Belastingwetgeving 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingwetgeving 2011"

Transcriptie

1 Belastingwetgeving 2011 Aruba, Curaçao, Sint Maarten & de BES-eilanden Uitgegeven door Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services Onder redactie van P.H. Arets, LLM daarin bijgestaan door mr. drs. C.R.C. Hooftman beiden werkzaam bij KPMG Tax & Legal Services Curaçao en drs. A.S. Lew Jen Tai werkzaam bij KPMG Tax & Legal Services Aruba I

2 II

3 VOORWOORD Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van belangrijke staatkundige veranderingen die met name hebben plaatsgevonden in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. De nieuwe autonome status voor het land Curaçao, het land Sint Maarten en de nieuwe status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenaamde BES-eilanden ) als openbare lichamen binnen het Nederlandse staatsbestel hebben gezorgd voor velerlei aanpassingen in de wetgeving van de diverse onderdelen van het Koninkrijk. De verwachting is dat de gevolgen van in elk geval in de nabije toekomst nog luid zullen doorklinken in de wet- en regelgeving binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Genoemde gevolgen hebben eveneens hun stempel gedrukt op de samenstelling van deze nieuwe uitgave van de belastingwettenbundel. De bundel 2011 bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat de belangrijkste belastingwetgeving voor Curaçao en Sint Maarten. Deze komen nagenoeg overeen waardoor de samenstellers ervoor hebben gekozen deze bijeen te houden. Het tweede deel is gewijd aan de BES-eilanden. De wet- en regelgeving omtrent de rijksbelastingen die door Nederland in de BES-eilanden zullen worden geheven ten behoeve van deze drie eilanden is aanzienlijk in omvang toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Om die reden is er voor gekozen aan deze belastingen meer aandacht te besteden. Het laatste deel bevat de belangrijkste belastingwetgeving voor Aruba. De gebruikers van de vorige edities van de wettenbundels van Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services zullen ongetwijfeld direct opmerken dat er behalve de nieuwe indeling nog een belangrijke wijziging in de opmaak is doorgevoerd: om binnen de diverse verordeningen de toegankelijkheid van de wetgeving te verbeteren en het zoekwerk naar specifieke artikelen te beperken, is er voor gekozen om zoveel mogelijk trefwoorden in de kantlijn op te nemen. We vertrouwen er op dat de wettenbundel 2011 hierdoor efficiënter zal zijn in het gebruik. De Publicatiebladen zijn bijgewerkt tot en met 31 december en de wettenbundel biedt daarmee een duidelijk overzicht van de meest relevante fiscale regelgeving per 1 januari Achter in de bundel is wederom het Fidemecum opgenomen met diverse bedragen, percentages en overige informatie voor de dagelijkse praktijk. De voorloper van deze uitgave verscheen voor het eerst in 1974 en heeft sindsdien goede diensten bewezen aan velen in de Nederlands-Antilliaanse gemeenschap en daarbuiten die vanwege hun beroep, studie of anderszins op de hoogte dienen te zijn van de belastingwetgeving in de Nederlandse Antillen. Dertig jaar lang heeft de heer mr. F. Metry gezorgd voor het bijhouden van de wijzigingen. Sinds de overdracht van zijn werkzaamheden aan Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services in 2004 wordt de belastingwetgeving jaarlijks uitgebracht. Aan de samenstelling van deze teksteditie is de uiterste zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat er onbedoeld een omissie heeft plaatsgevonden. Wij houden ons daarom van harte aanbevolen voor uw op- en/of aanmerkingen over de selectie en inhoud van de bundel. Het bestuur van de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services is erkenning verschuldigd aan de samenstellers van de 2011 wettenbundel, te weten Paul Arets, die dit keer de eindverantwoordelijkheid voor de redactie van de bundel op zich heeft genomen, daarin bijgestaan door Carmen Hooftman en Anushka Lew Jen Tai. 1 Een voorbehoud dient hier te worden gemaakt voor het mogelijk niet verwerkt zijn van wetgeving die wel in 2010 tot stand is gekomen, maar niet is opgenomen in Publicatiebladen die vóór 1 januari 2011 zijn verschenen. Mogelijk hierdoor ontstane hiaten zullen worden opgevangen door die wetgeving alsnog te publiceren op het publiekelijk toegankelijke gedeelte van onze website: Overigens geldt ditzelfde voor wet- en regelgeving die in verband met de bereikte omvang van de bundel niet in de 2011-editie is opgenomen. III

4 Wij wensen u een nuttig en aangenaam gebruik toe van de voor u liggende bundel. Namens het bestuur van de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services, Ralph Palm, Wendell Meriaan en Harry Canters Curaçao, Januari 2011 Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin aanvaarden de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services en de samenstellers generlei aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden van welke aard dan ook. Niets van het redactionele gedeelte van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services. IV

5 INHOUDSOPGAVE Curaçao en Sint Maarten 1. Formeel belastingrecht - Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (Curaçao) 1 - Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur (Sint Maarten) 10 - Algemene landsverordening Landsbelastingen 17 - Aanschrijving inzake artikel 12, tweede lid, ALL Ministeriële beschikking proceskostenvergoeding bezwaarfase belastingzaken 42 - Ministeriële beschikking administratieve boeten 44 - Aanschrijving inzake boetebeleid voor winstbelasting van 19 februari Beschikking uitstel uitspraak 49 - Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 51 - Landsverordening op het beroep in belastingzaken Voorkoming van dubbele belasting en informatie-uitwisseling - Belastingregeling voor het Koninkrijk 59 - Protocol inzake de overmaking van belastingopbrengst door Nederland aan de NA met betrekking tot in het jaar 2001 genoten deelnemingsdividend 79 - Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn 80 - Landsverordening houdende bepalingen tot voorkoming van dubbele belasting 82 - Rijkswet administratieve bijstand douane 83 - Uitvoeringsbeschikking artikel 13 Rijkswet administratieve bijstand douane 90 - Overzicht Belastingverdragen van de Nederlandse Antillen 91 - Verdrag inzake het vermijden van dubbele belasting tussen de Nederlandse Antillen en het koninkrijk Noorwegen 92 - Verdrag inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen tussen de Nederlandse Antillen en Australië Inkomstenbelasting - Landsverordening op de inkomstenbelasting Beschikking ex-patriates Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake de Ministeriële Beschikking d.d. 16 oktober Beschikking ex-patriates Sint Maarten Aanschrijving inzake loongrens ex-patriates Standaardvoorwaarden geruisloze inbreng IB-onderneming Aftrekregeling voor een specifieke categorie buitenlandse belastingplichtigen Ministeriële beschikking kindertoeslag ongehuwde ouder Ministeriële beschikking werkkleding Ministeriële beschikking uitstel van betaling aanmerkelijk belang Interne mededeling van de inspecteur met betrekking tot rente begrepen in kapitaalverzekeringen Brief van de directeur met betrekking tot de aftrek van premie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Aanschrijving van de Directeur der Belastingen inzake investeringsaftrek ingeval toepassing van vervangingsreserve Brief van de directeur met betrekking tot inkomsten in natura 183 V

6 - Brief van de directeur met betrekking tot gefacilieerde aandelenruil bij inbreng van aandelen in een holding (Gietel-ruling) Brief van de Minister van Financiën inzake de fiscale behandeling inkomen in natura van de gouverneur en de gezaghebbers Aanschrijving van de directeur inzake fictief rendement Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake hypotheekrente Aanschrijving inzake de certificering van aanmerkelijk belang aandelen Loonbelasting - Landsverordening op de Loonbelasting Beschikking vaste vergoedingen Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting Beschikking pensioenen Ministeriële beschikking fooien Brief van Inspecteur inzake dubbele dienstbetrekking medewerkers trustkantoren Aanschrijving ziektekosten gepensioneerden Beschikking grote evenementen Fringe Benefits, uitvoeringsbeleid voor de Loonbelasting en premies AOV/AWW en AVBZ 2000 (door de BAB) Dividendbelasting - Landsverordening op de dividendbelasting Spaarvermogensheffing - Landsverordening spaarvermogensheffing Winstbelasting (NFR) - Landsverordening op de winstbelasting Ministeriële beschikking standaardvoorwaarden fiscale eenheid Beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting Beleidsregels standaardvoorwaarden geruisloze bedrijfsfusie Aanschrijving investeringsaftrek Aanschrijving Beleggingsinstelling en Vrijgestelde Vennootschap Ministeriële beschikking rulingbeleid winstbelasting Landsverordening op de scheepstonnagebelasting Winstbelasting (offshore) - Overgangsregeling offshorevennootschappen Landsverordening op de winstbelasting 1940 zoals deze luidde op 31 december Overgangs- en slotbepalingen uit voorafgaande wijzigingslandsverordeningen Garantieverordening artikel 9A Garantieverordening Winstbelasting Garantieverordening Winstbelasting Beschikking gedragscode informatieverschaffing winstbelasting Faciliteitenwetgeving - Landsverordening ter bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw Aanschrijving inzake de bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen Landsverordening renovatie hotels Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling 372 VI

7 - Landsverordening economische zones Landsbesluit economische zones Landsbesluit instellen tweede economische zone Aanschrijving fiscaal transparante samenwerkingsverbanden Omzetbelasting - Landsverordening omzetbelasting Beschikking ontheffing factureringsplicht omzetbelasting Ministeriële beschikking met algemene werking ter uitvoering van art. 4, lid Beschikking vrijstelling omzetbelasting interinsulaire leveringen Beschikking vrijstelling omzetbelasting donorprojecten Beschikking vrijstelling omzetbelasting medische en paramedische diensten Beschikking exportvrijstelling omzetbelasting Kleine ondernemersregeling omzetbelasting Beschikking voorwaarden vrijstelling omzetbelasting inzake invoer door ondernemers Beschikking vrijstelling omzetbelasting UUP Aanschrijving inzake overgangsregeling bedrijven met een landsbesluit op basis van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting betreffende handelingen inzake waardepapieren en de overdracht van een onderneming Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake casinospelen Aanschrijving inzake levering van goederen, die vervaardigd zijn door de lokale industrie Aanschrijving inzake leveringen van bevoorradingsgoederen aan schepen Aanschrijving inzake specificatie van het begrip goederen voor de toepassing van de omzetbelasting Aanschrijving inzake Vrijstelling IRUP Aanschrijving inzake lokaal geproduceerde verpakkingsmiddelen Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake van prestaties door en aan Vrijgestelde Vennootschappen Aanschrijving inzake samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting van materialen en benodigdheden, die naar aard en bestemming uitsluitend in ziekenhuizen worden gebruikt Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake van de levering van water, elektriciteit en gas Aanschrijving inzake verlenging Asinaregeling lokale industrie Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting betreffende grote toeristische projecten Belasting op bedrijfsomzetten - Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten Landsverordening van de 29ste december 2010 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten Beschikking vaststelling voorwaarden verbonden aan de vrijstelling inzake interinsulaire leveringen Beschikking vaststelling voorwaarden vrijstelling bij levering onroerende zaken Beschikking vaststelling nadere regels inzake factuurstelsel BBO Beschikking vrijstelling BBO medische beroepsbeoefenaren Beschikking Vrijstelling BBO economische en organisatorische verwevenheid Beschikking beperking vrijstelling BBO economische zones Beschikking vrijstelling belasting bedrijfsomzetten donorprojecten 48 - Aanschrijving inzake van leveringen van bevoorradingsgoederen aan VII

8 schepen en het verrichten van diensten door tussenpersonen ten behoeve van schepen Aanschrijving inzake van prestaties door en aan Vrijgestelde Vennootschappen Aanschrijving inzake handelingen inzake waardepapieren en de overdracht van een onderneming Aanschrijving inzake de definitie exportondernemer in de zin van de BBO Aanschrijving van inzake de heffing van belasting op bedrijfsomzetten ter zake van de levering van water, elektriciteit en gas Successiebelasting - Successiebelastingverordening Besluit uitvoering artikel Grondbelasting - Grondbelastingverordening Rechtsverkeerbelastingen - Overdrachtsbelastingverordening Volksverzekeringen - Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering Landsbesluit uitbreiding en beperking verzekeringsplicht Ministeriële beschikking ter uitvoering van Landsbesluit uitbreiding en beperking verzekeringsplicht Landsbesluit inzake herleidingsregels Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten Landsbesluit beperking kring van verzekerden AVBZ Werknemersverzekeringen - Landsverordening Ziekteverzekering Landsbesluit ZV inzake waardering kost en inwoning Landsverordening Ongevallenverzekering Gevarenklassenbesluit Ongevallenverzekering Landsbesluit Ongevallenverzekering inzake waardering kost en inwoning Cessantialandsverordening Invordering - Landsverordening op de invordering van directe belastingen Landsbesluit inhouding inkomstenbelasting landsambtenaren Invorderingverordening Curaçao Invorderingverordening Bovenwindse eilanden (Sint Maarten) Landsverordening dwanginvordering Kostenbesluit invordering belastingen Douane - Algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van de algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van art 195 van de algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van art 260 van de algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van art 260 van de algemene verordening I.U. en D VIII

9 - Certificatenbeschikking E.E.G Landverordening in- en uitvoer Landsverordening tarief van invoerrechten Uitvoeringsbeschikking LVTI Accijnzen - Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine Regeling bijzonder invoerrecht op benzine Bovenwindse eilanden (St Maarten) Landsverordening accijns op bier Landsverordening accijns van sigaretten Landsbesluit accijnszegels Gedistilleerdverordening Besluit ter uitvoering van art 5 & 8 van de Gedistilleerdverordening Landsverordening op distilleerderijen Besluit ter uitvoering van art 16 van de Landsverordening op distilleerderijen Fidemecum Curaçao - Tarieven Inkomstenbelasting (IB) Tarieven en uitkeringen AOV/AWW Tarieven AVBZ Tarieven Ziekteverzekering (ZV) Tarieven Ongevallenverzekering (OV) Tarief Cessantia Tarieven Successiebelasting (SB) Opcenten IB, WB & GB Afschrijvingsbeleid IB & WB 823 Sint Maarten - Tarieven Inkomstenbelasting (IB) Tarieven en uitkeringen AOV/AWW Tarieven AVBZ Tarieven Ziekteverzekering (ZV) Tarieven Ongevallenverzekering (OV) Tarief Cessantia Tarieven Successiebelasting (SB) Opcenten IB, WB & GB Valutakoersen 827 BES-eilanden 21. Voorkoming van dubbele belasting - Belastingregeling voor het land Nederland Besluit ter voorkoming van dubbele belasting BES Invoeringswet fiscaal stelsel BES - Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES Belastingwet BES - Wet belastingwet BES Regeling tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES Besluit bestuurlijke boeten BES 945 IX

10 24. Inkomstenbelasting - Wet inkomstenbelasting BES Regeling ex-patriates 1998 BES Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES Regeling werkkleding Loonbelasting - Wet loonbelasting BES Vaststelling van de Uitvoeringsregeling loonbelasting BES Regeling vaste vergoedingen BES Regeling pensioenen BES Volksverzekeringen - Wet algemene ouderdomsverzekering BES Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES Regeling volksverzekeringen BES Besluit zorgverzekering BES Werknemersverzekeringen - Wet ziekteverzekering BES Wet ongevallenverzekering BES Cessantiawet BES Regeling van de Minister tot de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES en het maximum dagloon voor de Wet ziekteverzekering BES Douane- Accijnswet - Wet Douane- en Accijnswet BES Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES 1212 Aruba 29. Formele bepalingen - Algemene landsverordening belastingen Ministeriële regeling t.u.v. artikel 3b lid 3 ALB (identiteit aandeelhouders bij transparante vennootschappen) Brief inzake toelichting op artikel 3b lid 3 ALB Ministeriële regeling t.u.v. artikel 30 onderdeel b ALB (tegemoetkoming overdrachtsbelasting) Landsbesluit met zondagen gelijkgestelde dagen Boetebeleid Belastingdienst Aruba Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening Landsverordening beroep in belastingzaken Landsbesluit ter uitvoering van artikel 11, vierde lid, van de Landsverordening beroep in belastingzaken 1294 X

11 30. Voorkoming van dubbele belasting en informatie-uitwisseling - BRK, gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn en de Rijkstwet administratieve bijstand douane Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven werkkrachten Brieven inzake dividendbelasting en BRK Landsverordening voorkoming dubbele belasting Landsbesluit voorkoming dubbele belasting Overzicht belastingverdragen van Aruba Verdragen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen tussen Aruba en Finland Inkomstenbelasting - Landsverordening inkomstenbelasting Overgangsbepalingen inzake de verwerving van bedrijfsmiddelen, verruiming van de giftenaftrek, alsmede wijziging accijnsbedragen en invoerrechten tarieven Regeling aanwijzing instellingen 2009 in verband met giftenaftrek Regeling extra kinderaftrek studerende kinderen Loonbelasting - Landsverordening Loonbelasting Regeling algemene voorschriften onbelaste kostenvergoedingen Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden Gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting Regeling voorschriften loonbelastingheffing De aanschrijving inzake pensioenen van mei Reparatietoeslag - Landsverordening reparatietoeslag Dividendbelasting en imputatiebetaling - Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling Overgangsbepaling opgenomen in de Invoeringsverordening BBO, aanbrengen correcties en herstel omissie Ministeriële beschikking erkende effectenbeurzen Regeling dividendnota en teruggaafdividendbelasting aan niet aan winstbelasting onderworpen lichamen) Landsbesluit aanwijzing activiteiten imputatie-vennootschap Landsbesluit t.u.v. artikel 19, tweede lid, onderdeel d, ten 1 (vereisten jaarrekening van een imputatie-vennootschap) Landsbesluit t.u.v. artikel 19, tweede lid, onderdeel d, ten 2 (vereisten deskundigen) Ministeriële regeling t.u.v. artikel 22, lid Winstbelasting - Landsverordening winstbelasting Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba vrijgestelde vennootschap Concept beleid negatieve vaste inrichting verklaring Voorwaarden Joint Venture (2006) 1411 XI

12 36. Faciliteitenwetgeving - Landsverordening vrije zones Landsbesluit bijzondere voorschriften vrije zones Landsbesluit vrije zoneterreinen Belasting op bedrijfsomzetten - Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten Ministriële regeling t.u.v. artikel 1, lid 4 (fiscale eenheid) Ministriële regeling t.u.v. artikel 8, lid 3 (voorwaarden voor verlaagd tarief) Beleid inzake de artikelen 11, lid 1, sub d en sub e Ministriële regeling t.u.v. artikel 12, lid 1, onderdeel f (vrijgestelde handelingen kredietinstelling) Ministriële regeling t.u.v. artikel 12, lid 4 (vrijgestelde omzet instellingen van charitatieve, culturele, godsdienstige of sportieve aard) Ministriële regeling t.u.v. artikel 12, lid 5 (vrijstelling onderwijs en opleidingen en beroepen in medische en sociale zorg) Ministriële regeling t.u.v. artikel 17, lid 2 (vasstelling toeslag AOV-pensioengerechtigden) Successie - Landsverordening successiebelasting Landsbesluit, h.a.m., t.u.v. de Landsverordening successiebelasting Grondbelasting - Landsverordening grondbelasting Rechtsverkeer belastingen - Overdrachtsbelastingverordening Ministriële regeling t.u.v. artikel 30, onderdeel b ALB Logeerbelasting - Landsverordening logeerbelasting Volksverzekeringen - Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 43 AOV Landsbesluit t.u.v. artikel 5, leden 3 en 4 AOV (uitbreiding en beperking verzekeringsplicht) Ministeriële regeling t.u.v. artikel 2 onderdeel c van het Landsbesluit uitbreiding en beperking verzekeringsplicht Landsbesluit t.u.v. artikel 4, lid 1 AOV en artikel 5, lid 1 AWW Landsbesluit t.u.v. artikel 8, lid 2, onderdeel a, sub 2 AOV Landsbesluit t.u.v. artikel 8, lid 7 AOV Landsbesluit t.u.v. artikel 26, lid 7 AOV en artikel 29, lid 7 AWW Landsbesluit inkomensgrens AZV en glijdende schaal premies AZV/AOV/AWW Landsbesluit premieplicht inwonende dienstboden Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 6, lid 4 AWW Landsbesluit t.u.v. artikel 42 AWW Landsverordening algemene ziektekostenverzekering Landsbesluit aanwijzing van representatieve organisaties van werkgevers, van werknemers onderscheidelijk van beroepsbeoefenaren Inschrijvingsbesluit AZV Restitutiebesluit AZV 1542 XII

13 - Landsbesluit aanwijzing inhoudings- en toeslagplichtige instanties Artikel 17 van de Landsverordening BBO (toeslag AOV-pensioengerechtigden) Werknemersverzekeringen - Landsverordening ziekteverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 2, lid 5 ZV (waardering kost en inwoning) Landsbesluit t.u.v. artikel 13 ZV Landsbesluit t.u.v. artikel 13 ZV en artikel 13 OV Landsbesluit invordering premie ziekteverzekering Landsverordening ongevallenverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 2, lid 5 OV (waardering kost en inwoning) Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 13 OV Landsbesluit t.u.v. artikel 13 OV Cessantiaverordening Landsbesluit t.u.v. artikel 7, lid 1 Cessantiaverordening Invordering - Landsverordening invordering directe belastingen Landsbesluit houdende voorschriften op het inhouden van de inkomstenbelasting op de inkomsten, door ambtenaren en pensioengenietenden als zodanig genoten Landsverordening, houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen Landsbesluit t.u.v. artikel 9, lid 1 van de Landsverordening, houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek Deviezen - Landsverordening deviezenprovisie Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling Landsverordening deviezenverkeer Landsbesluit Financiële sancties Irak en Koeweit Landsbesluit Financiële sancties Servië en Montenegro Bekendmaking Centrale bank van Aruba inzake het deviezenverkeer 02/K Douane - Landsverordening in-, uit- en doorvoer Landsbesluit in-, uit- en doorvoer Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 3 LIUD (Gouverneur) Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 5 LIUD (Rode Kruis) Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 5 LIUD (EU) Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 5 LIUD (EU) Vrijstellingenbesluit Landsbesluit t.u.v. artikel 260 LIUD Landsbesluit doorvoer accijnsgoederen en sigaretten Eenvormige landsverordening geharmoniseerd system Landsverordening tarief van invoerrechten Retributie- en legesbesluit Inspectie der invoerrechten en accijnzen 1689 XIII

14 47. Accijnzen - Landsverordening accijns op sigaretten Landsbesluit accijnszegels Landsverordening accijns op gedistilleerd Landsbesluit t.u.v. artikelen 5, 8 en 18 van de Landsverordening accijns op gedistilleerd Landsverordening accijns op bier Landsverordening accijns minerale oliën Landsbesluit t.u.v. artikel 1a van de Landsverordening bijzondere invoerrecht benzine Fidemecum - Tarieven Inkomstenbelasting (IB) / Loonbelasting (LB) Tarieven Reparatietoeslag Tarieven en uitkeringen AOV/AWW Tarieven AZV Tarieven Ziekteverzekering (ZV) Tarieven Ongevallenverzekering (OV) Tarief Cessantia Tarieven Successie- en schenkingsrecht 1735 XIV

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

2014 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 november 2014 houdende instelling van een heffing ten behoeve van het Algemeen Fonds Ziektekosten, alsmede daarmee samenhangende regels (Landsverordening

Nadere informatie

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

MvM URLB 2001. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 MvM URLB 2001 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (tekst 2011 - bijgewerkt voor http://www.loonheffing.nl/) Vastgesteld op 20 december 2000, nr. WDB 2000/955M, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële

Nadere informatie

Ondernemen op Curaçao

Ondernemen op Curaçao Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar

Nadere informatie

IN5HOUDSOPGAVE Directieverslag... 3 1. Inleiding... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. FONDSEN... 13

IN5HOUDSOPGAVE Directieverslag... 3 1. Inleiding... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. FONDSEN... 13 Pagina 1 IN5HOUDSOPGAVE Directieverslag... 3 1. Inleiding... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. FONDSEN... 13 3.1 Ziekte- en Ongevallenfonds... 13 4. VOORUITZICHTEN... 18 5. SLOT... 19 CONTROLE verklaring... 20

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 753 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Selectielijst Belastingregio s

Selectielijst Belastingregio s Selectielijst Belastingregio s Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/regio s ( Blauwe processen)

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Wonen & kopen op Curaçao. 4. Aankoop van onroerend goed op Curaçao; de oriëntatiefase

Wonen & kopen op Curaçao. 4. Aankoop van onroerend goed op Curaçao; de oriëntatiefase Wonen & kopen op Curaçao Inhoudsopgave 1. 2. Beknopte geschiedenis van Curaçao 3. Curaçao in vogelvlucht Ligging en geografie Oppervlakte van de eilanden Klimaat De naam Curaçao De vlag van Curaçao Landschap,

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014)

33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) 33 950 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) Nr. 3 Memorie van toelichting 1 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN...2 1. Inleiding...2 2. Toelichting op enkele wijzigingen...2

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Wet inkomstenbelasting 2001... 3 2.1.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 203) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie