Ondernemingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan 2014-2018"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Vastgesteld op 14 oktober 2014 Gepubliceerd: januari 2015

2 Inhoud 1. Visie en missie... 4 Organisatiefilosofie: Saneren en vernieuwen... 5 Excelleren in beheer (Product markt domein)... 6 Wat moeten we kunnen? (kritische succesfactoren)... 7 Kernwaarden... 8 Tijdlijn Onze klanten in beeld... 9 Primaire doelgroep... 9 Middeninkomens... 9 Wonen en zorg... 9 Specifieke doelgroepen Doelstellingen doelgroepen Klantvisie WSG Klantsegmenten Wat kunnen en mogen bewoners van ons verwachten? Doelstellingen Klantvisie Samenwerken Samenwerking buiten onze organisatie Wie zijn onze voornaamste stakeholders? Samen met bewoners Doelstellingen samenwerking Vastgoedsturing Waardering portefeuille in jaarrekening Doelstellingen vastgoedstrategie Sturing en beheersing Financiële sturing en tijdshorizon a. De financiële cockpit van WSG: sturing op kasstromen, kosten en opbrengsten 18 b. Ontwikkeling van de vermogenspositie Risicomanagement Informatie op orde Doelstellingen financiële sturing, beheersing en informatie op orde

3 7. Professionele organisatie Sturingsfilosofie PDCA-Cyclus Human resources Doelstellingen HRM Governance en integriteit Communicatie Intranet Van offline naar online Nieuwsbrief Huurdersportaal / website Marketingcommunicatie Stakeholders

4 1. Visie en missie Er is de laatste jaren veel gebeurd met WSG. WSG is enkele jaren geleden uit de bocht gevlogen en heeft een ingrijpend saneringsplan moeten opstellen om de financiële schade zoveel mogelijk op eigen kracht te herstellen. Daarbij ontkomen we er niet aan om maatregelen te treffen die onze huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners zullen raken. Desondanks blijkt een flinke saneringssteun noodzakelijk die via het Centraal Fonds Volkshuisvesting door de sector moet worden opgebracht. Dat bewoners en collega corporaties een belangrijk deel van de gevolgen dragen van de crisis bij WSG, ervaart het huidige bestuur en management van WSG als een grote druk om de toekomst van WSG zowel in financiële als in volkshuisvestelijke zin op een verantwoorde wijze vorm te geven. Op een zodanige wijze dat de sector er op mag vertrouwen dat we onze financiële saneringsafspraken nakomen. En dat de mensen, voor wie we vinden dat WSG er als woningcorporatie moet zijn, er op mogen vertrouwen dat we onze verantwoordelijkheid als sociale volkshuisvester blijven nemen. We zeggen dat in de wetenschap dat WSG niet in de positie is om haar volkshuisvestelijke functie te versterken via een investerings- en/of overnamestrategie. Integendeel, we zullen ook sociaal vastgoed moeten afstoten om onze saneringsafspraken te kunnen realiseren. We moeten het volkshuisvestelijk gezien dus waarmaken met onze dienstverlening bij het vastgoed dat we nu hebben en kunnen behouden. En dat betekent dat we heel bewust de mogelijkheden van WSG en ons bezit moeten opzoeken om via het wonen het verschil te maken in het leven van mensen die een steun in de rug nodig hebben. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen, waarbij we bereid zijn om heilige huisjes te verlaten. Vanuit deze gedachte hebben het bestuur en management nagedacht over de ontwikkelvisie van WSG voor de komende jaren. Dat heeft onder meer geresulteerd in de volgende nieuwe missie: 'Als corporatie staan we voor de huisvesting van mensen met een inkomen tot Daarnaast is WSG specialist in zorgvastgoed. We zijn actief in West Brabant, maar ons primaire werkgebied is Geertruidenberg. Om dit te kunnen doen is financieel gezond worden noodzakelijk en dat is ons motto.' WSG groeit door naar een gezonde, moderne en maatschappelijk gewaardeerde corporatie die de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet ziet, in zelfstandige vorm of als gewaardeerd onderdeel van een groter geheel. Deze missie vindt haar oorsprong in de vier elementen van de ontwikkelvisie die hieronder zijn uitgewerkt: Onze organisatiefilosofie: Waar staan wij voor? 4

5 Ons product markt domein: Waar opereren we? Onze kritische succesfactoren: Wat moeten we daarvoor kunnen? Onze kernwaarden: Wat vraagt dat van onze medewerkers? Organisatiefilosofie: Saneren en vernieuwen Woningcorporatie WSG maakt zich van oudsher sterk voor mensen wiens kansen op een passende woning zonder steun gering zijn. Dat kan zijn omdat de woning te duur is, of omdat bijzondere voorzieningen in of rond de woning nodig zijn. Onze oorsprong ligt in de sociale woningbouw voor Geertruidenberg, maar inmiddels strekt het werkgebied van WSG zich uit tot een groot deel van West-Brabant en bevat onze portefeuille zowel woningen als zorgvastgoed en bedrijfsmatig onroerend goed. Als gevolg van een onverantwoord investeringsbeleid in de periode is WSG anno 2014 een saneringscorporatie die haar financiële en volkshuisvestelijke verplichtingen zonder financiële steun van derden niet kan nakomen. Zowel naar degenen die de financiële steun verstrekken, als naar de bewoners en woningzoekenden die ook op langere termijn op ons mogen vertrouwen, voelen wij het nu als onze voornaamste verantwoordelijkheid om op zo kort mogelijke termijn uit deze ongewenste positie te geraken. Om die reden beschouwen we vermogensopbouw als onze belangrijkste opdracht en voeren we qua beheer, verhuur en verkoop een strategie die gericht is op het realiseren van de maximale verdiencapaciteit van ons vastgoed. Ondanks de focus op vermogensopbouw is en blijft WSG in de eerste plaats een sociale volkshuisvester. Dat betekent dat we aanspreekbaar zijn op onze bijdrage aan een reëel perspectief op een toereikende woonvoorziening in een prettige woonomgeving voor eenieder die wenst te wonen in een van de kernen waaraan we ons verbinden. Bij gebrek aan de benodigde financiële middelen om te investeren, zijn we voortdurend op zoek naar alternatieve wegen om voor bewoners, woningzoekenden en zorginstellingen de woonlasten te beperken en de woonkwaliteit te vergroten. Drie principes staan daarbij centraal: 1. We beschouwen onszelf als een netwerkorganisatie van professionals en aanpakkers die voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om met minder meer te bereiken. Zo houden we onze organisatiekosten laag. 2. We beschouwen bewoners, zorginstellingen, gemeenten, collega corporaties en private partijen als coproducenten van volkshuisvestelijke waarde. Met hen gaan we coalities aan. 3. We beschouwen onze materiële (vastgoed) en informele (kennis, netwerk) bezittingen als een kansrijke infrastructuur die we, binnen de geldende financiële kaders, kunnen openstellen voor initiatieven die bijdragen aan het terugbrengen van de woonlasten en/of het verhogen van de woonkwaliteit. Zo komen we tot nieuwe arrangementen. 5

6 Excelleren in beheer (Product markt domein) De saneringsopdracht dwingt ons om onze dienstverlening te herzien. We nemen als vertrekpunt dat we onze dienstverlening slim dat wil zeggen slank en intelligent - organiseren zodat onze vastgoedportefeuille optimaal kan renderen met behoud van de waarde die ons vastgoed voor haar gebruikers heeft. De dienstverlening van WSG kent vier pijlers. 1. WSG verhuurt en beheert woningen Dat doen we zowel in het goedkopere segment (DAEB) als in het midden-segment (niet DAEB). Het principe is hetzelfde: WSG biedt kwalitatief goede woonruimte tegen een marktconforme prijs. Onze woningen liggen verspreid over diverse gemeenten in West-Brabant. In Geertruidenberg is WSG de grootste sociale volkshuisvester en maken we prestatieafspraken met de gemeente om er voor te zorgen dat wonen voor huishoudens met een inkomen onder betaalbaar blijft. 2. WSG verhuurt en beheert zorgvastgoed Tot de doelgroep behoren steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking, die het normale wonen niet meer zelfstandig kunnen organiseren of vanwege gezondheidsproblemen extra zorgvoorzieningen nodig hebben. Voor hen spannen we ons in om de keten wonen-welzijn-zorg te activeren. Op diverse plekken in West-Brabant heeft WSG daarvoor in nauwe samenwerking met zorg-instellingen vastgoed gerealiseerd voor ouderen met een zorgvraag of mensen met een functiebeperking. WSG exploiteert dit zorgvastgoed in een intramurale setting, waarbij de zorginstelling optreedt als huurder, of in een extramurale setting, waarbij WSG, conform het principe van scheiden van wonen en zorg, de woongelegenheden verhuurt aan de bewoner. 3. WSG organiseert aanvullende arrangementen voor lagere lasten en hogere woonkwaliteit Door onze eigen kennis, infrastructuren en inspanningen te verbinden aan initiatieven van bewoners en andere organisaties, creëren we ruimte voor aanvullende arrangementen rond ons bezit waarmee bewoners en zorginstellingen hun woonlasten kunnen beperken en/of de gebruikskwaliteit kunnen verhogen. 4. WSG verkoopt In het saneringsplan zijn een aantal grond- en vastgoedposities aangewezen die WSG op korte termijn zal afstoten om een vermogenstoename te realiseren of haar risicoprofiel te verlagen. 6

7 Wat moeten we kunnen? (kritische succesfactoren) Fundament 1: stringente financiële sturing De vermogensontwikkeling die we weten te realiseren bepaalt in belangrijke mate de toekomst van WSG. Een zeer stringente financiële sturing is dan ook cruciaal. De financiële sturing van WSG rust op vier pijlers, namelijk: 1. saneringsplan leidend; 2. efficiënt beheer; 3. risicobeheersing; 4. adequate informatievoorziening (zowel intern als extern). Fundament 2: een slimme organisatie De organisatie van WSG is slank, flexibel en deskundig. Dat uit zich in de aanwezigheid van een vaste kern van professionals die verantwoordelijkheid nemen voor de op de verschillende product markt domeinen te behalen resultaten. Daarbij is binnen de financiële sturingskaders ruimte voor creativiteit en ondernemerschap. We onderschrijven het belang van een goede governance en conformeren ons aan de eisen die daaraan vanuit de wet en de bedrijfstak worden gesteld. Fundament 3: in verbinding met de wereld om ons heen WSG ziet zichzelf als een onderdeel van een netwerk van mensen, instellingen, bedrijven en instituties die ieder op een eigen manier deel uitmaken van het woon- en leefsysteem van onze doelgroep. In dit netwerk gaan we actief op zoek naar ieders kracht en zijn we een goede samenwerkingspartner. We delen onze kennis en geven steun aan initiatieven die goed zijn voor onze bewoners, onze wijken, woningzoekenden en onze financiële resultaten. We zijn transparant in ons gedrag en vinden het belangrijk om ons te verantwoorden over de keuzes die we maken. 7

8 Kernwaarden Om het verschil te kunnen maken op het gebied van wonen is klantgerichte dienstverlening en een professionele houding richting partners noodzakelijk. Open communiceren en het nemen van verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Dit vraagt om een basishouding in handelen en gedrag. WSG legt de gewenste houding en gedrag vast in kernwaarden. Kernwaarden dragen bij aan eenduidig handelen en bepalen in grote mate hoe WSG door de buitenwereld wordt gezien. Om te waarborgen dat medewerkers succesvol optreden als ambassadeur van WSG worden de kernwaarden vertaald naar het dagelijks handelen in de organisatie, naar elkaar en naar buiten. Slim Wij nemen verantwoordelijkheid en zijn daarop aanspreekbaar. Wij faciliteren de klant zodat hij zelfstandig keuzes kan maken. Wij werken doelmatig en daadkrachtig zodat we met minder middelen een optimaal resultaat bereiken. Respect Wij hebben waardering voor elkaar en spreken elkaar aan om van te leren. Wij luisteren naar de ander en communiceren open en eerlijk. Afspraken komen wij na en keuzes leggen we uit. Samen Wij staan open voor samenwerking zowel binnen als buiten onze organisatie. Wij staan naast de klant en gaan met hem in gesprek. Wij werken aan sterke verbindingen met onze partners om samen doelen te realiseren. Tijdlijn De eerste saneringsperiode, i.c. het saneringsbesluit, van WSG loopt tot 1 juli In die periode wordt ook duidelijk hoe de toekomst van WSG er uit ziet. Gaat WSG op in een andere corporatie? Wordt het bezit ondergebracht in een andere corporatie, in delen of in zijn geheel? Of vindt er een tweede sanering plaats en gaat WSG zelfstandig verder? De tijdlijn in relatie tot dit vraagstuk ziet er als volgt uit: 8

9 2. Onze klanten in beeld Volgens de bevolkingsprognose (CBS) neemt het aantal huishoudens in de provincie Noord-Brabant de komende tien jaar toe met zo'n 8,4%. De groei verschilt per regio. Er zijn grote verschillen tussen de primaire doelgroep en de secundaire doelgroep (inkomen > euro). In 2012 behoort 37% van de bevolking tot de primaire doelgroep en dit percentage stijgt. Van de primaire doelgroep is 65% aangewezen op een sociale huurwoning. Qua leeftijd is 30% van het aantal inwoners in ons werkgebied 55 jaar en ouder en qua groei vergelijkbaar met de andere leeftijdscategorieën. De inkomstenbron van de primaire doelgroep bestaat voor bijna 70% uit overdrachtsinkomen (uitkeringen). Het maakt voor WSG de discussie over betaalbaarheid actueel. WSG maakt in haar dienstverlening en bedrijfsvoering onderscheid tussen diverse klantgroepen. Primaire doelgroep Allereerst zijn we er voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen woonruimte kunnen voorzien. Hun inkomen bedraagt niet meer dan (prijspeil 1 januari 2014). De kernvoorraad voor deze groep bedraagt 2095 sociale huurwoningen. De liberalisatiegrens is 699,48 (1 januari 2014). Minimaal 90% van alle sociale huurwoningen wordt bij mutatie toegewezen aan de primaire doelgroep. Het huurbeleid gaat uit van het ophogen van de huur naar 90% van maximaal redelijk. Dit beleid maakt dat op termijn de kernvoorraad voor de goedkope en betaalbare woningen afneemt en het grootste deel van de sociale huurwoningen zich bevindt in de bereikbare voorraad (huurprijsniveau 596 tot 699). De effecten van het strikte huurbeleid worden jaarlijks gemonitord. Het woningbezit van WSG is voor een groot deel gelabeld voor senioren. De mogelijkheden voor jongeren en starters zijn beperkt. In de vastgoedstrategie voor de kern Geertruidenberg is hier extra aandacht voor. Wij bieden per jaar maximaal 20 goedkope koopwoningen aan, geschikt voor starters op de woningmarkt. Middeninkomens WSG heeft in haar portefeuille verhoudingsgewijs veel vrije sectorwoningen (huurprijs op 1 januari 2014 > 699,48). Hiermee is er voldoende aanbod voor de middeninkomens. In een aantal gebieden is er zelfs sprake van een overschot. Totaal gaat het om 403 vrije sectorwoningen. Deze woningen zijn zeer geschikt voor de mensen met een inkomen vanaf Voor deze groep hebben wij ook betaalbare koopwoningen beschikbaar. Wonen en zorg WSG heeft intramurale zorgvoorzieningen en 452 extramurale woningen. Ook verhuren wij diverse gezondheidscentra. Door het scheiden van wonen en zorg verwachten wij een verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. Met onze zorgpartners willen wij creatieve oplossingen vinden 9

10 voor groepen die tussen de wal en het schip dreigen te komen. Concreet betekent dit dat we al in 2014 in gesprek gaan met onze partners om strategische keuzes te maken. Specifieke doelgroepen WSG neemt deel aan het Regionaal Kompas. Per jaar worden afspraken gemaakt over het huisvesten van mensen die uit een instelling komen en extra begeleiding behoeven (maatschappelijke opvang). Verder huisvest WSG in de gemeente Geertruidenberg vergunninghouders, conform de doelstelling die jaarlijks wordt vastgesteld. In Raamsdonksveer en Made bezit WSG woonwagens (totaal 17). Dit aantal wordt niet uitgebreid. Doelstellingen doelgroepen 90% van alle sociale huurwoningen wordt toegewezen aan de primaire doelgroep effect van het huurbeleid (harmonisatie naar 90% van maximaal redelijk) wordt jaarlijks gemonitord portefeuille heeft voldoende mogelijkheden voor middeninkomens (van tot ) ontwikkelen businesscases en oplossingen voor scheiden wonen en zorg met onze zorgpartners zorg voor specifieke doelgroepen door jaarlijks woningen beschikbaar te stellen 10

11 3. Klantvisie WSG Je krijgt geen tweede kans om een goede eerste indruk te maken" Slim, Samen en Respect zijn de kernwaarden van WSG en daarmee ook de klantwaarden. Wij gaan respectvol om met onze klanten, wij waarderen hun mening en proberen samen te komen tot oplossingen. Vanwege de financiële kaders moeten wij dit slim doen. Dit vraagt creativiteit en professionaliteit van onze organisatie. Het is onze zorg om de dienstverlening voortdurend te verbeteren. Niet door alles over te nemen, maar door bewoners te faciliteren zodat zij zelfstandig keuzes kunnen maken. Het werkgebied van WSG strekt zich uit over geheel West-Brabant. WSG is veelal niet fysiek in de buurt. Onze dienstverlening mag daar niet onder lijden. Dit vraagt om een andere kijk op de diensten die we aanbieden via bijvoorbeeld onze website en onze bereikbaarheid. Wij stellen heldere uitgangspunten vast. WSG is via de website 24/7 bereikbaar, vragen worden zoveel mogelijk direct afgehandeld, wij hebben een strikt klachtenmanagement en leggen informatie tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk vast. Onze klanttevredenheid meten wij voortdurend. Deze keuze maakt dat we onze frontoffices op een andere wijze gaan inrichten. Klantsegmenten In het eerste deel hebben we onderscheid gemaakt in doelgroepen. We kunnen onze klanten op een andere wijze segmenteren. Dit onderscheid is belangrijk, omdat het van invloed is op de wijze waarop we met deze klanten omgaan. We onderscheiden: huurders (sociale huur, parkeerplaatsen en vrije sector huur) woningzoekenden huurders van commercieel vastgoed, zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed (potentiële) kopers van vastgoed en grond In de klantvisie gaan we vooral in op de dienstverlening aan de eerste twee groepen. De laatste twee groepen zien wij als partijen waar we een business-to-business relatie mee hebben. In onze bedrijfsvoering willen wij dit onderscheid helder tot uitdrukking laten komen door middel van bijvoorbeeld het benoemen van vaste accountmanagers. De klantwaarden blijven vanzelfsprekend overeind voor de business-to-businessrelatie. Wat kunnen en mogen bewoners van ons verwachten? Een organisatie wordt niet klantgericht door het te louter te melden in haar ondernemingsplan. Het is een proces dat een aantal jaren in beslag neemt. 11

12 Binnen dit proces kunnen vier fasen onderscheiden worden: Klantvriendelijk: goed lopende processen Klantgericht : de gemiddelde klant Klantgedreven: klantsegmenten Klantgestuurd: de individuele klant Voor een klantvriendelijke organisatie zijn de interne processen uitgangspunt bij het denken over de klant. De taak van de organisatie is het aanbieden van een kwalitatief goede en betaalbare woning op een goede manier, aangevuld met effectieve processen om de woning te onderhouden en de klant te woord te staan. De klantgerichte organisatie heeft voeling met de markt en past haar interne processen daarop aan. Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel. Ook andere stakeholders worden bij het realiseren van producten betrokken. De klantgedreven organisatie weet meer van de klant en heeft de organisatie ingericht om aan verschillende klanten verschillende huisvestingsmogelijkheden te bieden. Klanten voelen dat ze begrepen worden en dat de organisatie altijd de beste totaaloplossing wil bieden. De klantgestuurde organisatie denkt vanuit de individuele klant, niet meer vanuit de organisatie. Klanten komen bij de organisatie voor woongenot. De organisatie kent de klant individueel en weet welke factoren het individuele woongenot beïnvloeden. Het is onze ambitie om een klantgerichte organisatie te zijn. We weten wat er speelt bij klanten en stemmen onze diensten af op de wensen van onze klanten. Concreet betekent dit dat we in 2014 onze processen en organisatie zullen inrichten op de nieuwe klantwaarden. Meten is weten. Daarom starten we in 2014 met after sales op een aantal belangrijke hoofdprocessen. In 2015 meten wij onze dienstverlening door een externe partij (validering). We vinden het van belang dat onze bewoners, maar ook onze medewerkers, duidelijk voor ogen hebben hoe we met elkaar omgaan en wat we van elkaar kunnen verwachten. Passend bij onze visie en de dynamiek van het proces waarin we nu zitten hebben we alvast eerdergenoemde uitgangspunten op een rij gezet. Doelstellingen Klantvisie Vastleggen klantinformatie (2014) After sales opstarten voor belangrijke hoofdprocessen (2014) Herinrichten front office WSG (2015) Meten klanttevredenheid (2015 en volgend) 12

13 4. Samenwerken WSG staat voor een professionele organisatie die transparant werkt. Wij staan open voor samenwerking zowel binnen als buiten onze organisatie. Wij staan naast de klant en gaan met hem in gesprek. Wij werken aan sterke verbindingen met onze partners om samen doelen te realiseren. In de samenwerking zijn de kernwaarden slim, respect en samen herkenbaar. Samenwerking buiten onze organisatie Samenwerking is niet alleen een middel maar ook een doel op zich door de positie waarin WSG zich bevindt. Door een effectieve samenwerking met onze stakeholders kan worden bespaard op tijd, geld en middelen. Wij willen daarnaast verantwoording afleggen over ons handelen. Een analyse van de verschillende types stakeholder maakt inzichtelijk welke focus bij stakeholders wordt gelegd. Wie zijn onze voornaamste stakeholders? Om te bepalen wie de voornaamste stakeholders zijn met wie wij actief de samenwerking zoeken, maken we gebruik van een matrix. Deze matrix geeft inzicht in het onderscheid tussen stakeholders in macht/invloed die zij hebben op WSG en de interesse/aandacht die stakeholders tonen voor de activiteiten van WSG. 13

14 Hoog Interesse / Aandacht Laag C Informeren Huurders reguliere woningen Huurders vrije sector Huurders BOG Omwonenden Markt 32 Inwoners Geertruidenberg Rabo Bedrijven werkzaam voor WSG Dienstverlenende bedrijven Verzekeringsmaatschappijen Maatschappelijke instellingen - Deurwaarder Gemeenteraad Geertruidenberg Collega-corporaties landelijk Derden (projectontwikkelaars) waarmee WSG een juridisch conflict heeft. D Blijven volgen Overige zorginstellingen Provincie Rijksoverheid Overige gemeenten Inwoners gemeenten met WSGwoningbezit Overige banken BKR Gemeenteraad overige gemeenten Aedes Weinig A Dialoog / betrekken Zorginstellingen die huurder zijn Huurdersvereniging Bewonerscommissies Centraal Fonds Volkshuisvesting WSW Gemeente Geertruidenberg BNG Werknemers WSG Ondernemingsraad WSG Lokale media Collega-corporaties regionaal Dienstverlenende bedrijven: advocaat en accountant B Monitoren en betrekken Resterende gemeenten met WSG-woningbezit Woningzoekenden Belangstellenden voor BOG / disposities / grondposities Landelijke media (schrijvende pers en tv) Macht Veel A. Veel macht en een hoge interesse Met deze stakeholders bouwt WSG zoveel als mogelijk een partnerrelatie op. Wij betrekken hen bij de uitwerking van de strategische doelstellingen. B. Veel macht en een lage interesse WSG tracht deze groep te blijven betrekken bij de uitwerking van de strategische doelstellingen. C. Weinig macht en een hoge interesse WSG vindt het belangrijk om een goede relatie te onderhouden en informeert dus deze stakeholders actief. D. Weinig macht en een lage interesse De stakeholders met weinig macht en een lage interesse nemen een passieve houding aan. Het is onze verantwoordelijkheid ze daar waar wenselijk te informeren. 14

15 Samen met bewoners Door alle gebeurtenissen bij WSG zijn onze huurders kritisch. De doelstelling is om de komende jaren het vertrouwen te herstellen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Transparantie is de kern van ons handelen. De samenwerking met de Huurdersvereniging en bewonerscommissies is cruciaal. In 2014 vernieuwen wij de samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersvereniging Geertruidenberg. De komende jaren verkennen wij nieuwe vormen van participatie met de huurdersorganisatie. Doelstellingen samenwerking Op transparante wijze verantwoording afleggen over onze keuzes en ons handelen. Vernieuwen samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersvereniging Geertruidenberg. Participatie bewoners bevorderen via bewonerscommissies. 15

16 5. Vastgoedsturing De hoofddoelstelling van de vastgoedstrategie van WSG is verwoord in de organisatiefilosofie: Het realiseren van de maximale verdiencapaciteit van ons vastgoed en een sociale huisvester zijn in de kernen waaraan we ons verbinden. De kernen waaraan WSG zich verbindt zijn Geertruidenberg en directe omgeving (de Amerstreek). De kernactiviteit is het professioneel beheren van (zorg)vastgoed. Op deze twee onderdelen heeft WSG een significante volkshuisvestelijke meerwaarde. In de overige gebieden (hierna de periferie) is WSG lokaal een kleine of kleinere speler en meten we ons nadrukkelijk de rol aan van vastgoedbelegger. Dit betekent een vastgoedbeleid gericht op de maximale verdiencapaciteit door verhuur of verkoop. Vanuit ons saneringsplan kunnen we de volgende financiële (SMART) doelstelling toevoegen: Het eigen vermogen van WSG is per groter of gelijk aan 10% van de jaarlijkse huurstroom. In het saneringsplan heeft WSG een aantal maatregelen benoemd om deze doelstelling te bereiken. Deze maatregelen zijn grofweg: afstoten van al het niet-daeb bezit (inclusief grondposities) en het doorexploiteren van het DAEB-bezit. Een uitzondering wordt gevormd door de verkoopvijver: hier stoten we DAEB-bezit af. Daarnaast hebben we aan de kostenkant maatregelen benoemd die gericht zijn op efficiency in de bedrijfsvoering zoals slim inkopen en beheersing van onderhoudskosten, het minimaliseren van de leegstand en het minimaliseren van de kosten van reguliere bedrijfsvoering. Om onze inkomsten te vergroten hebben we ons huurbeleid nu (generiek) ingericht op 90% van maximaal redelijk, waarbij DAEB wel DAEB moet blijven. De saneringsmaatregelen zijn financieel ingegeven, onder hoge druk tot stand gekomen en generiek van aard. Bij de uitwerking ervan blijven we daarom continu kritisch: levert de maatregel het gewenste effect of kunnen we slimmere maatregelen bedenken om de hoofddoelstelling te bereiken. De som van de maatregelen uit ons saneringsplan is daarom nadrukkelijk niet gelijk aan de vastgoedstrategie van WSG. De portefeuille als geheel is ontstaan vanuit een nadrukkelijk expansiebeleid van WSG tussen 2000 en In deze periode is er vooral ingezet op de ontwikkeling en realisatie van zorgvastgoed, waarbij WSG haar werkgebied zeer ruim heeft gedefinieerd. In die tijd was er weinig aandacht voor beheer, onderhoud en portefeuillemanagement. Dit betekent wel dat we nu eigenaar zijn van zeer divers, zeer verspreid bezit en dat we niet voldoende kennis hebben van dat bezit en de lokale woningmarkt waarin we 16

17 opereren. Daarbij komt dat externe ontwikkelingen en verandering van wet- en regelgeving, denk aan scheiden van wonen en zorg, leiden tot nieuwe situaties en nieuwe keuzes. Waardering portefeuille in jaarrekening Op basis van de huidige regelgeving wordt het DAEB bezit van WSG gewaardeerd tegen bedrijfswaarde en het niet-daeb bezit tegen marktwaarde. Hier vormt de verkoopvijver de uitzondering op de regel. Deze circa 400 woningen zijn gewaardeerd door de individuele vrije verkoopwaarde als restwaarde op te nemen in de bedrijfswaardeberekening. Het vermogen van WSG (de waarde van het vastgoed) bestaat nu dus uit een optelsom van marktwaarde en bedrijfswaarde. Eind 2017 (na afstoting van al het commercieel vastgoed) gaat het alleen om de bedrijfswaarde, met in het bijzonder een hogere restwaarde (namelijk uitpondwaarde) voor de dan resterende woningen uit de verkoopvijver. Doelstellingen vastgoedstrategie 1. Het optimaliseren van de bedrijfswaarde in onze kerngebieden door de huurinkomsten te optimaliseren en de bedrijfs- en onderhoudslasten zo laag mogelijk te houden. 2. Optimaliseren van de huurstromen en exploitatiekosten in het zorgvastgoed. Dit betekent beheersing van de verhuurrisico s en inzichtelijk maken van de effecten van scheiden van wonen en zorg op complexniveau. De verandering van wet- en regelgeving vertalen we in overleg met onze zorgpartners in strategische samenwerking en leggen we vast in (herziene) overeenkomsten. 3. Het maximaliseren van de verkoopopbrengsten van het commercieel bezit, zoals uitgewerkt in de verkoopstrategie. 4. Voor de periferie: woningen afstoten, tenzij doorexploiteren een hogere opbrengst oplevert dan afstoten. 17

18 6. Sturing en beheersing Het financieel beleid van WSG is enerzijds sturend en anderzijds randvoorwaardelijk. Hiermee staat het middel financiën niet op zichzelf, maar is het een integraal onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Dit beleid streeft naar de optimalisatie tussen de verschillende onderdelen van beleid en organisatie. En is tevens gericht op het niveau van de kosten, waarbij de uitgangspunten als doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 24 BBSH) worden gehanteerd. Met betrekking tot de opbrengsten geldt het scheppen van en vasthouden aan een passende prijs-/prestatieverhouding. En is uiteraard mede gebaseerd op de volkshuisvestelijke randvoorwaarden van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Als saneringscorporatie streeft WSG de doelstellingen nadrukkelijk na zoals die verwoord zijn in het herziene saneringsplan (juli 2013) en hiervan afgeleid in de uitvoeringsovereenkomst. Het monitoren van het verloop van kasstromen en de vermogenspositie spelen hierbij een overheersende rol in het financieel beleid van WSG. Financiële sturing en tijdshorizon Gezien de financiële problematiek en de uitdagingen voor WSG is het financieel beleid dus gericht op de volgende doelstelling: Alle activiteiten van WSG zijn er op gericht dat aan het einde van de saneringsperiode ( ) het vermogen % van de jaarhuur is, met een zo laag mogelijke saneringsbijdrage. Dit financiële beleidskader (de normstelling) is leidend c.q. richtingbepalend voor WSG. De financiële sturing van WSG is vertaald en geconcretiseerd in kritische succesfactoren (KSF n). Voor een strikte financiële sturing zijn de volgende KSF n van belang: sturing op operationele kasstromen ontwikkeling van de vermogenspositie monitoring van de waardeontwikkeling (bij eventuele verkoop) van ons vastgoed per PMC (zie hoofdstuk 5 Vastgoedsturing en hoofdstuk 6 Informatie op orde). Onder een KSF hangen meerdere prestatie-indicatoren (PI n). Door deze mate van concreetheid wordt de voortgang van deze doelstelling bewaakt. Bovenstaande KSF n zijn dominante en integrale factoren voor het ondernemingsplan van WSG. a. De financiële cockpit van WSG: sturing op kasstromen, kosten en opbrengsten De sturing op kasstromen en op de saneringsbijdrage gaan hand in hand, waarbij de activiteiten van WSG gericht zijn op een zo laag mogelijke saneringsbijdrage. De inzet hierbij is verlaging van het kostenniveau en maximalisatie van de opbrengsten (binnen de gestelde kaders). Dit kan op hoofdlijnen als volgt worden bereikt: 18

19 Operationele kasstromen en kosten Het ondernemingsplan laat zich uitwerken in operationele activiteiten (beheer en exploitatie bestaand bezit) door middel van huur- en toewijzingsbeleid; vastgoed- of onderhoudsbeleid; bedrijfsvoering / exploitatie bestaand bezit. Door samenwerking met andere woningcorporaties, benchmarken m.b.v. Corporatie Benchmark Centrum, procesoptimalisatie en kennisverbreding worden efficiencyvoordelen gerealiseerd. In 2014 is onderzocht of op de volgende kosten kan worden bespaard c.q. bezuinigd: rekening huurder, (inhuur)personeel, huisvesting, contractonderhoud, automatisering (outsourcen en licenties NCCW), verzekeringen en belastingen (WOZ). Het vergroten van inzicht in de kosten en de ontwikkeling hiervan is een voorwaarde. Daarnaast worden out of pocketkosten toegeschreven aan de functionele indeling van ons bezit. Kasstromen uit des-/herinvesteringen en kosten Voor de situatie van WSG zijn dit portefeuilleactiviteiten uit des-/herinvesteringen in bestaand vastgoed (verkoop DAEB verkoopvijver, dure huurwoningen/niet-daeb, commercieel vastgoed en nieuwbouwkoopwoningen) en grondposities. Daarnaast vindt op zeer beperkte schaal renovatie (herinvestering) plaats. Kasstromen uit financieringen en kosten (o.a. rentelasten) WSG is borgbaar op basis van de naadloze aansluiting WSW-CFV. De saneringssteun bevat een achtergestelde renteloze lening. Bij WSG zijn voornamelijk nieuwe leningen u/g en aflossingen van toepassing. Vorenstaande is verwoord in het (nog op te stellen) herziene treasury-statuut van WSG. Bovenstaande kasstromen laten zich vertalen in SMART-geformuleerde resultaten of prestatie-indicatoren (PI n). Aan deze indicatoren zijn normen gekoppeld. In onderstaand schema zijn deze indicatoren weergegeven. KASSTROOM: PI PI PI PI Operationeel Desinvesteringen Financieringen Huurharmonisatie Verkoop disposities Ontwikkeling Loan to Value Huurderving/ -leegstand Verkoop koopwoningen Realisatie aflossingsschema Huur All in zorg Verkoop bestaand bezit Beheer-, onderhoudsen rentelasten Tabel a: Financiële sturing door middel van prestatie-indicatoren met de bijbehorende Kritische SuccesFactoren en doelstelling (aan het einde van de saneringsperiode is het vermogen % van de jaarhuur en met een zo laag mogelijke saneringsbijdrage) 19

20 Het monitoren van de kasstromen c.q. liquiditeitspositie vindt maandelijks plaats. In de maand- en kwartaalrapportages verantwoorden we de opbrengsten en kosten. Daarnaast optimaliseren we de budgetbewaking. b. Ontwikkeling van de vermogenspositie De verlaging van de structurele kosten en verhoging van de opbrengsten hebben een gunstig effect op de vermogenspositie van WSG. Daarom is er alles aan gelegen om de kosten in 2014 en verder structureel te verlagen. Deze kasstromen zijn van doorslaggevende betekenis voor de bedrijfswaardemethodiek. Door een adequate financiële sturing/beleid op de (toekomstige) operationele kasstromen worden de bedrijfswaarden positief beïnvloed (zie ook hoofdstuk 5 vastgoedsturing). Risicomanagement Risicomanagement spitst zich toe op het vroegtijdig onderkennen van risico s en op basis hiervan het nemen van adequate maatregelen. Risicomanagement is een continu proces dat risico s ten aanzien van de realisatie van de (strategische) doelstellingen van dit ondernemingsplan benoemt. In dit proces zal een zestal stappen worden doorlopen. Vervolgens worden maximaal tien risico s (na gedegen beoordelingen) geïdentificeerd en op voortgang gemonitord. Een heldere taakverdeling van de benoemde risico s (het koppelen van risico s aan doelstellingen en eigenaren) is een wezenlijk onderdeel hiervan. De geïdentificeerde risico s worden in de planning&control-cyclus ingebed. De periodieke (verbijzonderde) interne controles of audits, die verwoord zijn in het Interne Controleplan, zijn deels gebaseerd op risico s en de mate van beheersing hiervan. Ook de nieuwe werkwijze van toezicht houden door het WSW en CFV worden opgenomen in het proces van risicomanagement. Zo is de kwaliteit van de informatievoorziening (dpi en dvi) één bestanddeel (van de zes) van het CFV-risicomanagement. Informatie op orde In 2014 worden stappen gezet in het optimaliseren van enerzijds de kwaliteit van de gegevens in onze primaire systemen. Voor een goede besturing en efficiënt verloop van de diverse bedrijfsprocessen is dit een essentiële voorwaarde. Anderzijds (in het verlengde van vorenstaande) is het de ambitie van WSG om de dossiers waar mogelijk te digitaliseren, te structureren en het beheer hierover in te richten. In het jaarlijks op te stellen informatieplan worden de activiteiten om te komen tot informatiekwaliteit en informatiemanagement verwoord. Voorgaande jaren is veel tijd gestoken in de saneringsoperatie en in de nabije toekomst (2014 en volgend) zal de beheersing van de reguliere bedrijfsvoering de overhand krijgen. Van automatisering naar informatisering Het jaarlijks op te stellen informatieplan verwoordt de richting als het gaat om de visie en de te nemen stappen op het gebied van informatiekwaliteit en -management. Jaarlijks leggen we in dit plan de belangrijke speerpunten vast. Het accent van het ICT-beheer bij WSG lag voorheen op automatisering en geleidelijk aan vindt een verschuiving plaats 20

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Nieuwe aanbesteding- samenwerkingsvormen heeft een aanbod van zo n 13.500 huurwoningen; Actief is zorg (5% van de totale portefeuille); Beperkte BOG portefeuille;

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna

Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Investeringsstatuut. Versienummer: Datum: 7 maart Woningbouwvereniging Anna Paulowna Investeringsstatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 7 maart 2017 1 INLEIDING onderschrijft zo veel mogelijk de Governancecode voor Woningcorporaties. In deze code is extra aandacht voor verbindingen en risico

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING

SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING SCHEIDEN WONEN & ZORG: TOOL RISICOBEHEERSING Corporaties waren vroeger verzot op hun zorgvastgoed. Een stabiele huurder, stevige inkomsten en een langjarig contract. Geen omkijken naar. Hoe anders is het

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt Januari 2015, Birgitte van Hoesel In dialoog met u over wat ons bindt Onze omgeving in historisch perspectief 2 Challenge om verandering te realiseren 3 Missie en risicostrategie 4 WSW-missie WSW draagt

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Zakelijker worden om sociaal te blijven

Zakelijker worden om sociaal te blijven [1] Zakelijker worden om sociaal te blijven Koers GroenWest 2014-2018 GroenWest Maart 2014 Woerden, maart 2014 Afdeling Strategie & Beleid Tekeningen: Zwaar Water, Esther Mosselman [2] Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Besturingsmodel Havensteder. Besturingsmodel

Besturingsmodel Havensteder. Besturingsmodel Besturingsmodel 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Versie en beheer... 3 4. Missie... 4 5. Visie volkshuisvesting... 4 6. Strategie... 5 7. Uitgangspunten sturing... 5 8. Organisatiestructuur...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

DrieKamerModel. Johan Conijn

DrieKamerModel. Johan Conijn DrieKamerModel Johan Conijn 18 september 2012 DrieKamerModel Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor een corporatie. Het is een antwoord in de al langlopende discussie over

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR 2015 Voorwoord Onze samenleving heeft te maken met een economische crisis. Op de Europese financiële markten blijft het onrustig, de woningmarkt

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie