strategie tactiek operatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "strategie tactiek operatie"

Transcriptie

1 tactiek Advies borging opbrengsten van model inrichting het programma Groen Proeven uitgeef juni 2012 zij bedrijfseconomisch ik wij zij strategie tactiek operatie blended model inrichting ik wij zij uitgeef zij bedrijfseconomisch ik wij zij visie keuzes community blended community ik wij zij ik wij Businessmodel wat en hoe ik wij open ik wij strategie - bestuurlijke Invloed - kwaliteit - draagvlak - kosten - participatie - innovatie - keuze voor het gebruik - ontwikkeling open tactiek - organisatie - kwaliteit - toepassing - personeel - financiën inrichting - ambitie (invloed) - capaciteit - continuïteit - kosten operatie - propositie - infrastructuur - relatie - inkomsten - klant - resources - activiteiten - kosten - partners ik wij

2 Advies borging opbrengsten van het programma Groen Proeven juni 2012 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 1

3 2 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

4 Inhoud Inleiding 5 Beschrijving opdracht 5 Het advies 6 Gevolgde werkwijze 7 Stap 1: wat zijn binnen het onderwijs bestaande organisatiemodellen 7 Stap 2: het uitwerken en specificeren van deze modellen 8 Stap 3: Beschrijven van de strategische oriëntatie op mogelijke modellen 8 Stap 4: Beschrijven van de inrichtingsscenario s 10 Stap 5: Beschrijven van de bouwstenen voor de propositie en het businessmodel 11 Stap 6: Rekenkundig voorbeeld 12 Hoe kun je dit instrument zelf ook toepassen? 12 Geraadpleegde bronnen / credits. 12 Bijlage 1: de verschillende organisatiemodellen 14 Bijlage 2: een voorbeeld van een uitwerking van het beslismodel borging Groen Proeven : 18 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 3

5 4 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

6 Inleiding De ondersteuningsorganisaties voor het groene onderwijs hebben hun krachten in het samenwerkingsverband Combikracht gebundeld. Het doel van de krachtenbundeling is om beter in staat te zijn generieke, complexe vraagstukken in het groene onderwijs aan te pakken en op te lossen. Daarvoor zetten de leden van Combikracht hun expertise gezamenlijk in. De organisaties die sinds 2011 in Combikracht samenwerken zijn: APS, CITO, CPS, Kennisnet, KPC Groep, Ontwikkelcentrum, SILO en Stoas Hogeschool. Ze vervullen een ondersteunende rol voor het groene onderwijs en worden daarvoor deels gesubsidieerd door het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie. In februari 2012 heeft de stuurgroep Groen Proeven - als gedelegeerd opdrachtgever namens het bestuur van de AOC Raad - Combikracht gevraagd hen te adviseren op welke wijze Groen Proeven tussen nu en een jaar een structurele plek kan krijgen binnen het groene vmbo en de kwaliteit van producten en ondersteunende diensten voor de toekomst geborgd kan worden. Dit op basis van te ontwikkelen mogelijke scenario s voor de borging van producten en diensten van landelijke projecten in algemene zin. Beoogd resultaat: Een concreet advies voor de kwaliteitsborging van Groen Proeven (producten en diensten) op het niveau van de instellingen en op landelijk niveau voor de toekomst en de betrokkenheid van mogelijke partijen daarbij. Combikracht heeft de opdracht aanvaard en afgesproken is dat voor de zomer (van 2012) het advies opgeleverd zal worden. Beschrijving opdracht Sinds 2009 kent de AOC Raad het project Groen Proeven. Dit project heeft voor het groene vmbo inmiddels alle actuele proeven van bekwaamheid en daarbij benodigde producten en processen ontwikkeld. De stuurgroep van het programma Groen Proeven heeft aan Combikracht gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijkheden om een goede borging van alle resultaten, zowel in producten als in processen, van het programma te realiseren. Een duurzame borging zowel t.a.v. continuïteit als kwaliteit is in het belang van het hele groene onderwijs en is als zodanig een belangrijk aandachtspunt. Een werkgroep van Combikracht heeft zich over de problematiek gebogen en dat heeft geresulteerd in een stappenplan om de mogelijkheden om tot een goede borging te komen in beeld te brengen. Naast het stappenplan zal een begeleidend advies worden geschreven. Het stappenplan kent de volgende fases: 1. Bepalen van de uitgangspunten op grond waarvan de borging van Groen Proeven vorm gegeven zou moeten/kunnen worden. 2. Bepalen van het business model dat bij de uitgangspunten het beste past 3. Bepalen van het inrichtings-scenario voor het business model 4. Invulling van de stuurelementen van het inrichtings-scenario Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 5

7 Het advies De eerste opdracht is uiteindelijk het bestendigen en positioneren van Groen Proeven. Gebleken is echter dat dit ook heel goed in een veel breder perspectief geplaatst zou kunnen worden. Er zijn meer initiatieven binnen het groene onderwijs die zich richten op examen- en toets producten (b.v. voor het MBO, andere toetsbanken, andere vakken). Het lijkt verstandig om beide sporen te volgen en er voor te zorgen dat ze elkaar niet in de weg zitten maar juist op de goede manier aanvullen en op elkaar aansluiten. Voor beide sporen kan het hier geboden stappenplan als leidraad dienen om de diverse aspecten te benoemen en daarin keuzes te maken! Begin bij het begin: Investeer in een fase 0: zorg voor een gedragen visie, baseer de visie op een degelijke analyse op basis van feiten, van andere initiatieven en projecten(leer van eerdere projecten), bepaal een realistisch ambitieniveau en trek op basis daarvan conclusies (binnen een breed gezelschap, b.v. de BARonderwijs) Wanneer er voldoende gezamenlijke visie en vertrouwen is voor een gemeenschappelijk droom model als stip op de horizon, doorloop dan vervolgens het geboden Beslismodel borging Groen Proeven om te komen tot een realistische businesscase (organisatiemodel, inrichtingscenario en bepaling van de stuurelementen), inclusief tijdspad. Denk daarbij serieus aan mogelijkheden voor opschaling (naar meer toetsen/examens, naar mbo, naar aantallen gebruikers) en naar de 1-loket gedachte: alle examineringsproducten (vmbo/mbo, schoolexamens, diagnostische toetsen) binnen de groene kolom worden vanuit 1 loket beheerd en uitgegeven. Een dergelijke fase 0 kan enige tijd vergen en daarmee een tijdige borging van het Groen Proeven project in gevaar brengen. Zodra daar ook maar enig risico voor is, is het aan te bevelen om aan een groeiscenario te denken: start met een set van uitgangspunten met een beperkte ambitie en bepaal met deze uitgangspunten aan de hand van het geboden stappenmodel welk businessmodel daarbij past en ook redelijk snel realiseerbaar is. Vanuit dat model zou dan doorgegroeid kunnen gaan worden naar het droommodel. In de bijlage is een voorbeeld uitwerking van het stappenplan met een set van aannames als uitgangspunten met een beperkt ambitie niveau bijgevoegd, dat kan dienen als handreiking. Niet meer dan dat, het blijft van belang dat de stuurgroep haar eigen afwegingen maakt. Enkele algemene noties die Combikracht wil meegeven: o Opteer voorlopig voor eigenaarschap binnen de eigen groene sector o Zoek een juiste balans tussen verplichting (kan niet radicaal worden doorgevoerd) en vrijwilligheid (te vrijblijvend gaat ook niet werken) Zorg voor goede ondersteuning op alle niveaus 6 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

8 Gevolgde werkwijze De door Combikracht gevolgde werkwijze kent 7 stappen die hieronder verder uitgewerkt zijn in het zogenaamde beslismodel borging Groen Proeven. Uitgangspunt daarbij was aan te haken bij c.q. gebruik te maken van reeds lopende/bestaande modellen en inzichten. Het is niet onze intentie geweest het wiel opnieuw uit te vinden. Stap 1: wat zijn binnen het onderwijs bestaande organisatiemodellen Op basis van een inventarisatie van de verschillende Nederlandse werkende business-modellen is een keuze gemaakt uit een vijftal business cases: de Groene Standaard, Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Stichting PraktijkLeren, Wikiwijs en het Model van community uitgeven (NIBI). Alle vijf zijn in meer of mindere mate in Nederland betrokken bij de borging van examens (product en proces) en exemplarisch voor de verschillende organisatiemodellen. Op grond van deze inventarisatie zijn de voorbeeldmodellen uitgewerkt die feitelijk het gehele pakket aan mogelijke organisatiemodellen bestrijken: 1. Het uitgeefmodel 2. Het bedrijfseconomisch model 3. Het blended model 4. Het community based model 5. Het open model Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 7

9 Stap 2: het uitwerken en specificeren van deze modellen 1. Het uitgeefmodel Binnen dit model worden de producten geheel zelfstandig door de organisatie met commerciële doelstellingen op de markt gebracht. Het uitgeefmodel werkt vanuit het principe dat het aanbod gestuurd is. De uitgever bepaalt wat er gemaakt wordt. Er is geen sprake van zeggenschap van derden in de productontwikkeling of de bepaling van de innovaties. De uitgever kent zijn markt goed en maakt waarvoor wordt betaald. Het product kan door iedereen worden gekocht. 2. Het bedrijfseconomisch model Vanuit gedeelde eigenaarschap binnen een afgebakend onderwijsveld (een niche) worden examenproducten op een professionele en commercieel getinte wijze aan de onderwijsinstellingen aangeboden. Het aanbod is beperkt en is zijn zowel voor leden als niet-leden beschikbaar. Het organisatiemodel kent omzetdoelstellingen en eventuele winst wordt direct geïnvesteerd in de organisatie. Organisatie is qua opzet functioneel en kenmerkt zich door lean-and-mean. 3. Het blended model De organisatievorm (vaak een stichting) vraagt om nadrukkelijke participatie van de leden/gebruikers. Zaken waar de organisatie zelf geen expertise in heeft of wil opbouwen, worden bij externe partijen belegd. Waarbij samenwerking het motto is. De organisatie kent geen winstoogmerk en het aanbod is zoveel als mogelijk open. 4. Het community based model Bij het community bases model heeft de waarderuil voornamelijk betrekking op zeggenschap. De klant, de leden van de community bepalen wat er ontwikkeld wordt. Ook hebben zij een rol bij het maken van de producten. De afrekening wordt niet bepaald door de waarde van het product dat men kan gebruiken, maar door de waarde die men hecht aan deelname aan een ontwikkeling waarin dat product een rol speelt. 5. Het open model De naam zegt het al, binnen het model wordt samenwerking nadrukkelijk nagestreefd, zonder dat daar strikte afspraken over deelname aan ten grondslag liggen. Iedereen kan meedoen, vrijheid blijheid is het motto. Alle producten zijn door iedereen vrij te gebruiken en aan te passen of te verbeteren. Controle op het aanbod is niet/ nauwelijks geregeld. In de bijlage zijn de vijf modellen in een spreadsheet op organisatorische, kwalitatieve, toepassingsmogelijkheden, personele en financiële aspecten gedetailleerder uitgewerkt. Stap 3: Beschrijven van de strategische oriëntatie op mogelijke modellen Om nu tot een keuze van een bepaald organisatiemodel te komen, is een lijst met cruciale vragen opgesteld aan de hand waarvan zich een visie ontwikkeld met betrekking tot de richting waarin het Beslismodel borging Groen Proeven zich moeten begeven. Op centraal niveau is het van belang om de kaders hiervoor vast te stellen. Maar ook op instellingsniveau kan men aan de hand van deze vragen bepalen op welke wijze men mee wil doen aan het traject. Het Beslismodel borging Groen Proeven kent acht strategische aspecten. 8 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

10 1. Bestuurlijke invloed A Wil ik als organisatie zeggenschap hebben/houden op ja modellen 2, 3 of 4 procesniveau? nee modellen 1 of 5 B Wil ik zeggenschap hebben/houden op productniveau? ja modellen 2 t/m 5 nee model 1 C Wil ik een stevig fundament voor het organisatiemodel? ja modellen 1, 2, 3 of 4 nee model 5 D Vind ik een juridische rechtsvorm belangrijk? ja modellen 2, 3 of 4 nee modellen 1 en 5 E Wil ik zelf expertise inzetten voor productontwikkeling? ja modellen 2 t/m 5 nee model 1 2. Draagvlak A. Vind ik draagvlak op centraal niveau (= AOC raad-niveau) Ja modellen 3, 4 en 5 belangrijk? nee modellen 1 en 2 B. Vind ik draagvlak op decentraal niveau (= instellings- of Ja modellen 2, 3 en 4 vestigingsniveau) belangrijk? nee Modellen 1 en 2 3. Participatie A. Wil ik gericht een bijdrage leveren aan de totstandkoming ja modellen 3, 4 en 5 van producten? nee modellen 1 en 2 4. Keuze voor het gebruik A. Wil ik producten binnen mijn organisatie centraal (verplicht) Ja modellen 2 en 3 invoeren? Nee modellen 1, 4 en 5 B. Vind ik inzet van eigen medewerkers bij de PvB een pré? Ja Modellen 2 en 3 nee Modellen 1, 4 en 5 C. Vind ik (verplichte) professionalisering van gebruikers een Ja Modellen 2 en 3 pré? nee Modellen 1, 4 en 5 5. Kwaliteit (keurmerk) A. Vind ik standaardisatie van producten en diensten Ja Modellen 2 en 3 belangrijk? nee Modellen 1, 4 en 5 B. Vind ik het hebben van een maatschappelijk erkend keurmerk Ja Modellen 1, 2, 3 belangrijk? nee Modellen 4 en 5 C. Vind ik (aanvullende) kennis- en/ of informatieuitwisseling Ja Modellen 3, 4 en 5 belangrijk? Nee Modellen 1 en 2 6. Ontwikkeling (Beheer) A. Vind ik makkelijke toegang tot producten belangrijk? Ja Modellen 4 en 5 Nee Modellen 1, 2 en 3 B. Vind ik een groot assortiment belangrijk? Ja Modellen 4 en 5 Nee Modellen 1, 2 en 3 7. Innovaties A. Vind ik innovaties op productniveau belangrijk? Ja Modellen 1 en 2 Nee Modellen 3, 4, 5 8. Kosten A. Vind ik dat er vastgesteld maximum bedrag per gebruiker Ja Modellen 2, 3, 4, 5 als jaarlijkse bijdrage moet worden vastgelegd? nee Model 1 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 9

11 Stap 4: Beschrijven van de inrichtingsscenario s. Voor elk model is er nog weer de mogelijkheid om te komen tot een inrichtingsscenario. Het betreft hierbij de vraag met wie je het model wilt gaan opzetten. Ruwweg zijn er hierbij drie scenario s mogelijk: 1. Ik Zelf doen = de (deelnemende) instellingen doen het zelf: organiseren en uitvoeren 2. Wij Samen doen in groen = samen met bestaande professionele organisaties binnen het groene domein 3. Zij volledig outsourcen: onder condities onderbrengen bij externe professionele organisaties De volgende factoren zijn bepalend voor de keuze van een inrichtingsscenario: ambitie (invloed) Hoeveel invloed wil je als onderwijsinstelling op de (externe) examenorganisatie hebben. Met andere woorden hoe ver reikt je ambitie om als onderwijsinstelling een rol van betekenis ten aanzien van examinering te willen spelen? capaciteit Misschien wil je als onderwijsinstelling examinering wel zoveel mogelijk in eigen beheer houden, of een rol spelen in de (externe) examenorganisatie en/of bijdragen aan de ontwikkeling van producten, maar heb je daar niet voldoende of de juiste capaciteit voor. continuïteit Wanneer je zaken in eigen beheer hebt, kun je daar direct invloed op uitoefenen. Bij samenwerken ontstaat een zekere afhankelijkheidspositie en ben je overgeleverd aan de ander. Bepaalde organisatiemodellen kunnen de continuïteit van de externe organisatie en hun assortiment in de weg staan. Kiezen voor een gerenommeerde organisatie die al jaren met succes werkzaam is op examineringsgebied biedt zekerheid en dat is ook wat waard. kosten Elk organisatiemodel heeft zijn eigen kostenplaatje. Wat heb ik financieel over voor deelname aan een samenwerkingsverband of inkoop van examenproducten. De vragen die moeten leiden naar het meest wenselijk scenario zijn: A. Hoe graag wil de onderwijsinstelling het zelf doen? B. Wat is de beschikbare capaciteit en kwaliteit dan? Kun je het waarmaken? C. Wat is de gewenste robuustheid, slagkracht en continuïteit? D. Wat zijn de kosten? E. Wat is de beschikbaarheid van andere partijen, binnen het groene domein en/of daarbuiten. Wie kan dit, wil dit. Kwaliteit en kosten? Wat is het vertrouwen in partijen? F. Welke mate van invloed wordt nagestreefd, geheel of gedeeltelijk, meer of minder samen? G. Hoe loopt de besluitvorming? Inrichtingsscenario s doorvertaald naar de organisatiemodellen: niet elke inrichtingsscenario en model passen bij elkaar. Scenario/model Uitgever Bedrijfseconomisch Blended Community based Open Ik scenario X V V V V Wij scenario X V V V V Zij scenario V V V X X 10 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

12 Stap 5: Beschrijven van de bouwstenen voor de propositie en het businessmodel. De meeste businessmodellen bevatten de volgende inrichtingsaspecten: Klant o distributiekanalen: de manier waarop een organisatie in contact komt met haar klanten (aspecten als marketing en distributiestrategie) Hoe bereik ik mijn klanten? o Klant(groep): een beschrijving van de klant of klantgroep waar het bedrijf zich met de waardeproposities op richt. Hier worden karakteristieken beschreven van een (potentiële) klant. Wie zijn mijn klanten en welke klanten wil ik als klant hebben? Relatie o klantrelaties: het managen van de relatie tussen de organisatie en klanten (of klantsegmenten) Hoe behoud ik mijn klanten? Activiteiten o waardepropositie: het aanbod van de organisatie, zowel product als service, vertaald naar waarde voor de klant. Welke waarde lever ik? Voldoet het aan een bepaalde behoefte? Hoe uniek is het? Partners o samenwerkingsverbanden Met welke partijen kan ik een win-win-situatie creëren? Wil ik alleen binnen de sector of ook sectoroverstijgend samenwerken? Infrastructuur o kerncompetenties van een organisatie: De kerncompetenties/capaciteiten van een organisatie die nodig zijn voor het uitvoeren van het businessmodel. Welke en hoeveel ondersteuning heb ik of bied ik aan? o partnerketen: samenwerkingsverbanden met andere organisaties die invloed hebben op het succes van het businessmodel. Met welke partners voer ik het uit? o waardeketen/werkprocessen: de activiteiten en middelen van de eigen organisatie Hoe ziet de infrastructuur eruit? Opbrengsten o assortiment Wil ik een diep of breed assortiment? o kwaliteit Wat is de benodigde kwaliteit voor mijn producten? Kan ik een kwaliteitskeurmerk ten gelde maken? Hoe richt ik de PDCA-cyclus in? Resources o Content Hoe kom ik aan goede content? o Team Hoe kom ik aan goede medewerkers? Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 11

13 Kosten o kostenstructuur: de kosten van beslissingen in het model Welke kosten maak ik als organisatie? o revenuen/inkomsten: de manier waarop de organisatie meerwaarde creëert, oftewel het verdienmodel. Wie is bereid te betalen voor welke waarde? Hoe houdbaar zijn de geldstromen? Stap 6: Rekenkundig voorbeeld In de bijlage is een uitgewerkt voorbeeld van een invulling van het beslismodel borging Groen Proeven weergegeven, op basis van een set van aannames die gebaseerd zijn op een pragmatische aanpak, beperkte scope en ambitie, leidend tot een bedrijfsmatige invulling, als mogelijke opstap naar een veel breder droom model. Het betreft hier een voorbeeld, inclusief enig rekenwerk aan de hand van een aantal data die voor Groen Proeven van belang zijn. De stuurgroep zal echter in ieder geval haar eigen invulling van het beslismodel borging Groen Proeven moeten maken om te komen tot een gedragen businessmodel. Hoe kun je dit instrument zelf ook toepassen? Het beslismodel borging Groen Proeven is leesbaar van links naar rechts en vice versa. links rechts: Start bij de strategische fase: van een gezamenlijke visie/ambitie naar logische uitwerking (businessmodel) in de operationele fase. rechts links: Start bij de operationele fase: de keuze voor een bepaald businessmodel werkt door naar strategische fase. De boxen onderin het model beschrijven per fase de verschillende gehanteerde aspecten. Geraadpleegde bronnen / credits De volgende bronnen zijn gebruikt: Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

14 strategie tactiek operatie model inrichting uitgeef zij bedrijfseconomisch ik wij zij visie keuzes blended ik wij zij Businessmodel wat en hoe community ik wij open ik wij strategie - bestuurlijke Invloed - kwaliteit - draagvlak - kosten - participatie - innovatie - keuze voor het gebruik - ontwikkeling tactiek - organisatie - kwaliteit - toepassing - personeel - financiën inrichting - ambitie (invloed) - capaciteit - continuïteit - kosten operatie - propositie - infrastructuur - relatie - inkomsten - klant - resources - activiteiten - kosten - partners Legenda bij beslismodel borgingaspecten Groen Proeven. model is leesbaar van links naar rechts links rechts: Start bij de strategische fase: van een gezamenlijke visie/ambitie naar logische uitwerking (business-model) in de operationele fase. rechts links: Start bij de operationele fase de wens voor een bepaald business-model) werkt door naar strategische fase. De boxen onderin het model beschrijven per fase de verschillende gehanteerde aspecten. De volgende mensen danken wij voor hun input: Stuurgroep Groen Proeven en met name Wilma Bredewold, Scilla van Cuijlenborg en Hilda Weges Bartha Huijberts, Manager Training & Implementatie, Consortium beroepsonderwijs Ad Kwant, Productieleider examenproducten, Stichting Praktijkleren Piet Dietvorst, voorzitter Kwaliteitsgroep Groen Proeven en Manager centrale examinering Cito Wim Grooters, de Groene Standaard Ton Fokker, Stichting Basisnet(NiBi) Namens Combikracht, de werkgroep Groen Proeven: Chantal Vos, Ontwikkelcentrum Bart van Kuik, KPC Groep Wim Mulder, Cito Leo Bakker, Kennisnet Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 13

15 Bijlage 1: de verschillende organisatiemodellen Organisatorische aspecten Bestuurlijke invloed en Eigenaarschap Model 1: Uitgeefmodel Eigenaarschap is van de uitgever. Het auteursrecht daarentegen blijft vaak bij de auteurs. Model 2: Bedrijfseconomisch model Stichting met omzetdoelstelling, evt winst blijft wel binnen de organisatie (R&D,...). Redelijk autonoom stichting bestuur. Beheer Doet alles in eigen beheer. Sales en marketing Producten zijn voor iedereen te koop die betaald. Functionele structuur. Lean en mean organisatie. Klein bureau. Corebusiness is uitgangspunt, ofwel uitgeven van examenproducten. Dit betekent bijvoorbeeld geen netwerkactiviteiten. Outsourcen van niet-eigen processen. Eventueel zelfs van het productbeheer. Producten zijn voor iedereen te koop. Dat geldt zowel voor content alsvoor additionele diensten als ondersteuning. Model 3: blended-model Model 4: community model Het eigenaarschap is belegd bij een stichting waarin de verschillende betrokken partijen verenigd zijn, waarbij de instellingen als belangrijkste stakeholders de lead hebben. Het stichtingsbestuur stuurt de betrokken organisatie op hoofdlijnen aan. Zij regelt ook lidmaatschap/financiën/ businessmodel e.d. Het beheer en de dienstverlening wordt bij een externe professionele organisatie belegd met kennis van zaken en betrokkenheid bij de relevante doelgroepen. Er moet sprake zijn van een juridisch werkverband. Partners zijn medeeigenaar van de community en zitten in bestuur evenals vertegenwoordiging van de leden (instellingen). Kleine organisatiestructuur. Partners leveren input-arbeid. Community manager is leading in uitvoering van het beleid. De beheer organisatie verricht geen acquisitie. Communicatie staat centraal. Transparant en open. Organisatie staat voor: kennisdeling/kringen, expertmeetings, voorlichting en training, betrokkenheid (community aspect). Naarmate er meer leden zijn werkt het model beter: ledenwerving is essentieel. Model 5: open model Ligt feitelijk bij de gebruikers. Er is een vorm van regie vanuit de gebruikers die de aanzetten tot aanpassingen en ontwikkeling doen, danwel bij de partij die het beheer voert. Een beheer-organisatie voert op basis van haar publieke functie dan wel op basis van een opdracht van de regiegroep het beheer uit. De gebruikers zijn zelf het marketing kanaal. De beheerorganisatie kan in haar opdracht ook aanzetten hiertoe doen. 14 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

16 Partijen Staat op zichzelf, zoekt partners die de omzet kunnen vergrootten. Is alleenheerser. Eigen (unieke) positie in het landschap (niche). Eventueel samen met andere niches, bundelen. Kwalitatieve aspecten Beschrijving producten Ontwikkelt waar de meeste omzet te halen is. Vraag wordt opgehaald door contacten in het veld, is vaak niet structureel georganiseerd. Beperkt (strak omlijnd) assortiment voor een beperkte doelgroep. Productontwikkeling Werkt aanbodgericht Op basis van behoefte en aanbod. Ontwikkeling eventueel outsourcen. procedures en protocollen De inrichting hiervan is sterk organisatiegebonden. De grotere uitgevers hebben vaak strak omlijnende prototcollen. Criteria vastgelegd t.a.v. producten en ketenpartners/ leveranciers. Je koopt kwaliteit in en volstaat daarmee. Dat is ook je keurmerk. Deelnemende instellingen, eventueel kenniscentrum, beheerorganisatie Producten zijn een variëteit aan: webbased content, protocollen/afspraken en standaarden, diensten t.b.v. implementatie, training en voorlichting, visieontwikkeling, kwaliteitsbewaking, ontwikkeling enz enz. Op basis van product levenscyclus en kwaliteitseisen (b.v. t.a.v. wet en regelgeving, technologische ontwikkelingen, didactische inzichten). Innovatie agenda wordt jaarlijks bijgesteld vanuit input kenniskringen en externe deskundigen. Kwaliteitsnormen (handboek) vastgesteld door stichtingsbestuur i.o.m gebruikers community, controlerende partijen en deskundigen. Kwaliteit is geborgd op alle aspecten van en organisaties in de keten. Instellingen vormen de community (leden), afnemers. Partners zijn veelal externe organisaties ( leveranciers) die input leveren. vraag vanuit de community bepaalt de producten alsmede de prioritering. op basis van de vraag uit de community. Innovatie is niet automatisch geborgd binnen een community. Tenzij de community daar wel op gericht is. Criteria vastgelegd door community, partners moeten daaraan voldoen. Wettelijke kaders geven richting. Instellingen dan wel medewerkers/docenten vormen de brede gebruikers groep/ community, eventueel worden partners/ sponsors gezocht om deelnemende community s te faciliteren. Vraag vanuit de gebruikers bepaalt de producten alsmede de prioritering. Gebruikers hebben directe input op product. op basis van de vraag uit de gebruikers dan wel deelnemende community s. Dit is niet automatisch geborgd binnen een community. Tenzij de community daar wel op gericht is. Criteria vastgelegd door beheerorganisatie, partners moeten daaraan voldoen. Wettelijke kaders geven richting. Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 15

17 Kwalitatieve aspecten Diensten: advies, onderzoek, training Advies, implementatie zijn betaalde diensten. Toepassingsmogelijkheden sharing / delen Producten zijn voor iedereen te koop. Zeggenschap productontwikkeling ligt bij de organisatie of wie betaalt bepaalt. Borging Borging op macro niveau, kwaliteitborging van producten volgens eigen keurmerk. Training en implementatie is in principe niet aan de organisatie (valt buiten corebusiness). Liever outsourcen, anders in samenwerking met partner(s). Producten zijn voor iedereen te koop. Zeggenschap productontwikkeling ligt bij de organisatie of wie betaalt bepaalt. Borging op macro niveau, kwaliteitborging van producten volgens eigen keurmerk. Geldt ook voor eventuele leveranciers in het kader van outsourcing. Meso en micro: Markt (gecertificeerde leveranciers) biedt trainingen afgestemd op producten, op maat. Diensten model. Hoeft niet per definitie open te zijn of vrij van kosten. Het kan heel goed dat er een menukaart aan diensten beschikbaar is waar gebruikers een bepaalde bijdrage voor moeten betalen. Content is bij voorkeur open! Verder werkt de stichting met een open community model. Daarbij levert de community optimale input aan ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, ervaringen, best practices, eigen content, enz enz. Borging vindt op drie niveau s plaats: Macro - kwaliteitshandboek, basisset aan materiaal heeft kwaliteitskeurmerk van de stichting en is inspectieproof. Ontwikkelproces voldoet aan standaarden en eisen kwaliteitshandboek. Meso: ondersteuning bij inpassen producten in PTA, curriculum en examenprogramma s. Micro: training en voorlichting m.b.t. toepassing van producten. Alleen op basis van gedragen vraag vanuit community. Niks is standaard. Producten zijn toegankelijk voor de leden van de community. Aan de hand van de door de community gestelde kwaliteitseisen, zowel op product niveau als op proces niveau. Op micro niveau delen van expertise en ervaring tussen community leden. Alleen op basis van gedragen vraag vanuit de gebruikers dan wel een deelnemende community. Niks is standaard. De markt kan ook aanbod genereren. Alle producten zijn open toegankelijk. Aan de hand van de door de community gestelde kwaliteitseisen, zowel op product niveau als op proces niveau. Op micro niveau delen van expertise en ervaring tussen community leden 16 Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

18 Personele aspecten FTE en Omzet Relatief lage kosten, werken vaak nog met royaltymodel. De auteurs worden betaald uit de omzet. Kleine organisatie(structuur). Beperkte participatie vanuit de instellingen, lidmaatschap weinig relevant. Financiële aspecten Harde inkomsten Wisselt per product. Inkomsten per product (per leerling). Harde Uitgaven Wisselt per product en mate van innovatie Kosten beheerorganisatie en ontwikkeling. Compacte toegankelijke organisatie. Stichting: bestuur vanuit instellingen, maximale participatie vanuit instellingen. Beheer op basis van prestatieafspraken. Omvang gerelateerd aan leerlingenaantallen. Diensten op basis afname instellingen. Ontwikkeling op basis behoefte en prioritering door bestuur. Transparante communicatie binnen de community, inzet (mensen, expertise, middelen) vanuit leden en partners, zo gelijkwaardig mogelijk. Waarderuil bepaalt zeggenschap. Transparante communicatie binnen de community, inzet is per definitie niet gelijkwaardig, maar op basis van eigen ambitie, middelen en belangen. Fee vanuit lump sum financiering doelgroep als basis. Aanvullende financiering voor diensten (afnemers), eventueel voor innovaties (projectsubsidies) Belanghebbende organisatie(s) bepaalt geldstromen, eventueel door partners of sponsors. De markt kan diensten hierom heen genereren. Kosten voor beheer organisatie. Kosten voor facilitering van de gebruikers. Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 17

19 Bijlage 2: een voorbeeld van een uitwerking van het beslismodel borging Groen Proeven : Groen proeven, een voorbeeld invulling van een borgings-model voor Groen Proeven aan de hand van het beslismodel borging Groen Proeven van Combikracht: Groen Proeven ontwikkelt producten en diensten. Het is aan de stuurgroep Groen Proeven te bepalen welke producten en diensten van belang zijn om na afloop van de projectperiode op een kwalitatief hoog niveau in stand te houden. De volgende producten zijn van belang: De omgeving: o De digitale PvB bank o De templates o De verantwoordingsdocumenten (examenstandaarden, referentiematrix) o De website als uitgangsplek op het web Het kwaliteitsprotocol Het netwerk van GP experts Ontmoetingsactiviteiten (w.o. de GP DOE dag, MT dagen) De dienstverlening op maat o Verzorgen workshops en presentaties o Ontwikkelen PvB s op maat o Adviesgesprekken mbt implementatie/draagvlak o De leerlijn Groen Proeven zoals ontwikkeld als professionaliseringsaanbod o Pilotbegeleiding PvB uitvoering o Andere Professionaliseringsactiviteiten Bovenstaande overzicht van producten is de productcatalogus van Groen Proeven. Het toepassen van Het beslismodel borging Groen Proeven van Combikracht levert het volgende op: Als de stappen van het door Combikracht ontwikkelde beslismodel borging Groen Proeven doorlopen worden met daarbij een aantal al dan niet logische aannames dan ontstaat het volgende pad: Investeer in fase 0 Zorg voor een gedragen visie, baseer de visie op een degelijke analyse op basis van feiten (leer van eerdere projecten), maak gebruik van inzichten binnen of buiten het groene onderwijs, trek op basis daarvan conclusies (binnen een breed gezelschap, o.a. BAR-onderwijs). Deze fase 0 zal enige tijd vergen, het is van belang dat hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat binnen het groene onderwijs, of misschien wel met koppelingen buiten het groene onderwijs met initiatieven met een vergelijkbare of gedeelde visie. De winkel blijft tijdens de verbouwing open Groen Proeven heeft niet veel tijd en het lijkt verstandig om gedurende fase 0 vast met een tussenoplossing aan de slag te gaan. Pragmatisch maar wel relevant voor de borging, juist ook op weg naar een meer gewenst droom model toe. Daarom nu kiezen voor de opzet van een direct in te voeren model om de continuïteit van de producten en de procesgang te borgen, de huidige gebruikers goed te ondersteunen en te bedienen en de producten niet meteen vanaf het begin te laten verouderen. Kortom, beperkt van omvang maar degelijk, economisch gezond, gericht op de gebruikers in Advies Borging opbrengsten Groen Proeven

20 Welk bedrijfsmodel sluit aan bij de (gekozen) visie? Aan de hand van de volgende vragen komen we uit op een organisatie model dat past bij de hierboven beschreven ambitie: 1. Bestuurlijke invloed: Wil ik als organisatie zeggenschap hebben/houden op procesniveau? JA modellen 2, 3 of 4 Wil ik zeggenschap hebben/houden op productniveau? JA modellen 2 t/m 5 Wil ik een stevig fundament voor het organisatiemodel? JA modellen 1, 2, 3 of 4 Vind ik een juridische rechtsvorm belangrijk? JA modellen 2, 3 of 4 Wil ik zelf expertise inzetten voor productontwikkeling? JA modellen 2 t/m 5 2. Draagvlak Vind ik draagvlak op centraal niveau (= AOC raad-niveau) belangrijk? JA modellen 3, 4,en 5 Vind ik draagvlak op decentraal niveau (= instellings- of vestigingsniveau) belangrijk? JA model 2, 3, 4 3. Participatie Wil ik gericht een bijdrage leveren aan de totstandkoming van producten? JA modellen 3, 4 en 5 4. Keuze voor het gebruik Wil ik producten binnen mijn organisatie centraal (verplicht) invoeren? JA modellen 2 en 3 Vind ik inzet van eigen medewerkers bij de PvB een pré? JA modellen 2 en 3 Vind ik (verplichte) professionalisering van gebruikers een pré? JA modellen 2 en 3 5. Kwaliteit (keurmerk) Vind ik standaardisatie van producten en diensten belangrijk? JA modellen 2 en 3 Vind ik het hebben van een maatschappelijk erkend keurmerk belangrijk JA modellen 1, 2, 3 Vind ik (aanvullende) kennis- en/ of informatie-uitwisseling belangrijk? JA modellen 3, 4 en 5 6. Ontwikkeling (Beheer) Vind ik makkelijke toegang tot producten belangrijk? Niet direct modellen 1, 2 en 3 Vind ik een groot assortiment belangrijk? Niet direct modellen 1, 2 en 3 7. Innovaties Vind ik innovaties op productniveau belangrijk? Niet direct modellen 3, 4 en 5 Vind ik ook het kenniselement in de PvB belangrijk? Vind ik vooral het (beroeps)praktijkelement belangrijk? 8. Kosten Vind ik een bepaald maximaal bedrag van bijvoorbeeld 25,00 per kandidaat als jaarlijkse bijdrage acceptabel? JA modellen 1 en 2 Vind ik een staffelbijdrage een pré? Uit de beantwoording van de vragen komt sterk het bedrijfseconomisch model naar voren: concreet, beperkt, gericht, economisch bepaald, kwali tatief goed, breed gebruik maar op vrijwillige basis. Advies Borging opbrengsten Groen Proeven 19

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2

QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2 QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

BRANDWEER Onderwijsraad

BRANDWEER Onderwijsraad 1 BRANDWEER Onderwijsraad Aan: Onderwerp: VNG, werkgroep Brandweer en Veiligheidsberaad pre-advies vakbekwaam blijven. Toelichting en uitgangspunten De Brandweeronderwijsraad heeft in december 2010 besloten

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

BOMOS2i : de praktische aanpak

BOMOS2i : de praktische aanpak Een handreiking voor het beheer van open standaarden BOMOS2i : de praktische aanpak Forum Standaardisatie Inhoudsopgave College en Forum Standaardisatie Het Forum en het College Standaardisatie zijn, op

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Programma van Eisen 26 april 2014, versie 0.98 20140426.PvE PO-VO.v098d - besturen 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 bij het Pakket van Eisen... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten IMPLEMENTATIESTRATEGIE Implementatie mgba gemeenten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Leeswijzer... 5 2. Doel van de implementatie... 6 2.1. Afbakening...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie