strategie tactiek operatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "strategie tactiek operatie"

Transcriptie

1 tactiek Advies borging opbrengsten van model inrichting het programma Groen Proeven uitgeef juni 2012 zij bedrijfseconomisch ik wij zij strategie tactiek operatie blended model inrichting ik wij zij uitgeef zij bedrijfseconomisch ik wij zij visie keuzes community blended community ik wij zij ik wij Businessmodel wat en hoe ik wij open ik wij strategie - bestuurlijke Invloed - kwaliteit - draagvlak - kosten - participatie - innovatie - keuze voor het gebruik - ontwikkeling open tactiek - organisatie - kwaliteit - toepassing - personeel - financiën inrichting - ambitie (invloed) - capaciteit - continuïteit - kosten operatie - propositie - infrastructuur - relatie - inkomsten - klant - resources - activiteiten - kosten - partners ik wij

2 Advies borging opbrengsten van het programma Groen Proeven juni 2012 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 1

3 2 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

4 Inhoud Inleiding 5 Beschrijving opdracht 5 Het advies 6 Gevolgde werkwijze 7 Stap 1: wat zijn binnen het onderwijs bestaande organisatiemodellen 7 Stap 2: het uitwerken en specificeren van deze modellen 8 Stap 3: Beschrijven van de strategische oriëntatie op mogelijke modellen 8 Stap 4: Beschrijven van de inrichtingsscenario s 10 Stap 5: Beschrijven van de bouwstenen voor de propositie en het businessmodel 11 Stap 6: Rekenkundig voorbeeld 12 Hoe kun je dit instrument zelf ook toepassen? 12 Geraadpleegde bronnen / credits. 12 Bijlage 1: de verschillende organisatiemodellen 14 Bijlage 2: een voorbeeld van een uitwerking van het beslismodel borging Groen Proeven : 18 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 3

5 4 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

6 Inleiding De ondersteuningsorganisaties voor het groene onderwijs hebben hun krachten in het samenwerkingsverband Combikracht gebundeld. Het doel van de krachtenbundeling is om beter in staat te zijn generieke, complexe vraagstukken in het groene onderwijs aan te pakken en op te lossen. Daarvoor zetten de leden van Combikracht hun expertise gezamenlijk in. De organisaties die sinds 2011 in Combikracht samenwerken zijn: APS, CITO, CPS, Kennisnet, KPC Groep, Ontwikkelcentrum, SILO en Stoas Hogeschool. Ze vervullen een ondersteunende rol voor het groene onderwijs en worden daarvoor deels gesubsidieerd door het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie. In februari 2012 heeft de stuurgroep Groen Proeven - als gedelegeerd opdrachtgever namens het bestuur van de AOC Raad - Combikracht gevraagd hen te adviseren op welke wijze Groen Proeven tussen nu en een jaar een structurele plek kan krijgen binnen het groene vmbo en de kwaliteit van producten en ondersteunende diensten voor de toekomst geborgd kan worden. Dit op basis van te ontwikkelen mogelijke scenario s voor de borging van producten en diensten van landelijke projecten in algemene zin. Beoogd resultaat: Een concreet advies voor de kwaliteitsborging van Groen Proeven (producten en diensten) op het niveau van de instellingen en op landelijk niveau voor de toekomst en de betrokkenheid van mogelijke partijen daarbij. Combikracht heeft de opdracht aanvaard en afgesproken is dat voor de zomer (van 2012) het advies opgeleverd zal worden. Beschrijving opdracht Sinds 2009 kent de AOC Raad het project Groen Proeven. Dit project heeft voor het groene vmbo inmiddels alle actuele proeven van bekwaamheid en daarbij benodigde producten en processen ontwikkeld. De stuurgroep van het programma Groen Proeven heeft aan Combikracht gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijkheden om een goede borging van alle resultaten, zowel in producten als in processen, van het programma te realiseren. Een duurzame borging zowel t.a.v. continuïteit als kwaliteit is in het belang van het hele groene onderwijs en is als zodanig een belangrijk aandachtspunt. Een werkgroep van Combikracht heeft zich over de problematiek gebogen en dat heeft geresulteerd in een stappenplan om de mogelijkheden om tot een goede borging te komen in beeld te brengen. Naast het stappenplan zal een begeleidend advies worden geschreven. Het stappenplan kent de volgende fases: 1. Bepalen van de uitgangspunten op grond waarvan de borging van Groen Proeven vorm gegeven zou moeten/kunnen worden. 2. Bepalen van het business model dat bij de uitgangspunten het beste past 3. Bepalen van het inrichtings-scenario voor het business model 4. Invulling van de stuurelementen van het inrichtings-scenario Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 5

7 Het advies De eerste opdracht is uiteindelijk het bestendigen en positioneren van Groen Proeven. Gebleken is echter dat dit ook heel goed in een veel breder perspectief geplaatst zou kunnen worden. Er zijn meer initiatieven binnen het groene onderwijs die zich richten op examen- en toets producten (b.v. voor het MBO, andere toetsbanken, andere vakken). Het lijkt verstandig om beide sporen te volgen en er voor te zorgen dat ze elkaar niet in de weg zitten maar juist op de goede manier aanvullen en op elkaar aansluiten. Voor beide sporen kan het hier geboden stappenplan als leidraad dienen om de diverse aspecten te benoemen en daarin keuzes te maken! Begin bij het begin: Investeer in een fase 0: zorg voor een gedragen visie, baseer de visie op een degelijke analyse op basis van feiten, van andere initiatieven en projecten(leer van eerdere projecten), bepaal een realistisch ambitieniveau en trek op basis daarvan conclusies (binnen een breed gezelschap, b.v. de BARonderwijs) Wanneer er voldoende gezamenlijke visie en vertrouwen is voor een gemeenschappelijk droom model als stip op de horizon, doorloop dan vervolgens het geboden Beslismodel borging Groen Proeven om te komen tot een realistische businesscase (organisatiemodel, inrichtingscenario en bepaling van de stuurelementen), inclusief tijdspad. Denk daarbij serieus aan mogelijkheden voor opschaling (naar meer toetsen/examens, naar mbo, naar aantallen gebruikers) en naar de 1-loket gedachte: alle examineringsproducten (vmbo/mbo, schoolexamens, diagnostische toetsen) binnen de groene kolom worden vanuit 1 loket beheerd en uitgegeven. Een dergelijke fase 0 kan enige tijd vergen en daarmee een tijdige borging van het Groen Proeven project in gevaar brengen. Zodra daar ook maar enig risico voor is, is het aan te bevelen om aan een groeiscenario te denken: start met een set van uitgangspunten met een beperkte ambitie en bepaal met deze uitgangspunten aan de hand van het geboden stappenmodel welk businessmodel daarbij past en ook redelijk snel realiseerbaar is. Vanuit dat model zou dan doorgegroeid kunnen gaan worden naar het droommodel. In de bijlage is een voorbeeld uitwerking van het stappenplan met een set van aannames als uitgangspunten met een beperkt ambitie niveau bijgevoegd, dat kan dienen als handreiking. Niet meer dan dat, het blijft van belang dat de stuurgroep haar eigen afwegingen maakt. Enkele algemene noties die Combikracht wil meegeven: o Opteer voorlopig voor eigenaarschap binnen de eigen groene sector o Zoek een juiste balans tussen verplichting (kan niet radicaal worden doorgevoerd) en vrijwilligheid (te vrijblijvend gaat ook niet werken) Zorg voor goede ondersteuning op alle niveaus 6 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

8 Gevolgde werkwijze De door Combikracht gevolgde werkwijze kent 7 stappen die hieronder verder uitgewerkt zijn in het zogenaamde beslismodel borging Groen Proeven. Uitgangspunt daarbij was aan te haken bij c.q. gebruik te maken van reeds lopende/bestaande modellen en inzichten. Het is niet onze intentie geweest het wiel opnieuw uit te vinden. Stap 1: wat zijn binnen het onderwijs bestaande organisatiemodellen Op basis van een inventarisatie van de verschillende Nederlandse werkende business-modellen is een keuze gemaakt uit een vijftal business cases: de Groene Standaard, Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Stichting PraktijkLeren, Wikiwijs en het Model van community uitgeven (NIBI). Alle vijf zijn in meer of mindere mate in Nederland betrokken bij de borging van examens (product en proces) en exemplarisch voor de verschillende organisatiemodellen. Op grond van deze inventarisatie zijn de voorbeeldmodellen uitgewerkt die feitelijk het gehele pakket aan mogelijke organisatiemodellen bestrijken: 1. Het uitgeefmodel 2. Het bedrijfseconomisch model 3. Het blended model 4. Het community based model 5. Het open model Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 7

9 Stap 2: het uitwerken en specificeren van deze modellen 1. Het uitgeefmodel Binnen dit model worden de producten geheel zelfstandig door de organisatie met commerciële doelstellingen op de markt gebracht. Het uitgeefmodel werkt vanuit het principe dat het aanbod gestuurd is. De uitgever bepaalt wat er gemaakt wordt. Er is geen sprake van zeggenschap van derden in de productontwikkeling of de bepaling van de innovaties. De uitgever kent zijn markt goed en maakt waarvoor wordt betaald. Het product kan door iedereen worden gekocht. 2. Het bedrijfseconomisch model Vanuit gedeelde eigenaarschap binnen een afgebakend onderwijsveld (een niche) worden examenproducten op een professionele en commercieel getinte wijze aan de onderwijsinstellingen aangeboden. Het aanbod is beperkt en is zijn zowel voor leden als niet-leden beschikbaar. Het organisatiemodel kent omzetdoelstellingen en eventuele winst wordt direct geïnvesteerd in de organisatie. Organisatie is qua opzet functioneel en kenmerkt zich door lean-and-mean. 3. Het blended model De organisatievorm (vaak een stichting) vraagt om nadrukkelijke participatie van de leden/gebruikers. Zaken waar de organisatie zelf geen expertise in heeft of wil opbouwen, worden bij externe partijen belegd. Waarbij samenwerking het motto is. De organisatie kent geen winstoogmerk en het aanbod is zoveel als mogelijk open. 4. Het community based model Bij het community bases model heeft de waarderuil voornamelijk betrekking op zeggenschap. De klant, de leden van de community bepalen wat er ontwikkeld wordt. Ook hebben zij een rol bij het maken van de producten. De afrekening wordt niet bepaald door de waarde van het product dat men kan gebruiken, maar door de waarde die men hecht aan deelname aan een ontwikkeling waarin dat product een rol speelt. 5. Het open model De naam zegt het al, binnen het model wordt samenwerking nadrukkelijk nagestreefd, zonder dat daar strikte afspraken over deelname aan ten grondslag liggen. Iedereen kan meedoen, vrijheid blijheid is het motto. Alle producten zijn door iedereen vrij te gebruiken en aan te passen of te verbeteren. Controle op het aanbod is niet/ nauwelijks geregeld. In de bijlage zijn de vijf modellen in een spreadsheet op organisatorische, kwalitatieve, toepassingsmogelijkheden, personele en financiële aspecten gedetailleerder uitgewerkt. Stap 3: Beschrijven van de strategische oriëntatie op mogelijke modellen Om nu tot een keuze van een bepaald organisatiemodel te komen, is een lijst met cruciale vragen opgesteld aan de hand waarvan zich een visie ontwikkeld met betrekking tot de richting waarin het Beslismodel borging Groen Proeven zich moeten begeven. Op centraal niveau is het van belang om de kaders hiervoor vast te stellen. Maar ook op instellingsniveau kan men aan de hand van deze vragen bepalen op welke wijze men mee wil doen aan het traject. Het Beslismodel borging Groen Proeven kent acht strategische aspecten. 8 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

10 1. Bestuurlijke invloed A Wil ik als organisatie zeggenschap hebben/houden op ja modellen 2, 3 of 4 procesniveau? nee modellen 1 of 5 B Wil ik zeggenschap hebben/houden op productniveau? ja modellen 2 t/m 5 nee model 1 C Wil ik een stevig fundament voor het organisatiemodel? ja modellen 1, 2, 3 of 4 nee model 5 D Vind ik een juridische rechtsvorm belangrijk? ja modellen 2, 3 of 4 nee modellen 1 en 5 E Wil ik zelf expertise inzetten voor productontwikkeling? ja modellen 2 t/m 5 nee model 1 2. Draagvlak A. Vind ik draagvlak op centraal niveau (= AOC raad-niveau) Ja modellen 3, 4 en 5 belangrijk? nee modellen 1 en 2 B. Vind ik draagvlak op decentraal niveau (= instellings- of Ja modellen 2, 3 en 4 vestigingsniveau) belangrijk? nee Modellen 1 en 2 3. Participatie A. Wil ik gericht een bijdrage leveren aan de totstandkoming ja modellen 3, 4 en 5 van producten? nee modellen 1 en 2 4. Keuze voor het gebruik A. Wil ik producten binnen mijn organisatie centraal (verplicht) Ja modellen 2 en 3 invoeren? Nee modellen 1, 4 en 5 B. Vind ik inzet van eigen medewerkers bij de PvB een pré? Ja Modellen 2 en 3 nee Modellen 1, 4 en 5 C. Vind ik (verplichte) professionalisering van gebruikers een Ja Modellen 2 en 3 pré? nee Modellen 1, 4 en 5 5. Kwaliteit (keurmerk) A. Vind ik standaardisatie van producten en diensten Ja Modellen 2 en 3 belangrijk? nee Modellen 1, 4 en 5 B. Vind ik het hebben van een maatschappelijk erkend keurmerk Ja Modellen 1, 2, 3 belangrijk? nee Modellen 4 en 5 C. Vind ik (aanvullende) kennis- en/ of informatieuitwisseling Ja Modellen 3, 4 en 5 belangrijk? Nee Modellen 1 en 2 6. Ontwikkeling (Beheer) A. Vind ik makkelijke toegang tot producten belangrijk? Ja Modellen 4 en 5 Nee Modellen 1, 2 en 3 B. Vind ik een groot assortiment belangrijk? Ja Modellen 4 en 5 Nee Modellen 1, 2 en 3 7. Innovaties A. Vind ik innovaties op productniveau belangrijk? Ja Modellen 1 en 2 Nee Modellen 3, 4, 5 8. Kosten A. Vind ik dat er vastgesteld maximum bedrag per gebruiker Ja Modellen 2, 3, 4, 5 als jaarlijkse bijdrage moet worden vastgelegd? nee Model 1 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 9

11 Stap 4: Beschrijven van de inrichtingsscenario s. Voor elk model is er nog weer de mogelijkheid om te komen tot een inrichtingsscenario. Het betreft hierbij de vraag met wie je het model wilt gaan opzetten. Ruwweg zijn er hierbij drie scenario s mogelijk: 1. Ik Zelf doen = de (deelnemende) instellingen doen het zelf: organiseren en uitvoeren 2. Wij Samen doen in groen = samen met bestaande professionele organisaties binnen het groene domein 3. Zij volledig outsourcen: onder condities onderbrengen bij externe professionele organisaties De volgende factoren zijn bepalend voor de keuze van een inrichtingsscenario: ambitie (invloed) Hoeveel invloed wil je als onderwijsinstelling op de (externe) examenorganisatie hebben. Met andere woorden hoe ver reikt je ambitie om als onderwijsinstelling een rol van betekenis ten aanzien van examinering te willen spelen? capaciteit Misschien wil je als onderwijsinstelling examinering wel zoveel mogelijk in eigen beheer houden, of een rol spelen in de (externe) examenorganisatie en/of bijdragen aan de ontwikkeling van producten, maar heb je daar niet voldoende of de juiste capaciteit voor. continuïteit Wanneer je zaken in eigen beheer hebt, kun je daar direct invloed op uitoefenen. Bij samenwerken ontstaat een zekere afhankelijkheidspositie en ben je overgeleverd aan de ander. Bepaalde organisatiemodellen kunnen de continuïteit van de externe organisatie en hun assortiment in de weg staan. Kiezen voor een gerenommeerde organisatie die al jaren met succes werkzaam is op examineringsgebied biedt zekerheid en dat is ook wat waard. kosten Elk organisatiemodel heeft zijn eigen kostenplaatje. Wat heb ik financieel over voor deelname aan een samenwerkingsverband of inkoop van examenproducten. De vragen die moeten leiden naar het meest wenselijk scenario zijn: A. Hoe graag wil de onderwijsinstelling het zelf doen? B. Wat is de beschikbare capaciteit en kwaliteit dan? Kun je het waarmaken? C. Wat is de gewenste robuustheid, slagkracht en continuïteit? D. Wat zijn de kosten? E. Wat is de beschikbaarheid van andere partijen, binnen het groene domein en/of daarbuiten. Wie kan dit, wil dit. Kwaliteit en kosten? Wat is het vertrouwen in partijen? F. Welke mate van invloed wordt nagestreefd, geheel of gedeeltelijk, meer of minder samen? G. Hoe loopt de besluitvorming? Inrichtingsscenario s doorvertaald naar de organisatiemodellen: niet elke inrichtingsscenario en model passen bij elkaar. Scenario/model Uitgever Bedrijfseconomisch Blended Community based Open Ik scenario X V V V V Wij scenario X V V V V Zij scenario V V V X X 10 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

12 Stap 5: Beschrijven van de bouwstenen voor de propositie en het businessmodel. De meeste businessmodellen bevatten de volgende inrichtingsaspecten: Klant o distributiekanalen: de manier waarop een organisatie in contact komt met haar klanten (aspecten als marketing en distributiestrategie) Hoe bereik ik mijn klanten? o Klant(groep): een beschrijving van de klant of klantgroep waar het bedrijf zich met de waardeproposities op richt. Hier worden karakteristieken beschreven van een (potentiële) klant. Wie zijn mijn klanten en welke klanten wil ik als klant hebben? Relatie o klantrelaties: het managen van de relatie tussen de organisatie en klanten (of klantsegmenten) Hoe behoud ik mijn klanten? Activiteiten o waardepropositie: het aanbod van de organisatie, zowel product als service, vertaald naar waarde voor de klant. Welke waarde lever ik? Voldoet het aan een bepaalde behoefte? Hoe uniek is het? Partners o samenwerkingsverbanden Met welke partijen kan ik een win-win-situatie creëren? Wil ik alleen binnen de sector of ook sectoroverstijgend samenwerken? Infrastructuur o kerncompetenties van een organisatie: De kerncompetenties/capaciteiten van een organisatie die nodig zijn voor het uitvoeren van het businessmodel. Welke en hoeveel ondersteuning heb ik of bied ik aan? o partnerketen: samenwerkingsverbanden met andere organisaties die invloed hebben op het succes van het businessmodel. Met welke partners voer ik het uit? o waardeketen/werkprocessen: de activiteiten en middelen van de eigen organisatie Hoe ziet de infrastructuur eruit? Opbrengsten o assortiment Wil ik een diep of breed assortiment? o kwaliteit Wat is de benodigde kwaliteit voor mijn producten? Kan ik een kwaliteitskeurmerk ten gelde maken? Hoe richt ik de PDCA-cyclus in? Resources o Content Hoe kom ik aan goede content? o Team Hoe kom ik aan goede medewerkers? Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 11

13 Kosten o kostenstructuur: de kosten van beslissingen in het model Welke kosten maak ik als organisatie? o revenuen/inkomsten: de manier waarop de organisatie meerwaarde creëert, oftewel het verdienmodel. Wie is bereid te betalen voor welke waarde? Hoe houdbaar zijn de geldstromen? Stap 6: Rekenkundig voorbeeld In de bijlage is een uitgewerkt voorbeeld van een invulling van het beslismodel borging Groen Proeven weergegeven, op basis van een set van aannames die gebaseerd zijn op een pragmatische aanpak, beperkte scope en ambitie, leidend tot een bedrijfsmatige invulling, als mogelijke opstap naar een veel breder droom model. Het betreft hier een voorbeeld, inclusief enig rekenwerk aan de hand van een aantal data die voor Groen Proeven van belang zijn. De stuurgroep zal echter in ieder geval haar eigen invulling van het beslismodel borging Groen Proeven moeten maken om te komen tot een gedragen businessmodel. Hoe kun je dit instrument zelf ook toepassen? Het beslismodel borging Groen Proeven is leesbaar van links naar rechts en vice versa. links rechts: Start bij de strategische fase: van een gezamenlijke visie/ambitie naar logische uitwerking (businessmodel) in de operationele fase. rechts links: Start bij de operationele fase: de keuze voor een bepaald businessmodel werkt door naar strategische fase. De boxen onderin het model beschrijven per fase de verschillende gehanteerde aspecten. Geraadpleegde bronnen / credits De volgende bronnen zijn gebruikt: Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

14 strategie tactiek operatie model inrichting uitgeef zij bedrijfseconomisch ik wij zij visie keuzes blended ik wij zij Businessmodel wat en hoe community ik wij open ik wij strategie - bestuurlijke Invloed - kwaliteit - draagvlak - kosten - participatie - innovatie - keuze voor het gebruik - ontwikkeling tactiek - organisatie - kwaliteit - toepassing - personeel - financiën inrichting - ambitie (invloed) - capaciteit - continuïteit - kosten operatie - propositie - infrastructuur - relatie - inkomsten - klant - resources - activiteiten - kosten - partners Legenda bij beslismodel borgingaspecten Groen Proeven. model is leesbaar van links naar rechts links rechts: Start bij de strategische fase: van een gezamenlijke visie/ambitie naar logische uitwerking (business-model) in de operationele fase. rechts links: Start bij de operationele fase de wens voor een bepaald business-model) werkt door naar strategische fase. De boxen onderin het model beschrijven per fase de verschillende gehanteerde aspecten. De volgende mensen danken wij voor hun input: Stuurgroep Groen Proeven en met name Wilma Bredewold, Scilla van Cuijlenborg en Hilda Weges Bartha Huijberts, Manager Training & Implementatie, Consortium beroepsonderwijs Ad Kwant, Productieleider examenproducten, Stichting Praktijkleren Piet Dietvorst, voorzitter Kwaliteitsgroep Groen Proeven en Manager centrale examinering Cito Wim Grooters, de Groene Standaard Ton Fokker, Stichting Basisnet(NiBi) Namens Combikracht, de werkgroep Groen Proeven: Chantal Vos, Ontwikkelcentrum Bart van Kuik, KPC Groep Wim Mulder, Cito Leo Bakker, Kennisnet Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 13

15 Bijlage 1: de verschillende organisatiemodellen Organisatorische aspecten Bestuurlijke invloed en Eigenaarschap Model 1: Uitgeefmodel Eigenaarschap is van de uitgever. Het auteursrecht daarentegen blijft vaak bij de auteurs. Model 2: Bedrijfseconomisch model Stichting met omzetdoelstelling, evt winst blijft wel binnen de organisatie (R&D,...). Redelijk autonoom stichting bestuur. Beheer Doet alles in eigen beheer. Sales en marketing Producten zijn voor iedereen te koop die betaald. Functionele structuur. Lean en mean organisatie. Klein bureau. Corebusiness is uitgangspunt, ofwel uitgeven van examenproducten. Dit betekent bijvoorbeeld geen netwerkactiviteiten. Outsourcen van niet-eigen processen. Eventueel zelfs van het productbeheer. Producten zijn voor iedereen te koop. Dat geldt zowel voor content alsvoor additionele diensten als ondersteuning. Model 3: blended-model Model 4: community model Het eigenaarschap is belegd bij een stichting waarin de verschillende betrokken partijen verenigd zijn, waarbij de instellingen als belangrijkste stakeholders de lead hebben. Het stichtingsbestuur stuurt de betrokken organisatie op hoofdlijnen aan. Zij regelt ook lidmaatschap/financiën/ businessmodel e.d. Het beheer en de dienstverlening wordt bij een externe professionele organisatie belegd met kennis van zaken en betrokkenheid bij de relevante doelgroepen. Er moet sprake zijn van een juridisch werkverband. Partners zijn medeeigenaar van de community en zitten in bestuur evenals vertegenwoordiging van de leden (instellingen). Kleine organisatiestructuur. Partners leveren input-arbeid. Community manager is leading in uitvoering van het beleid. De beheer organisatie verricht geen acquisitie. Communicatie staat centraal. Transparant en open. Organisatie staat voor: kennisdeling/kringen, expertmeetings, voorlichting en training, betrokkenheid (community aspect). Naarmate er meer leden zijn werkt het model beter: ledenwerving is essentieel. Model 5: open model Ligt feitelijk bij de gebruikers. Er is een vorm van regie vanuit de gebruikers die de aanzetten tot aanpassingen en ontwikkeling doen, danwel bij de partij die het beheer voert. Een beheer-organisatie voert op basis van haar publieke functie dan wel op basis van een opdracht van de regiegroep het beheer uit. De gebruikers zijn zelf het marketing kanaal. De beheerorganisatie kan in haar opdracht ook aanzetten hiertoe doen. 14 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

16 Partijen Staat op zichzelf, zoekt partners die de omzet kunnen vergrootten. Is alleenheerser. Eigen (unieke) positie in het landschap (niche). Eventueel samen met andere niches, bundelen. Kwalitatieve aspecten Beschrijving producten Ontwikkelt waar de meeste omzet te halen is. Vraag wordt opgehaald door contacten in het veld, is vaak niet structureel georganiseerd. Beperkt (strak omlijnd) assortiment voor een beperkte doelgroep. Productontwikkeling Werkt aanbodgericht Op basis van behoefte en aanbod. Ontwikkeling eventueel outsourcen. procedures en protocollen De inrichting hiervan is sterk organisatiegebonden. De grotere uitgevers hebben vaak strak omlijnende prototcollen. Criteria vastgelegd t.a.v. producten en ketenpartners/ leveranciers. Je koopt kwaliteit in en volstaat daarmee. Dat is ook je keurmerk. Deelnemende instellingen, eventueel kenniscentrum, beheerorganisatie Producten zijn een variëteit aan: webbased content, protocollen/afspraken en standaarden, diensten t.b.v. implementatie, training en voorlichting, visieontwikkeling, kwaliteitsbewaking, ontwikkeling enz enz. Op basis van product levenscyclus en kwaliteitseisen (b.v. t.a.v. wet en regelgeving, technologische ontwikkelingen, didactische inzichten). Innovatie agenda wordt jaarlijks bijgesteld vanuit input kenniskringen en externe deskundigen. Kwaliteitsnormen (handboek) vastgesteld door stichtingsbestuur i.o.m gebruikers community, controlerende partijen en deskundigen. Kwaliteit is geborgd op alle aspecten van en organisaties in de keten. Instellingen vormen de community (leden), afnemers. Partners zijn veelal externe organisaties ( leveranciers) die input leveren. vraag vanuit de community bepaalt de producten alsmede de prioritering. op basis van de vraag uit de community. Innovatie is niet automatisch geborgd binnen een community. Tenzij de community daar wel op gericht is. Criteria vastgelegd door community, partners moeten daaraan voldoen. Wettelijke kaders geven richting. Instellingen dan wel medewerkers/docenten vormen de brede gebruikers groep/ community, eventueel worden partners/ sponsors gezocht om deelnemende community s te faciliteren. Vraag vanuit de gebruikers bepaalt de producten alsmede de prioritering. Gebruikers hebben directe input op product. op basis van de vraag uit de gebruikers dan wel deelnemende community s. Dit is niet automatisch geborgd binnen een community. Tenzij de community daar wel op gericht is. Criteria vastgelegd door beheerorganisatie, partners moeten daaraan voldoen. Wettelijke kaders geven richting. Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 15

17 Kwalitatieve aspecten Diensten: advies, onderzoek, training Advies, implementatie zijn betaalde diensten. Toepassingsmogelijkheden sharing / delen Producten zijn voor iedereen te koop. Zeggenschap productontwikkeling ligt bij de organisatie of wie betaalt bepaalt. Borging Borging op macro niveau, kwaliteitborging van producten volgens eigen keurmerk. Training en implementatie is in principe niet aan de organisatie (valt buiten corebusiness). Liever outsourcen, anders in samenwerking met partner(s). Producten zijn voor iedereen te koop. Zeggenschap productontwikkeling ligt bij de organisatie of wie betaalt bepaalt. Borging op macro niveau, kwaliteitborging van producten volgens eigen keurmerk. Geldt ook voor eventuele leveranciers in het kader van outsourcing. Meso en micro: Markt (gecertificeerde leveranciers) biedt trainingen afgestemd op producten, op maat. Diensten model. Hoeft niet per definitie open te zijn of vrij van kosten. Het kan heel goed dat er een menukaart aan diensten beschikbaar is waar gebruikers een bepaalde bijdrage voor moeten betalen. Content is bij voorkeur open! Verder werkt de stichting met een open community model. Daarbij levert de community optimale input aan ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, ervaringen, best practices, eigen content, enz enz. Borging vindt op drie niveau s plaats: Macro - kwaliteitshandboek, basisset aan materiaal heeft kwaliteitskeurmerk van de stichting en is inspectieproof. Ontwikkelproces voldoet aan standaarden en eisen kwaliteitshandboek. Meso: ondersteuning bij inpassen producten in PTA, curriculum en examenprogramma s. Micro: training en voorlichting m.b.t. toepassing van producten. Alleen op basis van gedragen vraag vanuit community. Niks is standaard. Producten zijn toegankelijk voor de leden van de community. Aan de hand van de door de community gestelde kwaliteitseisen, zowel op product niveau als op proces niveau. Op micro niveau delen van expertise en ervaring tussen community leden. Alleen op basis van gedragen vraag vanuit de gebruikers dan wel een deelnemende community. Niks is standaard. De markt kan ook aanbod genereren. Alle producten zijn open toegankelijk. Aan de hand van de door de community gestelde kwaliteitseisen, zowel op product niveau als op proces niveau. Op micro niveau delen van expertise en ervaring tussen community leden 16 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

18 Personele aspecten FTE en Omzet Relatief lage kosten, werken vaak nog met royaltymodel. De auteurs worden betaald uit de omzet. Kleine organisatie(structuur). Beperkte participatie vanuit de instellingen, lidmaatschap weinig relevant. Financiële aspecten Harde inkomsten Wisselt per product. Inkomsten per product (per leerling). Harde Uitgaven Wisselt per product en mate van innovatie Kosten beheerorganisatie en ontwikkeling. Compacte toegankelijke organisatie. Stichting: bestuur vanuit instellingen, maximale participatie vanuit instellingen. Beheer op basis van prestatieafspraken. Omvang gerelateerd aan leerlingenaantallen. Diensten op basis afname instellingen. Ontwikkeling op basis behoefte en prioritering door bestuur. Transparante communicatie binnen de community, inzet (mensen, expertise, middelen) vanuit leden en partners, zo gelijkwaardig mogelijk. Waarderuil bepaalt zeggenschap. Transparante communicatie binnen de community, inzet is per definitie niet gelijkwaardig, maar op basis van eigen ambitie, middelen en belangen. Fee vanuit lump sum financiering doelgroep als basis. Aanvullende financiering voor diensten (afnemers), eventueel voor innovaties (projectsubsidies) Belanghebbende organisatie(s) bepaalt geldstromen, eventueel door partners of sponsors. De markt kan diensten hierom heen genereren. Kosten voor beheer organisatie. Kosten voor facilitering van de gebruikers. Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 17

19 Bijlage 2: een voorbeeld van een uitwerking van het beslismodel borging Groen Proeven : Groen proeven, een voorbeeld invulling van een borgings-model voor Groen Proeven aan de hand van het beslismodel borging Groen Proeven van Combikracht: Groen Proeven ontwikkelt producten en diensten. Het is aan de stuurgroep Groen Proeven te bepalen welke producten en diensten van belang zijn om na afloop van de projectperiode op een kwalitatief hoog niveau in stand te houden. De volgende producten zijn van belang: De omgeving: o De digitale PvB bank o De templates o De verantwoordingsdocumenten (examenstandaarden, referentiematrix) o De website als uitgangsplek op het web Het kwaliteitsprotocol Het netwerk van GP experts Ontmoetingsactiviteiten (w.o. de GP DOE dag, MT dagen) De dienstverlening op maat o Verzorgen workshops en presentaties o Ontwikkelen PvB s op maat o Adviesgesprekken mbt implementatie/draagvlak o De leerlijn Groen Proeven zoals ontwikkeld als professionaliseringsaanbod o Pilotbegeleiding PvB uitvoering o Andere Professionaliseringsactiviteiten Bovenstaande overzicht van producten is de productcatalogus van Groen Proeven. Het toepassen van Het beslismodel borging Groen Proeven van Combikracht levert het volgende op: Als de stappen van het door Combikracht ontwikkelde beslismodel borging Groen Proeven doorlopen worden met daarbij een aantal al dan niet logische aannames dan ontstaat het volgende pad: Investeer in fase 0 Zorg voor een gedragen visie, baseer de visie op een degelijke analyse op basis van feiten (leer van eerdere projecten), maak gebruik van inzichten binnen of buiten het groene onderwijs, trek op basis daarvan conclusies (binnen een breed gezelschap, o.a. BAR-onderwijs). Deze fase 0 zal enige tijd vergen, het is van belang dat hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat binnen het groene onderwijs, of misschien wel met koppelingen buiten het groene onderwijs met initiatieven met een vergelijkbare of gedeelde visie. De winkel blijft tijdens de verbouwing open Groen Proeven heeft niet veel tijd en het lijkt verstandig om gedurende fase 0 vast met een tussenoplossing aan de slag te gaan. Pragmatisch maar wel relevant voor de borging, juist ook op weg naar een meer gewenst droom model toe. Daarom nu kiezen voor de opzet van een direct in te voeren model om de continuïteit van de producten en de procesgang te borgen, de huidige gebruikers goed te ondersteunen en te bedienen en de producten niet meteen vanaf het begin te laten verouderen. Kortom, beperkt van omvang maar degelijk, economisch gezond, gericht op de gebruikers in Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

20 Welk bedrijfsmodel sluit aan bij de (gekozen) visie? Aan de hand van de volgende vragen komen we uit op een organisatie model dat past bij de hierboven beschreven ambitie: 1. Bestuurlijke invloed: Wil ik als organisatie zeggenschap hebben/houden op procesniveau? JA modellen 2, 3 of 4 Wil ik zeggenschap hebben/houden op productniveau? JA modellen 2 t/m 5 Wil ik een stevig fundament voor het organisatiemodel? JA modellen 1, 2, 3 of 4 Vind ik een juridische rechtsvorm belangrijk? JA modellen 2, 3 of 4 Wil ik zelf expertise inzetten voor productontwikkeling? JA modellen 2 t/m 5 2. Draagvlak Vind ik draagvlak op centraal niveau (= AOC raad-niveau) belangrijk? JA modellen 3, 4,en 5 Vind ik draagvlak op decentraal niveau (= instellings- of vestigingsniveau) belangrijk? JA model 2, 3, 4 3. Participatie Wil ik gericht een bijdrage leveren aan de totstandkoming van producten? JA modellen 3, 4 en 5 4. Keuze voor het gebruik Wil ik producten binnen mijn organisatie centraal (verplicht) invoeren? JA modellen 2 en 3 Vind ik inzet van eigen medewerkers bij de PvB een pré? JA modellen 2 en 3 Vind ik (verplichte) professionalisering van gebruikers een pré? JA modellen 2 en 3 5. Kwaliteit (keurmerk) Vind ik standaardisatie van producten en diensten belangrijk? JA modellen 2 en 3 Vind ik het hebben van een maatschappelijk erkend keurmerk belangrijk JA modellen 1, 2, 3 Vind ik (aanvullende) kennis- en/ of informatie-uitwisseling belangrijk? JA modellen 3, 4 en 5 6. Ontwikkeling (Beheer) Vind ik makkelijke toegang tot producten belangrijk? Niet direct modellen 1, 2 en 3 Vind ik een groot assortiment belangrijk? Niet direct modellen 1, 2 en 3 7. Innovaties Vind ik innovaties op productniveau belangrijk? Niet direct modellen 3, 4 en 5 Vind ik ook het kenniselement in de PvB belangrijk? Vind ik vooral het (beroeps)praktijkelement belangrijk? 8. Kosten Vind ik een bepaald maximaal bedrag van bijvoorbeeld 25,00 per kandidaat als jaarlijkse bijdrage acceptabel? JA modellen 1 en 2 Vind ik een staffelbijdrage een pré? Uit de beantwoording van de vragen komt sterk het bedrijfseconomisch model naar voren: concreet, beperkt, gericht, economisch bepaald, kwali tatief goed, breed gebruik maar op vrijwillige basis. Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 19

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid

Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid Saskia Hein examensecretaris Nordwin College Wim Grooters programmamanager De Groene Standaard Inhoud Hoe borgen we als examenleverancier

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS

FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS FLEXIBILISERING VAN CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS VISIE VAN HET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS pagina 2 van 8 Aanleiding en historisch perspectief De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Ruimte voor Ontwikkeling

Ruimte voor Ontwikkeling hbo centres of expertise mbo centra voor innovatief vakmanschap Ruimte voor Ontwikkeling Bijlage 7 Overzicht governance varianten inrichting Centra Bijlage bij advies Commissie Van der Touw, juni 2013

Nadere informatie

Grensverleggende brancheorganisaties UNETO-VNI. 21 april 2015 VNO-NCW en MKB-NL

Grensverleggende brancheorganisaties UNETO-VNI. 21 april 2015 VNO-NCW en MKB-NL ppen) Grensverleggende brancheorganisaties UNETO-VNI 21 april 2015 VNO-NCW en MKB-NL UNETO-VNI: de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, gevestigd in Zoetermeer

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Sint-Michielsgestel, september 2013 door Kevin de Haas & Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave

Nadere informatie

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema klantwaarde financieel rendement geluk Business Model Analyse met het Canvas André Miedema www.hetzuiderlicht.nl Kennismaking Canvas http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Business Model Canvas:

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Canvassen voor continuïteit: een case uit Passend Onderwijs

Canvassen voor continuïteit: een case uit Passend Onderwijs Canvassen voor continuïteit: een case uit Passend Onderwijs De toekomst van het REC in Passend Onderwijs Sint-Michielsgestel, juni 2013 Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave pagina 1. Huidige situatie 3 2.

Nadere informatie

Committed to Green Businessplan 2013-2016

Committed to Green Businessplan 2013-2016 Businessplan 2013-2016 Businessplan 2013-2016 Wim Drost directeur @DrostW Marc Hendriks marketingmanager @Hendriks_Marc Willy Brandtlaan 81, 6716 RJ Ede, Telefoon: (0318) 642 992, E-mail: info@ontwikkelcentrum.nl

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap

Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap Projecten examinering en MBO Raad januari 2016 Aanvragen vanuit de derde ronde 1 december 2015 - Ontwikkelen examens keuzedelen Specialistisch Vakmanschap - Completeren, onderhoud en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Toezicht en Onafhankelijkheid zoals door de Stichting Examenkamer gehanteerd voor examinerende instellingen en kwalificaties

Toezicht en Onafhankelijkheid zoals door de Stichting Examenkamer gehanteerd voor examinerende instellingen en kwalificaties Toezicht en Onafhankelijkheid zoals door de Stichting - De Stichting is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor beroepskwalificerende en functiegerichte examens, maar ook voor examens, toetsen

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Organisatie van CGO. Follow up MT Groen Proeven. Ede Cees de Jong

Organisatie van CGO. Follow up MT Groen Proeven. Ede Cees de Jong Organisatie van CGO Follow up MT Groen Proeven Cees de Jong Ede 03-02-2011 voorstellen Cees de Jong adviesgroep Groen CPS betrokken bij o.a.: Invoeren CGO VMBO, MBO en HBO Groen Secretaris Vereniging Buitengewoon

Nadere informatie

Op weg naar meer rendement uit IT in het onderwijs

Op weg naar meer rendement uit IT in het onderwijs Op weg naar meer rendement uit IT in het onderwijs Inleiding De digitalisering binnen het onderwijs bevindt zich midden in een stroomversnelling. Dit leidt tot onontkoombare veranderingen. Zo komt er in

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo, een open source geo viewer De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo Flamingo is eenvoudig door gebruikers zelf te configureren. Flamingo is veelzijdig in het bieden van eenvoudige toegang

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS T & R

CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS T & R CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS T & R Aan de slag met planning & organisatie Pilotjaar 2011-2012 Jan Paul de Vries 4 oktober 2011 DOEL PRESENTATIE Wat komt er op u af als manager? Wat kunt u doen ter voorbereiding?

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN

WHITEPAPER VERDIENMODELLEN WHITEPAPER VERDIENMODELLEN Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Klantgericht ondernemen met een passend verdienmodel Hoe ga jij geld verdienen met je bedrijf? Het is het onderwerp dat de

Nadere informatie

Grip op de routekaart!

Grip op de routekaart! Grip op de routekaart! Hulpdocument voor het werken met de routekaart in de overgangsperiode Publicatie December 2016 Versie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Impact werken met de routekaart op proces examinering

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017 Memo Aan Van Leden van het Edu-K Platform Programma Implementatie nummervoorziening Datum 27 maart 2017 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 1 Inleiding Belangrijk onderwerp binnen Edu-K is de implementatie

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers Informatiebeveiliging en privacy Remco de Boer Ludo Cuijpers Voorstellen Remco de Boer Informatiearchitect Kennisnet (programma SION) Ludo Cuijpers MSc, MIM Expert informatiebeveiliging en privacy Werkzaam

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Peter Arkenbout. Bent u echt regisseur van uw eigen verkoopkanaal?

Peter Arkenbout. Bent u echt regisseur van uw eigen verkoopkanaal? Peter Arkenbout Bent u echt regisseur van uw eigen verkoopkanaal? Programma - 15.00 Introductie door Peter Arkenbout - 15.15 Workshop door Peter Arkenbout - 16.15 Werken aan case met Arjen Dijkstra - 17.00-17.30

Nadere informatie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie INHOUD nieuwsbrief #5 Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie Invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden EED Rekenvoorbeeld bij Handreiking Tariefopbouw Dyslexiezorg Nieuw: Protocol Dyslexie mbo

Nadere informatie

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki)

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Disrupt Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Businessmodel Generatie Hoorcollege 4 Business Mapping Na afloop

Nadere informatie

Van advies naar beleidskader

Van advies naar beleidskader Agenda Van advies naar beleidskader Toekomstbeeld Route 1, wat kun je in de overgangsperiode al doen? Route 2 en collectieve afspraken, wat kun je in de overgangsperiode al doen? Norm Verantwoorden keuzes

Nadere informatie

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017 Aan de slag met de Omgevingswet Hart van Brabant 28 juni 2017 Waar gaan wij het over hebben? Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor raad en samenleving Ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategieën

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Een roadmap op basis van best practices in de MBO sector.

Taskforce Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Een roadmap op basis van best practices in de MBO sector. Taskforce Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) Een roadmap op basis van best practices in de MBO sector. Doel Aanbieden handreikingen, op basis van best practices uit het Hoger Onderwijs en MBO sector,

Nadere informatie

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1

Leidraad gemeentelijke toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke voorzieningen 1 Leidraad e toetsing van initiatieven op het gebied van maatschappelijke 1 Aanleiding: Om als gemeente goed in te kunnen spelen en reageren op initiatieven en verzoeken om maatschappelijke die door externe

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Hoofdlijnen bedrijfsplan

Hoofdlijnen bedrijfsplan Hoofdlijnen bedrijfsplan Inhoudsopgave bedrijfsplan 1. Missie en doelstellingen 2. Strategie 3. Doelgroepen 4. Diensten 5. Modellen 6. Organisatie 7. Rendement 8. Implementatie 1 Missie & doelstellingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie