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nummer 189 ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling

I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling I-SZ/2014/1811 / RIS 2015-109 (Bijlage 1) Regeling Maatschappelijke Participatie 2015 . Deze regeling heeft tot doel de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen te stimuleren.

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk)

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Minimaregelingen nader bekeken Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Presentatie gemeenteraad 27 november 2008 Aanleiding Relatief veel niet-gebruik Maar: hoeveel gebruik dan? Veel verschillende

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014

Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Verordening minimaregelingen gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanspraak: het recht van belanghebbende op de vergoeding participatiekosten

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : Agendapunt : Voorstelnummer : Portefeuillehouder : J. Vos Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid

Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer 2003001074 opsteller advies H. Roodenburg telefoonnummer 010-5931531 paraaf chef/sectorhoofd paraaf sectorcontroller medeparaaf

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 januari 2011 Agendapuntnummer : I, punt 10 Besluitnummer : 224 Portefeuillehouder : Wethouder Liesbeth Koster Aan de gemeenteraad Onderwerp: Met dit voorstel

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; Verordening activiteitenbijdrage 2013-A kenmerk 106100 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g,

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

NOTA GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

NOTA GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID NOTA GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Gemeente Hoogeveen Afdeling Mens en Werk November 2006 Voorwoord Het armoedebeleid is en blijft een onderwerp van gesprek zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. Bij

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie

Verordening maatschappelijke participatie Verordening maatschappelijke participatie 2013-2014 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juli 2013 Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g en

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009

Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008 BESLUIT Vast te stellen de hierna volgende

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; overwegende dat het van

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Kinderen doen mee 2012

Kinderen doen mee 2012 Kinderen doen mee 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Voerendaal, d.d. 25 september 2006 Nummer 2006/8/10 Portefeuillehouder H.M.H. Bressers Sector

Voerendaal, d.d. 25 september 2006 Nummer 2006/8/10 Portefeuillehouder H.M.H. Bressers Sector G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 25 september 2006 Nummer 2006/8/10 Portefeuillehouder H.M.H. Bressers Sector Bedrijfsvoering Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product Werk,

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Nota van B&W. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode.

Nota van B&W. Voorafgaand aan de vorming van een nieuw minimabeleid zenden wij u hierbij de rapportage over voorgaande periode. Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. R. Kooijman Telefoon 5114147 E-mail: rkooijman@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. 2007/ 130378 Bijlagen A,B kopiëren Onderwerp Evaluatie Minimabeleid 2004-2006

Nadere informatie

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Voorzieningen voor kinderen basisonderwijs en voortgezet onderwijs Deelverordening Maatschappelijke Participatie. De raad van de gemeente Noordwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012

Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2012 De raad van de gemeente Montfoort, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onder g, artikel 8 lid 2 onder d, artikel 35 lid 5 van de Wet werk en

Nadere informatie