De waterige oplossing Vlordt geëxtraheerd met een organisch oplosmiddel bij een lage PH' waarbij de o plosba ~rhei d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De waterige oplossing Vlordt geëxtraheerd met een organisch oplosmiddel bij een lage PH' waarbij de o plosba ~rhei d"

Transcriptie

1 r---~ ~ _. I S O LAT I E V A N P E N I C I L L I N E... ( J Uit de gefiltreerde, waterige plssing met Penicilline in vaste testand wrden afgescheiden. Glbaal genmen bevat (Ie plssing u./ml.; 1 mg. zuiver Penicilline kmt vereen met 1667 u., dus de cncentratie bedraagt % Verder bevat de plssing verntreinigen, zals pgelste eiwitten, glucse en andere suikers, anrganische zuten etc. De heveelheden steriele lucht, water, stm en kelmiddel zijn enrm grt ten pzichte van de heveelheid eindprduct. Bij verhgde temperatuur wrdt Penicilline ntleed, zdat vr zuiverings- afscheidingsmethden extractie en adsrptie het meest geschikt zijn. De zuivering dr extractie berust p het verschil in plsba~rheid en tussen Penicilline en de verntreinigingen. Onderstaande figuur, vergenmen uit U. S. P , geeft de plsbaarheden in water, bij v erschillende PH 's, van ver schillende Penicilline srten en enige verntreinigingen, die met A, B, C en D zijn aangeduid. t.o OO lco ~., De waterige plssing Vlrdt geëxtraheerd met een rganisch plsmiddel bij een lage PH' waarbij de plsba ~rhei d van Penicilline G gering is maar tevens relatief grt ten pzichte van de plsbaarheden van de andere cmpnenten. Het grte bezwaar is, dat Penicilline in zure plssing zeer snel ntleedt, waardr kelen tt 0 0 C. ndzakelijk is. L "j

2 -2-.. ' t \ Na deze eerste extractie vlgt een extractie van de Penicillinerijke rganische vleistf met eenvbuffer van PH is 7. Het ap.ntal extracties kan wrden ui tge \ breid naar gelang van de gewenste zuiverheid v~n het eindprduct. De eers1e werkwijze bestnd uit het extraheren van ri e 'brth' in rerketels gedurende\jhalf uur bij 0 0 C. (1). De grte nadelen waren de grte bendigde kelcapaciteit, de grte verliezen dr ntleding van Penicilline en het verlies aan rganisch plsmiddel als gevlgvan emulsievrming. Dit laatse bedreg vr amylacetaat 4%. (4). Bvendien was het rendement van de extractie laag, zdat in het algemeen een zelfde heveelheid vleistf twee maal geëxtraheerd mest wrden. Een verbetering werd bereikt dr tepassing van adsrptie (1,2,7). De aangezuurde 'brth' werd gedurende een -~ uur bij 0 0 C. behandeld met 1-2.5% actieve kl. De p de kl geadsrbeerde Penicilline werd hiervan verwijderd dr behandelen met een mengsel van B,~ acetn en 20% water. Actieve kl is niet erg selectief; de zuiverheid van de Penicilline in dit stadium bedreg 100 u./~., tegen 10 u./rg. in d A rsllrnkelijke plssing (3). Verrlere extracties ~'1aren ng-ndzakelijk; eerst \'!erd acetn verwijderd uit de plss ing in e F:m triple effect verdamper bij 65 0 F. en een eind(l ruk van 2. 5 cm. Rg. en vervlgens werd ng enige malen geëxtraheerd... De meest mderne wljze van extraheren van Penicill ine-plssingen gebeurt in Pdbielniak extractren (5). Dit zijn centrifugaalextractren vrzien van een s piraal met 33 windingen. De twee vleistff en wrden in tegenstrm in het apparaat geverd, de zvrare vleistf centraal en de lichte vleistf aan de bui tenkant van d e s p ira ~ l. Dr het herhaald mengen en scheiden van de vleistffen wrdt intensief geëxtraheerd. Je extractietijd bedraagt slechts 28 secnden, zdat ntleding van Penicilline minimaal is en kelen achterwege kan blijven. Bvendien treden bijna geen emulsies p ; een ~ dbielniak extractr vervangt dus zwel een rerketel als een separatr. De extractr is luchtdicht uitgeverd, zdat verliezen aan rganisch plsmiddel minimaal zijn. De ttale pbrengst aan Penicilline bedraagt met deze extract ren ruim 90 0 %, tegen ngeveer 70% bij vregere werkwijzen. De meest gebruikte rganische plsmiddelen zijn amylacetaat en chlrfrm; een grt aantal andere plsmiddelen zijn k mgelijk. De plsbaarheid van Penicilline in chlrfrm is kleiner dan in amylacetaat; hiertegenver staat, dat chlrfrm meer selectief is. Het is ge1jlenst m in de 1 e stct.p een plair pls-..(;; ccc::::: middel te gebruiken (amylacetaat b.v.) en in de vlgende extracties een minder plair met een grte selectiviteit (chlrfrm, dibutylaether e.d.).(61.

3 -3- Na de extracties bevindt Penicilline zich in een gebufferde waterige plssing van PH=7. Penicilline wrdt als natri~ f als calciumzut afgeznderd; zuten van vele andere metalen, vrnamelijk alkali- en aardalkalimetalen, zijn bereid, maar deze vertnen bij tedienen txische nevenverschijnselen. (1). De plssing, die ngeveer u./~. bevat, wrdt ingedampt bij zeer lage druk. Men kan de gehele mas~a indampen en het vaste Penicillinaat vervlgens in flesjes verdelen. Dit laatste heeft het bez\,taar, dat veel stf yer~~ren gaat. Beter is het m de vleistf eerst in flesjes te pipetteren en het water uit de flesjes te verdaml)sn. Om schuimen van de plssing uit de flesjes tegen te gaan en m een beter plsbaar prdut te krijgen, met de vleistf eerst bevrren wrden. Dit kan in een _-.._ _. apart apparaat gebeuren f in het zelfde apparaat, wa ;~ rin k ingedampt wrdt. Hierna wrden de flesjes vrzien van kurken en aluminium kapjes en pgeslagen bij 5 C. De zuiverheid van het eindprduct is steeds pgeverd; vervaardigde men tijdens de laatste rlg Penicilline met een sterkte van u./mg., dr de verbeterde extratiemethden wrdt tegenwrdig een zuiverheid van u./mg. bereikt. Het is van het grtste belang, dat nder aseptishe mstandigheden wrdt gewerkt. Alle apparaten en leidingen "vrden eerst gesteriliseprd met stm en tijdens het in bedrijf zijn wrden ze met sterielelucht,nder geringe verdruk gezet. Het laatste gedeelte van het prces, vanaf de laatste filtratie, gebeurt in kamers met gesterilise pr~.e lucht, die bvendien vrzien zijn van een grt aantal ultravilet lampen. Vr ns schema hebben wij extractie met Pdbielniakextractren gekzen..,regens de vrdelen, die in het vrgaande zijn pgesmd. Als rganisch plsmidel is steeds amylaceta,'g,t genmen. Hiermee wrelen, vlgens Pdbielniak rnc. (5), zeer gunstige resultaten bereikt en wrdt de aanschaffing van verschillende tanks, leidingen en zuiveringsinstallaties, eli e bij gebruik van meerdere plsmiddelen ndig zijn, vermeden. Het drgen van de gecncentreerde eindplssing gebeurt in flesjes. Het bevriezen gebeurt in het zelfde apparaat als het drgen.

4 BESCHRIJVING V AN HET P HO C E S. Penicilline wrdt in plssing ntleed dr smmige metalen; b.v. kper, ijzer, en zink. Hiermee met bij de keuze van de materialen vr de apparaten, die in aanraking kmen met Penicilline rekening gehuden 'Nrden. Het meest wrdt restvrij staal gebruikt., 7 / / De gefiltreer de waterige plssing van Penicilline (100 u.jml.) kmt, met een snelheid van 900 galln per uur en een temperatuur van 50 F., in een buffertank, die vrzien is van een niveau-aanwijzer. De vleistf wrdt hieruit dr drie pmpen aangezgen en in drie Pdbielniak-extractren geverd. le extractie. Per uur wrdt per extractr 300 galln Penicillineplssing geëxtraheerd met 60 galln arnylacetaat van kamertemperatuur. Om de snelheid van pvrerken te vergrten m z min mgelijk Penicilline verlren te den gaan, wrden drie extract ren parallel geschakeld. De tijd dat Pdbielniak-extractren nafgebrken kunnen werken, bedraagt 4-14 uur, ~~'-e.j..._.' ~~nk~~~~~~-=-n.de.re ex"tralieren vleistf. Maximaal mag de vleistf 1 vlume- prcent vaste deeltjes bevatten. De waterige plssing wrdt daarm eerst ng gefiltreerd dr een Cun-filter (5). Direct vr de inver in de extractr wrdt een heveelheid zuur in de leiding gepmpt, waardr de PH p 2.2 r\tt'\; gebruikt wrden, die"mengbaar zijn met arnylacetaftt. De zuren mgen niet te ge cngebracht v/rd t. Hiervr kunnen anrganische zuren centreerd zijn, mdat Penicilline hierdr ntleed wrdt. Gebruikelijk is een heveelheid zure plssing, die 6 vlume-prcenten bedraagt van de heveelheid PeniciljJ: lineplssing (4). Meestal wrdt zwavelzuur gebruikt. ~ t",j ~ I I""} Alle teverleidingen zijn vrzien van rtameters. In de afverleiding van de r! ~ l"") afgell'rerkte waterige plssing bevindt zich ep..l1 PH meter. ~ ' De ttale heveelheid te verwerken Penicillineplssing bedraagt: /t-r(aif'" 6000 galln + 6 vlume-prc~nt tegevegde zure._ plssing. De duur van de Ie extractie bedraagt dus ~~~g = 7 u. 4 min. Hiervr wrdt ttaal 1/5 X 6360 = 1272 galln arnylacetaat gebruikt. Nemen wij een rendement aan van 95%, dan bevat de amylacetaatplssing: 6000 / 5 X 0,95 Xb3b5 X 1000 = 4500 u. ml De ~enicillinerijke arnylacetaat plssing verlaat de extractr met een verdruk ~m. Ze wrdt in een keler gekeld met pekel tt 32 0 F~ en in een rerketel geverd.

5 -5-? Behandeling met geactiveerde kl. De rerketel, die vrzien is van e~n kelmantel, wrdt p 32 F. gehuden. WanneAr de ttale hevep.lheid amylacetaat zich in de ketel bevindt, wrdt ngeveer 1% ~activep.rde kl tegevegd (48 Kg.). Een hger percentage zu k Penicilline_a~.2f!J~ren en met dus vermeden wrden. (8). Dr deze behandeling wrdt de zuiverheid van het eindprduct verhgd. Na een t uur reren w~t de plssing met een snelheid van 300 galln per uur dr een Sparklerfilter gepmpt. Na het filter is een reycle leiding aangebracht m het filtraat, indien dit niet - geheel zuiver is, terug te veren. Nemen wij dr de klstfbehandeling een verlies aan van 5;:6, dan bevat de plssing ng: 0.95 X 4500 = 4275 u./ml. () 2 e extractie. De amylacetaatplssing wrdt geëxtraheerd met een zwak alkalische plssing. Men kan hiervr nemen plssingen van de hydrxyden van alkali- en aardalkalimetalen, f de phsfaten, tartraten, biarbnaten et. hiervan. Deze plssing wrdt, bij kamertemperatuur, uit een vrraadtankje naar de Pdbielniakextratr gepmpt. De cncentratie met zdanig zijn, dat de PH van de plssing na het extraheren 6-8 bedraagt (6). De extratieverhuding bedraagt werr 5 : 1. Per uur wrdt dus 300 galln amylaeta ~t geëxtraheerd met 60 galln alkalische plssing. De ttale heveelheid amylacetaat bedraagt '1272 galln. De tweede extractie duurt dus 4 uur 14 min.; de bendigde heveelheid alkalische plssing is 255 galln. Stellen wij het rendement werr p 95 :~, dan is de sterkte van de uittredende Penicillinerijke plssing: 5 X 0.95 X 4275 = u./ml. Deze plssing lpt in ean met pekel gekeld tankje. )e extratie. De p F. gekelde Peniillineplssing wrdt naar de Pdbielniakextractr gepmpt, waar ze geëxtraheerd wrdt met amylacetaat. De plssing met zuur zijn, dus wrdt weer zveel zuur in de teverleiding gepmpt, dat de PH 2.2 bedraagt. Verder wrdt, vóór het aanzuren, 6% van de verse amylaetaataanver, in de teverleiding van de waterige plssing gebracht m emulsievrming bij deze hge cncentraties te vrkmen (5). Per uur wrdt 300 galln geëxtraheerd; de ttale heveeheid bedraagt: 255 galln + 6 vl. % = 270 galln. De duur van de extratie is dus ~bg = 54 minuten. Er is ~ X 270 = 52 galln amylaceta~t ndig. Het rendement weer p 95~ stellend, vinden wij vr de sterkte aan Penicilline in de uittredende amylacetaatplssing: 5 x 0.95 X = u./ml.

6 -6-4 e extractie. Wegens de kleine heveelheid vleistf wrdt de laatste extractie in een kleine rerketel uitgeverd. Deze ketel is vrzien van een kelmantel. Uit een tankje w~rdt de waterige plssing tegevegd. Maken wij het natriumzut, dan bevat deze plssing natriumhydrxyde f natriumbicarbnaat. De cncentratie met zdanig zijn dat de uiteindelijke Penicillineplssing een PH = heeft ( ). In de litteratuur wrdt vermeld dat de heveelheid alkalische plssing i-ivan de heveelheid amylaetaat bedraagt. Omdat wij hier echter met een zeer genentreerde plssing te maken hebben en in de litteratuur geen sterkere plssingen dan ngeveer u./ml. wrden vermeld, extraheren wij hier met een verhuding 1 : 1. l~ vleistffen wrden gedurende een i uur bij 32 0 F. gemengd. Vervlgens wrden ze in de Laval entrifuge gesheiden. Met een rendement van 95~, wij nu 52 galln natriumpeniillaatplssing met een sterkte van : 0.95 X = u./rl. hebben Deze plssing met ng bevrijd wrden van bac~~.i~~ en pyrgene st.()ffe!1. Van de entrifuge, die een pmpje in de uitlaatleiding bezit, wrdt de vleistf dr een Seitzfilter geverd. Dit filter bevat 24 platen van geprepareerd papier. Het filtreren duurt slechts 5 á 10 minuten (10), waarna de plssing in een tankje kmt. :Je afgewerkte amylaetaat wrdt naar de nzuiver amylaetaattank gepmpt. Q Gewnlijk verblijft de Peniillineplssing 24 uur in het laatste tankje (final bulk ntainer). Gedurende d.eze tijd wrdt de zuiverheid en sterkte bepaald. Vervlgens wrdt de plssing in een flessenvulmachine in flesjes gepipetteerd. Willen wi j per flesje eenheden hebben, dan wrdt in ns geval elk flesje met 22 cm. 3 vleistf gevuld. De flesjes wrden p een tafel in rekjes geplaatst. Drgen. De heveelheid Penicillineplssing bedraagt 52 galln = ; de ~:~2~ = 8945 flesjes wrden in rekken in de drgkast geplaatst, waarna met vleibare ammniak eekeld wrdt tt ngeveer _30 0 c. (11). Hierna wrdt vacuum gezgen dr een hgvacuumpmp. Om te vrkmen dat deze pmp al te grte heveelheden met verwerken, is een cndensr aangebracht, die p,_60 C. wrdt gehuden (1). De druk bedraagt micrn; tegen het einde ng slehts 10 micrn (2). Het gedrgde prduct bevat vcht. per dag Stellen we de zuiverheid p 1500 u./rg. dan is de ttale pr(lutie :x: :x: 10 = 12, 02 KG. geneesidlddel,9vereenkmende met Het ttale renclement bed.raagt 66~0~ i~~g :x: 100 /s = 79,4 rf,. 18 x 10 9 O.units.

7 -7- L ~.I ~ i.,.-,..., -_._------_ De afgewerkte amylacetaat uit het prces \'TOrdt verzameld i~ ~zuiver amylacetaat~ze wrdt gezuiverd van pgelste verntreinigingen dr destillatie in een krte klm.het verlies aan amylacetaat bedraagt ngeveer l ~ % per dag. BElUXENING VJ\1~ DE f.jjylacbtaa'l'koeleh. De cnstanten, die bij cle berekening gebruikt wrden, zijn verkregen uit { ) If :Perry Chemical Engineer IS Handbk ( AJ vriiv~l ' TH. H. Mc.M ams Heat Transmissin (\ '. 1 [vj -~l ",IJ ~\ î 0 liet prbleem is het kelen van 180 galln amylacetaat per uur,van 68 F.tt 32 F. Het kelmiddel is pekel (25; NaCl plssing). We denken ns een keler met meerdere buizen en keling vlgens tegenstrmprincipe. ;':e stellen de inkmende pekeltemperatuur p 14 P. en de uitgaanlie p 23 0 F. Bij 50 F. s.g. amylacetaat S.Vi. amylacetaat 54.3 lb./ft~ 0.46 B.t.u./lb.P. De ttale heveelheid \"iai'il1te die per uur a.fgeverd met vior(len, bedraagt dus: 180 x x 54.3 x 0.46 x(68-32 ) = ,9 B.t.u. Het bendigd kelenel ppervlak vinden we uit Q = U.A. At m waarin A t het lgari thmisch gemilldelde is van de temperatuursverschillen m tussen amylacetaat en pekel aan het begin en aan het einde van de keler. Stellen we de ttale drgangscëfficient U gel~k aan 100,dan wrdt : A = , J x ~ t ~t m = (68-23) =-.J)2 - ~41 ln ln. ~ m dus A = 7.34 ft~ Nemen we dunne buizen,bv "/0.493", en st8118n we de lengte p 2 ft. 2 dan is het inwendig Dpervlak per buis 2 x = ft. en h bb b ' d' e en we uus = ngeveer Ul.zen n l.g. Een keler met deze buisdiameter bevat 33 buizen. Dr één buis strmt per ~ _.,_",,, "0-,_.. '~." _.".-.-.,.-~,.,.-._... ~-~,...,. uur lb. water met een snelheid van 1 ft./sec,ferry~de hoèveelheid amylacetaat bedraagt dus ~~:~ x = lb./uur (snelheid 1 ft./sec.) In nze keler met 33 buizen vinden we vr de snelheid : 180 x x 54.3 = ft./sec. 33 x Vr het Reynldsgetal vinden we. D x v x s.g. Re = x 3600 x x 54.3 ~ 12 x amylacetaat = 1.08 cp. = 2.42 x 1.08 = = lb./hr.ft.) We hebben dus een laminaire strming. Vr een gede warmteverdracht is turbulente strming,dus een ~leynldsgetal van minstens ndzakel~k. De keler die we ns gedacht haeüi.en is dus niet geschikt.

8 'WiP -, 1,'c'e stellen ns nu vr ele anly1acetaa t te kelen in een keler, bestaande uit één lange buis. De pekelplssing strmt in tegenstrm in een cnentrische buis er mheen. Vr amylacetaat nemen we een buis van 1.315"/1.049" ;vr pekel van 2-375"/1.939" -- r t,.? ---~., Dr een 1.315"/1.049" buis strmt per uur lb. water met dus t~:~ x = lb./uur arnylacetaat. Per uur strmt dr de keler 180 galln = x 180 = acetaat. Het gewicht hiervan beàraagt x = lb. De snelheid is aus ft./sec Het Reyn1dsgetal wràt He = ~i x v x s.g. = x 3600 x x 54.3 ~ 12 x ft./sec. ft~ amyl- De strming van d e amylacetaat is dus turbulent. l:\e gaan dit nu na vr de pekel Het dwarsppervlak van de pekelstrm (= pp. S) bedraagt: = inch 2 Dit kmt vereen met een buis van inch diameter. Hierdrheen strmt ~,d... ; ,7 lb./uur water,met een snelheid van 1 ft./se. 1 ~1. ;",:j.. - Het s.g. van pekel bjj 18.S F. is lb./ft~, dus bij een snelheid van I ft./see. strmt t~:i x = lb. /uur pekel dr de buis. We kiezen de heveelheid pekel zdanig, dat het Reynldsgetal 4000 wrdt. D Re x v x s.g. -~~--~~~-~, waarin D à.e effectieve ~iamete2 is. De = 4 r H Dus D D. Bij 18.5 F. Ius : e 1. Re = 4000 = Hieruit vlgt,dat we G = e.l.]) _ ]. d n.+ 1. U De hydraulische straal r n = ~id 4d u- = 4 d u = = O. 624 inch. ~ pekel lb./hr.ft x 3600 x G /296)5. 5 X x 9.68 lb. pekel ndig hebben. (D.-cl). 1. u Het temperatuursverschil tussen de inkmende en ui tgaanc1.e pekel vinden we uit de warmtebalans. (s.w. 18 S 0::,. pekel = B.t.u./lb. Ol" x 0.46 x (68-32) x xp. Het temperatuursversehil p = 3.26 F.

9 Berekening van de ttale drgangscëfficient U 1 U. 1 Vr U, betrkken p de binnend.iameter galdt d. 1 d h. k 1- g. 7f: d. +-1; d h u u (12). waarin h. en h de filmcëfficienten aan de binnen- en aan de buitenkant ]. u van de wand vrstellen; k is de thermische geleidbaarheid van de wand. Deze laatste bedraagt vr restvrij staal 301: 12.1 B.t.u./hr.ft.F. (32 F.) Vr h. geldt de frmule van Dittus en Belter vr keling: ]. h~ di = Re O 8 ( s.w. k X..."w ) 0 3 k = thermische geleidbaarheid amy1acetaat = B.t.u./hr.ft.F. (50F.) Vr h u dus, h i = ~:g~~ ; x ( 0 ~~ )0.3 = geldt de frmule van Dittus en Belter vr verwarmen h u k d u k = thermische geleidbaarheid pekel = B.t.u./hr.ft.F. ( 32 F. ) dus hu = 0.2I~3~ x (0.8g~2~69.68)0.4 = B.t.u. / br.ft. F. kelend ppervlak vinden we nu uit ; Q = U. AJ t ]. D-- m ( 'ge substitueren U. mdat de binnenwand de grtste weerstand heeft). ]. \Ve veren de pekel in met een temperatuur van = OF. clus t m i ) - (32-17) 0 In _ In.15 = F. A _ x De lengte van de keler bertraagt : OF. Ze treedt uit met ft~ 1 _ - A x 12 = 546ft. I 7t' <\. '7'C"' x.049

10 LITTERATUURLIJST 1. J.E.Me.Keen Trans. Am.Inst.Chem.Eng. 40 (1944) H. Kieweg idem 40 (1944) 767.: 3. T. H.M. Tay1r Chem.&lg.?rgr. 43 (1947) u. S. P Pdbie1niak, Ine. Bulletin N U.S.P J. H. CallahA.m Ind.Eng.Chem. 38 (1946) Brit. P U. S. P J.H.Callaham Chem.Met. Eng. 51 (1944) Stkes :Machine C. Cata10g N A. I. 3rwn & S.M.Marc Intrductin t heat transfer p. 147.,..

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte triptoreline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pamorelin 11,25 mg Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte triptoreline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pamrelin 11,25 mg Peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie, met verlengde afgifte triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

IPSEN FARMACEUTICA bv PAMORELIN 11,25 mg Patiëntenbijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

IPSEN FARMACEUTICA bv PAMORELIN 11,25 mg Patiëntenbijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pamrelin 11,25 mg Peder en plsmiddel vr suspensie vr injectie, met verlengde afgifte triptreline Lees ged de hele bijsluiter vrdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

FIETS-GEN studie Eindrapport

FIETS-GEN studie Eindrapport FIETS-GEN studie Eindrapprt 20 nvember 2012 Inhud Samenvatting... 1 1 Planprces en cnsultatierndes... 3 2 Uitgangspunten en Kwaliteitseisen fiets-gen... 6 2.1 Lange fietsverplaatsingen mgelijk maken...

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

TE-M80. Electronisch Kassaregister. Gebruiksaanwijzing

TE-M80. Electronisch Kassaregister. Gebruiksaanwijzing TE-M80 Electrnisch Kassaregister TE-M80-S TE-M80-M Gebruiksaanwijzing De pstart is SEL en SIMPEL! Eenvudig in het gebruik! 15 departementen Autmatische BTW-berekeningen Rekentestel ILEIDIG Hartelijk dank

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Waarom staat er schuim op bier?

Waarom staat er schuim op bier? Waarom staat er schuim op bier? 1. Een beetje geschiedenis De eerste bieren werden gemaakt uit een pap van gerst en emmer (een soort tarwe) en bevatten weinig alcohol. Pas toen het mouten ontdekt werd,

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur Scheikunde Examen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Schouder uit de kom SUCCES!!!

Schouder uit de kom SUCCES!!! Schouder uit de kom Schouder uit de kom Deze folder is bedoeld voor mensen bij wie de schouder regelmatig uit de kom schiet. In feite is het de kop van de bovenarm die naar voren of naar achteren uit de

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Kan een patiënt prijsbewust kiezen in het ziekenhuis?

Kan een patiënt prijsbewust kiezen in het ziekenhuis? 1. Inleiding Onderzeksrapprt Kan een patiënt prijsbewust kiezen in het ziekenhuis? Via verschillende signalen van haar leden ndervindt CM dat patiënten meilijkheden hebben m prijsbewuste keuzes te maken

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator

Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Proefbeschrijvingen van: - Onderzoek de waterkwaliteit - Hoe zout is zeewater? - Zuiver zelf het water - Bouw een zonnedestillator Inhoud Inleiding... 2 Proefbeschrijvingen voor de leerlingen: Experiment

Nadere informatie

Examenvragen Betontechnologie

Examenvragen Betontechnologie Examenvragen Betontechnologie Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur Examen AVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

Aanwezig: Pepijn, Thibaut, Reinout, Sebastian, Mike, Sofie, Rilana, Wietse Sophie, Ulrike, Janita, Kato, Yigit, Maarten

Aanwezig: Pepijn, Thibaut, Reinout, Sebastian, Mike, Sofie, Rilana, Wietse Sophie, Ulrike, Janita, Kato, Yigit, Maarten Beperkte hmeraadvergadering _: 02/03/2015 Aanwezig: Pepijn, Thibaut, Reinut, Sebastian, Mike, Sfie, Rilana, Wietse Sphie, Ulrike, Janita, Kat, Yigit, Maarten Afwezig: Alexandra Geëxcuseerd: Dimitri, Marie,

Nadere informatie