Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek."

Transcriptie

1 Zorg Verzekerd De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Den Haag, 12 december 2005

2 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter werkgroep... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Hoofdstuk 2 Overgang naar de nieuwe Zorgverzekeringsw et Inleiding Onverzekerden: kwantitatief en kwalitatief Negatieve optie Voorlichting en opsporing specifieke doelgroepen Ondernomen acties Monitoring en nazorg Buitenland Illegalen Conclusie...12 Hoofdstuk 3 Voorkomen ontstaan nieuwe onverzekerden binnen bestaande wettelijke kaders Inleiding Minderjarigen Bewust onverzekerden Wanbetalers en oplossingsrichtingen Uitschrijvingsbewijs met begeleidend schrijven overleggen Lijst met wanbetalers Automatische incasso Bijstandsgerechtigden en oplossingsrichtingen Signalering betalingsachterstand via Inlichtingenbureau Zorgtoeslag rechtstreeks overmaken aan gemeenten Zorgtoeslag rechtstreeks overmaken aan zorgverzekeraar Inhouding premie door gemeenten op bijstandsuitkering Collectieve (aanvullende) zorgverzekering Minima Kwetsbare groepen en oplossingsrichtingen Dak - en thuislozen Signalering betalingsachterstand via Inlichtingenbureau Vergroten postadressenregeling Basisbankrekening Inrichten van ondersteuningspunten Toepassing van bestuurlijke boete uitstellen voor kwetsbare groepen Zorgtoeslag rechtstreeks overmaken naar zorgverzekeraar Blanco aanvraagformulieren zorgtoeslag Anonieme polissen Verslaafden Mentorschap of bewindvoering (Ex-)gedetineerden en oplossingsrichtingen Informeren over activering opgeschorte zorgverzekering premiebetaling ex-gedetineerde Overgangsproblematiek Verdragsgerechtigden Ambtshalve inschrijving CVZ Conclusie...37 Hoofdstuk 4 Maatregelen buiten het bestaande wettelijke kader Inleiding Monitoren Monitoring door CBS Thema monitoring Actieve opsporing onverzekerden door bestandenkoppeling Verrekenen van niet-betaalde premie via verevening Leerplichtstramien Oprichten waarborgfonds Conclusie

3 Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies en aanbevelingen De periode tot en met 31 december Conclusie De periode na 1 januari 2006: maatregelen binnen het bestaande wettelijke kader Conclusie De periode na 1 januari 2006: maatregelen buiten het bestaande wettelijke kader Conclusie...55 Bijlagen:...56 Bijlage I Stuurgroep onverzekerden...56 Bijlage II Werkgroep onverzekerden...57 Bijlage III Betrokken organisaties...58 Bijlage IV Ondernomen acties...59 Bijlage V De Zwitserse en Vlaamse zorgverzekering...61 Bijlage VI Onverzekerdenkit: Baliekaart...62 Bijlage VII Onverzekerdenkit: Brochure voor een onverzekerde patiënt...65 Bijlage VIII Brochure basisbankrekening...69 Bijlage IX Lijst van afkortingen

4 Voorwoord voorzitter werkgroep Tijdens de parlementaire behandeling van onder meer de Zorgverzekeringswet is veel aandacht besteed aan onverzekerden en de problematiek die uit het onverzekerd zijn voortvloeit. Die aandacht is natuurlijk terecht. Het voorkomen van onverzekerden is van groot maatschappelijk belang. Dat geldt niet alleen onder het huidige systeem van de Ziekenfondswet maar ook onder het systeem van de Zorgverzekeringswet. Misschien moet ik zeggen vooral onder de Zorgverzekeringswet omdat een aantal organisaties vreest dat het aantal onverzekerden schrikbarend zal toenemen. Al voordat de Zorgverzekeringswet in werking is getreden, circuleren allerlei aantallen variërend van tot à personen. Medio juli 2005 heb ik de opdracht gekregen om een departementale werkgroep samen te stellen bestaande uit mensen van verschillende directies binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die beleidsinhoudelijk bij het onderwerp onverzekerden betrokken zijn, en uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het College voor zorgverzekeringen en Zorgverzekeraars Nederland. Ten einde richting te geven aan het door de werkgroep op te stellen rapport en zodoende te zorgen voor bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is medio september tevens een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de meest bij het onderwerp van onverzekerden betrokken veldpartijen. De werkgroep had als taakopdracht om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat er nieuwe (groepen van) onverzekerden gaan ontstaan. Daarnaast diende te worden voorzien in een monitoringssysteem waaruit kwantitatieve en kwalitatieve informatie over onverzekerden in beeld kon worden gebracht. Tenslotte diende de werkgroep aandacht te besteden aan de twee bestaande instrumenten die een mogelijkheid bieden om de kosten van aan onverzekerden geleverde zorg gedeeltelijk te vergoeden, te weten de Stichting Koppeling en de CTG - beleidsregel dubieuze debiteuren. De werkgroep heeft zich voor haar informatie gewend tot tal van koepelorganisaties en belangenorganisaties in het veld. Het onderhavige rapport is gebaseerd op de informatie die uit een veelheid van gesprekken is ontvangen. Op basis van deze informatie doet de werkgroep verschillende aanbevelingen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister zal het rapport aan beide Kamers der Staten-Generaal aanbieden en in zijn aanbiedingsbrief aangeven hoe hij omgaat met de gedane aanbevelingen. In het onderhavige rapport treft de lezer onder meer de verschillende oplossingsrichtingen aan die tijdens de parlementaire behandeling van de Zorgverzekeringswet door de Kamerleden zijn aangedragen. De bevindingen van de werkgroep en de aanbevelingen zijn neergelegd in dit rapport getiteld Zorg Verzekerd. Met deze titel heeft de werkgroep tot uitdrukking willen brengen dat het van belang is dat iemand werkelijk toegang heeft tot de fysieke zorg, dat hij dus van zorg verzekerd is. Daarnaast wordt door de titel gerefereerd aan het zorgverzekerd zijn in de zin van de Zorgverzekeringswet, dat wil zeggen aanspraak hebben op het wettelijk omschreven aansprakenpakket van de Zorgverzekeringswet. Met plezier heb ik de verschillende bijeenkomsten van de Werkgroep onverzekerden voorgezeten en deelgenomen aan de bijeenkomsten van de stuurgroep. Ook heb ik veel genoegen ontleend aan alle gevoerde gesprekken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en vertegenwoordigers van lagere overheden. Bij die gesprekken viel mij bijna altijd de enorme gedrevenheid op van de betrokken mensen. Ik denk dat de kwetsbare groepen in de samenleving zich gelukkig mogen prijzen met zulke belangenbehartigers. 4

5 Zonder namen te noemen wil ik iedereen bedanken voor de bereidwilligheid tot het leveren van inbreng voor het onderhavige rapport. Of het nu ging om het aanleveren van informatie, het meedenken over de verschillende oplossingsrichtingen of het leggen van benodigde contacten. In de regel kon ik rekenen op welwillende medewerking. Eén persoon wil ik niettemin met name bedanken in dit voorwoord voor haar bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport: Marloes Vorderman, die het secretariaat van de werkgroep heeft verzorgd. mr. Laurens C. Mineur, Voorzitter Werkgroep onverzekerden, Directie Zorgverzekeringen 5

6 Hoofdstuk 1 Inleiding Uit de Grondwet en internationale verdragen vl oeit voort dat de Nederlandse overheid zorgt voor een zorgstelsel dat Nederlanders toegang geeft tot noodzakelijke, kwalitatief goede zorg. Daarnaast is het van groot maatschappelijk belang dat alle mensen in Nederland niet verstoken zijn van noodzakelijke zorg. Op historische gronden is gekozen voor een verzekeringssysteem om de zorg financieel houdbaar te maken. Door onder andere de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de snelle medisch technologische ontwikkelingen zal de behoefte aan medische zorg de komende decennia toenemen. Om ook in de toekomst aan alle ingezetenen noodzakelijke, kwalitatief goede én betaalbare zorg te kunnen blijven bieden, is een optimaal presterend zorgstelsel noodzakelijk. De laatste jaren is echter het besef toegenomen dat de huidige organisatie en financiering van ons zorgstelsel een belemmering vormt voor een kwalitatief goede en doelmatige verlening van zorg. Door historische oorzaken kent Nederland een relatief verbrokkeld stelsel van ziektekostenverzekeringen voor noodzakelijke medische zorg. Een groot deel van de bevolking is verplicht ziekenfondsverzekerd. Een ander deel is particulier verzekerd. Tot slot bestaan er voor bepaalde groepen ambtenaren specifieke, verplichte publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen. Dit stelsel van ziektekostenverzekeringen sluit niet goed aan bij het beoogde concept van gereguleerde marktwerking waarin verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer vrijheden én meer verantwoordelijkheden krijgen. De reden daarvan is dat in het huidige stelsel verschillende en soms tegengestelde prikkels naast elkaar bestaan: - Ziekenfondsen kennen bijvoorbeeld een acceptatieplicht en zijn gericht op het contracteren van zorg voor hun verzekerden. Particuliere verzekeraars kennen echter geen acceptatieplicht en zijn van oudsher sterk op risicoselectie georiënteerd. - Ziekenfondsverzekerden kunnen desgewenst jaarlijks van verzekeraar wisselen. Voor grote groepen particulier verzekerden bestaat deze mogelijkheid niet omdat particuliere verzekeraars geen acceptatieplicht kennen. - Particulier verzekerden hebben daarentegen weer meer keuzemogelijkheden bij het verzekerde pakket dan ziekenfondsverzekerden. De Zorgverzekeringswet, die op 1 januari 2006 in werking treedt, maakt een einde aan deze verbrokkelde situatie. Deze wet creëert het noodzakelijke gelijke speelveld en zorgt bovendien voor checks en balances in de verhoudingen tussen verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In het beoogde systeem van decentrale vraagsturing dienen verzekerden zowel meer (financiële) verantwoordelijkheden als meer keuzemogelijkheden bij het bepalen van hun zorgverzekering en zorgverzekeraar te krijgen. Hierdoor worden zorgverzekeraars gestimuleerd om in onderlinge concurrentie te dingen naar de gunst van verzekerden. Door bovendien niet langer uit te gaan van de zogeheten contracteerplicht krijgen zorgverzekeraars (preciezer geformuleerd de voormalige ziekenfondsen) meer ruimte om contracten af te sluiten met zorgaanbieders die een gunstige prijs/kwaliteit-verhouding aanbieden. Dit stimuleert zorgaanbieders om meer prestatiegericht te gaan werken. Tegelijkertijd krijgen zorgaanbieders meer mogelijkheden om zorg te bieden die aansluit bij de behoefte en wensen van patiënten. De overheid blijft verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. Anders geformuleerd: het nieuwe verzekeringsstelsel dient enerzijds sociale randvoorwaarden (risicoen inkomenssolidariteit) te verankeren en anderzijds het nemen van eigen verantwoordelijkheid aan te moedigen. Gegeven deze uitgangspunten heeft het kabinet voor de volgende invulling van de Zorgverzekeringswet gekozen: - Verankering van de sociale randvoorwaarden: * Op alle Nederlandse ingezetenen rust de verplichting om zich te verzekeren tegen ziektekosten. * Tegenover deze verzekeringsplicht staat ook de plicht voor zorgverzekeraars om alle Nederlandse ingezetenen als verzekerden te accepteren voor een door de overheid vastgesteld basispakket inclusief een verbod op premiedifferentiatie is de risicosolidariteit geborgd. Het bijbehorende risicovereveningssysteem compenseert zorgverzekeraars voor verschillen in het risicoprofiel van verzekerden. 6

7 * De inkomenssolidariteit wordt vormgegeven door de invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage van verzekeringsplichtigen en de zorgtoeslag. - Meer keuzemogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en marktprikkels krijgen gestalte door: * De mogelijkheid van verzekerden om jaarlijks van verzekeraar te wisselen. * Functiegericht omschreven aanspraken. * De plicht van burgers om een zorgverzekering af te sluiten. * Een nominale premie. * Eigen betalingen. * Een risicodragende uitvoering van de verzekering * Het toestaan van het winstmotief aan verzekeraars. Een ander aspect van de Zorgverzekeringswet betreft het rechtskarakter van de verzekering. Een verzekering komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen een burger en een verzekeraar (privaatrechtelijke verzekering) of de verzekering kan van rechtswege tot stand komen (publiekrecht elijke verzekering). Het kabinet heeft gekozen voor een privaatrechtelijke vormgeving van de nieuwe zorgverzekering omdat naar het oordeel van het kabinet op die manier de gewenste helderheid van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, burgers en zorgverzekeraars het beste tot haar recht komt. Burgers zijn verplicht een zorgverzekering bij een verzekeraar af te sluiten. Niettemin kunnen mensen toch onverzekerd zijn. Of omdat zij er bewust voor kiezen geen zorgverzekering af te sluiten of omdat zij niet of minder goed in staat zijn om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Zoals vastgelegd in de Koppelingswet van juli 1998 en de Vreemdelingenwet 2000 hebben vreemdelingen zonder wettelijke verblijfsstatus (illegalen) geen recht op voorzieningen en geen toegang tot de sociale ziektekostenverzekeringen. Zij hebben echter wel recht op medisch noodzakelijke zorg. Het onverzekerd zijn van (groepen) mensen is om meerdere redenen ongewenst: - In de Zorgverzekeringswet zijn door middel van de verzekeringsplicht en de inkomensafhankelijke bijdrage de risico- en inkomenssolidariteit geborgd. Indien een substantieel aantal mensen zich niet zou verzekeren, tast dit deze solidariteit aan. - Het risico bestaat dat onverzekerden noodzakelijke zorg mijden. Naast dat dit voor de betrokkene zelf erg vervelend is, kan het uitstellen van noodzakelijke zorg in sommige gevallen risico s voor de volksgezondheid opleveren of tot een verergering van klachten met als uiteindelijk toch zorg wordt ingeroepen- duurdere zorg dan oorspronkelijk nodig zou zijn geweest. - Ten slotte wijs ik hier op de nadelige financiële gevolgen voor zorgaanbieders die worden geconfronteerd met aan onverzekerden noodzakelijk verleende zorg. Dit rapport is opgebouwd uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de periode tot aan de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari In dit onderdeel wordt aangegeven waarom het aantal onverzekerden bij de invoering van de Zorgverzekeringswet naar verwachting lager zal zijn dan thans het geval is. In het tweede onderdeel wordt aangegeven welke oplossingen er zijn binnen de bestaande wettelijke kaders om het aantal onverzekerden structureel zo klein mogelijk te houden. In het derde onderdeel worden oplossingen aangedragen buiten de bestaande wettelijke kaders om zo veel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe onverzekerden ontstaan. 7

8 Hoofdstuk 2 Overgang naar de nieuwe Zorgverzekeringswet 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk is aangegeven hoe de situatie met betrekking tot onverzekerden is tot 1 januari 2006, het moment waarop de Zorgverzekeringswet in werking treedt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de situatie in het binnen- en buitenland. Het hoofdstuk begint met een inventarisatie van aantallen onverzekerden en de groepen die binnen de onverzekerden zijn te onderscheiden. Vervolgens worden de oplossingen genoemd die ervoor zorgen dar er na de invoering van de Zorgverzekeringswet minder onverzekerden zijn dan thans. 2.2 Onverzekerden: kwantitatief en kwalitatief Onder het huidige systeem bestaan er mensen die onverzekerd zijn. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal onverzekerden in 2004 circa mensen bedroeg. Het CBS hanteert voor de monitoring een groepsgewijze benadering, die minder nauwkeurige resultaten oplevert, dan een benadering die uitgaat van individuen. Om die reden gaat het CBS het aantal onverzekerden met ingang van 1 januari 2006 monitoren op basis van individuen (par 4.2).Onder deze onverzekerden bevinden zich ongeveer 5500 gemoedsbezwaarden. De grootste groep van de huidige onverzekerden bestaat uit zelfstandigen, freelancers en miljonairs. Slechts een klein deel van de huidige onverzekerden zijn dak- en thuislozen. Precieze cijfers hierover ontbreken. 2.3 Negatieve optie 8

9 De zogeheten negatieve optie zorgt ervoor dat vrijwel alle thans verzekerde mensen bij de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet verzekerd blijven. Zorgverzekeraars hebben hun verzekerden vóór 16 december 2005 een integraal non-select aanbod gedaan voor het basispakket en de aanvullende verzekering, dat zo goed mogelijk aansluit bij hun huidige verzekeringsdekking. Uit het voorgaande vloeit voort dat mensen die thans niet verzekerd zijn ook niet profiteren van de negatieve optie. Hieronder is de overgangssystematiek per 1 januari 2006 nader toegelicht: 1) Verzekerden die het aanbod voor 1 januari 2006 expliciet geaccepteerd hebben, zijn per 1 januari volgens het aanbod verzekerd; 2) Verzekerden die het aanbod voor 1 januari 2006 impliciet geaccepteerd hebben (bijvoorbeeld door voor 1 januari 2006 een acceptgiro of incassomachtiging voor de nieuwe premie te tekenen) zijn per 1 januari 2006 volgens het aanbod verzekerd, maar hebben wel de mogelijkheid de verzekering voor 1 maart 2006 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 te ontbinden. Indien zij dit niet doen, blijven zij in 2006 verzekerd op de zorgverzekering die zij op 1 januari 2006 kregen. Indien zij dit wel doen en bovendien voor 1 mei 2006 een nieuwe zorgverzekering sluiten, werkt deze terug tot en met 1 januari 2006 en krijgen zij geen boete wegens te laat verzekeren; 3) Verzekerden die niet voor 1 januari 2006 op het aanbod hebben gereageerd krijgen met ingang van 1 januari 2006 een zorgverzekering met de verzekeringsvoorwaarden van het aanbod, maar hebben wel de mogelijkheid de verzekering voor 1 maart 2006 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 te ontbinden. Indien zij dit niet doen, blijven zij in 2006 verzekerd op de zorgverzekering die zij op 1 januari 2006 kregen. Indien zij dit wel doen en bovendien voor 1 mei 2006 een nieuwe zorgverzekering sluiten, werkt deze terug tot en met 1 januari 2006 en krijgen zij geen boete wegens te laat verzekeren; 4) Verzekerden die het aanbod voor 1 januari 2006 verworpen hebben, zijn per 1 januari 2006 verzekerd indien zij voordien een andere zorgverzekering hebben gesloten. Zij zijn in andere gevallen pas verzekerd met ingang van de datum waarop zij zich alsnog verzekeren. Indien zij dat voor 1 mei 2006 doen, werkt de zorgverzekering terug tot en met 1 januari 2006 en krijgen zij geen boete wegens te laat verzekeren; 5) Verzekeringsplichtigen die voor 16 december 2005 geen (voldoende duidelijk) aanbod hebben gekregen (bijvoorbeeld personen die in november of december 2005 niet verzekerd waren), hebben tot 1 mei 2006 om een zorgverzekering te sluiten. Deze zorgverzekering werkt dan terug tot en met 1 januari De essentie van de wettelijke verankering van deze zogeheten negatieve optie is tweeledig. In de eerste plaats raken er geen mensen onverzekerd omdat zij niet op tijd reageren op het aanbod van hun huidige verzekeraar. In de tweede plaats wordt verzekerden voldoende tijd gegund om desgewenst weloverwogen een andere verzekering of een andere zorgverzekeraar te kiezen. 2.4 Voorlichting en opsporing specifieke doelgroepen Netwerk van informatiepunten Voor vragen over de overgang naar de nieuwe zorgverzekering bestaat een uitgebreid netwerk van informatiepunten waar burgers terecht kunnen met hun vragen, zoals postbus 51, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiënten/consumentenorganisaties en ouderenorganisaties. Aan deze organisaties is de mogelijkheid geboden om te worden aangesloten op de door VWS ontwikkelde FAQ-tool (frequently asked questions). Met andere woorden tot welk loket de burger zich ook richt het antwoord op zijn vraag is in alle gevallen hetzelfde. Daarnaast heeft de Belastingdienst/Toeslagen voor de zorgtoeslag een netwerk van circa 600 reeds bestaande Hulp- en Informatiepunten (HIPs) ingericht, die mensen actief ondersteunen bij hun aanvraag zorgtoeslag. Moeilijk bereikbare/kwetsbare groepen In de voorlichtingscampagne van VWS over de nieuwe zorgverzekering is een speciaal traject ontwikkeld voor de voorlichting aan moeilijk bereikbare/kwetsbare doelgroepen. Deze specifieke 9

10 doelgroepen zijn ondermeer: dak- en thuislozen, verslaafden, langdurig thuiswonende psychiatrische patiënten, gehandicapten, (oudere) allochtonen, vereenzaamde ouderen. 1 Voor analfabeten is er voorzien in gesproken vormen van de brochure. Deze groepen worden via de massamediale middelen onvoldoende bereikt. Een deel van deze groep kan op dit moment onverzekerd zijn (en dus geen gebruik kunnen maken van de negatieve optie). Een ander deel is verzekerd, maar het risico is aanwezig, dat zij bij introductie van de nieuwe zorgverzekering geen gebruik maken van de negatieve optie (niet adequaat kunnen of willen reageren op het aanbod). Naar verwachting zullen deze mensen gewoon gebruik maken van de negatieve optie. Bij de benadering van de moeilijk bereikbare doelgroepen spelen intermediaire organisaties, die veel contact hebben met deze doelgroep, een belangrijke rol. Zij kennen immers de doelgroep en zij kunnen de doelgroep zo laagdrempelig mogelijk bereiken. Ook kan gebruik gemaakt worden van het bestaande netwerk. De benadering via intermediairs ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: a) De voorlichters van intermediaire organisaties benaderen actief hun eigen achterban en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in het veld, waarbij de persoonlijke benadering centraal staat. Deze bijeenkomsten worden zo laagdrempelig mogelijk gemaakt voor de betreffende doelgroep (bijvoorbeeld in moskeeën, in de opvanginstellingen, bij de sociale dienst). Daar waar nodig helpen de voorlichters de doelgroep bij het aanvragen van zorgtoeslag of het afsluiten van een zorgverzekering ofwel verwijst de voorlichter door naar een hulpverlenende instantie. b) VWS ondersteunt de voorlichters met voorlichtingsmiddelen, zoals een vereenvoudigde uitgave van de huis-aan-huisbrochure met de volgende hoofdlijnen: de belangrijkste veranderingen, het tijdpad, wat moet ik doen, en waar kan ik terecht voor hulp. Deze factsheet vertalen we in meerdere talen. Mochten de voorlichters behoefte hebben aan verdere voorlichtingsmiddelen dan ontwikkelt VWS dit. c) VWS draagt zorg voor een inhoudelijke scholing van de voorlichters van deze intermediairen. Na deze scholing zijn voorlichters op de hoogte van de hoofdlijnen van de nieuwe zorgverzekering en weten ze waar ze terecht kunnen met detailvragen. d) Betrokken voorlichters krijgen toegang tot de door VWS ontwikkelde FAQ-tool (versie call-center die ook wordt benut door Postbus 51). De FAQ-tool bestaat uit een database met daarin veelgestelde vragen en wordt daarmee de ingang voor de detailvragen vanuit het veld Ondernomen acties In de periode van juli tot en met december 2005 zijn er door het Ministerie van VWS verschillende activiteiten ontplooid gericht op het voorkomen van onverzekerdheid en het beperken van het aantal onverzekerden. Bij de moeilijk bereikbare doelgroepen is in de communicatie het uitgangspunt geweest om zo concreet en eenvoudig mogelijk voor te lichten over de veranderingen in hun persoonlijke situatie die het ziektekostenverzekeringsstelsel met zich meebrengt. Voor de zorgtoeslag is dit traject afgerond met behulp van de eerder genoemde hulp en informatiepunten. Voor het afsluiten van de zorgverzekering heeft het zwaartepunt van het traject gelegen in de laatste twee maanden van het jaar. Hierbij is heel concreet gecommuniceerd dat er een zorgverzekering moet worden afgesloten en hoe dit kan gebeuren. In deze communicatie hebben intermediairs een cruciale rol gespeeld gelet op het dagelijkse contact dat zij met hun doelgroep hebben. Met hen zijn daarom afspraken gemaakt over de voorlichting en begeleiding bij het afsluiten van een zorgverzekering en indien relevant, het alsnog aanvragen van een zorgtoeslag. De intermediaire organisaties zijn hiervoor in 2005 financieel ondersteund (zie bijlage IV). In 2006 wordt deze financiële ondersteuning ten behoeve van de voorlichting aan moeilijk bereikbare doelgroepen door het Ministerie voortgezet. a. Fysiek opsporen en voorlichten Zoals aangegeven werkt het Ministerie van VWS nauw samen met intermediaire organisaties om de specifieke doelgroepen fysiek op te sporen en voor te lichten. Deze acties worden deels door VWS 1 In Nederland zijn naar schatting tussen de en mensen met een verstandelijke handicap. Hiervan ontvangen mensen zorg en ondersteuning van intramurale instellingen en wonen mensen in woonvormen als gezinsvervangende tehuizen. De overige circa wonen in de thuissituatie, en dat is de meest kwetsbare groep. 10

11 gefinancierd. Er is in 2005 circa een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de voorlichting aan moeilijk bereikbare doelgroepen via intermediairs. Doel hiervan is de bekendheid met de gevolgen van de Zvw te verbeteren en het aantal onverzekerden verminderen. De volgende acties met betrekking tot het fysiek opsporen en voorlichten zijn ondernomen: Ten eerste zijn VWS-ambtenaren het land in gegaan om voor te lichten aan verschillende groepen, zoals ouderen, sociale diensten, organisaties die kwetsbare groepen bereiken, zorgverleners, allochtonen en werknemers. Ook verricht VWS een groot aantal train de trainer-sessies voor voorlichters van intermediaire organisaties, zodat zij hun achterban kunnen voorlichten. Bij al deze bijeenkomsten worden signalen opgevangen over hoe het loopt en gescand waar mogelijk iets mis gaat. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met intermediaire organisaties die dicht bij de doelgroep staan en dagelijks contact hebben met de mensen. Het gaat dan enerzijds om voorlichting via werkgevers- en werknemersorganisaties over de meer complexe aspecten zoals de financiële gevolgen. Anderzijds gaat het om voorlichting aan moeilijk bereikbare doelgroepen die via de massamediale middelen onvoldoende worden bereikt. Zo gaan de ouderenorganisaties zelf veel voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren zorgtoeslag en het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Een ander voorbeeld is de landelijke vereniging van thuislozen die met een zorgverzekerings-infobus naar ca. 25 steden rijdt en ter plekke voorlichting geeft aan dak- en thuislozen. In de bus worden verzekeraar, belastingdienst en sociale dienst samengebracht, zodat mensen direct in de bus een verzekering kunnen afsluiten, een zorgtoeslag kunnen aanvragen, en waar het lokale beleid dit mogelijk maakt- de betaling via de sociale dienst laten lopen. b. Voorlichtingsbijeenkomsten moeilijk bereikbare doelgroepen VWS heeft in samenwerking met de Belastingdienst een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor alle intermediaire organisaties die zich inzetten voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Doel hiervan was tweeledig. Ten eerste is er vanuit VWS en Belastingdienst voorlichting gegeven aan organisaties die kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken en is ingegaan op het beschikbare voorlichtingsmateriaal. Ten tweede hebben de organisaties ideeën ingebracht voor het vergroten van het bereik, potentiële knelpunten aangestipt en vragen gesteld. Er komt medio februari een vervolgbijeenkomst met de verschillende organisaties. c. Voorlichtingsmiddelen voor moeilijk bereikbare doelgroepen De intermediaire organisaties maken bij hun voorlichting gebruik van door het ministerie van VWS ontwikkelde voorlichtingsmiddelen voor de moeilijk bereikbare doelgroepen: Eenvoudige folder (eenvoudig taalgebruik): De gewone folder over de Zorgverzekeringswet kan ingewikkeld zijn. Om die reden is er een eenvoudiger folder ontwikkeld voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap. Deze wordt in 7 talen (Arabisch, Duits, Engels, Frans, Portugees, Spaans en Turks) vertaald en zal breed verspreid worden via postbus 51 en de intermediaire organisaties. Onverzekerdenkit: Het is goed mogelijk dat onverzekerde patiënten zich bij een zorgaanbieder melden. Om die reden is er een tweetal folders ontwikkeld: een handreiking voor baliemedewerkers/hulpverleners en één voor de onverzekerde patiënt zelf. Deze onverzekerdenkit is breed verspreid onder de zorgaanbieders, zoals baliemedewerkers van poliklinieken in ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Daarnaast komt deze ook beschikbaar voor onder andere hulpverleners in de maatschappelijke opvang. De onverzekerdenkit is opgenomen in bijlage. Baliekaart: De baliekaart bevat vragen en antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de veranderingen in de zorg. Baliemedewerkers van poliklinieken in ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers kunnen de antwoorden als leidraad gebruiken bij het informeren van hun patiënten/cliënten. Deze kaart zal medio november gereed zijn en verspreid worden bij baliemedewerkers van poliklinieken in ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. 11

12 2.5 Monitoring en nazorg 1 mei 2006 is de datum waarop iedere zorgverzekeringsplichtige een zorgverzekering moet hebben afgesloten. Iedereen die later is, loopt het risico dat hij een boete krijgt opgelegd. In de laatste fase van de voorlichtingscampagne van VWS wordt het publiek via de massamedia er uitgebreid op gewezen dat voor 1 mei een verzekering moet worden afgesloten. Ook de voorlichting door de intermediairs aan moeilijk bereikbare doelgroepen zal begin 2006 onverminderd worden voortgezet. Continu zal worden gemonitord hoe de overgang verloopt. Als er signalen zijn dat bij specifieke groepen de boodschap niet voldoende over komt, zullen via de voorlichtingscampagne gerichte maatregelen worden genomen. De komende jaren zal voor de doelgroep van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang de gevolgen van de Zvw een vast onderwerp zijn van rapportage in de voortgangsrapportages uitvoering IBO maatschappelijke opvang. 2.6 Buitenland Er wonen mensen in het buitenland die op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of een door Nederland gesloten bilateraal sociale zekerheidsverdrag ten laste van Nederland recht op hebben op de zorg zoals die geregeld is in hun woonland, het zogenaamde woonlandpakket. Het gaat om mensen met uitsluitend een Nederlands pensioen of uitkering, hun gezinsleden en de gezinsleden van mensen die in Nederland werken maar buiten Nederland wonen. Deze groep wordt aangeduid met de term verdragsgerechtigden. Omdat Nederland de zorg voor hen betaalt, zijn deze mensen verplicht zich te melden bij het College voor zorgverzekeringen en een bijdrage te betalen. Om ervoor te zorgen dat alle verdragsgerechtigden daadwerkelijk bij het CVZ terecht komen, worden de ziekenfondsverzekerde gepensioneerden en particulier verzekerde gepensioneerden ambtshalve ingeschreven door het CVZ. Wanneer zij van mening zijn dat zij niet verdragsgerechtigd zijn (bijv. omdat zij ook een pensioen uit hun woonland ontvangen) moeten zij dit aangeven. Gezinsleden van gepensioneerden en grensarbeiders zijn nog niet bekend bij het CVZ. De kans is echter klein dat er bij deze categorie een probleem ontstaat. Ten eerste is het verdragsrecht voor hen relatief goedkoop, omdat zij alleen de nominale Zvw-premie betalen. Dat is doorgaans goedkoper dan een particuliere ziektekostenverzekering. Daarnaast hebben de buitenlandse overheden er belang bij om deze mensen op te sporen. Deze mensen komen nu wellicht ten laste van een sociale regeling in hun woonland. Na invoering van de Zorgverzekeringswet krijgen zij in hun woonland recht op zorg ten laste van Nederland. Hierdoor draagt het buitenland niet langer de kosten. 2.7 Illegalen Zoals in de inleiding is aangegeven hebben illegalen geen toegang tot ziektekostenverzekeringen, maar zij hebben wel recht op medisch noodzakelijk zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn (huisartsen, verloskundigen, apothekers etc.) die kosten maken bij het bieden van medisch noodzakelijk zorg aan onverzekerde illegalen kunnen deze kosten declareren bij de stichting Koppeling. De regeling van deze stichting functioneert redelijk goed, maar er zijn wel enkele knelpunten, waaronder de stijging van de kosten die gemoeid zijn met de regeling van de Stichting Koppeling. Deze kosten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen (van 3 miljoen in 2002 naar ruim 6 miljoen in 2005). Een ander knelpunt is dat AWBZ-gefinancierde inclusief de GGZ-zorg niet voor vergoeding via het Koppelingsfonds in aanmerking komt. Voor ziekenhuizen is binnen het eigen budget een voorziening opgenomen ter dekking van de kosten van dubieuze debiteuren. 2.8 Conclusie Wat de situatie in Nederland betreft, zorgt de zogeheten negatieve optie ervoor dat vrijwel alle thans verzekerde mensen bij de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet verzekerd zijn. Daarnaast zal alle actie die wordt ontplooid om mensen, die thans niet verzekerd zijn, op te sporen en te verzekeren er ongetwijfeld toe leiden dat een niet onbelangrijk deel van deze groep verzekerd zal worden. Door het opgezette systeem van rappellering en ambtshalve inschrijving van verdragsgerechtigden wordt voorkomen dat er bij de invoering van de Zvw in het buitenland onverzekerden zijn die recht hebben op medische zorg ten laste van Nederland. 12

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7940 6 mei 2011 Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat.

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van VWS, DATUM 12 februari

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4222 10 maart 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, nr. Z/VV-3051129,

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Onderwerp maatregelen tegen onverzekerdheid onder bijstandsgerechtigden

Onderwerp maatregelen tegen onverzekerdheid onder bijstandsgerechtigden Wethouder van Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Integratie RIS132461_24-OKT-2005 drs P.M.M. Heijnen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de term `illegalen' op zijn website blijft hanteren om de doelgroep te omschrijven die valt onder art. 122a van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

rapportage over de stand van zaken integraal aanbod verzekeraars

rapportage over de stand van zaken integraal aanbod verzekeraars Ministerie van VWS Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer Ons kenmerk

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

29 763 Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

29 763 Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) vra2005vws-09 29 763 Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

VWS-verzekerdenmonitor 2009

VWS-verzekerdenmonitor 2009 VWS-verzekerdenmonitor 2009 Den Haag, juni 2009 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...5 HOOFDSTUK 1. AWBZ-VERZEKERING EN ZVW-VERZEKERINGSPLICHT...7 1.1 Inleiding...7 1.2 AWBZ-verzekerden en Zvw-verzekeringsplichtigen...7

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4097

ECLI:NL:CRVB:2016:4097 ECLI:NL:CRVB:2016:4097 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 27-10-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/2609 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt

Datum Betreft antwoorden naar aanleiding van vragen van de leden Knops en Omtzigt > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C E beide te D Zaak : Premie, premieachterstand: 6 maandsmelding, aanmelding CVZ, totstandkoming zorgverzekering, opzegging eind

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie Zaaknummer : 2009.00563 Zittingsdatum : 27 januari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2007-2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in deze vertegenwoordigd door F te G tegen C en E beide te D Zaak : Ingangsdatum zorgverzekering Zaaknummer : 2009.02141 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/5 Geschillencommissie

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Verzekerdenmonitor 2008

Verzekerdenmonitor 2008 Verzekerdenmonitor 2008 Den Haag, juni 2008 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...5 HOOFDSTUK 1. AWBZ-VERZEKERING EN ZVW-VERZEKERINGSPLICHT...7 1.1 Inleiding...7 1.2 AWBZ-verzekerden en Zvw-verzekeringsplichtigen...7

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wanbetalers in de zorgverzekering. Dilemma s in beleid. Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden

Wanbetalers in de zorgverzekering. Dilemma s in beleid. Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden Wanbetalers in de zorgverzekering Dilemma s in beleid Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden Inhoud Aanleiding om de wet aan te passen De belangrijkste aanpassingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006 Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 Naoorlogs Nijmegen, jaren 50 Huisartsenpraktijk Berg- en Dalseweg 3 Ziekenfondspatiënten op spreekuur Particulieren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Collectiviteit, korting op de premie met terugwerkende kracht Zaaknummer : 2011.00544 Zittingsdatum : 26 oktober

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:8440

ECLI:NL:RBZWB:2016:8440 ECLI:NL:RBZWB:2016:8440 Instantie Datum uitspraak 21-12-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer AWB 16_1945, AWB 16_4302 AWB 16_4304 & AWB 16_4305 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan:

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan: Besluit van houdende vaststelling van de wijze waarop de hoogte van de restitutie, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, wordt vastgesteld (Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet) Op de voordracht van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Wijziging aanvullende ziektekostenverzekering Zaaknummer : 2012.01561 Zittingsdatum : 10 oktober 2012 2012.01561, p. 1/7 Geschillencommissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de nieuwe zorgverzekeraar Anno12 (2014Z16670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de nieuwe zorgverzekeraar Anno12 (2014Z16670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden: 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Regeling voor wanbetalers

Regeling voor wanbetalers Regeling voor wanbetalers Wat gebeurt er als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt? Waarom ontvangt u deze folder? Uw zorgverzekeraar heeft u als wanbetaler aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Premie, collectiviteit Zaaknummer : 2009.01285 Zittingsdatum : 24 maart 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie