Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek."

Transcriptie

1 Zorg Verzekerd De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Den Haag, 12 december 2005

2 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter werkgroep... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Hoofdstuk 2 Overgang naar de nieuwe Zorgverzekeringsw et Inleiding Onverzekerden: kwantitatief en kwalitatief Negatieve optie Voorlichting en opsporing specifieke doelgroepen Ondernomen acties Monitoring en nazorg Buitenland Illegalen Conclusie...12 Hoofdstuk 3 Voorkomen ontstaan nieuwe onverzekerden binnen bestaande wettelijke kaders Inleiding Minderjarigen Bewust onverzekerden Wanbetalers en oplossingsrichtingen Uitschrijvingsbewijs met begeleidend schrijven overleggen Lijst met wanbetalers Automatische incasso Bijstandsgerechtigden en oplossingsrichtingen Signalering betalingsachterstand via Inlichtingenbureau Zorgtoeslag rechtstreeks overmaken aan gemeenten Zorgtoeslag rechtstreeks overmaken aan zorgverzekeraar Inhouding premie door gemeenten op bijstandsuitkering Collectieve (aanvullende) zorgverzekering Minima Kwetsbare groepen en oplossingsrichtingen Dak - en thuislozen Signalering betalingsachterstand via Inlichtingenbureau Vergroten postadressenregeling Basisbankrekening Inrichten van ondersteuningspunten Toepassing van bestuurlijke boete uitstellen voor kwetsbare groepen Zorgtoeslag rechtstreeks overmaken naar zorgverzekeraar Blanco aanvraagformulieren zorgtoeslag Anonieme polissen Verslaafden Mentorschap of bewindvoering (Ex-)gedetineerden en oplossingsrichtingen Informeren over activering opgeschorte zorgverzekering premiebetaling ex-gedetineerde Overgangsproblematiek Verdragsgerechtigden Ambtshalve inschrijving CVZ Conclusie...37 Hoofdstuk 4 Maatregelen buiten het bestaande wettelijke kader Inleiding Monitoren Monitoring door CBS Thema monitoring Actieve opsporing onverzekerden door bestandenkoppeling Verrekenen van niet-betaalde premie via verevening Leerplichtstramien Oprichten waarborgfonds Conclusie

3 Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies en aanbevelingen De periode tot en met 31 december Conclusie De periode na 1 januari 2006: maatregelen binnen het bestaande wettelijke kader Conclusie De periode na 1 januari 2006: maatregelen buiten het bestaande wettelijke kader Conclusie...55 Bijlagen:...56 Bijlage I Stuurgroep onverzekerden...56 Bijlage II Werkgroep onverzekerden...57 Bijlage III Betrokken organisaties...58 Bijlage IV Ondernomen acties...59 Bijlage V De Zwitserse en Vlaamse zorgverzekering...61 Bijlage VI Onverzekerdenkit: Baliekaart...62 Bijlage VII Onverzekerdenkit: Brochure voor een onverzekerde patiënt...65 Bijlage VIII Brochure basisbankrekening...69 Bijlage IX Lijst van afkortingen

4 Voorwoord voorzitter werkgroep Tijdens de parlementaire behandeling van onder meer de Zorgverzekeringswet is veel aandacht besteed aan onverzekerden en de problematiek die uit het onverzekerd zijn voortvloeit. Die aandacht is natuurlijk terecht. Het voorkomen van onverzekerden is van groot maatschappelijk belang. Dat geldt niet alleen onder het huidige systeem van de Ziekenfondswet maar ook onder het systeem van de Zorgverzekeringswet. Misschien moet ik zeggen vooral onder de Zorgverzekeringswet omdat een aantal organisaties vreest dat het aantal onverzekerden schrikbarend zal toenemen. Al voordat de Zorgverzekeringswet in werking is getreden, circuleren allerlei aantallen variërend van tot à personen. Medio juli 2005 heb ik de opdracht gekregen om een departementale werkgroep samen te stellen bestaande uit mensen van verschillende directies binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die beleidsinhoudelijk bij het onderwerp onverzekerden betrokken zijn, en uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het College voor zorgverzekeringen en Zorgverzekeraars Nederland. Ten einde richting te geven aan het door de werkgroep op te stellen rapport en zodoende te zorgen voor bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is medio september tevens een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de meest bij het onderwerp van onverzekerden betrokken veldpartijen. De werkgroep had als taakopdracht om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat er nieuwe (groepen van) onverzekerden gaan ontstaan. Daarnaast diende te worden voorzien in een monitoringssysteem waaruit kwantitatieve en kwalitatieve informatie over onverzekerden in beeld kon worden gebracht. Tenslotte diende de werkgroep aandacht te besteden aan de twee bestaande instrumenten die een mogelijkheid bieden om de kosten van aan onverzekerden geleverde zorg gedeeltelijk te vergoeden, te weten de Stichting Koppeling en de CTG - beleidsregel dubieuze debiteuren. De werkgroep heeft zich voor haar informatie gewend tot tal van koepelorganisaties en belangenorganisaties in het veld. Het onderhavige rapport is gebaseerd op de informatie die uit een veelheid van gesprekken is ontvangen. Op basis van deze informatie doet de werkgroep verschillende aanbevelingen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister zal het rapport aan beide Kamers der Staten-Generaal aanbieden en in zijn aanbiedingsbrief aangeven hoe hij omgaat met de gedane aanbevelingen. In het onderhavige rapport treft de lezer onder meer de verschillende oplossingsrichtingen aan die tijdens de parlementaire behandeling van de Zorgverzekeringswet door de Kamerleden zijn aangedragen. De bevindingen van de werkgroep en de aanbevelingen zijn neergelegd in dit rapport getiteld Zorg Verzekerd. Met deze titel heeft de werkgroep tot uitdrukking willen brengen dat het van belang is dat iemand werkelijk toegang heeft tot de fysieke zorg, dat hij dus van zorg verzekerd is. Daarnaast wordt door de titel gerefereerd aan het zorgverzekerd zijn in de zin van de Zorgverzekeringswet, dat wil zeggen aanspraak hebben op het wettelijk omschreven aansprakenpakket van de Zorgverzekeringswet. Met plezier heb ik de verschillende bijeenkomsten van de Werkgroep onverzekerden voorgezeten en deelgenomen aan de bijeenkomsten van de stuurgroep. Ook heb ik veel genoegen ontleend aan alle gevoerde gesprekken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en vertegenwoordigers van lagere overheden. Bij die gesprekken viel mij bijna altijd de enorme gedrevenheid op van de betrokken mensen. Ik denk dat de kwetsbare groepen in de samenleving zich gelukkig mogen prijzen met zulke belangenbehartigers. 4

5 Zonder namen te noemen wil ik iedereen bedanken voor de bereidwilligheid tot het leveren van inbreng voor het onderhavige rapport. Of het nu ging om het aanleveren van informatie, het meedenken over de verschillende oplossingsrichtingen of het leggen van benodigde contacten. In de regel kon ik rekenen op welwillende medewerking. Eén persoon wil ik niettemin met name bedanken in dit voorwoord voor haar bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport: Marloes Vorderman, die het secretariaat van de werkgroep heeft verzorgd. mr. Laurens C. Mineur, Voorzitter Werkgroep onverzekerden, Directie Zorgverzekeringen 5

6 Hoofdstuk 1 Inleiding Uit de Grondwet en internationale verdragen vl oeit voort dat de Nederlandse overheid zorgt voor een zorgstelsel dat Nederlanders toegang geeft tot noodzakelijke, kwalitatief goede zorg. Daarnaast is het van groot maatschappelijk belang dat alle mensen in Nederland niet verstoken zijn van noodzakelijke zorg. Op historische gronden is gekozen voor een verzekeringssysteem om de zorg financieel houdbaar te maken. Door onder andere de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de snelle medisch technologische ontwikkelingen zal de behoefte aan medische zorg de komende decennia toenemen. Om ook in de toekomst aan alle ingezetenen noodzakelijke, kwalitatief goede én betaalbare zorg te kunnen blijven bieden, is een optimaal presterend zorgstelsel noodzakelijk. De laatste jaren is echter het besef toegenomen dat de huidige organisatie en financiering van ons zorgstelsel een belemmering vormt voor een kwalitatief goede en doelmatige verlening van zorg. Door historische oorzaken kent Nederland een relatief verbrokkeld stelsel van ziektekostenverzekeringen voor noodzakelijke medische zorg. Een groot deel van de bevolking is verplicht ziekenfondsverzekerd. Een ander deel is particulier verzekerd. Tot slot bestaan er voor bepaalde groepen ambtenaren specifieke, verplichte publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen. Dit stelsel van ziektekostenverzekeringen sluit niet goed aan bij het beoogde concept van gereguleerde marktwerking waarin verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer vrijheden én meer verantwoordelijkheden krijgen. De reden daarvan is dat in het huidige stelsel verschillende en soms tegengestelde prikkels naast elkaar bestaan: - Ziekenfondsen kennen bijvoorbeeld een acceptatieplicht en zijn gericht op het contracteren van zorg voor hun verzekerden. Particuliere verzekeraars kennen echter geen acceptatieplicht en zijn van oudsher sterk op risicoselectie georiënteerd. - Ziekenfondsverzekerden kunnen desgewenst jaarlijks van verzekeraar wisselen. Voor grote groepen particulier verzekerden bestaat deze mogelijkheid niet omdat particuliere verzekeraars geen acceptatieplicht kennen. - Particulier verzekerden hebben daarentegen weer meer keuzemogelijkheden bij het verzekerde pakket dan ziekenfondsverzekerden. De Zorgverzekeringswet, die op 1 januari 2006 in werking treedt, maakt een einde aan deze verbrokkelde situatie. Deze wet creëert het noodzakelijke gelijke speelveld en zorgt bovendien voor checks en balances in de verhoudingen tussen verzekerden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In het beoogde systeem van decentrale vraagsturing dienen verzekerden zowel meer (financiële) verantwoordelijkheden als meer keuzemogelijkheden bij het bepalen van hun zorgverzekering en zorgverzekeraar te krijgen. Hierdoor worden zorgverzekeraars gestimuleerd om in onderlinge concurrentie te dingen naar de gunst van verzekerden. Door bovendien niet langer uit te gaan van de zogeheten contracteerplicht krijgen zorgverzekeraars (preciezer geformuleerd de voormalige ziekenfondsen) meer ruimte om contracten af te sluiten met zorgaanbieders die een gunstige prijs/kwaliteit-verhouding aanbieden. Dit stimuleert zorgaanbieders om meer prestatiegericht te gaan werken. Tegelijkertijd krijgen zorgaanbieders meer mogelijkheden om zorg te bieden die aansluit bij de behoefte en wensen van patiënten. De overheid blijft verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. Anders geformuleerd: het nieuwe verzekeringsstelsel dient enerzijds sociale randvoorwaarden (risicoen inkomenssolidariteit) te verankeren en anderzijds het nemen van eigen verantwoordelijkheid aan te moedigen. Gegeven deze uitgangspunten heeft het kabinet voor de volgende invulling van de Zorgverzekeringswet gekozen: - Verankering van de sociale randvoorwaarden: * Op alle Nederlandse ingezetenen rust de verplichting om zich te verzekeren tegen ziektekosten. * Tegenover deze verzekeringsplicht staat ook de plicht voor zorgverzekeraars om alle Nederlandse ingezetenen als verzekerden te accepteren voor een door de overheid vastgesteld basispakket inclusief een verbod op premiedifferentiatie is de risicosolidariteit geborgd. Het bijbehorende risicovereveningssysteem compenseert zorgverzekeraars voor verschillen in het risicoprofiel van verzekerden. 6

7 * De inkomenssolidariteit wordt vormgegeven door de invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage van verzekeringsplichtigen en de zorgtoeslag. - Meer keuzemogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en marktprikkels krijgen gestalte door: * De mogelijkheid van verzekerden om jaarlijks van verzekeraar te wisselen. * Functiegericht omschreven aanspraken. * De plicht van burgers om een zorgverzekering af te sluiten. * Een nominale premie. * Eigen betalingen. * Een risicodragende uitvoering van de verzekering * Het toestaan van het winstmotief aan verzekeraars. Een ander aspect van de Zorgverzekeringswet betreft het rechtskarakter van de verzekering. Een verzekering komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen een burger en een verzekeraar (privaatrechtelijke verzekering) of de verzekering kan van rechtswege tot stand komen (publiekrecht elijke verzekering). Het kabinet heeft gekozen voor een privaatrechtelijke vormgeving van de nieuwe zorgverzekering omdat naar het oordeel van het kabinet op die manier de gewenste helderheid van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, burgers en zorgverzekeraars het beste tot haar recht komt. Burgers zijn verplicht een zorgverzekering bij een verzekeraar af te sluiten. Niettemin kunnen mensen toch onverzekerd zijn. Of omdat zij er bewust voor kiezen geen zorgverzekering af te sluiten of omdat zij niet of minder goed in staat zijn om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Zoals vastgelegd in de Koppelingswet van juli 1998 en de Vreemdelingenwet 2000 hebben vreemdelingen zonder wettelijke verblijfsstatus (illegalen) geen recht op voorzieningen en geen toegang tot de sociale ziektekostenverzekeringen. Zij hebben echter wel recht op medisch noodzakelijke zorg. Het onverzekerd zijn van (groepen) mensen is om meerdere redenen ongewenst: - In de Zorgverzekeringswet zijn door middel van de verzekeringsplicht en de inkomensafhankelijke bijdrage de risico- en inkomenssolidariteit geborgd. Indien een substantieel aantal mensen zich niet zou verzekeren, tast dit deze solidariteit aan. - Het risico bestaat dat onverzekerden noodzakelijke zorg mijden. Naast dat dit voor de betrokkene zelf erg vervelend is, kan het uitstellen van noodzakelijke zorg in sommige gevallen risico s voor de volksgezondheid opleveren of tot een verergering van klachten met als uiteindelijk toch zorg wordt ingeroepen- duurdere zorg dan oorspronkelijk nodig zou zijn geweest. - Ten slotte wijs ik hier op de nadelige financiële gevolgen voor zorgaanbieders die worden geconfronteerd met aan onverzekerden noodzakelijk verleende zorg. Dit rapport is opgebouwd uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de periode tot aan de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari In dit onderdeel wordt aangegeven waarom het aantal onverzekerden bij de invoering van de Zorgverzekeringswet naar verwachting lager zal zijn dan thans het geval is. In het tweede onderdeel wordt aangegeven welke oplossingen er zijn binnen de bestaande wettelijke kaders om het aantal onverzekerden structureel zo klein mogelijk te houden. In het derde onderdeel worden oplossingen aangedragen buiten de bestaande wettelijke kaders om zo veel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe onverzekerden ontstaan. 7

8 Hoofdstuk 2 Overgang naar de nieuwe Zorgverzekeringswet 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk is aangegeven hoe de situatie met betrekking tot onverzekerden is tot 1 januari 2006, het moment waarop de Zorgverzekeringswet in werking treedt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de situatie in het binnen- en buitenland. Het hoofdstuk begint met een inventarisatie van aantallen onverzekerden en de groepen die binnen de onverzekerden zijn te onderscheiden. Vervolgens worden de oplossingen genoemd die ervoor zorgen dar er na de invoering van de Zorgverzekeringswet minder onverzekerden zijn dan thans. 2.2 Onverzekerden: kwantitatief en kwalitatief Onder het huidige systeem bestaan er mensen die onverzekerd zijn. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal onverzekerden in 2004 circa mensen bedroeg. Het CBS hanteert voor de monitoring een groepsgewijze benadering, die minder nauwkeurige resultaten oplevert, dan een benadering die uitgaat van individuen. Om die reden gaat het CBS het aantal onverzekerden met ingang van 1 januari 2006 monitoren op basis van individuen (par 4.2).Onder deze onverzekerden bevinden zich ongeveer 5500 gemoedsbezwaarden. De grootste groep van de huidige onverzekerden bestaat uit zelfstandigen, freelancers en miljonairs. Slechts een klein deel van de huidige onverzekerden zijn dak- en thuislozen. Precieze cijfers hierover ontbreken. 2.3 Negatieve optie 8

9 De zogeheten negatieve optie zorgt ervoor dat vrijwel alle thans verzekerde mensen bij de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet verzekerd blijven. Zorgverzekeraars hebben hun verzekerden vóór 16 december 2005 een integraal non-select aanbod gedaan voor het basispakket en de aanvullende verzekering, dat zo goed mogelijk aansluit bij hun huidige verzekeringsdekking. Uit het voorgaande vloeit voort dat mensen die thans niet verzekerd zijn ook niet profiteren van de negatieve optie. Hieronder is de overgangssystematiek per 1 januari 2006 nader toegelicht: 1) Verzekerden die het aanbod voor 1 januari 2006 expliciet geaccepteerd hebben, zijn per 1 januari volgens het aanbod verzekerd; 2) Verzekerden die het aanbod voor 1 januari 2006 impliciet geaccepteerd hebben (bijvoorbeeld door voor 1 januari 2006 een acceptgiro of incassomachtiging voor de nieuwe premie te tekenen) zijn per 1 januari 2006 volgens het aanbod verzekerd, maar hebben wel de mogelijkheid de verzekering voor 1 maart 2006 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 te ontbinden. Indien zij dit niet doen, blijven zij in 2006 verzekerd op de zorgverzekering die zij op 1 januari 2006 kregen. Indien zij dit wel doen en bovendien voor 1 mei 2006 een nieuwe zorgverzekering sluiten, werkt deze terug tot en met 1 januari 2006 en krijgen zij geen boete wegens te laat verzekeren; 3) Verzekerden die niet voor 1 januari 2006 op het aanbod hebben gereageerd krijgen met ingang van 1 januari 2006 een zorgverzekering met de verzekeringsvoorwaarden van het aanbod, maar hebben wel de mogelijkheid de verzekering voor 1 maart 2006 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 te ontbinden. Indien zij dit niet doen, blijven zij in 2006 verzekerd op de zorgverzekering die zij op 1 januari 2006 kregen. Indien zij dit wel doen en bovendien voor 1 mei 2006 een nieuwe zorgverzekering sluiten, werkt deze terug tot en met 1 januari 2006 en krijgen zij geen boete wegens te laat verzekeren; 4) Verzekerden die het aanbod voor 1 januari 2006 verworpen hebben, zijn per 1 januari 2006 verzekerd indien zij voordien een andere zorgverzekering hebben gesloten. Zij zijn in andere gevallen pas verzekerd met ingang van de datum waarop zij zich alsnog verzekeren. Indien zij dat voor 1 mei 2006 doen, werkt de zorgverzekering terug tot en met 1 januari 2006 en krijgen zij geen boete wegens te laat verzekeren; 5) Verzekeringsplichtigen die voor 16 december 2005 geen (voldoende duidelijk) aanbod hebben gekregen (bijvoorbeeld personen die in november of december 2005 niet verzekerd waren), hebben tot 1 mei 2006 om een zorgverzekering te sluiten. Deze zorgverzekering werkt dan terug tot en met 1 januari De essentie van de wettelijke verankering van deze zogeheten negatieve optie is tweeledig. In de eerste plaats raken er geen mensen onverzekerd omdat zij niet op tijd reageren op het aanbod van hun huidige verzekeraar. In de tweede plaats wordt verzekerden voldoende tijd gegund om desgewenst weloverwogen een andere verzekering of een andere zorgverzekeraar te kiezen. 2.4 Voorlichting en opsporing specifieke doelgroepen Netwerk van informatiepunten Voor vragen over de overgang naar de nieuwe zorgverzekering bestaat een uitgebreid netwerk van informatiepunten waar burgers terecht kunnen met hun vragen, zoals postbus 51, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiënten/consumentenorganisaties en ouderenorganisaties. Aan deze organisaties is de mogelijkheid geboden om te worden aangesloten op de door VWS ontwikkelde FAQ-tool (frequently asked questions). Met andere woorden tot welk loket de burger zich ook richt het antwoord op zijn vraag is in alle gevallen hetzelfde. Daarnaast heeft de Belastingdienst/Toeslagen voor de zorgtoeslag een netwerk van circa 600 reeds bestaande Hulp- en Informatiepunten (HIPs) ingericht, die mensen actief ondersteunen bij hun aanvraag zorgtoeslag. Moeilijk bereikbare/kwetsbare groepen In de voorlichtingscampagne van VWS over de nieuwe zorgverzekering is een speciaal traject ontwikkeld voor de voorlichting aan moeilijk bereikbare/kwetsbare doelgroepen. Deze specifieke 9

10 doelgroepen zijn ondermeer: dak- en thuislozen, verslaafden, langdurig thuiswonende psychiatrische patiënten, gehandicapten, (oudere) allochtonen, vereenzaamde ouderen. 1 Voor analfabeten is er voorzien in gesproken vormen van de brochure. Deze groepen worden via de massamediale middelen onvoldoende bereikt. Een deel van deze groep kan op dit moment onverzekerd zijn (en dus geen gebruik kunnen maken van de negatieve optie). Een ander deel is verzekerd, maar het risico is aanwezig, dat zij bij introductie van de nieuwe zorgverzekering geen gebruik maken van de negatieve optie (niet adequaat kunnen of willen reageren op het aanbod). Naar verwachting zullen deze mensen gewoon gebruik maken van de negatieve optie. Bij de benadering van de moeilijk bereikbare doelgroepen spelen intermediaire organisaties, die veel contact hebben met deze doelgroep, een belangrijke rol. Zij kennen immers de doelgroep en zij kunnen de doelgroep zo laagdrempelig mogelijk bereiken. Ook kan gebruik gemaakt worden van het bestaande netwerk. De benadering via intermediairs ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: a) De voorlichters van intermediaire organisaties benaderen actief hun eigen achterban en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in het veld, waarbij de persoonlijke benadering centraal staat. Deze bijeenkomsten worden zo laagdrempelig mogelijk gemaakt voor de betreffende doelgroep (bijvoorbeeld in moskeeën, in de opvanginstellingen, bij de sociale dienst). Daar waar nodig helpen de voorlichters de doelgroep bij het aanvragen van zorgtoeslag of het afsluiten van een zorgverzekering ofwel verwijst de voorlichter door naar een hulpverlenende instantie. b) VWS ondersteunt de voorlichters met voorlichtingsmiddelen, zoals een vereenvoudigde uitgave van de huis-aan-huisbrochure met de volgende hoofdlijnen: de belangrijkste veranderingen, het tijdpad, wat moet ik doen, en waar kan ik terecht voor hulp. Deze factsheet vertalen we in meerdere talen. Mochten de voorlichters behoefte hebben aan verdere voorlichtingsmiddelen dan ontwikkelt VWS dit. c) VWS draagt zorg voor een inhoudelijke scholing van de voorlichters van deze intermediairen. Na deze scholing zijn voorlichters op de hoogte van de hoofdlijnen van de nieuwe zorgverzekering en weten ze waar ze terecht kunnen met detailvragen. d) Betrokken voorlichters krijgen toegang tot de door VWS ontwikkelde FAQ-tool (versie call-center die ook wordt benut door Postbus 51). De FAQ-tool bestaat uit een database met daarin veelgestelde vragen en wordt daarmee de ingang voor de detailvragen vanuit het veld Ondernomen acties In de periode van juli tot en met december 2005 zijn er door het Ministerie van VWS verschillende activiteiten ontplooid gericht op het voorkomen van onverzekerdheid en het beperken van het aantal onverzekerden. Bij de moeilijk bereikbare doelgroepen is in de communicatie het uitgangspunt geweest om zo concreet en eenvoudig mogelijk voor te lichten over de veranderingen in hun persoonlijke situatie die het ziektekostenverzekeringsstelsel met zich meebrengt. Voor de zorgtoeslag is dit traject afgerond met behulp van de eerder genoemde hulp en informatiepunten. Voor het afsluiten van de zorgverzekering heeft het zwaartepunt van het traject gelegen in de laatste twee maanden van het jaar. Hierbij is heel concreet gecommuniceerd dat er een zorgverzekering moet worden afgesloten en hoe dit kan gebeuren. In deze communicatie hebben intermediairs een cruciale rol gespeeld gelet op het dagelijkse contact dat zij met hun doelgroep hebben. Met hen zijn daarom afspraken gemaakt over de voorlichting en begeleiding bij het afsluiten van een zorgverzekering en indien relevant, het alsnog aanvragen van een zorgtoeslag. De intermediaire organisaties zijn hiervoor in 2005 financieel ondersteund (zie bijlage IV). In 2006 wordt deze financiële ondersteuning ten behoeve van de voorlichting aan moeilijk bereikbare doelgroepen door het Ministerie voortgezet. a. Fysiek opsporen en voorlichten Zoals aangegeven werkt het Ministerie van VWS nauw samen met intermediaire organisaties om de specifieke doelgroepen fysiek op te sporen en voor te lichten. Deze acties worden deels door VWS 1 In Nederland zijn naar schatting tussen de en mensen met een verstandelijke handicap. Hiervan ontvangen mensen zorg en ondersteuning van intramurale instellingen en wonen mensen in woonvormen als gezinsvervangende tehuizen. De overige circa wonen in de thuissituatie, en dat is de meest kwetsbare groep. 10

11 gefinancierd. Er is in 2005 circa een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de voorlichting aan moeilijk bereikbare doelgroepen via intermediairs. Doel hiervan is de bekendheid met de gevolgen van de Zvw te verbeteren en het aantal onverzekerden verminderen. De volgende acties met betrekking tot het fysiek opsporen en voorlichten zijn ondernomen: Ten eerste zijn VWS-ambtenaren het land in gegaan om voor te lichten aan verschillende groepen, zoals ouderen, sociale diensten, organisaties die kwetsbare groepen bereiken, zorgverleners, allochtonen en werknemers. Ook verricht VWS een groot aantal train de trainer-sessies voor voorlichters van intermediaire organisaties, zodat zij hun achterban kunnen voorlichten. Bij al deze bijeenkomsten worden signalen opgevangen over hoe het loopt en gescand waar mogelijk iets mis gaat. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met intermediaire organisaties die dicht bij de doelgroep staan en dagelijks contact hebben met de mensen. Het gaat dan enerzijds om voorlichting via werkgevers- en werknemersorganisaties over de meer complexe aspecten zoals de financiële gevolgen. Anderzijds gaat het om voorlichting aan moeilijk bereikbare doelgroepen die via de massamediale middelen onvoldoende worden bereikt. Zo gaan de ouderenorganisaties zelf veel voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen helpen bij het invullen van de aanvraagformulieren zorgtoeslag en het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Een ander voorbeeld is de landelijke vereniging van thuislozen die met een zorgverzekerings-infobus naar ca. 25 steden rijdt en ter plekke voorlichting geeft aan dak- en thuislozen. In de bus worden verzekeraar, belastingdienst en sociale dienst samengebracht, zodat mensen direct in de bus een verzekering kunnen afsluiten, een zorgtoeslag kunnen aanvragen, en waar het lokale beleid dit mogelijk maakt- de betaling via de sociale dienst laten lopen. b. Voorlichtingsbijeenkomsten moeilijk bereikbare doelgroepen VWS heeft in samenwerking met de Belastingdienst een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor alle intermediaire organisaties die zich inzetten voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Doel hiervan was tweeledig. Ten eerste is er vanuit VWS en Belastingdienst voorlichting gegeven aan organisaties die kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken en is ingegaan op het beschikbare voorlichtingsmateriaal. Ten tweede hebben de organisaties ideeën ingebracht voor het vergroten van het bereik, potentiële knelpunten aangestipt en vragen gesteld. Er komt medio februari een vervolgbijeenkomst met de verschillende organisaties. c. Voorlichtingsmiddelen voor moeilijk bereikbare doelgroepen De intermediaire organisaties maken bij hun voorlichting gebruik van door het ministerie van VWS ontwikkelde voorlichtingsmiddelen voor de moeilijk bereikbare doelgroepen: Eenvoudige folder (eenvoudig taalgebruik): De gewone folder over de Zorgverzekeringswet kan ingewikkeld zijn. Om die reden is er een eenvoudiger folder ontwikkeld voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap. Deze wordt in 7 talen (Arabisch, Duits, Engels, Frans, Portugees, Spaans en Turks) vertaald en zal breed verspreid worden via postbus 51 en de intermediaire organisaties. Onverzekerdenkit: Het is goed mogelijk dat onverzekerde patiënten zich bij een zorgaanbieder melden. Om die reden is er een tweetal folders ontwikkeld: een handreiking voor baliemedewerkers/hulpverleners en één voor de onverzekerde patiënt zelf. Deze onverzekerdenkit is breed verspreid onder de zorgaanbieders, zoals baliemedewerkers van poliklinieken in ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Daarnaast komt deze ook beschikbaar voor onder andere hulpverleners in de maatschappelijke opvang. De onverzekerdenkit is opgenomen in bijlage. Baliekaart: De baliekaart bevat vragen en antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de veranderingen in de zorg. Baliemedewerkers van poliklinieken in ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers kunnen de antwoorden als leidraad gebruiken bij het informeren van hun patiënten/cliënten. Deze kaart zal medio november gereed zijn en verspreid worden bij baliemedewerkers van poliklinieken in ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. 11

12 2.5 Monitoring en nazorg 1 mei 2006 is de datum waarop iedere zorgverzekeringsplichtige een zorgverzekering moet hebben afgesloten. Iedereen die later is, loopt het risico dat hij een boete krijgt opgelegd. In de laatste fase van de voorlichtingscampagne van VWS wordt het publiek via de massamedia er uitgebreid op gewezen dat voor 1 mei een verzekering moet worden afgesloten. Ook de voorlichting door de intermediairs aan moeilijk bereikbare doelgroepen zal begin 2006 onverminderd worden voortgezet. Continu zal worden gemonitord hoe de overgang verloopt. Als er signalen zijn dat bij specifieke groepen de boodschap niet voldoende over komt, zullen via de voorlichtingscampagne gerichte maatregelen worden genomen. De komende jaren zal voor de doelgroep van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang de gevolgen van de Zvw een vast onderwerp zijn van rapportage in de voortgangsrapportages uitvoering IBO maatschappelijke opvang. 2.6 Buitenland Er wonen mensen in het buitenland die op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of een door Nederland gesloten bilateraal sociale zekerheidsverdrag ten laste van Nederland recht op hebben op de zorg zoals die geregeld is in hun woonland, het zogenaamde woonlandpakket. Het gaat om mensen met uitsluitend een Nederlands pensioen of uitkering, hun gezinsleden en de gezinsleden van mensen die in Nederland werken maar buiten Nederland wonen. Deze groep wordt aangeduid met de term verdragsgerechtigden. Omdat Nederland de zorg voor hen betaalt, zijn deze mensen verplicht zich te melden bij het College voor zorgverzekeringen en een bijdrage te betalen. Om ervoor te zorgen dat alle verdragsgerechtigden daadwerkelijk bij het CVZ terecht komen, worden de ziekenfondsverzekerde gepensioneerden en particulier verzekerde gepensioneerden ambtshalve ingeschreven door het CVZ. Wanneer zij van mening zijn dat zij niet verdragsgerechtigd zijn (bijv. omdat zij ook een pensioen uit hun woonland ontvangen) moeten zij dit aangeven. Gezinsleden van gepensioneerden en grensarbeiders zijn nog niet bekend bij het CVZ. De kans is echter klein dat er bij deze categorie een probleem ontstaat. Ten eerste is het verdragsrecht voor hen relatief goedkoop, omdat zij alleen de nominale Zvw-premie betalen. Dat is doorgaans goedkoper dan een particuliere ziektekostenverzekering. Daarnaast hebben de buitenlandse overheden er belang bij om deze mensen op te sporen. Deze mensen komen nu wellicht ten laste van een sociale regeling in hun woonland. Na invoering van de Zorgverzekeringswet krijgen zij in hun woonland recht op zorg ten laste van Nederland. Hierdoor draagt het buitenland niet langer de kosten. 2.7 Illegalen Zoals in de inleiding is aangegeven hebben illegalen geen toegang tot ziektekostenverzekeringen, maar zij hebben wel recht op medisch noodzakelijk zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn (huisartsen, verloskundigen, apothekers etc.) die kosten maken bij het bieden van medisch noodzakelijk zorg aan onverzekerde illegalen kunnen deze kosten declareren bij de stichting Koppeling. De regeling van deze stichting functioneert redelijk goed, maar er zijn wel enkele knelpunten, waaronder de stijging van de kosten die gemoeid zijn met de regeling van de Stichting Koppeling. Deze kosten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen (van 3 miljoen in 2002 naar ruim 6 miljoen in 2005). Een ander knelpunt is dat AWBZ-gefinancierde inclusief de GGZ-zorg niet voor vergoeding via het Koppelingsfonds in aanmerking komt. Voor ziekenhuizen is binnen het eigen budget een voorziening opgenomen ter dekking van de kosten van dubieuze debiteuren. 2.8 Conclusie Wat de situatie in Nederland betreft, zorgt de zogeheten negatieve optie ervoor dat vrijwel alle thans verzekerde mensen bij de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet verzekerd zijn. Daarnaast zal alle actie die wordt ontplooid om mensen, die thans niet verzekerd zijn, op te sporen en te verzekeren er ongetwijfeld toe leiden dat een niet onbelangrijk deel van deze groep verzekerd zal worden. Door het opgezette systeem van rappellering en ambtshalve inschrijving van verdragsgerechtigden wordt voorkomen dat er bij de invoering van de Zvw in het buitenland onverzekerden zijn die recht hebben op medische zorg ten laste van Nederland. 12

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XVI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni

Nadere informatie

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mr. G.J.A. Hamilton 1 Een zorgverzekering die past in Europa Het komt niet vaak voor dat er in Nederland een wet wordt wordt aangenomen die voor alle Nederlanders vrijwel onmiddellijk consequenties heeft.

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag prof dr W.P.M.M. van de Ven 1 prof dr F.T. Schut 1 mr dr H.E.G.M. Hermans 1 dr J.D. de Jong 2 drs M. van der Maat 2 mr drs R. Coppen 2 prof dr P.P.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

IBO Grensoverschrijdende zorg Grenzeloos binnen de perken

IBO Grensoverschrijdende zorg Grenzeloos binnen de perken Grenzeloos binnen de perken Versie 1.0 Datum 28 februari 2014 Pagina 1 van 74 Colofon Titel Bijlage IBO Grensoverschrijdende zorg Grenzeloos binnen de perken 4 bijlagen Inlichtingen Ministerie van Financiën

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid Ontstaat op de zorgverzekeringsmarkt onder de zorgverzekeraars een collectieve machtspositie, en tot welke mededingingsrechtelijke knelpunten kan het bestaan van een collectieve machtspositie op die markt

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004

Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004 CPB Memorandum Hoofdafdeling(en) : Conjunctuur en Collectieve Sector Afdeling(en) : Zorg Samensteller(s) : Olga Erken Nummer : 84 Datum : 26 januari 2004 Verzekerde Selectie? De plannen van de overheid

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie